Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0405

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/405 оd 21. studenoga 2017. o ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/7610

OJ L 74, 16.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/405/oj

16.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 74/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/405

оd 21. studenoga 2017.

o ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 456. stavak 1. točku (j),

budući da:

(1)

Verzija na nizozemskom jeziku Uredbe (EU) br. 575/2013 sadržava pogrešku u članku 429.a stavku 3. trećem podstavku, koji je umetnut Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/62 (2), a riječ je o pogrešnom upućivanju zbog kojeg se sužava opseg uvjeta koje gospodarski subjekti moraju ispuniti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(2)

Verzija na češkom jeziku Uredbe (EU) br. 575/2013 sadržava pogrešku u članku 429.b stavku 4., koji je umetnut Delegiranom uredbom (EU) 2015/62, zbog koje uvjet kojim se uređuje upotreba jednostavne metode financijskog kolaterala ima značenje suprotno onome u drugim jezičnim verzijama. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(3)

Verzija na litavskom jeziku Uredbe (EU) br. 575/2013 sadržava pogrešku u članku 429.b stavku 4., koji je umetnut Delegiranom uredbom (EU) 2015/62, u pogledu određivanja uvećanja. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(4)

Uredbu (EU) br. 575/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma stupanja na snagu Delegirane uredbe (EU) 2015/62,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 18. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 od 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (SL L 11, 17.1.2015., str. 37.).


Top