Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0836

Uredba Komisije (EU) br. 836/2011 od 19. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima Tekst značajan za EGP

OJ L 215, 20.8.2011, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 31 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/836/oj

03/Sv. 70

HR

Službeni list Europske unije

31


32011R0836


L 215/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2011

od 19. kolovoza 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 11 stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (2) određuju se, inter alia, najveće dopuštene količine za kontaminant benzo(a)piren.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) usvojio je mišljenje o policikličkim aromatskim ugljikovodicima u hrani 9. lipnja 2008. (3). EFSA je zaključila da benzo(a)piren nije odgovarajući marker za prisutnost policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u hrani i da bi sustav od četiri specifične tvari ili osam specifičnih tvari bio najprikladniji marker za PAH u hrani. EFSA je također zaključila da sustav od osam tvari ne bi osigurao puno veću dodanu vrijednost u odnosu na sustav s četiri tvari.

(3)

Stoga je Uredbom Komisije (EU) br. 835/2011 (4) izmijenjena Uredba (EZ) br. 1811/2006 kako bi se odredile najveće dopuštene količine za zbroj četiri policiklička aromatska ugljikovodika (benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena).

(4)

Uredbom Komisije (EZ) br. 333/2007 (5) propisuju se analitički izvedbeni kriteriie samo za benzo(a)piren. Stoga je potrebno propisati analitičke izvedbene kriterije za ostale 3 tvari za koje su najveće dopuštene količine sada određene u Uredbi (EZ) br. 1881/2006.

(5)

Referentni laboratorij za policikličke aromatske ugljikovodike (EU-RL PAH) je u suradnji sa nacionalnim referentnim laboratorijima proveo istraživanje među službenim kontrolnim laboratorijima kako bi procijenio koji bi se analitički izvedbeni kriteriji mogli odrediti za benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten i krizen u relevantnim matricama hrane. Rezultat tog istraživanja je EU-RL PAH objedinio u izvješću pod nazivom „Izvedbene karakteristike analitičkih metoda za određivanje četiri policiklička aromatska ugljikovodika u hrani” (6). Rezultati istraživanja pokazuju da su analitički izvedbeni kriteriji koji se trenutačno primjenjuju za benzo(a)piren također primjereni za ostale tri tvari.

(6)

Iskustvo stečeno u provedbi Uredbe (EZ) br. 333/2007 pokazalo je da su u nekim slučajevima sadašnje odredbe o uzorkovanju nepraktične ili mogu dovesti do neprihvatljive ekonomske štete za uzorkovanu seriju. U takvim je slučajevima potrebno dozvoliti odstupanje od postupaka uzorkovanja pod uvjetom da uzorkovanje ostane dovoljno reprezentativno za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je postupak koji se koristi u cijelosti dokumentiran. Za uzorkovanje na razini maloprodaje, fleksibilnost odstupanja od postupaka uzorkovanja je već postojala. Odredbe za uzorkovanje na razini maloprodaje moraju se uskladiti s općim postupcima uzorkovanja.

(7)

Detaljnije odredbe potrebne su u pogledu materijala posuda za uzorkovanje kad se uzimaju uzorci za PAH analizu. Tijela za provedbu kontrola uglavnom koriste plastične posude, ali one nisu odgovarajuće kad se uzorkovanje provodi za PAH analizu jer ti materijali mogu izmijeniti sadržaj PAH u uzorku.

(8)

Pojašnjenje je potrebno za neke aspekte posebnih zahtjeva za metode analize, a posebno zahtjeva u pogledu uporabe izvedbenih kriterija i pristupa „prikladnost za primjenu” (eng. fitness-for purpose). Nadalje potrebno je izmijeniti prikaz tablica s izvedbenim kriterijima kako bi bile ujednačene za sve analite.

(9)

Uredbu (EZ) bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti. S obzirom da su Uredba (EU) br. 835/2011 i ova Uredba međusobno povezane, obje Uredbe moraju početi s primjenom na isti datum.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nisu im se usprotivili ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 333/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i policikličkih aromatskih ugljikovodika u prehrambenim proizvodima”.

2.

U članku 1., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uzorkovanje i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i policikličkih aromatskih ugljikovodika (‚PAH’) navedenih u odjeljcima 3. 4 i 6 Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 provode se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.”

3.

Prilog se mijenja u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. kolovoza 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.

(3)  The EFSA Journal (2008) 724, str. 1.

(4)  SL L 215, 20.8.2011., str. 4.

(5)  SL L 88, 29.3.2007., str. 29.

(6)  JRC Izvješće 59046, 2010.


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 337/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

U točki B.1.7 „Pakiranje i prijenos uzoraka”, dodaje se sljedeći drugi stavak:

„U slučaju uzorkovanja za analizu PAH-a potrebno je izbjegavati plastične spremnike, ako je moguće, jer mogu izmijeniti sadržaj PAH-a u uzorku. Potrebno je koristiti, ako je moguće, inertne posude od stakla bez PAH, koje odgovarajuće štite uzorak od svjetla. Kad je to praktički nemoguće, potrebno je izbjegavati barem direktan kontakt uzorka s plastikom, npr. u slučaju tvrdih uzoraka zamatanjem uzorka u aluminijsku foliju prije stavljanja u spremnik za uzorke.”

2.

Točke B.2. i B.3. zamjenjuju se sljedećim:

„B.2.   PLANOVI UZORKOVANJA

B.2.1.   Podjela serije u podserije

Velike se serije dijele na podserije pod uvjetom da se podserije mogu fizički odvojiti. Za proizvode koji se u prometu nalaze u velikim rasutim pošiljkama (npr. žitarice) primjenjuje se tablica 1. Za ostale proizvode primjenjuje se tablica 2. Uzimajući u obzir da masa serije nije uvijek točan umnožak mase podserija, masa podserije može prelaziti navedenu masu za najviše 20 %.

B.2.2.   Broj pojedinačnih uzoraka

Skupni uzorak mora težiti najmanje 1 kg ili 1 litru, osim kad to nije moguće, npr. kada se uzorak sastoji od 1 pakiranja ili jedinice.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se mora uzeti iz serije ili podserije naveden je u tablici 3.

U slučaju da se radi o tekućim proizvodima u rasutoj pošiljci, serija ili podserija moraju se dobro promiješati ručno ili mehaničkim sredstvima do mjere do koje to neće utjecati na kvalitetu proizvoda neposredno prije uzorkovanja. U tom se slučaju pretpostavlja da će se kontaminanti ravnomjerno rasporediti kroz cijelu seriju ili podseriju. Stoga je za skupni uzorak dovoljno uzeti tri pojedinačna uzorka iz serije ili podserije.

Pojedinačni uzorci trebaju biti podjednake mase/volumena. Masa/volumen pojedinačnog uzorka ne smije biti manja/manji od 100 grama ili 100 mililitara, tako da masa skupnog uzorka bude najmanje 1 kg ili 1 litra. Svako odstupanje od ovakvog postupka mora se unijeti u zapisnik iz točke B.1.8. ovog Priloga.

Tablica 1.

Podjela serija na podserije za proizvode koji se prodaju u velikim pošiljkama u rasutom stanju

Masa serije (tona)

Masa ili broj podserija

≥ 1 500

> 300 < 1 500

≥ 100 ≤ 300

< 100

500 tona

3 podserije

100 tona

Tablica 2.

Podjela serija na podserije za ostale proizvode

Masa serije (tona)

Masa ili broj podserija

≥ 15

< 15

15-30 tona

Tablica 3.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju iz podserije ili serije

Masa ili volumen serije/podserije (u kg ili litrama)

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti

< 50

3

≥ 50 ≤ 500

5

> 500

10

Ako se serija ili podserija sastoji od pojedinačnih pakiranja ili jedinica, tada je broj pakiranja ili jedinica koji će se uzeti za skupni uzorak dan u tablici 4.

Tablica 4.

Broj pakiranja ili jedinica (pojedinačnih uzoraka) koji se uzorkuju za skupni uzorak kad se serija ili podserija sastoji od pojedinačnih pakiranja ili jedinica

Broj pakiranja ili jedinica u seriji/podseriji

Broj pakiranja ili jedinica koje treba uzeti

≤ 25

Najmanje 1 pakiranje ili jedinica

26 do 100

oko 5 %, a najmanje 2 pakiranja ili jedinice

> 100

oko 5 %, a najviše 10 pakiranja ili jedinica

Najveće dopuštene količine za anorganski kositar primjenjuju se na sadržaj svake limenke, ali iz praktičnih razloga potrebno je koristiti pristup skupnog uzimanja uzoraka. Ako je rezultat testa za skupni uzorak limenki manji od navedenog, ali blizu najveće dopuštene količine za anorganski kositar te ako se sumnja da pojedine limenke mogu prelaziti najveću dopuštenu količinu, može biti potrebno provesti daljnja ispitivanja.

Kad nije moguće provesti metode uzorkovanja određene u ovom poglavlju zbog neprihvatljivih komercijalnih posljedica (npr. zbog oblika pakiranja, oštećenja u seriji itd.) ili kad je praktički nemoguće primijeniti gore navedenu metodu uzorkovanja, može se primijeniti alternativna metoda uzorkovanja pod uvjetom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u cijelosti dokumentirana.

B.2.3.   Posebne odredbe za uzorkovanje velikih riba koje dolaze u velikim serijama

Kada serija ili podserija koju se uzorkuje sadrži veće ribe (svaka riba je teža od 1 kg), a serija ili podserija teži više od 500 kg, pojedinačni se uzorak sastoji od središnjeg dijela ribe. Svaki pojedinačni uzorak teži najmanje 100 g.

B.3.   UZORKOVANJE U MALOPRODAJI

Uzorkovanje prehrambenih proizvoda u maloprodaji provodi se kad je to moguće u skladu s odredbama o uzorkovanju iz točke B.2.2. ovog Priloga.

Kad nije moguće provesti metode uzorkovanja određene u točki B.2.2. zbog neprihvatljivih komercijalnih posljedica (npr. zbog oblika pakiranja, oštećenja u seriji itd.) ili kad je praktički nemoguće primijeniti gore navedenu metodu uzorkovanja, može se primijeniti alternativna metoda uzorkovanja pod uvjetom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u cijelosti dokumentirana.”

3.

U prvom stavku točke C.1. „Laboratorijski standardi kvalitete”, bilješka 1. briše se;

4.

U točki C.2.2.1. „Posebni postupci za olovo, kadmij, živu i anorganski kositar”, drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Postoje mnogi zadovoljavajući posebni postupci za pripremu uzorka koji se mogu koristiti za dotične proizvode. Za aspekte koje ova Uredba posebno ne uključuje, primjeren je standard CEN ‚Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima – Izvedbeni kriteriji, opća razmatranja i priprema uzorka’ (1), ali i druge metode pripreme uzorka mogu biti jednako valjane.”

5.

Točka C.2.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„C.2.2.2.   Posebni postupci za policikličke aromatske ugljikovodike

Analitičar mora osigurati da ne dođe do kontaminacije uzoraka tijekom priprave. Spremnici se moraju isprati acetonom ili heksanom visoke čistoće prije korištenja kako bi se rizik kontaminacije sveo na minimum. Kad god je moguće, aparatura i oprema koji dolaze u kontakt s uzorkom trebaju biti izrađeni od inertnih materijala, kao što je aluminij, staklo ili polirani nehrđajući čelik. Plastiku kao što je polipropilen ili politetrafluoroetilen (PTFE) treba izbjegavati budući da analit može adsorbirati na te materijale.”

6.

Točka C.3.1. „Definicije” mijenja se kako slijedi:

(a)

definicija za „HORRATr” zamjenjuje se sljedećim:

„HORRAT (*) r

=

Primijećena vrijednost RSDr podijeljena s vrijednošću RSDr koja je dobivena na temelju Horwitzove jednadžbe (**) (izmijenjene) (vidjeti točku C.3.3.1. (‚Napomene uz izvedbene kriterije’)) koristeći pretpostavku r = 0,66 R.

(*)  Horwitz W. e Albert, R., 2006, The Horwitz Ratio (HorRat): A useful Index of Method Performance with respect to Precision, Journal of AOAC International, Vol. 89, 1095-1109."

(**)  Thompson, Analyst, 2000, str. 125. i 385.-386.”;"

(b)

definicija za „HORRATR” zamjenjuje se sljedećim:

„HORRAT (***) R

=

Primijećena vrijednost RSDR podijeljena s vrijednošću RSDR koja je dobivena na temelju Horwitzove jednadžbe (****) (izmijenjene) (vidjeti točku C.3.3.1. (‚Napomene uz izvedbene kriterije’)).

(***)  Horwitz W. e Albert, R., 2006, The Horwitz Ratio (HorRat): A useful Index of Method Performance with respect to Precision, Journal of AOAC International, Vol. 89, 1095-1109."

(****)  Thompson, Analyst, 2000, str. 125. i 385.-386.”;"

(c)

definicija za „u” zamjenjuje se sljedećim:

„u

=

Kombinirana standardna mjerna nesigurnost dobivena korištenjem pojedinačnih standardnih mjernih nesigurnosti povezanih s ulaznim količinama u modelu za mjerenje (*****).

(*****)  International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), JCGM 200:2008.”"

7.

Točka C.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„C.3.2.   Opći zahtjevi

Analitičke metode koje se koriste za kontrolu prehrambenih proizvoda moraju biti u skladu s odredbama Priloga III. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

Analitičke metode za ukupni kositar primjerene su za službenu kontrolu sadržaja anorganskog kositra.

Za analizu olova u vinu, primjenjuju se metode i pravila koje je odredila OIV (******) u skladu s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 (*******).

8.

Točka C.3.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„C.3.3.1.   Kriteriji izvedivosti

Kada nije propisana specifična metoda za određivanje kontaminanata u hrani na razini Europske unije, laboratoriji mogu odabrati bilo koju validiranu metodu analize za određenu matricu pod uvjetom da odabrana metoda ispunjava specifične izvedbene kriterije iz tablica 5., 6. i 7.

Preporučljivo je da se potpuno validirane metode (tj. metode validirane međulaboratorijskim pokusima za odgovarajuću matricu) koriste kad je to primjereno i moguće. Druge odgovarajuće validirane metode (npr. unutarnje validirane metode za odgovarajuću matricu) se također mogu koristiti pod uvjetom da ispunjavaju izvedbene kriterije iz tablica 5., 6. i 7.

Kad je to moguće, validacija unutarnje validiranih metoda uključuje certificirani referentni materijal.

(a)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za olovo, kadmij, živu i anorganski kositar:

Tablica 5.

Parametar

Kriterij

Primjenljivost

Prehrambeni proizvodi navedeni u Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Ponovljivost

HORRATr vrijednosti manje od 2

Obnovljivost

HORRATR vrijednosti manje od 2

Iskorištenje

Primjenjuju se odredbe točke D.1.2.

 

Anorganski kositar

Olovo, kadmij, živa

 

 

Najveća dopuštena količina < 0,100 mg/kg

Najveća dopuštena količina ≥ 0,100 mg/kg

Granica detekcije

≤ 5 mg/kg

≤ jedna petina najveće dopuštene količine

≤ jedne desetine najveće dopuštene količine

Granica kvantifikacije

≤ 10 mg/kg

≤ dvije petine najveće dopuštene količine

≤ jedne petine najveće dopuštene količine

(b)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za 3-MCPD:

Tablica 6.

Parametar

Kriterij

Primjenljivost

Prehrambeni proizvodi navedeni u Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Terenski slijepa proba

Manje od granice detekcije

Ponovljivost (RSDr)

0,66 puta RSDr kako je dobivena iz (izmijenjene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

Dobivena iz (izmijenjene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

75-110 %

Granica detekcije

≤ 5 μg/kg (izraženo na suhu tvar)

Granica kvantifikacije

≤ 10 μg/kg (izraženo na suhu tvar)

(c)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za policikličke aromatske ugljikovodike:

Četiri policiklička aromatska ugljikovodika na koje se ovi kriteriji odnose su benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten i krizen.

Tablica 7.

Parametar

Kriterij

Primjenljivost

Prehrambeni proizvodi navedeni u Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice, provjera pozitivne detekcije

Ponovljivost (RSDr)

HORRATr vrijednosti manje od 2

Obnovljivost (RSDR)

HORRATR vrijednosti manje od 2

Iskorištenje

50-120 %

Granica detekcije

≤ 0,30 μg/kg za svaku od četiri tvari

granica kvantifikacije

≤ 0,90 μg/kg za svaku od četiri tvari

(d)

Napomene uz izvedbene kriterije:

Horwitzova jednadžba (********) (za koncentracije 1,2 × 10- 7 ≤ C ≤ 0,138) i izmijenjena Horwitzova jednadžba (*********) (za koncentracije C < 1,2 × 10- 7) su generalizirane jednadžbe za preciznost koje su neovisne od analita i matrice i ovise isključivo o koncentraciji za sve rutinske metode analize.

 

Izmijenjena Horwitzova jednadžba za koncentracije C < 1,2 × 10- 7:

RSDR = 22 %

u kojoj je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih u uvjetima obnovljivosti [(sR/Formula) × 100]

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Izmijenjena Horwitzova jednadžba primjenjuje se za koncentracije C < 1,2 × 10- 7.

 

Horwitzova jednadžba za koncentracije1,2 × 10- 7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(- 0,15)

u kojoj je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih u uvjetima obnovljivosti [(sR/Formula) × 100]

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Izmijenjena Horwitzova jednadžba primjenjuje se za koncentracije 1,2 × 10- 7 ≤ C ≤ 0,138.

(********)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344."

(*********)  M. Thompson, Analyst, 2000, str. 125. i 385.-386.”"

9.

Točka C.3.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„C.3.3.2.   Pristup ‚prikladnosti za svrhu’

Za interno validirane metode, pristup ‚prikladnost za primjenu’ (**********) može se koristiti kao alternativa za procjenu njihove primjerenosti za službeni nadzor. Metode koje odgovaraju za službenu kontrolu moraju dati rezultate s kombiniranom standardnom mjernom nesigurnošću (u) koja je manja od najveće standardne mjerne nesigurnosti izračunane pomoću sljedeće formule:

Formula

u kojoj je:

Uf najveća standardna mjerna nesigurnost (μg/kg),

granica detekcije znači granica detekcije metode (μg/kg); mora ispunjavati izvedbene kriterije iz točke C.3.3.1 za relevantnu koncentraciju,

C relevantna koncentracija(μg/kg),

α numerički faktor koji se koristi ovisno o vrijednosti C. Vrijednosti koje se koriste dane su u tablici 8.

Tablica 8.

Numeričke vrijednosti koje se upotrebljavaju za α kao konstantu u formuli iz ove točke s obzirom na relevantnu koncentraciju

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

> 10 000

0,1

Analitičar uzima u obzir ‚Izvješće o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorištenja i odredaba EU zakonodavstva o hrani i hrani za životinje’ (***********).

(**********)  M. Thompson and R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, str. 10. i 471.-478."

10.

U točki D.1.2. „Izračuni iskorištenja”, drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju da se u analitičkoj metodi ne primjenjuje ekstrakcija (npr. kod metala), rezultat se može izraziti bez korekcije za iskorištenje ako je s pravilnom uporabom odgovarajućeg certificiranog referentnog materijala dokazano da je dobivena certificirana koncentracija unutar granica mjerne nesigurnosti (tj. velika točnost mjerenja) i time da metoda ne pokazuje mjerno odstupanje. U slučaju da je rezultat izražen bez korekcije za iskorištenje, to treba biti navedeno.”

11.

U točki D.1.3. „Mjerna nesigurnost”, drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Analitičar uzima u obzir ‚Izvješće o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorištenja i odredaba EU zakonodavstva o hrani i hrani za životinje’ (************).

(************)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf”"


(******)  Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino.

(*******)  Uredba Vijeća (EZ) br. 479/2008 od 29. travnja 2008. o zajedničkoj organizaciji tržišta vinom i o izmjeni uredaba (EZ) br. 1493/1999, (EZ) br. 1782/2003, (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 3/2008 i o ukidanju uredaba (EEZ) br. 2392/86 i (EZ) br. 1493/1999 (SL L 148, 6.6.2008., str. 1.).”

(***********)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf”


Top