Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2295

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 оd 4. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5959

OJ L 329, 13.12.2017, p. 6–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2295/oj

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2295

оd 4. rujna 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 443. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 443. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) izdalo je 27. lipnja 2014. smjernice o objavi opterećene i neopterećene imovine („EBA-ine smjernice o objavi” (2)). Člankom 443. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđeno je da EBA izradi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju objave vrijednosti bilance po kategoriji izloženosti podijeljene prema kvaliteti imovine i ukupnom iznosu neopterećene vrijednosti bilance, uzimajući u obzir Preporuku ESRB/2012/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. prosinca 2012. o financiranju kreditnih institucija („Preporuka ESRB/2012/2”) (3) i pod uvjetom da EBA navede u svojem izvješću da takva dodatna objava nudi pouzdane i smislene informacije. U izvješću EBA-e o opterećenju imovine (4) zaključeno je da je objavljivanje opterećenja imovine u Uniji od ključne važnosti jer sudionicima na tržištu omogućuje bolje razumijevanje i analizu profila likvidnosti i solventnosti institucija te jasnu i dosljednu usporedbu među državama članicama. EBA je na temelju tih zaključaka izradila nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se osigurao potpuno usklađen pristup objavi opterećenja imovine.

(2)

EBA-inim smjernicama o objavi obuhvaćena je opterećena i neopterećena imovina. Naime, člankom 443. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 u obzir se mora uzeti Preporuka ESRB/2012/2, i to posebno Preporuka D o transparentnosti tržišta pri opterećenju imovine („Preporuka D”). U točki 1. podtočki (a) Preporuke D preporučuje se objava opterećene i neopterećene imovine. Člankom 443. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđeno je i da se Preporuka ESRB/2012/2 mora uzeti u obzir pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz tog podstavka. Osim toga, opterećena imovina mora biti uključena u te standarde kako bi se osiguralo da se objavom pružaju pouzdane i smislene informacije. Stoga bi trebalo objaviti i opterećenu i neopterećenu imovinu.

(3)

EBA-i je u okviru Preporuke D savjetovano da pri izradi svojih smjernica o objavi osigura da se razina i kretanje imovine koja je opterećena u korist središnjih banaka te iznos likvidnosne pomoći koju daju središnje banke ne smiju otkriti. Taj je savjet u ovoj Uredbi također uzet u obzir.

(4)

Opterećena imovina ili primljeni kolateral i ostale izvanbilančne stavke mogu se založiti radi osiguravanja financiranja. Stoga, kako bi se sudionicima na tržištu omogućilo bolje razumijevanje i analiziranje profila likvidnosti i solventnosti institucija te pristup informacijama o dostupnosti imovine za osiguravanje financiranja, institucije bi trebale zasebno objaviti opterećenje sve bilančne imovine i opterećenje svih izvanbilančnih stavki. Objava bi se trebala odnositi na sav primljeni kolateral koji proizlazi iz svih bilančnih i izvanbilančnih transakcija bez obzira na njihov rok dospijeća, uključujući sve poslove sa središnjim bankama. Iako imovina koja je objavljena kao opterećena imovina uključuje imovinu koja je opterećena kao rezultat svih poslova s bilo kojom drugom ugovornom stranom (uključujući središnje banke), opterećenje koje proizlazi iz poslova sa središnjimbankama nije potrebno objaviti odvojeno od opterećenja koje proizlazi iz poslova s drugim ugovornim stranama. Time se ne dovodi u pitanje sloboda središnjih banaka da utvrde načine za objavu likvidnosne pomoći u izvanrednim situacijama.

(5)

Kako bi se osigurala dosljednost te promicala usporedivost i transparentnost, odredbe koje se odnose na obrasce za objavu o opterećenju imovine trebale bi se temeljiti na izvještajnim zahtjevima u pogledu opterećenja predviđenima Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (5). Međutim, kako bi se izbjegle neželjene posljedice (kao što je mogućnost utvrđivanja financiranja središnje banke u izvanrednim situacijama), potrebna su neka odstupanja. Konkretno, te uzimajući u obzir Preporuku D, objava informacija koje se odnose na iznos opterećene i neopterećene imovine trebala bi se temeljiti na srednjoj vrijednosti, a ne na vrijednosti u određenom trenutku kako se zahtijeva u Prilogu XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Isto tako, razina granularnosti informacija koje se objavljuju za posebne vrijednosti i transakcije trebala bi biti manja nego za izvještajne zahtjeve iz Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014. Nadalje, budući da opterećenje imovine uvelike ovisi o profilu rizičnosti i poslovnom modelu predmetne institucije, kvantitativni bi se podaci trebali nadopuniti opisnim informacijama.

(6)

Zahtjevi za objavu opterećene i neopterećene imovine, posebno zahtjevi za objavu povezani s prenesenom imovinom, založenom imovinom i izvanbilančnim primljenim i danim kolateralom, trebali bi se primjenjivati uz sve postojeće zahtjeve za objavu u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

(7)

Kako bi se osigurala razmjerna primjena zahtjeva za objavu iz članka 443. Uredbe (EU) br. 575/2013 na manje institucije koje nemaju značajnu razinu opterećenja imovine, od takvih manjih institucija ne bi se trebali zahtijevati podaci o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine. Informacije o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine („pokazatelji kvalitete imovine”) temelje se na svojstvima kvalitete imovine koja se pripisuju imovini iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete te imovini visoke likvidnosti i kreditne kvalitete, kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61 (6). Budući da tom Delegiranom uredbom nisu obuhvaćena investicijska društva koja nisu dio bankovne grupacije i da se u slučaju kada investicijska društva čine dio bankovne grupacije odgovarajuće informacije objavljuju na konsolidiranoj osnovi, primjereno je i investicijska društva izuzeti od obveze objave informacija o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine radi izbjegavanja nerazmjernih troškova.

(8)

S obzirom na to da je obveza pružanja informacija o pokazateljima kvalitete imovine novost, primjenu odredaba o objavi takvih pokazatelja trebalo bi odgoditi za godinu dana kako bi institucije mogle razviti potrebne IT sustave.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(10)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi za objavu za sve institucije

1.   Institucije objavljuju iznos opterećene i neopterećene imovine u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom prema vrsti imovine u stupcima C010, C040, C060 i C090 u obrascu A u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Institucije objavljuju informacije o primljenom kolateralu prema vrsti imovine u stupcima C010 i C040 u obrascu B u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

3.   Institucije objavljuju obveze povezane s opterećenom imovinom i primljenim kolateralom kako je navedeno u obrascu C u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

4.   Institucije objavljuju opisne informacije o utjecaju svojeg poslovnog modela na njihovu razinu opterećenja i o važnosti opterećenja u svojem poslovnom modelu kako je navedeno u obrascu D u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 2.

Dodatni zahtjevi za objavu za određene institucije

1.   Osim informacija iz članka 1. institucije koje ispunjavaju uvjete navedene u stavku 2. objavljuju:

(a)

pokazatelje kvalitete imovine prema vrsti imovine u stupcima C030, C050, C080 i C100 kako je navedeno u obrascu A u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.;

(b)

pokazatelje kvalitete imovine prema vrsti primljenoga kolaterala i izdanih dužničkih vrijednosnih papira, uključujući pokrivene obveznice i vrijednosne papire osigurane imovinom, u stupcima C030 i C060 kako je navedeno u obrascu B u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Stavak 1. primjenjuje se samo na kreditne institucije koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

njihova ukupna imovina, izračunana u skladu s odjeljkom 1.6. točkom 10. Priloga XVII. Uredbi (EU) br. 680/2014, iznosi više od 30 milijardi EUR;

(b)

njihova je razina opterećenja imovine, izračunana u skladu s odjeljkom 1.6. točkom 9. Priloga XVII. Uredbi (EU) br. 680/2014, veća od 15 %.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. primjenjuje se od 2. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Smjernice o objavi opterećene i neopterećene imovine (EBA/GL/2014/03).

(3)  SL C 119, 25.4.2013., str. 1.

(4)  Izvješće EBA-e o opterećenju imovine, rujan 2015.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Obrasci

Obrazac A: Opterećena i neopterećena imovina

Obrazac A – Opterećena i neopterećena imovina

 

Knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine

Fer vrijednost opterećene imovine

Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine

Fer vrijednost neopterećene imovine

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Imovina izvještajne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

050

od čega: pokrivene obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

060

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

070

od čega: izdanje općih država

 

 

 

 

 

 

 

 

080

od čega: izdanje financijskih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

090

od čega: izdanje nefinancijskih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

121

od čega: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac B: Primljeni kolateral

Obrazac B – Primljeni kolateral

 

Fer vrijednost primljenog opterećenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira

Neopterećeno

Fer vrijednost primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

010

030

040

060

130

Kolateral koji je primila izvještajna institucija

 

 

 

 

140

Okvirni krediti

 

 

 

 

150

Vlasnički instrumenti

 

 

 

 

160

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

170

od čega: pokrivene obveznice

 

 

 

 

180

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

190

od čega: izdanje općih država

 

 

 

 

200

od čega: izdanje financijskih društava

 

 

 

 

210

od čega: izdanje nefinancijskih društava

 

 

 

 

220

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

 

 

 

 

230

Ostali primljeni kolaterali

 

 

 

 

231

od čega: …

 

 

 

 

240

Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom

 

 

 

 

241

Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

250

UKUPNO IMOVINA, PRIMLJENI KOLATERALI I IZDANI VLASTITI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

 

 

 

 

Obrazac C: Izvori opterećenja

Obrazac C – Izvori opterećenja

 

Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam

Imovina, primljeni kolateral i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica i opterećenih vrijednosnih papira osiguranih imovinom

010

030

010

Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza

 

 

011

od čega: …

 

 

Obrazac D: Popratne opisne informacije

Obrazac D – Popratne opisne informacije

Opisne informacije o utjecaju poslovnog modela na opterećenje imovine i važnost opterećenja za model poslovanja institucije, čime se korisnicima omogućava kontekst objava potrebnih za obrasce A do C.


PRILOG II.

Upute za ispunjivanje obrazaca za objavu

1.

Institucije objavljuju stavke iz tablica 1. do 7. na isti način kako se prijavljuju u skladu s Prilogom XVI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 ako u tim tablicama nije predviđeno drukčije.

Stavke iz točke 1. objavljuju se primjenom srednje vrijednosti. Srednje su vrijednosti uzastopne tromjesečne srednje vrijednosti tijekom prethodnih dvanaest mjeseci i utvrđuju se interpolacijom.

Ako se objavljuje na konsolidiranoj osnovi, primjenjivi opseg konsolidacije opseg je bonitetne konsolidacije kako je definirano u dijelu prvom, glavi II., poglavlju 2., odjeljku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Obrazac A – Opterećena i neopterećena imovina

Tablica 1.: Upute za posebne retke u obrascu A

Redci

Pravna osnova i upute

010

Imovina izvještajne institucije [Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) 1.9 (a), Smjernice za primjenu (IG) 6]

Ukupna imovina koju je institucija iskazala u svojoj bilanci, uz iznimku vlastitih dužničkih vrijednosnih papira i vlastitih vlasničkih instrumenata ako se primjenjivim računovodstvenim standardima dopušta njihovo priznavanje u bilanci. Vrijednost iskazana u ovom retku srednja je vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za retke 030, 040 i 120.

030

Vlasnički instrumenti

Srednje vrijednosti stavke „Vlasnički instrumenti” kako je iskazano u retku 030 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014, uz iznimku vlastitih vlasničkih instrumenata ako se primjenjivim računovodstvenim standardima dopušta njihovo priznavanje u bilanci.

040

Dužnički vrijednosni papiri

Srednje vrijednosti stavke „Dužnički vrijednosni papiri” kako je iskazano u retku 040 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014, uz iznimku vlastitih dužničkih vrijednosnih papira ako se primjenjivim računovodstvenim standardima omogući njihovo priznavanje u bilanci.

050

od čega: pokrivene obveznice

Srednje vrijednosti stavke „od čega: pokrivene obveznice” kako je iskazano u retku 050 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

060

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednje vrijednosti stavke „od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom” kako je iskazano u retku 060 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

070

od čega: izdanje općih država

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje općih država” kako je iskazano u retku 070 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

080

od čega: izdanje financijskih društava

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje financijskih društava” kako je iskazano u retku 080 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

090

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje nefinancijskih društava” kako je iskazano u retku 090 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

120

Ostala imovina

Srednja vrijednost ostale imovine institucije upisane u bilanci, osim one objavljene u prethodnim redcima i različite od vlastitih dužničkih vrijednosnih papira i vlastitih vlasničkih instrumenata koje institucija koja nije obveznik primjene međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja ne može prestati priznavati u bilanci. U tom se slučaju vlastiti dužnički instrumenti uključuju u redak 240 obrasca B, a vlastiti vlasnički instrumenti isključuju se iz izvješćivanja o opterećenju imovine.

Ostala imovina obuhvaća novac u blagajni (držanje novčanica i kovanog novca u nacionalnoj i inozemnim valutama koje su u optjecaju i uobičajeno se upotrebljavaju u platnom prometu), okvirne kredite [MRS 1.54(i)] uključujući salda potraživanja po viđenju u središnjima bankama i drugim institucijama kako je iskazano u retku 020 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Ostala imovina obuhvaća i kredite i predujmove osim okvirnih kredita, uključujući hipotekarne kredite, kako je iskazano u redcima 100 i 110 obrasca F 32.01 (AE-ASS) Priloga XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Ostala imovina može obuhvaćati i nematerijalnu imovinu, uključujući goodwill, odgođenu poreznu imovinu, nekretnine, postrojenja i drugu dugotrajnu imovinu, derivativnu imovinu, obratne repo ugovore i potraživanja od pozajmljivanja dionica.

Ako su odnosna imovina i imovina u skupu za pokriće zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica okvirni krediti ili krediti i predujmovi osim okvirnih kredita, također se uključuje u ovaj redak.

121

od čega: …

Ako je to relevantno u kontekstu njihove uporabe opterećenja u vezi s poslovnim modelom, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente „Ostale imovine” u posebnom retku „od čega”.

Tablica 2.: Upute za posebne stupce u obrascu A

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti imovine koju drži institucija i koja je opterećena u skladu s odjeljkom 1.7. Priloga XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Knjigovodstvena vrijednost znači iznos iskazan na strani imovine u bilanci.

030

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti opterećene imovine koja je teoretski prihvatljiva za kvalifikaciju kao imovina iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete (EHQLA) i imovina visoke likvidnosti i kreditne kvalitete (HQLA). Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA znači imovina navedena u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 koja bi ispunjavala opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njezin status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Knjigovodstvena vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e knjigovodstvena je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

040

Fer vrijednost opterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Fer vrijednost opterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 040 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

Za svaku kategoriju izloženosti objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

050

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti opterećene imovine koja je teoretski prihvatljiva za kvalifikaciju kao EHQLA i HQLA. Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA znači imovina navedena u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 koja bi ispunjavala opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njezin status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Fer vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

060

Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 060 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

080

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti neopterećene EHQLA-e i HQLA-e kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Knjigovodstvena vrijednost EHQLA-e i HQLA-e knjigovodstvena je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

090

Fer vrijednost neopterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Fer vrijednost neopterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 090 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

Za svaku kategoriju izloženosti objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

100

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti neopterećene EHQLA-e i HQLA-e kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Fer vrijednost EHQLA-e i HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Obrazac B – Primljeni kolateral

Tablica 3.: Upute za posebne retke u obrascu B

Redci

Pravna osnova i upute

130

Kolateral koji je primila izvještajna institucija

Sve kategorije kolaterala koje je institucija primila. Svi vrijednosni papiri koje je institucija zajmoprimac primila tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira objavljuju se u ovom retku. Ukupni kolateral koji je institucija primila srednja je vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za retke 140 do 160, 220 i 230.

140

Okvirni krediti

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća okvirne kredite objavljuje se u ovom retku (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je institucija zajmoprimac primila tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

150

Vlasnički instrumenti

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća vlasničke instrumente (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 030 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

160

Dužnički vrijednosni papiri

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 040 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

170

od čega: pokrivene obveznice

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća pokrivene obveznice (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 050 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

180

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća vrijednosne papire osigurane imovinom (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 060 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

190

od čega: izdanje općih država

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdale opće države (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 070 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

200

od čega: izdanje financijskih društava

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdala financijska društva (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 080 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

210

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdala nefinancijska društva (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 090 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

220

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća kredite i predujmove osim okvirnih kredita (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

230

Ostali primljeni kolaterali

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća ostalu imovinu (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

231

od čega: …

Ako je relevantno u kontekstu uporabe opterećenja u odnosu na poslovni model, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente „Ostalog kolaterala” u posebnom retku „od čega”. Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

240

Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Srednja vrijednost stavke „Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom” kako je iskazano u retku 240 obrasca F 32.02 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

241

Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednja vrijednost stavke „Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom” kako je iskazano u retku 010 obrasca F 32.03 (AE-NPL) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, u odnosu na vlastite pokrivene obveznice i vrijednosne papire osigurane imovinom koje je institucija izdala i zadržala primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako su ti vrijednosni papiri založeni, iznos skupa za pokriće/odnosne imovine kojima su osigurani objavljuje se u obrascu A kao opterećena imovina. Izvor financiranja u slučaju davanja u zalog vlastitih pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom nova je transakcija u kojoj se vrijednosni papiri daju kao zalog (financiranje središnje banke ili druga vrsta osiguranog financiranja) i nije izvorno izdavanje pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom;

(b)

ako ti vrijednosni papiri još nisu založeni, iznos skupa za pokriće/odnosne imovine kojima su ti vrijednosni papiri osigurani iskazuje se u obrascu A kao neopterećena imovina.

250

Ukupno imovina, primljeni kolateral i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri

Sva imovina koju je institucija iskazala u svojoj bilanci, sve kategorije kolaterala koje je institucija primila i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri koje je institucija zadržala, a koja nije u obliku izdanih vlastitih pokrivenih obveznica ili izdanih vlastitih vrijednosnih papira osiguranih imovinom.

Ovaj je redak srednja vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za redak 010 obrasca A te retke 130 i 240 obrasca B.

Tablica 4.: Upute za posebne stupce u obrascu B

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Fer vrijednost primljenog opterećenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira

Srednja vrijednost fer vrijednosti primljenog kolaterala, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija i koji su opterećeni u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Fer vrijednost financijskog instrumenta jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerenja (vidjeti MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti). Za svaku stavku kolaterala objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

030

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti opterećenog primljenog kolaterala, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija i koji su teoretski prihvatljivi za kvalifikaciju kao EHQLA i HQLA. Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA stavke su primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija, koje su navedene u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje bi ispunjavale opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njihov status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Fer vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

040

Fer vrijednost primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni

Srednja vrijednost fer vrijednosti primljenog kolaterala koji je primila institucija, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, i koji je neopterećen, ali se može opteretiti jer je instituciji dopušteno prodati ga ili ponovno založiti u nedostatku neispunjavanja obveza vlasnika kolaterala. Ona uključuje i fer vrijednost izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira, osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacijskih pozicija koje su neopterećene, ali se mogu opteretiti. Za svaku stavku kolaterala objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

060

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti neopterećenog primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacijskih pozicija koje se mogu opteretiti i koje se kvalificiraju kao EHQLA i HQLA kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 te koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Fer vrijednost EHQLA-e i HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Obrazac C – Izvori opterećenja

Tablica 5.: Upute za posebne retke u obrascu C

Redci

Pravna osnova i upute

010

Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza

Srednja vrijednost stavke „Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza” kako je iskazano u retku 010 obrasca F 32.04 (AE-SOU) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

011

od čega: …

Ako je relevantno u kontekstu uporabe opterećenja u odnosu na poslovni model, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente stavke „Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza” u posebnom retku „od čega”, osobito ako je jedan dio opterećenja imovine povezan s obvezama, a drugi dio nije.

Tablica 6.: Upute za posebne stupce u obrascu C

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam

Srednja vrijednost stavke „Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam” kako je iskazano u stupcu 010 obrasca F 32.04 (AE-SOU) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

Uključuju se obveze bez povezanog financiranja, kao što su izvedenice.

030

Imovina, primljeni kolateral i vlastiti izdani dužnički vrijednosni papiri, osim pokrivenih obveznica i opterećenih vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Iznos imovine, primljenih kolaterala i izdanih vlastitih vrijednosnih papira, osim pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom, koji su opterećeni zbog različitih vrsta transakcija o kojima se ovdje izvještava.

Kako bi se osigurala dosljednost s kriterijima u obrascima A i B, imovina institucije upisane u bilanci objavljuje se po srednjoj vrijednosti njezine knjigovodstvene vrijednosti, dok se ponovno upotrijebljeni primljeni kolateral i opterećeni izdani vlastiti vrijednosni papiri, osim pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom, objavljuju po srednjoj vrijednosti njihove fer vrijednosti. Objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

Uključuje se i imovina opterećena bez usklađenih obveza.

Obrazac D – Popratne opisne informacije

Tablica 7.: Posebne upute za obrazac D

Pravna osnova i upute

Kako bi se ispunio obrazac D, institucije objavljuju informacije navedene u točkama 1. i 2.

1.

Opće opisne informacije o opterećenju imovine, uključujući sljedeće:

(a)

objašnjenje razlike između regulatornog opsega konsolidacije koji se upotrebljava za potrebe objavljivanja informacija o opterećenju imovine i opsega zadržanog za primjenu likvidnosnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi kako je definirano u dijelu drugom poglavlju 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, koja se upotrebljava za utvrđivanje prihvatljivosti (E)HQLA-e;

(b)

objašnjenje razlike između, s jedne strane, založene i prenesene imovine u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirima i načinom primjene institucije i, s druge strane, opterećene imovine te navođenje svih razlika u tretmanu transakcija, kao što je slučaj kada se za neku transakciju smatra da dovodi do zaloga ili prijenosa imovine, ali ne i do opterećenja imovine, ili obratno;

(c)

vrijednost izloženosti koja se upotrebljava za potrebe objavljivanja i objašnjenja načina izvođenja srednjih vrijednosti izloženosti.

2.

Informacije koje se odnose na utjecaj poslovnog modela institucije na njezinu razinu opterećenja i važnost opterećenja za model financiranja institucije, uključujući sljedeće:

(a)

glavne izvore i vrste opterećenja, navodeći, prema potrebi, opterećenje zbog važnih poslovanja s izvedenicama, pozajmljivanje vrijednosnih papira, repo transakcije, izdavanje pokrivenih obveznica i sekuritizaciju;

(b)

strukturu opterećenja među subjektima unutar grupe, a posebno proizlazi li razina opterećenja konsolidirane grupe iz određenih subjekata i postoji li bitno unutargrupno opterećenje;

(c)

informacije o visokoj kolateraliziranosti, posebno u pogledu pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom te pojavu visoke kolateraliziranosti na razinama opterećenja;

(d)

dodatne informacije o opterećenju imovine, kolateralu i izvanbilančnim stavkama te izvorima opterećenja prema drugim značajnim valutama osim izvještajne valute kako je navedeno u članku 415. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

opći opis udjela stavaka uključenih u stupac 060 „Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine” u obrascu A u Prilogu I. za koje institucija ne bi smatrala da se mogu opteretiti u normalnom tijeku poslovanja (npr. nematerijalna imovina, uključujući goodwill, odgođena porezna imovina, nekretnine, postrojenja i druga dugotrajna imovina, derivativna imovina, obratni repo ugovori i potraživanja od pozajmljivanja dionica);

(f)

iznos odnosne imovine i imovine u skupu za pokriće zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica te je li ta odnosna imovina i imovina u skupu za pokriće opterećena ili neopterećena, zajedno s iznosom pripadajućih zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica;

(g)

ako je relevantno za objašnjenje utjecaja poslovnog modela institucije na njezinu razinu opterećenja, pojedinosti (uključujući kvantitativne podatke ako je primjenjivo) o sljedećem:

i.

vrsti i količini opterećene i neopterećene imovine uključene u retku 120 obrasca A ako se kvantitativni podaci moraju navesti u retku 121 obrasca A;

ii.

količini i vrsti opterećene imovine i izvanbilančnih stavki uključenih u retku 010 obrasca C koje nisu povezane s obvezama ako se kvantitativni podaci moraju navesti u retku 011 obrasca C.


Top