EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2119-20221118

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/2022-11-18

02021R2119 — HR — 18.11.2022 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119

оd 1. prosinca 2021.

o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

( L 430 2.12.2021, 24)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2240 оd 20. listopada 2022.

  L 294

8

15.11.2022
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119

оd 1. prosinca 2021.

o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljamaČlanak 1.

Izdavanje certifikata iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 u elektroničkom obliku

Certifikat iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 izdaje se kako slijedi:

(a) 

u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu VI. Uredbi (EU) 2018/848;

(b) 

u elektroničkom obliku, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe (EU) 2019/1715.

▼M1

Certifikat iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 nosi kvalificirani elektronički pečat kako je definiran u članku 3. točki 27. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 2.

Evidencija koju vode subjekti i skupine subjekata

1.  

Subjekti i skupine subjekata čuvaju sve potrebne dokumente, uključujući evidenciju zaliha i financijsku evidenciju, koji će nadležnim tijelima ili, prema potrebi, kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama omogućiti provođenje prije svega sljedećih provjera:

(a) 

provjere preventivnih mjera i mjera predostrožnosti poduzetih u skladu s člankom 9. stavkom 6. i člankom 28. Uredbe (EU) 2018/848;

(b) 

provjera sljedivosti u skladu s člankom 1. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2021/771;

(c) 

provjera bilance mase u skladu s člankom 1. stavkom 5. Delegirane uredbe (EU) 2021/771.

2.  

Dokumenti koji se čuvaju za potrebe provjera iz stavka 1. točke (a) prije svega uključuju dokumente kojima se potvrđuje da su subjekt ili skupina subjekata poduzeli razmjerne i primjerene mjere za:

(a) 

sprečavanje pojave štetnih organizama i bolesti;

(b) 

izbjegavanje onečišćenja proizvodima i tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 i miješanje s neekološkim proizvodima.

Članak 3.

Izjave i druge obavijesti potrebne za službene kontrole

Subjekti i skupine subjekata u svojim izjavama ili obavijestima iz članka 39. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2018/848 koje daju nadležnom tijelu, kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi koja provodi službene kontrole navode sljedeće informacije:

(a) 

aktivnosti obuhvaćene certifikatom iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 koje su povjerene podugovarateljima;

(b) 

adresu ili geolokaciju ekoloških proizvodnih jedinica, proizvodnih jedinica u prijelaznom razdoblju i neekoloških proizvodnih jedinica, područja sakupljanja samoniklog bilja ili algi te drugih prostora i jedinica koje se upotrebljavaju za njihove aktivnosti;

(c) 

ako je riječ o gospodarstvima podijeljenima u različite proizvodne jedinice u skladu s člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EU) 2018/848, opis i adresu ili geolokaciju neekoloških proizvodnih jedinica;

(d) 

svoje planirano predviđanje proizvodnje.

Te se izjave i obavijesti prema potrebi ažuriraju.

Članak 4.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2021/1378

Provedbena uredba (EU) 2021/1378 mijenja se kako slijedi:

(1) 

u članku 1. drugi stavak točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) 

izdaje se kako slijedi:

i. 

u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

ii. 

u elektroničkom obliku, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 ( *1 );

(2) 

u članku 3. dodaje se sljedeći treći stavak:

„Članak 1. drugi stavak točka (a) podtočka ii. primjenjuje se od 1. siječnja 2023.”.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Članak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

▼M1

Članak 1. drugi stavak primjenjuje se od 1. srpnja 2023.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

( *1 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.)”;

Top