Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000A1028(01)-20080301

Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane

02000A1028(01) — HR — 01.03.2008 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane

( L 276 28.10.2000, 45)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DODATNI PROTOKOL uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

  L 66

24

12.3.2005

►M2

DRUGI DODATNI PROTOKOL uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

  L 141

69

2.6.2007
▼B

Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge straneKRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o Europskoj uniji, dalje u tekstu „države članice Europske zajednice”,

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE, dalje u tekstu „Meksiko”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR njihovo zajedničko kulturno nasljeđe i snažne povijesne, političke i gospodarske veze koje ih ujedinjuju;

IMAJUĆI NA UMU širi cilj razvoja i učvršćivanja općeg okvira međunarodnih odnosa, posebno između Europe i Latinske Amerike;

UZIMAJUĆI U OBZIR značajan doprinos koji je jačanju ovih veza dao Okvirni sporazum o suradnji između Zajednice i Meksika potpisan 26. travnja 1991. u Luxembourgu;

UZIMAJUĆI U OBZIR njihov uzajamni interes za uspostavljanjem novih ugovornih veza kako bi još više učvrstili svoje bilateralne odnose, posebno putem boljeg političkog dijaloga, postupne i uzajamne liberalizacije trgovine, liberalizacije tekućih plaćanja, kretanja kapitala i nevidljivih transakcija, poticanja ulaganja i širenja suradnje;

UZIMAJUĆI U OBZIR njihovu punu predanost poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava utvrđenih Općom deklaracijom o ljudskim pravima, kao i načela međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, načela vladavine prava i dobrog upravljanja, na način utvrđen u Ministarskoj izjavi skupine iz Rija/Europske unije usvojenoj u Sao Paolu 1994.;

IMAJUĆI NA UMU činjenicu da bi za jačanje odnosa u svim područjima od zajedničkog interesa trebalo institucionalizirati njihov politički dijalog i na bilateralnoj i na međunarodnoj razini;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju obje stranke pridaju načelima i vrijednostima koje su utvrđene konačnom Izjavom sastanka na vrhu za društveni razvoj održanog u Kopenhagenu u ožujku 1995.;

IMAJUĆI NA UMU važnost koju obje stranke pridaju pravilnoj provedbi načela održivog razvoja, na način usuglašen i određen u Agendi 21 Deklaracije iz Rija o okolišu i razvoju iz 1992.;

UZIMAJUĆI U OBZIR njihovu odanost načelima tržišnog gospodarstva i imajući na umu značaj njihove predanosti slobodnoj međunarodnoj trgovini u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), a u svojstvu članova Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), uz poseban naglasak na važnosti otvorenog regionalizma;

IMAJUĆI NA UMU odredbe Zajedničke svečane izjave potpisane u Parizu 2. svibnja 1995., u kojoj su obje stranke odlučile dati svojem bilateralnom odnosu dugoročnu perspektivu u svim područjima,

ODLUČILI SU sklopiti ovaj Sporazum:GLAVA I.

PRIRODA I PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Temelj Sporazuma

Poštovanje demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava, obznanjenih Općom deklaracijom o ljudskim pravima, čini temelj unutarnje i vanjske politike obiju stranaka i predstavlja ključni element ovog Sporazuma.

Članak 2.

Priroda i opseg

Cilj je ovog Sporazuma učvrstiti postojeće odnose između stranaka na temelju uzajamnosti i zajedničkih interesa. U tu svrhu, Sporazumom se institucionalizira politički dijalog, jačaju trgovinski i gospodarski odnosi liberalizacijom trgovine u skladu s pravilima WTO-a te učvršćuje i proširuje suradnja.GLAVA II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.  Stranke su suglasne da se institucionalizira intenzivan politički dijalog na temelju načela iz članka 1., koji obuhvaća sva bilateralna i međunarodna pitanja od zajedničkog interesa i vodi do uže povezanosti stranaka u kontekstu međunarodnih organizacija kojima obje pripadaju.

2.  Dijalog se vodi u skladu sa „Zajedničkom izjavom Europske unije i Meksika o političkom dijalogu”, koja čini sastavni dio ovog Sporazuma i koja je sadržana u Završnom aktu.

3.  Ministarski dijalog predviđen Zajedničkom izjavom odvija se uglavnom u okviru Zajedničkog vijeća utemeljenog člankom 45.GLAVA III.

TRGOVINA

Članak 4.

Cilj

Cilj ove glave je utvrditi okvir za poticanje razvoja trgovine robom i uslugama, uključujući bilateralnu i preferencijalnu, postupnu i obostranu liberalizaciju trgovine robom i uslugama, uzimajući u obzir osjetljivu prirodu određenih proizvoda i sektora usluga te u skladu s važećim pravilima WTO-a.

Članak 5.

Trgovina robom

U svrhu postizanja cilja utvrđenog člankom 4., Zajedničko vijeće odlučuje o modalitetima i vremenskom rasporedu bilateralne, postupne i obostrane liberalizacije carinskih i necarinskih zapreka trgovini robom, u skladu s važećim pravilima WTO-a, posebno člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) te uzimajući u obzir osjetljivu prirodu pojedinih proizvoda. Ta odluka osobito uključuje sljedeća pitanja:

(a) područje primjene i prijelazna razdoblja;

(b) carine na uvoz i izvoz te ostala davanja s istovrsnim učinkom;

(c) količinska ograničenja na uvoz i izvoz te mjere s istovrsnim učinkom;

(d) nacionalni tretman, uključujući zabranu fiskalne diskriminacije u pogledu poreza na robu;

(e) antidampinške i kompenzacijske mjere;

(f) zaštitne i nadzorne mjere;

(g) pravila o podrijetlu i administrativnu suradnju;

(h) suradnju u području carina;

(i) određivanje carinske vrijednosti;

(j) tehničke odredbe i norme, sanitarno i fitosanitarno zakonodavstvo, uzajamno priznavanje ocjene sukladnosti, certifikata i sustava oznaka itd.;

(k) opće iznimke opravdane zbog javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka; zaštitu industrijskog, intelektualnog i trgovačkog vlasništva itd.;

(l) ograničenja u slučaju poteškoća s platnom bilancom.

Članak 6.

Trgovina uslugama

U svrhu postizanja cilja utvrđenog člankom 4., Zajedničko vijeće odlučuje o odgovarajućim modalitetima za postupnu i obostranu liberalizaciju trgovine uslugama, u skladu s važećim pravilima WTO-a, posebno člankom V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS), te vodeći računa o obvezama koje su stranke već preuzele u okviru tog sporazuma.

Članak 7.

Odluke Zajedničkog vijeća iz članaka 5. i 6. ovog Sporazuma u pogledu trgovine robom i uslugama na odgovarajući način pokrivaju sva ova pitanja u jednom sveobuhvatnom kontekstu i stupaju na snagu u trenutku njihova usvajanja.GLAVA IV.

KRETANJA KAPITALA I PLAĆANJA

Članak 8.

Kretanja kapitala i plaćanja

Cilj ove glave je utvrditi okvir za poticanje postupne i obostrane liberalizacije kretanja kapitala i plaćanja između Meksika i Zajednice, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog Sporazuma i druge obveze na temelju drugih međunarodnih sporazuma koji se primjenjuju između stranaka.

Članak 9.

U svrhu postizanja cilja utvrđenog u članku 8. Zajedničko vijeće usvaja mjere i raspored postupnog i obostranog ukidanja ograničenja na kretanje kapitala i plaćanja između stranaka, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog Sporazuma i druge obveze na temelju drugih međunarodnih sporazuma koji se primjenjuju između stranaka.

Ta odluka osobito uključuje sljedeće:

(a) definiciju, sadržaj, opseg i značaj pojmova eksplicitno ili implicitno uključenih u ovu glavu;

(b) transakcije kapitala i plaćanja, uključujući nacionalni tretman, koje treba obuhvatiti liberalizacijom;

(c) opseg liberalizacije i prijelazna razdoblja;

(d) uključivanje klauzule kojom se omogućuje strankama da zadrže ograničenja u ovom području, opravdana zbog javnog poretka, javne sigurnosti, javnog zdravlja i obrane;

(e) uključivanje klauzula kojima se omogućuje strankama da uvedu ograničenja u ovom području u slučaju poteškoća s operacijama tečajne ili monetarne politike jedne od stranaka, poteškoća s platnom bilancom ili, u skladu s međunarodnim pravom, nametanje financijskih ograničenja prema trećim zemljama.GLAVA V.

JAVNA NABAVA, TRŽIŠNO NATJECANJE, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSTALE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA TRGOVINU

Članak 10.

Javna nabava

1.  Stranke se slažu oko postupnog i obostranog otvaranja dogovorenih tržišta javne nabave na temelju uzajamnosti.

2.  U svrhu postizanja ovog cilja, Zajedničko vijeće odlučuje o odgovarajućim mjerama i rasporedu. Ta odluka osobito uključuje sljedeća pitanja:

(a) opseg dogovorene liberalizacije;

(b) nediskriminirajući pristup dogovorenim tržištima;

(c) granične vrijednosti;

(d) poštene i transparentne postupke;

(e) jasne postupke osporavanja;

(f) korištenje informacijske tehnologije.

Članak 11.

Tržišno natjecanje

1.  Stranke dogovaraju potrebne mjere za sprečavanje narušavanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja koje bi moglo imati značajan utjecaj na trgovinu između Meksika i Zajednice. U tu svrhu, Zajedničko vijeće utvrđuje mehanizme suradnje i koordinacije između svojih tijela odgovornih za provedbu pravila tržišnog natjecanja. Takva suradnja uključuje uzajamnu pravnu pomoć, izvješćivanje, savjetovanje i razmjenu informacija kako bi se osigurala transparentnost u pogledu provedbe prava i politika tržišnog natjecanja.

2.  U svrhu postizanja navedenog cilja, Zajedničko vijeće odlučuje osobito o sljedećim pitanjima:

(a) sporazumima među poduzetnicima, odlukama udruženja poduzetnika i usklađenim djelovanjima među poduzetnicima;

(b) zloporabi vladajućeg položaja jednog poduzetnika ili više njih;

(c) spajanjima poduzetnika;

(d) državnim monopolima komercijalne naravi;

(e) javnim poduzećima i poduzećima kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava.

Članak 12.

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo

1.  Potvrđujući veliku važnost koju pridaju zaštiti prava intelektualnog vlasništva (autorskog prava – uključujući autorsko pravo u području kompjuterskih programa i baza podataka – i srodnih prava, prava koja se odnose na patente, industrijski dizajn, zemljopisne oznake uključujući oznake podrijetla, žigove, topografiju integriranih sklopova, kao i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja kako je to navedeno u članku 10.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva te zaštitu neobjavljenih informacija), stranke se obvezuju uvesti odgovarajuće mjere radi osiguranja primjerene i učinkovite zaštite u skladu s najvišim međunarodnim normama, uključujući i učinkovita sredstva izvršenja navedenih prava.

2.  U tu svrhu, Zajedničko vijeće odlučuje o:

(a) mehanizmu savjetovanja s ciljem pronalaska zadovoljavajućih rješenja za obje strane u slučaju poteškoća pri zaštiti intelektualnog vlasništva;

(b) podrobnim mjerama koje treba usvojiti da bi se postigao cilj iz stavka 1., posebno uzimajući u obzir relevantne multilateralne konvencije o intelektualnom vlasništvu.GLAVA VI.

SURADNJA

Članak 13.

Dijalog o suradnji i gospodarskim pitanjima

1.  Zajedničko vijeće uspostavlja redoviti dijalog s ciljem jačanja i unapređenja suradnje predviđene ovom glavom, što posebno uključuje:

(a) razmjenu informacija i periodičnu provjeru razvoja suradnje;

(b) koordinaciju i nadzor provedbe sektorskih sporazuma predviđenih ovim Sporazumom, kao i razmatranje mogućnosti sklapanja novih sporazuma ove vrste.

2.  Zajedničko vijeće također uspostavlja redoviti dijalog o gospodarskim pitanjima koji uključuje analizu i razmjenu informacija, posebno o makroekonomskim aspektima, kako bi se potaknula trgovina i ulaganja.

Članak 14.

Industrijska suradnja

1.  Stranke podupiru i promiču mjere kojima se razvijaju i jačaju nastojanja da se uspostavi dinamično, integrirano i decentralizirano upravljanje industrijskom suradnjom kako bi se stvorilo ozračje pogodno za gospodarski razvoj, vodeći računa o obostranim interesima.

2.  Takva je suradnja posebno usredotočena na:

(a) jačanje kontakata između gospodarskih subjekata obiju stranaka, putem konferencija, seminara, misija istraživanja industrijskih i tehničkih mogućnosti, okruglih stolova te općih i sektorskih sajmova, s ciljem identifikacije i iskorištavanja područja u kojima postoje obostrani poslovni interesi i poticanja trgovine, ulaganja i industrijske suradnje te projekata prijenosa tehnologije;

(b) jačanje i širenje postojećeg dijaloga između gospodarskih subjekata obiju stranaka kroz poticanje daljnjih aktivnosti savjetovanja i suradnje kako bi se prepoznale i uklonile prepreke industrijskoj suradnji, potaknulo poštovanje pravila tržišnog natjecanja, osigurala dosljednost sveobuhvatnih mjera i pomoglo industriji da se prilagodi tržišnim zahtjevima;

(c) promicanje inicijativa u području industrijske suradnje u kontekstu procesa privatizacije i liberalizacije kod obiju stranaka, kako bi se potaknula ulaganja putem industrijske suradnje između poduzeća;

(d) pružanje potpore modernizaciji, diversifikaciji, inovacijama, osposobljavanju, istraživanjima i razvoju te inicijativama za poboljšanje kvalitete;

(e) poticanje sudjelovanja obiju stranaka u pilot projektima i posebnim programima u skladu s njihovim posebnim uvjetima.

Članak 15.

Promicanje ulaganja

Stranke pomažu stvaranje privlačnog i stabilnog okruženja za uzajamna ulaganja.

Takva suradnja se, između ostalog, odvija u obliku:

(a) dogovora oko prepoznavanja i širenja informacija koje se odnose na zakonodavstvo i mogućnosti ulaganja;

(b) podrške razvoju pravnog okruženja pogodnog za ulaganja između stranaka, prema potrebi, sklapanjem sporazuma između država članica i Meksika kojima se promiču i štite ulaganja i sprečava dvostruko oporezivanje;

(c) razvoja usklađenih i pojednostavljenih administrativnih postupaka;

(d) razvoja mehanizama zajedničkih ulaganja, posebno kod malih i srednjih poduzeća obiju stranaka.

Članak 16.

Financijske usluge

1.  Stranke se obvezuju uspostaviti suradnju u području sektora financijskih usluga, u skladu sa svojim zakonodavstvom i politikama te u skladu s mjerama i disciplinama GATS-a, u svjetlu njihovih obostranih interesa i dugoročnih i srednjoročnih gospodarskih ciljeva.

2.  Stranke pristaju surađivati i na bilateralnoj i na multilateralnoj razini kako bi poboljšale uzajamno razumijevanje i poznavanje njihovih pojedinačnih poslovnih okruženja te ostvarile razmjenu podataka o financijskim propisima, financijskom nadzoru i kontroli i ostalim aspektima od zajedničkog interesa.

3.  Primarni cilj takve suradnje jest poticanje napredne i raznolike produktivnosti i konkurentnosti u sektoru financijskih usluga.

Članak 17.

Suradnja u području malih i srednjih poduzeća

1.  Stranke promiču povoljno okruženje za razvoj malih i srednjih poduzeća.

2.  Takva se suradnja sastoji od:

(a) promicanja kontakata između gospodarskih subjekata, poticanja zajedničkih ulaganja i osnivanja zajedničkih pothvata i informacijskih mreža putem postojećih horizontalnih programa kao što su ECIP, AL-INVEST, BRE i BC-NET;

(b) olakšavanja pristupa financijskim sredstvima, pružanja informacija i poticanja inovacija.

Članak 18.

Tehnički propisi i ocjena sukladnosti

Stranke se obvezuju surađivati u području tehničkih propisa i ocjene sukladnosti.

Članak 19.

Carina

1.  Cilj suradnje u području carina jest osigurati poštenu trgovinu. Stranke se obvezuju promicati suradnju u području carina s ciljem unaprjeđenja i učvršćivanja pravnog okvira njihovih trgovinskih odnosa.

2.  Takva suradnja osobito uređuje sljedeće:

(a) razmjenu informacija;

(b) razvoj novih tehnika osposobljavanja i koordinaciju aktivnosti koje bi trebalo poduzeti u okviru međunarodnih organizacija specijaliziranih za ovo područje;

(c) razmjenu službenika i rukovodnog osoblja carinskih i poreznih tijela;

(d) pojednostavljivanje carinskih postupaka za carinjenje robe;

(e) tehničku pomoć, uvijek kada je ona potrebna.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, stranke izražavaju svoj interes da, u budućnosti, razmotre mogućnost sklapanja Protokola o uzajamnoj pomoći u području carina, unutar institucionalnog okvira utvrđenog ovim Sporazumom.

Članak 20.

Informacijsko društvo

1.  Stranke potvrđuju da su informacijske i komunikacijske tehnologije ključni elementi modernog života i da su od presudne važnosti za gospodarski i društveni razvoj.

2.  Suradnja u ovom području posebno je usredotočena na:

(a) dijalog o svim aspektima informacijskog društva;

(b) razmjenu informacija i bilo kakvu tehničku pomoć koja je potrebna u vezi s propisima i normizacijom, provjerom i potvrdom sukladnosti u području informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija;

(c) širenje novih telekomunikacijskih i informacijskih tehnologija i poboljšanje novih usluga u naprednim uvjetima komuniciranja, pružanja usluga i mogućnostima informacijskih tehnologija;

(d) poticanje i provođenje zajedničkih istraživanja te tehnoloških i industrijskih razvojnih projekata u području novih informacijskih, komunikacijskih i telematskih tehnologija te tehnologija informacijskog društva;

(e) poticanje sudjelovanja obiju stranaka u pilot projektima i posebnim programima u skladu s njihovim posebnim uvjetima;

(f) međusobno povezivanje i interoperabilnost telematskih mreža i usluga;

(g) dijalog o regulatornoj suradnji u pogledu međunarodnih on-line usluga, uključujući aspekte koji se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih podataka;

(h) uzajaman pristup bazama podataka u skladu s uvjetima koje treba dogovoriti.

Članak 21.

Suradnja u području poljoprivrede i ruralnog sektora

1.  Stranke se obvezuju promicati razvoj i suradnju na području poljoprivrednog, poljoprivredno-industrijskog i ruralnog sektora.

2.  U tu svrhu, one, između ostalog, razmatraju sljedeće:

(a) mjere za usklađivanje normi i propisa s područja zdravstva, zaštite bilja i okoliša, radi olakšavanja trgovine, vodeći računa o važećem zakonodavstvu obiju stranaka i u skladu s propisima WTO-a, uz poštovanje uvjeta iz članka 5.;

(b) mogućnost razmjene informacija i pokretanja projekata i aktivnosti usmjerenih k tom cilju, ponajprije na području informacijskih, znanstvenih i tehničkih istraživanja i razvoja ljudskih potencijala.

Članak 22.

Suradnja u području rudarstva

Stranke su suglasne poticati suradnju na području rudarstva, posebno putem aktivnosti usmjerenih k sljedećem:

(a) promicanju istraživanja, iskorištavanja i učinkovitog korištenja minerala u skladu s relevantnim zakonodavstvom svake od stranaka;

(b) poticanju razmjene informacija, iskustava i tehnologije u vezi s istraživanjem i iskorištavanjem ruda;

(c) poticanju razmjene stručnjaka i provođenju zajedničkih istraživanja kako bi se povećale mogućnosti tehnološkog razvoja;

(d) razvijanju mjera za poticanje ulaganja u ovom području.

Članak 23.

Suradnja u području energetike

1.  Suradnja između stranaka usmjerena je k razvoju njihovih energetskih sektora i usredotočena je na poticanje prijenosa tehnologije i razmjene informacija o odgovarajućem zakonodavstvu svake od stranaka.

2.  Suradnja u ovom sektoru odvija se uglavnom putem razmjene informacija, osposobljavanja ljudskih resursa, prijenosa tehnologije i zajedničkog tehnološkog razvoja i infrastrukturnih projekata, oblikovanjem učinkovitijih procesa proizvodnje energije, poticanjem racionalnog korištenja energije, pružanjem potpore korištenju alternativnih obnovljivih izvora energije koji štite okoliš i promicanjem recikliranja i prerade ostataka u svrhu proizvodnje energije.

Članak 24.

Suradnja u području prometa

1.  Suradnja između stranaka u pogledu prometa teži:

(a) pružanju potpore restrukturiranju i modernizaciji prometnih sustava;

(b) promicanju operativnih standarda.

2.  U tom kontekstu, prednost se daje:

(a) razmjeni informacija između stručnjaka o prometnim politikama stranaka i ostalim pitanjima od zajedničkog interesa;

(b) gospodarskim, pravnim i tehničkim programima osposobljavanja koji su namijenjeni gospodarskim subjektima i visokim javnim dužnosnicima;

(c) razmjeni informacija o Globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS);

(d) tehničkoj pomoći pri restrukturiranju i modernizaciji prometnog sustava u svim njegovim oblicima.

3.  Stranke sagledavaju sve aspekte koji se odnose na usluge međunarodnog pomorskog prometa kako bi se pobrinule da oni ne ometaju obostrano širenje trgovine. U tom kontekstu, pregovara se o liberalizaciji usluga međunarodnog pomorskog prometa, u skladu s uvjetima iz članka 6. ovog Sporazuma.

Članak 25.

Suradnja u području turizma

1.  Primarni cilj suradnje između stranaka jest poboljšati razmjenu informacija i utvrditi najbolje načine osiguravanja uravnoteženog i održivog razvoja turizma.

2.  U tom kontekstu, stranke se posebno usredotočuju na:

(a) zaštitu i maksimizaciju potencijala prirodne i kulturne baštine;

(b) poštovanje cjelovitosti i interesa lokalnih zajednica;

(c) poticanje suradnje između regija i gradova u susjednim zemljama;

(d) poboljšanje osposobljavanja u hotelskoj industriji, s posebnim naglaskom na upravljanje hotelima i njihovo vođenje.

Članak 26.

Suradnja u području statistike

Stranke su suglasne da će poticati usklađivanje statističkih metoda i praksi kako bi mogle koristiti, na temelju uzajamne prihvatljivosti, statistiku o trgovini robom i uslugama i, općenito govoreći, o bilo kojem području koje pokriva ovaj Sporazum, a koje podliježe statističkoj obradi.

Članak 27.

Javna uprava

Stranke surađuju po pitanjima koja se tiču javne uprave i institucija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem poticanja osposobljavanja ljudskih resursa i modernizacije administracije.

Članak 28.

Suradnja u području suzbijanja trgovine drogom, pranja novca i kemijskih prekursora

1.  Stranke poduzimaju potrebne mjere suradnje i povezivanja, koje smatraju primjerenima, kako bi pojačale svoja djelovanja usmjerena ka sprečavanju i smanjenju proizvodnje, širenja i nezakonite uporabe droge, u skladu s njihovim odgovarajućim nacionalnim propisima.

2.  Oslanjajući se na nadležna tijela u ovom području, takva suradnja posebno uključuje:

(a) razvoj usklađenih programa i mjera za sprečavanje zlouporabe droga te liječenje i oporavak ovisnika o drogama, uključujući i programe tehničke pomoći. Ta nastojanja mogu uključivati i istraživanja i mjere koje imaju za cilj smanjiti proizvodnju droge putem regionalnog razvoja područja koja bi se mogla koristiti za proizvodnju nezakonitih usjeva;

(b) razvoj usklađenih istraživačkih programa i projekata o kontroli droga;

(c) razmjenu informacija o zakonskim i administrativnim postupcima i usvajanje odgovarajućih mjera za kontrolu droga i sprečavanje pranja novca, uključujući i mjere koje usvoji Zajednica i međunarodna tijela aktivna u ovom području;

(d) sprečavanje zlouporabe kemijskih prekursora i drugih tvari koje se koriste pri nezakonitoj proizvodnji droga i psihotropnih tvari, u skladu sa „Sporazumom o kontroli prekursora droga i kemijskih tvari” koji su stranke potpisale 13. prosinca 1996. i Bečkom konvencijom Ujedinjenih naroda iz 1988.

Članak 29.

Znanstvena i tehnološka suradnja

1.  Stranke su suglasne oko suradnje u području znanosti i tehnologije, u područjima od zajedničkog interesa, vodeći računa o svojim relevantnim politikama.

2.  Ciljevi takve suradnje su:

(a) potaknuti razmjenu informacija te znanja i iskustava o znanosti i tehnologiji, posebno o provedbi politika i programa;

(b) promovirati trajne odnose između znanstvenih zajednica stranaka;

(c) potaknuti osposobljavanje ljudskih resursa.

3.  Suradnja se ostvaruje u obliku zajedničkih istraživačkih projekata i razmjena, sastanaka i osposobljavanja znanstvenika, osiguravanja maksimalnog širenja rezultata istraživanja.

4.  Stranke se tijekom ove suradnje zalažu za sudjelovanje svojih relevantnih visokoškolskih ustanova, istraživačkih centara i proizvodnih sektora, posebno malih i srednjih poduzeća.

5.  Suradnja između stranaka može, prema potrebi, rezultirati sektorskim sporazumom o istraživanjima i tehnološkom razvoju.

Članak 30.

Suradnja u području osposobljavanja i obrazovanja

1.  Stranke određuju načine za primjetno poboljšanje situacije u sektoru obrazovanja i strukovnog osposobljavanja. Posebna se pažnja posvećuje obrazovanju i osposobljavanju najzapostavljenijih društvenih skupina.

2.  Stranke unaprjeđuju suradnju u području obrazovanja, uključujući visoko obrazovanje, strukovno osposobljavanje i razmjene između sveučilišta i poduzeća, kako bi poboljšale razinu stručnosti rukovodećeg osoblja u privatnom i javnom sektoru.

3.  Stranke stavljaju naglasak na mjere kojima je cilj stvaranje trajnih poveznica između njihovih odgovarajućih strukovnih tijela i poticanje razmjene informacija, znanja i iskustava, stručnjaka, tehničkih resursa te, u području mladih, iskorištavanje mogućnosti koje nudi program ALFA i iskustava obiju stranaka stečenih u ovim područjima.

4.  Suradnja između stranaka može, uz uzajamnu suglasnost, voditi ka sklapanju sektorskog sporazuma u području obrazovanja, uključujući visokoškolsko obrazovanje, strukovno osposobljavanje i poslove povezane s mladima.

Članak 31.

Kulturna suradnja

1.  Stranke pristaju promicati kulturnu suradnju, koja odgovarajuće poštuje njihovu različitost, kako bi poboljšale uzajamno razumijevanje i širenje svojih kultura.

2.  Stranke poduzimaju odgovarajuće mjere za promicanje kulturne razmjene i provode zajedničke inicijative u različitim kulturnim sferama. U tom smislu, stranke pravodobno utvrđuju odgovarajuće aktivnosti i modalitete suradnje.

Članak 32.

Suradnja u području audiovizualnog sektora

Stranke pristaju promicati suradnju u ovom sektoru, ponajprije putem programa osposobljavanja u području audiovizualnog sektora i medija, koji uključuje aktivnosti koprodukcije, osposobljavanja, razvoja i distribucije.

Članak 33.

Suradnja u području informacija i komunikacija

Stranke pristaju poticati razmjenu i pružanje informacija te poduzimati i podržavati aktivnosti od obostranog interesa u području informacija i komunikacija.

Članak 34.

Suradnja u području okoliša i prirodnih resursa

1.  Stranke kod svih mjera suradnje koje poduzimaju na temelju ovog Sporazuma vode računa o potrebi očuvanja okolišne i ekološke ravnoteže.

2.  Stranke se obvezuju razvijati suradnju kako bi spriječile uništavanje okoliša; promicale održivo gospodarenje prirodnim resursima i njihovo očuvanje; razvijale, širile i razmjenjivale informacije i iskustva o zakonodavstvu u području okoliša, potaknule korištenje gospodarskih poticaja za unaprjeđenje sukladnosti; učvrstile gospodarenje okolišem na svim razinama vlasti; promicale osposobljavanje ljudskih resursa, obrazovanje o pitanjima okoliša i provođenje zajedničkih istraživačkih projekata; razvile kanale za društveno sudjelovanje.

3.  Stranke potiču zajednički pristup programima u ovom području, u skladu s posebnim zahtjevima takvih programa.

4.  Suradnja između stranaka može rezultirati sklapanjem sektorskog sporazuma u području okoliša i prirodnih resursa ako se to bude smatralo primjerenim.

Članak 35.

Suradnja u području ribarstva

S obzirom na društvenogospodarski značaj sektora ribarstva za svaku od stranaka, stranke se obvezuju razviti blisku suradnju u ovom području, posebno putem sklapanja sektorskih sporazuma o ribarstvu, u skladu sa svojim zakonodavstvom, ako to budu smatrale primjerenim.

Članak 36.

Suradnja u području socijalnih pitanja i siromaštva

1.  Stranke vode dijalog o svim socijalnim pitanjima koja su od interesa za jednu ili drugu stranku.

To bi trebalo uključivati pitanja povezana s osjetljivim skupinama i regijama kao što su: autohtono stanovništvo, siromašno ruralno stanovništvo, žene s niskim prihodima i druge populacijske skupine koje žive u neimaštini.

2.  Stranke potvrđuju važnost usklađivanja gospodarskog i društvenog razvoja, uzimajući u obzir potrebu poštovanja temeljnih prava skupina navedenih u prethodnom stavku. Novi temelj razvoja trebao bi stvoriti radna mjesta i osigurati bolji životni standard najzapostavljenijim skupinama stanovništva.

3.  Stranke povremeno održavaju savjetovanja u pogledu mjera suradnje koje uključuju civilno društvo i koje imaju za cilj pružiti mogućnost stvaranja radnih mjesta, strukovnog osposobljavanja i rasta prihoda.

Članak 37.

Regionalna suradnja

1.  Stranke promiču aktivnosti usmjerene ka razvoju zajedničkih djelovanja na osnovi suradnje, posebno u Srednjoj Americi i na Karibima.

2.  Prednost imaju inicijative usmjerene ka promicanju intraregionalne trgovine u Srednjoj Americi i na Karibima; poticanju regionalne suradnje u području okoliša te tehnoloških i znanstvenih istraživanja; unapređenju razvoja komunikacijske infrastrukture potrebne za gospodarski razvoj regije i pružanju podrške inicijativama za poboljšanje životnog standarda onih koji žive u neimaštini.

3.  Posebna se pažnja poklanja proširenju uloge žena, posebno u procesu proizvodnje.

4.  Stranke istražuju odgovarajuće načine promicanja i praćenja zajedničke suradnje s ostalim zemljama.

Članak 38.

Suradnja po pitanju izbjeglica

Stranke nastoje sačuvati dobrobit od pomoći koja je već odobrena izbjeglicama iz Srednje Amerike u Meksiku i surađuju u potrazi za trajnim rješenjima.

Članak 39.

Suradnja u području ljudskih prava i demokracije

1.  Stranke se slažu da bi suradnja u ovom području trebala promicati načela iz članka 1.

2.  Suradnja je uglavnom usredotočena na:

(a) razvoj civilnog društva putem programa obrazovanja, osposobljavanja i osvješćivanja javnosti;

(b) mjere osposobljavanja i informiranja kojima je cilj pomoći institucijama da učinkovitije obavljaju svoje dužnosti i ojačati vladavinu prava;

(c) promicanje ljudskih prava i demokratskih načela.

3.  Stranke mogu provoditi zajedničke projekte kako bi ojačale suradnju između svojih izbornih tijela i između ostalih tijela odgovornih za praćenje i poticanje poštovanja ljudskih prava.

Članak 40.

Suradnja u području zaštite potrošača

1.  Stranke se slažu da bi suradnja u ovom području trebala biti usmjerena ka poboljšanju njihovih sustava zaštite potrošača i nastojanju da, u sklopu njihovih odgovarajućih zakonodavstava, usklade svoje sustave.

2.  Suradnja je uglavnom usredotočena na:

(a) razmjenu informacija i stručnjaka i poticanje suradnje između potrošačkih tijela obiju stranaka;

(b) organizaciju programa osposobljavanja i pružanje tehničke pomoći.

Članak 41.

Suradnja u području zaštite podataka

1.  U odnosu na članak 51., stranke pristaju surađivati na zaštiti osobnih podataka kako bi unaprijedile razinu zaštite i izbjegle prepreke trgovanju koje zahtijeva prenošenje osobnih podataka.

2.  Suradnja u području zaštite osobnih podataka može uključivati tehničku pomoć u obliku razmjene informacija i stručnjaka i pokretanje zajedničkih programa i projekata.

Članak 42.

Zdravstvo

1.  Cilj je zdravstvene suradnje učvrstiti aktivnosti u području istraživanja, farmakologije, preventivne medicine i zaraznih bolesti kao što je AIDS.

2.  Suradnja se ponajprije odvija putem:

(a) projekata u području epidemiologije, decentralizacije i administracije zdravstvenih usluga;

(b) razvoja programa strukovnog osposobljavanja;

(c) programa i projekata za poboljšanje zdravstvenih uvjeta i socijalne skrbi u ruralnim i gradskim područjima.

Članak 43.

Klauzula o daljnjem razvoju

1.  Stranke mogu, uz uzajamnu suglasnost, proširiti ovu glavu putem sporazuma o određenim sektorima ili aktivnostima kako bi unaprijedile i nadopunile razinu suradnje.

2.  U okviru provedbe ove glave, stranke mogu iznositi prijedloge za širenje opsega međusobne suradnje, s obzirom na iskustvo stečeno njezinom primjenom.

Članak 44.

Resursi za suradnju

1.  Stranke stavljaju na raspolaganje odgovarajuće resurse, uključujući i financijska sredstva, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju njihovi vlastiti resursi i propisi, kako bi ispunile ciljeve suradnje utvrđene ovim Sporazumom.

2.  Stranke potiču Europsku investicijsku banku da nastavi svoje djelovanje u Meksiku, u skladu sa svojim postupcima i financijskim kriterijima.GLAVA VII.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Članak 45.

Zajedničko vijeće

Ovim se osniva Zajedničko vijeće koje nadzire provedbu ovog Sporazuma. Vijeće se sastaje na ministarskoj razini, u redovitim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju. Ono razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma te bilo kakva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 46.

1.  Zajedničko vijeće sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Europske komisije, s jedne strane, i članova Vlade Meksika, s druge strane.

2.  Članovi Zajedničkog vijeća mogu odrediti da ih se zastupa, u skladu s uvjetima utvrđenima njegovim poslovnikom.

3.  Zajedničko vijeće donosi svoj poslovnik.

4.  Zajedničkim vijećem naizmjence predsjedaju član Vijeća Europske unije i član Vlade Meksika, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

Članak 47.

Zajedničko vijeće je, u svrhu ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma, ovlašteno donositi odluke u slučajevima predviđenima u ovom dokumentu. Donesene odluke obvezuju stranke, koje poduzimaju potrebne mjere za njihovu provedbu. Zajedničko vijeće također može davati i odgovarajuće preporuke.

Ono donosi odluke i preporuke putem sporazuma između stranaka.

Članak 48.

Zajednički odbor

1.  Zajedničkom vijeću u obavljanju njegovih dužnosti pomaže Zajednički odbor sastavljen od predstavnika članova Vijeća Europske unije i Europske komisije, s jedne strane, i predstavnika Vlade Meksika, s druge strane, uglavnom na razini visokih dužnosnika.

Zajedničko vijeće u svojem Poslovniku utvrđuje dužnosti Zajedničkog odbora, koje uključuju pripremu sastanaka Zajedničkog vijeća i način funkcioniranja Odbora.

2.  Zajedničko vijeće može prenijeti na Zajednički odbor bilo koje od svojih ovlasti. U tom slučaju Zajednički odbor donosi odluke u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 47.

3.  Zajednički odbor obično se sastaje jednom godišnje, na datum i uz dnevni red koji stranke unaprijed dogovore, jedne godine u Bruxellesu, a iduće u Meksiku. Izvanredni sastanci se mogu sazvati uz uzajamnu suglasnost. Dužnost predsjednika Zajedničkog odbora obnašaju naizmjence predstavnici svake od stranaka.

Članak 49.

Drugi posebni odbori

Zajedničko vijeće može odlučiti osnovati bilo koji drugi poseban odbor ili tijelo koje će mu pomagati u obavljanju njegovih dužnosti.

Zajedničko vijeće u svojem poslovniku utvrđuje sastav i dužnosti takvih odbora ili tijela te njihov način funkcioniranja.

Članak 50.

Rješavanje sporova

Zajedničko vijeće odlučuje o uvođenju posebnih postupaka za rješavanje trgovačkih sporova ili sporova o pitanjima povezanima s trgovinom, usklađenih s relevantnim odredbama WTO-a u ovom području.GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Zaštita podataka

1.  Stranke pristaju osigurati visoku razinu zaštite pri obradi osobnih i drugih podataka, u skladu s normama koje su usvojile nadležne međunarodne organizacije i Zajednica.

2.  U tu svrhu one vode računa o normama iz Priloga koji čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 52.

Klauzula o nacionalnoj sigurnosti

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra potrebnima kako bi se spriječilo otkrivanje informacija koje je u suprotnosti s ključnim interesima njezine sigurnosti;

(b) povezane s proizvodnjom ili trgovinom oružja, streljiva ili ratnih materijala ili s istraživanjem, razvojem ili proizvodnjom koji su neophodni za osiguravanje njezine obrane, pod uvjetom da te mjere nemaju štetan utjecaj na uvjete tržišnog natjecanja u pogledu proizvoda koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra ključnima za svoju sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih nemira koji bi mogli ugroziti javni red, u slučaju rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje bi mogle rezultirati oružanim sukobom, ili za ispunjavanje obveza preuzetih u svrhu očuvanja mira i nacionalne sigurnosti.

Članak 53.

Završni akt sadrži zajedničke i jednostrane izjave dane pri potpisivanju ovog Sporazuma.

Članak 54.

1.  Ako bi u skladu s odredbama ovog Sporazuma, ili bilo kakvim mjerama usvojenima na temelju ovog Sporazuma, bio odobren tretman najpovlaštenije nacije, on se ne primjenjuje na porezne povlastice koje države članice ili Meksiko pružaju ili mogu pružati u budućnosti na temelju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih poreznih dogovora, ili domaćeg poreznog zakonodavstva.

2.  Ništa se u ovom Sporazumu, kao ni bilo kakve mjere usvojene na temelju ovog Sporazuma, ne smije tumačiti tako da sprečava države članice ili Meksiko da usvajaju ili provode bilo kakve mjere koje imaju za cilj sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza u skladu s poreznim odredbama sporazumâ o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih poreznih dogovora, ili nacionalnog poreznog zakonodavstva.

3.  Ništa se u ovom Sporazumu, kao ni u bilo kakvim mjerama usvojenima na temelju ovog Sporazuma, ne smije tumačiti tako da sprečava države članice ili Meksiko da, pri provedbi odgovarajućih odredaba svojeg poreznog zakonodavstva, prave razliku između poreznih obveznika koji nisu u istom položaju, posebno s obzirom na njihovo boravište ili mjesto gdje je uložen njihov kapital.

Članak 55.

Definicija stranaka

Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači, s jedne strane, Zajednica ili njezine države članice ili Zajednica i njezine države članice, u skladu s njihovim odgovarajućim područjima nadležnosti kako proizlazi iz Ugovora o osnivanju Europske zajednice i, s druge strane, Meksiko.

Članak 56.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje na području na kojem se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice pod uvjetima koji su utvrđeni tim Ugovorom, s jedne strane, te na državno područje Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane.

Članak 57.

Trajanje

1.  Rok valjanosti ovog Sporazuma je neograničen.

2.  Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum putem obavijesti upućene drugoj stranci. Ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 58.

Ispunjavanje obveza

1.  Stranke usvajaju sve opće ili posebne mjere koje su potrebne kako bi ispunile svoje obveze na temelju ovog Sporazuma i brinu se za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Sporazumom.

Ako bilo koja od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila neku od obveza na temelju ovog Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima od osobite hitnosti, mora u roku od 30 dana dostaviti Zajedničkom vijeću sve relevantne informacije koje su mu potrebne za temeljito ispitivanje situacije, kako bi se postiglo rješenje prihvatljivo za obje stranke.

Pri tom se odabiru mjera prednost mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje ovog Sporazuma. O navedenim se mjerama odmah obavješćuje Zajedničko vijeće i na zahtjev druge stranke unutar tog Vijeća provodi se savjetovanje o njima.

2.  Stranke su suglasne da pojam „slučajevi od osobite hitnosti” iz stavka 1. ovog članka označava slučaj kada jedna od stranaka učini bitnu povredu Sporazuma. Bitna povreda Sporazuma obuhvaća:

(a) povredu Sporazuma za koju opća pravila međunarodnog prava ne propisuju sankciju;

(b) kršenje ključnih elemenata Sporazuma iz članka 1.

3.  Stranke su suglasne da pojam „odgovarajuće mjere” iz ovog članka označava mjere poduzete u skladu s međunarodnim pravom. Ako jedna stranka poduzme neku mjeru u slučaju od osobite hitnosti na način predviđen u ovom članku, druga stranka može zatražiti sazivanje hitnog sastanka stranaka u roku od 15 dana.

Članak 59.

Vjerodostojni tekst

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 60.

Stupanje na snagu

1.  Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu s vlastitim postupcima.

2.  Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke obavijestile jedna drugu o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Primjena glava II. i VI. suspendira se dok Zajedničko vijeće ne usvoji odluke iz članaka 5., 6., 9., 10., 11. i 12.

3.  Obavijest se šalje glavnom tajniku Vijeća Europske unije, koji je depozitar ovog Sporazuma.

4.  Ovaj Sporazum zamjenjuje Okvirni sporazum o suradnji između Europske zajednice i Meksika potpisan 26. travnja 1991. od dana kada se počnu primjenjivati glave II. i VI., kako je predviđeno u stavku 2.

5.  Smatra se da je Zajedničko vijeće, osnovano na temelju članka 45., stupanjem na snagu ovog Sporazuma usvojilo sve odluke koje je donijelo Zajedničko vijeće osnovano na temelju Privremenog sporazuma između Europske zajednice i Meksika o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom, potpisanog 8. prosinca 1997.

Adoptat la Bruxelles, la opt decembrie anul una mie nouă sute nouăzeci și șapte.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

signatory

Por los Estados Unidos Mexicanos

signatory

PRILOG

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA IZ ČLANKA 51.

 Smjernice kojima se uređuju računalne baze osobnih podataka, koje je izmijenila Opća skupština Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1990.

 Preporuka Vijeća OECD-a koja se odnosi na smjernice o zaštiti privatnosti i prekograničnom protoku osobnih podataka od 23. rujna 1980.

 Konvencija Vijeća Europe o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka od 28. siječnja 1981.

 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka.

▼M1

DODATNI PROTOKOL

uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj unijiKRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

dalje u tekstu „države članice Europske zajednice”,

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE,

dalje u tekstu „Meksiko”,

i

ČEŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

REPUBLIKA POLJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

dalje u tekstu „nove države članice”,

SPORAZUMJELE SU SE:

BUDUĆI DA je Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, dalje u tekstu „Sporazum”, potpisan u Bruxellesu 8. studenoga 1997. i da je stupio na snagu 1 listopada 2000.;

BUDUĆI DA je Ugovor o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji (dalje u tekstu „Ugovor o pristupanju”) potpisan 16. travnja 2003.;

BUDUĆI DA pristupanje novih država članica Sporazumu, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Ugovora o pristupanju, postaje službeno sklapanjem protokola uz Sporazum;

BUDUĆI DA se u članku 55. Sporazuma navodi: „Za potrebe ovog Sporazuma, pojam, stranke’ označava, s jedne strane, Zajednicu ili njezine države članice ili Zajednicu i njezine države članice, u skladu s njihovim odgovarajućim područjima nadležnosti kako proizlazi iz Ugovora o osnivanju Europske zajednice i, s druge strane, Meksiko”;

BUDUĆI DA se u članku 56. Sporazuma navodi: „Ovaj se Sporazum primjenjuje na državno područje na koje se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice pod uvjetima koji su utvrđeni tim Ugovorom, s jedne strane, te na državno područje Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane”;

BUDUĆI DA se u članku 59. Sporazuma navodi: „Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom i švedskom jeziku i svaki je od tih tekstova jednako vjerodostojan”;

BUDUĆI DA će Zajednica, s obzirom na dan pristupanja novih država članica Europskoj uniji, možda trebati primijeniti odredbe ovog Protokola prije dovršetka svih unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu;

BUDUĆI DA se člankom 5. stavkom 3. ovog Protokola dozvoljava privremena primjena Protokola od strane Europske zajednice i njezinih država članica prije dovršetka njihovih unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu,Članak 1.

Češka Republika, Republika Estonija, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Mađarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija i Slovačka Republika ovime postaju stranke Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane.

Članak 2.

Unutar šest mjeseci od parafiranja ovog Protokola, Europska zajednica dostavlja državama članicama i Meksiku priopćiti tekst Sporazuma na češkom, estonskom, mađarskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, slovačkom i slovenskom jeziku. Podložno stupanju na snagu ovog Protokola nove jezične inačice postaju vjerodostojne pod istim uvjetima kao i inačice sastavljene na sadašnjim jezicima Sporazuma.

Članak 3.

Ovaj Protokol sastavni je dio Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji.

Članak 4.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva istovjetna primjerka na češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, i švedskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Članak 5.

1.  Ovaj Protokol odobravaju Europska zajednica, Vijeće Europske unije u ime država članica i Sjedinjene Meksičke Države u skladu sa svojim postupcima.

2.  Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca nakon datuma kada stranke obavijeste jedna drugu o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

3.  Neovisno o stavku 2., stranke su suglasne da, u očekivanju završetka internih postupaka Europske zajednice i njezinih država članica za stupanje na snagu Protokola, primjenjuju odredbe Protokola tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci od prvog dana mjeseca nakon datuma kada Europska zajednica i njezine države članice dostave obavijest o završetku svojih postupaka potrebnih za to te kad Meksiko dostavi obavijest o završetku svojih postupaka potrebnih za stupanje na snagu Protokola.

4.  Obavijesti se šalju glavnom tajniku Vijeća Europske unije koji je depozitar ovog Sporazuma.

▼M2

DRUGI DODATNI PROTOKOL

uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj unijiKRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

dalje u tekstu „države članice Europske zajednice”,

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE,

dalje u tekstu „Meksiko”

i

REPUBLIKA BUGARSKA,

RUMUNJSKA,

dalje u tekstu „nove države članice”,

BUDUĆI DA je Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, dalje u tekstu „Sporazum”, potpisan u Bruxellesu 8. prosinca 1997. te je stupio na snagu 1. listopada 2000.;

BUDUĆI DA je Prvi dodatni protokol uz Sporazum potpisan u Ciudad de Méxicu 2. travnja 2004. i u Bruxellesu 29. travnja 2004.;

BUDUĆI DA je Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji (dalje u tekstu „Ugovor o pristupanju”) potpisan u Luxembourgu 25. travnja 2005.;

BUDUĆI DA, u skladu s Ugovorom o pristupanju, a posebno s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju koji je priložen Ugovoru u pristupanju, priključivanje novih država članica u ovaj Sporazum treba biti formalizirano sklapanjem Protokola uz ovaj Sporazum;

BUDUĆI DA u članku 55. Sporazuma stoji: „Za potrebe ovog Sporazuma, ‚stranke’ znače, s jedne strane, Zajednicu ili njezine države članice ili Zajednicu i njezine države članice, u skladu s njihovim područjima nadležnosti, kako proizlazi iz Ugovora o osnivanju Europske zajednice te Meksika, s druge strane”;

BUDUĆI DA u članku 56. Sporazuma stoji: „Ovaj Sporazum se primjenjuje na državnom područja na kojem se promjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice, prema uvjetima utvrđenima Ugovorom, s jedne strane, i na državno područje Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane”;

BUDUĆI DA u članku 59. Sporazuma stoji: „Sporazum je sastavljen u po dva izvornika na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan”;

BUDUĆI DA Prvi dodatni protokol uz Sporazum uzima u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji;

BUDUĆI DA je Sporazum vjerodostojan na češkom, estonskom, mađarskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, slovačkom i slovenskom jeziku pod istim uvjetima kao i inačice sastavljene na izvornim jezicima Sporazuma;

BUDUĆI DA će Zajednica, s obzirom na dan pristupanja novih država članica Europskoj uniji, možda trebati primijeniti odredbe ovog Protokola prije završetka internih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu;

BUDUĆI DA se člankom 5. stavkom 3. Protokola omogućava da Zajednica i njezine države članice privremeno primjenjuju Protokol prije završetka internih postupaka potrebnih za njegovo stupanja na snagu;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:Članak 1.

Republika Bugarska i Rumunjska ovime postaju stranke Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane.

Članak 2.

U roku od šest mjeseci od parafiranja ovog Protokola Zajednica državama članicama i Meksiku dostavlja inačicu Sporazuma na bugarskom i rumunjskom jeziku. Podložno stupanju na snagu ovog Protokola nove jezične inačice postaju vjerodostojne pod istim uvjetima kao i inačice sastavljene na sadašnjim jezicima Sporazuma.

Članak 3.

Ovaj Protokol sastavni je dio Sporazuma.

Članak 4.

Ovaj Protokol sastavljen je u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan

Članak 5.

1.  Ovaj Protokol, u skladu sa svojim postupcima, potpisuju i odobravaju Zajednica, Vijeće Europske unije, u ime država članica, i Meksiko.

2.  Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon datuma kada stranke obavijeste jedna drugu o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

3.  Neovisno o stavku 2., stranke su suglasne da, u očekivanju završetka internih postupaka Europske zajednice i njezinih država članica za stupanje na snagu Protokola, primjenjuju odredbe Protokola tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci od prvog dana mjeseca nakon datuma kada Zajednica i njezine države članice dostave obavijest o završetku svojih postupaka potrebnih za to, te kad Meksiko dostavi obavijest o završetku svojih postupaka potrebnih za stupanje na snagu Protokola.

4.  Obavijest se šalje Glavnom tajniku Vijeća Europske unije koji je depozitar ovog Sporazuma.

Cъставено в Брюкссл на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého prvního února dva tísíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundrasju.

За държавите-членки

Рог los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

signatory

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Europai Közösség részéről

Għall-Komunita Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

За Съединените мексикански щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojene státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

a Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené Státy mexické

Za Združene države Mehike

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

signatory

▼B

ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici država članica i Zajednice i opunomoćenici Sjedinjenih Meksičkih Država ovim usvajaju sljedeći Završni akt, koji se odnosi na:

1. Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane,

2. Privremeni sporazum o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom između Europske zajednice, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, i

3. Zajedničku izjavu Europske zajednice i njezinih država članica i Sjedinjenih Meksičkih Država.

(1)

Opunomoćenici:

KRALJEVINE BELGIJE,

KRALJEVINE DANSKE,

SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANJOLSKE,

FRANCUSKE REPUBLIKE,

IRSKE,

TALIJANSKE REPUBLIKE,

VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AUSTRIJE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovornih stranaka Ugovora o osnivanju EUROPSKE ZAJEDNICE,

dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKE ZAJEDNICE,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

opunomoćenici SJEDINJENIH MEKSIČKIH DRŽAVA,

dalje u tekstu „Meksiko”,

s druge strane,

koji su se sastali u Bruxellesu dana osmog prosinca godine tisuću devetsto devedeset sedme prigodom potpisivanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, dalje u tekstu „Sporazum”, usvojili su sljedeće tekstove:

 Sporazum i njegov Prilog.

Opunomoćenici država članica i Zajednice i opunomoćenici Meksika usvojili su tekstove zajedničkih izjava navedenih u nastavku i priloženih ovom Završnom aktu:

Zajednička izjava Europske unije i Meksika o političkom dijalogu iz članka 3. Sporazuma,

Zajednička izjava o dijalogu na parlamentarnoj razini,

Zajednička interpretativna izjava koja se odnosi na članak 4. Sporazuma,

Zajednička izjava koja se odnosi na članak 24. stavak 3. Sporazuma,

Zajednička izjava koja se odnosi na članak 35. Sporazuma.

Opunomoćenici Meksika primili su na znanje izjave Europske zajednice i/ili njezinih država članica navedene u nastavku i priložene ovom Završnom aktu:

Izjava koja se odnosi na članak 11. Sporazuma,

Izjava koja se odnosi na članak 12. Sporazuma.

Opunomoćenici država članica i Zajednice primili su na znanje izjavu Meksika navedenu u nastavku i priloženu ovom Završnom aktu:

Izjava koja se odnosi na glavu I. Sporazuma.

ZAJEDNIČKE IZJAVE

Zajednička izjava Europske unije i Meksika o političkom dijalogu (članak 3.)

1.   PREAMBULA

Europska unija, s jedne strane, i Meksiko, s druge strane,

 svjesni svoje povijesne, političke, gospodarske i kulturne povezanosti, kao i prijateljskih odnosa između svojih naroda,

 imajući na umu svoju želju za jačanjem političkih i gospodarskih sloboda koje su temelj društva u državama članicama Europske unije i u Meksiku,

 ponovno potvrđujući vrijednost ljudskog dostojanstva te promicanja i zaštite ljudskih prava kao temeljnih načela demokratskog društva, kao i ključnu ulogu demokratskih institucija utemeljenih na vladavini prava,

 u želji za jačanjem međunarodnog mira i sigurnosti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda,

 dijeleći interes za regionalnom integracijom kao sredstvom koje će omogućiti njihovim građanima postizanje održivog i uravnoteženog razvoja utemeljenog na načelima društvenog napretka i solidarnosti među pripadnicima,

 oslanjajući se na povlaštene odnose utvrđene Okvirnim sporazumom o suradnji potpisanim između Zajednice i Meksika 1991.,

 podsjećajući na načela navedena u Zajedničkoj svečanoj izjavi koju su Komisija i Vijeće, s jedne strane, i Meksiko, s druge strane, potpisali u Parizu 2. svibnja 1995.,

odlučili su razviti dugoročne odnose.

2.   CILJEVI

Europska unija i Meksiko smatraju da uspostava boljeg političkog dijaloga predstavlja temeljni aspekt predviđenog uzajamnog gospodarskog i političkog približavanja i presudan čimbenik u promicanju načela navedenih u preambuli ove Izjave.

Navedeni dijalog temelji se na zajedničkoj težnji stranaka ka demokraciji i poštovanju ljudskih prava, kao i na želji da zadrže mir i uspostave pravedan i stabilan međunarodni poredak, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda.

Njegovi su ciljevi stvaranje trajne solidarne povezanosti između Europske unije i Meksika, uz doprinos stabilnosti i prosperitetu njihovih regija, težnja ka provođenju postupka regionalne integracije i promicanje atmosfere razumijevanja i tolerancije među njihovim narodima i kulturama.

Dijalogom su obuhvaćena sva pitanja od zajedničkog interesa i njegov je cilj otvaranje putova prema novim oblicima suradnje sa zajedničkim ciljevima, između ostalog i putem zajedničkih međunarodnih inicijativa, posebno u području mira, sigurnosti i regionalnog razvoja.

3.   MEHANIZMI DIJALOGA

Stranke vode spomenuti politički dijalog putem kontakata, razmjene informacija i savjetovanja između različitih tijela Meksika i Europske unije, uključujući Europsku komisiju.

Vode ga posebno:

 na predsjedničkoj razini,

 na ministarskoj razini,

 na razini viših dužnosnika,

 i maksimalnim korištenjem svih diplomatskih kanala.

Predsjednički sastanci, o čijim pojedinostima odlučuju stranke, održavaju se redovito između najviših tijela stranaka.

Sastanci na ministarskoj razini, o čijim pojedinostima odlučuju stranke, održavaju se redovito između ministara vanjskih poslova.

Zajednička izjava o dijalogu na parlamentarnoj razini

Stranke naglašavaju svrhovitost institucionalizacije političkog dijaloga na parlamentarnoj razini putem kontakata između Europskog parlamenta i meksičkog Kongresa (Dom zastupnika i Senat).

Zajednička interpretativna izjava koja se odnosi na članak 4.

Obveze koje proizlaze iz članka 4. ovog Sporazuma ne stupaju na snagu dok se ne usvoji odluka iz članka 5., u skladu s člankom 7. ovog Sporazuma.

Zajednička izjava koja se odnosi na članak 24. stavak 3.

Stranke potvrđuju svoje multilateralne obveze u pogledu usluga pomorskog prometa koje su preuzele kao članice WTO-a, vodeći također računa o svojim pripadajućim obvezama na temelju OECD-ovog Kodeksa liberalizacije tekućih nevidljivih transakcija.

Zajednička izjava koja se odnosi na članak 35.

Obje stranke slažu se da će, u multilateralnom okviru, pružiti svoju institucionalnu potporu donošenju, stupanju na snagu i provođenju Međunarodnog kodeksa ponašanja za odgovorno ribarstvo.

JEDNOSTRANE IZJAVE

Izjava Zajednice koja se odnosi na članak 11.

Zajednica izjavljuje da će, dok Zajedničko vijeće ne donese provedbena pravila o poštenom tržišnom natjecanju iz članka 11. stavka 2., ocjenjivati bilo kakav postupak protivan navedenom članku na temelju kriterija koji proizlaze iz pravila sadržanih u člancima 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice te, za proizvode koje uređuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, pravila sadržanih u člancima 65. i 66. navedenog Ugovora i pravila Zajednice o državnim potporama, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

Izjava Zajednice i njezinih država članica o konvencijama o intelektualnom vlasništvu iz članka 12.

Zajednica i njezine države članice razumiju da relevantne multilateralne konvencije o intelektualnom vlasništvu iz članka 12. stavka 2. točke (b) uključuju minimalno sljedeće:

 Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt iz 1971., izmijenjen 1979.),

 Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.),

 Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt iz 1967., izmijenjen 1979.),

 Ugovor o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen 1979. i 1984.),

 Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Stockholmski akt iz 1967., izmijenjen 1979.)

 Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madrid, 1989.),

 Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen 1979.),

 Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (iz 1977., izmijenjen 1980.),

 Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) (Ženevski akt, 1991.),

 Ugovor o pravu žiga (Ženeva, 1994.).

Izjava Meksika koja se odnosi na glavu I.

Vanjska politika Meksika temelji se na načelima sadržanima u njegovom Ustavu:

Samoodređenje naroda

Nemiješanje

Mirno rješavanje sporova

Zabrana prijetnje ili uporabe sile u međunarodnim odnosima

Pravna jednakost država

Međunarodna suradnja za razvoj

Borba za međunarodni mir i međunarodnu sigurnost.

S obzirom na njegovo povijesno iskustvo i vrhovni mandat njegovog političkog ustroja, Meksiko izražava svoje puno uvjerenje da je samo cjelovito poštovanje međunarodnog prava temelj mira i razvoja. Meksiko također izjavljuje da su načela suživota međunarodne zajednice izražena u Povelji Ujedinjenih naroda, načela objavljena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima te demokratska načela trajan vodič njegovog konstruktivnog sudjelovanja u međunarodnim poslovima i okvir njegovih odnosa sa Zajednicom i njezinim državama članicama, koje uređuje ovaj Sporazum, kao i njegovog odnosa sa svim drugim zemljama i skupinama zemalja.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmarkimage

Für die Bundesrepublik Deutschlandimage

Για την Ελληνική Δημοκρατίαimage

Por el Reino de Españaimage

Pour la République françaiseimage

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

image

Per la Repubblica italianaimage

Pour le Grand-Duché de Luxembourgimage

Voor het Koninkrijk der Nederlandenimage

Für die Republik Österreichimage

Pela República Portuguesaimage

Suomen tasavallan puolesta

För Republikken Finland

image

För Konungariket Sverigeimage

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandimage

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

image

Por los Estados Unidos Mexicanosimage

(2)

Istodobno, opunomoćenici EUROPSKE ZAJEDNICE,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

opunomoćenici SJEDINJENIH MEKSIČKIH DRŽAVA,

dalje u tekstu „Meksiko”,

s druge strane,

koji su se sastali u Bruxellesu dana osmog prosinca godine tisuću devetsto devedeset sedme prigodom potpisivanja Privremenog sporazuma o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom između Europske zajednice, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, dalje u tekstu „Sporazum”, usvojili su sljedeći tekst:

 Sporazum

Opunomoćenici Zajednice i opunomoćenici Meksika usvojili su tekst Zajedničke izjave naveden u nastavku i priložen ovom Završnom aktu:

 Zajednička interpretativna izjava koja se odnosi na članak 2. Sporazuma

Opunomoćenici Meksika primili su na znanje Izjavu Zajednice navedenu u nastavku i priloženu ovom Završnom aktu:

 Izjava Europske zajednice koja se odnosi na članak 5. Sporazuma

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

image

Por los Estados Unidos Mexicanos

image

Zajednička interpretativna izjava koja se odnosi na članak 2.

Obveze koje proizlaze iz članka 2. ovog Sporazuma neće stupiti na snagu dok se ne usvoji odluka iz članka 3.

Izjava Europske zajednice koja se odnosi na članak 5.

Zajednica izjavljuje da će, dok Zajedničko vijeće ne donese provedbena pravila o poštenom tržišnom natjecanju iz članka 5. stavka 2., ocjenjivati bilo kakav postupak protivan navedenom članku na temelju kriterija koji proizlaze iz pravila sadržanih u člancima 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice te, za proizvode koje uređuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, pravila sadržanih u člancima 65. i 66. navedenog Ugovora i pravila Zajednice o državnim potporama, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

(3)

Istodobno, opunomoćenici država članica i Zajednice i opunomoćenici Meksika usvojili su tekst sljedeće Zajedničke izjave:

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA I SJEDINJENIH MEKSIČKIH DRŽAVA

Kako bi pitanja iz glava III. i IV. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji koji je potpisan 8. prosinca 1997. bila na odgovarajući način pokrivena sveobuhvatnim okvirom, Europska zajednica i njezine države članice i Sjedinjene Meksičke Države obvezuju se:

1. Započeti i po mogućnosti dovršiti pregovore u vezi s postupcima liberalizacije trgovine uslugama, kretanja kapitala i plaćanja, kao i u vezi s mjerama koje se odnose na intelektualno vlasništvo koje su predviđene člancima 6., 8., 9. i 12. navedenog Sporazuma, usporedno s pregovorima o modalitetima i vremenskom rasporedu liberalizacije trgovine robom koja je predviđena člankom 5. navedenog Sporazuma, kao i člankom 3. Privremenog sporazuma o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država koji je potpisan 8. prosinca 1997.

2. Težiti da osiguraju, ne dovodeći u pitanje ispunjenje njihovih odgovarajućih internih postupaka, da rezultati pregovora o liberalizaciji usluga, kretanja kapitala i plaćanja kao i prethodno navedene mjere koje se odnose na intelektualno vlasništvo, mogu stupiti na snagu što je prije moguće, čime će se postići zajednički cilj stranaka, a to je liberalizacija globalne trgovine koja uključuje i robu i usluge, u skladu s člankom 7. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji.

Top