Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0728

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 оd 24. siječnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke za isključivanje transakcija s nefinancijskim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji iz kapitalnih zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/0256

OJ L 123, 18.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/728/oj

18.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/728

оd 24. siječnja 2018.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke za isključivanje transakcija s nefinancijskim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji iz kapitalnih zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 382. stavak 5. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 382. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 transakcije između institucije s jedne strane i nefinancijske druge ugovorne strane kako je definirana u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) s druge strane, koje ne premašuju prag poravnanja iz članka 10. stavka 3. i članka 10. stavka 4. Uredbe (EU) br. 648/2012, isključene su iz kapitalnih zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju (CVA) bez obzira na to ima li ta nefinancijska druga ugovorna strana poslovni nastan u Uniji ili u trećoj zemlji.

(2)

U članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 „nefinancijska druga ugovorna strana” utvrđena je kao društvo s poslovnim nastanom u Uniji. Stoga se prag poravnanja iz članka 10. stavka 1. te Uredbe ne primjenjuje na nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

(3)

U članku 382. stavku 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji ne razlikuju se od nefinancijskih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti, ista pravila trebala bi se primjenjivati na nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji i nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

(4)

Člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 (3) utvrđuju se vrijednosti pragova poravnanja po vrstama OTC izvedenica kako se zahtijeva u članku 10. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 648/2012. Uvodnom izjavom 25. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013 pojašnjava se da bi „premašivanje jedne od vrijednosti određenih za određenu vrstu OTC izvedenica trebalo pokrenuti premašivanje praga poravnanja za sve vrste”.

(5)

Kako je utvrđeno člankom 382. stavkom 4. posljednjim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013, da bi ugovor bio izuzet do datuma njegova dospijeća, trebalo bi biti dovoljno da su zahtjevi iz Uredbe ispunjeni pri sklapanju ugovora. Međutim, mogući su slučajevi u kojima institucija vrlo često, a ponekad svakodnevno, trguje s određenom nefinancijskom drugom ugovornom stranom. U tim slučajevima provjera odražava li se točno status nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji u kapitalnim zahtjevima institucije za CVA rizik može biti nerazmjeran teret za instituciju. Stoga je primjereno predvidjeti alternativu u obliku godišnje provjere statusa nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji. Međutim, učestalost provjere trebala bi se povećati na tromjesečnu ako se bruto zamišljeni iznos transakcija za određenu vrstu OTC izvedenica nefinancijske druge ugovorne strane približi premašivanju praga poravnanja za tu vrstu. Time bi se omogućio češći nadzor nad time premašuje li se prag poravnanja, za što postoji velika vjerojatnost.

(6)

Člankom 382. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđeno je da se transakcije s nefinancijskim drugim ugovornim stranama, koje ne premašuju prag poravnanja iz stavaka 3. i 4. članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, isključuju iz kapitalnih zahtjeva za CVA rizik. Stoga, ako nakon procjene navedene u Uredbi (EU) br. 575/2013 institucija otkrije da jedna od njezinih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ne ispunjava uvjete na temelju kojih se smatra nefinancijskom drugom ugovornom stranom ili ako predmetne transakcije premašuju prag poravnanja kako je utvrđen u toj uredbi, institucija je dužna izračunati kapitalne zahtjeve za CVA rizik u skladu s glavom VI. te uredbe za sve OTC izvedene instrumente s tom drugom ugovornom strankom koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 382. stavka 1. te uredbe.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je izrađen u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala te koji je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo dostavilo Komisiji.

(8)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo očitovanje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe članka 382. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije smatraju da su druge ugovorne strane nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ako ispunjavaju oba sljedeća uvjeta:

(a)

imaju poslovni nastan u trećoj zemlji;

(b)

smatrale bi se nefinancijskom drugom ugovornom stranom u smislu članka 2. točke 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 da imaju poslovni nastan u Uniji.

2.   Institucije provjeravaju je li druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji:

(a)

na početku trgovanja s novom drugom ugovornom stranom;

(b)

jednom godišnje za postojeće druge ugovorne strane;

(c)

ako je utemeljeno smatrati da je druga ugovorna strana prestala biti nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

3.   Institucije obrazlažu svoje mišljenje da je društvo nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

Članak 2.

1.   Da bi se transakcije s nefinancijskom drugom ugovornom stranom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji isključile iz kapitalnih zahtjeva za CVA rizik u skladu s člankom 382. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije provjeravaju za svaku vrstu ugovora o OTC izvedenicama iz članka 11. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013 premašuje li bruto zamišljena vrijednost ugovora o OTC izvedenicama te nefinancijske druge ugovorne strane u toj vrsti odgovarajući prag poravnanja iz članka 11. te uredbe.

2.   Institucije provode provjeru iz stavka 1. u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

na početku svakog novog trgovanja s tom drugom ugovornom stranom;

(b)

periodično.

3.   Za potrebe stavka 2. točke (b) učestalost periodične provjere jedna je od sljedećih:

(a)

jednom godišnje;

(b)

jednom tromjesečno ako je za sve vrste OTC izvedenica bruto zamišljena vrijednost transakcija OTC izvedenicama nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji veća od 75 % vrijednosti pragova poravnanja za tu vrstu iz članka 11. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013.

4.   Institucije obrazlažu svoje mišljenje da za svaku vrstu ugovora o OTC izvedenicama iz članka 11. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013 bruto zamišljena vrijednost ugovora o OTC izvedenicama nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji za tu vrstu ne premašuje odgovarajući prag poravnanja iz tog članka.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. siječnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (SL L 52, 23.2.2013., str. 11.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


Top