EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

67/548/EEZ: Direktiva Vijeća od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

SL 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Posebno izdanje na engleskom jeziku: serija I Svezak 1967 Str. 234 - 256

Drugo(a) posebno(a) izdanje(a) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; stavljeno izvan snage 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

13/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

3


31967L0548


P 196/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.1967.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 27. lipnja 1967.

o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

(67/548/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1);

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2);

budući da je cilj svih propisa u vezi sa stavljanjem na tržište opasnih tvari i pripravaka zaštita javnosti, a posebno radnika koji upotrebljavaju takve tvari i pripravke;

budući da razlike između nacionalnih odredaba šest država članica o razvrstavanju, pakiranju i označivanju opasnih tvari i pripravaka ometaju trgovinu tim tvarima i pripravcima u Zajednici te tako izravno negativno utječu na uspostavu i funkcioniranje zajedničkog tržišta;

budući da je zbog toga nužno ukloniti takve prepreke; budući da to nameće usklađivanje zakona i drugih propisa o razvrstavanju, pakiranju i označivanju;

budući da će se, zbog pripremnih radova koje još treba obaviti, tek kasnije direktive baviti usklađivanjem propisa koji se odnose na opasne pripravke; budući da se zbog toga ova Direktiva mora ograničiti na usklađivanje odredaba koje se odnose na opasne tvari;

budući da se, s obzirom na razmjere koje ima ovo područje i na mnoštvo detaljnih mjera koje su potrebne za usklađivanje svih odredaba koji se odnose na opasne tvari, čini uputnim najprije posvetiti usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari, a da se kasnije direktive posvete usklađivanju odredaba koje se odnose na uporabu tih opasnih tvari i pripravaka ako se ustanovi da različitost takvih propisa izravno utječe na uspostavu ili funkcioniranje zajedničkog tržišta;

budući da usklađivanje nacionalnih odredaba koje utvrđuje ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu odredaba članaka 31. i 32. Ugovora;

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1

1.   Svrha je ove Direktive usklađivanje zakona i drugih propisa država članica o:

razvrstavanju,

pakiranju, i

označivanju

opasnih tvari koje se stavljaju na tržište u državama članicama Zajednice.

2.   Ova se Direktiva ne odnosi na odredbe u vezi s:

(a)

lijekovima, narkoticima i radioaktivnim tvarima;

(b)

prijevozom opasnih tvari željeznicom, cestom, unutarnjim plovnim putovima, morem ili zrakom;

(c)

streljivom i predmetima koji sadrže eksplozivne tvari u obliku upaljača ili motornoga goriva.

3.   Ova se Direktiva ne odnosi na opasne tvari koje se izvoze u treće zemlje.

4.   Članci 5. i 7. ove Direktive ne odnose se na kontejnere komprimiranih, tekućih ili raspršenih plinova pod tlakom.

Članak 2

1.   Za potrebe ove Direktive:

(a)

tvari” su

kemijski elementi i njihovi spojevi koji se pojavljuju u prirodnom stanju ili su industrijski proizvedeni;

(b)

pripravci” su

smjese ili otopine koje se sastoje od dviju ili više tvari.

2.   U smislu ove Direktive sljedeće su tvari i pripravci „opasni”:

(a)

eksplozivne:

tvari ili pripravci koji mogu eksplodirati pod djelovanjem vatre ili oni koji su osjetljiviji na udarce ili trenje od dinitrobenzena;

(b)

oksidirajuće:

tvari i pripravci koji uzrokuju jake egzotermne reakcije ako dođu u doticaj s drugim tvarima, posebno sa zapaljivim tvarima;

(c)

lako zapaljive:

tvari i pripravci koji se zagrijavaju i na kraju zapale u doticaju sa zrakom na sobnoj temperaturi bez utjecaja bilo kakve druge energije, ili

krute tvari i pripravci koji se lako zapale kad dođu u kratak dodir s izvorom zapaljenja i koji i dalje gore ili izgore nakon uklanjanja izvora zapaljenja, ili

tekuće tvari i pripravci s plamištem ispod 21 °C, ili

plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi na zraku kod normalnog tlaka, ili

tvari i pripravci koji u doticaju s vodom ili vlažnim zrakom ispuštaju lako zapaljive plinove u opasnim količinama;

(d)

zapaljive:

tekuće tvari i pripravci s plamištem između 21 °C i 55 °C;

(e)

otrovne:

tvari i pripravci koji mogu uzrokovati ozbiljnu, akutnu ili kroničnu zdravstvenu opasnost ili čak smrt, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru kroz kožu;

(f)

štetne:

tvari i pripravci koji mogu uzrokovati ograničenu zdravstvenu opasnost ako se udišu ili proguta ili ako prodru kroz kožu;

(g)

nagrizajuće:

tvari i pripravci koji mogu uništiti živo tkivo ako dođu s njim u doticaj;

(h)

nadražujuće:

nekorozivne tvari i preparati koji mogu uzrokovati upale izravnim, produljenim ili ponovljenim dodirom s kožom ili sluznicom.

Članak 3.

Razvrstavanje opasnih tvari prema najvećem stupnju opasnosti i konkretnoj prirodi rizika temelji se na kategorijama određenim člankom 2.

Članak 4.

U Prilogu I. ovoj Direktivi naveden je popis opasnih tvari koje su razvrstane prema odredbama članka 3.

Članak 5.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se opasne tvari ne mogu staviti na tržište ako čvrstoća i nepropusnost njihovog pakiranja ne udovoljavaju sljedećim zahtjevima, svako pakiranje koje udovoljava ovim zahtjevima smatra se odgovarajućim:

1.

Pakiranje se mora tako složiti i učvrstiti da isključuje bilo kakav gubitak sadržaja; ovaj zahtjev se ne odnosi na one slučajeve kad su propisani posebni sigurnosni uređaji;

2.

Materijali koji služe za pakiranje i učvršćivanje ne smiju štetno djelovati na sadržaj ili ne smiju stvarati štetne ili opasne spojeve sa sadržajem;

3.

Pakiranje i sredstva za učvršćivanje moraju biti otporni i potpuno čvrsti kako se ne bi olabavila i moraju izdržati normalna naprezanja i opterećenja pri rukovanju.

Članak 6.

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se opasne tvari ne stavljaju na tržište ako označivanje pakiranja ne udovoljava sljedećim zahtjevima.

2.   Na sva se pakiranja mora staviti oznaka na kojoj je:

naziv tvari,

porijeklo tvari,

simbol opasnosti i oznaka opasnosti koja proizlazi iz uporabe tvari,

upućivanje na posebne rizike koji proizlaze iz takvih opasnosti;

(a)

naziv tvari mora biti jedan od izraza navedenih u Prilogu I. ovoj Direktivi;

(b)

naznaka porijekla mora sadržavati naziv i adresu proizvođača, distributera ili uvoznika;

(c)

moraju se upotrebljavati sljedeći simboli i oznake opasnosti:

eksplozivne:

bomba koja se rasprskava (E)

oksidirajuće:

plamen iznad prstena (O)

lako zapaljive:

otvoreni plamen (F)

otrovne:

mrtvačka glava s prekriženim kostima (T)

štetne:

Andrijin križ (Xn)

nagrizajuće:

simbol koji prikazuje štetne učinke nagrizanja kiseline (C)

nadražujuće:

Andrijin križ (Xi).

Simboli se moraju uskladiti s onima u Prilogu II. ovoj Direktivi; oni se tiskaju crnim slovima na narančasto-žutoj pozadini.

(d)

Priroda posebnih rizika do kojih može doći uporabom tvari mora se naznačiti s jednom ili više uobičajenih oznaka koje su, sukladno s preporukama koje sadržava Prilog I., navedene u Prilogu III. ovoj Direktivi.

3.   Ako se uz pakiranje prilaže uputa o sigurnosnim mjerama opreza u vezi s uporabom tvari, sukladno s referencijama koje sadržava lista u Prilogu I., uzima se tekst iz Priloga IV. ovoj Direktivi.

Članak 7.

1.   Ako se pojedinosti utvrđene u članku 6. nalaze na naljepnici, naljepnica se mora staviti na jednu ili više strana pakiranja tako da se može čitati vodoravno kad je paket normalno položen. Veličina naljepnice ne smije biti manja od standardne veličine A8 (52 × 74 mm), no ne postoji obveza da prelazi standard A5 (148 × 210 mm). Svaki simbol mora prekrivati barem jednu desetinu površine naljepnice. Cijela površina naljepnice mora se izravno nalijepiti na ambalažu tvari.

2.   Naljepnica nije potrebna ako su pojedinosti jasno otisnute na uobičajenoj ambalaži, kako je specificirano u stavku 1.

3.   Pojedinosti na pakiranju ili naljepnici moraju se tiskati jasno čitljivim i neizbrisivim slovima kako bi se osiguralo da su simboli i oznake opasnosti i upućivanje na posebne rizike dovoljno istaknuti.

4.   Države članice mogu stavljanje na tržište opasnih tvari na svom teritoriju uvjetovati uporabom svojeg nacionalnog ili nacionalnih jezika pri označivanju tih tvari.

5.   Smatra se da su ispunjene obveze iz stavaka 1. do 4. u vezi s označivanjem ako je na otpremljenom kontejneru naljepnica koja zadovoljava zahtjeve otpreme i ako ta naljepnica ima odgovarajuće simbole određene člankom 6. stavkom 2. točkom (c). Ova se iznimka ne odnosi na kontejnere koji su unutar drugih kontejnera.

Članak 8.

Države članice mogu:

(a)

dopustiti da je oznaka prema zahtjevima članka 6. pričvršćena na neki drugi prikladan način na pakiranju ako je ono premalo za označivanje naljepnicom, sukladno članku 7. stavcima 1. ili 2.;

(b)

kao iznimku od članaka 6. ili 7., dopustiti pakiranje bez oznake za opasne tvari koje nisu eksplozivne ili otrovne, ili označiti na neki drugi način ako ono sadržava tako male količine da one ne predstavljaju opasnost za radnike ili ostale.

Članak 9.

Države članice obavješćuju Komisiju o svim zakonima i drugim propisima donesenim u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 10.

Države članice donose mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom i primjenjuju ih najkasnije od 1. siječnja 1970.

One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 1967.

Za Vijeće

Predsjednik

R. VAN ELSLANDE


(1)  SL 209, 11.12.1965., str. 3133/65.

(2)  SL 11, 20.1.1966., str. 143/66.


PRILOG I.

Vidjeti Uredbu (EU) br. 1272/2008 Skupštine i Vijeća (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) i Direktivu Komisije 2009/2/EZ (SL L 11, 16.1.2009., str. 6.).


PRILOG II.

Vidjeti Direktivu Vijeća 2006/102/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 241.).


PRILOG III.

Vidjeti Direktivu Vijeća 2006/102/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 241.).


PRILOG IV.

Vidjeti Direktivu Vijeća 2006/102/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 241.).


Top