EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0330(01)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane

OJ L 97, 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 278, 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 012 P. 16 - 196

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj

Related Council decision

11/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

16


21998A0330(01)


L 097/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2013.


EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

dalje u tekstu „Zajednica”, s jedne strane, i

REPUBLIKA TUNIS,

dalje u tekstu „Tunis”, s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih tradicionalnih veza između Zajednice, njezinih država članica i Tunisa te vrijednosti koje su zajedničke ugovornim strankama,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Zajednice, njezinih država članica i Tunisa da ojačaju navedene veze i uspostave trajne odnose utemeljene na uzajamnosti, partnerstvu i zajedničkom razvoju,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, a posebno poštovanje ljudskih prava i političke i gospodarske slobode, koje su osnova pridruživanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR politički i gospodarski razvoj posljednjih godina, kako na europskom kontinentu, tako i u Tunisu,

UZIMAJUĆI U OBZIR značajni napredak koji su Tunis i njegov narod postigli u ostvarenju vlastitih ciljeva potpune integracije tuniskoga gospodarstva u svjetsko gospodarstvo te sudjelovanje u zajednici demokratskih naroda,

SVJESNI VAŽNOSTI ovog Sporazuma, temeljenog na suradnji i dijalogu, za trajnu stabilnost i sigurnost u Euro-mediteranskoj regiji,

SVJESNI VAŽNOSTI odnosa u sveobuhvatnom euro-mediteranskom kontekstu s jedne strane i ciljeva integracije među zemljama Magreba s druge strane,

IMAJUĆI NA UMU gospodarske i socijalne razlike između Zajednice i Tunisa te želeći ostvariti ciljeve ovog pridruživanja putem odgovarajućih odredaba ovog Sporazuma,

ŽELEĆI uspostaviti i razvijati redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa,

VODEĆI RAČUNA o spremnosti Zajednice da pruži Tunisu odlučnu podršku u njegovim nastojanjima da ostvari gospodarske reforme, strukturne prilagodbe i socijalni razvoj,

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost i Zajednice i Tunisa za slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a),

ŽELEĆI uspostaviti suradnju poduprtu redovitim dijalogom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima kako bi se ostvarilo bolje međusobno razumijevanje,

UVJERENI kako će se ovim Sporazumom stvoriti ozračje koje će dovesti do razvoja njihovih gospodarskih odnosa, a posebno u području trgovine i ulaganja, što su ključni sektori za gospodarsko restrukturiranje i tehnološko osuvremenjivanje,

SPORAZUMJELI SU SE:

Članak 1.

1.   Ovime se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Tunisa, s druge strane.

2.   Ciljevi ovog Sporazuma su sljedeći:

osigurati prikladan okvir za politički dijalog između stranaka, koji će omogućiti razvoj bliskih odnosa u svim područjima koje one smatraju relevantnima za takav dijalog,

uspostaviti uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom,

promicati trgovinu i širenje skladnih gospodarskih i socijalnih odnosa između stranaka, a posebno putem dijaloga i suradnje kako bi se potaknuli razvoj i blagostanje Tunisa i njegova naroda,

poticati integraciju zemalja Magreba promicanjem trgovine i suradnje između Tunisa i ostalih država u regiji,

poticati gospodarsku, socijalnu, kulturnu i financijsku suradnju.

Članak 2.

Odnosi između stranaka, kao i sve odredbe ovog Sporazuma temelje se na poštovanju ljudskih prava i demokratskih načela, koja usmjeravaju njihove unutarnje i međunarodne politike, te predstavljaju ključni element Sporazuma.

GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.   Među strankama se uspostavlja redoviti politički dijalog. On će potpomoći stvaranje trajnih veza solidarnosti između partnera, što će pridonijeti blagostanju, stabilnosti i sigurnosti mediteranske regije te stvoriti ozračje razumijevanja i tolerancije među kulturama.

2.   Politički dijalog i suradnja imaju posebno za cilj:

(a)

olakšati ponovno približavanje stranaka razvijanjem boljeg uzajamnog razumijevanja i redovite koordinacije u pogledu međunarodnih pitanja od zajedničkog interesa;

(b)

omogućiti svakoj stranci da uzme u obzir položaj i interese druge stranke;

(c)

pridonijeti jačanju sigurnosti i stabilnosti u mediteranskoj regiji, a posebno u Magrebu;

(d)

potpomoći razvijanje zajedničkih inicijativa.

Članak 4.

Političkim su dijalogom obuhvaćena sva pitanja od zajedničkog interesa stranaka, a posebno uvjeti za osiguranje mira, sigurnosti i regionalnog razvoja pružanjem potpore za suradnju, posebno u zemljama Magreba.

Članak 5.

Politički se dijalog uspostavlja u redovitim vremenskim razmacima i prema potrebi, i to:

(a)

na ministarskoj razini, ponajprije u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b)

na razini visokih dužnosnika koji predstavljaju Tunis, s jedne strane, i predsjedništvo Vijeća i Komisiju, s druge strane;

(c)

koristeći u najvećoj mogućoj mjeri sve diplomatske putove, uključujući redovita informiranja, savjetovanja na međunarodnim sastancima i kontakte između diplomatskih predstavnika u trećim zemljama;

(d)

prema potrebi i drugim putovima koji mogu pridonijeti jačanju dijaloga i povećanju njegove učinkovitosti.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 6.

Zajednica i Tunis postupno će uspostaviti područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja u trajanju od najviše 12 godina počevši od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, i to u skladu s odredbama ovog Sporazuma te sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine i drugim multilateralnim sporazumima o trgovini robom priloženima Sporazumu o osnivanju WTO-a, dalje u tekstu: GATT.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Tunisa, uz izuzetak proizvoda iz Priloga II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 8.

U trgovinu između Zajednice i Tunisa ne uvode se nove carine na uvezene proizvode, ni davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

Proizvodi podrijetlom iz Tunisa uvoze se u Zajednicu bez naplate carina i davanja s istovrsnim učinkom te bez količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom.

Članak 10.

1.   Odredbe ovog poglavlja ne sprečavaju Zajednicu da zadrži poljoprivrednu komponentu pri uvozu proizvoda podrijetlom iz Tunisa iz Priloga 1.

Poljoprivredna komponenta odražava razlike između cijene na tržištu poljoprivrednih proizvoda Zajednice za koje se smatra da se koriste u proizvodnji takve robe i cijene uvezenih proizvoda iz trećih zemalja ako je ukupna cijena navedenih osnovnih proizvoda veća u Zajednici. Poljoprivredna komponenta može biti u obliku fiksnog iznosa ili ad valorem carine. Takve se razlike prema potrebi zamjenjuju posebnim carinama temeljenima na carinjenju poljoprivredne komponente ili na ad valorem carinama.

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se mutatis mutandis i na poljoprivrednu komponentu.

2.   Odredbama ovog poglavlja ne isključuje se mogućnost da Tunis posebno utvrdi poljoprivrednu komponentu u uvoznim carinama koje se primjenjuju na proizvode iz Priloga 2. podrijetlom iz Zajednice. Poljoprivredna komponenta može biti u obliku fiksnog iznosa ili ad valorem carine.

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se mutatis mutandis i na poljoprivrednu komponentu.

3.   U slučaju proizvoda iz Priloga 2. popisa 1., podrijetlom iz Zajednice, a nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Tunis primjenjuje uvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom koje ne smiju biti više od onih koje su bile na snazi 1. siječnja 1995., i to u okviru granica carinskih kvota s tog popisa.

Tijekom ukidanja industrijske komponente carina sukladno stavku 4., iznos carina koje se primjenjuju na proizvode za koje će se ukinuti carinske kvote ne smije biti veći od iznosa carina koje su bile na snazi 1. siječnja 1995.

4.   U slučaju proizvoda iz Priloga 2. popisa 2., podrijetlom iz Zajednice, Tunis ukida industrijsku komponentu carina u skladu s odredbama iz članka 11. stavka 3. Sporazuma u pogledu proizvoda iz Priloga 4.

U slučaju proizvoda iz Priloga 2. popisa 1. i 3., podrijetlom iz Zajednice, Tunis ukida industrijsku komponentu carina u skladu s odredbama iz članka 11. stavka 3. Sporazuma u pogledu proizvoda iz Priloga 5.

5.   Poljoprivredne komponente koje se primjenjuju sukladno stavcima 1. i 2. mogu se sniziti ako se u trgovini između Zajednice i Tunisa snizi davanje primjenjivo na osnovni poljoprivredni proizvod ili ako su takva sniženja posljedica uzajamnih koncesija za prerađene poljoprivredne proizvode.

6.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje sniženje iz stavka 5., popis odnosnih proizvoda i, prema potrebi, carinske kvote na koje se predmetno sniženje primjenjuje.

Članak 11.

1.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Zajednice koji se uvoze u Tunis, izuzev onih navedenih u prilozima od 3. do 6., ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Zajednice koji se uvoze u Tunis, a koji su navedeni u Prilogu 3., postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 85 % osnovne carine;

 

Godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 70 % osnovne carine;

 

Dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 55 % osnovne carine;

 

Tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 40 % osnovne carine;

 

Četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 25 % osnovne carine;

 

Pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale se carine ukidaju.

3.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Zajednice koji se uvoze u Tunis, a koji su navedeni u prilozima 4. i 5., postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

U pogledu popisa iz Priloga 4.:

 

Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 92 % osnovne carine;

 

Godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 84 % osnovne carine;

 

Dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 76 % osnovne carine;

 

Tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 68 % osnovne carine;

 

Četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 60 % osnovne carine;

 

Pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 52 % osnovne carine;

 

Šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 44 % osnovne carine;

 

Sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 36 % osnovne carine;

 

Osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 28 % osnovne carine;

 

Devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 20 % osnovne carine;

 

Deset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 12 % osnovne carine;

 

Jedanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 4 % osnovne carine;

 

Dvanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale se carine ukidaju.

 

U pogledu popisa iz Priloga 5.:

 

Četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 88 % osnovne carine;

 

Pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 77 % osnovne carine;

 

Šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 66 % osnovne carine;

 

Sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 55 % osnovne carine;

 

Osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 44 % osnovne carine;

 

Devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 33 % osnovne carine;

 

Deset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 22 % osnovne carine;

 

Jedanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 11 % osnovne carine;

 

Dvanaest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale se carine ukidaju.

4.   U slučaju ozbiljnih poteškoća u vezi s određenim proizvodom Odbor za pridruživanje može pregledati odgovarajuće rasporede u skladu sa stavkom 3. na temelju uzajamne suglasnosti, shvaćajući kako se raspored za koji se zahtijeva pregled ne smije produžiti za odnosni proizvod za više od maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina. Ako Odbor za pridruživanje ne donese odluku u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva za pregled rasporeda, Tunis može suspendirati provedbu rasporeda za razdoblje koje ne smije prijeći godinu dana.

5.   Za svaki je proizvod osnovna carina na koju će se primjenjivati uzastopna sniženja iz stavaka 2. i 3. jednaka carini koja se stvarno primjenjuje vis-à-vis Zajednice na dan 1. siječnja 1995.

6.   Ako se nakon 1. siječnja 1995. bude na osnovi erga omnes primjenjivalo bilo koje sniženje carine, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 5. od dana od kojeg se navedena sniženja primjenjuju.

7.   Tunis je dužan priopćiti svoje osnovne carine Zajednici.

Članak 12.

Odredbe članaka 10. i 11. te članka 19. točke (b) ne primjenjuju se na proizvode s popisa iz Priloga 6. Četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje ponovno pregledava režime koje je potrebno primijeniti na dotične proizvode.

Članak 13.

Odredbe o ukidanju uvoznih carina primjenjuju se i na carine fiskalne naravi.

Članak 14.

1.   Tunis može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredaba članka 11., i to u obliku povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

Dotične se mjere mogu odnositi samo na nove gospodarske industrije ili na određene sektore koji se nalaze u postupku restrukturiranja ili se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama, a posebno ako te poteškoće uzrokuju veće socijalne probleme.

Uvozne carine koje se u Tunisu primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Zajednice, a koje su uvedene dotičnim mjerama, ne smiju prelaziti 25 % ad valorem i moraju zadržati preferencijalnu komponentu za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvezenih proizvoda koji podliježu dotičnim mjerama ne smije prijeći 15 % ukupno uvezenih industrijskih proizvoda iz Zajednice u posljednjoj godini za koju su raspoloživi statistički podaci.

Predmetne se mjere primjenjuju najviše pet godina osim ako Odbor za pridruživanje odobri dulje razdoblje njihove valjanosti. Te se mjere prestaju primjenjivati najkasnije istekom maksimalnog prijelaznog razdoblja od dvanaest godina.

Nije moguće uvesti dotične mjere za određeni proizvod ako je proteklo više od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili davanja ili mjera s istovrsnim učinkom u vezi s odnosnim proizvodom.

Tunis je dužan obavijestiti Odbor za pridruživanje o svim izvanrednim mjerama koje namjerava poduzeti te se na zahtjev Zajednice mora s njom posavjetovati o tim mjerama i o sektorima na koje se one odnose, i to prije njihove provedbe. Pri uvođenju takvih mjera Tunis je dužan dostaviti Odboru raspored za ukidanje carina uvedenih na temelju ovog članka. Tim se rasporedom mora predvidjeti postupno ukidanje odnosnih carina u jednakim godišnjim ratama, koje započinje najkasnije dvije godine od njihova uvođenja. Odbor za pridruživanje može donijeti odluku o drugačijem rasporedu.

2.   Iznimno od stavka 1. četvrtog podstavka, Odbor za pridruživanje može odobriti Tunisu da zadrži mjere koje su već donesene na temelju stavka 1. tijekom najviše tri godine od isteka dvanaestogodišnjeg prijelaznog razdoblja, i to kako bi se uzele u obzir poteškoće povezane s uvođenjem nove industrijske djelatnosti.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI I PROIZVODI RIBARSTVA

Članak 15.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Tunisa navedene u Prilogu 2. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 16.

Zajednica i Tunis postupno će provoditi veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva.

Članak 17.

1.   Na poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva podrijetlom iz Tunisa, a koji se uvoze u Zajednicu, primjenjuju se odredbe utvrđene u protokolima 1. i 2.

2.   Na poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva podrijetlom iz Zajednice, a koji se uvoze u Tunis, primjenjuju se odredbe utvrđene u Protokolu 3.

Članak 18.

1.   Od 1. siječnja 2000. Zajednica i Tunis procijenit će stanje radi utvrđivanja mjera liberalizacije koje će Zajednica i Tunis primjenjivati od 1. siječnja 2001. u skladu s ciljem utvrđenim u članku 16.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stavka i uzimajući u obzir strukture robne razmjene poljoprivrednih proizvoda između stranaka i posebnu osjetljivost takvih proizvoda, Zajednica i Tunis će u sklopu Vijeća za pridruživanje redovito preispitivati mogućnosti dodjele daljnjih uzajamnih koncesija u pogledu svakog pojedinog proizvoda i na temelju uzajamnosti.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

Ne dovodeći u pitanje odredbe GATT-a:

(a)

u trgovinu između Zajednice i Tunisa neće se uvoditi nova količinska ograničenja uvoza ni mjere s istovrsnim učinkom;

(b)

stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja uvoza i mjere s istovrsnim učinkom u trgovini između Tunisa i Zajednice;

(c)

Zajednica i Tunis neće u međusobnom izvozu primjenjivati carine ili davanja s istovrsnim učinkom, kao ni količinska ograničenja ili mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 20.

1.   U slučaju da se kao rezultat provedbe poljoprivrednih politika ili izmjene postojećih pravila Zajednice uvedu posebna pravila, ili u slučaju da se odredbe o provedbi poljoprivrednih politika izmijene ili razviju, Zajednica i Tunis mogu izmijeniti režime iz Sporazuma koji se odnose na predmetne proizvode.

Stranka koja provede takvu izmjenu dužna je to priopćiti Odboru za pridruživanje. Na zahtjev druge stranke Odbor za pridruživanje će se sastati kako bi na odgovarajući način uzeo u obzir interese dotične stranke.

2.   Ako prilikom primjene stavka 1. Zajednica ili Tunis izmijene režime utvrđene ovim Sporazumom u pogledu poljoprivrednih proizvoda, odobrit će povlasticu usporedivu s povlasticom predviđenom ovim Sporazumom za uvezenu robu podrijetlom s područja druge stranke.

3.   Za svaku je izmjenu režima utvrđenih ovim Sporazumom potrebno na zahtjev druge ugovorne stranke održati savjetovanje u sklopu Vijeća za pridruživanje.

Članak 21.

Na proizvode podrijetlom iz Tunisa ne primjenjuje se povoljnije postupanje pri uvozu u Zajednicu u odnosu na postupanje koje države članice uzajamno primjenjuju.

Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

Članak 22.

1.   Stranke će se suzdržati od svih mjera ili prakse unutarnje fiskalne prirode koje dovode do izravne ili neizravne diskriminacije proizvoda jedne stranke u odnosu na slične proizvode podrijetlom s područja druge stranke.

2.   Za proizvode koji se izvoze na područje jedne od stranaka ne smije se odobriti povrat domaćeg neizravnog poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojem oni izravno ili neizravno podliježu.

Članak 23.

1.   Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili režima pogranične trgovine, u mjeri u kojoj se njima ne mijenjaju trgovinski režimi predviđeni ovim Sporazumom.

2.   U okviru Odbora za pridruživanje održavat će se savjetovanja stranaka u pogledu sporazuma o osnivanju carinskih unija ili područja slobodne trgovine, i, prema potrebi, u pogledu drugih bitnih pitanja povezanih s njihovim trgovinskim politikama prema trećim zemljama. Takva će se savjetovanja održavati posebno u slučaju pristupanja neke treće zemlje Zajednici kako bi se osiguralo da se međusobni interesi Zajednice i Tunisa navedeni u ovom Sporazumu uzimaju u obzir.

Članak 24.

Ako jedna od stranaka ustanovi kako se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini, ona protiv takve prakse može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom u vezi s primjenom članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini, odgovarajućim domaćim zakonodavstvom te uvjetima i postupcima utvrđenima u članku 27.

Članak 25.

Ako se neki proizvod uvozi u tolikim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzrokovati:

ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području jedne od ugovornih stranaka, ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoće koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u nekoj regiji,

Zajednica ili Tunis mogu poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 27.

Članak 26.

Ako poštovanje odredaba članka 19. točke (c) uzrokuje:

i.

ponovni izvoz u treću zemlju proizvoda na koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili davanja s istovrsnim učinkom; ili

ii.

ozbiljnu nestašicu ili opasnost od nestašice proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu,

te ako navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 27. Mjere moraju biti nediskriminacijske i potrebno ih je ukinuti čim okolnosti više ne opravdavaju njihovo daljnje postojanje.

Članak 27.

1.   Ako Zajednica ili Tunis na uvoz proizvoda koji bi mogao dovesti do poteškoća iz članka 25. primijeni upravni postupak čija je svrha brzo prikupljanje informacija o kretanju trgovinskih tokova, o tome mora obavijestiti drugu stranku.

2.   U slučajevima iz članaka 24., 25. i 26., a prije uvođenja mjera predviđenih dotičnim člancima, ili u slučajevima na koje se odnosi stavak 3. točka (d), Zajednica ili Tunis, ovisno o slučaju, moraju što je prije moguće dostaviti Odboru za pridruživanje sve relevantne podatke s ciljem pronalaženja rješenja koje bi bilo prihvatljivo objema strankama.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu ovog Sporazuma.

Odnosna je stranka dužna Odboru za pridruživanje odmah priopćiti zaštitne mjere i u vezi sa njima će se provoditi redovita savjetovanja, poglavito s ciljem njihova ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.   Za provedbu se stavka 2. primjenjuju sljedeće odredbe:

(a)

u vezi s člankom 24., stranka izvoznica bit će obaviještena o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping ne okonča u smislu članka VI. GATT-a ili ako se ne pronađe ikoje drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja tog predmeta Odboru za pridruživanje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b)

u vezi s člankom 25., poteškoće koje nastanu uslijed okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih poteškoća.

Ako Odbor za pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju poteškoće ili ako nije pronađeno nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Odboru za pridruživanje, stranka uvoznica može donijeti odgovarajuće mjere radi rješavanja problema. Te mjere ne smiju imati područje primjene veće od nužnog za otklanjanje nastalih poteškoća;

(c)

u vezi s člankom 26., poteškoće koje nastanu uslijed okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje.

Odbor za pridruživanje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih poteškoća. Ako Odbor ne donese takvu odluku u roku od 30 dana od upućivanja predmeta, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz odnosnog proizvoda;

(d)

ako izvanredne okolnosti, koje zahtijevaju hitno djelovanje, onemoguće prethodno obavješćivanje ili razmatranje predmeta, Zajednica ili Tunis, ovisno o slučaju, mogu u slučajevima navedenima u člancima 24., 25. i 26. započeti s primjenom mjera opreza koje su prijeko potrebne za rješavanje tog stanja te su dužni odmah o tome obavijestiti drugu stranku.

Članak 28.

Ovim se Sporazumom ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe, koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva ni pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju postati sredstvom proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 29.

Definicija pojma „proizvoda s podrijetlom” radi provedbe ove glave i s tim povezane metode administrativne suradnje utvrđeni su u Protokolu 4.

Članak 30.

Na razvrstavanje robe u trgovini između dviju stranaka primjenjuje se kombinirana nomenklatura robe.

GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I USLUGE

Članak 31.

1.   Stranke su suglasne proširiti područje primjene Sporazuma kako bi se njime obuhvatili pravo poslovnog nastana za društva jedne stranke na području druge i liberalizacija pružanja usluga društava jedne stranke korisnicima na području druge stranke.

2.   Vijeće za pridruživanje dat će preporuke kako bi se ostvario cilj opisan u stavku 1.

Pri izradi preporuka Vijeće za pridruživanje uzima u obzir prethodno iskustvo u provedbi uzajamnog tretmana najpovlaštenije nacije te u ispunjavanju obveza svake stranke sukladno Općem sporazumu o trgovini uslugama priloženom Sporazumu o osnivanju WTO-a, dalje u tekstu: „GATS”, a posebno obveza iz članka V. potonjeg sporazuma.

3.   Vijeće za pridruživanje izrađuje prvu procjenu postignuća navedenog cilja najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 32.

1.   Na početku svaka stranka ponovno potvrđuje vlastite obveze sukladno GATS-u, a posebno obvezu uzajamne primjene tretmana najpovlaštenije nacije u sektorima usluga obuhvaćenim dotičnom obvezom.

2.   U skladu s GATS-om navedeni se tretman ne primjenjuje na:

(a)

povlastice koje bilo koja stranka pruža na temelju sporazuma vrste predviđene člankom V. GATS-a ili mjere poduzete na temelju takvog sporazuma;

(b)

ostale povlastice dodijeljene u skladu s popisom izuzeća iz tretmana najpovlaštenije nacije, koji bilo koja stranka prilaže GATS-u.

GLAVA IV.

PLAĆANJA, KAPITAL, TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

POGLAVLJE I.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 33.

Sukladno odredbama članka 35. stranke se obvezuju odobriti sva tekuća plaćanja tekućih transakcija u slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Članak 34.

1.   U pogledu transakcija na kapitalnom računu bilance plaćanja, Zajednica i Tunis dužni su nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma osigurati slobodno kretanje kapitala povezanog s izravnim ulaganjima u društva u Tunisu, osnovana u skladu s postojećim zakonima, te likvidaciju ili povrat tih ulaganja i bilo koje dobiti koja proizlazi iz njih.

2.   Stranke će se međusobno savjetovati kako bi olakšale i u danom trenutku u potpunosti liberalizirale kretanje kapitala između Zajednice i Tunisa.

Članak 35.

Ako se jedna ili više država članica Zajednice ili Tunis nađu u ozbiljnim poteškoćama povezanima s bilancom plaćanja, ili postoji mogućnost pojave takvih poteškoća, Zajednica ili Tunis, ovisno o slučaju, mogu u skladu s uvjetima utvrđenima u Općem sporazumu o carinama i trgovini i člancima VIII. i XIV. članka Statuta Međunarodnog monetarnog fonda usvojiti restriktivne mjere u pogledu tekućih transakcija, čije trajanje mora biti ograničeno i koje se mogu provoditi samo u mjeri u kojoj je to nužno kako bi se popravila bilanca plaćanja. Zajednica ili Tunis, ovisno o slučaju, dužni su to odmah priopćiti drugoj stranci te joj što je prije moguće moraju dostaviti vremenski raspored za ukidanje predmetnih mjera.

POGLAVLJE II.

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

Članak 36.

1.   Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Tunisa:

(a)

svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađena djelovanja poduzetnika čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

(b)

zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na područjima Zajednice ili Tunisa u njihovoj cijelosti ili na njihovim znatnim dijelovima;

(c)

svaka službena potpora koja narušava ili prijeti narušavanju tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određene robe, uz izuzetak slučajeva u kojima je dopušteno odstupanje na temelju Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.

2.   Svako postupanje suprotno ovom članku ocjenjivat će se prema mjerilima koja proizlaze iz primjene pravila iz članaka 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i, u slučaju proizvoda koji ulaze u područje primjene Europske zajednice za ugljen i čelik, iz primjene pravila iz članaka 65. i 66. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, te pravila koja se odnose na državnu potporu, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

3.   Vijeće za pridruživanje dužno je u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma usvojiti potrebna pravila za provedbu stavaka 1. i 2.

Do usvajanja tih pravila primjenjivat će se odredbe Sporazuma o tumačenju i primjeni članaka VI., XVI. i XXIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini kao pravila za provedbu stavka 1. točke (c) i s njim povezanih dijelova stavka 2.

4.

(a)

Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke (c) stranke su suglasne kako će se tijekom prvih pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve državne potpore koje dodijeli Tunis ocjenjivati na temelju činjenice da se Tunis smatra područjem jednakim područjima Zajednice opisanima u članku 92. stavku 3. točki (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Tijekom navedenog razdoblja Tunis može iznimno u pogledu proizvoda od čelika EZUČ-a dodijeliti državnu potporu za restrukturiranje pod uvjetom:

da to na kraju razdoblja restrukturiranja dovede do održivosti poduzeća koja su imala koristi od odnosne potpore u normalnim tržišnim uvjetima,

da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je apsolutno potrebno za ponovnu uspostavu njihove održivosti te da se postupno smanjuju,

da je program restrukturiranja povezan s globalnim planom racionalizacije kapaciteta u Tunisu.

Uzimajući u obzir gospodarsko stanje Tunisa, Vijeće za pridruživanje odlučuje hoće li se razdoblje produljivati svakih pet godina.

(b)

Svaka je stranka dužna osigurati transparentnost u području državnih potpora na način da, među ostalim, godišnje priopćuje drugoj stranci ukupni iznos i način raspodjele dodijeljene potpore te na zahtjev dostavlja podatke o programima potpore. Na zahtjev jedne stranke druga je stranka dužna dostaviti podatke o određenim pojedinačnim slučajevima u kojima je dodijeljena službena potpora.

5.   U pogledu proizvoda iz glave II. poglavlja II.:

odredbe stavka 1. točke (c) ne primjenjuju se,

svako postupanje suprotno stavku 1. točki (a) ocjenjuje se sukladno mjerilima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a posebno mjerilima utvrđenima u Uredbi Vijeća br. 26/62.

6.   Ako Zajednica ili Tunis smatraju kako je određeno postupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. i:

nije regulirano na odgovarajući način sukladno provedbenim pravilima iz stavka 3., ili

ako takva pravila ne postoje, a takvo postupanje ozbiljno ugrožava ili može ozbiljno ugroziti interese druge stranke, ili uzrokuje ili može uzrokovati materijalnu štetu njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

one mogu poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja u okviru Odbora za pridruživanje ili nakon 30 radnih dana po upućivanju predmeta tom odboru.

U slučaju postupanja nespojivih sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka, odnosne odgovarajuće mjere, ako se na njih primjenjuje Opći sporazum o carinama i trgovini, mogu se usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenima Općim sporazumom o carinama i trgovini te bilo kojim drugim mjerodavnim instrumentom dogovorenim pod njegovim okriljem, a koji stranke uzajamno primjenjuju.

7.   Neovisno o bilo kojim suprotnim odredbama donesenima u skladu sa stavkom 3., stranke su dužne razmjenjivati podatke, vodeći računa o ograničenjima koja nalažu zahtjevi povezani s profesionalnom i poslovnom tajnom.

Članak 37.

Države članice i Tunis dužne su postupno, bez da to utječe na obveze preuzete u okviru GATT-a, prilagođavati sve državne monopole komercijalne naravi kako bi se osiguralo da do isteka pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma ne postoji diskriminacija među državljanima država članica i Tunisa u pogledu uvjeta nabave i prodaje robe. Odbor za pridruživanje bit će obaviješten o mjerama usvojenima radi provedbe tog cilja.

Članak 38.

U vezi s javnim poduzećima i poduzećima kojima su dodijeljena posebna ili ekskluzivna prava, Vijeće za pridruživanje mora osigurati da se od pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma ne usvajaju niti provode ikakve mjere koje narušavaju trgovinu između Zajednice i Tunisa na način koji se protivi interesima stranaka. Ova odredba ne smije činjenično ni pravno poremetiti izvršavanje posebnih funkcija dodijeljenih predmetnim poduzećima.

Članak 39.

1.   Stranke su dužne osigurati odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima. To obuhvaća i učinkovite načine izvršenja tih prava.

2.   Stranke su dužne redovito ocjenjivati provedbu ovog članka i Priloga 7. Ako se pojave poteškoće u pogledu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koje utječu na trgovinu, bilo koja stranka može zatražiti žurna savjetovanja radi pronalaženja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 40.

1.   Stranke su dužne poduzeti odgovarajuće mjere radi promicanja uporabe, od strane Tunisa, tehničkih propisa Zajednice i europskih normi za industrijske i poljoprivredno-prehrambene proizvode te postupaka certificiranja.

2.   Na temelju načela iz stavka 1. stranke će u odgovarajućim okolnostima sklopiti sporazume o uzajamnom priznavanju certificiranja.

Članak 41.

1.   Stranke postavljaju za cilj uzajamnu i postupnu liberalizaciju ugovora o javnoj nabavi.

2.   Vijeće za pridruživanje poduzet će potrebne mjere za provedbu stavka 1.

GLAVA V.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 42.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju da će unaprjeđivati gospodarsku suradnju u zajedničkom interesu i duhu partnerstva, na kojem se ovaj Sporazum temelji.

2.   Cilj je gospodarske suradnje podrška naporima koje Tunis ulaže u svrhu ostvarenja održivoga gospodarskog i socijalnog razvoja.

Članak 43.

Područje primjene

1.   Suradnja će u prvom redu biti usmjerena na područja djelatnosti pod utjecajem unutarnjih ograničenja i poteškoća, ili pod utjecajem procesa liberalizacije čitavog tuniskoga gospodarstva, a posebno liberalizacije trgovine između Tunisa i Zajednice.

2.   Na sličan će se način suradnja usredotočiti na područja koja će vjerojatno približiti gospodarstva Zajednice i Tunisa, a posebno područja koja će potaknuti rast i stvaranje radnih mjesta.

3.   Suradnja će poticati gospodarsku integraciju u zemljama Magreba, uz provedbu svih mjera koje bi mogle promicati takve odnose unutar regije.

4.   Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže predstavlja središnji sastavni dio raznih područja gospodarske suradnje.

5.   Stranke će, prema potrebi, sporazumno utvrditi druga područja gospodarske suradnje.

Članak 44.

Sredstva i modaliteti

Gospodarska se suradnja osobito provodi putem:

(a)

redovitoga gospodarskog dijaloga između dviju stranaka, koji mora obuhvatiti sve aspekte makroekonomske politike;

(b)

komunikacije i razmjene podataka;

(c)

savjeta, uporabe usluga stručnjaka i osposobljavanja;

(d)

zajedničkih pothvata;

(e)

pomoći u vezi s tehničkim, administrativnim i regulatornim pitanjima.

Članak 45.

Regionalna suradnja

Kako bi se ostvarile najveće koristi koje nudi ovaj Sporazum, stranke će poticati sve aktivnosti koje imaju regionalni učinak ili uključuju treće zemlje, a osobito:

(a)

međuregionalnu trgovinu unutar zemalja Magreba;

(b)

pitanja zaštite okoliša;

(c)

razvoj gospodarske infrastrukture;

(d)

istraživanja u znanosti i tehnologiji;

(e)

kulturna pitanja;

(f)

carinska pitanja;

(g)

regionalne institucije i usvajanje zajedničkih ili usklađenih programa i politika.

Članak 46.

Obrazovanje i osposobljavanje

Cilj je suradnje:

(a)

pronaći načine za znatno poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno osposobljavanje;

(b)

pridati posebnu pažnju omogućivanju pristupa obrazovanju ženskom dijelu stanovništva, što uključuje tehničko osposobljavanje, više obrazovanje i strukovno osposobljavanje;

(c)

poticati uspostavu trajnih veza između strukovnih tijela na područjima stranaka radi udruživanja i razmjene iskustva i metoda.

Članak 47.

Znanstvena, tehnička i tehnološka suradnja

Cilj je suradnje:

(a)

poticati uspostavu trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, posebno na osnovi:

omogućivanja Tunisu da sudjeluje u programima Zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj u skladu s pravilima Zajednice kojima se uređuje uključivanje trećih zemalja u navedene programe,

sudjelovanja Tunisa u mrežama decentralizirane suradnje,

promicanja sinergije u osposobljavanju i istraživanjima;

(b)

unaprijediti istraživačke sposobnosti Tunisa;

(c)

poticati tehnološke inovacije i prijenos nove tehnologije te znanja i iskustva;

(d)

poticati sve aktivnosti čiji je cilj uspostava sinergije na regionalnoj razini.

Članak 48.

Okoliš

Cilj je suradnje spriječiti propadanje okoliša, unaprijediti kakvoću okoliša, zaštititi zdravlje ljudi i ostvariti racionalnu uporabu prirodnih resursa za održivi razvoj.

Stranke se obvezuju kako će surađivati u područjima koja uključuju:

(a)

kakvoću tla i vode;

(b)

posljedice razvoja, posebno industrijskog razvoja (osobito sigurnost pogona i otpada);

(c)

praćenje i sprečavanje onečišćenja mora.

Članak 49.

Industrijska suradnja

Cilj je suradnje:

(a)

potaknuti suradnju između gospodarskih subjekata stranaka, uključujući suradnju u kontekstu pristupanja Tunisa poslovnim mrežama Zajednice i mrežama decentralizirane suradnje;

(b)

poduprijeti napore za modernizaciju i restrukturiranje javnog i privatnog industrijskog sektora u Tunisu (uključujući poljoprivredno-prehrambenu industriju);

(c)

razvijati okolinu koja pogoduje privatnim inicijativama s ciljem poticanja i povećanja raznolikosti proizvodnje za domaće i izvozno tržište;

(d)

u najvećoj mjeri iskoristiti ljudske resurse i industrijski potencijal Tunisa boljom primjenom politika u području inovacija i istraživanja te tehnološkog razvoja;

(e)

olakšati pristup kreditima za financiranje ulaganja.

Članak 50.

Poticanje i zaštita ulaganja

Cilj je suradnje stvoriti povoljno ozračje za tokove ulaganja te posebno koristiti sljedeće:

(a)

uspostavu usklađenih i pojednostavljenih postupaka, mehanizama za suinvestiranje (posebno radi povezivanja malih i srednjih poduzeća) i postupaka prepoznavanja i pružanja podataka o mogućnostima ulaganja;

(b)

prema potrebi uspostavu pravnog okvira za promicanje ulaganja, uglavnom sklapanjem sporazuma o zaštiti ulaganja te sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Tunisa i država članica.

Članak 51.

Suradnja u normizaciji i ocjenjivanju sukladnosti

Stranke će surađivati u razvoju:

(a)

primjene propisa Zajednice u normizaciji, mjeriteljstvu, nadzoru kakvoće i ocjenjivanju sukladnosti;

(b)

modernizacije tuniskih laboratorija, što će u konačnici dovesti do sklapanja sporazuma o uzajamnom priznavanju ocjenjivanja sukladnosti;

(c)

tijela odgovornih za zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva te za normizaciju i kakvoću u Tunisu.

Članak 52.

Usklađivanje zakonodavstva

Cilj je suradnje pomoći Tunisu da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Zajednice u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

Članak 53.

Financijske usluge

Cilj je suradnje postići sličnija zajednička pravila i standarde u područjima koja uključuju sljedeće:

(a)

jačanje i restrukturiranje financijskih sektora u Tunisu;

(b)

unaprjeđenje računovodstva, revizije, nadzora i regulacije financijskih usluga i financijske kontrole u Tunisu.

Članak 54.

Poljoprivreda i ribarstvo

Cilj je suradnje:

(a)

modernizirati i restrukturirati poljoprivredu i ribarstvo postupcima koji uključuju modernizaciju infrastrukture i opreme, razvoj tehnika pakiranja i skladištenja te poboljšanje privatnih distribucijskih i prodajnih lanaca;

(b)

povećati raznolikost proizvodnje i vanjskih tržišta;

(c)

uspostaviti suradnju u području zdravstva, zdravlja bilja i tehnika uzgoja.

Članak 55.

Promet

Cilj je suradnje:

(a)

ostvariti restrukturiranje i modernizaciju cestovne, željezničke i lučke infrastrukture te infrastrukture zračnih luka od zajedničkog interesa u vezi s glavnim transeuropskim prometnim putovima;

(b)

utvrditi i primjenjivati operativne standarde koji su usporedivi sa standardima u Zajednici;

(c)

uskladiti opremu sa standardima Zajednice, posebno u multimodalnom prometu, kontejnerskom prometu i pretovarivanju;

(d)

postupno unaprijediti cestovni promet i upravljanje zračnim lukama, zračnim prometom i željeznicama.

Članak 56.

Telekomunikacije i informacijska tehnologija

Suradnja će se usmjeriti na sljedeće:

(a)

telekomunikacije općenito;

(b)

normizaciju, ispitivanje sukladnosti i izdavanje svjedodžbi za informacijsku tehnologiju i telekomunikacije;

(c)

širenje novih informacijskih tehnologija, posebno u odnosu na mreže i međusobno povezivanje mreža (ISDN – digitalna mreža integriranih usluga – i EDI – elektronička razmjena podataka);

(d)

poticanje istraživanja i razvoja novih sredstava komunikacije i informacijskih tehnologija radi razvijanja tržišta opreme, usluga i aplikacija povezanih s informacijskom tehnologijom te komunikacijama, uslugama i instalacijama.

Članak 57.

Energetika

Suradnja će se usmjeriti na sljedeće:

(a)

obnovljive izvore energije;

(b)

poticanje štednje energije;

(c)

primijenjena istraživanja u pogledu mreža baza podataka koje povezuju gospodarske i socijalne subjekte dviju stranaka;

(d)

pružanje potpore naporima za modernizaciju i razvoj energetskih mreža te za međusobno povezivanje takvih mreža s mrežama Zajednice.

Članak 58.

Turizam

Cilj je suradnje razvoj turizma, posebno u odnosu na:

(a)

upravljanje ugostiteljstvom i kakvoću usluga u raznim područjima povezanima s ugostiteljstvom;

(b)

razvoj marketinga;

(c)

promicanje turizma za mlade.

Članak 59.

Suradnja u carinskim pitanjima

1.   Cilj je suradnje osigurati poštenu trgovinu i poštovanje trgovačkih pravila. Suradnja će se usmjeriti na sljedeće:

(a)

pojednostavljenje carinskih provjera i postupaka;

(b)

uporabu Jedinstvene carinske deklaracije i povezivanje tranzitnih sustava Zajednice i Tunisa.

2.   Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, a posebno one predviđene člancima 61. i 62., upravna tijela ugovornih stranaka dužna su pružati uzajamnu pomoć u skladu s uvjetima Protokola br. 5.

Članak 60.

Suradnja u području statistike

Cilj je suradnje uskladiti metode koje koriste stranke te upotrijebiti podatke o svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom za koje je moguće prikupiti statističke podatke.

Članak 61.

Pranje novca

1.   Stranke su suglasne da je prijeko potrebno djelovati i surađivati kako bi se spriječilo korištenje njihovih financijskih sustava za pranje prihoda stečenih kaznenim djelima općenito, a posebno nezakonitom trgovinom drogama.

2.   Suradnja u tom području uključuje administrativnu i tehničku pomoć s ciljem uspostave odgovarajućih standarda za suzbijanje pranja novca, istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovom području, uključujući i Skupinu za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF).

Članak 62.

Borba protiv zlouporabe i trgovine drogama

1.   Cilj je suradnje:

(a)

poboljšati učinkovitost politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv nezakonite proizvodnje, opskrbe i trgovine narkoticima i psihotropnim tvarima;

(b)

ukloniti nezakonitu uporabu navedenih proizvoda.

2.   Stranke su dužne zajedno utvrditi odgovarajuće strategije i metode suradnje u skladu s vlastitim zakonodavstvom kako bi ostvarile navedene ciljeve. U pogledu svake radnje koju ne provode zajednički stranke se moraju savjetovati i blisko surađivati.

Predmetne radnje mogu uključivati odgovarajuće institucije iz javnog i privatnog sektora i međunarodne organizacije, u suradnji s vladom Republike Tunisa te odgovarajućim tijelima u Zajednici i državama članicama.

3.   Suradnja će se posebno odvijati u sljedećim oblicima:

(a)

osnivanju ili proširenju klinika/domova i informacijskih centara za liječenje i rehabilitaciju ovisnika o drogi;

(b)

provedbi prevencijskih, informativnih, obrazovnih i epidemioloških istraživačkih projekata;

(c)

uspostavi standarda za sprečavanje zlouporabe prekurzora i ostalih osnovnih sastojaka za nezakonitu proizvodnju narkotika i psihotropnih tvari, koji su istovjetni onima koje su usvojili Zajednica i odgovarajuća međunarodna tijela, a posebno Radna skupina za kemijske tvari (CATF).

Članak 63.

Dvije stranke zajedno utvrđuju postupke potrebne za ostvarenje suradnje u područjima obuhvaćenima ovom glavom.

GLAVA VI.

SURADNJA U SOCIJALNIM I KULTURNIM PITANJIMA

POGLAVLJE I.

RADNICI

Članak 64.

1.   Svaka je država članica dužna postupati prema radnicima koji su tuniski državljani i zaposleni na njezinom državnom području bez diskriminacije temeljene na državljanstvu u pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpuštanja s radnog mjesta u usporedbi s državljanima te države.

2.   Za sve tuniske radnike kojima je dopušteno prihvatiti privremeno plaćeno zaposlenje na državnom području države članice vrijede odredbe iz stavka 1. u vezi s radnim uvjetima i naknadom za rad.

3.   Tunis je dužan postupati na isti način prema radnicima koji su državljani neke države članice i zaposleni na državnom području Tunisa.

Članak 65.

1.   Podložno odredbama sljedećih stavaka, prema radnicima koji su tuniski državljani i članovima njihovih obitelji koji žive s njima postupat će se u području socijalne sigurnosti bez diskriminacije temeljene na državljanstvu u usporedbi s državljanima država članica u kojima su zaposleni.

Pojam socijalne sigurnosti obuhvaća ogranke socijalne sigurnosti koji pokrivaju naknade za bolovanje i porodiljni dopust, invalidsku mirovinu, starosnu i obiteljsku mirovinu, naknadu za slučaj nesreće na radu i naknadu u slučaju profesionalne bolesti i smrti, naknadu za nezaposlenost i obiteljsku naknadu.

Međutim, navedene odredbe ne smiju biti povod za primjenu drugih koordinacijskih pravila predviđenih zakonodavstvom Zajednice na temelju članka 51. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, osim pod uvjetima utvrđenima u članku 67. ovog Sporazuma.

2.   Sva se razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama članicama zbrajaju radi ostvarivanja prava na starosne, invalidske i obiteljske mirovine i rente, obiteljske naknade, naknade za bolovanje i porodiljni dopust te prava na zdravstvenu zaštitu tih radnika i članova njihovih obitelji s boravištem u Zajednici.

3.   Dotični radnici mogu primati obiteljski doplatak za članove svoje obitelji s boravištem u Zajednici.

4.   Dotični radnici mogu slobodno prenositi u Tunis sve starosne i obiteljske mirovine ili rente, naknade za nesreću na radu ili profesionalnu bolest, ili invalidske mirovine koje su posljedica nesreće na radu ili profesionalne bolesti, u visini utvrđenoj zakonodavstvom države ili država članica dužnika, osim u slučaju posebnih nedoprinosnih naknada.

5.   Prema radnicima koji su državljani neke države članice i koji su zaposleni na njegovom državnom području te prema članovima njihovih obitelji, Tunis će postupati na način sličan načinu predviđenom u stavcima 1., 3. i 4.

Članak 66.

Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na državljane stranaka koji nezakonito borave ili rade na državnom području države domaćina.

Članak 67.

1.   Prije kraja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje donijet će odredbe za provedbu načela utvrđenih u članku 65.

2.   Vijeće za pridruživanje donosi podrobna pravila za administrativnu suradnju kojima se utvrđuju potrebna jamstva za upravljanje i nadzor za primjenu odredaba iz stavka 1.

Članak 68.

Odredbe koje donese Vijeće za pridruživanje u skladu s člankom 67. ne smiju utjecati ni na koje pravo ili obvezu koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma između Tunisa i država članica ako navedeni sporazumi predviđaju povoljnije postupanje prema državljanima Tunisa ili država članica.

POGLAVLJE II.

DIJALOG O SOCIJALNIM PITANJIMA

Članak 69.

1.   Stranke će voditi redoviti dijalog o socijalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

2.   Odnosni se dijalog koristi radi pronalaženja načina za ostvarenje napretka u području kretanja radnika te jednakog postupanja i socijalne integracije za državljane Tunisa i Zajednice koji zakonito borave na državnim područjima njihovih zemalja domaćina.

3.   Dijalog posebno mora obuhvatiti sva pitanja povezana s:

(a)

životnim i radnim uvjetima u doseljeničkim zajednicama;

(b)

migracijom;

(c)

nezakonitom imigracijom i uvjetima povratka u domovinu pojedinaca koji krše zakonodavstvo u vezi s pravom boravka i pravom poslovnog nastana u njihovim zemljama domaćinima;

(d)

sustavima i programima za poticanje jednakog postupanja prema državljanima Tunisa i Zajednice, uzajamnog poznavanja kultura i civilizacija, promicanja tolerancije i uklanjanja diskriminacije.

Članak 70.

Dijalog o socijalnim pitanjima provodi se na istim razinama i u skladu s istim postupcima, kako je utvrđeno u glavi I. ovog Sporazuma, koja i sama može predstavljati okvir za taj dijalog.

POGLAVLJE III.

SURADNJA U SOCIJALNOM PODRUČJU

Članak 71.

Radi jačanja suradnje između stranaka u socijalnom području, projekti i programi provode se u svakom području od zajedničkog interesa.

Prednost se daje sljedećem:

(a)

smanjenju migracijskog pritiska, posebno otvaranjem novih radnih mjesta i razvijanjem programa osposobljavanja na područjima iz kojih iseljenici dolaze;

(b)

reintegraciji osoba vraćenih u domovinu uslijed njihova nezakonitog statusa na temelju zakonodavstva odnosne države;

(c)

promicanju uloge žena u procesu gospodarskog i socijalnog razvoja putem obrazovanja i medija u okviru tuniske politike po tom pitanju;

(d)

jačanju i razvijanju planiranja obitelji te programa za zaštitu majki i djece u Tunisu;

(e)

unaprjeđenju sustava socijalne zaštite;

(f)

jačanju sustava zdravstvene zaštite;

(g)

poboljšanju životnih uvjeta u siromašnim, gusto naseljenim područjima;

(h)

provedbi i financiranju programa razmjene i razonode za miješane skupine tuniskih i europskih mladih ljudi s boravištem u državama članicama s ciljem unaprjeđenja uzajamnog poznavanja kultura i promicanja tolerancije.

Članak 72.

Programi suradnje mogu se provoditi u suradnji s državama članicama i odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

Članak 73.

Vijeće za pridruživanje osnovat će radnu skupinu do kraja prve godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Ta će radna skupina biti odgovorna za stalno i redovito ocjenjivanje provedbe poglavlja od 1. do 3.

POGLAVLJE IV.

SURADNJA U KULTURNIM PITANJIMA

Članak 74.

1.   Radi jačanja uzajamnog poznavanja i razumijevanja, a uzimajući u obzir već provedene aktivnosti, stranke se obvezuju – poštujući pri tome kulturu druge stranke – kako će utvrditi čvršće temelje za trajni kulturni dijalog te promicati trajnu kulturnu suradnju bez prethodnog isključivanja bilo kojeg područja djelovanja.

2.   Pri izradi projekata i programa suradnje te provođenju zajedničkih aktivnosti stranke će staviti poseban naglasak na mlade ljude, pisana i audiovizualna sredstva izražavanja i komunikacije te na zaštitu vlastitog nasljeđa i širenje kulture.

3.   Stranke su suglasne da se programi kulturne suradnje koji su već u tijeku u Zajednici ili u jednoj ili više njezinih država članica mogu proširiti na Tunis.

GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 75.

Radi postizanja svih ciljeva ovog Sporazuma financijska se suradnja s Tunisom može provoditi u skladu s odgovarajućim financijskim postupcima i instrumentima.

Navedeni se postupci usvajaju na temelju zajedničkog dogovora među strankama putem najprikladnijih instrumenata nakon stupanja na snagu Sporazuma.

Pored područja obuhvaćenih glavama V. i VI. ovog Sporazuma, suradnja će se odvijati i u sljedećim područjima:

poticanju reformi s ciljem moderniziranja gospodarstva,

modernizaciji gospodarske infrastrukture,

poticanju privatnih ulaganja i aktivnosti za otvaranje novih radnih mjesta,

uzimanju u obzir učinaka postupnog uvođenja područja slobodne trgovine na tunisko gospodarstvo, posebno u vezi s modernizacijom i restrukturiranjem industrije,

donošenju mjera za politike koje se provode u socijalnim sektorima.

Članak 76.

U okviru instrumenata Zajednice namijenjenih kao potpora programima strukturne prilagodbe u mediteranskim državama – te u uskoj suradnji s tuniskim vlastima i ostalim sudionicima, a posebno s međunarodnim financijskim institucijama – Zajednica će razmotriti odgovarajuće načine pružanja podrške strukturnim politikama koje provodi Tunis radi ponovne uspostave financijske ravnoteže u svim njezinim ključnim aspektima i stvaranja gospodarskog okruženja kojim se potiče veći rast, a istodobno i povećava društveno blagostanje.

Članak 77.

Kako bi se postigao usklađeni pristup rješavanju izvanrednih makroekonomskih i financijskih problema, koji bi mogli proizaći iz postupne provedbe ovog Sporazuma, stranke će pažljivo nadzirati razvoj trgovine i financijskih odnosa između Zajednice i Tunisa kao dio redovitog gospodarskog dijaloga uspostavljenog sukladno glavi V.

GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Ovime se osniva Vijeće za pridruživanje, koje će se sastajati na ministarskoj razini jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju, i to na inicijativu predsjednika tog Vijeća te u skladu s uvjetima utvrđenima u njegovom poslovniku.

Vijeće će razmatrati sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 79.

1.   Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te članovi vlade Republike Tunisa, s druge strane.

2.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu odrediti da ih se zastupa, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi vlastiti poslovnik.

4.   Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedaju član Vijeća Europske unije i član vlade Republike Tunisa u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

Članak 80.

Vijeće za pridruživanje je radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma ovlašteno donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom.

Donesene su odluke obvezujuće za stranke, koje su dužne poduzimati mjere potrebne za provedbu tih odluka. Vijeće za pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke.

Vijeće donosi odluke i preporuke na temelju dogovora između stranaka.

Članak 81.

1.   Podložno ovlastima Vijeća, ovime se osniva Odbor za pridruživanje, koji je odgovoran za provedbu ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može djelomično ili u cijelosti prenijeti svoje ovlasti na Odbor za pridruživanje.

Članak 82.

1.   Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na razini dužnosnika, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i predstavnici Vlade Republike Tunisa, s druge strane.

2.   Odbor za pridruživanje donosi vlastiti poslovnik.

3.   Odborom za pridruživanje naizmjence predsjedaju predstavnik Predsjedništva Vijeća Europske unije i predstavnik vlade Republike Tunisa.

Odbor za pridruživanje obično se sastaje naizmjence u Zajednici i u Tunisu.

Članak 83.

Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke za upravljanje Sporazumom, kao i odluke u svim područjima za koja mu je Vijeće prenijelo ovlasti.

Odluke sastavlja na temelju dogovora među strankama. Te su odluke obvezujuće za stranke, koje su dužne poduzimati mjere potrebne za provedbu predmetnih odluka.

Članak 84.

Vijeće za pridruživanje može osnovati bilo koju radnu skupinu ili tijelo potrebno za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 85.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve odgovarajuće mjere za unaprjeđenje suradnje i kontakata između Europskog parlamenta i Zastupničkog doma Republike Tunisa te između Gospodarskog i socijalnog odbora Zajednice i Gospodarskog i socijalnog vijeća Republike Tunisa.

Članak 86.

1.   Svaka stranka može uputiti Vijeću za pridruživanje bilo koji spor u vezi s primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može riješiti spor putem odluke.

3.   Svaka je stranka dužna poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke iz stavka 2.

4.   Ako spor nije moguće riješiti u skladu sa stavkom 2., svaka stranka može priopćiti drugoj imenovanje arbitra; druga stranka mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca. Za primjenu tog postupka Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Svaka stranka u sporu dužna je poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke arbitara.

Članak 87.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava ugovornu stranku da poduzme bilo koje mjere:

(a)

koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija u suprotnosti s njezinim temeljnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koji su neophodni za obrambene svrhe, a pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c)

koje smatra prijeko potrebnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji bi utjecali na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju, ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 88.

1.   U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom te ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje on sadrži:

režimi koje Republika Tunis primjenjuje u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili njihovih društava,

režimi koje Zajednica primjenjuje u odnosu na Republiku Tunis ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između tuniskih državljana ili tuniskih društava.

Članak 89.

Ništa u ovom Sporazumu nema učinak:

proširenja fiskalnih prednosti koje bilo koja stranka dodjeljuje u okviru bilo kojeg međunarodnog sporazuma ili režima koji je za nju obvezujući,

sprečavanja bilo koje stranke da donese ili primijeni bilo koju mjeru s ciljem sprečavanja prijevare ili utaje poreza,

suprotstavljanja pravu bilo koje stranke da primjenjuje odgovarajuće odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnom položaju u odnosu na njihovo mjesto boravišta.

Članak 90.

1.   Stranke su dužne poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje vlastitih obveza iz ovog Sporazuma. Pobrinut će se da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2.   Ako jedna od stranaka smatra kako je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovog Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima od osobite žurnosti, mora dostaviti Vijeću za pridruživanje sve relevantne podatke potrebne za temeljito ocjenjivanje situacije radi pronalaženja rješenja prihvatljivog objema strankama.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju provedbu ovog Sporazuma. Predmetne se mjere odmah priopćuju Vijeću za pridruživanje i o njima se mora provesti savjetovanje u okviru Vijeća za pridruživanje ako to druga stranka zatraži.

Članak 91.

Protokoli od 1. do 5., prilozi od 1. do 7. i izjave čine sastavni dio Sporazuma.

Članak 92.

U smislu ovog Sporazuma „stranke” znače Zajednicu ili države članice, ili Zajednicu i njezine države članice u skladu s njihovim ovlastima, s jedne strane, i Tunis, s druge strane.

Članak 93.

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum na način da o tome obavijesti drugu stranku. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 94.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja na koja se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, i to pod uvjetima utvrđenima u navedenim ugovorima, te na državno područje Republike Tunisa, s druge strane.

Članak 95.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 96.

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

On stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od dana na koji ugovorne stranke jedna drugu obavijeste kako su postupci navedeni u prvom stavku okončani.

2.   Nakon stupanja na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Republike Tunisa te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Tunisa, koji su potpisani u Tunisu 25. travnja 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image


PRILOG 1.

PROIZVODI IZ ČLANKA 10. STAVKA 1.

Oznaka KN

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

0403 10 51

– jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – – do uključno 1,5 masenih %

0403 10 53

– – – više od 1,5 masenih % do uključno 27 masenih %

0403 10 59

– – – više od 27 masenih %

– – – ostali, sa sadržajem mliječne masti:

0403 10 91

– – – do uključno 3 masenih %

0403 10 93

– – – više od 3 masenih % do uključno 6 masenih %

0403 10 99

– – – više od 6 masenih %

0403 90 71

– ostali, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

– – u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, sa sadržajem mliječne masti:

– – – do uključno 1,5 masenih %

0403 90 73

– – – više od 1,5 masenih % do uključno 27 masenih %

0403 90 79

– – – više od 27 masenih %

– – ostalo, sa sadržajem mliječne masti:

0403 90 91

– – – do uključno 3 masenih %

0403 90 93

– – – više od 3 masenih % do uključno 6 masenih %

0403 90 99

– – – više od 6 masenih %

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut:

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

– margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1517 90 10

– ostali, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa, osim ekstrakta slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih dodataka tarifne oznake 1704 90 10

1704 10 11

– žvakaće gume, uključujući i prevučene šećerom:

– – s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) manjim od 60 %:

– – – u pločicama

1704 10 19

– – – ostale

– – s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim:

1704 10 91

– – – u pločicama

1704 10 99

– – – ostale

1704 90 30

– bijela čokolada

– ostali:

1704 90 51

– – paste, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili veće

1704 90 55

– pastile za grlo i bomboni protiv kašlja

1704 90 61

– proizvodi prevučeni šećerom

– ostali:

1704 90 65

– – gumeni proizvodi i žele proizvodi, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećera

1704 90 71

– – bomboni, punjeni ili nepunjeni

1704 90 75

– – karamele (toffee) i slične slastice

– – ostalo:

1704 90 81

– – – komprimati

1704 90 99

– – – ostalo

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

1806 10 15

– – koji ne sadrže saharozu ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza manjim od 5 %

1806 10 20

– – s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim, ali manjim od 65 %

1806 10 30

– – s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim, ali manjim od 80 %

1806 10 90

– – s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

1806 20 10

– ostali proizvodi u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili pakiranjima većim od 2 kg:

– – s masenim udjelom kakao maslaca ili mješavine kakao maslaca i mliječne masti 31 % ili većim

1806 20 30

– – s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca i mliječne masti 25 % ili većim, ali manjim od 31 %

– ostali:

1806 20 50

– – s masenim udjelom kakao maslaca 18 % ili većim

1806 20 70

– – čokoladno-mliječni proizvodi u prahu (uključujući u granulama)

1806 20 80

– – čokoladni preljevi (kakao glazure)

1806 20 95

– – ostali

– ostali, u blokovima, pločama ili šipkama:

1806 31 00

– – punjeni

1806 32 10

– – nepunjeni:

– – – s dodanim žitaricama, voćem ili orašastim plodovima

1806 32 90

– – ostali

1806 90 11

– ostali:

– – čokolada i čokoladni proizvodi:

– – – čokoladni bomboni, punjeni ili nepunjeni:

– – – – koji sadrže alkohol

1806 90 19

– – – ostali

– – ostali:

1806 90 31

– – punjeni

1806 90 39

– – nepunjeni:

1806 90 50

– proizvodi od šećera i od drugih sladila, koji sadrže kakao

1806 90 60

– namazi koji sadrže kakao

1806 90 70

– pripravci koji sadrže kakao, namijenjeni za pripravu pića

1806 90 90

– ostali

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao prah ili koji sadrže manje od 50 % masenog udjela kakao praha, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao prah ili koji sadrže manje od 10 % masenog udjela kakao praha, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1901 10

– proizvodi za dječju prehranu u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

1901 20

– mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

1901 90 11

– sladni ekstrakt:

– – s masenim udjelom suhog ekstrakta 90 % ili većim

1901 90 19

– – ostalo

1901 90 99

– ostalo

1902

Tjestenina, osim punjene tjestenine iz tarifnih oznaka KN 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, pripremljen ili nepripremljen

1902 11

– nekuhana tjestenina, nepunjena ili drukčije pripremljena:

– – s jajima

1902 19 10

– – koja ne sadrži brašno ili krupicu od obične pšenice

1902 19 90

– ostala

– punjena tjestenina, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

1902 20 91

– – kuhana

1902 20 99

– – ostala

– ostala tjestenina:

1902 30 10

– – sušena

1902 30 90

– – ostala

1902 40 10

– kuskus:

– – nepripremljen

1902 40 90

– – ostali

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice osim kukuruza u zrnu, prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

1904 10 10

– Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:

– – dobiveni od kukuruza

1904 10 30

– – dobiveni od riže

1904 10 90

– – ostali

1904 90 10

– ostalo:

– – riža

1904 90 90

– – ostalo

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno o tome sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi:

1905 10 00

– hruskavi kruh (krisp)

1905 20 10

– medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slični proizvodi:

– – s masenim udjelom saharoze manjim od 30 %(uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza)

1905 20 30

– – s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim, ali manjim od 50 % (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza)

1905 20 90

– – s masenim udjelom saharoze 50 % ili većim (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza)

1905 30 11

– slatki keksi; vafli ili oblatne:

– – potpuno ili djelomično prekriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:

– – – u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 85 g

1905 30 19

– – – ostali

– – ostali:

– – – slatki keksi

1905 30 30

– – – s masenim udjelom mliječnih masti 8 % ili većim

– – – – ostali

1905 30 51

– – – – – sendvič keksi

1905 30 59

– – – – – ostali

– – vafli i oblate

1905 30 91

– – – soljeni, punjeni ili nepunjeni

1905 30 99

– – – ostalo

1905 40 10

– dvopek, tost-kruh i slični tost proizvodi:

– – dvopek

1905 40 90

– – ostalo

1905 90 10

– – kruh bez kvasca (matzos)

1905 90 20

– – hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate za pečaćenje, rižin papir i slični proizvodi:

– – ostalo:

1905 90 30

– – – kruh, koji ne sadrži med, jaja, sir ili voće, s masenim udjelom šećera u suhoj tvari ne većim od 5 % i masti ne većim 5 %

1905 90 40

– – – vafli i oblate s masenim udjelom vode ne većim od 10 %

1905 90 45

– – – keksi

1905 90 55

– – – proizvodi, dobiveni ekstruzijom ili ekspandiranjem, začinjeni ili soljeni

– – ostalo:

1905 90 60

– – – s dodanim sladilima

1905 90 90

– – – ostalo

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2008 92 45

Proizvodi tipa Muesli na osnovi neprženih pahuljica žitarica

2008 99 85

Kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2101 10 98

– ostalo

2101 20 98

– ostalo

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, osim pržene cikorije

2102 10 31

– Pekarski kvasac

2102 10 39

– ostali

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa:

2105 00 10

– bez sadržaja mliječne masti ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %

– s masenim udjelom mliječnih masti:

2105 00 91

– – 3 % ili većim, ali manjim od 7 %

2105 00 99

– – 7 % ili većim

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

2106 10 80

– ostali

2106 90 10

– fondue sir

– aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi:

2106 90 98

– – ostali

2202 90 91

Bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009, koji sadrže proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda pod iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

2202 90 95

– ostala, s masenim udjelom masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

– – 0,2 % ili većim,ali manjim od 2 %

2202 90 99

– – 2 % ili većim

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

– u vodenoj otopini:

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 19

– – ostali

– ostali:

2905 44 91

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 99

– – ostali

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi, osim eterificiranih i esterificiranih škrobova iz tarifnog broja 3505 10 50:

3505 10

– dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

– – dekstrini

– – drugi modificirani škrobovi

3505 10 90

– – – ostali

3505 20

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se koriste u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3823 60

Sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog broja 2905 44:

3823 60 11

– u vodenoj otopini:

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 19

– – ostalo

– ostalo:

3823 60 91

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 99

– ostalo


PRILOG 2.

PROIZVODI IZ ČLANKA 10. STAVKA 2.

Popis 1.  (1)

Oznaka KN

Opis

Kvote

(u tonama)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerol (glicerin), čisti ili ne; glicerolske vode i glicerolske lužine

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

186

1803

1803 10

1803 20

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

100

1805

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

180

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao prah ili koji sadrže manje od 50 % masenog udjela kakao praha, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, koji ne sadrže kakao prah ili koji sadrže manje od 10 % masenog udjela kakao praha, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu;

762

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

370

2203

Pivo dobiveno od slada

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića; složeni alkoholni pripravci za uporabu u proizvodnji pića

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigare

493

2915 90

Ostale karboksilne kiseline

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi; ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojanja ili fiksiranje bojila

990


Popis 2.

Oznaka KN

Opis

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5 % ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea Mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2008 92 45

Proizvodi tipa Muesli na osnovi neprženih pahuljica žitarica

2008 99 85

Kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim pripremljeni ili konzervirani na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2101 10 98

Proizvodi na osnovi kave ili ekstrakata, esencija ili koncentrata kave, osim proizvoda iz tarifnog broja NC 2101 10 91

2101 20 98

Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja ili mate-čaja te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija i koncentrata, ili na osnovi čaja ili mate-čaja, osim proizvoda iz tarifnog broja NC 2101 20 10

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, osim pržene cikorije

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

– u vodenoj otopini:

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 19

– – ostali

– ostali:

2905 44 91

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 99

– – ostali

ex 3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina

3823 60

Sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog broja 2905 44

3823 60 11

– u vodenoj otopini:

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 19

– – ostalo

– ostalo:

3823 60 91

– – s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 99

– – ostalo


Popis 3.

Oznaka KN

Opis

ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

– Margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1517 90 10

– ostali, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice osim kukuruza u zrnu, prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

1904 10 10

– Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:

– – dobiveni od kukuruza

1904 10 30

– – dobiveni od riže

1904 10 90

– – ostali

1904 90 10

– ostalo:

– – riža

1904 90 90

– – ostalo

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom kakaa ili bez kakaa

2105 00 10

– bez sadržaja mliječnih masti ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %

– s masenim udjelom mliječnih masti:

2105 00 91

– – 3 % ili većim, ali manjim od 7 %

2105 00 99

– – 7 % ili većim

2202 90 91

Bezalkoholna pića, osim sokova voća i povrća iz tarifnog broja 2009, koji sadrže proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

2202 90 95

– ostala, s masenim udjelom masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404:

– – 0,2 % ili većim, ali manjim od 2 %

2202 90 99

– – 2 % ili većim


(1)  Proizvodi za koje će Tunis zadržati razinu carinskih stopa na snazi 1. siječnja 1995. tijekom četiri godine u okviru prikazanih carinskih kvota u skladu s člankom 10. stavkom 3. prvim podstavkom.

U skladu s člankom 10. stavkom 3. drugim podstavkom tijekom ukidanja industrijske komponente carina temeljem članka 10. stavka 4., carine koje se primjenjuju za proizvode za koje je potrebno ukinuti carinske kvote ne smiju biti veće od carina koje su na snazi 1. siječnja 1995.


PRILOG 3.

Oznaka KN

0505100

2519900

2707201

2818100

0505900

2520100

2707209

2818200

1302120

2521000

2707301

2818300

1302130

2523300

2707309

2819100

1302140

2524000

2707401

2820100

1302190

2525100

2707409

2820900

1302200

2525200

2707501

2821100

1302310

2525300

2707509

2821200

1505100

2526100

2707600

2823000

1505900

2526200

2707910

2824100

1515601

2527000

2707990

2824200

1515609

2528100

2708100

2824900

1516200

2528900

2708200

2825100

1522000

2529100

2709009

2825200

1702909

2529210

2712109

2825300

1804000

2529220

2712209

2825400

2001909

2529300

2712909

2825500

2101200

2530100

2713119

2825600

2101300

2530200

2713129

2825700

2103301

2530300

2713909

2825800

2106100

2530900

2714108

2825909

2106900

2601110

2714109

2826110

2403100

2601120

2714909

2826120

2403910

2601200

2715002

2826190

2403990

2602000

2715009

2826200

2501001

2603000

2801100

2826300

2501009

2604000

2801200

2826900

2502000

2605000

2801300

2827100

2504100

2606000

2802000

2827200

2504900

2607000

2803000

2827310

2505100

2608000

2804100

2827320

2505900

2609000

2804210

2827330

2506100

2610000

2804290

2827340

2506210

2611000

2804300

2827350

2506290

2612100

2804400

2827360

2507001

2612200

2804500

2827370

2507002

2613100

2804610

2827380

2508100

2613900

2804690

2827390

2508200

2614000

2804800

2827410

2508300

2615100

2804900

2827490

2508401

2615900

2805110

2827510

2508409

2616100

2805190

2827590

2508500

2616900

2805210

2827600

2508600

2617100

2805220

2828100

2508700

2617900

2805300

2828901

2509000

2618000

2809100

2828902

2511200

2619000

2810000

2828909

2512000

2620110

2811110

2829110

2513110

2620190

2811210

2829190

2513190

2620200

2811220

2829900

2513210

2620300

2811230

2830100

2513290

2620400

2812100

2830200

2514000

2621000

2812900

2830300

2516110

2701110

2813100

2830901

2516120

2701120

2813900

2830909

2516210

2701190

2814100

2831100

2516220

2701200

2814200

2831900

2517100

2702100

2815110

2832100

2517200

2702200

2815120

2832200

2517300

2703000

2815201

2832300

2517410

2704001

2815202

2833110

2517490

2704002

2815300

2833190

2518100

2705000

2816100

2833210

2518200

2706000

2816200

2833220

2518300

2707101

2816300

2833230

2519100

2707109

2817000

2833240

2833250

2902420

2909430

2917130

2833260

2902430

2909440

2917140

2833270

2902440

2909490

2917190

2833290

2902500

2909500

2917200

2833300

2902600

2909600

2917310

2833400

2902700

2910100

2917320

2834220

2903110

2910200

2917330

2835100

2903120

2910300

2917340

2835210

2903130

2910900

2917350

2835220

2903140

2911000

2917360

2835230

2903150

2912110

2917370

2835249

2903160

2912120

2917390

2835260

2903190

2912130

2918110

2835290

2903210

2912190

2918120

2835390

2903220

2912210

2918130

2836100

2903230

2912290

2918140

2836200

2903510

2912300

2918150

2836300

2903590

2912410

2918160

2836409

2903610

2912420

2918170

2836500

2903621

2912490

2918190

2836600

2903690

2912500

2918210

2836700

2904200

2912600

2918220

2836910

2904900

2913000

2918230

2836920

2905110

2914110

2918290

2836930

2905120

2914120

2918300

2836990

2905130

2914130

2918900

2839110

2905140

2914190

2919000

2839190

2905150

2914210

2920100

2839200

2905160

2914220

2920901

2839900

2905170

2914230

2920909

2840110

2905190

2914290

2921110

2840190

2905210

2914300

2921120

2840200

2905220

2914410

2921190

2840300

2905290

2914490

2921210

2841100

2905310

2914500

2921220

2841200

2905320

2914610

2921290

2841300

2905390

2914690

2921300

2841400

2905410

2914700

2921410

2841500

2905420

2915110

2921420

2841600

2905430

2915120

2921430

2841700

2905440

2915130

2921440

2841800

2905490

2915210

2921450

2841900

2905500

2915220

2921490

2842100

2906110

2915230

2921510

2842901

2906120

2915240

2921590

2842909

2906130

2915290

2922110

2844400

2906140

2915310

2922120

2846100

2906190

2915320

2922130

2846900

2906210

2915330

2922190

2847000

2906290

2915340

2922210

2848100

2907110

2915350

2922220

2848900

2907120

2915390

2922290

2849100

2907130

2915400

2922300

2849200

2907140

2915500

2922410

2849900

2907150

2915600

2922420

2850000

2907190

2915700

2922490

2851001

2907210

2915900

2922500

2851002

2907220

2916110

2923100

2851009

2907230

2916120

2923200

2901100

2907290

2916130

2923900

2901210

2907300

2916140

2924100

2901220

2908100

2916150

2924210

2901230

2908200

2916190

2924290

2901240

2908900

2916200

2925110

2901290

2909110

2916310

2925190

2902110

2909190

2916320

2925200

2902190

2909200

2916330

2926100

2902200

2909300

2916390

2926200

2902300

2909410

2917110

2926900

2902410

2909420

2917120

2927000

2928000

3004409

3214900

3702440

2929100

3004501

3215901

3702510

2929900

3004509

3215902

3702520

2930100

3004901

3215909

3702530

2930200

3004909

3301110

3702540

2930300

3006200

3301120

3702550

2930400

3006300

3301130

3702560

2930900

3006400

3301140

3702910

2931002

3006500

3301190

3702920

2931009

3101000

3301210

3702930

2932110

3102100

3301220

3702940

2932130

3102210

3301230

3702950

2932190

3102290

3301240

3703100

2932210

3102300

3301250

3703200

2932290

3102400

3301260

3703900

2932901

3102500

3301291

3705100

2932909

3102600

3301299

3705200

2933110

3102700

3301300

3705900

2933190

3102800

3301901

3707100

2933210

3102900

3301902

3707900

2933290

3103100

3301903

3801100

2933310

3103200

3302900

3801200

2933390

3103900

3401111

3801300

2933400

3104100

3402120

3801900

2933510

3104200

3402130

3802100

2933590

3104300

3402191

3802900

2933610

3104900

3403111

3803000

2933690

3105100

3403119

3804001

2933710

3105200

3403191

3804009

2933790

3105300

3403199

3805100

2933900

3105400

3403910

3805200

2934100

3105510

3403990

3805900

2934200

3105590

3404100

3806100

2934300

3105600

3404200

3806200

2934901

3105901

3404900

3806300

2934909

3105909

3405200

3806901

2935000

3201100

3405300

3806909

2940000

3201200

3405400

3807000

3001100

3201300

3405901

3809100

3001200

3201900

3405909

3809910

3001901

3202100

3407001

3809920

3001909

3202900

3407002

3809990

3002100

3203000

3407009

3810100

3002200

3204110

3501100

3810900

3002310

3204120

3501900

3811110

3002390

3204130

3502100

3811190

3002900

3204140

3502900

3811210

3003101

3204150

3503001

3811290

3003109

3204160

3503009

3811900

3003201

3204170

3504000

3812100

3003209

3204190

3505100

3812200

3003311

3204200

3505200

3812300

3003319

3204900

3506910

3814000

3003391

3205000

3506991

3815110

3003399

3206100

3506992

3815120

3003401

3206200

3506999

3815190

3003409

3206300

3507100

3815900

3003901

3206410

3507900

3816000

3003909

3206420

3701100

3817100

3004101

3206430

3701200

3817200

3004109

3206490

3701910

3818000

3004201

3206500

3701990

3820000

3004209

3207100

3702100

3821000

3004311

3207200

3702200

3822000

3004319

3207300

3702310

3823100

3004321

3207400

3702320

3823200

3004329

3212100

3702390

3823300

3004391

3212901

3702410

3823400

3004399

3213100

3702420

3823500

3004401

3213900

3702430

3823600

3823901

3921120

4101300

4801000

3823902

3921140

4101400

4802200

3823903

3921190

4102100

4802300

3901100

3926201

4102210

4802400

3901200

3926902

4102290

4805400

3901300

3926903

4103100

4811391

3901901

3926904

4103200

4811902

3901909

3926907

4103900

4812000

3902200

4001100

4104101

4813900

3902300

4001210

4104102

4822100

3902901

4001220

4104221

4823300

3902909

4001290

4104291

4823511

3903110

4001300

4104311

4823901

3903190

4002110

4104391

4823904

3903200

4002190

4105121

4904009

3903300

4002200

4105201

4905100

3903901

4002310

4106121

4905910

3903909

4002390

4106201

4905990

3904100

4002410

4107210

4908101

3904210

4002490

4107290

4908901

3904300

4002510

4107900

4911101

3904400

4002590

4111000

5001000

3904500

4002600

4204001

5002000

3904610

4002700

4204009

5003100

3904901

4002800

4401100

5003900

3904909

4002910

4401210

5004000

3905190

4002990

4401220

5005000

3905200

4003000

4401300

5006001

3905901

4004000

4402001

5006002

3905909

4005100

4402009

5007100

3906100

4005200

4403100

5007201

3906909

4005910

4403200

5007209

3907100

4005990

4403310

5007901

3907200

4006100

4403320

5007909

3907300

4006900

4403330

5101110

3907400

4007000

4403340

5101190

3907600

4009201

4403350

5101210

3907910

4009209

4403910

5101290

3907991

4009301

4403920

5101300

3907999

4009309

4403990

5102100

3908100

4009401

4404100

5102200

3908900

4009409

4404200

5103100

3909102

4009501

4405000

5103200

3909109

4009509

4413001

5103300

3909201

4010101

4413009

5104000

3909209

4010102

4417001

5105100

3909301

4010109

4421902

5105210

3909309

4010910

4421903

5105290

3909401

4010991

4501100

5105300

3909409

4010992

4501900

5105400

3909501

4010999

4601200

5107100

3909509

4011300

4601910

5108100

3910001

4014100

4601990

5108200

3910009

4014901

4602100

5109100

3911100

4014909

4602900

5109900

3911900

4015110

4701000

5110001

3912110

4015190

4702000

5110002

3912120

4015900

4703110

5202910

3912200

4016100

4703190

5203000

3912310

4016940

4703210

5204110

3912390

4016951

4703290

5204190

3912900

4016959

4704110

5204200

3913100

4016991

4704190

5207100

3913900

4016999

4704210

5207900

3914000

4017001

4704290

5301100

3918101

4017002

4705000

5301210

3918102

4101100

4706100

5301290

3918901

4101210

4706910

5301300

3918902

4101220

4706920

5302100

3919900

4101290

4706990

5302900

5303100

5502009

5909000

7003200

5303900

5503100

5910000

7003300

5304100

5503200

5911100

7004100

5304900

5503300

5911200

7005210

5305110

5503400

5911310

7005290

5305190

5503900

5911320

7010901

5305210

5504100

5911400

7010902

5305290

5504901

5911901

7011100

5305911

5504909

5911902

7011200

5305919

5506100

5911909

7011900

5305991

5506200

6115921

7014000

5305999

5506300

6115931

7015100

5306100

5506900

6117801

7017100

5306200

5507001

6217100

7017200

5307100

5507002

6217900

7017900

5307200

5507009

6307200

7019100

5308100

5509520

6502009

7019200

5308200

5511100

6507000

7019310

5308300

5511200

6603100

7019320

5308900

5511300

6603200

7019390

5309110

5603001

6603900

7019900

5309190

5603002

6804101

7020002

5309210

5603009

6804109

7104101

5309290

5604100

6804211

7104201

5310101

5604200

6804219

7104901

5310109

5604900

6804300

7201100

5310901

5605000

6806100

7201200

5310909

5606001

6806200

7201300

5311001

5606002

6806900

7201400

5311002

5606003

6807100

7202110

5311003

5606009

6807900

7202190

5311004

5607109

6810110

7202210

5311009

5607309

6810200

7202290

5402100

5607909

6812101

7202300

5402200

5608110

6812109

7202410

5402310

5608190

6812200

7202490

5402320

5608900

6812300

7202500

5402330

5609000

6812400

7202600

5402390

5801101

6812500

7202700

5402410

5801102

6812600

7202800

5402420

5801210

6812700

7202910

5402430

5801220

6812900

7202920

5402490

5801230

6814100

7202930

5402510

5801240

6814900

7202990

5402520

5801250

6815100

7203100

5402590

5801260

6815200

7203900

5402610

5801310

6815910

7205100

5402620

5801320

6815990

7205210

5402690

5801330

6902100

7205290

5403100

5801340

6902201

7206900

5403200

5801350

6902901

7208110

5403310

5801360

6903100

7208120

5403320

5801901

6903201

7208130

5403330

5801902

6903900

7208140

5403390

5806311

6904101

7208210

5403410

5806312

6904109

7208220

5403420

5806321

6904901

7208230

5403490

5806322

6904909

7208240

5404100

5806391

6905101

7208320

5404900

5806392

6906001

7208410

5405001

5809000

6906009

7208420

5405009

5902100

6909119

7209310

5406100

5902200

6909199

7209320

5406200

5902900

7002100

7209330

5501100

5903100

7002200

7209410

5501200

5903200

7002310

7209420

5501300

5903900

7002320

7209430

5501900

5905001

7002390

7209900

5502001

5905009

7003110

7210319

5502002

5908000

7003190

7210391

7210399

7302400

7414900

7907901

7210419

7302900

7416000

8001100

7210491

7303000

7417009

8001200

7210499

7304200

7419100

8003001

7210701

7305110

7419910

8003009

7210709

7307210

7419991

8004000

7210901

7307220

7501100

8005100

7210909

7307230

7501200

8005200

7211110

7307290

7502100

8006001

7211120

7307930

7502200

8007001

7211190

7307990

7504000

8007002

7211210

7312900

7505110

8007009

7211220

7315111

7505120

8101100

7211290

7315119

7505210

8101920

7211300

7315121

7505220

8101930

7211410

7315129

7506100

8101990

7211490

7315190

7506200

8102100

7211900

7315200

7507110

8102910

7212219

7315810

7507120

8102920

7212291

7315890

7507200

8102930

7212299

7315900

7508001

8102990

7212309

7317002

7508009

8103100

7212401

7318161

7601100

8103900

7212409

7319100

7601200

8104110

7212501

7319200

7603100

8104200

7212509

7319300

7603200

8104300

7212601

7319900

7604101

8104901

7212609

7321901

7604102

8104909

7213209

7326190

7604291

8105900

7213390

7326901

7604292

8106000

7213490

7326902

7605110

8107100

7213501

7326903

7605190

8107900

7213509

7401100

7605210

8108100

7214100

7401200

7605290

8108900

7214309

7402000

7606119

8110001

7214409

7403110

7606121

8110009

7214509

7403120

7606129

8111001

7214600

7403130

7606919

8111009

7215100

7403190

7606921

8112190

7215200

7403210

7606929

8112200

7215300

7403220

7607110

8112400

7215400

7403230

7609000

8112910

7215900

7403290

7613000

8112990

7216100

7405000

7614900

8201500

7216220

7406100

7616902

8201600

7216310

7406200

7616903

8202400

7216320

7407100

7616904

8203300

7216330

7407220

7616905

8203400

7216400

7407290

7801100

8204200

7216500

7408111

7801910

8208300

7216609

7408119

7801990

8208901

7216900

7408210

7803001

8209000

7217121

7408220

7803002

8210000

7217129

7408290

7804111

8211940

7217139

7409119

7804112

8212109

7217199

7409199

7804191

8212201

7217219

7409219

7804192

8212209

7217229

7409299

7804200

8212909

7217239

7409311

7806001

8214109

7217299

7409319

7806009

8301500

7217319

7409391

7901110

8301701

7217329

7409399

7901120

8302600

7217339

7409401

7901200

8305100

7217399

7409409

7903100

8305900

7218100

7409901

7903900

8307100

7218900

7409909

7904000

8311900

7301200

7410210

7905000

8401200

7302100

7410220

7906001

8402900

7302200

7412100

7906002

8403900

7302300

7414100

7907100

8405900

8406110

8467920

8508200

8532220

8406190

8467990

8508800

8532230

8406900

8469100

8508900

8532240

8407100

8469210

8509100

8532250

8407210

8469290

8509200

8532290

8407290

8469310

8509300

8532300

8407900

8469390

8509400

8532900

8409100

8470101

8509800

8533100

8410900

8470109

8509900

8533210

8411910

8470210

8510100

8533290

8411990

8470290

8510200

8533310

8412100

8470300

8510900

8533900

8412900

8470400

8511100

8535210

8414200

8470900

8511200

8535290

8414900

8472100

8511300

8535400

8418696

8472200

8511400

8536410

8419310

8472300

8511500

8539210

8419901

8473100

8511800

8539229

8419902

8473210

8511900

8539310

8419909

8473290

8512100

8539391

8420990

8473300

8512201

8539400

8421120

8473400

8512300

8540110

8421910

8474320

8512400

8540120

8422110

8475900

8513101

8540200

8422190

8477900

8513900

8540300

8423890

8478100

8515900

8540410

8425200

8478900

8516103

8540420

8425310

8480300

8516310

8540810

8425410

8480710

8516320

8540890

8428400

8481101

8516330

8540910

8428600

8481109

8516400

8540990

8428900

8481200

8516500

8541100

8430200

8481300

8516720

8541210

8431100

8481400

8516790

8541290

8431200

8481801

8516800

8541300

8431410

8482100

8517200

8541400

8431420

8482200

8517400

8541500

8431490

8482300

8518211

8541600

8432801

8482400

8518300

8542110

8432901

8482500

8518400

8542190

8433110

8482800

8519290

8542200

8433190

8482910

8519310

8542800

8437100

8482990

8519390

8542900

8437800

8485100

8519400

8543200

8437900

8485900

8520100

8543800

8442400

8501100

8520200

8543900

8443900

8501310

8521100

8545110

8448330

8501511

8521900

8545190

8448410

8501512

8522100

8545200

8448420

8502201

8523110

8545900

8450200

8502202

8523120

8546200

8450909

8504230

8523130

8547100

8451210

8504311

8523209

8603100

8452210

8504312

8524100

8603900

8452290

8504500

8524210

8606100

8452300

8504900

8524220

8606200

8453900

8505110

8524230

8606300

8454900

8505190

8524901

8606910

8455900

8505900

8526100

8606920

8462310

8506901

8526910

8607191

8462490

8506909

8526920

8607192

8466910

8507301

8527311

8607199

8466920

8507309

8527312

8607210

8466930

8507400

8527321

8607290

8466940

8507800

8527322

8607300

8467110

8507901

8530100

8607910

8467190

8507902

8530800

8607990

8467810

8507904

8530900

8608009

8467890

8507909

8532100

8701100

8467910

8508100

8532210

8701300

8701900

9009110

9027400

9208900

8703212

9009120

9027901

9209100

8703222

9009210

9027909

9209200

8703322

9009220

9028100

9209300

8801100

9009300

9028209

9209910

8801900

9009900

9028900

9209920

8803100

9010300

9029201

9209930

8803200

9010900

9029209

9209940

8803300

9011900

9029900

9209990

8803900

9013900

9030900

9402102

8904000

9014100

9031900

9402902

8906009

9014200

9032100

9402909

9001100

9014800

9032900

9405501

9001200

9014900

9033000

9502910

9002110

9015300

9107000

9502991

9002190

9015900

9108110

9506110

9002200

9017109

9108120

9506120

9002900

9017209

9108190

9506190

9004903

9017300

9108200

9506290

9005100

9017809

9108910

9506310

9005801

9017900

9108990

9506320

9005809

9018110

9109110

9506390

9005901

9018190

9109190

9506400

9005909

9018200

9109900

9506510

9006200

9018320

9110110

9506590

9006301

9018390

9110120

9506610

9006309

9018410

9110190

9506690

9006400

9018491

9110900

9506700

9006510

9018499

9114100

9506910

9006520

9018500

9114200

9506990

9006530

9018902

9114300

9507100

9006590

9018903

9114400

9507201

9006610

9018904

9114900

9507202

9006620

9018909

9201100

9507300

9006690

9019100

9201200

9507900

9006910

9019200

9201900

9508000

9006990

9020000

9202100

9603500

9007110

9021211

9202900

9603901

9007191

9021291

9203000

9603909

9007199

9022110

9204100

9606300

9007210

9022210

9204200

9607201

9007290

9022900

9205100

9608103

9007910

9024900

9205900

9608409

9007920

9025190

9206000

9608600

9008100

9025209

9207100

9609200

9008300

9025900

9207900

 

9008900

9026900

9208100

 


PRILOG 4.

Oznaka KN

1302320

2936250

3603009

3923299

1506000

2936260

3604100

3923300

1521100

2936270

3604901

3923400

1521900

2936280

3604902

3923500

2008910

2936290

3604909

3923900

2101100

2936900

3605000

3924100

2103100

2937100

3606901

3924900

2205100

2937210

3701300

3925101

2205900

2937220

3808301

3925109

2503100

2937290

3808302

3925200

2503900

2937910

3808309

3925300

2510100

2937920

3823909

3925900

2510200

2937990

3902100

3926100

2511101

2938100

3904220

3926209

2511109

2938900

3904690

3926300

2515110

2939100

3905510

3926400

2515200

2939210

3906901

3926901

2516901

2939290

3907501

3926905

2516902

2939300

3907509

3926906

2520200

2939400

3909101

3926909

2522100

2939500

3915100

4011101

2530400

2939600

3915200

4011202

2710001

2939700

3915300

4011203

2710003

2939901

3915900

4011209

2710005

2939909

3916100

4104109

2710009

2941100

3916200

4104210

2713209

2941200

3916900

4104229

2804700

2941300

3917100

4104299

2805400

2941400

3917210

4104319

2806200

2941500

3917220

4104399

2808000

2941900

3917230

4105110

2811190

2942000

3917290

4105129

2811290

3208101

3917310

4105190

2819900

3208102

3917320

4105209

2822000

3208103

3917330

4106110

2828903

3208201

3917390

4106129

2834109

3208202

3917400

4106190

2834299

3208203

3919100

4106209

2837110

3208901

3920200

4107100

2837190

3208902

3920420

4108000

2837200

3208903

3920510

4109000

2838000

3209101

3920590

4110000

2843100

3209102

3920610

4201000

2843210

3209901

3920620

4205001

2843290

3209902

3920630

4205002

2843300

3210001

3920690

4206101

2843900

3210002

3920710

4206109

2844100

3210003

3920720

4206900

2844200

3211000

3920731

4301100

2844300

3212902

3920739

4301200

2844500

3214101

3920790

4301300

2845100

3214109

3920910

4301400

2845900

3215190

3920920

4301500

2902900

3302100

3920930

4301600

2903290

3401193

3920940

4301700

2903300

3406000

3920990

4301800

2903400

3601001

3921110

4301900

2903622

3601009

3921130

4302110

2904100

3602001

3921900

4302120

2931001

3602002

3922100

4302130

2932120

3602003

3922200

4302190

2936100

3602004

3922900

4302200

2936210

3602009

3923100

4302300

2936220

3603001

3923211

4303100

2936230

3603002

3923219

4303900

2936240

3603003

3923291

4304000

4409100

4811399

5206150

5509610

4409200

4811400

5206210

5509620

4412110

4811901

5206220

5509690

4412120

4813100

5206230

5509910

4412190

4813200

5206240

5509920

4412210

4814100

5206250

5509990

4412290

4814200

5206310

5510110

4412910

4814300

5206320

5510120

4412990

4814900

5206330

5510200

4414000

4815000

5206340

5510300

4415100

4818500

5206350

5510900

4415200

4823200

5206410

5513110

4416000

4823400

5206420

5513120

4417002

4823902

5206430

5513130

4417009

4823903

5206440

5513190

4418100

4823905

5206450

5513210

4418200

4904001

5401101

5513220

4418300

4907003

5401102

5513230

4418400

4907009

5401201

5513290

4418500

4908102

5401202

5513310

4418901

4908109

5407100

5513320

4418909

4908902

5407200

5513330

4420100

4908909

5407300

5513390

4420900

4909000

5407410

5513410

4421100

4910001

5407420

5513420

4421901

4910009

5407430

5513430

4421904

4911109

5407440

5513490

4421909

4911910

5407510

5514110

4502000

4911990

5407520

5514120

4503100

5106100

5407530

5514130

4503900

5106200

5407540

5514190

4504100

5107200

5407600

5514210

4504900

5111110

5407710

5514220

4601100

5111190

5407720

5514230

4707100

5111200

5407730

5514290

4707200

5111300

5407740

5514310

4707300

5111900

5407810

5514320

4707900

5112110

5407820

5514330

4804110

5112190

5407830

5514390

4804190

5112200

5407840

5514410

4805100

5112300

5407910

5514420

4805221

5112900

5407920

5514430

4805222

5113001

5407930

5514490

4805229

5113002

5407940

5516110

4805230

5202100

5408100

5516120

4805291

5202990

5408210

5516130

4805299

5205110

5408220

5516140

4805300

5205120

5408230

5516210

4805500

5205130

5408240

5516220

4806100

5205140

5408310

5516230

4806200

5205150

5408320

5516240

4806300

5205210

5408330

5516310

4806400

5205220

5408340

5516320

4807100

5205230

5505100

5516330

4807910

5205240

5505200

5516340

4807990

5205250

5508101

5516410

4808200

5205310

5508109

5516420

4808300

5205320

5508201

5516430

4908900

5205330

5508209

5516440

4810110

5205340

5509110

5516910

4810120

5205350

5509120

5516920

4810210

5205410

5509210

5516930

4810290

5205420

5509220

5516940

4810310

5205430

5509310

5601211

4810320

5205440

5509320

5601212

4810390

5205450

5509410

5601221

4810991

5206110

5509420

5601222

4810992

5206120

5509510

5601229

4811100

5206130

5509530

5601291

4811310

5206140

5509590

5601299

5601300

6001910

6802930

7018200

5602100

6001920

6802990

7018901

5602210

6001991

6803000

7018909

5602290

6001999

6804221

7117110

5602900

6116100

6804222

7117191

5607101

6117809

6804223

7117192

5607210

6117900

6804224

7117193

5607291

6301100

6804225

7117199

5607299

6306111

6804229

7117900

5607301

6306112

6804230

7204100

5607410

6306121

6805100

7204210

5607491

6306122

6805200

7204290

5607499

6306191

6805300

7204300

5607501

6306192

6808000

7204410

5607509

6306210

6809110

7204490

5607901

6306220

6809190

7204500

5702200

6306290

6809900

7206100

5704100

6306310

6810190

7208310

5704900

6306390

6810910

7208330

5802110

6306410

6810990

7208340

5802190

6306490

6811100

7208350

5802200

6306911

6811200

7208430

5802300

6306919

6811300

7208440

5803100

6306991

6811900

7208450

5803900

6306999

6813100

7208900

5804100

6307900

6813900

7210311

5804210

6308000

6901001

7210411

5804290

6402110

6901002

7212211

5806100

6403110

6901003

7212301

5806200

6406200

6901009

7213201

5806319

6406910

6902209

7213310

5806329

6406991

6902909

7213410

5806399

6406992

6903209

7214301

5806400

6406999

6905109

7214401

5807101

6501001

6905901

7214402

5807109

6501009

6905909

7214403

5807901

6502001

6907100

7214501

5807909

6503000

6907901

7214502

5808100

6504000

6908101

7214503

5808901

6505100

6908102

7216601

5808902

6505901

6908108

7217111

5808909

6505902

6908109

7217112

5810100

6505903

6909900

7217119

5810910

6505909

6914101

7217122

5810920

6506100

6914109

7217131

5810990

6506910

6914901

7217132

5811001

6506920

6914909

7217191

5811002

6506990

7001000

7217192

5811003

6601100

7004900

7217211

5811009

6601911

7005100

7217212

5901100

6601919

7005301

7217221

5901900

6601991

7005309

7217222

5904100

6601999

7006000

7217231

5904910

6602000

7007111

7217232

5904920

6701001

7007119

7217291

5906100

6701009

7007190

7217292

5906910

6702100

7007211

7217311

5906990

6702900

7007219

7217312

5907001

6703000

7007290

7217321

5907002

6704110

7008000

7217322

5907009

6704190

7009100

7217331

6001101

6704200

7009910

7217332

6001102

6704900

7009920

7217391

6001103

6801000

7010909

7217392

6001104

6802101

7015901

7301100

6001109

6802102

7015909

7304100

6001210

6802220

7016100

7304310

6001220

6802230

7016901

7304931

6001291

6802290

7016909

7304399

6001299

6802920

7018100

7305120

7305310

7415390

8214102

8421992

7305390

7417001

8214200

8421999

7305900

7418100

8214901

8422900

7306100

7418200

8214909

8423100

7306200

7419999

8301600

8423900

7306400

7503000

8301709

8424890

7306500

7602000

8302200

8424900

7308100

7606111

8302300

8425490

7309000

7606911

8302490

8426910

7310100

7607191

8304000

8427900

7310210

7607199

8305200

8428320

7310290

7607201

8306100

8428500

7313000

7607209

8306210

8431310

7314110

7608201

8306290

8431390

7314420

7608209

8306300

8432909

7314490

7611000

8307900

8433200

7317004

7612900

8308100

8433300

7317009

7614100

8308200

8433510

7318110

7615200

8308901

8436290

7318130

7616100

8308902

8436800

7318140

7616901

8308909

8436910

7318151

7616909

8309100

8436990

7318153

7802000

8309901

8438100

7318154

7803003

8309902

8438900

7318169

7805001

8309909

8439910

7318190

7805002

8310000

8439990

7318210

7806002

8311200

8440900

7318220

7902000

8311300

8441900

7318240

7907909

8401100

8448200

7318290

8002000

8401300

8448510

7320209

8006002

8401400

8448590

7320900

8101910

8402190

8449000

7321130

8104190

8402200

8450901

7321821

8105100

8404900

8450902

7321830

8109100

8407310

8451900

7321902

8109900

8407320

8452100

7321903

8112110

8407330

8452900

7321909

8112300

8407340

8462290

7322900

8113000

8408200

8462910

7323100

8201100

8408909

8465990

7323910

8201200

8409910

8468900

7323920

8201300

8409990

8474900

7323939

8201400

8413110

8476110

7323941

8201900

8413200

8476190

7323949

8202310

8413910

8476900

7323990

8202320

8413920

8479820

7324100

8202990

8414510

8479900

7324211

8205100

8414600

8480200

7324219

8205200

8415819

8481901

7324291

8205300

8415831

8481902

7324299

8205510

8415839

8481909

7324901

8205590

8415900

8483100

7324902

8205600

8416100

8483200

7324909

8205700

8416900

8483300

7326200

8205800

8417200

8483400

7326904

8206000

8417900

8483500

7404000

8207200

8418290

8483600

7407210

8207300

8418694

8483900

7410110

8207400

8418695

8484100

7410120

8207500

8418699

8484909

7411101

8207600

8418991

8502301

7411210

8207700

8418992

8502302

7411220

8207800

8418993

8503000

7411290

8207900

8418994

8504402

7413000

8208200

8418995

8504403

7415100

8208400

8418999

8504409

7415210

8208909

8419110

8506200

7415290

8212901

8419190

8512209

7415310

8213000

8419819

8512900

7415320

8214101

8421991

8513109

8514100

8536100

8705100

9025801

8514900

8536209

8705200

9028201

8515310

8536499

8705300

9028309

8516101

8536502

8705400

9032891

8516210

8536619

8705901

9032892

8516602

8536699

8705909

9101111

8516609

8536903

5706001

9101112

8516710

8538100

5706009

9101121

8516901

8538900

8707100

9101122

8516902

8539100

8707900

9101191

8516909

8539291

8708100

9101192

8517101

8539299

8708210

9101211

8517301

8539399

8708290

9101212

8517302

8539900

8708390

9101291

8517309

8540490

8708400

9101292

8517810

8541900

8708500

9101911

8517901

8543100

8708600

9101912

8517909

8544111

8708700

9101991

8518100

8544119

8708930

9101992

8518219

8544190

8708940

9103101

8518220

8544301

8708991

9103109

8518291

8544309

8708999

9103901

8518299

8544591

8709190

9103909

8518500

8544592

8709900

9104000

8518900

8544601

8710000

9105111

8519100

8544602

8711301

9105119

8519210

8544700

8711309

9105191

8519910

8546100

8711401

9105199

8519990

8546900

8711409

9105211

8520310

8547200

8711500

9105219

8520390

8547900

8711900

9105291

8520900

8548000

8714199

9105299

8522900

8605000

8714930

9105911

8523902

8606990

8714940

9105919

8523903

8607120

8714960

9105991

8523909

8702900

8714999

9105999

8524905

8703100

8715002

9106100

8524906

8703211

8716900

9106200

8524907

8703213

8802111

9106900

8524909

8703219

8802119

9111101

8525101

8703221

8802121

9111102

8525102

8703223

8802129

9111200

8525300

8703224

8802201

9111800

8527110

8703229

8802209

9111901

8527190

8703231

8802301

9111902

8527210

8703232

8802309

9111909

8527290

8703239

8802401

9112100

8527313

8703241

8802409

9112801

8527314

8703242

8802500

9112809

8527323

8703249

8804000

9112901

8527329

8703311

8805100

9112909

8527391

8703312

8805200

9113100

8527392

8703319

8903100

9113200

8527393

8703321

8903910

9113901

8527394

8703329

8903920

9113909

8527399

8703331

8903990

9301000

8527900

8703332

8906001

9302000

8529109

8703339

8907100

9303100

8529902

8703901

8907900

9303200

8529903

8703902

9001300

9303300

8529905

8703909

9001400

9303900

8529909

8704101

9001500

9304000

8531200

8704109

9001900

9305100

8531800

8704211

9004101

9305210

8531900

8704221

9004901

9305290

8534000

8704229

9004904

9305901

8535100

8704319

9017201

9305909

8535300

8704321

9017801

9306100

8535901

8704329

9025111

9306210

8535909

8704900

9025201

9306290

9306301

9405509

9603210

9613100

9306309

9405600

9603290

9613201

9306901

9405911

9603300

9613209

9306909

9405919

9603400

9613301

9307000

9405920

9604000

9613309

9401100

9405991

9605000

9613801

9401801

9405999

9606101

9613809

9401901

9406000

9606102

9613901

9401902

9501000

9606210

9613909

9401909

9502999

9606220

9614100

9402109

9503100

9606290

9614201

9402901

9503200

9607110

9614209

9403901

9503300

9607190

9614900

9403902

9504100

9607209

9615110

9403909

9504200

9608101

9615190

9405101

9504300

9608201

9615901

9405102

9504401

9608203

9615902

9405103

9504409

9608206

9615909

9405104

9504900

9608209

9616100

9405109

9505100

9608311

9616200

9405201

9505900

8608319

9617000

9405202

9506210

9608391

9618000

9405203

9601101

9608401

9701100

9405204

9601109

9608501

9701900

9405209

9601901

9608911

9702000

9405300

9601902

9608919

9703000

9405401

9601903

9608999

9704000

9405402

9601909

9609901

9705000

9405403

9602001

9609909

9706000

9405404

9602002

9610000

 

9405405

9602009

9611000

 

9405409

9603100

9612200

 


PRILOG 5.

Oznaka KN

0509009

3401192

4202911

4810910

1212200

3401200

4202919

4810999

1517900

3402110

4202921

4811210

1518000

3402199

4202929

4811290

2008110

3402200

4202991

4811909

2103200

3402900

4202999

4816100

2103302

3405100

4203101

4816200

2103900

3506100

4203102

4816300

2104100

3606100

4203109

4816900

2104200

3606909

4203210

4817100

2202100

3808101

4203291

4817200

2202900

3808109

4203299

4817300

2207101

3808201

4203301

4818100

2207109

3808209

4203309

4818200

2207201

3808401

4203400

4818300

2207209

3808409

4205009

4818401

2208100

3808901

4407100

4818402

2208901

3808909

4407210

4818409

2208902

3813000

4407220

4818900

2208909

3819000

4407230

4819100

2515121

3920100

4407910

4819201

2515129

3920300

4407920

4819209

2522200

3920410

4407990

4819300

2522300

3923212

4408101

4819400

2523100

3923292

4408109

4819500

2523210

4008110

4408201

4819600

2523290

4008190

4408209

4820100

2523900

4008210

4408901

4820200

2620500

4008290

4408909

4820300

2620900

4009101

4410100

4820400

2710007

4009109

4410900

4820501

2806100

4011009

4411110

4820509

2807000

4011201

4411190

4820900

2809200

4011400

4411210

4821100

2825901

4011500

4411290

4821900

2834219

4011910

4411310

4822901

3005100

4011991

4411390

4822909

3005900

4011992

4411910

4823110

3006100

4011993

4411990

4823190

3006600

4011994

4419000

4823519

3215110

4011995

4802100

4823590

3303001

4011999

4802510

4823600

3303002

4012101

4802521

4823700

3303003

4012109

4802529

4823909

3303004

4012201

4802530

4901911

3304100

4012209

4802600

4901912

3304200

4012900

4803001

4901991

3304300

4013101

4803009

4901992

3304910

4013109

4804210

5208110

3304990

4013200

4804290

5208120

3305100

4013901

4804310

5208130

3305200

4013909

4804390

5208190

3305300

4016910

4804410

5208210

3305901

4016920

4804420

5208220

3305909

4016930

4804490

5208230

3306100

4016992

4804510

5208290

3306900

4016993

4804520

5208310

3307101

4202110

4804590

5208320

3307109

4202120

4805210

5208330

3307200

4202190

4805600

5208390

3307300

4202210

4805700

5208410

3307410

4202220

4805800

5208420

3307490

4202290

4808100

5208430

3307900

4202310

4809100

5208490

3401119

4202320

4809200

5208510

3401191

4202390

4809900

5208520

5208530

5515220

6104440

6112399

5208590

5515290

6104491

6112410

5209110

5515910

6104499

6112491

5209120

5515920

6104510

6112499

5209190

5515990

6104520

6113000

5209210

5601100

6104530

6114100

5209220

5703100

6104591

6114200

5209290

5703200

6104599

6114300

5209310

5703300

6104610

6114901

5209320

5703900

6104620

6114909

5209390

6002100

6104630

6115110

5209410

6002200

6104691

6115120

5209420

6002300

6104699

6115191

5209430

6002410

6105100

6115199

5209490

6002420

6105200

6115201

5209510

6002430

6105901

6115202

5209520

6002491

6105909

6115209

5209590

6002499

6106100

6115910

5210110

6002910

6106200

6115929

5210120

6002920

6106901

6115939

5210190

6002930

6106909

6115991

5210210

6002991

6107110

6115999

5210220

6002999

6107120

6116910

5210290

6101100

6107191

6116920

5210310

6101200

6107199

6116930

5210320

6101300

6107210

6116991

5210390

6101901

6107220

6116999

5210410

6101909

6107291

6117101

5210420

6102100

6107299

6117102

5210490

6102200

6107910

6117103

5210510

6102300

6107920

6117109

5210520

6102901

6107991

6117201

5210590

6102909

6107992

6117202

5211110

6103110

6107999

6117203

5211120

6103120

6108110

6117209

5211190

6103191

6108191

6201110

5211210

6103199

6108199

6201120

5211220

6103210

6108210

6201130

5211290

6103220

6108220

6201191

5211310

6103230

6108291

6201199

5211320

6103291

6108299

6201910

5211390

6103299

6108310

6201920

5211410

6103310

6108320

6201930

5211420

6103320

6108391

6201991

5211430

6103330

6108399

6201999

5211490

6103391

6108910

6202110

5211510

6103399

6108920

6202120

5211520

6103410

6108991

6202130

5211590

6103420

6108999

6202191

5212110

6103430

6109100

6202199

5212120

6103491

6109901

6202910

5212130

6103499

6109902

6202920

5212140

6104110

6109909

6202930

5212150

6104120

6110100

6202991

5212210

6104130

6110200

6202999

5212220

6104191

6110300

6203110

5212230

6104199

6110901

6203120

5212240

6104210

6110909

6203191

5212250

6104220

6111100

6203199

5512110

6104230

6111200

6203210

5512190

6104291

6111300

6203220

5512210

6104299

6111901

6203230

5512290

6104310

6111909

6203291

5512910

6104320

6112110

6203299

5512990

6104330

6112120

6203310

5515110

6104391

6112191

6203320

5515120

6104399

6112199

6203330

5515130

6104410

6112200

6203391

5515190

6104420

6112310

6203399

5515210

6104430

6112391

6203410

6203420

6209901

6302602

6912009

6203430

6209909

6302910

6913100

6203491

6210100

6302920

6913901

6203499

6210200

6302930

6913909

6204110

6210300

6302990

7010100

6204120

6210400

6303110

7012000

6204130

6210500

6303120

7013100

6204191

6211111

6303190

7013210

6204199

6211112

6303910

7013291

6204210

6211119

6303920

7013292

6204220

6211121

6303990

7013299

6204230

6211122

6304110

7013310

6204291

6211129

6304190

7013320

6204299

6211200

6304910

7013391

6204310

6211311

6304920

7013399

6204320

6211319

6304930

7013910

6204330

6211321

6304990

7013991

6204391

6211329

6305100

7013992

6204399

6211331

6305200

7013999

6204410

6211339

6305310

7020001

6204420

6211391

6305390

7020009

6204430

6211392

6305900

7101101

6204440

6211399

6310101

7101102

6204491

6211411

6310109

7101210

6204499

6211419

6310901

7101220

6204510

6211421

6310909

7102100

6204520

6211429

6401100

7102210

6204530

6211431

6401910

7102290

6204591

6211439

6401920

7102310

6204599

6211491

6401990

7102390

6204610

6211492

6402190

7103101

6204620

6211499

6402200

7103109

6204630

6212101

6402300

7103911

6204691

6212109

6402910

7103919

6204699

6212201

6402990

7103991

6205100

6212209

6403190

7103999

6205200

6212301

6403200

7104109

6205300

6212309

6403300

7104209

6205901

6212901

6403400

7104909

6205909

6212909

6403510

7105100

6206100

6213100

6403590

7105900

6206200

6213200

6403910

7106100

6206300

6213900

6403990

7106910

6206400

6214100

6404110

7106921

6206900

6214200

6404191

7106922

6207110

6214300

6404199

7106929

6207191

6214400

6404201

7107001

6207199

6214900

6464209

7107002

6207210

6215100

6405100

7108110

6207220

6215200

6405200

7108121

6207291

6215900

6405900

7108129

6207299

6216001

6406101

7108131

6207910

6216009

6406109

7108139

6207920

6301200

6802210

7108200

6207991

6301300

6802910

7109000

6207999

6301400

6907902

7110110

6208110

6301900

6907909

7110191

6208191

6302100

6908901

7110192

6208199

6302210

6908902

7110199

6208210

6302220

6908908

7110210

6208220

6302290

6908909

7110291

6208291

6302310

6910100

7110299

6208299

6302320

6910900

7110310

6208910

6302390

6911101

7110391

6208920

6302400

6911109

7110399

6208991

6302510

6911901

7110410

6208999

6302520

6911909

7110491

6209100

6302530

6912001

7110499

6209200

6302590

6912002

7111000

6209300

6302601

6912003

7112100

7112200

7316000

8302410

8502110

7112900

7317001

8302420

8502120

7113111

7317003

8302500

8502130

7113112

7318120

8303000

8504100

7113113

7318159

8311100

8504210

7113114

7318231

8403101

8504220

7113119

7318232

8403109

8504319

7113191

7318239

8408100

8504320

7113192

7320101

8408901

8504330

7113193

7320109

8413301

8504340

7113194

7320201

8413302

8504401

7113195

7321111

8413309

8506110

7113196

7321119

8413702

8506120

7113197

7321120

8413709

8506130

7113198

7321810

8413811

8506190

7113199

7321829

8413812

8507100

7113201

7322110

8413819

8507200

7113202

7322190

8415100

8507903

7113203

7323931

8415811

8515390

7113209

7325100

8415820

8516102

7114111

7325910

8418100

8516290

7114119

7325990

8418210

8516601

7114191

7326110

8418220

8517109

7114192

7326905

8418300

8528100

7114193

7326909

8418400

8528200

7114199

7409111

8418500

8529101

7114201

7409191

8418610

8529102

7114209

7409211

8418691

8529901

7115100

7409291

8418692

8529904

7115901

7411109

8418693

8531100

7115902

7412200

8418910

8536201

7115903

7419994

8419811

8536300

7115909

7604103

8421230

8536491

7116101

7604210

8421310

8536501

7116109

7604293

8422400

8536509

7116201

7608100

8423810

8536611

7116209

7610100

8423820

8536691

7118101

7610900

8424100

8536901

7118109

7612100

8424811

8536902

7118901

7615100

8424819

8537100

7118902

7616906

8425421

8537200

7118909

8202100

8425429

8539221

7207110

8202200

8426110

8544112

7207120

8202910

8428100

8544201

7207190

8203100

8432100

8544209

7207200

8203200

8432210

8544410

7213100

8204110

8432290

8544491

7214200

8204120

8432401

8544499

7216211

8205400

8432409

8544511

7216219

8205900

8433400

8544519

7306300

8208100

8436210

8544593

7306600

8211100

8450110

8544599

7306900

8211911

8450120

8544603

7307110

8211912

8450190

8544609

7307190

8211919

8452400

8607110

7307910

8211921

8462390

8609001

7307920

9211929

8465100

8609009

7308200

8211931

8465910

8701200

7308300

8211932

8465920

8702100

7308400

8211939

8465950

8704212

7308901

8212101

8474311

8704219

7308909

8215100

8481102

8704230

7311000

8215200

8481809

8704311

7312100

8215910

8484901

8708310

7314190

8215990

8501201

8708800

7314200

8301100

8501209

8708910

7314300

8301200

8501400

8708920

7314410

8301300

8501519

8708992

7314500

8301400

8501521

8708993

7315820

8302100

8501529

8711101

8711109

8716390

9401200

9404210

8711201

8716400

9401300

9404290

8711209

8716800

9401400

9404300

8712001

9003110

9401500

9404900

8712009

9003191

9401610

9502100

8714110

9003199

9401690

9503410

8714191

9003900

9401710

9503490

8714192

9004109

9401790

9503500

8714193

9004902

9401809

9503600

8714194

9004909

9402101

9503700

8714195

9017101

9403100

9503800

<