EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0220-20210101

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/2021-01-01

02015R0220 — HR — 01.01.2021 — 006.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/220

оd 3. veljače 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

( L 046 19.2.2015, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2323 оd 11. prosinca 2015.

  L 328

97

12.12.2015

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2129 оd 5. prosinca 2016.

  L 331

1

6.12.2016

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2280 оd 11. prosinca 2017.

  L 328

12

12.12.2017

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1794 оd 20. studenoga 2018.

  L 294

3

21.11.2018

►M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1975 оd 31. listopada 2019.

  L 308

4

29.11.2019

►M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1652 оd 4. studenoga 2020.

  L 372

1

9.11.2020


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 091, 5.4.2017,  41 (2015/220)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/220

оd 3. veljače 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj unijiPOGLAVLJE 1.

PODRUČJE PRAĆENJA I PLAN ZA ODABIR

Članak 1.

Prag ekonomske veličine

Pragovi ekonomske veličine, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Broj izvještajnih gospodarstava

▼C1

Broj izvještajnih gospodarstava po državi članici i po područnoj jedinici sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), kako je navedeno u članku 5.a stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđen je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

▼B

Članak 3.

Plan za odabir

1.  
Modeli i metode koji se odnose na oblik i sadržaj podataka iz članka 5.a stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.
2.  
Države članice elektroničkim putem obavješćuju Komisiju o planovima za odabir iz članka 5.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 koje je odobrio nacionalni odbor iz članka 6. stavka 2. te Uredbe najkasnije dva mjeseca prije početka obračunske godine na koju se odnose.

▼M1

Finska i Hrvatska mogu izmijeniti svoje planove za odabir koje su prijavile za obračunsku godinu 2016. Do 31. ožujka 2016. Komisiji prijavljuju svoje izmijenjene planove za odabir za tu obračunsku godinu.

▼M2

Bugarska, Danska i Austrija dužne su izmijeniti svoje planove za odabir koje su dostavile za obračunsku godinu 2017. Izmijenjene planove za odabir za tu obračunsku godinu dužne su dostaviti Komisiji do 31. ožujka 2017.

▼M3

Njemačka, Grčka, Mađarska, Rumunjska i Finska dužne su izmijeniti svoje planove za odabir koje su dostavile za obračunsku godinu 2018. Izmijenjene planove za odabir za tu obračunsku godinu dužne su dostaviti Komisiji do 31. ožujka 2018.

▼BPOGLAVLJE 2.

TIPOLOGIJA UNIJE ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Članak 4.

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje, kako je navedeno u članku 5.b stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i njihova sukladnost s općim i glavnim vrstama poljoprivredne proizvodnje, kako je navedeno u tom članku, utvrđeni su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Ekonomska veličina gospodarstva

Metoda izračuna ekonomske veličine gospodarstva, kako je navedeno u članku 5.b stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i razredi ekonomske veličine, kako je navedeno u članku 5.b stavku 1. te Uredbe, utvrđeni su u Prilogu V. ovoj Uredbi.

▼M5

Članak 6.

Koeficijent standardnog prinosa i ukupni standardni prinos gospodarstva

1.  
Metoda izračuna za određivanje koeficijenta standardnog prinosa za sva obilježja, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i postupak prikupljanja odgovarajućih podataka utvrđeni su u prilozima IV. i VI. ovoj Uredbi.

Koeficijent standardnog prinosa različitih obilježja gospodarstva, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđuje se za varijable biljne i stočarske proizvodnje navedene u dijelu B.I. Priloga IV. Uredbi i za sve geografske jedinice iz točke 2. podtočke (b) Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.  
Ukupni standardni prinos gospodarstva dobiva se množenjem koeficijenta standardnog prinosa za svaku varijablu biljne i stočarske proizvodnje i broja odgovarajućih jedinica.

▼B

Članak 7.

Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom

Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom, kako je navedeno u članku 5.b stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđene su u dijelu A Priloga VII. ovoj Uredbi. Njihova se važnost izražava kao postotna skupina. Te postotne skupine utvrđene su u dijelu C Priloga VII. ovoj Uredbi.

Metoda kojom se procjenjuje važnost dohodovnih aktivnosti iz prvog podstavka utvrđena je u dijelovima B i C Priloga VII. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Obavješćivanje o standardnim prinosima i dostavljanje podataka za njihovo određivanje

1.  
Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o standardnim prinosima i dostavljaju joj podatke za njihovo određivanje, kako je navedeno u članku 5.b stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, za referentno razdoblje godine N prije 31. prosinca godine N + 3.
2.  
Za dostavljanje podataka iz stavka 1. države članice služe se računalnim sustavom koji im je u tu svrhu na raspolaganje stavila Komisija (Eurostat).POGLAVLJE 3.

IZVJEŠTAJ ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO I DOSTAVLJANJE PODATAKA KOMISIJI

Članak 9.

Oblik i izgled izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo

Oblik i izgled prikaza knjigovodstvenih podataka iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 te s njima povezane upute utvrđeni su u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Metode i rokovi za dostavljanje podataka Komisiji

1.  
Izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo Komisiji podnose agencije za vezu iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 s pomoću računalnog sustava za dostavljanje i kontrolu kako je navedeno u članku 19. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1217/2009. Tražene informacije razmjenjuju se elektroničkim putem na temelju modela stavljenih na raspolaganje agenciji za vezu preko tog sustava.
2.  
Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka obavješćuje države članice o općim uvjetima za primjenu računalnog sustava iz stavka 1.
3.  
Komisiji se izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo podnose do 31. prosinca nakon kraja predmetne obračunske godine.

Države članice koje nisu uspjele dostaviti podatke iz izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo za 2012. u roku utvrđenom u prvom podstavku mogu Komisiji dostaviti izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo u roku do tri mjeseca nakon isteka roka iz prvog podstavka.

▼M6

U slučaju izvanrednih okolnosti koje otežavaju dostavljanje podataka države članice odmah obavješćuju Komisiju o stanju prikupljanja i dostavljanja podataka te predlažu rješenje za dostavljanje podataka. Nakon analize primljenih informacija Komisija može iznimno produljiti rok iz prvog podstavka jedanput za najviše tri mjeseca.

▼B

4.  
Smatra se da su izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo dostavljeni Komisiji čim se knjigovodstveni podatci iz članka 9. unesu u računalni sustav za dostavljanje i kontrolu iz stavka 1. i izvrše naknadne računalne provjere te čim agencija za vezu potvrdi da su podatci spremni za unošenje u taj sustav.POGLAVLJE 4.

STANDARDNA NAKNADA

Članak 11.

Propisno ispunjeni izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo

Za potrebe članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo propisno je ispunjen kad je njegov sadržaj činjenično točan te kad su u njemu sadržani knjigovodstveni podatci uneseni i predstavljeni u skladu s oblikom i izgledom utvrđenim u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

▼M5

Knjigovodstveni uredi i administrativne službe koje obavljaju dužnosti knjigovodstvenih ureda odgovorni su za propisno i pravovremeno ispunjavanje izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo kako bi ih agencije za vezu mogle dostaviti u roku navedenom u članku 14. stavcima 3. i 4. ove Uredbe.

▼B

Članak 12.

Prihvatljiv broj izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo

Ukupan broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo po državi članici, kako je navedeno u članku 5.a stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, prihvatljivih za plaćanje standardne naknade ne premašuje ukupan broj izvještajnih gospodarstava utvrđen za te države članice u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Ako država članica ima više od jedne područne jedinice FADN-a, broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo po područnoj jedinici FADN-a prihvatljivih za standardnu naknadu može biti do 20 % veći od broja utvrđenog za predmetnu područnu jedinicu FADN-a, uz uvjet da ukupni broj propisno ispunjenih i podnesenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo predmetne države članice nije veći od ukupnog broja utvrđenog za tu državu članicu u Prilogu II. ovoj Uredbi.

▼M4

Međutim, izvješća za poljoprivredna gospodarstva iz područne jedinice FADN-a s brojem dostavljenih izvješća za poljoprivredna gospodarstva koji je veći od onog propisanog za tu područnu jedinicu FADN-a u Prilogu II. neće imati pravo na isplatu standardne naknade u područnoj jedinici FADN-a za koju je država članica dostavila manje od 80 % od propisanog broja izvještajnih gospodarstava.

▼B

Članak 13.

Plaćanje standardne naknade

Ukupan iznos standardne naknade iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 isplaćuje se u dva obroka:

(a) 

uplata u iznosu od 50 % ukupnog iznosa izračunanog na temelju iznosa utvrđenog u članku 14. prvom stavku ove Uredbe izvršava se na početku svake obračunske godine za broj izvještajnih gospodarstava utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(b) 

preostali iznos isplaćuje se nakon što Komisija utvrdi da su izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo propisno ispunjeni.

Preostali iznos iz ovog članka prvog stavka točke (b) izračunava se množenjem standardne naknade po izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo izračunane na temelju članka 14. ove Uredbe i broja propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prihvatljivih u skladu s člankom 12. ove Uredbe te oduzimanjem uplate iz ovog članka prvog stavka točke (a).

▼M5

Standardnom naknadom doprinosi se troškovima propisnog ispunjavanja izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo i poboljšanja vremena, procesa, sustava i postupaka dostave podataka te cjelokupne kvalitete izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo, osobito od strane knjigovodstvenih ureda i administrativnih službi koje obavljaju dužnosti knjigovodstvenih ureda.

Standardna naknada koja se državama članicama isplaćuje za prihvatljiv broj propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prenesenih Komisiji postaju sredstva države članice te više nisu sredstva Unije.

Troškove u pogledu uspostavljanja i djelovanja nacionalnog odbora, regionalnih odbora i agencija za vezu snose države članice.

▼M3

Članak 14.

Iznos standardne naknade

1.  
Standardna naknada iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđuje se na iznos od 160 EUR po izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.
2.  
Ako se na razini područne jedinice FADN-a ili na razini predmetne države članice ne postigne prag od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009, smanjenje iz te odredbe primjenjuje se samo na nacionalnoj razini.
3.  

Podložno ispunjavanju obveze poštovanja praga od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 u pogledu područne jedinice FADN-a ili države članice, standardna naknada povećava se za:

(a) 

5 EUR ako država članica dostavi knjigovodstvene podatke iz članka 9. ove Uredbe najkasnije mjesec dana prije odgovarajućeg roka iz članka 10. stavka 3.; ili

(b) 

7 EUR u obračunskoj godini 2018. i 10 EUR od obračunske godine 2019. ako država članica dostavi knjigovodstvene podatke iz članka 9. ove Uredbe najkasnije dva mjeseca prije odgovarajućeg roka iz članka 10. stavka 3.

▼M5

4.  
Povećanju standardne naknade iz stavka 3. točaka (a) i (b) može se dodati iznos od 2 EUR za obračunsku godinu 2018., iznos od 5 EUR za obračunske godine 2019. i 2020. i iznos od 10 EUR od obračunske godine 2021. ako je Komisija provjerila knjigovodstvene podatke u skladu s člankom 13. prvim podstavkom točkom (b) ove Uredbe i ako se oni smatraju propisno ispunjenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, u trenutku njihova dostavljanja Komisiji ili u roku od 40 radnih dana od datuma kada Komisija obavijesti državu članicu koja ih je dostavila da dostavljeni knjigovodstveni podatci nisu propisno ispunjeni.

▼M4

U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, Komisija može odlučiti produljiti to razdoblje od 40 radnih dana.

Datum isteka razdoblja od 40 radnih dana, ili njegovo produljenje, potvrđuje se u pisanom obliku između Komisije i agencija za vezu predmetne države članice.

▼BPOGLAVLJE 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Provedbena Uredba (EU) br. 283/2012 i Provedbena Uredba (EU) br. 730/2013 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2015.

Međutim one se i dalje primjenjuju na obračunske godine koje prethode obračunskoj godini 2015.

Članak 16.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

PRAG EKONOMSKE VELIČINE ZA PODRUČJE PRAĆENJA (ČLANAK 1.)Država članica/područna jedinica FADN-a

Prag (u EUR)

Belgija

25 000

▼M2

Bugarska

4 000

▼M5

Češka

15 000

Danska

25 000

▼B

Njemačka

25 000

Estonija

4 000

Irska

8 000

Grčka

4 000

Španjolska

8 000

Francuska (osim Martiniquea, Réuniona, Guadeloupea)

25 000

Francuska (samo Martinique, Réunion, Guadeloupe)

15 000

Hrvatska

4 000

Italija

8 000

Cipar

4 000

Latvija

4 000

Litva

4 000

Luksemburg

25 000

Mađarska

4 000

Malta

4 000

Nizozemska

25 000

▼M2

Austrija

15 000

▼B

Poljska

4 000

Portugal

4 000

▼M3

Rumunjska

4 000

▼B

Slovenija

4 000

Slovačka

25 000

Finska

8 000

Švedska

15 000

Ujedinjena Kraljevina (osim Sjeverne Irske)

25 000

Ujedinjena Kraljevina (samo Sjeverna Irska)

15 000
PRILOG II.

BROJ IZVJEŠTAJNIH GOSPODARSTAVA (ČLANAK 2.)Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

BELGIJA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles – Brussel

343

Wallonie

480

Ukupno Belgija

1 200

▼M2

BUGARSKA

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Ukupno Bugarska

2 202

▼M5

745

ČEŠKA

1 282

370

DANSKA

1 600

▼M3

NJEMAČKA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Ukupno Njemačka

8 800

▼B

755

ESTONIJA

658

380

IRSKA

900

▼M3

GRČKA

450

Μακεδονία — Θράκη (Makedonija – Tračka)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epir, Peloponez, Jonski otoci)

1 150

470

Θεσσαλία (Tesalija)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Kontinentalna Grčka, Egejski otoci, Kreta)

1 225

 

Ukupno Grčka

4 675

▼B

ŠPANJOLSKA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Ukupno Španjolska

8 700

FRANCUSKA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160

Ukupno Francuska

7 640

▼M1

HRVATSKA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Ukupno Hrvatska

1 251

▼B

ITALIJA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Ukupno Italija

11 106

740

CIPAR

500

770

LATVIJA

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUKSEMBURG

450

▼M3

MAĐARSKA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Ukupno Mađarska

2 100

▼B

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKA

1 500

▼M2

660

AUSTRIJA

1 800

▼B

POLJSKA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Ukupno Poljska

12 100

PORTUGAL

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Ukupno Portugal

2 300

▼M3

RUMUNJSKA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Ukupno Rumunjska

5 100

▼B

820

SLOVENIJA

908

810

SLOVAČKA

562

▼M3

FINSKA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Ukupno Finska

900

▼B

ŠVEDSKA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Ukupno Švedska

1 025

UJEDINJENA KRALJEVINA

411

England – North Region

420

412

England – East Region

650

413

England – West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Ukupno Ujedinjena Kraljevina

2 500
PRILOG III.

MODELI I METODE ZA PRIPREMU PLANA ZA ODABIR (ČLANAK 3. STAVAK 1.)

Podatci iz članka 5.a stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 dostavljaju se Komisiji na temelju sljedeće podjele:

A.   INFORMATIVNI LIST1.

Opće informacije

1.1.

Obračunska godina

1.2.

Država članica

1.3.

Naziv agencije za vezu

1.4.

Je li agencija za vezu dio javne uprave? (jest/nije)

 

2.

Temelj plana za odabir

2.1.

Izvor ukupne populacije gospodarstava

2.2.

Godina upotrijebljene populacije gospodarstava

2.3.

Godina standardnog prinosa

2.4.

Definicija područja praćenja

 

3.

Postupci raslojavanja područja praćenja

3.1.

Grupiranje po vrsti poljoprivrednoga gospodarstva

3.2.

Grupiranje po razredu veličine poljoprivrednoga gospodarstva

3.3.

Dodatni nacionalni kriterij primijenjen na raslojavanje područja praćenja

3.3.1.

Je li primijenjen ijedan dodatni kriterij za raslojavanje?

3.3.2.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u nacionalnom odabiru uzorka?

3.3.3.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u nacionalnom ponderiranju populacijskih podataka?

3.3.4.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u odabiru izvještajnih gospodarstava za EU FADN?

3.3.5.

Ako ga primjenjujete za EU-ov odabir, objasnite svoj izbor i navedite pojedinosti povezane s mogućim posljedicama na reprezentativnost područja praćenja EU FADN-a.

3.4.

Pravila grupiranja

3.5.

Pokrivenost uzorka

 

4.

Metode određivanja stope odabira i veličine uzorka za svaki sloj

 

— Ravnomjerna raspodjela

— Optimalna raspodjela

— Ravnomjerna i optimalna raspodjela – kombinirano

— Druga metoda

 

5.

Postupci odabira izvještajnih gospodarstava

 

— Nasumični odabir

— Nenasumični odabir

— Nasumični i nenasumični odabir – kombinirano

— Druga metoda

 

6.

Postupci mogućeg kasnijeg ažuriranja plana za odabir

 

7.

Vjerojatno razdoblje valjanosti plana za odabir

 

8.

Razvrstavanje gospodarstava u području praćenja u skladu s tipologijom Unije za poljoprivredna gospodarstva (koji odgovaraju barem glavnim vrstama)

 

9.

Broj izvještajnih gospodarstava koje je potrebno odabrati za svaki utvrđeni sloj

 

10.

Dodatne informacije koje nisu obuhvaćene prethodnim točkama

 

11.

Nacionalni odbor odobrio je plan za odabir, datum

B.   TABLICE PLANA ZA ODABIR

Pojedinosti o referentnoj populaciji i uzorku utvrđenom za predmetnu obračunsku godinu dostavljaju se na temelju modelâ sljedećih tablica koje su sastavni dio dokumentacije plana za odabir.Tablica 1.  Pravila grupiranja koja se primjenjuju za odabir uzorka poljoprivrednih gospodarstava EU FADN

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Kôd područne jedinice FADN-a (vidi Prilog II.)

2

Skupine vrsta poljoprivredne proizvodnje (vidi Prilog IV.)

3

Skupine razredâ ekonomske veličine (vidi Prilog V.)Tablica 2.  Pokrivenost uzorka

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Razredi ekonomske veličine (utvrđeni u Prilogu V.)

2

Donje granice razredâ ekonomske veličine (u EUR)

3

Gornje granice razredâ ekonomske veličine (u EUR)

4

Broj gospodarstava zastupljene populacije

5

Obrnuti kumulativni postotak broja gospodarstava zastupljene populacije

6

Korištena poljoprivredna površina (ha) zastupljene populacije

7

Obrnuti kumulativni postotak zastupljene korištene poljoprivredne površine

8

Ukupni standardni prinos zastupljene populacije

9

Obrnuti kumulativni postotak zastupljenog ukupnog standardnog prinosa

10

Broj uvjetnih grla zastupljene populacije

11

Obrnuti kumulativni postotak broja zastupljenih uvjetnih grlaTablica 3.  Raspodjela poljoprivrednih gospodarstava u populaciji

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Kôd – glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

2

Oznaka – glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

3

Razred ekonomske veličine – 1

4

Razred ekonomske veličine – 2

5

Razred ekonomske veličine – 3

6

Razred ekonomske veličine – 4

7

Razred ekonomske veličine – 5

8

Razred ekonomske veličine – 6

9

Razred ekonomske veličine – 7

10

Razred ekonomske veličine – 8

11

Razred ekonomske veličine – 9

12

Razred ekonomske veličine – 10

13

Razred ekonomske veličine – 11

14

Razred ekonomske veličine – 12

15

Razred ekonomske veličine – 13

16

Razred ekonomske veličine – 14

17

Razred ekonomske veličine – ukupnoTablica 4.  Plan za odabir

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Područna jedinica FADN-a – kôd EU FADN

2

Ime područne jedinice FADN-a

3

Vrsta poljoprivrednoga gospodarstva – nacionalni kôd

4

Vrsta poljoprivrednoga gospodarstva – kôd EU FADN

5

Razred ekonomske veličine – nacionalni kôd

6

Razred ekonomske veličine – kôd EU FADN

7

Razred ekonomske veličine – opis (veličina u EUR)

8

Broj gospodarstava planiranih za odabir (A)

9

Broj gospodarstava u populaciji (B)

10

Prosječna ponderirana vrijednost (B)/(A)

▼M6
PRILOG IV.

POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I NJIHOVA SUKLADNOST S OPĆIM I GLAVNIM VRSTAMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (ČLANAK 4.)

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

Standardni prinos [EN: „Standard output” (SO)] znači standardna vrijednost bruto proizvodnje. Standardni prinos upotrebljava se za razvrstavanje poljoprivrednih gospodarstava u skladu s tipologijom poljoprivrednih gospodarstava Unije (u kojoj se vrsta poljoprivredne proizvodnje određuje na temelju glavnih proizvodnih djelatnosti) i određivanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

(b) 

Koeficijent standardnog prinosa [EN: „Standard output coefficient” (SOC)] znači prosječna novčana vrijednost bruto proizvodnje svake poljoprivredne varijable iz članka 6. stavka 1., koja odgovara prosječnom stanju u predmetnoj regiji, po jedinici proizvodnje. Koeficijenti standardnog prinosa izračunavaju se po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu, izraženo u eurima po hektaru usjeva ili eurima po grlu (iznimke su gljive, izraženo u eurima na 100 m2, perad, izraženo u eurima po skupini od 100 komada i pčele, izraženo u eurima po košnici). U cijenu na poljoprivrednom gospodarstvu nisu uključeni PDV, porezi i subvencije. Koeficijenti standardnog prinosa ažuriraju se barem pri svakom europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

(c) 

Ukupni SO gospodarstva jest zbroj pojedinačnih proizvodnih jedinica određenoga gospodarstva pomnožen odgovarajućim SOC-om.”

A.   POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje određene su dvjema značajkama:

(a) 

Priroda predmetnih varijabli

Varijable se odnose na relevantni popis varijabli uključenih u istraživanje za potrebe IFS-a: one se navode upotrebom kodova navedenih u korelacijskoj tablici u dijelu B.I. ovog Priloga ili kodom za ponovno razvrstavanje više navedenih varijabli kako je utvrđeno u dijelu B.II. ovog Priloga ( 1 ).

(b) 

Uvjeti koji određuju granice razreda

Ako nije drukčije navedeno, ti su uvjeti izraženi kao udjeli u ukupnom standardnom prinosu gospodarstva.

Svi uvjeti navedeni za određene vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje moraju se kumulativno zadovoljiti kako bi gospodarstvo bilo svrstano u odgovarajuću posebnu vrstu specijalizirane poljoprivredne proizvodnje.

Specijalizirana gospodarstva – usjeviVrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

1

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

Žitarice, osim riže, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Specijalizirana proizvodnja riže

Riža > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 151 i 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Opća biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

Krumpir, šećerna repa i ostali korjenasti usjevi, d.n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

Žitarice, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 1/3 I korjenasto bilje > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 I P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Specijalizirana proizvodnja duhana

Duhan > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Specijalizirana proizvodnja pamuka

Pamuk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Razni oranični usjevi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 161, 162, 163, 164 i 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Specijalizirano vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 211 i 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 221 i 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Ostalo vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specijalizirana proizvodnja gljiva

Gljive > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Specijalizirani rasadnici

Rasadnici > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Razno vrtlarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 231 i 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specijalizirano vinogradarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

Grožđe za vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) i grožđe za vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

Stolno grožđe > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Ostalo vinogradarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 351, 352 i 353

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

36

Specijalizirana proizvodnja voća i citrusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specijalizirana proizvodnja voća (osim citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća)

Voće umjerenog klimatskog podneblja i bobičasto voće (osim jagoda) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Specijalizirana proizvodnja citrusa

Citrusi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

363

Specijalizirana proizvodnja orašastog voća

Orašasto voće > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

Voće suptropskog i tropskog podneblja > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Specijalizirana proizvodnja voća, citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća: mješovita proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 361, 362, 363 i 364

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Specijalizirana proizvodnja maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specijalizirana proizvodnja maslina

Masline > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 351 do 370

P3 > 2/3

 

 

Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinjaVrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

4

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

Mliječne krave > 3/4 ukupnih pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

Sva goveda (tj. goveda mlađa od godinu dana, goveda od jedne do manje od dvije godine i goveda starosti dvije i više godina (muška goveda, junice, mliječne krave, krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka i ženke bivola))

> 2/3 pašnih životinja I mliječne krave ≤ 1/10 pašnih životinja I

pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

Sva goveda > 2/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/10 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva; osim gospodarstava u razredu 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL I GL > 1/10 P4; osim 450

 

 

48

Ovce, koze i ostale pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specijalizirani uzgoj ovaca

Ovce > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

Sva goveda > 1/3 pašnih životinja I ovce > 1/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

P46 > 1/3 GL I SO_CLVS012 > 1/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Specijalizirani uzgoj koza

Koze > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Razne pašne životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 481, 482 i 483

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Specijalizirani uzgoj granivora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specijalizirani uzgoj svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specijalizirani uzgoj svinja

Rasplodne krmače > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

Prasad i ostale svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 511 i 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Specijalizirani uzgoj peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

Kokoši nesilice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

Brojleri i ostala perad > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 521 i 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Razni uzgoj granivora – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Razni uzgoj granivora – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 511 do 523

P5 > 2/3

 

 

Mješovita gospodarstvaVrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

6

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

Vrtlarstvo > 1/3 I trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 I P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vrtlarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I trajni nasadi > 1/3 I vinova loza ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P3 > 1/3 I SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I nema drugih djelatnosti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 ≤ 1/3 I P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Ostala mješovita biljna proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 611, 612, 613, 614 i 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mješovite životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/2 goveda za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 731

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj granivora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mješovite životinje: granivori i proizvodnja mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I granivori > 1/3 I mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL I P5 > 1/3 I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Mješovite životinje: granivori i pašne životinje koje ne se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 741

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + ženke bivola > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka < opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + ženke bivola > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka ≥ opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Opća biljna proizvodnja > pašne životinje i krmivo, osim gospodarstava u razredu 831

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P1 > P4; osim 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 831, 832 i 833

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

 

 

84

Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Oranični usjevi i uzgoj granivora – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I granivori > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P1 > 1/3 I P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3 I pašne životinje i krmivo > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P3 > 1/3 I P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Pčelarstvo

Pčele > 2/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Razni mješoviti usjevi i životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 841, 842 i 843

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

 

Nerazvrstana gospodarstvaVrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

9

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrstana gospodarstva

Ukupan SO = 0

 

 

 

B.   KORELACIJSKA TABLICA I KODOVI ZA PONOVNO RAZVRSTAVANJE

I. Korelacija između naslova iz istraživanja Unije o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava 2020. („IFS”) iz Provedbene uredbe (EU) 2018/1874 ili novijeg zakonodavstva, naslova koji se prikupljaju za koeficijent standardnog prinosa (SOC) za 2017. i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-aIstovjetni naslovi za primjenu koeficijenata standardnog prinosa (SOC)

Kôd IFS-a

Oznaka IFS-a

Kôd SOC-a

Naslov SOC-a za 2017.

Izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

(Prilog VIII. ovoj Uredbi)

I. Usjevi

CLND004

Meka pšenica i pir

SOC_CLND004

Meka pšenica i pir

10110.  Meka pšenica i pir

CLND005

Tvrda pšenica (durum)

SOC_CLND005

Tvrda pšenica (durum)

10120.  Tvrda pšenica (durum)

CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

SOC_CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

10130.  Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

CLND007

Ječam

SOC_CLND007

Ječam

10140.  Ječam

CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

SOC_CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

10150.  Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

SOC_CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

10160.  Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

CLND010

Pšenoraž (tritikale)

SOC_CLND010_011_012

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

10190.  Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

CLND011

Sirak

CLND012

Ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

CLND013

Riža

SOC_CLND013

Riža

10170.  Riža

CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

SOC_CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

10210.  Grašak, grah i slatka lupina

10220.  Leća, slanutak i grahorice

10290.  Ostali proteinski usjevi

CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

SOC_CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

10210.  – od toga: Grašak, grah i slatka lupina

CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

SOC_CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

10300.  Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

SOC_CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

10400.  Šećerna repa (isključujući sjemensku)

CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

SOC_CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

10500.  Ostali korjenasti usjevi, stočna repa i krmno bilje iz porodice Brassicae, uzgojeno zbog korijena ili stabljike, i ostalo korjenasto i gomoljasto krmno bilje, d. n.

CLND022

Uljana repica i ogrštica

SOC_CLND022

Uljana repica i ogrštica

10604.  Uljana repica i ogrštica

CLND023

Suncokret

SOC_CLND023

Suncokret

10605.  Suncokret

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606.  Soja

CLND025

Uljani lan (laneno sjeme)

SOC_CLND025

Uljani lan (laneno sjeme)

10607.  Uljani lan (laneno sjeme)

CLND026

Ostale uljarice, d.n.

SOC_CLND026

Ostale uljarice, d.n.

10608.  Ostale uljarice, d.n.

CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

SOC_CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

10609.  Lan za proizvodnju vlakana

CLND029

Konoplja

SOC_CLND029

Konoplja

10610.  Konoplja

CLND030

Pamuk

SOC_CLND030

Pamuk

10603.  Pamuk

CLND031

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

SOC_CLND031

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

10611.  Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

CLND032

Duhan

SOC_CLND032

Duhan

10601.  Duhan

CLND033

Hmelj

SOC_CLND033

Hmelj

10602.  Hmelj

CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

SOC_CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10612.  Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

CLND035

Energetski usjevi, d.n.

SOC_CLND035_036

Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.

10613.  Šećerna trska

CLND036

Ostali industrijski usjevi, d.n.

10690.  Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.

CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

SOC_CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

 

CLND038

Privremene trave i ispaša

SOC_CLND038

Privremene trave i ispaša

10910.  Privremene trave i ispaša

CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

SOC_CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

10922.  Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

CLND040

Silažni kukuruz

SOC_CLND040

Silažni kukuruz

10921.  Silažni kukuruz

CLND041

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta, d.n.

SOC_CLND041_042

Ostalo bilje i žitarice (osim kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju, d.n.

10923.  Ostalo bilje i žitarice (osim silažnog kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju, d.n.

CLND042

CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode

SOC_CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – na otvorenom

 

CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

SOC_CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

10712.  Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

SOC_CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

10711.  Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

SOC_CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

10810.  Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

CLND047

Sjemenje i presadnice

SOC_CLND047

Sjemenje i presadnice

11000.  Sjemenje i presadnice na obradivom zemljištu

CLND048

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n.

SOC_CLND048_083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

11100.  Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND049

Ugar

SOC_CLND049

Zemljište na ugaru

11200.  Zemljište na ugaru

CLND050

Trajni travnjaci

SOC_CLND050

Trajni travnjaci

 

CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

SOC_CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

30100.  Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

SOC_CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

30200.  Ekstenzivni pašnjaci

CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

SOC_CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

30300.  Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

SOC_CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Voće umjerenog klimatskog podneblja

 

CLND056

Jezgričavo voće

SOC_CLND056

Jezgričavo voće

40101.  Jezgričavo voće

CLND057

Koštuničavo voće

SOC_CLND057

Koštuničavo voće

40102.  Koštuničavo voće

CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

SOC_CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

40115.  Voće suptropskog i tropskog podneblja

CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

SOC_CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

40120.  Bobičasto voće (osim jagoda)

CLND060

Orašasto voće

SOC_CLND060

Orašasto voće

40130.  Orašasto voće

CLND061

Citrusi

SOC_CLND061

Citrusi

40200.  Citrusi

CLND062

Grožđe

SOC_CLND062

Grožđe

 

CLND063

Grožđe za vino

SOC_CLND063

Grožđe za vino

 

CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

SOC_CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40411.  Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40451.  Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

SOC_CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40412.  Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40452.  Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

SOC_CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

40420.  Ostala vina

40460.  Grožđe za proizvodnju ostalih vina

CLND067

Stolno grožđe

SOC_CLND067

Stolno grožđe

40430.  Stolno grožđe

CLND068

Grožđe za grožđice

SOC_CLND068

Grožđe za grožđice

40440.  Grožđe za grožđice

CLND069

Masline

SOC_CLND069

Masline

 

 

 

SOC_CLND069A

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju stolnih maslina

40310.  Stolne masline

 

 

SOC_CLND069B

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju maslinova ulja

40320.  Masline za proizvodnju ulja (koje se prodaju u obliku ploda)

40330.  Maslinovo ulje

CLND070

Rasadnici

SOC_CLND070

Rasadnici

40500.  Rasadnici

CLND071

Drugi trajni usjevi uključujući ostale trajne usjeve za ljudsku konzumaciju

SOC_CLND071

Ostali trajni nasadi

40600.  Ostali trajni nasadi

CLND072

Božićna drvca

SOC_CLND072

Božićna drvca

40610.  – od toga božićna drvca

CLND073

Povrtnjaci

SOC_CLND073_085

Povrtnjaci i ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

20000.  Povrtnjaci

CLND085

Ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

CLND079

Gljive iz uzgoja

SOC_CLND079

Gljive iz uzgoja

60000.  Gljive iz uzgoja

CLND081

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND081

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10720.  Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10820.  Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

40700.  Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

II. Uzgoj životinja

CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

SOC_CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

210.  Goveda mlađa od godinu dana

CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

220.  Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

230.  Junice od jedne do manje od dvije godine

CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

SOC_CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

240.  Muška goveda starosti dvije i više godina

CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

SOC_CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

251.  Rasplodne junice

 

252.  Junice za tov

CLVS008

Krave

SOC_CLVS008

Krave

 

CLVS009

Muzne krave

SOC_CLVS009

Mliječne krave

261.  Mliječne krave

CLVS010

Nemuzne krave

SOC_CLVS010

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

269.  Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

CLVS011

Ženke bivola

SOC_CLVS011

Ženke bivola

262.  Ženke bivola koje se koriste za proizvodnju mlijeka

CLVS012

Ovce (svih starosti)

SOC_CLVS012

Ovce (svih starosti)

 

CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

SOC_CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

311.  Rasplodne ženke ovaca

CLVS014

Ostale ovce

SOC_CLVS014

Ostale ovce

319.  Ostale ovce

CLVS015

Koze (svih starosti)

SOC_CLVS015

Koze (svih starosti)

 

CLVS016

Rasplodne ženke koza

SOC_CLVS016

Rasplodne ženke koza

321.  Rasplodne ženke koza

CLVS017

Ostale koze

SOC_CLVS017

Ostale koze

329.  Ostale koze

CLVS018

Prasad, ispod 20 kg žive vage

SOC_CLVS018

Prasad, ispod 20 kg žive vage

410.  Prasad, ispod 20 kg žive vage

CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

SOC_CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

420.  Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

CLVS020

Ostale svinje

SOC_CLVS020

Ostale svinje

491.  Svinje za tov

 

499.  Ostale svinje

CLVS021

Tovljeni pilići (brojleri)

SOC_CLVS021

Brojleri

510.  Perad – brojleri

CLVS022

Kokoši nesilice

SOC_CLVS022

Kokoši nesilice

520.  Kokoši nesilice

CLVS023

Ostala perad

SOC_CLVS023

Ostala perad

530.  Ostala perad

CLVS029

Rasplodne ženke kunića

SOC_CLVS029

Rasplodne ženke kunića

610.  Rasplodne ženke kunića

CLVS030

Pčele

SOC_CLVS030

Pčele

700.  Pčele

II. Kodovi za ponovno razvrstavanje nekih varijabli uključenih u IFS 2020.:

P45.

Goveda, mliječna = SO_CLVS001 (Goveda mlađa od godinu dana) + SO_CLVS004 (Junice od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS007 (Junice starosti dvije i više godina) + SO_CLVS009 (Mliječne krave) + SO_CLVS011 (Ženke bivola)

P46.

Goveda = P45 (Goveda, mliječna) + SO_CLVS003 (Muška goveda od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS005 (Muška goveda starosti dvije i više godina) + SO_CLVS010 (Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka)

GL

Pašne životinje = P46 (Goveda) + SO_CLVS013 (Rasplodne ženke ovaca) + SO_CLVS014 (Ostale ovce) + SO_CLVS016 (Rasplodne ženke koza) + SO_CLVS017 (Ostale koze)

Ako je GL = 0 ONDA

FCP1 Krmivo za prodaju = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)I

 

FCP4

Krmivo za pašne životinje = 0

I

 

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.)

Ako je GL > 0 ONDAFCP1

Krmivo za prodaju = 0

I

 

FCP4

Krmivo za pašne životinje = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Krmno bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)

I

 

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku))

P151.

Žitarice, osim riže = SO_CLND004 (Obična pšenica i pir krupnik) + SO_CLND005 (Tvrda pšenica) + SO_CLND006 (Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)) + SO_CLND007 (Ječam) + SO_CLND008 (Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)) + SO_CLND009 (Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu) + SO_CLND010_011_012 (Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.))

P15.

Žitarice = P151 (žitarice bez riže) + SO_CLND013 (Riža)

P16.

Uljarice = SO_CLND022 (Uljana repica i ogrštica) + SO_CLND023 (Suncokret) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025 (Uljani lan (laneno sjeme)) + SO_CLND026 (Ostale uljarice, d.n.)

P51.

Svinje = SO_CLVS018 (Prasad do 20 kg žive vage) + SO_CLVS019 (Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više) + SO_CLVS020 (Ostale svinje)

P52.

Perad = SO_CLVS021 (Brojleri) + SO_CLVS022 (Kokoši nesilice) + SO_CLVS023 (Ostala perad)

P1.

Opća biljna proizvodnja = P15 (Žitarice) + SO_CLND014 (Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)) + SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND032 (Duhan) + SO_CLND033 (Hmelj) + SO_CLND030 (Pamuk) + P16 (Uljarice) + SO_CLND028 (Lan za proizvodnju vlakana) + SO_CLND029 (Konoplja) + SO_CLND031 (Ostalo vlaknasto bilje, d.n.) + SO_CLND034 (Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje) + SO_CLND035_036 (Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.) + SO_CLND045 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama) + SO_CLND047 (Sjemenje i presadnice) + SO_CLND048_083 (Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND049 (Zemljište na ugaru) + FCP1 (Krmivo za prodaju)

P2.

Vrtlarstvo = SO_CLND044 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište) + SO_CLND081 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND046 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)) + SO_CLND082 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND079 (Gljive iz uzgoja) + SO_CLND070 (Rasadnici)

P3.

Trajni nasadi = SO_CLND055 (Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)) + SO_CLND061 (Citrusi) + SO_CLND069 (Masline) + SO_CLND062 (Grožđe) + SO_CLND071 (Ostali trajni nasadi) + SO_CLND084 (Trajni nasadi pod staklom)

P4.

Pašne životinje i krmivo = GL (Pašne životinje) + FCP4 (Krmivo za pašne životinje)

P5.

Granivori = P51 (Svinje) + P52 (Perad) + SO_CLVS029 (Rasplodne ženke kunića)”

C.   VRSTE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE IZ DIJELA A

Specijalizirana gospodarstva – usjeviOpća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

1.  Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

15.  Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

151.  Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

152.  Specijalizirana proizvodnja riže

153.  Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

 

16.  Opća biljna proizvodnja

161.  Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

162.  Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

163.  Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

164.  Specijalizirana proizvodnja duhana

165.  Specijalizirana proizvodnja pamuka

166.  Razni oranični usjevi – kombinirano

2.  Specijalizirano vrtlarstvo

21.  Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

211.  Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

212.  Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

213.  Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

 

22.  Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

221.  Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

222.  Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

223.  Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

 

23.  Ostalo vrtlarstvo

231.  Specijalizirana proizvodnja gljiva

232.  Specijalizirani rasadnici

233.  Razno vrtlarstvo

3.  Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

35.  Specijalizirano vinogradarstvo

351.  Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

352.  Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

353.  Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

354.  Ostalo vinogradarstvo

 

36.  Specijalizirana proizvodnja voća i citrusa

361.  Specijalizirana proizvodnja voća (osim citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća)

362.  Specijalizirana proizvodnja citrusa

363.  Specijalizirana proizvodnja orašastog voća

364.  Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

365.  Specijalizirana proizvodnja voća, citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća: mješovita proizvodnja

 

37.  Specijalizirana proizvodnja maslina

370.  Specijalizirana proizvodnja maslina

 

38.  Razni trajni nasadi – kombinirano

380.  Razni trajni nasadi – kombinirano

Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinjaOpća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

4.  Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

45.  Specijalizirana proizvodnja mlijeka

450.  Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

46.  Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

460.  Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

47.  Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

470.  Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

48.  Ovce, koze i ostale pašne životinje

481.  Specijalizirani uzgoj ovaca

482.  Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

483.  Specijalizirani uzgoj koza

484.  Razne pašne životinje

5.  Specijalizirani uzgoj granivora

51.  Specijalizirani uzgoj svinja

511.  Specijalizirani uzgoj svinja

512.  Specijalizirani uzgoj svinja za tov

513.  Uzgoj i tov svinja – kombinirano

 

52.  Specijalizirani uzgoj peradi

521.  Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

522.  Specijalizirani uzgoj peradi za meso

523.  Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

 

53.  Razni uzgoj granivora – kombinirano

530.  Razni uzgoj granivora – kombinirano

Mješovita gospodarstvaOpća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

6.  Mješovita biljna proizvodnja

61.  Mješovita biljna proizvodnja

611.  Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

612.  Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

613.  Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

614.  Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

615.  Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

616.  Ostala mješovita biljna proizvodnja

7.  Mješovite životinje

73.  Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

731.  Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

732.  Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

 

74.  Mješovite životinje, uglavnom uzgoj granivora

741.  Mješovite životinje: granivori i proizvodnja mlijeka

742.  Mješovite životinje: granivori i pašne životinje koje ne se ne koriste za proizvodnju mlijeka

8.  Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

83.  Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

831.  Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

832.  Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

833.  Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

834.  Pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

 

84.  Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

841.  Oranični usjevi i uzgoj granivora – kombinirano

842.  Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

843.  Pčelarstvo

844.  Razni mješoviti usjevi i životinje

9.  Nerazvrstana gospodarstva

99.  Nerazvrstana gospodarstva

999.  Nerazvrstana gospodarstva

▼B
PRILOG V.

EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTAVA I RAZREDI EKONOMSKE VELIČINE (ČLANAK 5.)

A.   EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTVA

Ekonomska veličina gospodarstva mjeri se na temelju ukupnog standardnog prinosa poljoprivrednoga gospodarstva izraženog u EUR.

B.   RAZREDI EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTAVA

Gospodarstva se razvrstavaju po razredima ekonomske veličine čije su granice određene u tablici kako slijedi:Razredi

Granice u EUR

I

manje od 2 000

II

od 2 000 do manje od 4 000

III

od 4 000 do manje od 8 000

IV

od 8 000 do manje od 15 000

V

od 15 000 do manje od 25 000

VI

od 25 000 do manje od 50 000

VII

od 50 000 do manje od 100 000

VIII

od 100 000 do manje od 250 000

IX

od 250 000 do manje od 500 000

X

od 500 000 do manje od 750 000

XI

od 750 000 do manje od 1 000 000

XII

od 1 000 000 do manje od 1 500 000

XIII

od 1 500 000 do manje od 3 000 000

XIV

od 3 000 000

Razredi veličine II i III ili III i IV, IV i V, ili od III do V, VI i VII, VIII i IX, X i XI i od XII do XIV ili od X do XIV mogu se grupirati zajedno.

▼M5
PRILOG VI.

KOEFICIJENTI STANDARDNOG PRINOSA IZ ČLANKA 6.

1.   DEFINICIJA I NAČELA ZA IZRAČUN KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a) 

Standardni prinos (SP), koeficijent standardnog prinosa (KSP) i ukupni SP gospodarstva definirani su kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

(b) 

Razdoblje proizvodnje

KSP-ovi odgovaraju proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Za ratarske proizvode i proizvode životinjskog podrijetla za koje je razdoblje proizvodnje kraće ili dulje od 12 mjeseci, izračunava se KSP koji odgovara rastu ili proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

(c) 

Osnovni podatci i referentno razdoblje

KSP-ovi se određuju na temelju proizvodnje po jedinici i cijene na poljoprivrednom gospodarstvu iz definicije KSP-a u Prilogu IV. U tu se svrhu u državama članicama prikupljaju osnovni podatci za referentno razdoblje definirano u članku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1198/2014 ( 2 ).

(d) 

Jedinice

1. 

Fizičke jedinice:

(a) 

KSP-ovi za varijable usjeva određuju se na temelju površine izražene u hektarima.

(b) 

KSP-ovi za gljive određuju se na temelju bruto prinosa za sve godišnje uzastopne žetve i izraženi su po 100 m2 površine pod kulturom. Za njihovu upotrebu u kontekstu FADN-a, takvi KSP-ovi za gljive dijele se brojem godišnjih uzastopnih žetvi koje se prijavljuju Komisiji u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

(c) 

KSP-ovi koji se odnose na varijable životinja određuju se po grlu.

(d) 

Izuzeća se primjenjuju na perad za koju se KSP-ovi određuju po skupini od 100 komada te na pčele za koje se određuju po košnici.

2. 

Novčane jedinice i zaokruživanje:

Osnovni podatci za određivanje KSP-ova i njihov izračun izraženi su u EUR. U državama članicama koje ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji KSP-ovi se pretvaraju u EUR primjenom srednjih tečaja za referentno razdoblje iz točke 1. podtočke (c) ovog Priloga. Ti srednji tečaji izračunavaju se na temelju službenih tečaja koje objavljuje Komisija (Eurostat).

KSP-ovi se, prema potrebi, mogu zaokružiti na najbližih 5 EUR.

2.   RAŠČLAMBA KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a) 

Prema varijablama usjeva i životinja

KSP-ovi se određuju za sve poljoprivredne varijable koje odgovaraju naslovima za primjenu KSP-ova navedenih u tablici B.I. u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

(b) 

Geografska raščlamba

— 
KSP-ovi se određuju barem na temelju geografskih jedinica koje se upotrebljavaju za IFS i FADN. Sve te geografske jedinice temelje se na općoj nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku (NUTS), kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ). Te se jedinice opisuju kao ponovno razvrstavanje regija NUTS 3. Područja s prirodnim ograničenjima ne smatraju se geografskim jedinicama.
— 
KSP-ovi se ne određuju za varijable koje u predmetnoj regiji nisu relevantne.

3.   PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA ODREĐIVANJE KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a) 

Osnovni podatci za određivanje KSP-ova obnavljaju se barem pri svakom europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u obliku popisa iz članka 5. Uredbe (EU) 2018/1091.

(b) 

Ako se IFS može provesti kao istraživanje na uzorku, kako je navedeno u članku 5. Uredbe (EU) 2018/1091, KSP-ovi se ažuriraju:

i. 

obnavljanjem osnovnih podataka na način sličan načinu utvrđenom u točki (a), ili

ii. 

primjenom koeficijenta izmjene čime se KSP-ovi ažuriraju kako bi se u obzir uzele izmjene, prema procjeni države članice, količinâ proizvedenih po jedinici i cijenâ u odnosu na sve varijable i regije koje su nastale od posljednjeg referentnog razdoblja, kako je navedeno u članku 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1198/2014.

4.   IZVRŠAVANJE

U skladu s odredbama ovog Priloga države članice odgovorne su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun KSP-ova, zatim za njihov izračun te pretvorbu u EUR i za prikupljanje podataka potrebnih za primjenu metode ažuriranja, ako je primjereno. Države članice Komisiji dostavljaju svoje metodologije za prikupljanje i izračun te, prema potrebi, navode objašnjenja radi usklađivanja metodologije za izračun KSP-ova u državama članicama.

5.   POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Za izračun KSP-ova za neke varijable i za izračun ukupnog SP-a gospodarstva utvrđena su sljedeća posebna pravila:

(a) 

zemljište na ugaru

KSP koji se odnosi na zemljište na ugaru uzima se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu postoje drugi pozitivni KSP-ovi.

(b) 

povrtnjaci

S obzirom na to da su proizvodi povrtnjaka obično namijenjeni za vlastitu potrošnju posjednika, a ne za prodaju, smatra se da su KSP-ovi za povrtnjake jednaki nuli.

(c) 

životinje

Za uzgoj životinja varijable se dijele po starosnoj kategoriji. Prinos odgovara vrijednosti rasta životinje tijekom vremena provedenog u kategoriji. Drugim riječima, on odgovara razlici između vrijednosti životinje kad izlazi iz kategorije i njezine vrijednosti u trenutku ulaska u kategoriju (to je ujedno i vrijednost zamjene).

(d) 

goveda mlađa od godinu dana

KSP-ovi koji se odnose na goveda mlađa od godinu dana uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu ima više goveda mlađih od godinu dana nego krava. U obzir se uzimaju samo KSP-ovi koji se odnose na višak goveda mlađih od godinu dana. Samo je jedan KSP koji se odnosi na goveda mlađa od godinu dana neovisno o spolu životinje.

(e) 

ostale ovce i ostale koze

KSP-ovi koji se odnose na ostale ovce uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki ovaca.

KSP-ovi koji se odnose na ostale koze uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki koza.

(f) 

prasad

KSP-ovi koji se odnose na prasad uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih krmača.

(g) 

krmivo

Ako na gospodarstvu nema pašnih životinja (npr. goveda, ovaca ili koza), smatra se da su krmiva (tj. korjenasti usjevi za krmu, krmno bilje prikupljeno u zelenom stanju, pašnjaci i livade) namijenjena za prodaju i dio su prinosa opće biljne proizvodnje.

Ako su na gospodarstvu prisutne pašne životinje, smatra se da su krmiva namijenjena ishrani pašnih životinja i dio su prinosa pašnih životinja i krmiva.

▼B
PRILOG VII.

OSTALE DOHODOVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S GOSPODARSTVOM (ČLANAK 7.)

A.   DEFINICIJA OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI (ODA) IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom, a koje nisu poljoprivredne djelatnosti gospodarstva, uključuju sve djelatnosti, osim rada na poljoprivrednom gospodarstvu, koje su izravno su povezane s gospodarstvom te koje imaju ekonomski učinak na gospodarstvo. To su djelatnosti za koje se upotrebljavaju resursi gospodarstva (zemljište, gospodarske zgrade, mehanizacija, poljoprivredni proizvodi itd.) ili proizvodi gospodarstva.

Dohodovne aktivnosti u tom smisle znače aktivan rad; stoga su čista financijska ulaganja isključena. Davanje zemljišta ili drugih poljoprivrednih resursa poljoprivrednoga gospodarstva u zakup za razne djelatnosti bez daljnjeg sudjelovanja u njima ne smatra se ODA-ma već dijelom poljoprivredne djelatnosti gospodarstva.

Sve prerade proizvodâ poljoprivrednoga gospodarstva smatraju se ODA-ma osim ako se prerada smatra dijelom poljoprivredne djelatnosti. ►M2  Proizvodnja vina i maslinova ulja smatraju se poljoprivrednim aktivnostima ako udio otkupljenog vina ili maslinova ulja nije znatan. ◄

Sve prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda u prerađene sekundarne proizvode na gospodarstvu, neovisno o tome je li sirovina proizvedena na gospodarstvu ili kupljena, smatraju se ODA-ma. To uključuje preradu mesa, izradu sira itd.

B.   PROCJENA VAŽNOSTI OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Udio ODA-a izravno povezanih s gospodarstvom u prinosu gospodarstva procjenjuje se kao udio ODA-a izravno povezanih s prometom gospodarstva u ukupnom prometu gospodarstva i izravnih plaćanja toga gospodarstva u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 ( 4 ):

image

C.   RAZREDI KOJI ODRAŽAVAJU VAŽNOST OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Gospodarstva se razvrstavaju u razrede koji odražavaju udio ODA-a povezanih s gospodarstvom u prinosu. Primjenjuju se sljedeće granice:Razredi

Postotne skupine

I

Od 0 % do 10 % (granični udio)

II

Od više od 10 % do 50 % (srednji udio)

III

Od više od 50 % do manje od 100 % (znatan udio)
PRILOG VIII.

OBLIK I IZGLED IZVJEŠTAJA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO (ČLANAK 9.)

Podatci koji se prikupljaju razvrstavaju se po tablicama i dijele po skupinama, kategorijama i stupcima. Način upućivanja na polje određenog podatka jest:

<slovo tablice>_<skupina>_<kategorija>[_<kategorija>]_<stupac>_

Vrijednosti određenog podatka zapisuju se na razini stupca. U tablicama utvrđenima u nastavku vrijednosti podataka unose se u prazna polja; siva polja označena znakom „—” nemaju značenje u okviru skupine te se u njih podatci ne unose.

Primjeri:

— 
B.UT.20.A (stupac A skupine UT, kategorija 20, iz tablice B) jest „Površina”„KPP-a danog u zakup” koju je potrebno upisati pod stavkom „KPP koji obrađuje zakupac” u tablici B,
— 
I.A.10110.1.0.TA (stupac TA skupine A, kategorija 10110, iz tablice I) jest ukupna površina „Obične pšenice i pira krupnika” za tip usjeva 1. „Poljski usjevi – glavni usjev, kombinirani usjev” a za podatke koji nedostaju kôd 0 „Nema podataka koji nedostaju”).

Ako za određeno gospodarstvo vrijednost nije relevantna ili nedostaje, ne unosi se vrijednost „0”.

Tablice su označene jednim slovom, skupine jednim slovom ili većim brojem slova, kategorije brojčanim kodovima, a stupci jednim slovom ili većim brojem slova.

U tablicama od A do M, prva tablica prikazuje matricu visoke razine za skupine i stupce. U drugoj su tablici ti podatci raščlanjeni po kategorijama, pri čemu je svaka kategorija označena jednim kodom i potkodom ili većim brojem kodova i potkodova.

Podatke u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo trebalo bi iskazati uz sljedeće stupnjeve točnosti:

financijske vrijednosti : vrijednosti u EUR ili nacionalnim novčanim jedinicama bez decimalnih mjesta. Međutim, u slučaju nacionalnih valuta čija je jedinica niska relativna vrijednost u odnosu na EUR, agencija za vezu predmetne države članice i osoblje Komisije koje upravlja FADN-om mogu se dogovoriti da se vrijednosti iskazuju u stotinama ili tisućama jedinica nacionalne valute,

fizičke količine : u kvintalima (1 q = 100 kg), osim u slučaju jaja, koja se iskazuju u tisućama, i vina i proizvoda od vina, koji se iskazuju u hektolitrima,

▼M1

površine : u arima (1 a = 100 m2), osim za gljive, koje se iskazuju u kvadratnim metrima ukupne površine pod uzgojem i osim u tablici M, Subvencije' u kojoj se osnovne jedinice registriraju u ha,

▼B

prosječan broj grla stoke : do dva decimalna mjesta, osim za perad i kuniće, koji se iskazuju u cijelim brojevima, i pčele, koje se iskazuju u broju nastanjenih košnica,

jedinice radne snage : do dva decimalna mjesta.

Nakon svake tablice utvrđene su dodatne definicije i upute za svaku kategoriju i vrijednost stupca iz predmetne tablice.

▼M6Tablica A

Opći podaci o gospodarstvu

Kategorija općih podataka

Kôd (*) 

Stupci

Skupina podataka

Područna jedinica FADN-a

Područna podjedinica

Redni broj gospodarstva

Stupanj

Minute

NUTS

Broj knjigovodstvenog ureda

Datum

Ponder poljoprivrednoga gospodarstva

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Razred ekonomske veličine

Kôd

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikacija gospodarstva

 

 

 

LO

Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

 

 

 

AI

Knjigovodstveni podaci

 

 

 

TY

Tipologija

 

 

 

CL

Razredi

 

OT

Ostali podaci o gospodarstvu

 Kôd (*)

Opis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Broj gospodarstva

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Geografska širina

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Geografska dužina

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Knjigovodstveni ured

AI

AAI50AO

60

Vrsta knjigovodstva

AI

AAI60C

70

Datum zatvaranja računâ

AI

AAI70DT

80

Nacionalni ponder koji izračunava država članica

TY

ATY80W

90

Razvrstavanje u trenutku odabira

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Ostale dohodovne aktivnosti (ODA) izravno povezane s gospodarstvom

CL

ACL100C

110

Vrsta vlasništva/gospodarski cilj

CL

ACL110C

120

Pravni status

CL

ACL120C

130

Stupanj odgovornosti nositelja

CL

ACL130C

140

Ekološki uzgoj

CL

ACL140C

141

Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj

CL

ACL141C

150

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI) / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) / zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) / planinski proizvod

CL

ACL150C

151

Sektori s oznakom ZOI/ZOZP/ZTS/planinski proizvod

CL

ACL151C

160

Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima

CL

ACL160C

170

Nadmorska visina

CL

ACL170C

180

Područje strukturnih fondova

CL

ACL180C

190

Područje Natura 2000

CL

ACL190C

200

Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ)

CL

ACL200C

210

Sustav navodnjavanja

OT

AOT210C

220

Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu

OT

AOT220C

230

Član organizacija proizvođača

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Ekonomski značaj organizacije proizvođača za poljoprivredno gospodarstvo

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Broj članova organizacije proizvođača

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.    Identifikacija gospodarstva

Svakom izvještajnom gospodarstvu dodjeljuje se broj pri prvom odabiru. Gospodarstvo trajno zadržava taj broj za vrijeme svoje uključenosti u knjigovodstveni sustav. Broj koji se jednom dodijeli nikada se ne dodjeljuje drugom gospodarstvu.

Međutim, ako gospodarstvo doživi bitnu promjenu, a posebno ako je ta promjena posljedica podjele na dva odvojena gospodarstva ili spajanja s drugim gospodarstvom, ono se može smatrati novim gospodarstvom. U tom slučaju dodjeljuje mu se novi broj. U slučaju promjene vrste poljoprivredne proizvodnje na gospodarstvu ne dodjeljuje se novi broj. Broj treba promijeniti ako bi se u slučaju zadržavanja postojećeg broja (npr. u slučaju formiranja novih područnih podjedinica) moglo dogoditi da se izvještajno gospodarstvo zamijeni s nekim drugim izvještajnim gospodarstvom. Tada je Komisiji potrebno poslati korelacijsku tablicu starih i novih brojeva.

Broj gospodarstva sastoji se od triju skupina oznaka kako slijedi:

A.ID.10.R. Područna jedinica FADN-a: dodjeljuje se kodni broj koji odgovara kodu iz Priloga II. ovoj Uredbi.

A.ID.10.S. Područna podjedinica: dodjeljuje se kodni broj.

Odabrane podjedinice trebale bi se temeljiti na zajedničkom sustavu razvrstavanja regija, koji se naziva nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS), koju je uspostavio Eurostat u suradnji s nacionalnim zavodima za statistiku.

U svakom slučaju, predmetne države članice dostavit će Komisiji tablicu u kojoj se za svaki upotrijebljeni kôd podjedinice navodi odgovarajuća regija NUTS-a te odgovarajuća regija za koju su izračunane posebne vrijednosti standardnog prinosa.

A.ID.10.H. Redni broj gospodarstva.

A.LO.    Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

Lokacija gospodarstva navodi se s pomoću dvije oznake: geolokacija (geografska širina i dužina) i šifra prostorne jedinice na razini NUTS 3

A.LO.20. Geografska širina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

A.LO.30. Geografska dužina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

A.LO.40.N. Šifra NUTS3 znači šifra prostorne jedinice na razini NUTS 3 u kojoj se nalazi gospodarstvo. Treba navesti najnoviju verziju šifre kako je navedena u Uredbi (EZ) br. 1059/2003.

A.AI.    Knjigovodstveni podaci

A.AI.50.AO. Broj knjigovodstvenog ureda: dodjeljuje se kodni broj.

U svakoj državi članici svaki knjigovodstveni ured mora imati jedinstveni broj. Treba navesti broj knjigovodstvenog ureda s kojim je gospodarstvo poslovalo u predmetnoj obračunskoj godini.

A.AI.60.C. Vrsta knjigovodstva: navodi se vrsta knjigovodstva koju primjenjuje poljoprivredno gospodarstvo. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

dvojno knjigovodstvo;

2. 

jednostavno knjigovodstvo;

3. 

nema.

A.AI.70.DT. Datum zatvaranja računa: upisuje se u obliku „GGGG-MM-DD”, na primjer 2009-06-30 ili 2009-12-31.

A.TY.    Tipologija

A.TY.80.W. Nacionalni ponder poljoprivrednoga gospodarstva: treba navesti vrijednost faktora ekstrapolacije koju izračunava država članica. Vrijednosti moraju biti izražene na dva decimalna mjesta.

A.TY.90.TF. Vrsta poljoprivredne proizvodnje u trenutku odabira: kôd vrste poljoprivredne proizvodnje u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

A.TY.90.ES. Ekonomska veličina u trenutku odabira: kôd razreda ekonomske veličine gospodarstva u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

A.CL.    Razredi

A.CL.100.C. Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom: treba navesti postotnu skupinu udjela prometa ( 5 ) iz ostalih dohodovnih aktivnosti izravno povezanih s gospodarstvom u odnosu na ukupni promet poljoprivrednoga gospodarstva. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

≥ 0 do ≤ 10 % (neznatan udio);

2. 

> 10 % do ≤ 50 % (srednji udio);

3. 

> 50 % do < 100 % (znatan udio).

A.CL.110.C. Vrsta vlasništva / gospodarski cilj: treba navesti vrstu vlasništva i gospodarske ciljeve gospodarstva. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: gospodarstvo se koristi radom i kapitalom nositelja/upravitelja i njegove obitelji i njima pripadaju koristi koje se ostvaruju gospodarskom djelatnošću;

2. 

partnerstvo: proizvodne faktore gospodarstva osigurava nekoliko partnera, od kojih barem neki sudjeluju u radu poljoprivrednoga gospodarstva kao neplaćena radna snaga. Ostvarena dobit pripada partnerstvu;

3. 

profitno poduzeće: ostvarena dobit upotrebljava se za isplatu dividendi/udjela u dobiti dioničarima. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća;

4. 

poduzeće s neprofitnim ciljem: ostvarena dobit prvenstveno se upotrebljava za održavanje zaposlenosti ili ostvarenje sličnog socijalnog cilja. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća.

A.CL.120.C. Pravni status: treba navesti je li gospodarstvo pravna osoba ili nije. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

0. 

Netočno

1. 

Točno

A.CL.130.C. Stupanj odgovornosti nositelja: treba navesti stupanj odgovornosti (gospodarske odgovornosti) (glavnog) nositelja. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

Potpuna

2. 

Djelomična

A.CL.140.C. Ekološki uzgoj: treba navesti primjenjuje li gospodarstvo metode ekološke proizvodnje u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007 ( 6 ), a posebno njezinih članaka 4. i 5. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

gospodarstvo ne primjenjuje metode ekološke proizvodnje;

2. 

gospodarstvo za sve svoje proizvode primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje;

3. 

gospodarstvo primjenjuje ekološke i druge metode proizvodnje;

4. 

u tijeku je prelazak gospodarstva na ekološku proizvodnju.

A.CL.141.C. Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj: ako gospodarstvo primjenjuje i ekološke i druge metode proizvodnje, treba navesti sektore proizvodnje u kojima gospodarstvo primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje (može se odabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati kodne brojeve navedene u nastavku. U slučaju da gospodarstvo u svim svojim sektorima proizvodnje primjenjuje i ekološke i druge metode proizvodnje, treba navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0. 

ne primjenjuje se

31. 

žitarice

32. 

uljarice i proteinski usjevi

33. 

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34. 

masline

35. 

vinogradi

36. 

goveđe meso

37. 

kravlje mlijeko

38. 

svinjsko meso

39. 

ovce i koze (mlijeko i meso)

40. 

meso peradi

41. 

jaja

42. 

drugi sektor

A.CL.150.C. Zaštićena oznaka izvornosti / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla / zajamčeno tradicionalni specijalitet / planinski proizvod: treba navesti proizvodi li gospodarstvo poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode zaštićene zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP), oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) ili oznakom planinskog proizvoda odnosno proizvodi li poljoprivredne proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI/ZOZP/ZTS/„planinski proizvod” u smislu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

gospodarstvo ne proizvodi nikakve proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ni proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

2. 

gospodarstvo proizvodi isključivo proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

3. 

gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”.

A.CL.151.C. Sektori sa zaštićenom oznakom izvornosti / zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla / oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet / oznakom planinski proizvod: ako u nekim sektorima većinu proizvodnje čine proizvodi ili prehrambeni proizvodi zaštićeni oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvodi za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, treba navesti te sektore proizvodnje (može se odabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati kodne brojeve navedene u nastavku. U slučaju da gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, ali ti proizvodi ne čine većinu proizvodnje u predmetnom sektoru, treba navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0. 

ne primjenjuje se

31. 

žitarice

32. 

uljarice i proteinski usjevi

33. 

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34. 

masline

35. 

vinogradi

36. 

goveđe meso

37. 

kravlje mlijeko

38. 

svinjsko meso

39. 

ovce i koze (mlijeko i meso)

40. 

meso peradi

41. 

jaja

42. 

drugi sektor.

Stavke A.CL.150.C. Zaštićena oznaka izvornosti / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla / zajamčeno tradicionalni specijalitet / planinski proizvod i A.CL.151.C nisu obvezne za države članice. Ako ih država članica primjenjuje, treba ih ispuniti za sva uzorkovana gospodarstva države članice. Ako se primjenjuje A.CL.150.C, treba primijeniti i A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na području obuhvaćenom člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 ). U državama članicama u kojima još nije dovršeno razgraničenje područja sa znatnim prirodnim ograničenjima u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 upućuje se na područja koja su bila prihvatljiva u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima u smislu članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ni na području koje je bilo prihvatljivo u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

21. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području sa znatnim prirodnim ograničenjima u smislu članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

22. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području s posebnim ograničenjima u smislu članka 32. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

23. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području koje je bilo prihvatljivo u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

3. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u planinskom području u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

5. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području postupnog ukidanja plaćanja u smislu članka 31. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

A.CL.170.C. Nadmorska visina: nadmorsku visinu treba navesti s pomoću odgovarajućeg kodnog broja:

1. 

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini < 300 m;

2. 

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini od 300 do 600 m;

3. 

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini > 600 m;

4. 

podaci nisu dostupni.

A.CL.180.C. Područje strukturnih fondova: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na području obuhvaćenom člankom 90. stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u slabije razvijenoj regiji u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (a);

2. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u razvijenijoj regiji u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (c);

3. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u tranzicijskoj regiji u smislu članka 90. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

A.CL.190.C. Područje Natura 2000: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na područjima povezanima s provedbom Direktive Vijeća 79/409/EEZ ( 10 ) i Direktive Vijeća 92/43/EEZ ( 11 ) (Natura 2000). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000;

2. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000.

A.CL.200.C. Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ): treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na područjima povezanima s provedbom Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 ). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ;

2. 

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ.

A.OT.    Ostali podaci o gospodarstvu

A.OT.210.C. Sustav navodnjavanja: treba navesti glavni sustav navodnjavanja koji se primjenjuje na gospodarstvu:

0. 

ne primjenjuje se (ako na gospodarstvu nema sustava navodnjavanja)

1. 

površinsko navodnjavanje

2. 

navodnjavanje kišenjem

3. 

navodnjavanje kapanjem

4. 

drugo

A.OT.220.C. Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu: broj dana ispaše uvjetnih grla tijekom kojih su životinje s gospodarstva pasle na zajedničkom zemljištu kojim se koristi gospodarstvo.

A.OT.230.C Član organizacije proizvođača treba navesti je li poljoprivredno gospodarstvo (nositelj ili upravitelj gospodarstva) član organizacije proizvođača u kojoj se dijele troškovi i/ili promiče stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i ako jest, koji se proizvodi poljoprivrednog gospodarstva stavljaju na tržište putem organizacije proizvođača (odabrati sve sektore obuhvaćene organizacijama proizvođača kojih je poljoprivredno gospodarstvo član). Za potrebe ovog istraživanja „organizacija proizvođača” znači sve vrste subjekata osnovanih na inicijativu proizvođača radi provođenja zajedničkih aktivnosti u određenom sektoru (horizontalna suradnja). Organizacije proizvođača moraju biti pod kontrolom proizvođača, ali mogu imati različite pravne oblike, npr. poljoprivredna zadruga, udruženje poljoprivrednika ili privatna poduzeća čiji su dioničari proizvođači. (Organizacija proizvođača mora biti priznata u skladu s člankom 152. ili 161. Uredbe (EU) 1308/2013).

0. 

nije član organizacije proizvođača

Član organizacije proizvođača za dijeljenje troškova proizvodnje, administrativnih troškova, troškova ulaganja i/ili član organizacije proizvođača za stavljanje na tržište proizvoda poljoprivrednog gospodarstva:

31. 

žitarice

32. 

uljarice i proteinski usjevi

33. 

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34. 

masline

35. 

vinogradi

36. 

goveđe meso

37. 

kravlje mlijeko

38. 

svinjsko meso

39. 

ovce i koze (mlijeko i meso)

40. 

meso peradi

41. 

jaja

42. 

drugi sektor.

A.OT.231.C Ekonomski značaj organizacija proizvođača za poljoprivredno gospodarstvo: treba navesti udio ukupne proizvodnje (ukupna prodaja) poljoprivrednog gospodarstva, u smislu vrijednosti, koji se stavlja na tržište putem organizacija proizvođača.

1. 

≥ 0 do ≤ 10 % (neznatan udio);

2. 

> 10 % do ≤ 50 % (srednji udio);

3. 

> 50 % do < 100 % (znatan udio).

A.OT.232.C Broj članova organizacije proizvođača: treba navesti veličinu glavne organizacije proizvođača koje je poljoprivredno gospodarstvo (nositelj ili upravitelj gospodarstva) član, tj. organizacije proizvođača koja stavlja na tržište najveći dio proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva (u smislu vrijednosti),

1. 

Organizacija proizvođača ima manje od 10 članova

2. 

Organizacija proizvođača ima od 10 do 20 članova

3. 

Organizacija proizvođača ima od 20 do 50 članova

4. 

Organizacija proizvođača ima od 50 do 100 članova

5. 

Organizacija proizvođača ima od 100 do 500 članova

6. 

Organizacija proizvođača ima od 500 do 1000 članova

7. 

Organizacija proizvođača ima 1000 članova (ili više)

Dostavljanje podataka o varijablama A.OT.230.C, A.OT.231.C i A.OT.232.C obvezno je od obračunske godine 2023.; međutim, države članice mogu biti izuzete od podnošenja podataka za neke ili sve navedene varijable ako podnesu valjano obrazloženi zahtjev najkasnije do 31. svibnja 2021. Službe Komisije će razmotriti obrazloženje i odlučiti o izuzeću. Država članica koja je izuzeta može promijeniti svoju odluku i o tome obavijestiti Komisiju. Države članice mogu na dobrovoljnoj osnovi dostavljati podatke za varijable A.OT.230.C, A.OT.231.C i A.OT.232.C od obračunske godine 2021.

STUPCI U TABLICI A

Stupac R odnosi se na područnu jedinicu FADN-a, stupac S na podjedinicu, stupac H na redni broj gospodarstva, stupac DG na stupnjeve, stupac MI na minute, stupac N na područje NUTS-a, stupac AO na broj knjigovodstvenog ureda, stupac DT na datum, stupac W na ponder poljoprivrednoga gospodarstva, stupac TF na vrstu poljoprivredne proizvodnje, stupac ES na razred ekonomske veličine i stupac C na kôd.

▼B

Tablica B

Vrsta posjedaKategorija korištene poljoprivredne površine (KPP)

Kôd (*)

 

Skupina podataka

Korištena poljoprivredna površina

A

UO

KPP u vlasništvu

 

UT

KPP u zakupu

 

US

KPP u napolici ili drugom obliku posjeda

 Kôd (*)

Opis kategorija

Skupina

A

10

KPP u vlasništvu

UO

 

20

KPP u zakupu

UT

 

30

KPP u napolici

US

 

Zemljište gospodarstava kojim se zajednički koriste dva partnera ili više njih potrebno je unijeti kao zemljište u vlasništvu, zemljište u zakupu ili zemljište u napolici, ovisno o dogovoru na snazi među partnerima.

Korištena poljoprivredna površina (KPP) ukupna je površina obradivog zemljišta, trajnih travnjaka, trajnih nasada i povrtnjaka kojima se koristi gospodarstvo bez obzira na oblik posjeda. Zajedničko zemljište kojim se koristi gospodarstvo nije uključeno.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće skupine podataka i kategorije:

B.UO.    KPP u vlasništvu

B.UO.10.A KPP (obradivo zemljište, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koju obrađuje poljoprivrednik koji je vlasnik, zakupac ili doživotni zakupac i/ili KPP kojim se koristi uz slične uvjete. Ova kategorija uključuje iznajmljeno zemljište pripremljeno za sjetvu (kôd usjeva 11300 ).

B.UT.    KPP u zakupu

▼M1

B.UT.20.A KPP (obradivo zemljište, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koji obrađuje osoba koja nije njezin vlasnik, zakupac ili doživotni zakupac, a koja ima predmetnu površinu u zakupu (zakup se plaća u gotovini i/ili u naravi; u pravilu se utvrđuje unaprijed i obično se ne mijenja ovisno o rezultatima gospodarstva) i/ili KPP koji se obrađuje uz slične uvjete najma.

▼B

Površina uzeta u zakup ne uključuje zemljište čiji je urod kupljen kao usjev prije žetve. Iznosi plaćeni za kupnju usjeva prije žetve moraju se navesti u tablici H pod kodovima od 2020 do 2040 (kupljena stočna hrana) u slučaju travnjaka ili krmnih usjeva i pod kodom 3090 (ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva) u slučaju utrživih usjeva (proizvoda koji se obično stavljaju na tržište). Utrživi usjevi kupljeni kao usjev prije žetve navode se bez naznake predmetnog područja (tablica H).

Zemljište koje se povremeno daje u zakup na razdoblja kraće od godinu dana s prinosom koji se na njemu ostvari tretira se kao zemljište čiji je urod kupljen kao usjev prije žetve.

B.US.    KPP u napolici ili drugom obliku posjeda

B.US.30.A KPP (obradivo zemljište, travnjaci i trajni pašnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koju zajedno obrađuju davatelj zemljišta i napoličar na temelju ugovora o napolici i/ili korištena poljoprivredna površina koja se obrađuje uz slične uvjete.

STUPCI U TABLICI B

Stupac A odnosi se na KPP.

▼M6Tablica C

Radna snaga

Kategorija radne snage

Kôd (*) 

Stupci

Skupina podataka

Opća

Ukupan rad na gospodarstvu (poljoprivredni rad i rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom)

Udio rada za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom

Broj osoba

Spol

Godina rođenja

Poljoprivredna izobrazba upravitelja

Godišnje vrijeme rada

Broj godišnjih jedinica rada (AWU)

% godišnjeg vremena rada

% AWU-a

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Cijeli broj

Unijeti kôd

Četiri znamenke

Unijeti kôd

(sati)

(AWU)

%

%

UR

Redovita neplaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Povremena neplaćena

 

 

PR

Redovita plaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Povremena plaćena

 

 Kôd (*)

Opis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Nositelj (nositelji) / upravitelj (upravitelji)

UR

 

 

 

 

 

 

20

Nositelj (nositelji) / nije upravitelj (nisu upravitelji)

UR

 

 

 

 

 

30

Upravitelj (upravitelji) / nije nositelj (nisu nositelji)

UR

 

 

 

 

 

 

40

Supružnik/partner nositelja / supružnici/partneri nositeljâ

UR

 

 

 

 

 

50

Drugo

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Povremeni rad

UC, PC

 

 

70

Drugi upravitelji

PR

 

 

 

 

 

 

Pojmom „radna snaga” obuhvaćene su sve osobe koje su bile uključene u rad na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom obračunske godine. Međutim njime nisu obuhvaćene osobe koje su taj rad obavile u ime druge osobe ili poduzetnika (ugovorni rad u poljoprivredi, čiji se troškovi navode u tablici H pod kodom 1020).

U slučaju uzajamne pomoći među gospodarstvima, ako se ta pomoć sastoji od razmjene rada i ako je primljena pomoć u načelu istovrijedna pruženoj pomoći, vrijeme koje je odradila radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva i sve pripadajuće plaće navode se u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Ponekad se primljena pomoć kompenzira na neki drugi način (npr. primljena pomoć u obliku rada kompenzira se ustupanjem mehanizacije). U slučaju da je razmjena usluga ograničenog opsega, ništa se ne navodi u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo (u prethodno navedenom primjeru primljena se pomoć ne iskazuje pod radnom snagom; međutim troškovi mehanizacije uključuju troškove davanja opreme na raspolaganje). U iznimnim slučajevima, ako je razmjena usluga većeg opsega, postupa se na jedan od sljedećih načina:

(a) 

pomoć primljena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): primljeni rad bilježi se kao plaćeni rad na poljoprivrednom gospodarstvu (skupina PR ili PC, ovisno o vrsti radnog odnosa radne snaga na poljoprivrednom gospodarstvu); vrijednost pružene pomoći iskazuje se kao proizvodnja u odgovarajućoj kategoriji u drugim tablicama (u navedenom primjeru u tablici L kôd 2010 „Ugovoreni rad”) i kao trošak (tablica H, kôd 1010 „Plaće i socijalno osiguranje”);

(b) 

pomoć pružena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): u tom slučaju obavljeni rad i pripadajuće plaće ne uzimaju se u obzir; vrijednost primljene usluge iskazuje se kao ulazni faktor u odgovarajućoj skupini u drugoj tablici (u navedenom primjeru u tablici H kôd 1020 „Ugovorni rad i najam mehanizacije”).

Potrebno je razlikovati sljedeće skupine informacija i kategorije radne snage:

C.UR. 

Redovita neplaćena radna snaga

Neplaćena radna snaga ili radna snaga koja prima manju naknadu (u gotovini ili naravi) od uobičajenog iznosa za pružene usluge (takvo se plaćanje ne iskazuje u troškovima gospodarstva) i koja je tijekom obračunske godine radila (izvan uobičajenih praznika) najmanje jedan cijeli dan svakog tjedna.

Međutim osoba koja je redovito zaposlena, ali koja je zbog posebnih razloga radila na poljoprivrednom gospodarstvu samo ograničeno vrijeme u obračunskoj godini, iskazuje se kao redovita radna snaga (za broj stvarno odrađenih sati).

Mogući su sljedeći ili slični slučajevi:

(a) 

posebni uvjeti proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu zbog kojih radna snaga nije potrebna tijekom cijele godine: npr. na gospodarstvima s maslinicima ili vinogradima te poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave sezonskim tovom životinja ili proizvodnjom voća i povrća na otvorenom;

(b) 

odsutnost s posla, osim zbog uobičajenih praznika, npr. vojna služba, bolest, nesreća, rodiljni dopust, produženi dopust itd.;

(c) 

početak ili završetak radnog odnosa na gospodarstvu;

(d) 

potpuni prestanak rada na gospodarstvu zbog nepredvidivih razloga (poplava, požar itd.).

Postoje sljedeće kategorije:

C.UR.10. 

Nositelj (nositelji) / upravitelj (upravitelji)

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo i svakodnevno njime upravlja. U slučaju napolice, napoličar se navodi kao nositelj/upravitelj.

C.UR.20. 

Nositelj (nositelji) / nije upravitelj (nisu upravitelji)

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo, ali njime ne upravlja svakodnevno.

C.UR.30 

Upravitelj (upravitelji) / nije nositelj (nisu nositelji)

Osoba koja svakodnevno upravlja gospodarstvom, ali za njega ne preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost.

C.UR.40. 

Supružnik/partner nositelja / supružnici/partneri nositeljâ

C.UR.50. 

Ostala redovita neplaćena radna snaga

Redovita neplaćena radna snaga koja nije obuhvaćena prethodnim kategorijama uključuje predradnika i niže upravitelje koji nisu odgovorni za upravljanje cjelokupnim poljoprivrednim gospodarstvom.

C.UC. 

Povremena neplaćena radna snaga

C.UC.60. 

Neplaćena radna snaga koja nije redovito radila na gospodarstvu tijekom obračunske godine u ovoj se kategoriji zbirno navodi.

C.PR. 

Redovita plaćena radna snaga

Radna snaga koja prima uobičajenu naknadu (u gotovini i/ili naravi) za pružene usluge i koja je tijekom obračunske godine (osim uobičajenih praznika) radila na gospodarstvu najmanje jedan cijeli dan u tjednu.

Potrebno je prikazati sljedeće kategorije:

C.PR.70. 

Upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva

Osoba koja prima plaću i odgovorna je za svakodnevno upravljanje gospodarstvom.

C.PR.50. 

Ostali

Sva redovita plaćena radna snaga (osim upravitelja gospodarstva koji prima plaću) u ovoj se skupini zbirno navodi. Uključuje i predradnika i niže upravitelje koji nisu odgovorni za upravljanje cjelokupnim gospodarstvom.

C.PC. 

Povremena plaćena radna snaga

C.PC.60. 

Plaćena radna snaga koja nije redovito radila na gospodarstvu tijekom obračunske godine (uključujući i radnike plaćene po akordu) u ovoj se kategoriji zbirno navodi.

STUPCI U TABLICI C

Broj osoba (stupac P)

U slučaju da postoji nekoliko nositelja, može biti i više supružnika/partnera. Broj supružnika/partnera i broj osoba treba navesti u pripadajućim kategorijama (kategorije 40 i 50 skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR).

Spol (stupac G)

Spol se navodi samo za nositelja (nositelje) i/ili upravitelja (upravitelje) u pripadajućim kategorijama (kategorije od 10 do 30 i kategorija 70 skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR). Spol se navodi kodnim brojem:

1. 

muški;

2. 

ženski.

Godina rođenja (stupac B)

Godina rođenja navodi se samo za nositelja (nositelje) i/ili upravitelja (upravitelje) (kategorije od 10 do 30 i kategorija 70 skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR) s pomoću četiriju znamenki godine rođenja.

Poljoprivredna izobrazba upravitelja (stupac T)

Poljoprivrednu izobrazbu treba navesti samo za upravitelja/upravitelje (kategorije 10, 30 i 70 skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR). Poljoprivredna izobrazba navodi se kodnim brojem:

1. 

samo praktično iskustvo u poljoprivredi;

2. 

osnovno poljoprivredno obrazovanje;

3. 

potpuno poljoprivredno obrazovanje.

Godišnje vrijeme rada (stupac Y1)

Vrijeme rada navodi se u satima za sve skupine i kategorije. Odnosi se na vrijeme stvarno posvećeno radu na gospodarstvu. U slučaju radne snage slabije radne sposobnosti vrijeme rada smanjuje se razmjerno njihovim sposobnostima. Vrijeme koje je odradila radna snaga plaćena po akordu određuje se dijeljenjem ukupnog iznosa isplaćenog za rad sa satnicom radnika zaposlenog na vremenskoj osnovi.

Ukupna radna snaga: broj godišnjih jedinica (stupac W1)

Redovito zaposlena radna snaga pretvara se u godišnje jedinice rada. Broj godišnjih jedinica rada ne upisuje se za povremenu radnu snagu (povremenu neplaćenu radnu snagu UC i povremenu plaćenu radnu snagu PC). Jedna godišnja jedinica rada odgovara jednoj osobi koja radi puno radno vrijeme na gospodarstvu. Za jednu osobu ne može se navesti više od jedne jedinice rada, čak i ako njezino stvarno radno vrijeme premašuje uobičajenu normu za predmetnu regiju i vrstu gospodarstva. Osoba koja na gospodarstvu ne radi cijelu godinu predstavlja dio „godišnje jedinice”. „Godišnja jedinica rada” takve osobe izračunava se dijeljenjem njezina stvarno odrađenoga godišnjeg radnog vremena s uobičajenim godišnjim radnim vremenom radnika zaposlenog na puno radno vrijeme u predmetnoj regiji na istoj vrsti gospodarstva.

U slučaju radnika slabije radne sposobnosti godišnja jedinica rada smanjuje se razmjerno njihovim sposobnostima.

Udio rada za ODA-e iskazan u % godišnjeg vremena rada (stupac Y2)

Udio rada za ODA-e, u smislu vremena rada, obvezno je navesti samo za povremenu radnu snagu (plaćenu i neplaćenu). Nije ga obvezno navesti za supružnika (supružnike) nositelja / partnera (partnere) nositeljâ, ostalu redovitu neplaćenu radnu snagu i ostalu redovitu plaćenu radnu snagu. Za svaku predmetnu kategoriju (40, 50, 60) iskazuje se u postotku sati odrađenih tijekom obračunske godine.

Udio rada za ODA-e u % godišnjih jedinica rada (stupac W2)

Udio rada za ODA-e, u smislu godišnjih jedinica rada, obvezno je navesti za sve kategorije radne snage osim za povremenu radnu snagu (povremenu neplaćenu radnu snagu UC i povremenu plaćenu radnu snagu PC). Iskazuje se u postotku godišnjih jedinica rada za svaku kategoriju.

Rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Rad na gospodarstvu obuhvaća sve organizacijske, nadzorne i izvršne poslove, ručne i administrativne, obavljene u vezi s poljoprivrednim radom na gospodarstvu te rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom:

Poljoprivredni rad na gospodarstvu

— 
organizacija i upravljanje financijama (prodaja i kupnja povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, knjigovodstvo itd.),
— 
rad na polju (oranje, sjetva, žetva, održavanje voćnjaka itd.),
— 
skrb o životinjama (priprema stočne hrane, hranjenje životinja, mužnja, njega životinja itd.),
— 
priprema proizvoda za tržište, skladištenje, izravna prodaja proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva, prerada proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva za vlastitu potrošnju, proizvodnja vina i maslinova ulja,
— 
održavanje gospodarskih zgrada, mehanizacije, opreme, živica, jaraka itd.,
— 
prijevoz za gospodarstvo koji obavlja radna snaga gospodarstva,

Rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom

— 
ugovoreni rad (za koji se upotrebljavaju proizvodna sredstava poljoprivrednoga gospodarstva),
— 
turizam, pružanje usluga smještaja i druge rekreacijske aktivnosti,
— 
prerada poljoprivrednih proizvoda (bez obzira na to je li sirovina proizvedena na gospodarstvu ili je kupljena izvan njega), npr. sir, maslac, prerađeno meso itd.,
— 
proizvodnja energije iz obnovljivih izvora,
— 
šumarstvo i prerada drva,
— 
ostale ODA-e (krznaši, društvena poljoprivreda, izrada rukotvorina, akvakultura itd.).

U rad gospodarstva ne uključuje se sljedeće:

— 
rad na stvaranju dugotrajne imovine (izgradnja ili veći popravci gospodarskih zgrada ili mehanizacije, sadnja voćnjaka, rušenje gospodarskih zgrada, krčenje voćnjaka itd.),
— 
rad obavljen za kućanstvo nositelja ili upravitelja.

▼B

Tablica D

Imovina

Struktura tabliceKategorija imovine

Kôd (*)

 

 

Stupac

Skupina podataka

Vrijednost

V

OV

Početno stanje

 

AD

Akumulirana amortizacija

 

DY

Amortizacija tekuće godine

 

IP

Ulaganje/kupnja prije odbitka subvencija

 

S

Subvencije

 

SA

Prodaja

 

CV

Završno stanje

 Kôd (*)

Opis kategorija

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Gotovina i njezini ekvivalenti

 

 

1020

Potraživanja

 

 

1030

Ostala kratkotrajna imovina

 

 

1040

Zalihe

 

 

 

 

 

▼M3

2010

Biološka imovina – biljke

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3010

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

 

3020

Poboljšanja zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

3030

Gospodarski objekti

 

 

 

 

 

 

 

4010

Mehanizacija i oprema

 

 

 

 

 

 

 

5010

Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla

 

 

 

 

 

7010

Nematerijalna imovina, utrživa

 

 

 

 

 

7020

Nematerijalna imovina, neutrživa

 

 

 

 

 

 

 

8010

Ostala dugotrajna imovina

 

 

 

 

 

 

 

Upotrebljavaju se sljedeće kategorije imovine:

1010.    Gotovina i njezini ekvivalenti

Gotovina i ostala imovina koje se može lako pretvoriti u gotovinu.

1020.    Potraživanja

Kratkotrajna imovina, dugovanja prema gospodarstvu, koji uobičajeno nastaju iz poslovnih djelatnosti.

1030.    Ostala kratkotrajna imovina

Sva ostala imovina koja se lako može prodati ili za koju se očekuje da će biti plaćena u roku od jedne godine.

1040.    Zalihe

Zalihe proizvodâ u vlasništvu gospodarstva koji se mogu upotrijebiti kao ulazni faktori ili se čuvaju za prodaju, neovisno o tome je li ih proizvelo gospodarstvo ili su kupljeni.

▼M3

2010.    Biološka imovina – biljke

Vrijednost svih biljaka koje još nisu ubrane (svi trajni nasadi i usjevi prije žetve). Akumulirana amortizacija (D.AD) i amortizacija tekuće godine (D.DY.) navode se samo za trajne nasade.

▼B

3010.    Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu gospodarstva.

3020.    Poboljšanja zemljišta

Poboljšanja zemljišta (npr. ograđivanje, odvodnja, stalna oprema za navodnjavanje) koja pripadaju nositelju bez obzira na oblik posjeda zemljišta. Uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

3030.    Gospodarski objekti

Objekti koji pripadaju nositelju bez obzira na oblik posjeda zemljišta. Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

4010.    Mehanizacija i oprema

Traktori, motokultivatori, kamioni, dostavna vozila, automobili, krupna i sitna oprema za poljoprivredu. Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

5010.    Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla

Šumsko zemljište u posjedu vlasnika uključeno u poljoprivredno gospodarstvo.

7010.    Nematerijalna imovina – utrživa

Sva nematerijalna imovina koja se može lako kupiti ili prodati (npr. kvote i prava kada su utrživi bez zemljišta i kada postoji aktivno tržište).

7020.    Nematerijalna imovina – neutrživa

▼M2

Sva ostala nematerijalna imovina koja se ne može lako kupiti ili prodati (npr. računalni programi, licencije itd.) Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

▼B

8010.    Ostala dugotrajna imovina

Ostala dugotrajna imovina. Rubrika se mora popuniti a, ako je primjenjivo, uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

Skupine podataka u tablici D

Skupine podataka jesu: (OV) početno stanje, (AD) akumulirana amortizacija, (DY) amortizacija tekuće godine, (IP) ulaganje ili kupnja prije odbitka subvencija, (S) subvencije, (SA) prodaja, (CV) završno stanje. Objašnjenja su dana dalje u tekstu.

Postoji samo jedan stupac za (V) vrijednost.

Metode procjene

Primjenjuju se sljedeće metode procjene:

▼M3Fer vrijednost umanjena za procijenjene troškove prodaje

iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti ili obveza podmiriti među informiranim nepovezanim stranama koje su voljne obaviti transakciju, umanjen za procijenjeni trošak povezan s prodajom

3010 , 5010 , 7010

Povijesni trošak

nominalni ili izvorni trošak imovine u trenutku nabave

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Knjigovodstvena vrijednost

vrijednost kojom je imovina prikazana u bilanci stanja

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010

▼B

D.OV.    Početno stanje

Početno stanje jest vrijednost imovine na početku obračunske godine. Za poljoprivredna gospodarstva koja su i prethodne godine bila u uzorku, početno stanje mora biti jednako završnom stanju prethodne godine.

D.AD.    Akumulirana amortizacija

To je zbroj amortizacija imovine od početka njezina vijeka uporabe do kraja prethodnog razdoblja.

D.DY.    Amortizacija tekuće godine

Sustavna raspodjela iznosa amortizacije imovine tijekom njezina uporabnog razdoblja.

Tablicu s godišnjim stopama amortizacije koje primjenjuju države članice trebalo bi pravovremeno dostaviti Komisiji radi uspostave računalnog sustava za dostavljanje i kontrolu iz članka 10. stavka 1.

D.IP.    Ulaganja/kupnja

Ukupan izdatak za kupnju, veće popravke i stvaranje dugotrajne imovine tijekom obračunske godine. Ako su u vezi s tim ulaganjima bili primljeni bespovratna sredstva i subvencije, iznos utrošen prije odbitka spomenutih bespovratnih sredstava i subvencija unosi se u stupac IP.

Kupnja manjih strojeva i opreme te sadnica stabala i grmlja za manje zahvate ponovne sadnje ne upisuje se u ove stupce, ali se uključuje u troškove za obračunsku godinu.

U ovaj stupac uključuju se i veći popravci koji stvarno povećavaju vrijednost mehanizacije i opreme u usporedbi s njihovom vrijednosti prije popravka kao sastavni dio amortizacije strojeva i opreme, koja će se, prema potrebi, prilagoditi kako bi se u obzir uzeo produženi vijek (zbog popravaka) navedenog predmeta, ili podjelom troška većih popravaka na predviđeni vijek upotrebe predmeta.

Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine procjenjuje se na temelju njezina troška (uključujući vrijednost plaćene i/ili neplaćene radne snage) te se mora pribrojiti vrijednosti dugotrajne imovine navedene pod kodovima od 2010 do 8010 u tablici D „Imovina”.

D.S.    Subvencije za ulaganja

Trenutačni udio svih subvencija primljenih (u prethodnoj ili tekućoj obračunskoj godini) za imovinu koja je upisana u ovu tablicu.

D.SA.    Prodaja

Ukupna prodaja imovine tijekom obračunske godine.

D.CV.    Završno stanje

Završno stanje jest vrijednost imovine na kraju obračunske godine.

Napomene

Za stavke 2010, 3010, 5010 i 7010, razlika između OV + IP-SA i CV smatra se prihodom ili gubitkom (na temelju promjene jedinične cijene i količine) za tu imovinu za obračunsku godinu.

Podatci o biološkoj imovini – životinjama upisuju se u tablicu J „Stočarska proizvodnja”.

▼M5Tablica E

Kvote i ostala prava

Kategorija kvote ili prava

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Kvote u vlasništvu

Unajmljene kvote

Iznajmljene kvote

Porezi

N

I

O

T

QQ

Količina na kraju obračunske godine

 

 

 

-

QP

Kupljene kvote

 

-

-

-

QS

Prodane kvote

 

-

-

-

OV

Početno stanje

 

-

-

-

CV

Završno stanje

 

-

-

-

PQ

Plaćanja za kvote dane ili uzete u najam

-

 

-

-

RQ

Primitci od kvota danih ili uzetih u najam

-

-

 

-

TX

Porezi

-

-

-

 Kôd (*)

Opis

50

organsko gnojivo;

60

Prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja

Količine kvota (kvote u vlasništvu, kvote dane ili uzete u najam) obvezne su stavke. Upisuje se samo količina na kraju obračunske godine.

U navedenu tablicu upisuju se vrijednosti kvota kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta. Kvote kojima se ne može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta upisuju se samo u tablicu D „Imovina”. Moraju se upisati i kvote koje su prvotno stečene besplatno te se njihova vrijednost mora iskazati po tekućoj tržišnoj vrijednosti, ali samo ako se njima može trgovati odvojeno od zemljišta.

Neki se podatci unose istodobno, pojedinačno ili kao sastavni dijelovi skupnih podataka, u druge skupine ili kategorije u tablicama D „Imovina”, H „Ulazni faktori” i/ili I „Usjevi”.

Moraju se koristiti sljedeće kategorije:

50. 

Organsko gnojivo

60. 

Prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja.

Moraju se koristiti sljedeće skupine podataka:

E.QQ. Količina (navodi se samo za stupce N, I, O)

Potrebno je upotrijebiti sljedeće mjerne jedinice:

— 
kategorija 50 (organsko gnojivo): broj životinja pretvoren standardnim faktorima konverzije za izlučivanje stajskog gnoja,
— 
kategorija 60 (program osnovnih plaćanja): broj prava/ari.

E.QP. Kupljene kvote (navode se samo za stupac N)

Treba upisati iznos plaćen tijekom obračunske godine za kupnju kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.QS. Prodane kvote (navode se samo za stupac N)

Treba upisati iznos primljen tijekom obračunske godine od prodaje kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.OV. Početno stanje (navodi se samo za stupac N)

Vrijednost početnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.CV. Završno stanje (navodi se samo za stupac N)

Vrijednost završnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati zasebno od pripadajućeg zemljišta.

E.PQ. Plaćanja za kvote uzete u zakup ili najam (navode se samo za stupac I)

Iznos plaćen za kvote uzete u zakup ili najam ili za ostala prava. Uključen i u plaćenu najamninu u kategoriji 5070 (Plaćena najamnina) u tablici H „Ulazni faktori”.

E.RQ. Primitci od kvota danih u zakup ili najam (navode se samo za stupac O)

Iznos primljen za kvote dane u zakup ili najam ili za ostala prava. Uključen i u kategoriju 90900 („Ostalo”) u tablici I „Usjevi”.

E.TX. Porezi, dodatna pristojba (stupac T)

Plaćeni iznos

STUPCI U TABLICI E

Stupac N odnosi se na kvote u vlasništvu, stupac I na kvote uzete u najam, stupac O na kvote dane u najam i stupac T na poreze.

▼B

Tablica F

Dugovanja

Struktura tabliceKategorija dugovanja

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Kratkoročno

Dugoročno

S

L

OV

Početno stanje

 

 

CV

Završno stanje

 

 Kôd (*)

Opis kategorija

S

L

1010

Standardni komercijalni krediti

 

 

1020

Posebni komercijalni krediti

 

 

1030

Obiteljski/privatni zajmovi

 

 

2010

Obveze prema dobavljačima

 

3000

Ostale obveze

 

 

Iskazani iznosi trebali bi se odnositi samo na nepodmirene iznose, tj. ugovorene zajmove umanjene za već uplaćene rate.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće kategorije:

— 
1010. Dugovanje – standardni komercijalni krediti – odnosi se na zajmove bez potpore javne politike u području uzimanja zajmova,
— 
1020. Dugovanje – posebni komercijalni krediti – odnosi se na zajmove s potporom javne politike (subvencije na kamate, jamstva itd.),
— 
1030. Dugovanje – obiteljski/privatni zajmovi – zajmovi sklopljeni s fizičkom osobom zahvaljujući njezinim obiteljskim/privatnim vezama s dužnikom,
— 
2010. Obveze prema dobavljačima – iznosi koji se duguju dobavljačima,
— 
3000. Ostale obveze – obveze koje nisu zajmovi ili obveze prema dobavljačima.

Trebalo bi zabilježiti dvije skupine podataka: početno stanje (OV) i završno stanje (CV).

Dva su stupca: kratkoročne obveze (S) i dugoročne obveze (L):

— 
kratkoročne obveze – dugovanja i ostale obveze gospodarstva koje dospijevaju na naplatu u roku kraćem od jedne godine,
— 
dugoročne obveze – dugovanja i ostale obveze gospodarstva s rokom od jedne godine i dulje.

Tablica G

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Struktura tabliceKategorija sustavâ PDV-a

Kôd (*)

 

Skupina podataka

Sustav PDV-a

saldo neinvesticijskih transakcija

saldo investicijskih transakcija

C

NI

I

VA

Sustavi PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

 Kôd (*)

Opis kategorija

1010

Glavni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

1020

Sporedni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvuPopis sustavâ PDV-a za obje kategorije

C

NI

I

Uobičajen sustav PDV-a

1

Sustav djelomičnog poravnanja

2

 

 

Podatci iskazani u novčanim jedinicama u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo iskazuju se bez PDV-a.

U smislu kategorija trebalo bi navesti sljedeće podatke o PDV-u:

1010.    Glavni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

1.

Uobičajeni sustav PDV-a – sustav PDV-a kojim se jamči neutralan učinak na prihode poljoprivrednih gospodarstava jer se saldo PDV-a poravnava s poreznim tijelima.

2.

Sustav djelomičnog poravnanja – sustav PDV-a kojim se ne jamči neutralan učinak na prihode poljoprivrednih gospodarstava, iako može sadržavati neki mehanizam za poravnanje plaćenog i primljenog PDV-a.

1020.    Sporedni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

Primjenjuju se isti kodovi kao i za glavni sustav PDV-a.

Upotrebljava se samo jedna skupina podataka: (VA) sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu. Tri su stupca: (C) kôd sustava PDV-a, (NI) saldo neinvesticijskih transakcija i (I) saldo investicijskih transakcija.

Za uobičajeni sustav PDV-a upisuje se samo njegova oznaka. Ako gospodarstvo podliježe sustavu djelomičnog poravnanja PDV-a, tada se mora navesti saldo PDV-a za neinvesticijske transakcije i saldo PDV-a za investicijske transakcije.

U slučaju da se PDV-om povećava prihod gospodarstva, navedeni saldo PDV-a pozitivan je broj. U slučaju da se njime smanjuje prihod, saldo je negativan.

Tablica H

Ulazni faktori

Struktura tabliceKategorija ulaznih faktora

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Vrijednost

Količina

V

Q

LM

Radna snaga i mehanizacija – troškovi i ulazni faktori

 

 

SL

Posebni troškovi stočarske proizvodnje

 

 

SC

Posebni troškovi i ulazni faktori u proizvodnji usjeva

 

 

OS

Posebni troškovi za ODA-e

 

 

FO

Režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

 

 Kôd (*)

Skupina

Opis kategorija

V

Q

1010

LM

Troškovi plaća i socijalnog osiguranja za plaćenu radnu snagu

 

1020

LM

Ugovorni rad i najam mehanizacije

 

1030

LM

Tekuće održavanje mehanizacije i opreme

 

1040

LM

Pogonska goriva i maziva

 

1050

LM

Troškovi automobila

 

2010

SL

Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)

 

2020

SL

Kupljeno voluminozno krmivo za pašne životinje (kopitari, preživači)

 

2030

SL

Kupljena stočna hrana za svinje

 

2040

SL

Kupljena stočna hrana za perad i ostale male životinje

 

2050

SL

Stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači) proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2060

SL

Stočna hrana za svinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2070

SL

Stočna hrana za perad i ostale male životinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2080

SL

Veterinarski troškovi

 

2090

SL

Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje

 

3010

SC

Kupljeno sjeme i sadni materijal

 

3020

SC

Sjeme i sadni materijal proizvedeni i upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu

 

3030

SC

Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla

 

▼C1

3031

SC

Količina dušika (N) u upotrijebljenim mineralnim gnojivima

 

3032

SC

Količina P2O5 u upotrijebljenim mineralnim gnojivima

 

3033

SC

Količina K2O u upotrijebljenim mineralnim gnojivima

 

▼B

3034

SC

Kupljeno stajsko gnojivo

 

3040

SC

Sredstva za zaštitu usjeva

 

3090

SC

Ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva

 

4010

OS

Posebni troškovi šumarstva i prerade drva

 

4020

OS

Posebni troškovi prerade usjeva

 

4030

OS

Posebni troškovi prerade kravljeg mlijeka

 

4040

OS

Posebni troškovi prerade bivoljeg mlijeka

 

4050

OS

Posebni troškovi prerade ovčjeg mlijeka

 

4060

OS

Posebni troškovi prerade kozjeg mlijeka

 

4070

OS

Posebni troškovi prerade mesa i prerade ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

 

4090

OS

Ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti

 

5010

FO

Tekuće održavanje poboljšanja zemljišta i gospodarskih zgrada

 

5020

FO

Električna energija

 

5030

FO

Goriva za grijanje

 

5040

FO

Voda

 

5051

FO

Poljoprivredno osiguranje

 

5055

FO

Ostale vrste osiguranja poljoprivrednoga gospodarstva

 

5061

FO

Porezi i ostala davanja

 

▼M1

5062

FO

Porezi i ostala davanja za zemljište i gospodarske zgrade

 

▼B

5070

FO

Plaćeni zakup, ukupno

 

5071

FO

Zakupnina plaćena za zemljište

 

5080

FO

Plaćene kamate i financijske naknade

 

5090

FO

Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

 

►M1  Dostavljanje podataka navedenih pod kodovima od 3031 do 3033 za obračunske godine 2014. – 2016. nije obavezno za one države članice koje su se ranije koristile mogućnosti iz članka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 385/2012 ( 13 ). ◄ Države članice koje se koriste tom mogućnosti svake godine obavješćuju Komisiju i Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka o provedbi svojih planova o pripremi za prikupljanje i dostavljanje podataka navedenih pod tim kodovima.

Ulazni faktori poljoprivrednoga gospodarstva (troškovi u gotovini i naravi te količine odabranih ulaznih faktora) odnose se na „potrošnju” proizvodnih resursa (uključujući uporabu na poljoprivrednom gospodarstvu onih resursa koje je to gospodarstvo samo proizvelo) koji odgovaraju prinosu koji je gospodarstvo ostvarilo u obračunskoj godini ili na „potrošnju” tih resursa u obračunskoj godini. Kad se određeni troškovi djelomično odnose na privatnu potrošnju, a djelomično na troškove poljoprivrednoga gospodarstva (npr. električna energija, voda, gorivo za grijanje i pogonsko gorivo itd.), samo se iznosi povezani s troškovima poljoprivrednoga gospodarstva navode u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo. Trebalo bi uključiti i troškove korištenja privatnim automobilima za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva.

Pri izračunavanju troškova koji se odnose na prinos u obračunskoj godini, trebalo bi kupnju i potrošnju na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom godine prilagoditi promjenama vrijednosti (uključujući promjene u uzgoju kultura). Za svaku stavku trebalo bi odvojeno navesti ukupno plaćene troškove i vrijednost potrošnje na gospodarstvu.

▼M5

U slučaju da se iskazani troškovi odnose na ukupnu „potrošnju” ulaznih faktora tijekom obračunske godine, ali da oni ne odgovaraju proizvodnji tijekom te godine, u tablici D pod kodom 1040 Zalihe treba navesti promjene u zalihama ulaznih faktora, osim za unaprijed plaćene troškove za trajne nasade i usjeve prije žetve koje treba registrirati pod kodom 2010 Biološka imovina – biljke.

▼B

Kad se proizvodna sredstva gospodarstva (plaćena ili neplaćena radna snaga, strojevi ili oprema) upotrebljavaju za povećanje dugotrajne imovine (izgradnja ili veći popravci strojeva, izgradnja, veći popravci ili čak rušenje gospodarskih zgrada, sadnja ili sječa voćaka), odgovarajući troškovi – ili njihova procjena – ne smiju se uključiti u obrtne troškove gospodarstva. U svakom slučaju troškove radne snage i sate rada utrošene u stvaranje dugotrajne imovine potrebno je isključiti iz troškova i iz podataka o radnoj snazi. U iznimnim slučajevima, ako se određeni troškovi (osim troškova radne snage) nastali radi stvaranja dugotrajne imovine ne mogu zasebno izračunati (npr. korištenje traktorima gospodarstva) te ako su ti izdatci potom uključeni u troškove, procijenjenu vrijednost svih tih troškova nastalih radi stvaranja dugotrajne imovine potrebno je upisati u tablicu I „Usjevi” pod kodom kategorije usjeva 90900 („Ostalo”).

Troškovi koji se odnose na „potrošnju” dugotrajne imovine iskazuju se kao amortizacija, pa se stoga troškovi nabave dugotrajne imovine ne bi trebali prikazivati kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva. Za upute o amortizaciji vidi tablicu D „Imovina”.

Izdatci za stavke troškova nadoknađenih tijekom obračunske godine ili kasnije (npr. popravci traktora kao posljedica nezgode obuhvaćeni policom osiguranja ili osiguranjem od odgovornosti za štete trećim osobama) ne unose se kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva te se računi za te popravke ne uključuju u knjigovodstvene evidencije poljoprivrednoga gospodarstva.

Prihode od preprodaje kupljenih zaliha potrebno je oduzeti od odgovarajućih troškova.

Bespovratna sredstva i subvencije koji se odnose na troškove ne oduzimaju se od odgovarajućih stavki troškova, već se unose pod odgovarajuće kodove od 4100 do 4900 u tablici M „Subvencije” (vidi upute za te kodove). Bespovratna sredstva i subvencije za ulaganja iskazuju se u tablici D „Imovina”.

Troškovi uključuju i sve izdatke za kupovinu povezanu s pojedinačnim stavkama troškova.

Ulazni faktori razvrstavaju se kako slijedi:

1010.    Troškovi plaća i socijalnog osiguranja za plaćenu radnu snagu

Ova stavka uključuje sljedeće:

— 
plaće i nadnice stvarno isplaćene u gotovini radnicima bez obzira na osnovu plaćanja (rad plaćen po akordu ili po satu), uz odbitak svih socijalnih naknada isplaćenih nositelju kao poslodavcu kao kompenzacija za isplatu plaće koja ne odgovara stvarno obavljenom radu (npr. odsutnost s posla zbog nezgode, stručno usavršavanje itd.),
— 
plaće i nadnice u naravi (npr. stan, hrana, smještaj, proizvodi poljoprivrednoga gospodarstva itd.),
— 
dodatke za produktivnost ili kvalifikacije, darove, nagrade, udjele u dobiti,
— 
ostale troškove povezane s radnom snagom (troškovi zapošljavanja),
— 
doprinose za socijalno osiguranje koje je poslodavac dužan platiti te doprinose koje on plaća u ime i umjesto zaposlenika,
— 
osiguranje od nesreće na radu.

Doprinosi i socijalna davanja za osobno osiguranje nositelja te doprinosi za neplaćenu radnu snagu ne smatraju se troškovima poljoprivrednoga gospodarstva.

Iznosi koje primaju neplaćeni radnici (koji su po definiciji niži od uobičajene plaće – vidi definiciju neplaćene radne snage) ne iskazuju se u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Naknade (u gotovini ili u naravi) isplaćene umirovljenim plaćenim radnicima koji više nisu zaposleni na gospodarstvu ne unose se pod ovu stavku već pod kôd „Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva”.

1020.    Ugovorni rad i najam mehanizacije

Ova stavka uključuje sljedeće:

— 
ukupne izdatke za rad na poljoprivrednom gospodarstvu koji obavljaju ugovorni davatelji poljoprivrednih usluga. To uglavnom uključuje trošak uporabe opreme (uključujući gorivo) i rad. U slučaju da su i troškovi materijala koji se upotrebljava, osim goriva, (npr. sredstva za zaštitu usjeva, gnojiva i sjeme) uključeni u ugovornu cijenu, troškovi tih materijala trebali bi se isključiti. Taj se iznos (po potrebi se može procijeniti) unosi pod odgovarajuću stavku troška (npr. pesticide je potrebno upisati pod kôd 3040 „Sredstva za zaštitu usjeva”),
— 
troškove najma mehanizacije kojom se koristi radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva. Troškove goriva povezane s uporabom mehanizacije uzete u najam trebalo bi upisati pod kôd 1040 „Pogonska goriva i maziva”,
— 
troškove zakupa mehanizacije kojom se koristi radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva. Troškove goriva i održavanja mehanizacije dane u najam trebalo bi upisati pod odgovarajuće kodove (kôd 1030 „Tekuće održavanje mehanizacije i opreme” i kôd 1040 „Pogonska goriva i maziva”).

1030.    Tekuće održavanje mehanizacije i opreme

Troškovi održavanja mehanizacije i opreme te manjih popravaka koji ne utječu na tržišnu vrijednost uređaja (plaćanje mehaničara, troškovi rezervnih dijelova itd.).

Ovom stavkom obuhvaćeni su kupnja sitne opreme, troškovi sedlarske robe i potkivanja, kupnja guma, intenzivnih klijališta, zaštitne odjeće za rad u nezdravim uvjetima, sredstava za čišćenje opreme općenito te udio troškova privatnih automobila ovisno o njihovoj uporabi za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva (vidi i kôd 1050 ). Sredstva za čišćenje stočarske opreme (npr. strojevi za mužnju) unose se pod kôd 2090 „Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje”.

Veći popravci kojima se povećava vrijednost opreme, u usporedbi s njezinom vrijednošću prije popravaka, nisu obuhvaćeni ovim kodom (vidi upute o amortizaciji u tablici D „Imovina”).

1040.    Pogonska goriva i maziva

Ova stavka uključuje i udio troškova goriva i maziva za privatne automobile razmjerno njihovu korištenju za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva (vidi i kôd 1050 ).

Ako se proizvodi upotrebljavaju kao pogonska goriva i kao goriva za grijanje, ukupan se iznos dijeli pod dva koda:

1040.

„Pogonska goriva i maziva”

5030.

„Goriva za grijanje”.

1050.    Troškovi automobila

Ako se udio poljoprivrednoga gospodarstva u izdatcima privatnih automobila izračunava paušalno (npr. nepromjenjivi iznos po kilometru), takvi se troškovi iskazuju pod ovim kodom.

Stočna hrana

Upotrijebljena stočna hrana dijeli se na onu koja je kupljena i onu koja je proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu.

Kupljena stočna hrana uključuje kamenu sol za lizanje, mliječne proizvode (kupljene ili vraćene na gospodarstvo) i proizvode za konzerviranje i skladištenje stočne hrane te troškove pašarine, korištenja zajedničkim pašnjacima i livadama za ispašu koji nisu uključeni u KPP te zakupa površina pod krmivom koje nisu uključene u KPP. I kupljena stelja i slama uključene su u stavku kupljene stočne hrane.

Stočna hrana kupljena za pašne životinje dalje se dijeli na koncentriranu stočnu hranu i voluminozno krmivo (uključujući plaćenu ispašu i izdatke korištenja zajedničkim pašnjacima i zemljištima za ispašu i zemljištima pod krmivom koji nisu uključeni u IPP te kupljenu stelju i slamu).

Kodom 2010 „Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)” osobito su obuhvaćeni uljane pogače, krmne smjese, žitarice, suha trava, suha pulpa šećerne repe, riblje brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, minerali i proizvodi za konzerviranje i skladištenje takve stočne hrane.

Izdatci za unajmljeni ugovoreni rad za proizvodnju voluminoznog krmiva, tj. silaže, unose se pod kôd 1020 „Ugovorni rad i najam mehanizacije”.

Stočna hrana proizvedena i utrošena na poljoprivrednom gospodarstvu uključuje utržive proizvode poljoprivrednoga gospodarstva koji se upotrebljavaju kao stočna hrana (uključujući mlijeko i mliječne proizvode, osim mlijeka koje siše telad, koje se ne računa). Stelja i slama proizvedene na gospodarstvu uključuju se samo ako su utrživ proizvod na predmetnom području i u predmetnoj godini.

Navodi se sljedeća raščlamba:

— 
kupljena stočna hrana:

2010.

Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)

2020.

Kupljeno voluminozno krmivo za pašne životinje (kopitari, preživači)

2030.

Kupljena stočna hrana za svinje

2040.

Kupljena stočna hrana za perad i ostale male životinje

— 
stočna hrana proizvedena i utrošena na poljoprivrednom gospodarstvu:

2050.

Stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači) proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2060.

Stočna hrana za svinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2070.

Stočna hrana za perad i ostale male životinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2080.    Veterinarski troškovi

Troškovi veterinarskih usluga i lijekova.

2090.    Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje

Svi izdatci koji se izravno odnose na stočarsku proizvodnju, a koji se ne iskazuju zasebno pod ostalim kodovima u tablici H: naknade za oplodnju pastuhom, umjetna oplodnja, kastracija, analiza mlijeka, pretplata i upis u matične knjige pasmina, sredstva za čišćenje stočne opreme (npr. muzilice), ambalaža za stočarske proizvode, troškovi skladištenja i pripreme za tržište stočarskih proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva koji se obavljaju izvan poljoprivrednoga gospodarstva, troškovi stavljanja na tržište stočarskih proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva, trošak odvoza viška stajskoga gnojiva itd. Uključuju i kratkoročno uzimanje objekata za smještaj životinja u najam ili skladištenje proizvoda u vezi s tim životinjama. Ne uključuju posebne troškove prerade proizvoda životinjskog podrijetla navedene pod kodovima od 4030 do 4070 u tablici H.

3010.    Kupljeno sjeme i sadnice

Svo kupljeno sjeme i sadnice, uključujući lukovice, podanke i gomolje. Troškovi sadnica stabala i grmlja za novi nasad smatraju se ulaganjem te bi se trebali navesti u tablici D pod kodom 2010 „Biološka imovina – bilje” ili pod kodom 5010 „Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla”. Međutim troškovi sadnica stabala i grmlja za manje zahvate ponovne sadnje potrebno je smatrati troškovima za obračunsku godinu i iskazuju se pod ovim kodom, osim troškova koji se odnose na šume povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, a koji se navode pod kodom 4010 „Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

Ovim su kodom obuhvaćeni i troškovi dorade sjemenja (sortiranje, dezinfekcija).

3020.    Sjeme i sadni materijal proizvedeni i upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu

Svo sjeme i sadni materijal (uključujući lukovice, podanke i gomolje) proizvedeni i utrošeni na gospodarstvu.

3030.    Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla

Sva kupljena gnojiva i sredstva za poboljšanje tla (npr. vapno) uključujući kompost, treset i stajsko gnojivo (osim stajskoga gnojiva proizvedenog na gospodarstvu).

Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla upotrijebljeni za šume koje su dio poljoprivrednoga gospodarstva upisuju se pod kôd 4010 „Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

3031.    Količina dušika (N) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) dušika u obliku N upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela dušika u njima.

3032.    Količina fosfora (P2O5) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) fosfora u obliku P2O5 upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela P2O5 u njima.

3033.    Količina kalija (K2O) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) kalija u obliku K2O upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela K2O u njima.

3034.    Kupljeno stajsko gnojivo

Vrijednost kupljenog stajskoga gnojiva.

3040.    Sredstva za zaštitu usjeva

Sva sredstva za zaštitu usjeva i biljaka od štetnika i bolesti, divljih životinja, nevremena itd. (insekticidi, fungicidi, herbicidi, otrovni mamci, strašila za ptice, protugradne rakete, zaštita od mraza itd.). Ako zaštitu usjeva provodi ugovorni pružatelj usluge i ako troškovi utrošenih zaštitnih sredstava nisu zasebno poznati, ukupni iznos trebalo bi unijeti pod kôd 1020 „Ugovorni rad i najam mehanizacije”.

Zaštitna sredstva korištena za šume koje su dio poljoprivrednoga gospodarstva unose se pod kôd 4010 „Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

3090.    Ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva

Svi troškovi koji se izravno odnose na proizvodnju usjeva (uključujući trajne livade i travnjake), a koji se ne iskazuju zasebno pod ostalim stavkama troškova: materijali za pakiranje i vezanje, vezice i užad, troškovi analize tla, troškovi suzbijanja korova, plastični pokrovi (npr. za uzgoj jagoda), sredstva za čuvanje usjeva, skladištenje i priprema za tržište usjeva koji se obavljaju izvan poljoprivrednoga gospodarstva, troškovi stavljanja na tržište proizvoda od uroda s poljoprivrednoga gospodarstva, iznosi plaćeni za kupnju utrživih usjeva prije žetve ili za zakup zemljišta za razdoblje kraće od jedne godine za uzgoj utržive kulture, nabava grožđa i maslina prerađenih na gospodarstvu itd. Ne uključuju posebne troškove prerade drugih usjeva, osim grožđa i maslina, koji se navode pod kodom 4020 . Uključuju i kratkoročan najam gospodarskih zgrada upotrijebljenih za utržive kulture.

4010.    Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva

Gnojiva, zaštitna sredstva, razni posebni troškovi. Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4020.    Posebni troškovi prerade usjeva

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu usjeva (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4030.    Posebni troškovi prerade kravljeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu kravljeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4040.    Posebni troškovi prerade bivoljeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu bivoljeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4050.    Posebni troškovi prerade ovčjeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu ovčjeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4060.    Posebni troškovi prerade kozjeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu kozjeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4070.    Posebni troškovi prerade mesa i prerade ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni, i ostali posebni troškovi za preradu mesa ili ostalih proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu navedeni pod kodovima od 4030 do 4060 (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4090.    Ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti

Sirovine, vlastite ili kupljene, i ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti. Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

5010.    Tekuće održavanje poboljšanja zemljišta i gospodarskih zgrada

Održavanje (u smislu najmoprimca) gospodarskih zgrada i poboljšanja zemljišta uključujući staklenike, klijališta i potpornje. Pod ovaj kôd trebalo bi upisati kupnju građevinskog materijala za tekuće održavanje gospodarskih zgrada.

Kupnju građevinskog materijala za nova ulaganja potrebno je unijeti pod odgovarajuće kodove u skupini podataka „Ulaganje/kupnja” u tablici D „Imovina”.

Troškovi većih popravaka na gospodarskim zgradama kojima se povećava njihova vrijednost (veće održavanje) ne iskazuju se pod ovim kodom. Ti se troškovi iskazuju kao ulaganja pod kodom 3030 „Gospodarski objekti” u tablici D.

5020.    Električna energija

Ukupna potrošnja električne energije za potrebe poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva.

5030.    Goriva za grijanje

Ukupna potrošnja goriva za grijanje za potrebe poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući grijanje staklenikâ.

5040.    Voda

Trošak vodovodnog priključka i potrošnja vode za sve potrebe poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući navodnjavanje. Troškovi korištenja opremom za vodu u vlasništvu poljoprivrednoga gospodarstva unose se pod odgovarajuće kodove: amortizacija strojeva i opreme, tekuće održavanje strojeva i opreme, pogonska goriva, električna energija.

5051.    Poljoprivredno osiguranje

Trošak osiguranja prihoda poljoprivredne proizvodnje ili njegovih elemenata, uključujući osiguranje od uginuća životinja i štete na usjevima itd.

5055.    Ostale vrste osiguranja poljoprivrednoga gospodarstva

Sve premije osiguranja kojima su obuhvaćeni ostali rizici poljoprivrednoga gospodarstva (osim poljoprivrednih rizika), kao što su odgovornost nositelja prema trećim stranama, požar, poplava, osim premija osiguranja kojima su obuhvaćene nesreće na radu, a koje se iskazuju pod kodom 1010 u ovoj tablici. Obuhvaćaju premije osiguranja za gospodarske zgrade.

5061.    Porezi i ostala davanja za poljoprivredno gospodarstvo

Svi porezi i ostala davanja koji se odnose na poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući one povezane s mjerama zaštite okoliša, osim PDV-a i poreza na zemljište, gospodarske zgrade i radnu snagu. Izravni porezi na dohodak nositelja gospodarstva ne računaju se kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva.

5062.    Porezi i ostala davanja za zemljište i gospodarske zgrade

Porezi, prirezi i ostala davanja koja se plaćaju na vlasništvo poljoprivrednoga zemljišta i gospodarskih zgrada koje su u posjedu vlasnika ili u napolici.

5070.    Plaćeni zakup

Plaćeni zakup (u gotovini ili naravi) za zemljište u zakupu, gospodarske zgrade, kvote i ostala prava gospodarstva. Od poljoprivrednih i ostalih objekata uzetih u zakup unosi se samo onaj dio koji je povezan s poslovanjem gospodarstva. Troškovi kvota danih ili uzetih u najam koje nisu povezane sa zemljištem navode se u tablici E.

5071.    Od toga zakupnina plaćena za zemljište

5080.    Plaćene kamate i financijske naknade

Kamate i financijske naknade na posuđeni kapital (zajmove) pribavljen za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva. Ova je informacija obvezna.

Subvencije na kamate ne oduzimaju se nego se unose u tablicu M pod kôd 3550 .

5090.    Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

Svi ostali troškovi na poljoprivrednom gospodarstvu koji nisu navedeni pod prethodnim kodovima (naknade knjigovođama, tajničke usluge i uredski troškovi, telefonski računi, razni doprinosi i pretplate itd.).

Tablica I

Usjevi

Struktura tablice 

Kategorija usjeva

Kôd (*)

 

Vrsta usjeva

Kôd (**)

Podatci koji nedostaju

Kôd (***)

Skupina podataka

Stupci

Ukupna površina

od čega navodnjavano

namijenjena uzgoju energetskih usjeva

namijenjena uzgoju GMO usjeva

Količina

Vrijednost

TA

IR

HR

GM

Q

V

A

Površina

 

 

 

 

OV

Početno stanje

 

CV

Završno stanje

 

PR

Proizvodnja

 

SA

Prodaja

 

 

FC

Vlastita potrošnja i plaćanja u proizvodima

 

FU

Potrošeno na gospodarstvu

 

Za kategoriju usjeva upotrebljavaju se sljedeći kodovi:

▼M6„Kôd (*)

Opis

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme)

10110

Meka pšenica i pir

10120

Tvrda pšenica (durum)

10130

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

10140

Ječam

10150

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

10160

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

10170

Riža

10190

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

Sušene mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

10210

Grašak, grah i slatka lupina

10220

Leća, slanutak i grahorice

10290

Ostali proteinski usjevi

Korijenje i gomolji

10300

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

10310

— od toga krumpir za proizvodnju škroba

10390

— od toga ostali krumpir

10400

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

10500

Ostali korjenasti usjevi, stočna repa i krmno bilje iz porodice Brassicae, uzgojeno zbog korijena ili stabljike, i ostalo korjenasto i gomoljasto krmno bilje, d. n.

Industrijski usjevi

10601

Duhan

10602

Hmelj

10603

Pamuk

10604

Uljana repica i ogrštica

10605

Suncokret

10606

Soja

10607

Uljani lan (laneno sjeme)

10608

Ostale uljarice, d.n.

10609

Lan za proizvodnju vlakana

10610

Konoplja

10611

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

10612

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10613

Šećerna trska

10690

Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode, od toga:

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10711

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

10712

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

10720

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice i jagode)”:

10731

Cvjetača i brokula

10732

Zelena salata

10733

Rajčica

10734

Kukuruz šećerac

10735

Luk

10736

Češnjak

10737

Mrkva

10738

Jagoda

10739

Dinja, lubenica

10790

Ostalo povrće

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

10810

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

10820

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)”

10830

Lukovice, podanci i gomolji cvijeća

10840

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

10850

Cvjetnice i ukrasno bilje

Bilje prikupljeno u zelenom stanju

10910

Privremene trave i ispaša

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju

10921

Silažni kukuruz

10922

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

10923

Ostalo bilje i žitarice prikupljeni u zelenom stanju, d.n.

Sjemenje i presadnice i ostali usjevi na obradivom zemljištu

11000

Sjemenje i presadnice

11100

Ostali usjevi na obradivom zemljištu

Zemljište na ugaru

11200

Zemljište na ugaru

Povrtnjaci

20000

Povrtnjaci

Trajni travnjaci

30100

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

30200

Ekstenzivni pašnjaci

30300

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

Trajni nasadi

Vrste voća, od toga:

40101

Jezgričavo voće

40111

— od toga jabuke

40112

— od toga kruške

40102

Koštuničavo voće

40113

— od toga breskve i nektarine

40115

Voće suptropskog i tropskog podneblja

40120

Bobičasto voće (osim jagoda)

40130

Orašasto voće

Nasadi citrusa

40200

Citrusi

40210

— od toga naranče

40230

— od toga limuni

Maslinici

40310

Stolne masline

40320

Masline za proizvodnju ulja (koje se prodaju u obliku ploda)

40330

Maslinovo ulje

40340

Nusproizvodi maslina

Vinogradi

40411

Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40412

Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40420

Ostala vina

40430

Stolno grožđe

40440

Grožđe za grožđice

40451

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40452

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40460

Grožđe za proizvodnju ostalih vina

40470

Razni proizvodi od vinove loze: mošt, sok, lozovača, ocat i ostali proizvodi proizvedeni na poljoprivrednom gospodarstvu

40480

Nusproizvodi od vinove loze (komina, vinski talog)

Rasadnici, ostali trajni nasadi, trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom i mladi nasadi

40500

Rasadnici

40600

Ostali trajni nasadi

40610

— od toga božićna drvca

40700

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

40800

Uzgoj mladih nasada

Ostalo zemljište

50100

Nekorišteno poljoprivredno zemljište

50200

Šumska zemljišta

50210

— od toga kulture kratke ophodnje

50900

Ostalo zemljište (zemljište koje zauzimaju gospodarske zgrade, dvorišta, putovi, ribnjaci, kamenolomi, neplodno zemljište, stijene itd.)

60000

Gljive iz uzgoja

Ostali proizvodi i primici

90100

Primici od davanja poljoprivrednoga zemljišta u najam

90200

Naknada od osiguranja usjeva koja se ne može rasporediti na pojedine usjeve

90300

Nusproizvodi biljnih nasada (osim nusproizvoda iz vinograda i maslinika)

90310

Slama

90320

Glave šećerne repe