EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1198

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 оd 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

OJ L 321, 7.11.2014, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj

7.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 321/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1198/2014

оd 1. kolovoza 2014.

o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1., članak 5.a stavak 1., članak 5.b stavke 2. i 3. te članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona Uredba (EZ) br. 1217/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) radi njezina usklađivanja s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se osiguralo funkcioniranje novoga pravnog okvira koji proizlazi iz tog usklađenja, potrebno je donijeti određena pravila delegiranim i provedbenim aktima. Novim bi pravilima trebalo zamijeniti postojeća pravila koja je Komisija utvrdila radi provedbe Uredbe (EZ) br. 1217/2009. Stoga je primjereno staviti izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 1242/2008 (3), (EU) br. 1291/2009 (4) i Provedbenu uredbu (EU) br. 385/2012 (5).

(2)

Uredbom (EZ) br. 1217/2009 Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih uredbi kojima se utvrđuju pravila povezana s podacima za određivanje prihoda i poslovnu analizu poljoprivrednih gospodarstava. Delegiranim aktom posebno treba utvrditi pravila za utvrđivanje pragova ekonomske veličine kojima se razgraničuje područje istraživanja, utvrđivanje selekcijskog plana za odabir poljoprivrednih gospodarstava, utvrđivanje referentnog razdoblja za standardne ekonomske rezultate, određivanje općih i glavnih tipova poljoprivredne proizvodnje i određivanje glavnih skupina podataka u izvješćima koja se prikupljaju te opća pravila koja je u tom pogledu potrebno poštovati.

(3)

Pragovi ekonomske veličine kojima se razgraničuje područje istraživanja trebali bi omogućiti dobivanje reprezentativnih rezultata za područje istraživanja. Pragovima treba postići optimalan omjer koristi i troškova te ih odrediti u cilju uključivanja u područje istraživanja onih tržišno orijentiranih gospodarstava koja čine najveći mogući udio vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, poljoprivrednih površina i radne snage u poljoprivredi.

(4)

Selekcijski plan trebao bi osigurati reprezentativnost poljoprivrednih gospodarstava u uzorku, čime se osigurava da istraživanje ispuni ciljeve sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.

(5)

Standardni ekonomski rezultati temelje se na prosječnoj vrijednosti podataka prikupljenih za određeno referentno razdoblje. Njihove vrijednosti treba redovito ažurirati tako da odražavaju gospodarske trendove kako bi se tipologija i dalje smisleno primjenjivala. Učestalost ažuriranja mora biti povezana s godinama u kojima se provode istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava Unije.

(6)

Potrebno je odrediti opće i glavne tipove poljoprivredne proizvodnje kako bi se omogućilo udruživanje homogenih skupina gospodarstava s većim ili manjim stupnjem agregacije i usporedbu situacije na skupinama gospodarstava.

(7)

Podaci sadržani u izvješćima poljoprivrednog gospodarstava trebali bi dati pregled proizvodnih čimbenika kako bi se ocijenila razina prihoda ostvarena poljoprivrednom proizvodnjom i uzeli u obzir tehnički, gospodarski i socijalni uvjeti uključenih gospodarstava. U tu je svrhu potrebno odrediti glavne skupine knjigovodstvenih podataka koje treba prikupiti i opća pravila za prikupljanje podataka.

(8)

Pravila predviđena ovom Uredbom treba u sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka primjenjivati od računovodstvene godine 2015., a za istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava od istraživanja 2016.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se dopunjuju određeni elementi Uredbe (EZ) br. 1217/2009 koji nisu ključni u svrhu godišnjeg određivanja prihoda i poslovne analize poljoprivrednih gospodarstava putem sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Unije. Ta se pravila odnose na:

(a)

prag ekonomske veličine iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(b)

selekcijski plan iz članka 5.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(c)

„referentno razdoblje” iz članka 5.b stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(d)

tipove poljoprivredne proizvodnje iz članka 5.b stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(e)

prikupljanje knjigovodstvenih podataka iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

Članak 2.

Prag ekonomske veličine

Pragom iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 osigurava se da područje istraživanja čini najveći mogući udio vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, poljoprivrednih površina i radne snage tržišno orijentiranih gospodarstava.

Članak 3.

Selekcijski plan

Selekcijski plan za odabir poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća sastavlja svaka država članica kako je navedeno u članku 5.a stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, a obuhvaća elemente kojima se osigurava reprezentativni uzorak za područje istraživanja. Selekcijski plan treba:

(a)

temeljiti se na najnovijim referentnim statističkim izvorima;

(b)

objasniti postupke stratifikacije područja istraživanja u skladu s podjelama navedenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1217/2009 te u skladu s tipovima poljoprivredne proizvodnje i razredima ekonomske veličine iz članka 5.b stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(c)

osigurati razdiobu poljoprivrednih gospodarstava obuhvaćenih područjem istraživanja prema tipovima poljoprivredne proizvodnje i razredima ekonomske veličine u skladu s člankom 5.b stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i to barem na glavne tipove;

(d)

pokazati statističke metode korištene za određivanje selekcijskog praga za svaki stratum, način odabira poljoprivrednih gospodarstava i broj poljoprivrednih gospodarstava koja će biti odabrana za svaki stratum.

Članak 4.

Referentno razdoblje za standardni ekonomski rezultat

Za potrebe izračunavanja standardnih ekonomskih rezultata za istraživanje strukture poljoprivrednih gospodarstava Unije, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, referentno razdoblje sastoji se od pet uzastopnih godina od godine N-5 do godine N-1.

Standardni ekonomski rezultati određuju se s pomoću prosječne vrijednosti osnovnih podataka izračunatih tijekom referentnog razdoblja iz prvog stavka i obično se nazivaju „standardni ekonomski rezultati N-3”. Te standardne ekonomske rezultate N-3 potrebno je ažurirati kako bi se u obzir uzeli gospodarski trendovi i to najmanje svaki put kad se provode istraživanja o strukturi poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 5.

Opći i glavni tipovi poljoprivredne proizvodnje

Opći i glavni tipovi poljoprivredne proizvodnje i njihova međusobna usklađenost, kako je navedeno u članku 5.b stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, navedene su u Prilogu I. ove Uredbe.

Članak 6.

Izvješće poljoprivrednoga gospodarstva

Glavne skupine knjigovodstvenih podataka koji se prikupljaju i opća pravila prikupljanja podataka iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 navedeni su u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 1242/2008, (EU) br. 1291/2009 i Provedbena uredba (EU) br. 385/2012 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2015.

Međutim, za sustav knjigovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava, uredbe iz prvog stavka i dalje se primjenjuju na računovodstvene godine koje prethode računovodstvenoj godini 2015.

Uredba (EZ) br. 1242/2008 i dalje se primjenjuje na istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstva Unije do istraživanja 2013.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka od računovodstvene godine 2015., a za istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava Unije od godine istraživanja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Uredba (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 340, 17.12.2013., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o uspostavljanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva (SL L 335, 13.12.2008., str. 3.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1291/2009 od 18. prosinca 2009. o odabiru poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća u svrhu određivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava (SL L 347, 24.12.2009., str. 14.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 385/2012 od 30. travnja 2012. o izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo koji se koristi za utvrđivanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava i analizu poslovnih aktivnosti tih gospodarstava (SL L 127, 15.5.2012., str. 1.).


PRILOG I.

Opći i glavni tipovi poljoprivredne proizvodnje i njihova međusobna usklađenost

Opći tip poljoprivredne proizvodnje

Opis

Glavni tip poljoprivredne proizvodnje

Opis

1.

Ratarstvo

15.

Uzgoj žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

16.

Uzgoj različitih oraničnih usjeva

2.

Povrćarstvo, cvjećarstvo i ukrasno bilje

21.

Uzgoj povrća, cvijeća i ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima

22.

Uzgoj povrća, cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenome

23.

Ostale biljne vrste

3.

Trajni nasadi

35.

Vinogradarstvo i vinarstvo

36.

Voćarstvo

37.

Maslinarstvo

38.

Različite vrste trajnih nasada

4.

Govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo

45.

Mliječna goveda

46.

Uzgoj i tov goveda

47.

Govedarstvo – kombinirano

48.

Ovce i koze

5.

Svinjogojstvo i peradarstvo

51.

Svinjogojstvo

52.

Peradarstvo

53.

Svinjogojstvo i peradarstvo – kombinirano

6.

Biljna proizvodnja – kombinirano

61.

Mješovita biljna proizvodnja

7.

Stočarstvo – kombinirano

73.

Stočarstvo – kombinirano, uglavnom goveda ovce i koze

74.

Stočarstvo – kombinirano, uglavnom svinje i perad

8.

Biljna proizvodnja i stočarstvo – kombinirano

83.

Oranični usjevi uz držanje goveda, ovaca i koza

84.

Različiti usjevi uz stočarstvo

9.

Nerazvrstana gospodarstva

90.

Nerazvrstana gospodarstva


PRILOG II.

Izvješće poljoprivrednoga gospodarstva – glavne skupine knjigovodstvenih podataka koje je potrebno prikupljati

Opći podaci o poljoprivrednom gospodarstvu, npr. podaci o njegovoj lokaciji, statusu, tipu i klasifikaciji.

Vrsta posjeda zemljišta: podaci o vrsti posjeda korištenih poljoprivrednih površina gospodarstva.

Radna snaga: podaci o radnoj snazi na gospodarstvu, npr. broj zaposlenih na gospodarstvu, radno vrijeme i vrsta radnog odnosa.

Imovina: podaci o imovini gospodarstva prema kategorijama koju upotrebljava u svojem poslovanju tijekom računovodstvene godine.

Kvote i ostala prava: podaci o kvotama i ostalim pravima koja su povezana s poslovanjem gospodarstva u računovodstvenoj godini.

Obveze: podaci o zaduženosti gospodarstva u računovodstvenoj godini.

Porez na dodanu vrijednost: podaci o primjeni sustava poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Troškovi: podaci o troškovima biljne i stočarske proizvodnje te režijskim troškovima koji su nastali temeljem bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u računovodstvenoj godini.

Biljna proizvodnja: podaci o proizvodnji i korištenju usjeva na gospodarstvu.

Stočarska proizvodnja: podaci o stočarskoj proizvodnji i korištenju stoke na gospodarstvu.

Stočarski proizvodi i usluge: podaci o proizvodnji i korištenju proizvoda životinjskog podrijetla na gospodarstvu.

Ostale dohodovne aktivnosti: podaci o svim aktivnostima koje nisu poljoprivredni rad, a izravno su povezane s gospodarstvom i imaju ekonomski učinak na gospodarstvo te za koje se upotrebljavaju ili sredstva gospodarstva (površine, objekti, mehanizacija, oprema, poljoprivredni proizvodi itd.) ili proizvodi gospodarstva.

Subvencije: podaci o subvencijama koje je gospodarstvo primilo tijekom računovodstvene godine.

Izvješće poljoprivrednoga gospodarstva – opća pravila prikupljanja podataka

(a)

Računovodstvena godina od 12 uzastopnih mjeseci navedena u članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 završava unutar razdoblja od 31. prosinca do 30. lipnja uključujući navedene datume.

(b)

Podaci navedeni u izvješću poljoprivrednog gospodarstva uzimaju se iz poslovnih knjiga koje sadržavaju unose bilježene sustavno i redovito tijekom računovodstvene godine.

(c)

Podatke u izvješću poljoprivrednoga gospodarstva treba dostavljati u financijskim vrijednostima, u eurima ili nacionalnoj valuti, u fizičkim jedinicama mjere za težinu, volumen, površinu, brojevima te u drugim odgovarajućim jedinicama ili oznakama.

(d)

Knjigovodstveni podaci iskazuju se u novcu bez PDV-a.

(e)

Knjigovodstveni podaci iskazuju se u novcu bez potpora i subvencija koje se posebno bilježe. Potporama i subvencijama smatraju se svi oblici izravnih potpora iz javnih fondova koji su ostvareni kao poseban primitak.


Top