Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0601

Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999

OJ L 97, 1.4.2004, p. 16–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 23 - 36

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 29/09/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj

11/Sv. 123

HR

Službeni list Europske unije

23


32004R0601


L 097/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 601/2004

od 22. ožujka 2004.

o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Zajednica je Odlukom Vijeća 81/691/EEZ (2) odobrila Konvenciju o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (Konvencija), koja je u Zajednici stupila na snagu 21. svibnja 1982.

(2)

Konvencijom se predviđa okvir za regionalnu suradnju na očuvanju i gospodarenju antarktičkim morskim živim resursima putem osnivanja Komisije za očuvanje i gospodarenje antarktičkim morskim živim resursima, dalje u tekstu „CCAMLR”, te za usvajanje zaštitnih mjera CCAMLR-a koje postaju obvezujuće za ugovorne stranke.

(3)

Zajednica bi, kao ugovorna stranka Konvencije, trebala osigurati da se zaštitne mjere koje usvoji CCAMLR primjenjuju na ribarska plovila Zajednice.

(4)

Navedene mjere sadrže brojna pravila i odredbe za nadzor ribolovnih aktivnosti u području Konvencije koje se moraju uključiti u zakonodavstvo Zajednice kao posebne odredbe u smislu članka 1. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o utvrđivanju sustava nadzora primjenljivog na zajedničku ribarstvenu politiku, (3) i koje dopunjuju njene odredbe.

(5)

Neke od tih posebnih odredaba prenesene su u zakonodavstvo zajednice Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3943/90 od 19. prosinca 1990. o primjeni sustava promatranja i nadzora koji je uspostavljen u skladu s člankom XXIV. Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (4), Uredbom Vijeća (EZ) br. 66/98 od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju određenih zaštitnih i nadzornih mjera koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na Antarktici (5) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 1721/1999 od 29. srpnja 1999. o utvrđivanju određenih mjera nadzora u pogledu plovila koja viju zastavu strana koje nisu ugovorne stranke Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (6).

(6)

S ciljem provedbe novih zaštitnih mjera koje je usvojio CCAMLR, te bi uredbe trebalo staviti izvan snage i zamijeniti jedinstvenom uredbom koja objedinjuje posebne odredbe za nadzor ribolovnih aktivnosti koje proizlaze iz obveza Zajednice kao ugovorne stranke Konvencije.

(7)

Mjere koje su potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila i uvjeti za primjenu od strane Zajednice:

(a)

mjera nadzora koje se primjenjuju na ribarska plovila koja viju zastavu ugovorne stranke Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (Konvencija), koja djeluju u području Konvencije u vodama koje se nalaze izvan granica nacionalnih zakonodavstava;

(b)

sustava unapređivanja usuglašenosti plovila koja viju zastavu strana koje nisu ugovorne stranke Konvencije sa zaštitnim mjerama koje propisuje Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR).

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe Konvencije i služi unapređivanju svojih ciljeva i načela te odredaba završnog akta konferencije na kojoj je usvojena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„područje Konvencije” znači područje primjene Konvencije kako je određeno u njezinom članku 1.;

(b)

„antarktička konvergencija” znači crta koja povezuje sljedeće točke uzduž paralela zemljopisne širine i meridijana zemljopisne dužine: 50°J, 0° - 50°J, 30°I - 45°J, 30°I - 45°J, 80°I - 55°J, 80°I - 55°J, 150°I - 60°J, 150°I - 60°J, 50°Z - 50°J, 50°Z - 50°J, 0°;

(c)

„ribarsko plovilo Zajednice” znači ribarsko plovilo koje vije zastavu države članice Zajednice i registrirano je u Zajednici, koje uzima i čuva na brodu morske organizme s područja koje pokriva Konvencija.

(d)

„sustav VMS” znači satelitski podržavan sustav nadzora plovila ugrađen na ribarskom plovilu Zajednice u skladu s člankom 3. Uredbe (EEZ) br. 2847/93;

(e)

„novi ribolov” znači ribolov na vrste koristeći posebne ribolovne metode u antarktičkom statističkom potpodručju FAO-a za koji:

i.

CCAMLR nikada nije primio informacije o raširenosti, broju, populaciji, mogućem prinosu i oznaci vrste iz sveobuhvatnih studija ili o pokusnom ribolovu; ili

ii.

CCAMLR nikada nije primio podatke o ulovu i ribolovnom naporu; ili

iii.

CCAMLR nikada nije primio podatke iz zadnje dvije ribolovne sezone o ulovu i ribolovnom naporu;

(f)

„pokusni ribolov” znači ribolov koji je prethodno bio svrstan kao „novi ribolov” kako je utvrđeno u stavku (e). Pokusni ribolov smatra se i dalje pokusnim dok se ne prikupi dovoljno informacija koje će omogućiti:

i.

procjenu raširenosti, broja i populacije ciljanih vrsta te procjenu mogućeg prinosa;

ii.

procjenu mogućih posljedica ribolova na ovisne i srodne vrste; i

iii.

Znanstvenom odboru CCAMLR-a da pripremi i pruži savjete o primjerenim razinama ulova, kao i o ribolovnom naporu te ribolovnoj opremi, prema potrebi;

(g)

„inspektor CCAMLR-a” znači inspektor kojeg određuje ugovorna stranka Konvencije za provođenje sustava nadzora iz članka 1. stavka 1.;

(h)

„sustav nadzora CCAMLR-a” znači dokument koji nosi to ime i koji je usvojio CCAMLR u vezi s kontrolom i nadzorom na moru plovila koja plove pod zastavom ugovorne stranke Konvencije;

(i)

„plovilo strane koja nije ugovorna stranka” znači ribarsko plovilo koje vije zastavu strane koja nije ugovorna stranka Konvencije i koje je uočeno u ribolovu na području Konvencije;

(j)

„ugovorna stranka” znači ugovorna stranka Konvencije;

(k)

„plovilo ugovorne stranke” znači ribarsko plovilo koje vije zastavu ugovorne stranke Konvencije;

(l)

„uočavanje” znači bilo koje uočavanje plovila koje vije zastavu strane koja nije ugovorna stranka Konvencije koje primijeti plovilo koje vije zastavu ugovorne stranke Konvencije i koje djeluje na području Konvencije, ili koje primijeti zrakoplov registriran u ugovornoj stranci Konvencije i koji prelijeće područje Konvencije, ili koje primijeti inspektor CCAMLR-a;

(m)

„aktivnosti IUU-a” znači protuzakonite, neregulirane i neprijavljene ribolovne aktivnosti na području Konvencije;

(n)

„plovilo IUU-a” znači bilo koje plovilo uključeno u protuzakonite, neregulirane i neprijavljene ribolovne aktivnosti na području Konvencije.

POGLAVLJE II.

PRISTUP RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA NA PODRUČJU KONVENCIJE

Članak 3.

Posebna dozvola za ribolov

1.   Samo ribarska plovila Zajednice koja posjeduju posebnu ribolovnu dozvolu koju izdaje njihova država članica zastave u skladu s Uredbom (EZ) br. 1627/94 (8) ovlaštena su, u skladu s uvjetima navedenim u dozvoli, loviti, zadržavati na brodu, pretovarivati i istovarivati ribu ulovljenu na području Konvencije.

2.   Države članice dužne su dostaviti Komisiji elektronskim putem, u roku od tri dana od datuma izdavanja dozvole iz stavka 1., sljedeće informacije u vezi s plovilom za koje je dozvola izdana:

(a)

naziv plovila;

(b)

rok u kojem je plovilo ovlašteno loviti ribu na području Konvencije, navodeći datume početka i završetka ribolovnih aktivnosti;

(c)

ribolovno područje ili područja;

(d)

ciljane vrste;

(e)

opremu koja se koristi.

Komisija je dužna odmah dostaviti te informacije tajništvu CCAMLR-a.

3.   Informacije koje države članice dostave Komisiji uključuju interni registarski broj plovila kako je predviđeno člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2090/98 od 30. rujna 1998. u vezi s registrom ribarskih plovila Zajednice (9), zajedno s podacima o matičnoj luci i imenima vlasnika ili zakupniku plovila, a uz njih treba priložiti potvrdu da je zapovjednik broda upoznat s mjerama na snazi na tom području ili područjima gdje će plovilo loviti ribu na području Konvencije.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se prema posebnim odredbama koje propisuju članci 5., 6., 7. i 8.

5.   Države članice ne izdaju posebnu ribolovnu dozvolu onim plovilima koja namjeravaju loviti parangalom na području Konvencije i koja nisu u skladu s odredbama članka 8. stavka 3. drugog podstavka Uredbe Vijeća (EZ) br. 600/2004 od 22. ožujka 2004., o utvrđivanju određenih tehničkih mjera primjenljivih na ribolovne aktivnosti na području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (10).

6.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 4.

Opća pravila ponašanja

1.   Posebna ribolovna dozvola iz članka 3., ili njena ovjerena preslika, treba uvijek biti na ribarskom brodu i dostupna u svakom trenutku na uvid inspektoru CCAMLR-a.

2.   Svaka država članica osigurava da je sva ribarska plovila Zajednice koja viju njezinu zastavu obavijeste kad uđu i izađu iz svih luka, kad uđu i izađu iz područja Konvencije i o svom kretanju između statističkih potpodručja i predjela FAO-a.

3.   Države članice provjeravaju informacije iz stavka 2. u usporedbi s informacijama koje prime putem sustava VMS-a koji funkcionira na ribarskim plovilima Zajednice. Te informacije zatim šalju Komisiji elektronskim putem u roku od dva dana od datuma primitka. Komisija je dužna odmah dostaviti informacije tajništvu CCAMLR-a.

4.   U slučaju tehničkog kvara na sustavu VMS-a na ribarskom plovilu Zajednice, država zastave obavješćuje CCAMLR čim je prije moguće, kao i Komisiju, o imenu plovila i vremenu, datumu i položaju plovila kad je sustav VMS-a prestao funkcionirati. Čim sustav VMS-a ponovno bude u funkciji, država zastave dužna je odmah o tome obavijestiti CCAMLR.

Članak 5.

Pristup ribolovu rakova

1.   Države članice zastave obavješćuju Komisiju da ribarsko plovilo Zajednice namjerava loviti rakove u statističkom potpodručju FAO-a 48.3. Obavijest se šalje četiri mjeseca prije datuma određenog za početak ribolova, a sadrži interni registarski broj plovila i plan istraživačkih i ribolovnih aktivnosti plovila na koje se to odnosi.

2.   Komisija ispituje obavijest, provjerava je li usuglašena s primjenljivim pravilima i obavješćuje državu članicu o svojim nalazima. Država članica može izdati posebnu ribolovnu dozvolu po primitku nalaza Komisije ili u roku od 10 radnih dana od datuma obavijesti o nalazima. Komisija sukladno tome obavješćuje CCAMLR najkasnije tri mjeseca prije datuma određenog za početak ribolova.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 6.

Pristup novom ribolovu

1.   Obavljanje novog ribolova u području Konvencije zabranjeno je, osim ako nije odobreno u skladu sa stavcima od 2. do 5.

2.   Samo ona plovila koja su opremljena i konfigurirana tako da su usuglašena s odgovarajućim zaštitnim mjerama koje je usvojio CCAMLR mogu obavljati novi ribolov. Plovila koja se nalaze na CCAMLR-ovom popisu plovila IUU-a iz članka 29. ne mogu obavljati novi ribolov.

3.   Država članica zastave obavješćuje obavijestiti Komisiju najmanje četiri mjeseca prije godišnjeg sastanka CCAMLR-a da ribarsko plovilo Zajednice namjerava obavljati novi ribolov na području Konvencije.

Zajedno s obavijesti država članica dostavlja što je moguće više sljedećih informacija:

(a)

o vrsti predloženog ribolova, uključujući ciljane vrste, načine ribolova, predloženo područje i minimalne količine ulova koje su potrebne za razvoj održivog ribolova;

(b)

biološke informacije iz sveobuhvatnih istraživačkih/studijskih kružnih putovanja o raširenosti, broju, podatke o populaciji i i informacije o oznakama vrste;

(c)

detalje o ovisnim i srodnim vrstama i vjerojatnost da predloženi ribolov nepovoljno utječe na takve vrste na bilo koji način;

(d)

informacije o drugim ribolovnim aktivnostima u regiji ili sličnim ribolovnim aktivnostima na drugim mjestima koji mogu pomoći u procjeni mogućeg prinosa.

4.   Komisija je dužna dostaviti CCAMLR-u na razmatranje informacije sukladno stavku 3., zajedno s bilo kojim drugim informacijama koje posjeduje u vezi s tim.

5.   Kada CCAMLR odobri novi ribolov, dozvolu za taj ribolov izdaje:

(a)

Komisija, u slučajevima kada CCAMLR nije usvojio nikakve zaštitne mjere u pogledu novog ribolova; ili

(b)

Vijeće kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, u svim drugim slučajevima.

6.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 7.

Pristup pokusnom ribolovu

1.   Pokusni ribolov na području Konvencije zabranjen je, osim ako nije odobren u skladu sa stavcima od 2. do 7.

2.   Samo plovila koja su opremljena i konfigurirana tako da su usuglašena s odgovarajućim zaštitnim mjerama koje je usvojio CCAMLR mogu obavljati pokusni ribolov.

Plovila koja se nalaze na CCAMLR-ovom popisu plovila IUU-a iz članka 29. ne mogu obavljati pokusni ribolov.

3.   Svaka država članica koja sudjeluje u pokusnom ribolovu ili namjerava ovlastiti plovilo koje će sudjelovati u takvom ribolovu priprema plan istraživačkih i ribolovnih aktivnosti koji zatim dostavlja izravno CCAMLR-u prije datuma koji odredi CCAMLR, i jednu presliku toga Komisiji.

Plan sadrži što je moguće više sljedećih informacija koje je država članica u mogućnosti poslati:

(a)

opis načina na koji su aktivnosti države članice usuglašene s planom prikupljanja podataka koji je osmislio znanstveni odbor CCAMLR-a;

(b)

prirodu pokusnog ribolova, uključujući ciljane vrste, načine ribolova, predloženo područje i najviše moguće razine ulova predložene za nadolazeću sezonu;

(c)

biološke informacije iz sveobuhvatnih istraživačkih/studijskih kružnih putovanja o raširenosti, broju, populaciji i informacije o oznakama vrste;

(d)

detalje o ovisnim i srodnim vrstama i vjerojatnost da predloženi ribolov nepovoljno utječe na takve vrste na bilo koji način;

(e)

informacije o drugim ribolovnim aktivnostima u regiji ili sličnim ribolovnim aktivnostima na drugim mjestima koji mogu pomoći u procjeni mogućeg prinosa.

4.   Svaka država članica koja sudjeluje u pokusnom ribolovu podnosi svake godine CCAMLR-u podatke navedene u planu o prikupljanju podataka koji je osmislio znanstveni odbor CCAMLR-a za dotični ribolov i presliku toga Komisiji, prije isteka krajnjeg roka dogovorenog s CCAMLR-om.

Ako podaci navedeni u planu o prikupljanju podataka nisu predani CCAMLR-u za posljednju sezonu ribolova, neprekinuti pokusni ribolov za državu članicu koja je propustila poslati podatke zabranjuje se dok se odgovarajući podaci ne pošalju CCAMLR-u, s preslikom toga Komisiji, i dok se ne pruži prilika znanstvenom odboru da pregleda podatke.

5.   Prije nego država članica ovlasti plovila za obavljanje pokusnog ribolova koji je već u toku, ta država članica obavješćuje CCAMLR najkasnije tri mjeseca prije godišnjeg sastanka CCAMLR-a. Država članica koja šalje obavijest ne smije ovlastiti svoje plovilo za obavljanje pokusnog ribolova do završetka tog sastanka.

6.   Države članice obavješćuju tajništvo CCAMLR-a o imenu, vrsti, veličini, registarskom broju i radijskom pozivnom znaku svakog plovila koje sudjeluje u pokusnom ribolovu zajedno s preslikom toga Komisiji, najmanje 3 mjeseca prije datuma početka svakog ribolova.

7.   Ribolovne mogućnosti i napor podliježu ograničenju iz predostrožnosti koje je utvrđeno na razini koja ne prelazi onu koja je potrebna da bi se dobile informacije navedene u planu o prikupljanju podataka koji su potrebni za procjene iz članka 2. stavka (f).

8.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 8.

Pristup znanstvenom istraživanju

1.   Države članice čija plovila namjeravaju provoditi znanstveno istraživanje pri kojem se očekivani ulov procjenjuje na manje od 50 tona ribe s perajama, uključujući najviše 10 tona Dissostichus spp., i manje od 0,1 % dozvoljene količine za kril, lignje i rakove, podnose izravno CCAMLR-u, s preslikom toga Komisiji, sljedeće podatke:

(a)

ime plovila na koje se to odnosi;

(b)

vanjsku identifikacijsku oznaku;

(c)

predio i potpodručje u kojem će se provoditi istraživanje;

(d)

predviđene datume ulaza i napuštanja područja Konvencije;

(e)

svrhu istraživanja;

(f)

ribolovnu opremu koja će se vjerojatno koristiti.

2.   Plovila zajednice iz stavka 1. izuzeta su od zaštitnih mjera koje se odnose na odredbe o veličini mreže, zabranu neke ribolovne opreme, zatvorena područja, ribolovne sezone i ograničenja veličine te od zahtjeva za sustav obavješćivanja, osim onih predviđenih člankom 9. stavkom 6. i člankom 16. stavkom 1.

3.   Države članice čija plovila namjeravaju provoditi znanstveno istraživanje kada se očekivani ukupni ulov procjenjuje na više od 50 tona, ili više od 10 tona Dissostichus spp. ili više od 0,1 % dozvoljene količine za kril, lignje i rakove, podnose CCAMLR-u na uvid, s preslikom toga Komisiji, program istraživanja u skladu sa standardiziranim smjernicama i formularima koje je usvojio znanstveni odbor CCAMLR-a, najmanje šest mjeseci prije planiranog datuma početka istraživanja. Planirani ribolov u svrhu istraživanja ne smije započeti dok CCAMLR ne pregleda program istraživanja i ne uputi obavijest o svojoj odluci.

4.   Države članice obavješćuju CCAMLR, s preslikom toga Komisiji, o ulovu i ribolovnom naporu za svaki ribolov koji proizlazi iz bilo kojeg znanstvenog istraživanja podložno stavcima 1., 2. i 3. Države članice podnose sažetak rezultata CCAMLR-u, s preslikom toga Komisiji, u roku od 180 dana od datuma završetka istraživanja. Države članice podnose potpuno izvješće o rezultatima istraživanja CCAMLR-u, s preslikom toga Komisiji, u roku od 12 mjeseci od datuma završetka istraživanja.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

POGLAVLJE III.

SUSTAV PRIOPĆAVANJA PODATAKA

ODJELJAK 1.

IZVJEŠĆE O ULOVU I RIBOLOVNOM NAPORU

Članak 9.

Izvješće o ulovu i ribolovnom naporu

1.   Ribarska plovila Zajednice podliježu trostrukom sustavu obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu sukladno razdobljima obavješćivanja kako je navedeno u člancima 10., 11. i 12. za različite vrste i statistička područja, potpodručja i predjele FAO-a na koje se to odnosi.

2.   Izvješće o ulovu i ribolovnom naporu sadrži sljedeće informacije za pojedino razdoblje:

(a)

ime plovila;

(b)

njegovu vanjsku identifikacijsku oznaku;

(c)

ukupni ulov za odgovarajuće vrste;

(d)

ukupan broj ribolovnih dana i sati;

(e)

količine svih ulovljenih vrsta i prilova koje se čuvaju na brodu za vrijeme razdoblja obavješćivanja;

(f)

u slučaju ribolova parangalom, broj udica.

3.   Zapovjednici ribarskih plovila zajednice podnose izvješće o ulovu i ribolovnom naporu nadležnim tijelima države članice zastave najkasnije jedan dan od datuma završetka odgovarajućeg razdoblja obavješćivanja kako je navedeno u člancima 10., 11. i 12.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju elektronskim putem, najkasnije u roku od tri dana od datuma završetka svakog razdoblja obavješćivanja, o izvješću o ulovu i ribolovnom naporu koje pošalje svako ribarsko plovilo koje vije njihovu zastavu i registrirano je u Zajednici. Svako izvješće o ulovu i ribolovnom naporu navodi razdoblje na koje se ribolov odnosi.

5.   Komisija je dužna dostaviti CCAMLR-u, najkasnije u roku od pet dana od datuma završetka svakog razdoblja obavješćivanja, izvješća o ulovu i ribolovnom naporu koje je primila u skladu sa stavkom 3.

6.   Sustavi obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu primjenjuju se na vrste koje su uzete za znanstveno-istraživačke potrebe, kada ulov u danom razdoblju prelazi pet tona, osim kad se posebne odredbe primjenjuju na posebne vrste.

7.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 10.

Mjesečni sustav obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu

1.   Za potrebe mjesečnog sustava obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu, razdoblje obavješćivanja je kalendarski mjesec.

2.   Ovaj se sustav primjenjuje na:

(a)

ribolov na Electrona carlsbergi u statističkom potpodručju FAO-a 48.3;

(b)

ribolov na Euphausia superba u statističkom području FAO-a 48 i u statističkim predjelima FAO-a 58.4.2 i 58.4.1.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 11.

Desetodnevni sustav obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu

1.   Za potrebe desetodnevnog sustava obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu, svaki kalendarski mjesec dijeli se na tri razdoblja obavješćivanja, koja su označena slovima A, B i C i teku od prvog do desetog, od jedanaestog do dvadesetog te od dvadeset prvog do zadnjeg dana u mjesecu.

2.   Ovaj se sustav primjenjuje na:

(a)

ribolov na Champsocephalus gunnari i Dissostichus eleginoides i ostale dubokomorske vrste u statističkom predjelu FAO-a 58.5.2;

(b)

pokusni ribolov na lignje Martialia hyadesi u statističkom potpodručju FAO-a 48.3;

(c)

ribolov na rakove Paralomis spp. (red Decapoda, podred Reptania) u statističkom potpodručju FAO-a 48.3, osim onog koji je vrijedio tijekom prve faze pokusnog ribolovnog programa CCAMLR-a za te vrste i potpodručje.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 12.

Petodnevni sustav obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu

1.   Za potrebe petodnevnog sustava obavješćivanja o ulovu i ribolovnom naporu, svaki kalendarski mjesec dijeli se na šest razdoblja obavješćivanja, koja su određena slovima A, B, C, D, E i F i koja teku od prvog do petog, od šestog do desetog, od jedanaestog do petnaestog, od šesnaestog do dvadesetog, od dvadeset prvog do dvadeset petog, i od dvadeset šestog do zadnjeg dana u mjesecu.

2.   Ovaj se sustav primjenjuje za svaku ribolovnu sezonu na:

(a)

ribolov na Champsocephalus gunnari u statističkom potpodručju FAO-a 48.3;

(b)

ribolov na Dissostichus eleginoides u statističkim potpodručjima FAO-a 48.3 i 48.4;

(c)

pokusni ribolov na Dissostichus eleginoides na cijelom području Konvencije, po točno raspoređenim pravokutnicima kako je određeno u članku 2. točki (d) Uredbe (EZ) br. 600/2004.

3.   Kad CCAMLR pošalje obavijest o obustavi obavljanja ribolova u slučaju neispunjenja obveze slanja izvješća o ulovu i ribolovnom naporu iz ovog članka, plovilo ili plovila na koje se to odnosi dužna su odmah obustaviti ribolov i mogu nastaviti s ribolovom tek kad pošalju izvješće CCAMLR-u ili, prema potrebi, objašnjenje o tehničkim poteškoćama koje opravdava izostanak izvješća.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

ODJELJAK 2.

MJESEČNI SUSTAV PRIOPĆAVANJA TOČNIH PODATAKA O RIBOLOVU POVLAČNIM MREŽAMA, PARANGALOM I VRŠOM

Članak 13.

Mjesečni sustav priopćavanja točnih podataka o ulovu i ribolovnom naporu

1.   Ribarska plovila Zajednice dužna su dostaviti nadležnim tijelima države članice čiju zastavu viju, za svaku ribolovnu sezonu, do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je ribolov obavljen, točne podatke o ulovu i ribolovnom naporu za mjesec na koji se to odnosi, u vezi s ribolovom povlačnim mrežama, parangalom ili vršom, za sljedeće vrste i područja:

(a)

Champsocephalus gunnari u statističkom predjelu FAO-a 58.5.2. i potpodručju 48.3:

(b)

Dissostichus eleginoides u statističkim potpodručjima FAO-a 48.3 i 48.4;

(c)

Dissostichus eleginoides u statističkom predjelu FAO-a 58.5.2;

(d)

Electrona carlsbergi u statističkom potpodručju FAO-a 48.3;

(e)

Martialia Hyadesi u statističkom potpodručju FAO-a 48.3;

(f)

Paralomis spp. (red Decapoda, podred Reptania) u statističkom potpodručju FAO-a 48.3, osim ribolova koji se obavljao u prvoj fazi programa pokusnog ribolova CCAMLR za ovu istu vrstu i potpodručje.

2.   U slučaju ribolova iz stavka 1. točaka (b) i (f), prijavljuju se podaci za svako polaganje vrša i u drugim slučajevima za svaki ulov.

3.   Sav ulov ciljanih i prilovnih vrsta prijavljuje se prema zasebnim vrstama. Podaci obuhvaćaju broj morskih ptica i morskih sisavaca za svaku uhvaćenu vrstu koja je ili puštena na slobodu ili ubijena.

4.   Države članice dužne su dostaviti podatke iz stavaka 1., 2. i 3. Komisiji na kraju svakog kalendarskog mjeseca. Komisija je dužna odmah dostaviti te podatke CCAMLR-u.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 14.

Mjesečni sustav priopćavanja točnih bioloških podataka

1.   Ribarska plovila Zajednice dužna su dostaviti nadležnim tijelima države članice čiju zastavu viju, pod istim uvjetima i za iste vrste ribolova navedene u članku 13., reprezentativne uzorke sastava ulova prema dužini ciljanih vrsta i prilova.

2.   Mjerenje dužine ribe znači ukupnu dužinu koja se zaokružuje na najbliži centimetar, a reprezentativni uzorci sastava ulova prema dužini uzimaju se iz točno određenog pravokutnika (0,5° širine puta 1°dužine). Kad se plovilo pomakne iz jednog točno određenog pravokutnika u drugi tijekom jednog mjeseca, dostavljaju se zasebni uzorci sastava ulova prema dužini za svaki pravokutnik.

3.   Za podatke vezane za ribolov iz članka 13. stavka 1. točke (d), reprezentativni uzorak sadrži najmanje 500 riba.

4.   Na kraju svakog mjeseca države članice dužne su dostaviti primljena izvješća Komisiji, koja ih je dužna odmah dostaviti CCAMLR-u.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 15.

Obustava ribolova zbog neispunjenja obveze slanja izvješća

Kad CCAMLR obavijesti državu članicu da je ribolov obustavljen zbog neispunjenja obveze slanja izvješća u skladu s člancima 13. i 14., države članice na koje se to odnosi osiguravaju da njihovi brodovi koji sudjeluju u takvom ribolovu odmah obustave ribolov.

ODJELJAK 3.

GODIŠNJE OBAVJEŠTAVANJE O ULOVU

Članak 16.

Podaci o ukupnom ulovu

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 15. Uredbe (EEZ) br. 2847/93, države članice obavješćuju Komisiju do 31. srpnja svake godine o ukupnom ulovu za prethodnu godinu ribarskih plovila Zajednice koja viju njihove zastave, izraženo po svakom pojedinačnom plovilu.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 17.

Ukupni podaci za ribolov krila

1.   Ribarska plovila zajednice koja su sudjelovala u ribolovu krila na području Konvencije dužna su dostaviti do 1. siječnja svake godine točne podatke o ulovu i ribolovnom naporu za prethodnu ribolovnu sezonu nadležnim tijelima države članice čiju zastavu viju.

2.   Države članice zbrajaju točne podatke o ulovu i ribolovnom naporu po pravokutnicima veličine 10 x 10 nautičkih milja i 10-dnevnom razdoblju te su dužne dostaviti te podatke Komisiji najkasnije do 1. ožujka svake godine.

3.   Za potrebe prikupljanja točnih podataka o ulovu i ribolovnom naporu, kalendarski se mjesec dijeli na tri 10-dnevna razdoblja obavješćivanja: od prvog do desetog, od jedanaestog do dvadesetog i od dvadeset prvog do zadnjeg dana u mjesecu. Ova 10-dnevna razdoblja obavješćivanja označena su kao razdoblja A, B i C.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 18.

Podaci o ulovu rakova u statističkom potpodručju FAO-a 48.3

1.   Ribarska plovila zajednice koja love rakove u statističkom potpodručju FAO-a 48.3. dužna su dostaviti Komisiji do 25. rujna svake godine podatke u vezi s ribolovnim aktivnostima i ulovom rakova obavljenim do 31. kolovoza te godine. Komisija je dužna dostaviti te podatke CCAMLR-u do 30. rujna svake godine.

2.   Podaci o ulovu koji se dogodio nakon 31. kolovoza svake godine dostavljaju se Komisiji u roku od dva mjeseca od datuma obustave ribolova. Komisija je dužna dostaviti te podatke CCAMLR-u najkasnije tri mjeseca nakon obustave ribolova.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 19.

Točni podaci o ulovu i ribolovnom naporu za pokusni lov na lignje u statističkom potpodručju FAO-a 48.3

1.   Ribarska plovila Zajednice koja love lignje (Martialia hyadesi) u statističkom potpodručju FAO-a 48.3 dužna su dostaviti Komisiji do 25. rujna svake godine točne podatke o ulovu i ribolovnom naporu za taj ribolov. Podaci obuhvaćaju broj morskih ptica i morskih sisavaca za svaku uhvaćenu vrstu koja je ili puštena na slobodu ili ubijena. Komisija je dužna dostaviti te podatke CCAMLR-u do 30. rujna svake godine.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

POGLAVLJE IV.

KONTROLA I NADZOR

ODJELJAK 1.

KONTROLA I NADZOR NA MORU

Članak 20.

Područje primjene

Ovo se poglavlje odnosi na ribarska plovila Zajednice i ribarska plovila koja viju zastavu druge ugovorne stranke Konvencije.

Članak 21.

Inspektori CCAMLR-a koje određuju države članice za provođenje nadzora na moru

1.   Države članice mogu odrediti inspektore CCAMLR-a koje mogu uputiti na ribarsko plovilo Zajednice ili, u dogovoru s drugom ugovornom strankom, na plovilo drugo spomenute stranke koje se bavi ili se namjerava baviti ribolovom morskih organizama ili je uključeno u istraživačke aktivnosti vezane za ribolov na području Konvencije.

2.   Inspektori CCAMLR-a pregledavaju plovila koja ne viju zastavu Zajednice i njenih država članica na području Konvencije radi poštivanja primjenljivih zaštitnih mjera koje je usvojio CCAMLR, a u slučaju ribarskih plovila Zajednice, radi poštivanja svih zaštitnih i nadzornih mjera u vezi s ribolovom koje se primjenjuju na ta plovila.

3.   Inspektori CCAMLR-a upoznati su s ribolovnim i znanstveno-istraživačkim aktivnostima koje nadziru, odredbama Konvencije i zaštitnim mjerama koje su usvojene na temelju Konvencije. Države članice potvrđuju osposobljenost svakog inspektora kojeg odrede.

4.   Inspektori su državljani države članice koja ih određuje, i u obavljanju inspekcijskog nadzora podliježu isključivo zakonodavstvu te države članice. Dodjeljuje im se status brodskog časnika dok su na brodu i sposobni su sporazumijevati se na jeziku države zastave na plovilima na kojima obavljaju svoje aktivnosti.

5.   Svaki inspektor CCAMLR-a nosi službenu ispravu koju odobrava ili osigurava CCAMLR, a izdaje država članica koja je inspektora odredila. U toj se ispravi navodi da je inspektor određen za provođenje inspekcijskog nadzora u skladu s CCAMLR-ovim sustavom promatranja i nadzora.

6.   Države članice dužne su dostaviti imena inspektora koje odrede, s preslikom toga Komisiji, tajništvu CCAMLR-a u roku od 14 dana od njihovog imenovanja.

7.   Države članice surađuju međusobno i s Komisijom u primjeni sustava.

8.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 22.

Određivanje aktivnosti koje mogu biti podvrgnute inspekcijskom nadzoru

Istraživačke aktivnosti i ribolov živih morskih organizama na području Konvencije mogu biti podvrgnuti inspekcijskom nadzoru. Takve se aktivnosti predviđaju kad inspektor CCAMLR-a ustanovi da aktivnosti ribarskog plovila zadovoljavaju jedan ili više sljedećih kriterija i da nema informacija o suprotnom:

(a)

ribarska se oprema koristi, nedavno je bila korištena ili je spremna za korištenje, uključujući i sljedeće:

i.

mreže, parangali ili vrše su u moru:

ii.

povlačne mreže i vrata su spušteni;

iii.

mamci na udicama, mamci u vršama ili zamkama ili odmrznuti mamci spremni su za korištenje;

iv.

iz brodskog je dnevnika vidljivo da se ribolov dogodio nedavno ili da počinje;

(b)

ribe koje se pojavljuju na području Konvencije prerađuju se ili su nedavno prerađene, uključujući i sljedeće:

i.

svježa riba ili riblji otpaci uskladišteni su na brodu;

ii.

riba se smrzava;

iii.

informacije o aktivnostima i proizvodima dostupni su s tim u vezi;

(c)

ribarska oprema s broda je u moru, uključujući i sljedeće:

i.

na ribarskoj opremi nalazi se oznaka plovila;

ii.

ribarska oprema odgovara onoj koja se nalazi na brodu;

iii.

iz brodskog je dnevnika vidljivo da je oprema u moru;

(d)

riba (ili riblji proizvodi) koja se pojavljuje na području Konvencije uskladištena je na brodu.

Članak 23.

Označivanje plovila na kojima se nalaze inspektori

1.   Plovila na kojima se nalaze inspektori CCAMLR-a dužna su istaknuti posebnu zastavu ili signalnu zastavicu koju je odobrio CCAMLR kako bi bilo vidljivo da inspektori na brodu obavljaju inspekcijske dužnosti u skladu s inspekcijskim sustavom CCAMLR-a.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 24.

Inspekcijski postupci na moru

1.   Bilo koje plovilo Zajednice koje se nalazi na području Konvencije u svrhu ribolova ili provođenja znanstvenog istraživanja nad živim morskim organizmima dužno je na odgovarajući signal prema Međunarodnom kodeksu signala koje mu pošalje plovilo na kojem se nalazi inspektor CCAMLR-a, u skladu s člankom 23., zaustaviti ili poduzeti druge takve aktivnosti koje su potrebne da bi olakšale sigurno i trenutačno prebacivanje inspektora na taj brod, osim kad je plovilo aktivno uključeno u ribolovne aktivnosti, u kojem je slučaju plovilo dužno to izvršiti što je prije moguće.

2.   Zapovjednik plovila dužan je dopustiti pristup na plovilo inspektoru, koji može biti u pratnji pomoćnika. Pri ukrcaju inspektor je dužan pokazati službenu ispravu iz članka 21. stavka 5. Obveza je zapovjednika plovila pružiti odgovarajuću pomoć inspektorima u obavljanju njihovih aktivnosti, uključujući pristup komunikacijskoj opremi prema potrebi.

3.   Inspekcijski nadzor provodi se tako da je plovilo izloženo u najmanjoj mogućoj mjeri smetnji i neugodnostima. Upiti su ograničeni na provjeru činjenica u vezi s usuglašenosti s CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama koje se primjenjuju u odnosnoj državi zastave.

4.   Inspektori su ovlašteni za pregled ulova, mreža i druge ribarske opreme, kao i za nadzor nad ribolovom i znanstveno-istraživačkim aktivnostima, i trebaju imati pristup evidenciji i izvješćima o ulovu te podacima o lokaciji prema potrebi za provođenje svojih dužnosti. Inspektori mogu fotografirati i/ili snimiti videozapis prema potrebi da bi dokumentirali bilo koje navodno kršenje CCAMLR-ovih važećih zaštitnih mjera.

5.   Inspektori CCAMLR-a pričvršćuju identifikacijsku oznaku koju je odobrio CCAMLR na bilo koju mrežu ili drugu ribolovnu opremu za koju se smatra da je korištena u kršenju CCAMLR-ovih važećih zaštitnih mjera. Te činjenice unose u izvješće iz članka 25. stavaka 3. i 4.

6.   Ako se plovilo odbije zaustaviti ili na neki drugi način odbije pomoći pri ukrcaju inspektora, ili ako zapovjednik plovila ili posada na plovilu ometaju provođenje aktivnosti za koje je inspektor ovlašten, inspektor koji se zatekao u takvoj situaciji sastavlja detaljno izvješće, uključujući potpuni opis svih okolnosti, te upućuje izvješće državi koja ga je odredila u skladu s odgovarajućim odredbama iz članka 25.

U slučaju ometanja inspektora ili nepoštivanja opravdanih zahtjeva koje zatraži inspektor u provođenju svojih dužnosti, država članica zastave smatra da inspektor pripada toj državi članici.

Država članica zastave izvješćuje o aktivnostima poduzetim na temelju ovog stavka u skladu s člankom 26.

7.   Prije napuštanja plovila koje je bilo podvrgnuto inspekcijskom nadzoru, inspektor CCAMLR-a predaje zapovjedniku tog plovila presliku ispunjenog izvješća o inspekcijskom nadzoru iz članka 25.

8.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 25.

Izvješće o inspekcijskom nadzoru

1.   Inspekcijski nadzor na moru koji se provodi u skladu s člankom 24. podliježe izvješću o inspekcijskom nadzoru u obliku koji je odobrio CCAMLR i sastavljen je na sljedeći način:

(a)

inspektori CCAMLR-a izvješćuju o bilo kojem navodnom kršenju važećih zaštitnih mjera. Inspektori omogućuju zapovjedniku plovila koje nadziru da iznese komentare o bilo kojem aspektu nadzora na obrascu o izvješću o inspekcijskom nadzoru;

(b)

inspektori potpisuju obrazac o izvješću o inspekcijskom nadzoru. Zapovjednik plovila koje podliježe nadzoru poziva se da potpisivanjem obrasca o inspekcijskom nadzoru potvrdi primitak izvješća.

2.   Inspektor CCAMLR-a šalje presliku izvješća o inspekcijskom nadzoru zajedno s fotografijama i videozapisima državi članici koja ga je odredila najkasnije 15 dana od datuma njegovog povratka u luku.

3.   Država članica koja je odredila inspektora dužna je dostaviti presliku izvješća o inspekcijskom nadzoru najkasnije 15 dana od datuma primitka, zajedno s dvije preslike fotografija i videozapisima CCAMLR-u.

Država članica dužna je također dostaviti jednu presliku izvješća zajedno s preslikama fotografija i videozapisima Komisiji najkasnije sedam dana od datuma primitka istih, kao i bilo koje dopunsko izvješće i informacije poslane naknadno CCAMLR-u vezano za izvješće o inspekcijskom nadzoru.

4.   Bilo koja država članica koja primi izvješće o inspekcijskom nadzoru ili bilo koja dopunska izvješća ili informacije, uključujući izvješća iz članka 24. stavka 6., u vezi s plovilima koja viju njezinu zastavu dužna je dostaviti presliku CCAMLR-u, kao i presliku Komisiji odmah, uključujući presliku bilo kojih komentara i/ili primjedbi koje je možda uputila CCAMLR-u po primitku takvih izvješća ili informacija.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 26.

Postupak pri kršenju odredaba

1.   Kad kao rezultat inspekcijskog nadzora koji se provodi u skladu s CCAMLR-ovim sustavom nadzora postoji dokaz o nepoštivanju mjera usvojenih u skladu s Konvencijom, država članica zastave osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera protiv fizičkih ili pravnih osoba koje su odgovorne za nepoštivanje mjera usvojenih u skladu s Konvencijom sukladno članku 25. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (11).

2.   Država članica zastave obavješćuje CCAMLR i Komisiju u roku od 14 dana od datuma pokretanja tužbe ili početka kaznenog postupka te ih obavješćuje o tijeku postupka i njegovom ishodu.

3.   Država članica zastave pismeno izvješćuje CCAMLR barem jednom godišnje o ishodu postupka iz stavka 1. i izrečenim sankcijama. Ako postupak nije završio, sastavlja se izvješće o napretku. Kada postupak nije pokrenut ili je neuspješan, izvješće sadrži objašnjenje. Država članica zastave dužna je dostaviti presliku izvješća Komisiji.

4.   Sankcije koje predviđa država članica zastave u pogledu nepoštivanja CCAMLR-ovih zaštitnih mjera trebaju biti dovoljno stroge kako bi se djelotvorno osigurala usuglašenost s tim mjerama i obeshrabrilo kršenje te trebaju nastojati lišiti prekršitelje bilo koje imovinske koristi koja proizlazi iz njihovi protuzakonitih aktivnosti.

5.   Država članica zastave osigurava da bilo koje od njenih plovila koje je zatečeno u kršenju CCAMLR-ovih zaštitnih mjera ne obavlja ribolovne aktivnosti na području Konvencije dok nisu poštovane izrečene sankcije.

6.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

ODJELJAK 2.

KONTROLA I INSPEKCIJSKI NADZOR U LUCI

Članak 27.

Kontrola i inspekcijski nadzor u luci

1.   Države članice provode nadzor nad svim ribarskim plovilima koja prevoze Dissostichus spp. i koja ulaze u njihove luke.

Inspekcijskom nadzorom provjerava se sljedeće:

(a)

ulov koji će se iskrcati ili pretovariti:

i.

popraćen je dokumentacijom o ulovu za Dissostichus propisanom u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1035/2001 od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju programa dokumentacije o ulovu ribe Dissostichus spp. (12); i

ii.

odgovara informacijama sadržanima u dokumentaciji;

(b)

kad je plovilo uključeno u ribolovne aktivnosti na području konvencije, usuglašenost tih aktivnosti s CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama.

2.   Kako bi se olakšao inspekcijski nadzor, države članice zahtijevaju od predmetnih plovila da pošalju obavijest prije njihovog ulaska u luku, kao i pismenu izjavu da nisu bila uključena u, niti podržavala protuzakonite, neregulirane i neprijavljene ribolovne aktivnosti na području Konvencije. Zabranjuje se ulazak u luku, osim u hitnim slučajevima, plovilima koja propuste izjaviti da nisu sudjelovala u protuzakonitim, nereguliranim i neprijavljenim ribolovnim aktivnostima ili koja propuste napraviti izjavu.

U slučaju plovila kojima je odobren ulazak u luku, nadležna tijela u luci države članice provode inspekcijski nadzor što je brže moguće, a najkasnije 48 sati nakon ulaska u luku.

Provođenje inspekcijskog nadzora ne smije nepotrebno ometati ni plovilo niti posadu i mora se rukovoditi određenim odredbama CCAMLR-ovog sustava nadzora.

3.   Kad postoji dokaz da je plovilo pri ribolovu prekršilo CCAMLR-ove zaštitne mjere, nadležno tijelo u luci države članice ne dopušta istovar ili pretovar ulova.

Država članica luke obavješćuje državu zastave o svom nalazu i surađuje s njom u provođenju istrage o navodnom kršenju te, prema potrebi, primjenjuje za to predviđene sankcije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

4.   Države članice obavješćuju CCAMLR što je prije moguće o bilo kojem plovilu iz stavka 1. kojem je zabranjen pristup u luku i istovar ili pretovar Dissostichus spp. Države članice dužne su istodobno dostaviti presliku te obavijesti Komisiji.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

POGLAVLJE V.

PLOVILA UKLJUČENA U PROTUZAKONITI, NEREGULIRANI I NEPRIJAVLJENI (IUU) RIBOLOV NA PODRUČJU KONVENCIJE

ODJELJAK 1.

PLOVILA UGOVORNE STRANKE

Članak 28.

Aktivnosti IUU-a koje provode plovila ugovorne stranke

1.   Za potrebe ovog odjeljka, pretpostavlja se da je plovilo ugovorne stranke obavljalo aktivnosti IUU-a koje su dovele u pitanje djelotvornost CCAMLR-ovih zaštitnih mjera kad je:

(a)

bilo uključeno u ribolovne aktivnosti na području Konvencije bez posebne ribolovne dozvole iz članka 3. ili, u slučaju plovila koje nije ribarsko plovilo Zajednice, bez dozvole izdane u skladu s odgovarajućim CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama, ili je prekršilo uvjete iz takve dozvole za ribolov;

(b)

propustilo voditi evidenciju ili prijaviti svoj ulov iz područja Konvencije u skladu sa sustavom obavješćivanja koji se primjenjuje na ribolov u koji su uključena, ili je dalo lažne izjave;

(c)

obavljalo ribolov za vrijeme zatvorene ribolovne sezone ili u zatvorenim područjima u suprotnosti s CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama;

(d)

koristilo zabranjenu opremu u suprotnosti s primjenljivim CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama;

(e)

istovarivalo ili sudjelovalo u zajedničkim ribolovnim aktivnostima s plovilima koja su navedena na CCAMLR-ovom popisu plovila IUU-a;

(f)

bilo uključeno u ribolovne aktivnosti u suprotnosti s bilo kojim drugim CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama na način koji podriva postizanje ciljeva Konvencije kako su određeni u članku XXII. Konvencije; ili

(g)

bilo uključeno u ribolovne aktivnosti u vodama neposredno uz otoke na području Konvencije, čiji državni suverenitet priznaju sve ugovorne stanke na način koji podriva postizanje ciljeva CCAMLR-ovih zaštitnih mjera

2.   U slučaju ribarskih plovila Zajednice, upućivanja na CCAMLR-ove zaštitne mjere iz stavka 1. podrazumijevaju se kao upućivanja na odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 600/2004, odredbe Uredbe (EZ) br. 1035/2001, ili odredbe Uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i uvjeta u vezi s tim svake godine za određene riblje vrste i grupe ribljih vrsta, koje se primjenjuju u vodama Zajednice i, za ribarska plovila Zajednice, u drugim vodama gdje su uvedena ograničenja ulova.

Članak 29.

Identifikacija plovila koja obavljaju aktivnosti IUU-a

1.   Države članice koje prime dovoljno dokumentiranih informacija o plovilima koja spadaju pod jedan ili više kriterija iznesenih u članku 28. na temelju, inter alia, primjene članaka 19. i 26., dužne su dostaviti te informacije Komisiji najkasnije do 20. travnja godine koja slijedi nakon one u kojoj su se dogodile dokumentirane aktivnosti plovila.

Komisija je dužna odmah, a najkasnije do 30. travnja, dostaviti CCAMLR-u informacije primljene od država članica.

2.   Komisija je dužna dostaviti državama članicama, odmah po primitku od CCAMLR-a, privremeni popis plovila ugovornih stranaka za koje se pretpostavlja da su obavljale aktivnosti IUU-a.

Država članica ili države članice čija su plovila navedena na privremenom popisu dužne su dostaviti Komisiji najkasnije do 1. lipnja svoje eventualne komentare, uključujući informacije VMS-a koji se mogu provjeriti i druge dopunske podatke koji pokazuju da plovila navedena na popisu nisu bila uključena u ribolovne aktivnosti koje su u suprotnosti s CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama niti su imala mogućnost biti uključena u ribolovne aktivnosti na području Konvencije. Komisija je dužna dostaviti takve komentare i dopunske informacije CCAMLR-u najkasnije do 30. lipnja.

3.   Po primitku privremenog popisa iz stavka 2., države članice dužne su pomno nadzirati navedena plovila kako bi pratile njihove aktivnosti i otkrile bilo koju promjenu imena, zastave ili vlasništva.

4.   Komisija je dužna dostaviti državama članicama, odmah po primitku od CCAMLR-a, popis plovila ugovornih stranaka koja se nalaze na privremenom popisu plovila IUU-a. Države članice podnose Komisiji bilo koje dodatne komentare ili informacije vezane za navedena plovila, najmanje dva mjeseca prije sljedećega godišnjeg sastanka CCAMLR-a. Komisija je dužna odmah dostaviti takve dodatne komentare i informacije CCAMLR-u.

5.   Komisija obavješćuje države članice svake godine o popisu plovila IUU-a koji je usvojio CCAMLR.

Članak 30.

Mjere vezane za plovila ugovornih stranaka

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Zajednice u svrhu:

(a)

neizdavanja posebnih ribolovnih dozvola iz članka 3. ribarskim plovilima Zajednice koja se nalaze na popis plovila IUU-a za ribolov na području Konvencije;

(b)

neizdavanja ovlaštenja i posebnih dozvola plovilima koja se nalaze na popisu plovila IUU-a za ribolov u vodama pod njihovim suverenitetom ili zakonodavstvom;

(c)

nedopuštanja da se njihova zastava izvjesi na plovilima koja se nalaze na popisu plovila IUU-a;

(d)

pregleda plovila s popisa plovila IUU-a u luci pri dobrovoljnom uplovljavanju u njihove luke u skladu s člankom 27.

2.   Sljedeće su aktivnosti zabranjene:

(a)

odstupajući od članka 11. Uredbe (EEZ) 2847/93, ribarskim plovilima Zajednice, pomoćnim plovilima, matičnim brodovima i teretnim plovilima zabranjeno je sudjelovanje u bilo kojem pretovaru ili zajedničkim ribolovnim aktivnostima s plovilima koja se nalaze na popisu plovila IUU-a;

(b)

plovilima koja se pojavljuju na popisu plovila IUU-a koja dobrovoljno uplovljavaju u luke zabranjuje se iskrcavanje ili pretovar;

(c)

zabranjuje se najam plovila koja se nalaze na popisu plovila IUU-a;

(d)

zabranjuje se uvoz Dissostichus spp. s plovila koja se nalaze na popisu plovila IUU-a;

3.   Države članice ne potvrđuju dokumente za izvoz ili ponovni izvoz koji prate pošiljku Dissostichus spp. prema odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) 1035/2001 kad za tu pošiljku postoji izjava da je ribolov obavilo plovilo koje se nalazi na popisu plovila IUU-a.

4.   Komisija prikuplja i razmjenjuje s drugim ugovornim strankama ili stranama koje nisu ugovorne stranke koje surađuju, kao i tijelima koja se bave ribarstvom, bilo koje odgovarajuće, propisno dokumentirane informacije s ciljem otkrivanja, nadzora i sprečavanja korištenja lažnih uvozno-izvoznih potvrda za ribu s plovila koja se nalaze na popisu plovila IUU-a.

ODJELJAK 2.

PLOVILA STRANA KOJE NISU UGOVORNE STRANKE

Članak 31.

Mjere vezane za državljane ugovornih stranaka

Države članice surađuju i poduzimaju sve potrebne mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Zajednice kako bi:

(a)

osigurale da državljani obuhvaćeni njihovim zakonodavstvom ne podržavaju ili sudjeluju u ribolovu IUU-a, uključujući aktivnosti na plovilu koje se nalazi na popisu IUU-a iz članka 29.;

(b)

identificirale one državljane koji su nositelji aktivnosti ili stvarni vlasnici plovila koja su uključena u ribolov IUU-a.

Države članice osiguravaju da su sankcije za ribolov IUU-a koje se primjenjuju na državljane pod njihovim zakonodavstvom dovoljno stroge kako bi djelotvorno spriječile, odvratile od i ukinule ribolov IUU-a te kako bi lišile prekršitelje imovinske koristi koja proizlazi iz takvih protuzakonitih aktivnosti.

Članak 32.

Aktivnosti IUU-a koje obavljaju plovila strana koje nisu ugovorne stranke

1.   Za plovilo strane koja nije ugovorna stranka koje je uočeno u obavljanju ribolovnih aktivnosti na području Konvencije ili kojem je uskraćen pristup u luku, istovar ili pretovar u skladu s člankom 27. pretpostavlja se da je obavljalo aktivnosti IUU-a koje su podrivale djelotvornost CCAMLR-ovih zaštitnih mjera.

2.   U slučaju aktivnosti pretovara unutar i izvan područja Konvencije, uključujući sudjelovanje uočenog plovila strane koja nije ugovorna stranka, pretpostavka da je djelotvornost CCAMLR-ovih zaštitnih mjera podrivana primjenjuje se na bilo koje plovilo strane koja nije ugovorna stranka koje je bilo uključeno u te aktivnosti s tim plovilom.

Članak 33.

Nadzor plovila strana koje nisu ugovorne stranke

1.   Države članice osiguravaju da svako plovilo strane koja nije ugovorna stranka stranke iz članka 32. koje uđe u njihove luke pregledaju nadležna tijela u skladu s člankom 27.

2.   Plovilima koja se pregledaju sukladno stavku 1. neće biti dopušten istovar ili pretovar bilo kojih ribljih vrsta koje su podložne CCAMLR-ovim zaštitnim mjerama koje se nalaze na brodu, osim kad plovilo dokaže da je riba ulovljena u suglasnosti s takvim mjerama i zahtjevima prema Konvenciji.

Članak 34.

Informacije o plovilu strane koja nije ugovorna stranka

1.   Država članica koja uoči plovilo strane koja nije ugovorna stranka ili mu uskrati pristup u luku, istovar ili pretovar u skladu s člancima 32. i 33. nastojat će obavijestiti plovilo da se smatra da ono podriva ciljeve Konvencije te tu obavijest zatim dostaviti svim državama članicama, CCAMLR-u i državi zastave plovila.

2.   Države članice dužne su odmah dostaviti Komisiji informacije u vezi s uočavanjem, uskraćivanjem pristupa u luku, istovarom ili pretovarom, kao i rezultate svih inspekcijskih nadzora provedenih u njihovim lukama, i bilo kojim naknadnim aktivnostima koje su poduzele u vezi s plovilima na koje se to odnosi. Komisija je dužna te informacije odmah dostaviti CCAMLR-u.

3.   Države članice mogu u bilo kojem trenutku podnijeti Komisiji za trenutačno slanje CCAMLR-u bilo koje dopunske informacije koje mogu biti od važnosti za identifikaciju plovila strana koje nisu ugovorne stranke koja možda obavljaju ribolovne aktivnosti IUU-a na području Konvencije.

4.   Komisija obavješćuje države članice svake godine o plovilima neugovornih stranaka koja se nalaze na popis plovila IUU-a koju je usvojio CCAMLR.

Članak 35.

Mjere u odnosu na plovila strana koje nisu ugovorne stranke

Članak 30. stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na plovila strana koje nisu ugovorne stranke koja se nalaze na popisu plovila IUU-a iz članka 34. stavka 4.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Provedba

Mjere potrebne za provedbu članaka 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26. i 27. usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 37.

Postupak osnivanja odbora

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na jedan mjesec.

3.   Odbor usvaja svoj Poslovnik.

Članak 38.

Ukidanje

1.   Uredbe (EEZ) br. 3943/1990, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999 ovim se stavljaju izvan snake.

2.   Upućivanja na Uredbe stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 39.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

J. WALSH


(1)  Mišljenje dostavljeno 16. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 252, 5.9.1981., str. 26.

(3)  SL L 261, 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1954/2003 (SL L 289, 7.11.2003., str. 1.).

(4)  SL L 379, 31.12.1990., str. 45.

(5)  SL L 6, 10.1.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2742/1999 (SL L 341, 31.12.1999., str. 1.).

(6)  SL L 203, 3.8.1999., str. 14.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 171, 6.7.1994., str. 7.

(9)  SL L 266, 1.10.1998., str. 27. Uredba koja je stavljena iznad snage Uredbom (EZ) br. 26/2004 (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

(10)  SL L 97, 1.4.2004., str. 1.

(11)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(12)  SL L 145, 31.5.2001., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 669/2003 (SL L 97, 15.4.2003., str. 1.).


Top