EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20210101

Consolidated text: Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2021-01-01

02008R1235 — HR — 01.01.2021 — 034.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

od 8. prosinca 2008.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

( L 334 12.12.2008, 25)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 537/2009 od 19. lipnja 2009.

  L 159

6

20.6.2009

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 471/2010 od 31. svibnja 2010.

  L 134

1

1.6.2010

 M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011.

  L 161

9

21.6.2011

 M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1084/2011 od 27. listopada 2011.

  L 281

3

28.10.2011

►M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1267/2011 od 6. prosinca 2011.

  L 324

9

7.12.2011

 M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012.

  L 41

5

15.2.2012

►M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2012 od 20. lipnja 2012.

  L 162

1

21.6.2012

 M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 751/2012 od 16. kolovoza 2012.

  L 222

5

18.8.2012

►M9

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 125/2013 od 13. veljače 2013.

  L 43

1

14.2.2013

 M10

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M11

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 567/2013 od 18. lipnja 2013.

  L 167

30

19.6.2013

►M12

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013.

  L 169

51

21.6.2013

 M13

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 355/2014 оd 8. travnja 2014.

  L 106

15

9.4.2014

►M14

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 442/2014 оd 30. travnja 2014.

  L 130

39

1.5.2014

►M15

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 644/2014 оd 16. lipnja 2014.

  L 177

42

17.6.2014

►M16

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 829/2014 оd 30. srpnja 2014.

  L 228

9

31.7.2014

►M17

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1287/2014 оd 28. studenoga 2014.

  L 348

1

4.12.2014

►M18

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131 оd 26. siječnja 2015.

  L 23

1

29.1.2015

►M19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/931 оd 17. lipnja 2015.

  L 151

1

18.6.2015

 M20

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1980 оd 4. studenoga 2015.

  L 289

6

5.11.2015

►M21

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2345 оd 15. prosinca 2015.

  L 330

29

16.12.2015

►M22

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 оd 18. ožujka 2016.

  L 80

14

31.3.2016

 M23

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910 оd 9. lipnja 2016.

  L 153

23

10.6.2016

►M24

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 оd 2. kolovoza 2016.

  L 210

43

4.8.2016

►M25

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016.

  L 282

19

19.10.2016

►M26

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2259 оd 15. prosinca 2016.

  L 342

4

16.12.2016

►M27

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/872 оd 22. svibnja 2017.

  L 134

6

23.5.2017

►M28

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1473 оd 14. kolovoza 2017.

  L 210

4

15.8.2017

►M29

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1862 оd 16. listopada 2017.

  L 266

1

17.10.2017

►M30

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2329 оd 14. prosinca 2017.

  L 333

29

15.12.2017

►M31

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/949 оd 3. srpnja 2018.

  L 167

3

4.7.2018

►M32

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/39 оd 10. siječnja 2019.

  L 9

106

11.1.2019

►M33

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/446 оd 19. ožujka 2019.

  L 77

67

20.3.2019

►M34

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/25 оd 13. siječnja 2020.

  L 8

18

14.1.2020

►M35

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/479 оd 1. travnja 2020.

  L 102

4

2.4.2020

►M36

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/786 оd 15. lipnja 2020.

  L 190

20

16.6.2020

►M37

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2196 оd 17. prosinca 2020.

  L 434

31

23.12.2020


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 028, 4.2.2015,  48 (1287/2014)

 C2

Ispravak,  L 241, 17.9.2015,  51 (2015/131)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

od 8. prosinca 2008.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemaljaGLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za uvoz sukladnih proizvoda i uvoz proizvoda s ekvivalentnim jamstvima kako je previđeno člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„potvrda o inspekciji” znači potvrda o inspekciji iz članka 33. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 834/2007 koja obuhvaća jednu pošiljku;

2. 

„pisani dokaz znači” dokument iz članka 68. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ( 1 ) i članka 6. ove Uredbe, čiji je model određen u Prilogu II. ovoj Uredbi;

3. 

„pošiljka” znači količina proizvoda pod jednim ili više brojeva Kombinirane nomenklature, obuhvaćena jednom potvrdom o inspekciji, poslana istim prijevoznim sredstvom i uvezena iz iste treće zemlje;

4. 

„prvi pošiljatelj” znači fizička ili pravna osoba kako je definirano člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 889/2008;

▼M25

5. 

„verifikacija pošiljke” znači verifikacija koju obavljaju relevantna nadležna tijela država članica u okviru službenih kontrola predviđenih Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) o ispunjavanju zahtjeva Uredbe (EZ) br. 834/2007, Uredbe (EZ) br. 889/2008 i ove Uredbe sustavnim dokumentacijskim provjerama, nasumičnim provjerama identiteta i prema potrebi u skladu sa svojom procjenom rizika fizičkim provjerama prije puštanja pošiljke u slobodni promet u Uniji u skladu s člankom 13. ove Uredbe;

6. 

„relevantno nadležno tijelo države članice” znači carinsko tijelo, tijelo za sigurnost hrane ili druga tijela koja država članica odredi u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 odgovornima za verifikaciju pošiljki i ovjeru potvrda o inspekciji;

▼B

7. 

„izvješće o procjeni znači” izvješće o procjeni iz članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 koje sastavlja ili neovisna treća strana koja ispunjava zahtjeve norme ISO 17011 ili nadležno tijelo, koje uključuje podatke o reviziji dokumenata, uključujući opise iz članka 4. stavka 3. točke (b) i članka 11. stavka 3. točke (b) ove Uredbe, o uredskim revizijama, uključujući kritične lokacije, i o revizijama izravnim opažanjima usmjerenim na rizike, koje se obavljaju u reprezentativnim državama članicama;

▼M25

8. 

„proizvodi akvakulture” znači proizvodi akvakulture kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 );

9. 

„neprerađeni” znači neprerađeni kako se upotrebljava u definiciji neprerađenih proizvoda u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ), bez obzira na operacije pakiranja i označivanja;

10. 

„prerađeni” znači prerađeni kao što se upotrebljava u definiciji prerađenih proizvoda u točki (o) članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004, bez obzira na postupke pakiranja i označivanja;

11. 

„točka ulaza” znači točka puštanja u slobodni promet.

▼BGLAVA II.

UVOZ SUKLADNIH PROIZVODAPOGLAVLJE 1.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

Članak 3.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.  
Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu sukladnosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu I. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa određeni su člancima 4., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se putem interneta stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.
2.  

Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da se omogući provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) 

naziv i adresu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektroničku poštu i internetsku adresu te njihov kodni broj;

(b) 

dotične treće zemlje te treće zemlje podrijetla proizvoda;

(c) 

dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d) 

trajanje uključenja na popis;

(e) 

internetsku adresu na kojoj se može pronaći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, uključujući njihov certifikacijski status i dotične kategorije proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta.

Članak 4.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

▼M25

1.  
Komisija razmatra hoće li priznati i uvrstiti kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo u popis predviđen člankom 3. po primitku zahtjeva za uključenje na taj popis od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Samo potpuni zahtjevi zaprimljeni prije ►M29  31. listopada 2018. ◄ uzimaju se u obzir za sastavljanje prvog popisa.

▼B

2.  
Zahtjev mogu podnijeti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.
3.  

Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za sve ekološke proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a) 

pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u dotičnoj trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz dotične treće zemlje ili trećih zemalja i namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b) 

detaljni opis o tome kako su glave II., III. i IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kao i odredbe Uredbe (EZ) br. 889/2008 provedene u dotičnoj trećoj zemlji ili u svakoj od dotičnih trećih zemalja;

(c) 

primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i. 

koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii. 

koje daje jamstva o elementima iz članka 27. stavaka 2., 3., 5., 6. i 12. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

iii. 

koje osigurava da kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ispunjavaju zahtjeve u pogledu kontrole i mjera predostrožnosti određenih u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008; i

iv. 

koje potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti kontrole u skladu s tim uvjetima i zahtjevima;

(d) 

dokaz da je kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestilo tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su mu nametnula tijela dotične treće zemlje;

(e) 

internetsku adresu na kojoj je moguće naći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim proizvodnim kategorijama, kao i subjektima i proizvodima čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f) 

obvezu ispunjavanja odredaba članka 5. ove Uredbe;

(g) 

bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnima.

4.  
Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.
5.  
Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 3. i podaci iz stavka 4. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 5.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.  

Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 3. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a) 

ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 3. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b) 

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo uključeni na popis drže dostupnim i na prvi zahtjev dostavljaju sve podatke u vezi sa svojim aktivnostima kontrole u trećoj zemlji; omogućuju pristup svojim uredima i prostorima stručnjacima koje odredi Komisija;

(c) 

do 31. ožujka svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 4. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(d) 

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 3.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(e) 

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

2.  
Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ne pošalju godišnje izvješće iz stavka 1. točke (c), ne omoguće pristup ili ne dostave sve podatke koji se odnose na njihov tehnički dosje, sustav kontrole ili ažurirani popis subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki, ili ne pristanu na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, ta se kontrolna ustanova ili to kontrolno tijelo može u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 povući s popisa kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propuste poduzeti primjerene i pravovremene korektivne mjere, Komisija ih bez odgađanja povlači s popisa.POGLAVLJE 2.

Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda

Članak 6.

Pisani dokazi

1.  
Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda iz članka 32. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 834/2007 ispostavljaju se u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe na temelju modela određenog u Prilogu II. ovoj Uredbi i sadrže barem sve elemente koji su dio tog modela.
2.  
Izvorne pisane dokaze odlukom iz članka 4. ispostavlja kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati za izdavanje te dokumentacije.
3.  
Tijelo ili ustanova koji izdaju pisane dokaze poštuju pravila utvrđena u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe i u modelu, bilješkama i smjernicama koje Komisija čini dostupnim računalnim sustavom koji omogućuje elektroničku razmjenu dokumenata iz članka 17. stavka 1.GLAVA III.

UVOZ PROIZVODA KOJI OSIGURAVAJU EKVIVALENTNA JAMSTVAPOGLAVLJE 1.

Popis priznatih trećih zemalja

Članak 7.

Sastavljanje i sadržaj popisa trećih zemalja

1.  
Komisija utvrđuje popis priznatih trećih zemalja u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis priznatih zemalja određen je u Prilogu III. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa definirani su člancima 8. i 16. ove Uredbe. Izmjene popisa putem interneta se stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.
2.  

Popis sadrži sve podatke koji su potrebni u pogledu svake treće zemlje koja omogućuje provjeru jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti sustavu kontrole treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) 

dotične kategorije proizvoda;

(b) 

podrijetlo proizvoda;

(c) 

uputu na proizvodne standarde primijenjene u trećoj zemlji;

(d) 

nadležno tijelo u trećoj zemlji odgovorno za sustav kontrole, njegovu adresu, uključujući adresu elektroničke pošte i internetsku adresu;

▼M25

(e) 

naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, internetska adresa i kodni broj kontrolnog tijela ili kontrolnih tijela i kontrolne ustanove ili kontrolnih ustanova koje priznaje nadležno tijelo navedeno u točki (d) za provođenje kontrola;

(f) 

naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, internetska adresa i kodni broj jednog ili više tijela ili jedne ili više kontrolnih ustanova nadležnih u trećoj zemlji za izdavanje certifikata s ciljem uvoza u Uniju;

▼B

(g) 

trajanje uključenja na popis.

Članak 8.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje trećih zemalja na popis

▼M14

1.  
Komisija razmatra treba li uključiti treću zemlju na popis predviđen člankom 7. nakon što od predstavnika dotične treće zemlje primi zahtjev za uključenje, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen do 1. srpnja 2014.

▼B

2.  
Komisija je dužna razmotriti samo zahtjeve za uključenje koji zadovoljavaju sljedeće preduvjete.

Zahtjev za uključenje upotpunjuje se tehničkim dosjeom koji sadržava sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala zadovoljavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, a to su posebno:

(a) 

opći podaci o razvoju ekološke proizvodnje u trećoj zemlji, proizvedeni proizvodi, područje pod kultivacijom, proizvodne regije, broj proizvođača, prerada hrane koja se odvija;

(b) 

naznaka očekivane prirode i količina ekoloških poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu;

(c) 

proizvodni standardi primijenjeni u trećoj zemlji kao i procjena njihove ekvivalentnosti sa standardima koji se primjenjuju u Zajednici;

(d) 

sustav kontrole primijenjen u trećoj zemlji, uključujući aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provode nadležna tijela u trećoj zemlji, kao i procjena njihove ekvivalentne učinkovitosti u usporedbi sa sustavom kontrole koji se primjenjuje u Zajednici;

(e) 

internetska adresa ili druga adresa na kojoj se može pronaći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu i dotičnim kategorijama proizvoda;

(f) 

podaci koje treća zemlja predlaže za uključenje na popis iz članka 7.;

(g) 

obveza ispunjavanja odredaba članka 9.;

(h) 

bilo koje druge informacije koje treća zemlja ili Komisija smatraju relevantnim.

3.  
Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis priznatih trećih zemalja, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo kakve daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

▼M9

Komisija može pozvati stručnjake iz ostalih trećih zemalja, priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, da sudjeluju u pregledima na licu mjesta kao promatrači.

▼M7

4.  
Komisija procjenjuje je su li tehnička dokumentacija iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući te može naknadno odlučiti priznati i uvrstiti treću zemlju u popis na razdoblje od tri godine. Ako Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 834/2007 i ovoj Uredbi, ona može odlučiti produljiti uvrštenje treće zemlje nakon tog trogodišnjeg razdoblja.

Odluke iz prvog podstavka donose se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

▼B

Članak 9.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa trećih zemalja

1.  

Od Komisije se traži da razmotri zahtjev za uključenje samo ako se treća zemlja obveže na prihvaćanje sljedećih uvjeta:

▼M25

(a) 

ako se nakon uključenja treće zemlje na popis donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje su na snazi u trećoj zemlji ili u pogledu njihove provedbe i posebice sustava kontrole, ta treća zemlja o tome bez odgađanja izvješćuje Komisiju; o bilo kakvim promjenama informacija iz točaka (d), (e) i (f) članka 7. stavka 2. Komisija se bez odgađanja obavješćuje računalnim sustavom iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008;

▼B

(b) 

u godišnjem izvješću iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe; u njemu se opisuju posebno aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provodi nadležno tijelo treće zemlje, dobiveni rezultati i poduzete korektivne mjere;

(c) 

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na treću zemlju i može obustaviti unos te zemlje na popis iz članka 7.; slična se odluka može donijeti ako treća zemlja nije dostavila tražene podatke ili ako ne pristane na pregled na licu mjesta.

2.  
Ako treća zemlja ne pošalje godišnje izvješće iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ne omogućuje pristup podacima ili ne dostavlja sve podatke koji se odnose na njezin tehnički dosje ili sustav kontrole, ili ne pristane na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji Komisija određuje u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, tu se treću zemlju može povući s popisa, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.POGLAVLJE 2.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

Članak 10.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.  
Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu ekvivalentnosti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu IV. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje te izmjenu popisa definirani su u člancima 11., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se javno objavljuje na internetu u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.
2.  

Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da bi im se omogućila provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) 

naziv, adresu i kodni broj kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektronsku poštu i internetsku adresu, tamo gdje je to primjereno;

(b) 

treće zemlje koje nisu navedene na popisu predviđenom člankom 7. iz kojih proizvodi imaju podrijetlo;

(c) 

dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d) 

trajanje uključenja na popis; i

▼M12

(e) 

internetsku stranicu na kojoj se može pronaći ažurirani popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, s navedenim podacima o njihovom certifikacijskom statusu i predmetnim kategorijama proizvoda kao i o kontaktnoj točki gdje se mogu dobiti informacije o suspendiranim subjektima i proizvodima te i o subjektima i proizvodima čiji su certifikati ukinuti; i

▼M12

(f) 

internetsku stranicu na kojoj se može pronaći potpuni prikaz proizvodnog standarda i mjera kontrole koje primjenjuje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo u trećoj zemlji.

▼M25

3.  
Odstupajući od stavka 2. točke (b), ti proizvodi podrijetlom iz priznate treće zemlje navedene u popisu priznatih trećih zemalja u skladu s člankom 7., koji nisu obuhvaćeni priznavanjem dodijeljenim toj trećoj zemlji, mogu biti uključeni u popis predviđen ovim člankom.

▼B

Članak 11.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

▼M34

1.  
Komisija razmatra hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo uključiti na popis predviđen člankom 10. kada od predstavnika predmetne kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela primi odgovarajući zahtjev na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Samo potpuni zahtjevi podneseni do 30. lipnja 2020. uzimaju se u obzir za ažuriranje popisa.

▼B

2.  
Zahtjev mogu uvrstiti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.
3.  

Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a) 

pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b) 

opis proizvodnih standarda i mjera kontrole primijenjenih u trećim zemljama, uključujući procjenu ekvivalentnosti tih standarda i mjera s glavama III., IV. i V. Uredbe (EZ) br. 834/2007, kao i s povezanim provedbenim pravilima predviđenim Uredbom (EZ) br. 889/2008;

(c) 

primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i. 

koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii. 

u kojem se potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti u skladu s tim uvjetima;

iii. 

kojim se osigurava i potvrđuje ekvivalentnost proizvodnih standarda i mjera kontrole iz podstavka (b) ovog stavka;

(d) 

dokaz da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestili tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su im nametnula tijela svake od dotičnih trećih zemalja;

(e) 

internetsku adresu na kojoj se može naći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim kategorijama proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f) 

obvezu ispunjavanja odredaba članka 12. ove Uredbe;

(g) 

bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnim.

4.  
Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.
5.  
Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 12.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.  

Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 10. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a) 

ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 10. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b) 

do ►M12  28. veljače ◄ svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 11. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(c) 

s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 10.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(d) 

kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

▼M5

2.  

U skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo, ili upućivanje na posebnu kategoriju proizvoda ili na posebnu treću zemlju u vezi s tom kontrolnom ustanovom ili kontrolnim tijelom može se povući s popisa iz članka 10. ove Uredbe u sljedećim slučajevima:

(a) 

ako Komisiji ne dostavi godišnje izvješće iz stavka 1. točke (b) do ►M12  28. veljače ◄ ;

(b) 

ako Komisiju pravovremeno ne obavijesti o promjenama u svom tehničkom dosjeu;

(c) 

ako Komisiji ne dostavi informacije tijekom istrage o slučaju nepravilnosti;

(d) 

ako propusti poduzeti adekvatne korektivne mjere kao odgovor na uočene nepravilnosti i kršenja;

(e) 

ako se ne složi s pregledom Komisije na licu mjesta, ili ako je rezultat pregleda na licu mjesta negativan zbog sustavnog slabog djelovanja mjera kontrole;

(f) 

u svim drugima situacijama koje predstavljaju rizik dovođenja potrošača u zabludu u vezi stvarne prirode proizvoda koje su certificirali kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propusti poduzeti odgovarajuće i pravovremene korektivne mjere nakon zahtjeva Komisije u roku kojeg odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji načelno ne može biti kraći od 30 dana, Komisija povlači kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo s popisa bez odgode u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Ta odluka o povlačenju objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Komisija stavlja izmijenjen popis na raspolaganje javnosti u najkraćem mogućem roku putem bilo kojih odgovarajućih tehničkih sredstava uključujući objavu na internetu.

▼BPOGLAVLJE 3.

Puštanje u slobodni promet proizvoda uvezenih u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007

▼M25

Članak 13.

Potvrda o inspekciji

1.  

Puštanje u slobodni promet u Uniji pošiljke proizvoda iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i uvezenih u skladu s člankom 33. te Uredbe ovisi o:

(a) 

podnošenju izvornika potvrde o inspekciji relevantnom nadležnom tijelu države članice;

(b) 

verifikaciji pošiljke i ovjeri potvrde o inspekciji koju provodi relevantno nadležno tijelo države članice; i

(c) 

označivanju broja potvrde o inspekciji u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz članka 158. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ).

Verifikaciju pošiljke i ovjeru potvrde o inspekciji obavlja relevantno nadležno tijelo države članice u toj državi članici u kojoj se pošiljka pušta u slobodni promet u Uniji.

Države članice određuju točke ulaza na svojem teritoriju i obavješćuju Komisiju o točkama ulaza koje su određene.

2.  
►M34  Potvrdu o inspekciji izdaje relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova prije nego što pošiljka napusti treću zemlju izvoza ili podrijetla. Potvrdu ovjerava relevantno nadležno tijelo države članice i upotpunjuje prvi primatelj na temelju modela i napomena utvrđenih u Prilogu V. i koristeći se elektroničkim sustavom TRACES uspostavljenim Odlukom Komisije 2003/24/EZ ( 6 ). ◄

▼M33

Izvornik potvrde o inspekciji tiskani je i rukom potpisani primjerak upotpunjene elektroničke potvrde u sustavu TRACES ili, u drugom slučaju, potvrda o inspekciji potpisana u sustavu TRACES s kvalificiranim elektroničkim pečatom u smislu članka 3. točke 27. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ).

▼M25

Kada je izvornik potvrde o inspekciji tiskani i rukom potpisani primjerak potpune elektroničke potvrde u sustavu TRACES, kontrolna tijela, kontrolne ustanove, relevantna nadležna tijela države članice i prvi primatelj u svakoj fazi izdavanja, ovjere i zaprimanja potvrde o inspekciji potvrđuju da je taj primjerak istovjetan informacijama u sustavu TRACES. ►M35  Ako tiskana i rukom potpisana potvrda o inspekciji u poljima 16. i 17. i u relevantnim rubrikama u polju 13. ne sadržava informacije u vezi s dokumentima o prijevozu, ili ako se te informacije razlikuju od onih dostupnih u sustavu TRACES, nadležna tijela relevantne države članice i prvi supotpisnik u svrhu verifikacije i ovjere potvrde o inspekciji uzimaju u obzir samo informacije dostupne u sustavu TRACES. ◄

3.  
Da bi bila prihvaćena za ovjeru, potvrdu o inspekciji mora izdati kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova proizvođača ili prerađivača dotičnog proizvoda ili, kada se subjekt koji obavlja posljednju operaciju u svrhu pripreme razlikuje od proizvođača ili prerađivača proizvoda, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjekta koji obavlja posljednju operaciju u svrhe pripreme kako je definirano u članku 2. točki i. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

To kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova jesu sljedeća:

(a) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III. ovoj Uredbi za dotične proizvode i za treću zemlju podrijetla proizvoda, ili, gdje je primjenljivo, u kojoj je provedena posljednja operacija u svrhe pripreme; ili

(b) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu IV. ovoj Uredbi za dotične proizvode i za treću zemlju podrijetla proizvoda ili u kojoj je provedena posljednja operacija u svrhe pripreme.

4.  
►M35  Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je provela dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, posebice uključujući proizvodni plan za dotični proizvod i komercijalne isprave, te, ako to nalaže procjena rizika, nakon što je provela fizičku provjeru pošiljke. Informacije u vezi s dokumentima o prijevozu u polju 13., posebice broj pakiranjâ i neto masa, te informacije u poljima 16. i 17. potvrde o inspekciji koje se odnose na prijevozna sredstva i dokumente o prijevozu uključuju se u potvrdu o inspekciji u roku od najviše 10 dana od izdavanja potvrde i, u svakom slučaju, prije nego što nadležna tijela države članice ovjere potvrdu o inspekciji. ◄

Međutim, u slučaju prerađenih proizvoda, ako je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III., ono izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je verificiralo da je sve ekološke sastojke dotičnog proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koju je priznala dotična treća zemlja navedena u tom Prilogu, ili ako je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu IV., ono izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je verificiralo da je sve ekološke sastojke takvih proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III. ili IV. ili su proizvedeni i certificirani u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007.

Kada se subjekt koji obavlja zadnju operaciju u svrhu pripreme razlikuje od proizvođača ili prerađivača dotičnog proizvoda, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji i koja je navedena u Prilogu IV. izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je provela dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, uključujući prijevozne isprave i komercijalne isprave, verificirala da je proizvodnju ili preradu dotičnog proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati za dotične proizvode i dotičnu zemlju u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i nakon što je obavila, kao što je primjereno u skladu s njenom procjenom rizika, fizičku provjeru pošiljke.

Na zahtjev Komisije ili nadležnog tijela države članice, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji u skladu s drugim i trećim podstavkom stavlja na raspolaganje bez odgode popis subjekata u ekološkom proizvodnom lancu i kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova pod čiju su kontrolu ti subjekti stavili svoje operacije.

5.  
Potvrda o inspekciji sastavlja se u jednom izvorniku.

Prvi primatelj ili prema potrebi uvoznik može izraditi presliku potvrde o inspekciji u svrhu obavješćivanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s člankom 83. Uredbe (EZ) br. 889/2008. Bilo kakav takav primjerak ima naznaku „PRESLIKA” koja je na njemu tiskana ili otisnuta pečatom.

6.  
Pri verifikaciji pošiljke izvornik potvrde o inspekciji ovjerava relevantno nadležno tijelo države članice u polju 20. i vraća ga osobi koja je podnijela potvrdu.
7.  
Prvi primatelj po zaprimanju pošiljke popunjava polje 21. potvrde o inspekciji da bi potvrdio da je zaprimanje pošiljke provedeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Prvi primatelj potom izvornik potvrde o inspekciji šalje uvozniku navedenom u polju 11. potvrde radi zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

▼M25

Članak 13.a

Viša sila ili iznimne okolnosti

1.  
U slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti koje sprečavaju rad elektroničkog sustava, a posebno u slučajevima nepravilnog funkcioniranja sustava ili nedostatka stalne veze, potvrde o inspekciji i njihovi izvadci mogu se izdati i ovjeriti u skladu s člankom 13. stavcima 3. do 7. bez korištenja sustavom TRACES u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovog članka te na temelju modela i zabilješki utvrđenih u Prilogu V. ili VI. Nadležna tijela, kontrolna tijela, kontrolne ustanove i subjekti obavješćuju Komisiju bez odgode i unose u sustav TRACES sve potrebne detalje u roku od deset kalendarskih dana nakon ponovne uspostave rada tog sustava.
2.  
Kada se potvrda o inspekciji izdaje bez korištenja sustavom TRACES, sastavlja se na jednom od službenih jezika Unije i popunjava se, osim pečata i potpisa, ili u potpunosti tiskanim slovima ili u potpunosti strojopisno.

Potvrda o inspekciji sastavlja se na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj se vrši carinjenje. Ako je potrebno, relevantna nadležna tijela države članice mogu zatražiti prijevod potvrde o inspekciji na svoj službeni jezik ili jedan od svojih službenih jezika.

Neovlaštene izmjene ili brisanje stavki iz potvrde čine je ništavom.

3.  
Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji svakoj izdanoj potvrdi dodjeljuje serijski broj i vodi evidenciju izdanih potvrda kronološkim redoslijedom te naknadno uspostavlja korelaciju sa serijskim brojem koji dodjeljuje sustav TRACES.
4.  
Kada se potvrda o inspekciji izdaje i ovjerava bez korištenja sustavom TRACES, ne primjenjuju se drugi i treći podstavak članka 15. stavka 1. i članka 15. stavka 5.

Članak 13.b

Uvoznik

Uvoznik je dužan navesti broj potvrde o inspekciji u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz članka 158. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 13.c

Prava pristupa

Komisija je zadužena za izdavanje i ažuriranje prava pristupa nadležnih tijela sustavu TRACES, kako je definirano u članku 2. točki (n) Uredbe (EZ) br. 834/2007, nadležnih tijela trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Uredbe te kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova navedenih u Prilogu III. ili IV. ovoj Uredbi. Prije dodjele prava pristupa sustavu TRACES Komisija verificira identitet dotičnih nadležnih tijela, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova.

Kao što je definirano u članku 2. točki (n) Uredbe (EZ) br. 834/2007 nadležna tijela zadužena su za izdavanje i ažuriranje prava pristupa sustavu TRACES subjektima, kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama u Uniji. Prije dodjele prava pristupa sustavu TRACES nadležna tijela verificiraju identitet dotičnih subjekata, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova. Države članice određuju jedno tijelo odgovorno za koordiniranje suradnje i kontakte s Komisijom u tom području.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o odobrenim pravima pristupa. Komisija aktivira ta prava pristupa u sustavu TRACES.

Članak 13.d

Cjelovitost i čitljivost podataka

Sustav TRACES štiti cjelovitost informacija šifriranih u skladu s ovom Uredbom.

Posebice pruža sljedeća jamstva:

(a) 

omogućuje nedvosmislenu identifikaciju svakog korisnika i sadržava učinkovite mjere kontrole prava pristupa kako bi se spriječio nezakonit, zlonamjeran i neovlašten pristup, brisanje, izmjena ili premještanje informacija, spisa i metapodataka;

(b) 

opremljen je sustavima fizičke zaštite od neovlaštenog ulaska i prirodnih nepogoda te zaštitom programske opreme od informatičkih napada;

(c) 

štiti pohranjene informacije u okruženju koje je sigurno u fizičkom i softverskom pogledu;

(d) 

različitim sredstvima sprečava svaku neovlaštenu promjenu te sadržava mehanizme za osiguravanje cjelovitosti s pomoću kojih se može provjeriti jesu li informacije mijenjane tijekom vremena;

(e) 

za svaku bitnu fazu postupka osigurava revizijski trag;

(f) 

osigurava pouzdane postupke pretvaranja podataka iz jednog formata u drugi i prijenosa iz jednog programskog okruženja u drugo kako bi informacije bile čitljive i dostupne tijekom cijelog potrebnog razdoblja pohrane;

(g) 

opremljen je dostatno detaljnom i ažuriranom funkcionalnom i tehničkom dokumentacijom o radu i značajkama sustava koja je u svakom trenutku dostupna organizacijskim subjektima odgovornima za funkcionalne i/ili tehničke specifikacije.

▼B

Članak 14.

Posebni carinski postupci

▼M25

1.  
Ako se pošiljka koja dolazi iz treće zemlje rasporedi u carinsko skladište ili za unutarnju proizvodnju kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 952/2013, i podvrgne jednoj ili više priprema kako je navedeno u drugom podstavku, relevantno nadležno tijelo države članice obavlja verifikaciju pošiljke kako je navedeno u točki (b) prvog podstavka članka 13. stavka 1. ove Uredbe prije nego što se provede prva priprema. Referentni broj carinske deklaracije prema kojoj su proizvodi deklarirani za carinsko skladištenje ili unutarnju proizvodnju navodi se u polju 19. potvrde o inspekciji.

Priprema je ograničena na sljedeće vrste operacija:

(a) 

pakiranje ili prepakiranje; ili

(b) 

označivanje u pogledu prezentacije ekološke proizvodne metode.

Nakon te pripreme, prije puštanja u slobodni promet, pošiljka se podvrgava mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Nakon tog postupka, prema potrebi, izvornik potvrde o inspekciji vraća se uvozniku pošiljke iz polja 11. potvrde u svrhe drugog podstavka članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

▼B

2.  
Ako se suspenzivnim carinskim postupkom prema Uredbi (EEZ) br. 2913/92 pošiljka koja dolazi iz treće zemlje namjerava podnijeti u državi članici, prije njezinog stavljanja u slobodni promet u Zajednicu podjelom u različite serije, prije podjele u serije pošiljka podliježe mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

▼M25

Za svaku od serija koja nastaje podjelom uvoznik naveden u polju 11. potvrde o inspekciji s pomoću sustava TRACES dostavlja izvadak potvrde o inspekciji relevantnom nadležnom tijelu države članice u skladu s modelom i zabilješkama utvrđenima u Prilogu VI. Nakon verifikacije serije relevantno nadležno tijelo države članice ovjerava izvadak potvrde o inspekciji u polju 13. u svrhu puštanja u slobodni promet. Verifikaciju serije i ovjeru izvatka potvrde o inspekciji obavlja relevantno nadležno tijelo države članice u toj državi članici u kojoj se serija pušta u slobodni promet u Uniji.

▼B

Osoba koja se identificira kao izvorni uvoznik i spomenuta je u polju 11 potvrde o inspekciji zajedno s izvornikom potvrde o inspekciji drži presliku svakog ovjerenog izvatka potvrde o inspekciji. Ta preslika treba nositi naznaku „PRESLIKA” ili „DUPLIKAT” koja je na njoj tiskana ili otisnuta pečatom.

▼M25 —————

▼M27

Primatelj serije po njezinu zaprimanju ispunjava izvornik izvatka potvrde o inspekciji u polju 14 kako bi potvrdio da je zaprimanje serije obavljeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

▼B

Primatelj serije čuva izvadak potvrde o inspekciji za stavljanje na raspolaganje kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama najmanje dvije godine.

3.  
Operacije pripreme i podjele iz stavaka 1. i 2. provode se u skladu s relevantnim odredbama određenim u glavi V. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

▼M5

Članak 15.

Proizvodi koji nisu sukladni

1.  
Ne dovodeći u pitanje bilo koje mjere ili djelovanja poduzete u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i/ili Uredbe (EZ) br. 889/2008 stavljanje u slobodni promet u Zajednici proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EZ) br. 834/2007 uvjetovano je uklanjanjem upućivanja na ekološku proizvodnju s oznaka, oglasa i pratećih isprava.

▼M25

Ako verifikacija pošiljke koju provodi relevantno nadležno tijelo države članice dovede do otkrivanja kršenja ili nepravilnosti koje dovode do odbijanja ovjere potvrde i puštanja proizvoda u slobodni promet, to tijelo bez odgode s pomoću sustava TRACES obavješćuje Komisiju i druge države članice o tom kršenju ili toj nepravilnosti.

Države članice jamče učinkovitu i djelotvornu koordinaciju među nadležnim tijelima koja provode službene kontrole u cilju razmjenjivanja informacija bez odgode o otkrivenim pošiljkama proizvoda navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 označenih izrazima koji upućuju na ekološku metodu proizvodnje, ali koji nisu deklarirani kao namijenjeni uvozu u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007. Relevantno nadležno tijelo države članice bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice o tim nalazima s pomoću sustava TRACES.

▼M5

2.  
►M9  Ne dovodeći u pitanje mjere ili radnje koje se poduzimaju u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007, u slučaju sumnje na povrede ili nepravilnosti u pogledu sukladnosti uvezenih ekoloških proizvoda iz trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili uvezenih ekoloških proizvoda pod nadzorom kontrolnog tijela ili nadležnog tijela priznatog u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi, uvoznik poduzima sve neophodne mjere u skladu s člankom 91. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008. ◄

Uvoznik i kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja je izdala potvrdu o inspekciji iz članka 13. ove Uredbe odmah obavješćuje kontrolne ustanove, kontrolna tijela i nadležna tijela dotičnih država članica te trećih zemalja uključenih u ekološku proizvodnju dotičnih proizvoda i kad je primjereno Komisiju. Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova može zahtijevati zabranu stavljanja na tržište za proizvode koji imaju oznake metode ekološke proizvodnje, dok se ne potvrdi prema informacijama koje je dostavio subjekt ili iz drugih izvora da je sumnja uklonjena.

▼M9

3.  
Ne dovodeći u pitanje mjere ili radnje koje se poduzimaju u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007, kada kontrolno tijelo ili nadležno tijelo države članice ili treće zemlje ima osnovanu sumnju s obzirom na povredu ili nepravilnosti u pogledu sukladnosti uvezenih ekoloških proizvoda iz trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili uvezenih ekoloških proizvoda pod nadzorom kontrolnog tijela ili nadležnog tijela priznatog u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi, ono poduzima sve neophodne mjere u skladu s člankom 91. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 i odmah obavješćuje kontrolna tijela i nadležna tijela predmetnih država članica i trećih zemalja uključenih u ekološku proizvodnju dotičnog proizvoda te Komisiju.

▼M9

4.  
Kada Komisija obavijesti nadležno tijelo treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili kontrolno tijelo ili nadležno tijelo priznato u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe nakon primitka obavijesti od države članice u kojoj je obavješćuje o osnovanoj sumnji na povredu ili nepravilnost s obzirom na sukladnost uvezenih ekoloških proizvoda sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi ili ovoj Uredbi, ono ispituje podrijetlo navodne nepravilnosti ili povrede i obavješćuje Komisiju i države članice koje su poslale prvobitnu obavijest o rezultatu ispitivanja i poduzetim mjerama. Te informacije se šalju unutar 30 kalendarskih dana od datuma slanja prvobitne obavijesti Komisiji.

Država članica koja je poslala prvobitnu obavijest može tražiti od Komisije da zahtijeva dodatne podatke, ako je to potrebno, koji se šalju Komisiji i predmetnoj državi članici. U svakom slučaju, nakon primitka odgovora ili dodatnih podataka, država članica koja je poslala prvobitnu obavijest unosi i ažurira podatke u računalnom sustavu iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

▼M25

5.  
Uvoznik, prvi primatelj ili njihovo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova šalju podatke o kršenjima ili nepravilnostima u vezi s uvezenim proizvodima nadležnim tijelima dotičnih država članica računalnim sustavom iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008 s pomoću sustava TRACES.

▼BGLAVA IV.

ZAJEDNIČKA PRAVILA

Članak 16.

Procjena zahtjevâ i objava popisâ

1.  
Komisija preispituje zahtjeve zaprimljene u skladu s člancima 4., 8. i 11. uz pomoć Odbora za ekološku proizvodnju iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 (dalje u tekstu: Odbor). U tu svrhu Odbor donosi posebni unutarnji poslovnik.

Da bi pomogla Komisiji kod preispitivanja zahtjeva i s upravljanjem popisima i njihovim revidiranjem, Komisija određuje skupinu stručnjaka koja se sastoji od vladinih i neovisnih stručnjaka.

2.  
Za svaki zaprimljeni zahtjev, te nakon primjerenih savjetovanja s državama članicama u skladu s posebnim unutarnjim poslovnikom, Komisija imenuje dvije države članice koje djeluju kao suizvjestiteljice. Komisija dijeli zahtjeve između država članica razmjerno broju glasova svake države članice u Odboru za ekološku proizvodnju. Države članice koje su suizvjestiteljice preispituju dokumentaciju i podatke iz članaka 4., 8. i 11. u odnosu na zahtjev i sastavljaju izvješće. Za upravljanje popisima i njihovo revidiranje one isto tako preispituju godišnja izvješća i sve druge podatke iz članaka 5., 9. i 12. u odnosu na unose na popisima.
3.  
Uzimajući u obzir nalaz preispitivanja država članica suizvjestiteljica, Komisija odlučuje, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, o priznavanju trećih zemalja, kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, uključujući dodjelu kodnog broja tim ustanovama i tijelima. Odluke se objavljuju u Službenom listu Europske unije.
4.  
Komisija popise stavlja na raspolaganje javnosti primjerenim tehničkim sredstvom, uključujući objavu na internetu.

Članak 17.

Komunikacija

1.  
Za prijenos dokumenata ili drugih informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi Komisiji ili državama članicama, nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove koriste elektronički prijenos. Kada Komisija ili države članice stave na raspolaganje posebne sustave za elektronički prijenos, one koriste te sustave. Komisija i države članice koriste te sustave i da bi si međusobno dostavljale dotične dokumente.
2.  
Za format i sadržaj dokumenata i informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, Komisija određuje smjernice, modele i upitnike, tamo gdje je to primjereno, i stavlja ih na raspolaganje u računalnom sustavu iz stavka 1. ovog članka. Te smjernice, modele i upitnike Komisija prilagođava i ažurira nakon što je informirala države članice i nadležna tijela trećih zemalja, kao i kontrolna tijela i kontrolne ustanove priznate u skladu s ovom Uredbom.

▼M25

3.  
Računalni sustav predviđen stavkom 1. osposobljen je za prikupljanje zahtjeva, dokumenata i informacija iz ove Uredbe, prema potrebi.

▼B

4.  
Nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela i kontrolne ustanove čuvaju prateće dokumente iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, a posebno u člancima 4., 8. i 11., za stavljanje na raspolaganje Komisiji i državama članicama barem tri godine nakon godine u kojoj su kontrole obavljene ili su izdane potvrde o inspekciji i pisani dokazi.
5.  
Ako dokument ili postupak predviđen člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili detaljnim pravilima za njihovo podnošenje zahtijeva potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe pri jednom ili više stupnjeva tog postupka, računalni sustavi uspostavljeni za komunikaciju tih dokumenata moraju biti u stanju nedvosmisleno identificirati svaku osobu i osigurati razumna jamstva da se sadržaj dokumenata, uključujući i u pogledu stupnjeva postupka, ne može mijenjati, u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, a posebno s Odlukom Komisije 2004/563/EZ, Euratom.GLAVA V.

ZAVRŠNA I PRIJELAZNA PRAVILA

Članak 18.

Prijelazna pravila o popisu trećih zemalja

Zahtjevi trećih zemalja za uključenje podneseni u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 345/2008 prije 1. siječnja 2009. smatraju se zahtjevima za podnošenje na temelju članka 8. ove Uredbe.

▼M25

Prvi popis priznatih zemalja obuhvaća Argentinu, Australiju, Kostariku, Indiju, Izrael ( 8 ), Novi Zeland i Švicarsku. Ne sadržava kodne brojeve iz članka 7. stavka 2. točke (f) ove Uredbe. Ti kodni brojevi dodaju se prije 1. srpnja 2010. ažuriranjem popisa u skladu s člankom 17. stavkom 2.

▼M25 —————

▼M25

Članak 19.a

Prijelazna pravila o upotrebi potvrda o inspekciji koje nisu izdane u sustavu TRACES

Do 19. listopada 2017. potvrde o inspekciji iz članka 13. stavka 1. točke (a) i njihovi izvadci iz članka 14. stavka 2. mogu se izdavati i ovjeravati na temelju članka 13. stavaka 3. do 7. bez korištenja sustavom TRACES u skladu s člankom 13.a stavcima 1., 2. i 3. te na temelju modela i zabilješki utvrđenih u Prilogu V. ili VI.

▼B

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 345/2008 i (EZ) br. 605/2008 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

POPIS KONTROLNIH USTANOVA I KONTROLNIH TIJELA U SVRHU SUKLADNOSTI I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 3.
PRILOG II.

image

▼M7
PRILOG III.

POPIS TREĆIH ZEMALJA I ODGOVARAJUĆE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 7.

▼M25

Napomena: U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 834/2007 životinje i proizvodi životinjskog podrijetla proizvedeni tijekom prijelaznog razdoblja ne stavljaju se na tržište Unije s oznakama iz članaka 23. i 24. te Uredbe koje se upotrebljavaju za označivanja i oglašavanja proizvoda. Stoga su takvi proizvodi također isključeni iz priznavanja u vezi s kategorijama proizvoda B i D za sve treće zemlje navedene u ovom Prilogu.

▼M7

ARGENTINA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi

A

 

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

►M25  — ◄

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (1)

D

►M25  — ◄

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   

Vino, kvasac nisu uvršteni.

▼M25

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorija A, B i F koji su proizvedeni u Argentini i proizvodi kategorije D prerađeni u Argentini s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Argentini.

▼M7

3.

Standard proizvodnje : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Nadležno tijelo : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.argencert.com

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

AUSTRALIJA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (1)

D

Sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   

Vino, kvasac nisu uvršteni.

▼M25

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Australiji i proizvodi kategorije D prerađeni u Australiji s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Austra