EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1301-20180802

Consolidated text: Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju Ulaganje za rast i radna mjesta te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2018-08-02

02013R1301 — HR — 02.08.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 1301/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2013.

o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

( L 347 20.12.2013, 289)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018.

  L 193

1

30.7.2018


Koju je ispravio:

►C1

,  L 330, 3.12.2016,  10 (1301/2013)
▼B

UREDBA (EU) br. 1301/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2013.

o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006POGLAVLJE I.

Zajedničke odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuju zadaci Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), područje primjene njegove potpore u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta” i ciljem „Europska teritorijalna suradnja” te posebne odredbe o potpori EFRR-a za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

Članak 2.

Zadaci EFRR-a

EFRR doprinosi financiranju potpore čiji je cilj jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije otklanjanjem glavnih regionalnih neravnoteža u Uniji kroz održivi razvoj i strukturnu prilagodbu regionalnih gospodarstava, uključujući konverziju industrijskih regija u nazadovanju i regija čiji razvoj zaostaje.

Članak 3.

Područje primjene potpore iz EFRR-a

1.  EFRR podupire sljedeće aktivnosti radi doprinosa ►C1  investicijskim prioritetima ◄ navedenima u članku 5.:

(a) proizvodno ulaganje koje doprinosi stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, izravnom pomoći za ulaganja u MSP-ove;

(b) proizvodno ulaganje, neovisno o veličini dotičnog poduzeća, koje doprinosi ►C1  investicijskim prioritetima ◄ navedenima u članku 5. stavcima 1. i 4. te, ako to ulaganje uključuje suradnju između velikih poduzeća i MSP-ova, u članku 5. točki 2.;

(c) ulaganje u infrastrukturu koja građanima pruža osnovne usluge u području energije, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(d) ulaganje u, socijalnu, zdravstvenu, istraživačku, inovacijsku, poslovnu i obrazovnu infrastrukturu;

▼M1

(e) ulaganje u razvoj endogenog potencijala putem fiksnog ulaganja u opremu i infrastrukturu, uključujući infrastrukturu za potrebe kulture i održivog turizma, pružanje usluga poduzećima, potporu tijelima za istraživanja i inovacije te ulaganje u tehnologiju i primijenjeno istraživanje u poduzećima;

▼B

(f) umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava između nadležnih regionalnih, lokalnih, gradskih i drugih tijela javne vlasti, gospodarskih i socijalnih partnera te relevantnih tijela koja predstavljaju civilno društvo navedenih u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, studije, pripremne radnje te izgradnju kapaciteta.

▼M1

Ulaganje u infrastrukturu za potrebe kulture i održivog turizma prvom podstavku točki (e) ovog članka smatra se ulaganjem malog kapaciteta i prihvatljivim za potporu ako doprinos EFRR-a operaciji ne prelazi 10 000 000 EUR. Ta se gornja granica povećava na 20 000 000 EUR ako se infrastruktura smatra kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije Unesco-a o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972.

▼B

2.  U okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” EFRR također može podupirati dijeljenje objekata i ljudskih potencijala i svih vrsta infrastrukture preko granica u svim regijama.

3.  EFRR ne podupire:

(a) stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihovu izgradnju;

(b) ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ;

(c) proizvodnju, preradu i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

(d) poduzeća s poteškoćama kao su definirana pravilima Unije o državnim potporama;

(e) ulaganje u aerodromsku infrastrukturu osim ako je povezano sa zaštitom okoliša ili je popraćeno ulaganjem potrebnim za ublažavanje ili smanjenje njegova negativnog utjecaja na okoliš.

Članak 4.

Tematska koncentracija

1.  Tematski ciljevi utvrđeni u članku 9. prvom stavku Uredbe (EU) br. 1303/2013 i odgovarajući ►C1  investicijski prioriteti ◄ utvrđeni u člankum 5. ove Uredbe, kojima EFRR može doprinijeti u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, koncentrirani su na sljedeći način:

(a) u razvijenijim regijama:

i. barem 80 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se dvama tematskim ciljevima ili više njih utvrđenima u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013; i

ii. barem 20 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se tematskom cilju utvrđenom u članku 9. prvom stavku točki 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b) u tranzicijskim regijama:

i. barem 60 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se dvama tematskim ciljevima ili više njih utvrđenima u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013; i

ii. barem 15 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se tematskom cilju utvrđenom u članku 9. prvom stavku točki 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(c) u manje razvijenim regijama:

i. barem 50 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se dvama tematskim ciljevima ili više njih utvrđenima u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013; i

ii. barem 12 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljuje se tematskom cilju utvrđenom u članku 9. točki 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Za potrebe ovog članka, regije čiji je BDP po glavi stanovnika, koji se koristi kao kriterij prihvatljivosti, za programsko razdoblje od 2007. do 2013. bio manji od 75 % prosječnog BDP-a EU-25 za referentno razdoblje i regije u izlaznoj fazi u programskom razdoblju od 2007. do 2013., ali koje ispunjavaju uvjete kategorije razvijenijih regija kako je navedeno u članku 90. stavku 2. prvom podstavku točki (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 u programskom razdoblju od 2014. do 2020., smatraju se tranzicijskim regijama.

Za potrebe ovog članka, sve regije na razini NUTS 2 koje se sastoje samo od otočnih država članica ili otoka koji čine sastavni dio država članica koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda i sve najudaljenije regije, smatraju se manje razvijenim regijama.

2.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, najmanji udio iz EFRR-a koji se dodjeljuje kategoriji regije može biti niži od onoga određenog u tom stavku, pod uvjetom da je to smanjenje nadoknađeno povećanjem u dijelu dodijeljenom drugim kategorijama regija. Ukupni zbroj iznosa za sve kategorije regije na nacionalnoj razini za tematske ciljeve utvrđene u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1300/2013 i one utvrđene u članku 9. prvom stavku točki 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sukladno tome ne smije biti manji od zbroja na nacionalnoj razini koji je rezultat primjene najmanjih udjela iz EFRR-a utvrđenih stavkom 1. ovog članka.

3.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, sredstva Kohezijskog fonda dodijeljena za podupiranje ►C1  investicijskih prioriteta ◄ utvrđenih u članku 4. točki (a) Uredbe (EU) br. 1300/2013 mogu se ubrojiti radi postizanja minimalnih udjela iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke ii., točke (b) podtočke ii. i točke (c) podtočke ii. ovog članka. U tom slučaju udio iz stavka 1. prvog podstavka točke (c) podtočke ii. ovog članka povećava se na 15 %. Ako je primjenjivo, ta sredstva dodjeljuju se različitim kategorijama regije proporcionalno njihovim relativnim udjelima u cjelokupnom stanovništvu dotične države članice.

Članak 5.

▼C1

Investicijski prioriteti

▼B

EFRR podupire sljedeće ►C1  investicijske prioritete ◄ u okviru tematskih ciljeva utvrđenih u članku 9. prvom stavku Uredbe (EU) br. 1303/2013 u skladu s razvojnim potrebama i potencijalom za rast iz članka 15. stavka 1. točke (a) podtočke i. te uredbe te navedenima u sporazumu o partnerstvu:

(1) jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija:

(a) unapređenjem infrastrukture i kapaciteta za istraživanja i inovacije kako bi se razvila izvrsnost u istraživanju i inovacijama te promicali centri za usavršavanje vještina, posebno oni od europskog interesa;

(b) promicanjem poslovnog ulaganja u istraživanja i inovacije, razvijanjem poveznica i sinergija između poduzeća, centara za istraživanja i razvoj te sektora visokog obrazovanja, osobito promicanjem ulaganja u razvoj proizvoda i usluga, prijenosa tehnologije, društvene inovacije, ekološke inovacije, aplikacija javne službe, poticanja potražnje, umrežavanja, klastera i otvorenih inovacija mudrom specijalizacijom, te podupiranjem tehnološkog i primijenjenog istraživanja, probnih linija, radnji za rano odobravanje proizvoda, naprednih mogućnosti proizvodnje i prvih serija, osobito u glavnim tehnologijama koje pružaju mogućnosti te širenja tehnologija u opće svrhe;

(2) povećanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihove uporabe i kvalitete:

(a) proširivanjem dostupnosti širokopojasne veze i uvođenja mreža visokih brzina te podupiranjem usvajanja novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo;

(b) razvijanjem proizvoda i usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija, internetske trgovine i povećane potražnje za informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

(c) jačanjem aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-vladu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje;

(3) povećanje konkurentnosti MSP-ova:

(a) promicanjem poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora;

(b) razvijanjem i provedbom novih poslovnih modela za MSP-ove, posebno s obzirom na internacionalizaciju;

(c) podupiranjem stvaranja i proširenja naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga;

(d) podupiranjem kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima te za sudjelovanje u inovacijskim procesima;

(4) podržavanje prelaska na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima:

(a) promicanjem proizvodnje i distribucije energije iz obnovljivih izvora;

(b) podupiranjem energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u poduzećima;

(c) podupiranjem energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljive energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru;

(d) razvijanjem i provedbom pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona;

(e) promicanjem strategija za niske razine emisija CO2 na svim vrstama teritorija, osobito za urbana područja, uključujući promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti i adaptacijskih mjera za ublažavanje promjena;

(f) promicanjem istraživanja tehnologija s niskom razinom emisija CO2, inovacija u njima i njihova usvajanja;

(g) promicanjem visokoučinkovite kogeneracije toplinske i električne energije na temelju potražnje korisne topline;

(5) promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njime:

(a) podupiranjem ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu;

(b) promicanjem ulaganja radi suočavanja sa specifičnim rizicima, osiguravanjem spremnosti na katastrofe i razvijanjem sustava za upravljanje katastrofama;

(6) očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa:

(a) ulaganjem u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve;

(b) ulaganjem u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve;

(c) očuvanjem, zaštitom, promicanjem i razvijanjem prirodne i kulturne baštine;

(d) zaštitom i obnovom biološke raznolikosti i tla te promicanjem usluga eko, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelenih infrastruktura;

(e) djelovanjem u svrhu poboljšanja urbane okoline, revitalizacije gradova, obnove i dekontaminacije postojećih kapaciteta (uključujući područja u konverziji), smanjenja onečišćenja zraka te promicanja mjera za smanjenje buke;

(f) promicanjem inovativnih tehnologija za unapređenje zaštite okoliša i učinkovitosti resursa u sektoru otpada, vodnom sektoru i u pogledu tla ili za smanjenje onečišćenja zraka;

(g) podupiranjem industrijske tranzicije u smjeru gospodarstva koje učinkovito iskorištava resurse, promicanjem zelenog rasta, ekološke inovacije i upravljanjem okolišnim učincima u javnom i privatnom sektoru;

(7) promicanje održivog prometa i otklanjanje uskih grla u infrastrukturama glavnih mreža:

(a) podupiranjem multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T;

(b) poboljšavanjem regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta;

(c) razvijanjem i unapređenjem prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, uključujući s niskom razinom buke, i s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti;

(d) razvijanjem i obnovom sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanjem mjera za smanjenje buke;

(e) unapređenjem energetske učinkovitosti i sigurnosti opskrbe razvijanjem pametne distribucije energije, sustava za pohranu i prijenos te integracijom distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora;

(8) promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage:

(a) podupiranjem razvoja poslovnih inkubatora i investicijskom potporom za samozapošljavanje, mikropoduzeća i utemeljenje poduzeća;

(b) podupiranjem rasta koji stvara nova radna mjesta kroz razvoj endogenog potencijala kao dijela teritorijalne strategije za posebna područja, uključujući konverziju industrijskih regija u nazadovanju i poboljšanje dostupnosti i razvoja posebnih prirodnih i kulturnih resursa;

(c) podržavanjem lokalnih razvojnih inicijativa i pružanjem pomoći strukturama za usluge na lokalnoj razini s ciljem stvaranja radnih mjesta kad takva djelovanja nisu obuhvaćena Uredbom (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(d) ulaganjem u infrastrukturu za službe za zapošljavanje;

(9) promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svakog oblika diskriminacije:

(a) ulaganjem u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem socijalne uključenosti boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici;

(b) pružanjem potpore fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi zapuštenih zajednica na urbanim i ruralnim područjima;

(c) pružanjem potpore socijalnim poduzećima;

(d) poduzimanjem ulaganja u kontekstu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice;

▼M1

(e) pružanjem potpore za prihvat i socijalnu i ekonomsku integraciju migranata i izbjeglica;

▼B

(10) ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje;

(11) poboljšanje institucijskog kapaciteta tijela javne vlasti i dionika te učinkovite javne uprave mjerama jačanja institucijskog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava i službi povezanih s primjenom EFRR-a i kao potpora mjerama u okviru ESF-a kako bi se ojačao institucijski kapacitet i učinkovitost javne uprave.

Članak 6.

Pokazatelji za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

1.  Zajednički pokazatelji ostvarenja, kao što su navedeni u Prilogu I. ovoj Uredbi, pokazatelji rezultata pojedinih programa i, po potrebi, pokazatelji ostvarenja pojedinih programa koriste se u skladu s člankom 27. stavkom 4 te člankom 96. stavkom 2. točkom (b) podtočkama ii. i iv. i točkom (c) podtočkama ii. i iv. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.  Za zajedničke pokazatelje ostvarenja i pokazatelje ostvarenja pojedinih programa osnovne vrijednosti postavljaju se na nulu. Kumulativne kvantificirane ciljne vrijednosti za te indikatore utvrđuju se za 2023.

3.  Za pokazatelje rezultata pojedinih programa koji se odnose na ►C1  investicijske prioritete ◄ za osnovne vrijednosti koriste se zadnji dostupni podaci, a ciljne se vrijednosti utvrđuju za 2023. Ciljne se vrijednosti mogu izraziti u smislu količine ili kvalitete.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi izmjene popisa zajedničkih pokazatelja ostvarenja iz Priloga I. kako bi napravila prilagodbe, gdje je to opravdano, i tako osigurala učinkovitu procjenu napretka provedbe operativnih programa.POGLAVLJE II.

Posebne odredbe o postupanju s određenim teritorijalnim značajkama

Članak 7.

Održivi urbani razvoj

1.  EFRR podržava, u okviru operativnih programa, održivi urbani razvoj putem strategija koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

2.  Održivi urbani razvoj ostvaruje se putem integriranih teritorijalnih ulaganja iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1303 /2013 ili putem specifičnog operativnog programa ili putem specifične prioritetne osi u skladu s člankom 96. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.  Uzimajući u obzir svoju specifičnu teritorijalnu situaciju, svaka država članica sastavlja u svojem sporazumu o partnerstvu načela za odabir urbanih područja u kojima se trebaju primijeniti integrirane mjere za održivi urbani razvoj te određuje okvirne iznose za te mjere na nacionalnoj razini.

4.  Barem 5 % sredstava iz EFRR-a dodijeljenih na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” dodjeljuje se za integrirane mjere za održivi urbani razvoj u kojima su gradovi, subregionalna ili lokalna tijela nadležna za provedbu održivih urbanih strategija („gradska tijela”) odgovorni za zadaće koje se u najmanju ruku odnose na odabir operacija u skladu s člankom 123. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ili, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 123. stavkom 7. te uredbe. Okvirni iznos namijenjen za potrebe stavka 2. ovog članka određuje se u dotičnom operativnom programu ili programima.

5.  Upravljačko tijelo određuje, uz savjetovanje s gradskim tijelom, opseg zadaća koje trebaju poduzeti gradska tijela, a koje se odnose na upravljanje integriranim mjerama za održiv urbani razvoj. Upravljačko tijelo službeno evidentira svoju odluku u pisanom obliku. Upravljačko tijelo može zadržati pravo provođenja završne provjere prihvatljivosti operacija prije odobrenja.

Članak 8.

Inovativne mjere u području održivog urbanog razvoja

1.  Na inicijativu Komisije EFRR može podupirati inovativne mjere u području održivog urbanog razvoja u skladu s člankom 92. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Takve mjere uključuju studije i ogledne projekte za identificiranje ili testiranje novih rješenja za izazove povezane s održivim urbanim razvojem koji su od važnosti na razini Unije. Komisija potiče uključivanje relevantnih partnera navedenih u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pripremu i provedbu inovativnih mjera.

2.  Odstupajući od članka 4. ove Uredbe, inovativnim se mjerama mogu podupirati sve aktivnosti potrebne za postizanje tematskih ciljeva iz članka 9. prvog stavka Uredbe (EU) br. 1303/2013 i odgovarajućih ►C1  investicijskih prioriteta ◄ određenih u članku 5. ove Uredbe.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14. o utvrđivanju detaljnih pravila o načelima za odabir i upravljanje inovativnim mjerama koje će podupirati EFRR u skladu s ovom Uredbom.

Članak 9.

Mreža urbanog razvoja

1.  Komisija uspostavlja, u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, mrežu urbanog razvoja kako bi promicala izgradnju kapaciteta, umrežavanje te razmjenu iskustava na razini Unije između gradskih tijela nadležnih za provedbu strategija održivog urbanog razvoja u skladu s člankom 7. stavcima 4. i 5. ove Uredbe i tijela nadležnih za inovativne mjere u području održivog urbanog razvoja u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

2.  Aktivnosti mreže urbanog razvoja nadopunjuju one koje se poduzimaju u okviru međuregionalne suradnje u skladu s člankom 2.točkom 3. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ).

Članak 10.

Područja s prirodnim ili demografskim poteškoćama

U operativnim programima sufinanciranima iz EFRR-a koji uključuju područja s ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama iz članka 121. točke 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 posebna se pozornost poklanja rješavanju posebnih teškoća tih područja.

Članak 11.

Najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti

Članak 4. ne primjenjuje se na posebno dodatno dodijeljena sredstva za najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti. Ta dodijeljena sredstva raspodjeljuju se tematskim ciljevima određenima u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3., 4. i 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 12.

Najudaljenije regije

1.  Članak 4. ne primjenjuje se na posebna dodatno dodijeljena sredstva za najudaljenije regije. Ta dodijeljena sredstva upotrebljavaju se kao kompenzacija za dodatne troškove povezane s posebnim karakteristikama i ograničenjima iz članka 349. UFEU-a, a koja imaju najudaljenije regije zbog podupiranja:

(a) tematskih ciljeva utvrđenih u članku 9. prvom stavku Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b) usluga teretnog prometa i početne pomoći za usluge prijevoza;

(c) postupaka povezanih s ograničenjima skladištenja, prevelikim proizvodnim alatima i njihovim održavanjem te s manjkom ljudskog kapitala na lokalnom tržištu.

2.  Posebna dodatno dodijeljena sredstva iz stavka 1. mogu se koristiti i za pomoć pri financiranju pomoći za tekuće poslovanje i izdataka koji pokrivaju obveze javnih službi i ugovora u najudaljenijim regijama.

3.  Samo u slučaju pomoći za tekuće poslovanje i izdataka koji pokrivaju obveze javnih službi i ugovora je iznos na koji se primjenjuje stopa sufinanciranja proporcionalan s dodatnim troškovima iz stavka 1. koje je imao korisnik; ali u slučaju izdataka za ulaganje može pokrivati ukupne prihvatljive troškove.

4.  Poebna dodatno dodijeljena sredstva iz stavka 1. ne smiju se koristiti za potporu:

(a) operacija koje uključuju proizvode navedene u Prilogu I. UFEU-u;

(b) pomoći za prijevoz putnika odobrene u skladu s člankom 107. stavkom 2. točkom (a) UFEU-a;

(c) oslobođenja od poreza i izuzeća od socijalnih davanja.

5.  Odstupajući od članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), EFRR može podupirati proizvodna ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama, neovisno o veličini tih poduzeća.

6.  Članak 4. ne primjenjuje se na udio EFRR-a u omotnici dodijeljenoj Mayotteu kao najudaljenijoj regiji u smislu članka 349. UFEU-a, a barem 50 % tog udjela EFRR-a dodjeljuje se za tematske ciljeve utvrđene u članku 9. prvom stavku točkama 1., 2., 3., 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013.POGLAVLJE III.

Završne odredbe

Članak 13.

Prijelazne odredbe

1.  Ova Uredba ne utječe na nastavak ni na izmjenu pomoći, uključujući potpuno ili djelomično ukidanje, koju je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EZ) br. 1080/2006 ili bilo kojeg drugog propisa koji se primjenjuje na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013. Ta uredba ili takav primjenjivi propis dosljedno tome nastavljaju se primjenjivati nakon 31. prosinca 2013. na tu pomoć ili dotične operacije do njihova zatvaranja. Za potrebe ovog stavka, pomoć obuhvaća operativne programe i velike projekte.

2.  Zahtjevi za pomoć podneseni ili odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1080/2006 ostaju važeći.

Članak 14.

Delegiranje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dana dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4. i članka 8. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji od 21. prosinca 2013. do 31. prosinca 2020.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 4. i članka 8. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 4. i članka 8. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskog parlamenta i Vijeća na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Ne dovodeći u pitanje članak 13. ove Uredbe, Uredba (EZ) br. 1080/2006 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom navedenom u Prilogu II.

Članak 16.

Preispitivanje

Europski parlament i Vijeće preispituju ovu Uredbu do 31. prosinca 2020. u skladu s člankom 177. UFEU-a.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 12. stavak 6. primjenjuje se s učinkom od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.ZAJEDNIČKI POKAZATELJI OSTVARENJA ZA POTPORU IZ EFRR-A U OKVIRU CILJA „ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA” (ČLANAK 6.)

 

JEDINICA

IME

Proizvodno ulaganje

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju potporu

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju financijsku potporu koja nisu bespovratna sredstva

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju nefinancijsku potporu

 

poduzeća

Broj novih poduzeća koja primaju potporu

 

EUR

Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)

 

EUR

Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (sredstva koja nisu bespovratna)

 

ekvivalent punom radnom vremenu

Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu

Održivi turizam

posjeti/godina

Porast očekivanog broja posjeta mjestima kulturne i prirodne baštine i znamenitostima koja primaju potporu

Infrastruktura informacijskih i komunikacijskih tehnologija

kućanstva

Broj dodatnih kućanstava koja imaju širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbps

Promet

Željeznička infrastruktura

kilometri

Ukupna dužina novih željezničkih linija od toga: TEN-T

kilometri

Ukupna dužina obnovljenih ili nadograđenih željezničkih linija od toga: TEN-T

Cestovna infrastruktura

kilometri

Ukupna dužina novoizgrađenih cesta od toga: TEN-T

kilometri

Ukupna dužina obnovljenih ili nadograđenih cesta od toga: TEN-T

Gradski prijevoz

kilometri

Ukupna dužina novih ili poboljšanih tramvajskih linija i linija gradske podzemne željeznice

Unutarnji plovni putovi

kilometri

Ukupna dužina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova

Okoliš

Kruti otpad

tone/godina

Dodatni kapacitet recikliranja otpada

Opskrba vodom

osobe

Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom

Pročišćavanje otpadnih voda

ekvivalent u broju stanovnika

Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda

Sprečavanje rizika i upravljanje rizikom

osobe

Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od poplava

osobe

Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od šumskih požara

Regeneracija zemljišta

hektari

Ukupna površina regeneriranog zemljišta

Priroda i biološka raznolikost

hektari

Površina staništa koja primaju potporu kako bi postigla bolje stanje očuvanosti

Istraživanja, inovacije

 

ekvivalent punom radnom vremenu

Broj novih istraživača u subjektima koji primaju potporu

 

ekvivalent punom radnom vremenu

Broj istraživača u poboljšanim objektima istraživačke infrastrukture

 

poduzeća

Broj poduzeća koja surađuju s istraživačkim ustanovama

 

EUR

Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori u projektima inovacije ili istraživanja i razvoja

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost na tržištu

 

poduzeća

Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost u ponudi poduzeća

Energija i klimatske promjene

Obnovljiva energija

MW

Dodatni kapacitet proizvodnje obnovljive energije

Energetska učinkovitost

kućanstva

Broj kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije

 

kWh/godina

Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

 

korisnici

Broj dodatnih korisnika energije spojenih na pametne mreže

Smanjenje stakleničkih plinova

ekvivalent u tonama CO2

Procjena godišnjeg smanjenja stakleničkih plinova

▼M1

Socijalna infrastruktura

Skrb o djeci i obrazovanje

osobe

Kapacitet infrastrukture za skrb o djeci ili obrazovanje, za koju se daje potpora

Zdravlje

osobe

Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama

Stanovanje

stambene jedinice

Regenerirane stambene jedinice

 

stambene jedinice

Regenerirane stambene jedinice, od čega za migrante i izbjeglice (ne uključujući prihvatne centre)

Migranti i izbjeglice

osobe

Kapacitet infrastrukture za potporu migrantima i izbjeglicama (osim stanovanja)

Posebni pokazatelji urbanog razvoja

 

osobe

Broj stanovnika koji žive u područjima s integriranom strategijom urbanog razvoja

 

četvorni metri

Stvoreni ili obnovljeni otvoreni prostor u urbanim područjima

 

četvorni metri

Javne ili komercijalne zgrade izgrađene ili renovirane u urbanim područjima

▼B
PRILOG II.KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 1080/2006

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 23.

Članak 15.

Članak 24.

Članak 16.

Članak 25.

Članak 17.
Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni članka 6. Uredbe o EFRR-u, članka 15. Uredbe o ETS-u i članka 4. Uredbe o kohezijskom fondu

Europski parlament i Vijeće primjećuju jamstvo koje je Komisija dala zakonodavnom tijelu EU-a da su zajednički pokazatelji ostvarenja za Uredbu o EFRR-u, Uredbu o ETS-u i Uredbu o Kohezijskom fondu koji se trebaju uvrstiti u prilog svakoj uredbi rezultat dugog pripremnog postupka koji je uključivao stručnjake za ocjenjivanje iz Komisije i država članica te se očekuje da će oni, u načelu, ostati stabilni.( 1 ) Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Vidi stranicu 470 ovog Službenog lista).

( 2 ) Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (Vidi stranicu 259 ovog Službenog lista).

Top