EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2129

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2129 оd 5. prosinca 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

C/2016/7782

OJ L 331, 6.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2129/oj

6.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 331/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2129

оd 5. prosinca 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. treći podstavak, članak 5.a stavke 2. i 4., članak 5.b stavak 7. i članak 8. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/220 (2) utvrđeni su pragovi ekonomske veličine po državama članicama. Budući da se važnost velikih poljoprivrednih gospodarstava u poljoprivrednoj strukturi Bugarske i Austrije povećava, primjereno je povećati pragove ekonomske veličine utvrđene u tom prilogu za te države članice.

(2)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuje se broj izvještajnih gospodarstava po državama članicama i po područnim jedinicama sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). Zbog strukturnih promjena u području poljoprivrede u Bugarskoj primjereno je na prikladan način izmijeniti broj izvještajnih gospodarstava po područnim jedinicama utvrđen u tom prilogu za tu državu članicu. Zbog strukturnih promjena u području poljoprivrede u Danskoj i Austriji koje su dovele do smanjenja broja gospodarstava primjereno je na prikladan način smanjiti brojeve izvještajnih gospodarstava utvrđene u tom prilogu za te države članice.

(3)

S obzirom na promjene predviđene ovom Uredbom, od Bugarske, Danske i Austrije trebalo bi se zatražiti da izmijene svoje planove za odabir za obračunsku godinu 2017.

(4)

U dijelu B Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđena je podudarnost naslovâ istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) iz Uredbe (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a. Budući da nije obvezan izračun standardnog prinosa za „ostale kuniće”, potrebno je prilagoditi podudarnost naslovâ FSS-a i FADN-a uklanjanjem navedenog obilježja.

(5)

U prilozima VI., VII. i VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđeni su metoda izračuna za određivanje standardnih prinosa, metoda kojom se procjenjuje važnost dohodovnih aktivnosti te oblik i izgled izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo, slijedom navođenja. Radi jasnoće tim bi se prilozima trebale predvidjeti dodatne informacije i pojašnjenja u pogledu određenih uputa i definicija.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/220 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Bugarska, Danska i Austrija dužne su izmijeniti svoje planove za odabir koje su dostavile za obračunsku godinu 2017. Izmijenjene planove za odabir za tu obračunsku godinu dužne su dostaviti Komisiji do 31. ožujka 2017.”

2.

Prilozi I., II., IV., VI., VII. i VIII. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (SL L 321, 1.12.2008., str. 14.).


PRILOG

Prilozi I., II., IV., VI., VII. i VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„Bugarska

4 000 ”

(b)

unos za Austriju zamjenjuje se sljedećim:

„Austrija

15 000 ”

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

 

„BUGARSKA

 

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Ukupno Bugarska

2 202 ”

(b)

unos za Dansku zamjenjuje se sljedećim:

„370

DANSKA

1 850 ”

(c)

unos za Austriju zamjenjuje se sljedećim:

„660

AUSTRIJA

1 800 ”

3.

U Prilogu IV. dijelu B u tablici unos za kôd 3.06 zamjenjuje se sljedećim:

„3.06.

C_6

Kunići, rasplodne ženke

610.

Kunići, rasplodne ženke”

4.

U Prilogu VI. odjeljku 2. točki (b) prvoj alineji zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Područja s otežanim uvjetima gospodarenja i područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima ne smatraju se geografskim jedinicama.”

5.

U Prilogu VII. dijelu A druga rečenica trećeg stavka zamjenjuje se sljedećom:

„Proizvodnja vina i maslinova ulja smatraju se poljoprivrednim aktivnostima ako udio otkupljenog vina ili maslinova ulja nije znatan.”

6.

U Prilogu VIII. tablici D opis kategorije za kôd 7020 zamjenjuje se sljedećim:

„Sva ostala nematerijalna imovina koja se ne može lako kupiti ili prodati (npr. računalni programi, licencije itd.) Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.”


Top