EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0002-20160924

Consolidated text: Odluka Europske središnje banke od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (ESB/2004/2) (2004/257/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/2016-09-24

2004D0002 — HR — 24.09.2016 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 19. veljače 2004.

o donošenju Poslovnika Europske središnje banke

(ESB/2004/2)

(2004/257/EZ)

( L 080 18.3.2004, 33)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE 2009/328/EZ od 19. ožujka 2009.

  L 100

10

18.4.2009

►M2

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE 2014/179/EU od 22. siječnja 2014.

  L 95

56

29.3.2014

►M3

ODLUKA (EU) 2015/716 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 12. veljače 2015.

  L 114

11

5.5.2015

►M4

ODLUKA (EU) 2016/1717 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 21. rujna 2016.

  L 258

17

24.9.2016
▼B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 19. veljače 2004.

o donošenju Poslovnika Europske središnje banke

(ESB/2004/2)

(2004/257/EZ)Jedini članak

Poslovnik Europske središnje banke, kako je izmijenjen 22. travnja 1999., kako je dalje izmijenjen Odlukom ESB/1999/6 od 7. listopada 1999. o izmjeni Poslovnika Europske središnje banke ( 1 ), zamjenjuje se sljedećim Poslovnikom koji stupa na snagu 1. ožujka 2004.

POSLOVNIK EUROPSKE SREDIŠNJE BANKEUVODNO POGLAVLJE

▼M2

Članak 1.

Definicije

1.1.  Ovaj Poslovnik dopunjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Neovisno o odredbama članka 1.2., izrazi iz ovog Poslovnika imaju jednako značenje kao u Ugovoru i Statutu.

1.2.  Izrazi „država članica sudionica”, „nacionalno nadležno tijelo’ i ”nacionalno imenovano tijelo’ imaju isto značenje kao što je određeno u Uredbi Vijeća (EU) br. 1024/2013 o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija ( 2 ).

▼BPOGLAVLJE I.

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 2.

Datum i mjesto sastanaka Upravnog vijeća

2.1.  Upravno vijeće odlučuje o datumima svojih sastanaka na prijedlog predsjednika. Upravno vijeće u načelu se sastaje redovito slijedeći raspored koji pravodobno određuje prije početka svake kalendarske godine.

2.2.  Predsjednik saziva sastanak Upravnog vijeća ako zahtjev za sastanak podnesu najmanje tri člana Upravnog vijeća.

2.3.  Predsjednik također može sazivati sastanke Upravnog vijeća kad god to smatra potrebnim.

2.4.  Upravno vijeće u pravilu održava svoje sastanke u prostorijama ESB-a.

2.5.  Sastanci se također mogu održavati putem telekonferencije, osim ako se tome protive najmanje tri guvernera.

Članak 3.

Prisustvovanje sastancima Upravnog vijeća

3.1.  Osim ako je ovdje drukčije predviđeno, prisustvovanje sastancima Upravnog vijeća ograničeno je na njegove članove, predsjednika Vijeća Europske unije i člana Komisije Europskih zajednica.

3.2.  Svaki guverner može u pravilu biti u pratnji jedne osobe.

3.3.  Ako guverner nije u mogućnosti prisustvovati sastanku može pisanim putem imenovati zamjenika ne dovodeći u pitanje članak 4. Ta se pisana obavijest pravodobno šalje predsjedniku prije sastanka. Zamjenik može u pravilu biti u pratnji jedne osobe.

3.4.  Predsjednik imenuje člana osoblja ESB-a tajnikom. Tajnik pomaže Izvršnom odboru u pripremanju sastanaka Upravnog vijeća i sastavlja zapisnike sa sastanaka.

3.5.  Upravno vijeće također može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima ako to smatra primjerenim.

▼M1

Članak 3.a

Sustav rotacije

1.  Guverneri se raspoređuju u skupine kako je određeno člankom 10. stavkom 2. prvom i drugom alinejom Statuta.

2.  Guverneri su u svakoj skupini poredani, prema dogovorenoj praksi u EU-u, u skladu s popisom njihovih nacionalnih središnjih banaka koji odgovara abecednom redoslijedu naziva država članica na njihovim nacionalnim jezicima. Rotacija prava glasa u svakoj skupini slijedi taj redoslijed. Rotacija počinje na nasumično odabranom mjestu na popisu.

3.  Prava glasa u svakoj skupini rotiraju se svaki mjesec, počevši od prvog dana prvog mjeseca provedbe sustava rotacije.

4.  U prvoj skupini broj prava glasa koja se rotiraju u svakom razdoblju od mjesec dana jest jedan; u drugoj i trećoj skupini broj prava glasa koja se rotiraju u svakom razdoblju od mjesec dana jednak je razlici između broja guvernera raspoređenih u tu skupinu i broja prava glasa dodijeljenih toj skupini umanjeno za dva.

5.  Kad god dođe do prilagodbe sastava skupine u skladu s člankom 10. stavkom 2. petom alinejom Statuta, rotacija prava glasa u svakoj skupini nastavlja slijediti popis iz stavka 2. Od dana kada broj guvernera dosegne 22, rotacija u trećoj skupini počinje na nasumično odabranom mjestu na popisu. Upravno vijeće može odlučiti izmijeniti redoslijed rotacije u drugoj i trećoj skupini kako bi se izbjegla situacija u kojoj su određeni guverneri uvijek bez prava glasa u istom razdoblju godine.

6.  ESB unaprijed objavljuje popis članova Upravnog vijeća s pravom glasa na internetskoj stranici ESB-a.

7.  Udio nacionalne središnje banke svake države članice u ukupnoj agregiranoj bilanci monetarnih financijskih institucija izračunava se na temelju godišnjeg prosjeka mjesečnih prosječnih podataka tijekom posljednje kalendarske godine za koju su podaci raspoloživi. Kada se ukupni bruto domaći proizvod po tržišnim cijenama prilagođava u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta ili kada nova zemlja postane država članica te njezina nacionalna središnja banka postane dio Europskog sustava središnjih banaka, ukupna agregirana bilanca monetarnih financijskih institucija država članica koje su prihvatile euro preračunava se na temelju podataka za posljednju kalendarsku godinu za koju su podaci raspoloživi.

▼B

Članak 4.

Glasovanje

4.1.   ►M1  Kako bi Upravno vijeće moglo glasovati, potreban je kvorum od dvije trećine članova s pravom glasa. ◄ Ako nema kvoruma, predsjednik može sazvati izvanredni sastanak na kojem se odluke mogu donositi bez obzira na kvorum.

4.2.  Upravno vijeće pristupa glasovanju na zahtjev predsjednika. Predsjednik također pokreće postupak glasovanja na zahtjev bilo kojeg člana Upravnog vijeća.

4.3.  Suzdržani glasovi ne sprečavaju donošenje odluka Upravnog vijeća prema članku 41. stavku 2. Statuta.

4.4.  Ako je član Upravnog vijeća tijekom duljeg razdoblja spriječen glasovati (tj. dulje od mjesec dana), može imenovati zamjenika članom Upravnog vijeća.

4.5.  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Statuta, ako guverner nije u mogućnosti glasovati o odluci koja se donosi na temelju članaka 28., 29., 30., 32., 33. i 51. Statuta, imenovani zamjenik može dati njegov ponderirani glas.

4.6.  Predsjednik može pokrenuti tajno glasovanje ako to od njega zahtijevaju najmanje tri člana Upravnog vijeća. Ako na članove Upravnog vijeća osobno utječe prijedlog odluke na temelju članka 11. stavka 1., članka 11. stavka 3. odnosno članka 11. stavka 4. Statuta, provodi se tajno glasovanje. U takvim slučajevima dotični članovi Upravnog vijeća ne sudjeluju u glasovanju.

4.7.   ►M3  Osim u slučajevima utvrđenim u članku 4. stavku 8., odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protive najmanje tri člana Upravnog vijeća. Pisani postupak zahtijeva: i. u pravilu ne manje od pet radnih dana za razmatranje od strane svakog člana Upravnog vijeća; ii. izričito ili prešutno odobrenje svakog člana Upravnog vijeća (odnosno njegova/njezina zamjenika u skladu s člankom 4. stavkom 4.); i iii. evidenciju svake takve odluke u zapisniku sa sljedećeg sastanka Upravnog vijeća. Odluke koje se donose pisanim postupkom odobravaju članovi Upravnog vijeća koji u trenutku odobravanja imaju pravo glasa. ◄

▼M3

4.8.  U smislu članaka od 13g do 13i, odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protivi najmanje pet članova Upravnog vijeća. Za pisani postupak potrebno je najviše pet, ili u slučajevima navedenim u članku 13h, najviše dva radna dana za razmatranje od strane svakog člana Upravnog vijeća.

4.9.  Za svaki pisani postupak, član Upravnog vijeća (ili njegov/njezin zamjenik u skladu s člankom 4. stavkom 4.) može izričito ovlastiti drugu osobu da potpiše izjavu o glasovanju ili primjedbe o sadržaju u skladu s njegovim/njezinim osobnim odobrenjem.

▼B

Članak 5.

Organizacija sastanaka Upravnog vijeća

5.1.  Upravno vijeće donosi dnevni red za svaki sastanak. Izvršni odbor izrađuje privremeni dnevni red te ga, zajedno s pripadajućim dokumentima, šalje članovima Upravnog vijeća i drugim ovlaštenim sudionicima najmanje osam dana prije odnosnog sastanka, osim u hitnim slučajevima, kada Izvršni odbor odlučuje u skladu s okolnostima. Na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg drugog člana Upravnog vijeća, Upravno vijeće može odlučiti da ukloni ili doda točke privremenog dnevnog reda. ►M1  Točka dnevnog reda uklanja se na zahtjev najmanje triju članova Upravnog vijeća s pravom glasa ako pripadajući dokumenti nisu pravodobno dostavljeni članovima Upravnog vijeća. ◄

5.2.   ►M1  Zapisnik sa sastanka Upravnog vijeća na sljedećem sastanku (ili, ako je potrebno ranije, pisanim postupkom) odobravaju oni članovi Upravnog vijeća koji su imali pravo glasa na sastanku na koji se zapisnik odnosi, a potpisuje ga predsjednik. ◄

5.3.  Upravno vijeće može utvrditi interna pravila o odlučivanju u hitnim slučajevima.

▼M2

Članak 5.a

Kodeks ponašanja članova Upravnog vijeća

5a.1.  Upravno vijeće donosi i ažurira Kodeks ponašanja kao smjernicu za svoje članove, koje se objavljuje na mrežnoj stranici ESB-a.

5a.2.  Svaki guverner osigurava da njegove/njezine osobe u pratnji u smislu članka 3. stavka 2. i njegovi/njezini zamjenici u smislu članka 3. stavka 3. potpišu izjavu o pridržavanju Kodeksa ponašanja prije bilo kakvog sudjelovanja na sastancima Upravnog vijeća.

▼BPOGLAVLJE II.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 6.

Datum i mjesto sastanaka Izvršnog odbora

6.1.  Izvršni odbor odlučuje o datumima sastanaka na prijedlog predsjednika.

6.2.  Predsjednik također može sazivati sastanke Izvršnog odbora kad god to smatra potrebnim.

Članak 7.

Glasovanje

7.1.  Kako bi Izvršni odbor mogao glasovati u skladu s člankom 11. stavkom 5. Statuta, potreban je kvorum od dvije trećine članova. Ako nema kvoruma, predsjednik može sazvati izvanredni sastanak na kojem se odluke mogu donositi bez obzira na kvorum.

7.2.  Odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protive najmanje dva člana Izvršnog odbora.

7.3.  Članovi Izvršnog odbora na koje osobno utječe očekivana odluka na temelju članka 11. stavka 1., članka 11. stavka 3. odnosno članka 11. stavka 4. Statuta ne sudjeluju u glasovanju.

Članak 8.

Organizacija sastanaka Izvršnog odbora

Izvršni odbor odlučuje o organizaciji svojih sastanaka.POGLAVLJE III.

ORGANIZACIJA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

▼M2

Članak 9

Odbori Eurosustava/ESSB-a

9.1.  Upravno vijeće osniva i raspušta odbore. Odbori pomažu u radu tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje i preko Izvršnog odbora izvješćuju Upravno vijeće.

9.2.  U odnosu na pitanja politike koja se odnosi na bonitetni nadzor kreditnih institucija, odbori koji pružaju pomoć u radu ESB-a u odnosu na zadaće dodijeljene ESB-u Uredbom (EU) br. 1024/2013, dostavljaju izvješće Nadzornom odboru i, prema potrebi, Upravnom vijeću. Sukladno vlastitim postupcima, Nadzorni odbor ovlašćuje potpredsjednika da izvješćuje Upravno vijeće putem Izvršnog odbora o svim takvim aktivnostima.

9.3.  Odbori se sastoje od najviše dva člana iz svakog NSB-a Eurosustava i ESB-a, a imenuje ih svaki guverner ‚odnosno Izvršni odbor.

9.4.  Prilikom pružanja pomoći u radu tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje u odnosu na zadaće dodijeljene ESB-u Uredbom (EU) br. 1024/2013, odbori uključuju jednog člana iz središnje banke i jednog člana iz nacionalnog nadležnog tijela u svakoj državi članici sudionici, imenovanih od strane svakog guvernera nakon savjetovanja s odgovarajućim nacionalnim nadležnim tijelom kada nacionalno nadležno tijelo nije središnja banka.

9.5.  Upravno vijeće utvrđuje ovlasti odbora i imenuje njihove predsjedatelje. Predsjedatelj je u pravilu član osoblja ESB-a. Upravno vijeće i Izvršni odbor imaju pravo zatražiti od odbora studije o posebnim temama. ESB odborima osigurava tajničku podršku.

9.6.  Svaka nacionalna središnja banka izvan Eurosustava može također imenovati najviše dva člana osoblja za sudjelovanje na sastancima odbora kad god se odbor bavi pitanjima iz nadležnosti Općeg vijeća te kad god predsjedatelj odbora i Izvršni odbor takvo sudjelovanje smatraju primjerenim.

9.7.  Predstavnici drugih institucija i tijela Unije, kao i ostalih trećih osoba, također mogu biti pozvani na sudjelovanje na sastancima odbora kad god predsjedatelj odbora i Izvršni odbor to smatraju primjerenim.

▼B

Članak 9.a

Upravno vijeće može odlučiti osnovati ad hoc odbore nadležne za posebne savjetodavne zadaće.

▼M2

Članak 9.b

Odbor za reviziju

Radi jačanja unutarnjih i vanjskih slojeva kontrole i radi doprinosa daljnjem unapređenju korporativnog upravljanja ESB-a i Eurosustava, Upravno vijeće osniva odbor za reviziju i utvrđuje njegove ovlasti i sastav.

▼B

Članak 10.

Unutarnja organizacijska struktura

10.1.  Nakon savjetovanja s Upravnim vijećem Izvršni odbor odlučuje o broju, nazivu i odgovarajućoj nadležnosti svake radne jedinice ESB-a. Ta se odluka objavljuje.

10.2.  Svim radnim jedinicama ESB-a upravlja Izvršni odbor. Izvršni odbor odlučuje o pojedinačnim odgovornostima svojih članova u odnosu na radne jedinice ESB-a te o tome obavješćuje Upravno vijeće, Opće vijeće i osoblje ESB-a. Svaka takva odluka donosi se samo u prisutnosti svih članova Izvršnog odbora te ne može biti donesena protivno glasu predsjednika.

Članak 11.

Osoblje ESB-a

11.1.  Svaki član osoblja ESB-a obavješćuje se o svojem položaju unutar strukture ESB-a, o liniji odgovornosti i o svojim stručnim odgovornostima.

11.2.  Ne dovodeći u pitanje članke 36. i 47. Statuta, Izvršni odbor donosi organizacijska pravila (dalje u tekstu: „administrativne okružnice”), koja obvezuju osoblje ESB-a.

▼M2

11.3.  Izvršni odbor donosi i ažurira Kodeks ponašanja kao smjernicu svojim članovima i članovima osoblja ESB-a, koji se objavljuje na mrežnoj stranici ESB-a.

▼BPOGLAVLJE IV.

UKLJUČENOST OPĆEG VIJEĆA U ZADAĆE EUROPSKOG SUSTAVA SREDIŠNJIH BANAKA

Članak 12.

Odnos između Upravnog vijeća i Općeg vijeća

12.1.  Opće vijeće ESB-a može dostaviti očitovanja prije nego što Upravno vijeće donese:

 mišljenja prema članku 4. i članku 25. stavku 1. Statuta,

 preporuke iz područja statistike prema članku 42. Statuta,

 godišnje izvješće,

 pravila o standardizaciji računovodstvenih pravila i izvješćivanju o aktivnostima,

 mjere za primjenu članka 29. Statuta,

 uvjete zapošljavanja osoblja ESB-a,

 u kontekstu priprema za neopozivo utvrđivanje deviznih tečajeva, mišljenje ESB-a u skladu s člankom 123. stavkom 5. Ugovora ili u vezi s pravnim aktima Zajednice koji se donose kada se odstupanje stavlja izvan snage.

12.2.  Kad god se od Općeg vijeća traži da dostavi očitovanja u skladu s prvim stavkom ovog članka, daje mu se razuman rok da to učini i on ne može biti kraći od deset radnih dana. U slučaju žurnosti koju treba opravdati u zahtjevu, taj se rok može smanjiti na pet radnih dana. Predsjednik može odlučiti da se primijeni pisani postupak.

12.3.  U skladu s člankom 47. stavkom 4. Statuta, predsjednik obavješćuje Opće vijeće o odlukama koje je donijelo Upravno vijeće.

Članak 13.

Odnos između Izvršnog odbora i Općeg vijeća

13.1.  Opće vijeće ESB-a može dostaviti očitovanja prije nego što Izvršni odbor:

 provede pravne akte Upravnog vijeća za koje se, u skladu s gore navedenim člankom 12. stavkom 1., traži doprinos Općeg vijeća,

 donese, na temelju ovlasti koje mu je Upravno vijeće delegiralo u skladu s člankom 12. stavkom 1. Statuta, pravne akte za koje se, u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovog Poslovnika, traži doprinos Općeg vijeća.

13.2.  Kad god se od Općeg vijeća traži da dostavi očitovanja u skladu s prvim stavkom ovog članka, daje mu se razuman rok da to učini i on ne može biti kraći od deset radnih dana. U slučaju žurnosti koju treba opravdati u zahtjevu, taj se rok može smanjiti na pet radnih dana. Predsjednik može odlučiti da se primijeni pisani postupak.

▼M2POGLAVLJE IV.a

NADZORNE ZADAĆE

Članak 13.a

Nadzorni odbor

Sukladno članku 26. Stavku 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Nadzorni odbor, osnovan kao interno tijelo ESB-a u potpunosti će preuzeti planiranje i izvršavanje nadzornih zadaća dodijeljenih ESB-u koje se odnose na bonitetni nadzor kreditnih institucija (dalje u tekstu: nadzorne zadaće). Sve zadaće Nadzornog tijela su bez utjecaja na nadležnosti tijela ESB-a koja donose odluke.

Članak 13.b

Sastav Nadzornog odbora

13.b.1.  Nadzorni odbor čine njegov predsjednik, potpredsjednik, četiri predstavnika ESB-a i jedan predstavnik nacionalnih nadležnih tijela u svakoj državi članici sudionici. Svi članovi Nadzornog odbora djeluju u interesu Unije kao cjeline.

13.b.2.  Kada nacionalno nadležno tijelo države članice sudionice nije središnja banka, predmetni član Nadzornog odbora može pozvati predstavnika iz središnje banke svoje države članice. Za potrebe glasovanja, predstavnici jedne države članice smatraju se jednim članom.

13.b.3.  Nakon savjetovanja s Nadzornim odborom, Upravno vijeće usvaja prijedlog za imenovanje predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora koji se podnosi na odobrenje Europskom parlamentu.

13.b.4.  Uvjeti za zapošljavanje predsjednika nadzornog odbora, osobito u odnosu na njegovu ili njezinu plaću, mirovinu i ostala prava iz socijalne sigurnosti, predmet su ugovora s ESB-om i utvrđuje ih Upravno vijeće ESB-a.

13.b.5.  Mandat potpredsjednika Nadzornog odbora traje pet godina i ne može se obnavljati. Mandat se ne može obnavljati nakon kraja njegovog ili njezinog mandata kao člana Izvršnog odbora.

13.b.6.  Upravno vijeće na prijedlog Izvršnog odbora imenuje četiri predstavnika ESB-a u nadzorni odbor, koji ne obavljaju dužnosti izravno povezane s monetarnom funkcijom ESB-a.

Članak 13.c

Glasovanje sukladno članku 26. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Za potrebe donošenja nacrta odluka sukladno članku 26. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013 te na temelju članka 16. Ugovora o Europskoj uniji, članka 283. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Protokola (br. 36) o prijelaznim odredbama, primjenjuju se sljedeća pravila:

i. do 31. listopada 2014. smatra se da su odluke donesene ako najmanje 50 % članova Nadzornog odbora koji predstavljaju najmanje 74 % ukupnog broja ponderiranih glasova i 62 % ukupnog stanovništva glasuju za;

ii. od 1. studenoga 2014. smatra se da su odluke donesene ako najmanje 55 % članova Nadzornog odbora koji predstavljaju najmanje 65 % ukupnog stanovništva glasuju za. Blokirajuća manjina mora sadržavati barem minimalni broj članova Nadzornog odbora koji predstavljaju više od 35 % ukupnog stanovništva i jednog dodatnog člana, a u suprotnome se smatra da je ostvarena kvalificirana većina;

iii. između 1. studenoga 2014. i 31. ožujka 2017., na zahtjev predstavnika nacionalnog nadležnog tijela ili na zahtjev predstavnika ESB-a iz Nadzornog odbora, smatra se da su odluke donesene ako najmanje 50 % članova Nadzornog odbora koji predstavljaju najmanje 74 % ukupnog broja ponderiranih glasova i 62 % ukupnog stanovništva glasuju za;

iv. svaki od četvero članova predstavnika ESB-a koje je imenovalo Upravno vijeće, ima broj glasova čiji je ponder jednak srednjoj vrijednosti ponderiranih glasova predstavnika nacionalnih nadležnih tijela država članica sudionica, izračunatoj na temelju metode utvrđene u Prilogu;

v. ponderi glasova predsjednika i potpredsjednika jesu nula te se računaju samo u odnosu na utvrđivanje većine što se tiče broja članova Nadzornog odbora.

Članak 13.d

Poslovnik Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik nakon savjetovanja s Upravnim vijećem. Poslovnik osigurava jednako postupanje prema svim državama članicama sudionicama.

Članak 13.e

Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora

13.e.1.  Nadzorni odbor donosi i ažurira Kodeks ponašanja kao smjernicu za svoje članove, koji se objavljuje na mrežnoj stranici ESB-a.

13.e.2.  Svaki član osigurava da sve osobe u pratnji, zamjenici i predstavnici njegove ili njezine središnje banke, ako nacionalno nadležno tijelo nije središnja banka, potpišu izjavu o pridržavanju Kodeksa ponašanja prije bilo kakvog sudjelovanja na sastancima Nadzornog odbora.

Članak 13.f

Sastanci Nadzornog odbora

Nadzorni odbor u pravilu održava svoje sastanke u prostorijama ESB-a. Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora dostavlja se Upravnom vijeću u informativne svrhe, čim bude usvojen.

Članak 13.g

Donošenje odluka za potrebe provođenja zadaća iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013

13.g.1.  Nadzorni odbor predlaže Upravnom vijeću dovršene nacrte odluka u svrhu provođenja zadaća iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 zajedno s pojašnjenjima kojima se prikazuju pozadina i glavni razlozi na kojima je utemeljen nacrt odluke. Takvi nacrti odluka se istodobno dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima predmetnih država članica sudionica zajedno s informacijama o roku dodijeljenom Upravnom vijeću u skladu s člankom 13g., stavkom 2.

13.g.2.  Nacrt odluke u smislu članka 13g., stavka 1. smatra se usvojenim osim ako Upravno vijeće u roku od deset radnih dana ne podnese prigovor protiv nacrta odluke. U hitnim slučajevima, Nadzorni odbor određuje razumni rok koji ne prelazi 48 sati. Upravno vijeće navodi razloge za sve pisane prigovore. Odluka se dostavlja Nadzornom odboru i nacionalnim nadležnim tijelima predmetnih država članica.

13.g.3.  Država članica sudionica izvan europodručja izvješćuje ESB o svakom obrazloženom neslaganju s nacrtom odluke Nadzornog odbora u roku od pet radnih dana od primitka nacrta odluke sukladno članku 13g. stavku 1. Predsjednik ESB-a bez odgode dostavlja obrazloženo neslaganje Upravnom vijeću i Nadzornom odboru Upravno vijeće u cijelosti uzima u obzir razloge sadržane u procjeni pripremljenoj od strane Nadzornog odbora kada donosi odluku o pitanju u roku od pet radnih dana od zaprimljene obavijesti o obrazloženom neslaganju. Odluka se, zajedno s pisanim objašnjenjem dostavlja Nadzornom odboru i nacionalnom nadležnom tijelu predmetne države članice.

13.g.4.  Država članica sudionica izvan europodručja izvješćuje ESB o svakom obrazloženom neslaganju s prigovorom Upravnog vijeća upućenom protiv nacrta odluke Nadzornog odbora u roku od pet radnih dana od primitka takvog prigovora sukladno članku 13g., stavku 2. Predsjednik ESB-a bez odgode dostavlja obrazloženo neslaganje Upravnom vijeću i Nadzornom odboru. Upravno vijeće u roku od 30 dana dostavlja svoje mišljenje o obrazloženom neslaganju koje je izjavila država članica, te potvrđuje ili povlači svoj prigovor, navodeći za to razloge. Ova odluka o potvrdi ili povlačenju prigovora, dostavlja se nacionalnom nadležnom tijelu predmetne države članice Ako Upravno vijeće povuče svoj prigovor, nacrt odluke Nadzornog odbora smatra se donesenim na dan povlačenja prigovora.

Članak 13.h

Donošenje odluka za potrebe provođenja zadaća iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013

13.h.1.  Ako nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno imenovano tijelo obavijesti ESB o svojoj namjeri za primjenu zahtjeva za zaštitne slojeve kapitala ili bilo kojih drugih mjera usmjerenih na rješavanje sistemskih ili makrobonitetnih rizika sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013, obavijest se bez odgode, po primitku od strane tajnika Nadzornog odbora, dostavlja Upravnom vijeću i Nadzornom odboru. Na prijedlog koji je pripremljen od strane Nadzornog odbora i utemeljen na inicijativi odgovarajućih odbora i odgovarajućih unutarnjih organizacijskih struktura, te uzimajući u obzir njihove ulazne podatke, Upravno vijeće odlučuje o pitanju u roku od tri radna dana. Kada Upravno vijeće podnese prigovor protiv mjere o kojoj se dostavlja obavijest, tada o tome dostavlja pisano obrazloženje predmetnom nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom imenovanom tijelu u roku od pet radnih dana od dana dostave obavijesti ESB-u.

13.h.2.  Ako Upravno vijeće, po prijedlogu pripremljenom od strane Nadzornog odbora i utemeljenog na inicijativi odgovarajućih odbora i odgovarajućih unutarnjih organizacijskih struktura, te uzimajući u obzir ulazne podatke, namjerava primijeniti više zahtjeve za zaštitne slojeve kapitala ili primijeniti strože mjere s ciljem rješavanja sistemskih ili makrobonitetnih rizika sukladno članku 5. stavku 2.Uredbe (EU) br. 1024/2013, obavijest o takvoj namjeri dostavlja se predmetnom nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom imenovanom tijelu najmanje u roku od deset radnih dana prije donošenja takve odluke. Ako predmetno nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno imenovano tijelo pisanim putem obavijesti ESB o svom obrazloženom prigovoru u roku od pet radnih dana od primitka obavijesti, ovaj se prigovor bez odgode, po primitku od strane tajnika Nadzornog odbora, dostavlja Upravnom vijeću i Nadzornom odboru. Upravno vijeće donosi odluku o pitanju na temelju prijedloga pripremljenog od strane Nadzornog odbora utemeljenog na inicijativi odgovarajućih odbora i odgovarajućih unutarnjih organizacijskih struktura, te uzimajući u obzir njihove ulazne podatke. Ova se odluka dostavlja predmetnom nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom imenovanom tijelu.

13.h.3.  Upravno vijeće ima pravo poduprijeti ili izmijeniti prijedloge Nadzornog odbora, te podnijeti prigovor protiv tih prijedloga, u smislu članka 13h. stavka 1. i članka 13h. stavka 2. Upravno vijeće također ima pravo zatražiti od Nadzornog odbora da dostavi prijedlog u smislu članka 13h. stavka 1. i članka 13h. stavka 2., ili da provede posebnu analizu. Ako Nadzorni odbor ne podnese prijedloge usmjerene na takve zahtjeve, Upravno vijeće, uzimajući u obzir ulazne podatke odgovarajućih odbora i odgovarajućih unutarnjih organizacijskih struktura, može donijeti odluku i bez postojanja prijedloga Nadzornog odbora.

Članak 13.i

Donošenje odluka sukladno članku 14. stavku 2. do 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Ako nacionalno nadležno tijelo dostavlja ESB-u obavijest o svom nacrtu odluke sukladno članku 14. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Nadzorni odbor dostavlja Upravnom vijeću nacrt odluke, zajedno s njezinom procjenom u roku od pet radnih dana. Smatra se da je ESB usvojio nacrt odluke ako se Upravno vijeće u roku od najviše deset radnih dana, od dostave obavijesti tome ne usprotivi, a što se uz valjano opravdane razloge može jednom produljiti za isto razdoblje.

Članak 13.j

Opći okvir iz članka 6. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Upravno vijeće ESB, donosi odluke kojima se uspostavlja opći okvir za organizaciju praktičnih aranžmana za provedbu članka 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013, uz savjetovanje s nacionalnim nadležnim tijelima te na temelju prijedloga Nadzornog odbora, izvan opsega postupka ne isticanja prigovora

Članak 13.k

Odvajanje nadzornih zadaća i zadaća monetarne politike

13.k.1.  ESB provodi zadaće koje su mu dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013, ne dovodeći u pitanje svoje zadaće i odvojeno od svojih zadaća koje se odnose na monetarnu politiku i druge zadaće.

13.k.2.  ESB poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo odvajanje funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija.

13.k.3.  Odvajanje funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija ne isključuje razmjenu informacija između ta dva funkcionalna područja radi ostvarenja zadaća ESB-a i ESSB-a.

Članak 13.l

Organizacija sastanaka Upravnog vijeća u odnosu na nadzorne zadaće

13.l.1.  Sastanci Upravnog vijeća u pogledu nadzornih zadaća odvijaju se odvojeno od redovnih sastanaka Upravnog vijeća te imaju odvojeni dnevni red.

13.l.2.  Na prijedlog Nadzornog odbora, Izvršni odbor sastavlja privremeni dnevni red te ga dostavlja, zajedno s odgovarajućim dokumentima koje je pripremio Nadzorni odbor, članovima Upravnog vijeća i drugim ovlaštenim sudionicima najmanje osam dana prije odgovarajućeg sastanka. Ovo se ne primjenjuje na hitne slučajeve, kada Izvršni odbor odlučuje u skladu s okolnostima.

13.l.3.  Upravno vijeće ESB-a će se savjetovati sa guvernerima nacionalnih središnjih banaka država članica sudionica izvan Eurosustava prije protivljenja bilo kojem nacrtu odluke koji je izradio Nadzorni odbor kada je takav nacrt odluke upućen nacionalnim nadležnim tijelima u vezi kreditnih institucija osnovanih u državama članicama sudionicama izvan europodručja. Isto se primjenjuje kada predmetna nacionalna nadležna tijela obavijeste Upravno vijeće o njihovom obrazloženom neslaganju s nacrtom odluke Nadzornog odbora.

13.l.4.  Osim ako u ovom poglavlju nije drugačije određeno, opće odredbe o sastancima Upravnog vijeća iz poglavlja I. također se primjenjuju na sastanke Upravnog vijeća u odnosu na nadzorne zadaće.

Članak 13.m

Unutarnja organizacijska struktura u odnosu na nadzorne zadaće

13.m.1.  Nadležnost Izvršnog odbora u odnosu na unutarnju organizacijsku strukturu ESB-a i osoblja ESB-a, obuhvaća nadzorne zadaće. Izvršni odbor se savjetuje s predsjednikom i potpredsjednikom Nadzornog odbora o takvoj unutarnjoj organizacijskoj strukturi. Članci 10. i 11. primjenjuju se na odgovarajući način.

13.m.2.  Nadzorni odbor u suglasnosti s Izvršnim odborom, mogu osnivati i raspuštati privremene organizacijske podstrukture, kao što su radne grupe ili radne skupine. Ove grupe pružaju pomoć u odnosu na nadzorne zadaće i izvješćuju Nadzorni odbor.

13.m.3.  Predsjednik ESB-a, nakon savjetovanja s predsjednikom Nadzornog odbora, imenuje člana osoblja ESB-a kao tajnika Nadzornog odbora i Upravljačkog odbora. Tajnik pruža pomoć predsjedniku, ili u njegovom/njezinom odsustvu, potpredsjedniku, u pripremi sastanaka Nadzornog odbora te je odgovoran za sastavljanje zapisnika s tih sastanaka.

13.m.4.  Tajnik surađuje s tajnikom Upravnog vijeća radi pripreme sastanaka Upravnog vijeća u odnosu na nadzorne zadaće te je odgovoran za sastavljanje zapisnika s tih sastanaka.

Članak 13.n

Izvještaj sukladno članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Na prijedlog Nadzornog odbora, dostavljenom od strane Izvršnog odbora, Upravno vijeće donosi godišnja izvješća upućena Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Euroskupini prema članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Članak 13.o

Predstavnici ESB-a u Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo

13.o.1.  Na prijedlog Nadzornog odbora, predsjednik ESB-a imenuje ili opoziva predstavnika ESB-a u Odbor supervizora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, kako je predviđeno člankom 40. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ. ( 3 )

13.o.2.  Predsjednik imenuje drugog predstavnika sa stručnim znanjem na području zadaća središnjih banaka u Odbor supervizora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

▼BPOGLAVLJE V.

POSEBNE POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 14.

Delegiranje ovlasti

14.1.  O delegiranju ovlasti Upravnog vijeća Izvršnom odboru u skladu s posljednjom rečenicom drugog stavka članka 12. stavka 1. Statuta obavješćuju se strane na koje se to odnosi ili se, ako je primjereno, obavijest objavljuje kada odluke donesene delegiranjem ovlasti imaju pravni učinak na treće strane. Upravno vijeće pravodobno se obavješćuje o svim aktima donesenima delegiranjem ovlasti.

14.2.  Knjiga ovlaštenih potpisnika ESB-a, uspostavljena u skladu s odlukama donesenima na temelju članka 39. Statuta, prosljeđuje se zainteresiranim stranama.

Članak 15.

Postupak donošenja proračuna

▼M2

15.1.  Djelujući na prijedlog Izvršnog odbora i u skladu sa svim svojim utvrđenim načelima, Upravno vijeće prije završetka svake financijske godine donosi proračun ESB-a za sljedeću financijsku godinu. Rashodi za izvođenje nadzornih zadaća posebna su stavka u proračunu te se o njima provodi savjetovanje s predsjednikom i potpredsjednikom Nadzornog odbora.

▼B

15.2.  Kao pomoć u pitanjima u vezi s proračunom ESB-a, Upravno vijeće osniva Odbor za proračun i utvrđuje njegov mandat i sastav.

Članak 16.

Izvješćivanje i godišnji financijski izvještaji

16.1.  Upravno vijeće donosi godišnje izvješće koje se zahtijeva na temelju članka 15. stavka 3. Statuta.

16.2.  Nadležnost za donošenje i objavu tromjesečnih izvješća na temelju članka 15. stavka 1. Statuta, tjednih konsolidiranih financijskih izvještaja na temelju članka 15. stavka 2. Statuta, konsolidiranih bilanca na temelju članka 26. stavka 3. Statuta i ostalih izvješća delegira se Izvršnom odboru.

16.3.  U skladu s načelima koje je utvrdilo Upravno vijeće, Izvršni odbor priprema godišnje financijske izvještaje ESB-a tijekom prvog mjeseca sljedeće financijske godine. Oni se podnose vanjskom revizoru.

16.4.  Upravno vijeće donosi godišnje financijske izvještaje ESB-a tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Izvješće vanjskog revizora podnosi se Upravnom vijeću prije donošenja.

Članak 17.

Pravni instrumenti ESB-a

17.1.  Uredbe ESB-a donosi Upravno vijeće, a u njegovo ih ime potpisuje predsjednik.

▼M4

17.2.  Smjernice ESB-a donosi Upravno vijeće i obavijest o tome zatim se dostavlja na jednom od službenih jezika Unije, a u ime Upravnog vijeća potpisuje ih predsjednik. U smjernicama se navode razlozi na kojima se temelje. Obavješćivanje nacionalnih središnjih banaka može se provesti elektroničkim putem, telefaksom, ili u papirnatom obliku. Sve smjernice ESB-a koje se službeno objavljuju prevode se na službene jezike Unije.

▼B

17.3.  Upravno vijeće svoje normativne ovlasti može delegirati Izvršnom odboru radi provedbe svojih uredba i smjernica. U dotičnoj uredbi odnosno smjernici navode se predmeti provedbe te ograničenja i opseg delegiranih ovlasti.

▼M4

17.4.  Odluke i preporuke ESB-a donose Upravno vijeće ili Izvršni odbor prema svojim područjima nadležnosti, a potpisuje ih predsjednik. Odluke ESB-a o izricanju sankcija trećim stranama potpisuje tajnik Upravnog vijeća radi njihova potvrđivanja. U odlukama i preporukama ESB-a navode se razlozi na kojima se temelje. Preporuke za sekundarno zakonodavstvo Unije u skladu s člankom 41. Statuta donosi Upravno vijeće.

▼M2

17.5.  Ne dovodeći u pitanje drugi stavak članka 43. i prvu alineju članka 46. stavka 1. Statuta, Upravno vijeće donosi mišljenja ESB-a. Međutim, u iznimnim okolnostima i osim ako najmanje tri guvernera izraze želju da Upravno vijeće zadrži nadležnost nad donošenjem određenih mišljenja, mišljenja ESB-a može donijeti Izvršni odbor u skladu s primjedbama Upravnog vijeća i uzimajući u obzir doprinos Općeg vijeća. Izvršni odbor nadležan je za dovršetak mišljenja ESB-a o posebno tehničkim pitanjima te za uvrštavanje činjeničnih izmjena ili ispravaka. Mišljenja ESB-a potpisuje predsjednik. Upravno vijeće se može savjetovati s Nadzornim odborom u odnosu na mišljenja ESB-a koja se donose u odnosu na bonitetni nadzor kreditnih institucija.

▼M4

17.6.  Upute ESB-a donosi Izvršni odbor i obavijest o tome se zatim dostavlja na jednom od službenih jezika Unije, a u ime Izvršnog odbora potpisuje ih predsjednik ili bilo koja dva člana Izvršnog odbora. Obavješćivanje nacionalnih središnjih banaka može se provesti elektroničkim putem, telefaksom, ili u papirnatom obliku. Sve upute ESB-a koje se službeno objavljuju prevode se na službene jezike Unije.

▼B

17.7.  Svi se pravni instrumenti ESB-a radi lakše identifikacije označuju rednim brojem. Izvršni odbor poduzima korake kako bi osigurao sigurnu pohranu izvornika, obavješćivanje adresata odnosno savjetodavnih tijela i objavu na svim službenim jezicima Europske unije u Službenom listu Europske unije u slučaju uredbi ESB-a, mišljenja ESB-a o nacrtima zakonodavstva Zajednice i onih pravnih instrumenata ESB-a o čijoj je objavi izrijekom odlučeno.

▼M2

17.8.  Uredba br. 1 o određivanju jezika kojima se koristi Europska ekonomska zajednica ( 4 ) primjenjuju se na pravne akte navedene u članku 34. Statuta.

▼M2

Članak 17.a

Pravi instrumenti ESB-a povezani s nadzornim zadaćama

17.a.1.  Osim ako nije drugačije određeno u uredbama koje donosi ESB sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2103 i ovom članku, članak 17. primjenjuje se na pravne instrumente ESB-a povezane s nadzornim zadaćama.

▼M4

17.a.2.  Upravno vijeće donosi smjernice ESB-a povezane s nadzornim zadaćama sukladno članku 4. stavku 3. i članku 6. stavku 5. točki (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013, koje nakon toga dostavlja predsjedniku koji ih potpisuje u ime Upravnog vijeća. Obavješćivanje nacionalnih središnjih banaka može se provesti elektroničkim putem, telefaksom, ili u papirnatom obliku.

17.a.3.  Upravno vijeće donosi upute ESB-a povezane s nadzornim zadaćama sukladno članku 6. stavku 3., članku 6. stavku 5. točki (a), članku 7. stavcima 1. i 4., članku 9. stavku 1. i članku 30. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, koje nakon toga dostavlja predsjedniku koji ih potpisuje u ime Upravnog vijeća. U smjernicama se navode razlozi na kojima se temelje. Obavještavanje nacionalnih nadležnih tijela nadležnih za nadzor kreditnih institucija može se provesti elektroničkim putem telefaksom ili u papirnatom obliku.

17.a.4.  Odluke ESB-a u odnosu na nadzirane subjekte i subjekte koji su podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za početak poslovanja kreditne institucije, donosi Upravno vijeće, a potpisuje ih tajnik Upravnog vijeća radi njihova potvrđivanja. Nakon toga se te odluke dostavljaju osobama kojima su upućene.

▼M2

Članak 18.

Postupak prema članku 128. stavku 2. Ugovora

Odobrenje predviđeno u članku 128. stavku 2. Ugovora donosi Upravno vijeće za sljedeću godinu jedinstvenom odlukom za sve države članice čija je valuta euro tijekom posljednjeg tromjesečja svake godine.

▼B

Članak 19.

Nabava

19.1.  Nabava robe i usluga za ESB uzima u obzir načela javnosti, transparentnosti, jednakog pristupa, nediskriminacije i učinkovitog upravljanja.

19.2.  Osim od načela učinkovitog upravljanja, od gore navedenih načela može se odstupiti u hitnim slučajevima zbog sigurnosti odnosno tajnosti, kada postoji samo jedan dobavljač, pri opskrbi ESB-a od strane nacionalnih središnjih banaka ili kako bi se osigurao kontinuitet dobavljača.

▼M2 —————

▼B

Članak 21.

Uvjeti zapošljavanja

21.1.  Uvjetima zapošljavanja i Pravilnikom o osoblju uređuje se radni odnos između ESB-a i njegova osoblja.

21.2.  Upravno vijeće na prijedlog Izvršnog odbora i nakon savjetovanja s Općim vijećem donosi Uvjete zapošljavanja.

21.3.  Izvršni odbor donosi Pravilnik o osoblju kojim se provode Uvjeti zapošljavanja.

21.4.  Prije donošenja novih Uvjeta zapošljavanja odnosno Pravilnika o osoblju provodi se savjetovanje s Odborom za osoblje. Njegovo se mišljenje podnosi Upravnom vijeću odnosno Izvršnom odboru.

Članak 22.

Obavijesti i objave

Opće obavijesti i objave odluka koje donose tijela ESB-a nadležna za odlučivanje mogu se objaviti na internetskoj stranici ESB-a, u Službenom listu Europske unije, odnosno u sredstvima obavješćivanja uobičajenima za financijska tržišta ili bilo kojem drugom mediju.

Članak 23.

Povjerljivost i pristup dokumentima ESB-a

▼M2

23.1.  Privremeni postupci tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje i svakog odbora odnosno skupine koje su ta tijela osnovala, postupci Nadzornog odbora, njegovog Upravljačkog odbora te postupci bilo kojih njihovih podstruktura, povjerljivi su, osim ako Upravno vijeće ovlasti predsjednika da javno objavi ishod njihovih vijećanja. Predsjednik se savjetuje s Predsjednikom Nadzornog odbora, prije donošenja takve odluke u odnosu na zapisnik Nadzornog odbora, njegovog Upravljačkog odbora i bilo kojih njihovih podstruktura koje su privremene.

▼B

23.2.  Javni pristup dokumentima koje je sastavio odnosno koje posjeduje ESB uređuje se odlukom Upravnog vijeća.

23.3.   ►M2  Dokumenti sastavljeni od strane ESB-a ili kojima ESB raspolaže, razvrstavaju se i s njima se postupa u skladu s organizacijskim pravilima u odnosu na poslovnu tajnu, upravljanje informacijama i povjerljivost informacija. ◄ Nakon isteka razdoblja od 30 godina pristup dokumentima potpuno je slobodan, osim ako tijela nadležna za odlučivanje odluče drukčije.

▼M2

Članak 23.a

Povjerljivost i poslovna tajna u odnosu na nadzorne zadaće

23.a.1.  Na članove Nadzornog odbora, Upravljačkog odbora i bilo kojih podstruktura osnovanih od strane Nadzornog odbora, primjenjuju se zahtjevi za čuvanjem poslovne tajne iz članka 37. Statua čak i nakon prestanka njihove dužnosti.

23.a.2.  Promatrači nemaju pristup povjerljivim informacijama koji se odnose na pojedine institucije.

23.a.3.  Dokumenti sastavljeni od strane Nadzornog odbora, Upravljačkog odbora i bilo kojih podstruktura osnovanih od strane Nadzornog odbora, su dokumenti ESB-a te se stoga razvrstavaju i s njima se postupa sukladno članku 23. stavku 3.

▼BPOGLAVLJE VI.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Izmjene ovog Poslovnika

Upravno vijeće može izmijeniti ovaj Poslovnik. Opće vijeće može predložiti izmjene, a Izvršni odbor može donijeti dodatna pravila u svojem području nadležnosti.

▼M2
PRILOG

(prema članku 13.c točki iv.)

1. Za potrebe glasovanja sukladno članku 13.c., a kao što je određeno u sljedećim stavcima, četiri predstavnika ESB-a moraju imati srednju vrijednost ponderiranih glasova država članica sudionica prema kriteriju ponderiranih glasova, srednju vrijednost stanovništva države članice sudionice prema kriteriju stanovništva, te na temelju njihovog članstva u Nadzornom odboru, glas prema kriteriju broja članova.

2. Pri razvrstavanju, u uzlazni redoslijed, ponderiranih glasova dodijeljenih državama članicama sudionicama prema članku 3. Protokola (br. 36) o prijelaznim odredbama za članove koji predstavljaju države članice sudionice, srednja vrijednost ponderiranog glasa određena je kao srednji ponderirani glas, ako postoji neparni broj država članica sudionica, te kao prosjek dva srednja broja, zaokružena na najbliži cijeli broj, ako se radi o parnom broju država članica sudionica. Četverostruka srednja vrijednost ponderiranog glasa mora biti dodana ukupnom broju ponderiranih glasova država članica sudionica. Konačni broj ponderiranih glasova sastoji se od „ukupnog broja ponderiranih glasova”.

3. Srednja vrijednost stanovništva određena je u skladu s istim načelom. U tu svrhu, ova se odluka poziva na brojke koje je objavilo Vijeće Europske unije u članku 1. i 2. Priloga III. Odluci Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća ( 5 ). Četverostruka srednja vrijednost stanovništva mora biti dodana cjelokupnom stanovništvu svih država članica sudionica. Konačni broj stanovništva tvori „ukupno stanovništvo”.( 1 ) SL L 314, 8.12.1999., str. 32.

( 2 ) SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

( 3 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

( 4 ) SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.

( 5 ) SL L 325, 11.12.2009., str. 35.

Top