EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

04/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

6


31996R2406


L 334/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.1996.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2406/96

od 26. studenoga 1996.

o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3759/92 od 17. prosinca 1992. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da su zajednički tržišni standardi za neke vrste ribe predviđeni Uredbom (EEZ) br. 103/76 (2) i za neke vrste rakova Uredbom (EEZ) br. 104/86 (3); budući da sada treba u znatnoj mjeri izmijeniti te Uredbe kako bi odražavale tržišni razvoj i promjene u trgovinskim praksama; budući da je stoga potrebno u cijelosti revidirati te odredbe jedinstvenim pravnim instrumentom kako bi se osiguralo da budu jasne i da se pravilno primjenjuju; budući da bi Uredbe (EEZ) br. 103/76 i (EEZ) br. 104/76 trebalo stoga zamijeniti;

budući da je osnovni cilj zajedničkih tržišnih standarda za proizvode ribarstva poboljšanje kvalitete proizvoda i time olakšavanje trgovanja u korist i proizvođača i potrošača; budući da su proizvodi ribarstva neprerađeni i prodaju se svježi ili rashlađeni, njihovu kvalitetu u znatnoj mjeri određuje njihova svježina koja se procjenjuje na temelju objektivnih kriterija organoleptičkim ispitivanjem; budući da se lotovi (serije) proizvoda ribarstva, da bi bile ujednačeno svježe, moraju sastojati od proizvoda iste vrste te potjecati samo s istog ribolovnog područja istog plovila;

budući da treba uspostaviti mali, ali odgovarajući broj kategorija svježine na temelju odgovarajućih ocjena za pojedine skupine proizvoda; budući da se s ciljem potpore kvalitetnih proizvoda najkasnije od 1. siječnja 2000. ne smije dopuštati da sve kategorije svježine budu prihvatljive za intervencijske mehanizme predviđene zajedničkom organizacijom tržišta;

budući da su zajednički tržišni standardi namijenjeni i utvrđivanju jedinstvenih trgovinskih obilježja dotičnih proizvoda na cijelom tržištu Zajednice kako bi se spriječili poremećaji u tržišnom nadmetanju i, drugo, kako bi se omogućila ujednačena primjena režima cijena zajedničke organizacije tržišta; budući da stoga treba zahtijevati da se proizvodi ribarstva razvrstavaju u kategorije veličine koje se određuju prema težini, ili u pojedinim slučajevima, prema veličini;

budući da se zajednički tržišni standardi primjenjuju kad se svi dotični proizvodi, podrijetlom iz Zajednice ili iz trećih zemalja, namijenjeni za prehranu ljudi prvi put prodaju na području Zajednice; budući da se standardi primjenjuju ne dovodeći u pitanje zdravstvene propise ili propise donesene kao dio mjera za očuvanje ribljeg fonda; budući da je posebno važno imati u vidu da u svakom slučaju važeće najmanje biološke veličine imaju prednost u odnosu na najmanje veličine koje za proizvode ribarstva propisuju zajednički tržišni standardi;

budući da primjena zajedničkih tržišnih standarda na proizvode koji dolaze iz trećih zemalja podrazumijeva da na ambalaži trebaju biti navedene dodatne informacije; budući da te informacije, međutim, ne treba navoditi ako proizvode unose u Zajednicu plovila koja plove pod zastavom treće zemlje pod istim uvjetima koji vrijede za ulove Zajednice;

budući da je s obzirom na uobičajenu praksu u većini država članica preporučljivo da se proizvodi ribarstva u industriji razvrstaju po svježini i po veličini; budući da radi ocjene svježine na temelju organoleptičkih kriterija treba donijeti odredbe o suradnji stručnjaka koje su u tu svrhu imenovale dotične trgovinske organizacije;

budući da radi uzajamnog obavješćivanja svaka država članica treba poslati drugim državama članicama i Komisiji popis imena i adresa dotičnih stručnjaka i trgovinskih organizacija,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

A.   Opće odredbe

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zajednički tržišni standardi za neke proizvode ribarstva, kako je predviđeno člankom 2. Uredbe (EEZ) br. 3759/92, dalje u tekstu „Osnovna uredba”.

2.   U smislu ove Uredbe:

(a)

   „stavljanje na tržište” znači prva ponuda za prodaju i/ili prva prodaja na području Zajednice za prehranu ljudi;

(b)

   „serija” znači količina proizvoda ribarstva određene vrste koja je podvrgnuta istom postupku obrade i može potjecati iz istog ribolovnog područja i istog plovila;

(c)

   „ribolovno područje” se tumači kao uobičajeni naziv kojim ribarska industrija naziva mjesto gdje je izvršen ulov;

(d)

   „prezentacija” znači način na koji se riba plasira na tržište, što znači cijela, bez utrobe, bez glave itd.;

(e)

   „vidljivi parazit” znači parazit ili skupina parazita koja se po dimenzijama, boji ili strukturi jasno razlikuje od tkiva ribe i koja se bez optičkih sredstava za povećavanje i pri dobroj rasvjeti može uočiti ljudskim okom.

3.

(a)

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na kategorije svježine za proizvode ribarstva primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve Direktive Vijeća 91/493/EEZ od 22. srpnja 1991. o zdravstvenim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (4).

(b)

Do donošenja Odluke Komisije u skladu s Direktivom 91/493, kriteriji za ribe koje su neodgovarajuće za prehranu ljudi navedeni su u kategoriji „neprihvatljivo” u Prilogu I. ovoj Uredbi:

Članak 2.

1.   Proizvodi ribarstva, navedeni u članku 3., podrijetlom iz Zajednice ili trećih zemalja, mogu se stavljati na tržište samo ako ispunjavanju zahtjeve ove Uredbe.

2.   Ova se Uredba, međutim, ne primjenjuje na male količine proizvoda koje priobalni ribari neposredno prodaju maloprodajnim trgovcima ili potrošačima.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupcima predviđenim člankom 32. Osnovne uredbe.

Članak 3.

1.   Zajednički tržišni standardi utvrđuju se za sljedeće proizvode:

(a)

morske ribe uvrštene u tarifnu oznaku KN 0302:

iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa),

albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga),

plavoperajna tuna (Thunnus thynnus),

velikooka tuna (Thunnus ili Parathunnus obesus),

haringa vrste Clupea harengus,

bakalar vrste Gadus Morhua,

srdela vrste Sardina pilchardus,

bakalarka (Melanogrammus aeglefinus),

crni bakalar (koljuška) (Pollachius virens),

kolja (Pollachius pollachius),

skuša vrste Scomber scombrus,

plavica, lokarda vrste Scomber japonicus,

šarun, šnjur (Trachurus spp.),

morski pas kostelj i mačka bljedica (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.),

škarpina (Sebastes spp.),

pišmolj, molet (Merlangius merlangus),

ugotica pučinka (Micromestistius poutassou ili Gadus poutassou),

manjić morski (Molva spp.),

inćun (Engraulis spp.),

oslić vrste Merluccius merluccius,

plosnatka oštronoska (Lepidorhombus spp.),

grboglavka, lančeska (Brama spp.),

grdobina (Lophius spp.),

iverak (Limanda limanda),

limada (Microstomus kitt),

ugotica (Trisopterus luscus i Trisopterus minutus),

bukva (Boops boops),

gira oblica (Maena smaris),

ugor (Conger conger),

lastavica (Trigla spp.),

cipal (Mugil spp.),

raža (Raja spp.),

iverak (Platichthys flesus),

list (Solea spp.),

zmijičnjak repaš (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo);

(b)

Rakovi uvršteni u tarifnu oznaku KN 0306, živi, svježi ili rashlađeni, ili kuhani na pari ili u vrućoj vodi:

kozica pjeskulja (Crangon crangon) i račić (Pandalus borealis),

rakovica vrste bramburač (Cancer pagurus),

škamp (Nephrops norvegicus);

(c)

Glavonošci uvršteni u tarifnu oznaku KN 0307:

sipa (Sepia officinalis i Rossia macrosoma).

2.   Tržišni standardi navedeni u stavku 1. obuhvaćaju:

(a)

kategorije svježine; i

(b)

kategorije veličine.

B.   Kategorije svježine

Članak 4.

1.   Kategorija svježine svake serije određuje se na temelju svježine proizvoda i određenih dodatnih zahtjeva.

Svježina se definira na temelju posebnog vrednovanja različitih tipova proizvoda navedenih u Prilogu I.

2.   Na osnovi vrednovanja iz stavka 1. proizvodi iz članka 3. razvrstavaju se po serijama u jednu od sljedećih kategorija svježine:

(a)

ekstra, A ili B za ribe, morske pse, glavonošce i škampe;

(b)

ekstra ili A za kozice.

Međutim, živi se škampi razvrstavaju u kategoriju E.

3.   Rakovice iz članka 3. ne podliježu posebnim standardima svježine.

Međutim, na tržište se mogu stavljati samo cijele rakovice, osim rakovica s vanjskim jajima ili s mekim oklopom.

Članak 5.

1.   Svaka serija mora sadržavati proizvode jednakog stupnja svježine. Međutim, male serije ne trebaju biti ujednačene svježine; ako nisu ujednačene svježine upisuju se u najnižu kategoriju svježine zastupljenu u toj seriji.

2.   Kategorija svježine mora biti označena jasnim i neizbrisivim slovima veličine najmanje 5 cm na etiketama pričvršćenim na seriju.

Članak 6.

1.   Ako se serija riba, morskih pasa, glavonožaca i škampa, kako su navedeni u članku 3., uvrsti u kategoriju B, ta serija ne ispunjava uvjete za financijsku pomoć koja se dodjeljuje za povlačenje s tržišta, a koja je predviđena člancima 12., 12 (a), 14. i 15. Osnovne uredbe.

2.   Ribe, morski psi, glavonošci i škampi u kategoriji svježine ‚ekstra’ ne smiju imati udubine, ozljede, mrlje ili znatne promjene boje.

3.   Ribe, morski psi, glavonošci i škampi kategorije svježine A ne smiju imati mrlje, ili znatne promjene boje. Dopušta se samo manji udio s neznatnim udubinama i površinskim ozljedama.

4.   Za ribe, morske pse, glavonošce i škampe iz kategorije svježine B dopušta se samo manji udio sa znatnim udubinama ili površinskim ozljedama. Na ribama ne smije biti mrlja ili znatne promjene boje.

5.   Kad se proizvodi razvrstavaju prema kategoriji svježine, ne dovodeći u pitanje važeće zdravstvene propise, uzimaju se u obzir, ovisno o vrsti i prezentaciji proizvoda, vidljivi paraziti ili njihovi mogući učinci na kvalitetu proizvoda.

6.   Detaljna pravila o primjeni ovog članka donose se, prema potrebi, u skladu s postupcima predviđenim člankom 32. Osnovne uredbe.

C.   Kategorije veličine

Članak 7.

1.   Proizvodi iz članka 3. sortiraju se prema težini ili broju jedinki u kilogramu. Kozice i rakovice razvrstavaju se u kategorije veličine prema širini oklopa.

2.   Najmanje veličine predviđene ovom Uredom, u skladu s ljestvicom iz Priloga II., primjenjuju se ne dovodeći u pitanje najmanje dužine propisane:

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1866/86 od 12. lipnja 1986. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Öresunda (5)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3094/86 od 7. listopada 1986. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa (6),

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1626/94 od 27. lipnja 1994. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa u Mediteranu (7).

U svrhu kontrole od strane nadležnih tijela kod vrsta obuhvaćenih tržišnim standardima moraju se poštovati najmanje propisane biološke veličine, kako su navedene u Prilogu II.

Članak 8.

1.   Serije se razvrstavaju u kategorije veličine u skladu s ljestvicom iz Priloga II.

2.   Svaka serija mora sadržavati proizvode jednake veličine. Međutim, nije nužno da male serije sadrže proizvode jednake veličine; ako ne sadrži proizvode jednake veličine, serija se uvrštava u najnižu kategoriju veličine zastupljenu u toj seriji.

3.   Kategorija veličine i prezentacija moraju biti označeni jasno vidljivim i neizbrisivim slovima veličine najmanje 5 cm na etiketama pričvršćenim na seriju.

Neto težina u kilogramima mora biti jasno i čitljivo označena na svakoj seriji. Kad se serije puštaju u prodaju u standardnim kutijama neto težina ne treba biti prikazana ako se pri vaganju prije puštanja u prodaju pokaže da sadržaj kutije odgovara predviđenom sadržaju iskazanom u kilogramima.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno u pogledu načina vaganja i određivanja odstupanja neto težine, bilo ispod ili iznad one težine koja je označena ili pretpostavljena, koja se dopušta za svaku seriju, donose se u skladu s postupkom predviđenim u članku 32. Osnovne uredbe.

Članak 9.

Pelagijske vrste mogu se razvrstati u različite kategorije svježine i veličine na temelju sustava uzorkovanja. Taj sustav mora osigurati da svježina i veličina proizvoda iz serije budu ujednačeni u najvećoj mogućoj mjeri.

Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno za određivanje broja uzoraka koji se uzimaju, težine ili obujma ribe u svakom uzorku i načini za ocjenu razvrstavanja i provjere težine serija ponuđenih za prodaju, donose se u skladu s postupkom predviđenim člankom 32. Osnove uredbe.

Članak 10.

Kako bi se osigurala lokalna ili regionalna opskrba kozicama i rakovicama nekih obalnih područja Zajednice, mogu se donijeti izuzeća od najmanjih veličina predviđenih za te proizvode u Prilogu II.

Dotična područja i odgovarajuće tržišne veličine određuju se u skladu s postupkom predviđenim člankom 32. Osnovne uredbe.

D.   Proizvodi iz trećih zemalja

Članak 11.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 1., proizvodi iz članka 3. koji se uvoze iz trećih zemalja mogu se stavljati na tržište samo ako su ponuđeni u ambalaži na kojoj su jasno i čitljivo navedene sljedeće informacije:

zemlja podrijetla ispisana latiničnim slovima veličine najmanje 20 mm,

znanstveni i trgovački naziv proizvoda,

prezentacija,

kategorije svježine i veličine,

neto težina u kilogramima proizvoda sadržanih u ambalaži,

datum sortiranja i datum otpreme,

ime i adresa pošiljatelja.

2.   Međutim, proizvodi iz članka 3. koji se iskrcaju u luci Zajednice izravno s ribolovnog područja iz plovila koje plove pod zastavom treće zemlje i koji su namijenjeni za prodaju, podliježu istim odredbama koje se primjenjuju na ulove Zajednice, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1093/94 (8)

E.   Završne odredbe

Članak 12.

1.   Ribarska industrija razvrstava ribarske proizvode u kategorije svježine ekstra, A i B i u kategorije veličine, i to u suradnji sa stručnjacima koje u tu svrhu imenuju dotične trgovinske organizacije. Države članice provode kontrolu kako bi se osiguralo poštivanje odredbi ovog članka.

2.   Ako se razvrstavanje ne provede u skladu s postupkom predviđenim stavkom 1., nadležna nacionalna tijela mogu sama provesti razvrstavanje.

Članak 13.

Svaka država članica mora najkasnije mjesec dana prije stupanja na snagu ove Uredbe dostaviti drugim državama članicama i Komisiji popis imena i adresa stručnjaka i trgovinskih organizacija iz članka 12. Ostale države članice i Komisiju treba obavijestiti o svim izmjenama tog popisa.

Članak 14.

Prije 31. prosinca 2001. Komisija podnosi Vijeću izvješće o rezultatima primjene članka 6. stavka 1. ove Uredbe, kojemu, prema potrebi, prilaže odgovarajuće prijedloge.

Članak 15.

Ovim se stavljaju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 103/76 i (EEZ) br. 104/76. Upućivanja na te uredbe smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 16.

1.   Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1997.

2.   Neovisno o stavku 1., odredbe članka 6. stavka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2000.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

E. KENNY


(1)  SL L 388, 31.12.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3318/94 (Sl L 350, 31.12.1994., str. 15.).

(2)  SL L 20, 28.1.1976., str. 9. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1935/93 (SL L 176, 20.7.1993., str. 1.)

(3)  SL L 20, 28.1.1976., str. 35. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1300/93 (SL L 126, 9.6.1995., str. 3.).

(4)  SL L 268, 24.9.1991., str. 15. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/23/EZ (SL L 125, 23.5.1996., str. 10.).

(5)  SL L 162, 18.6.1986., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1821/96 (SL L 241, 21.9.1996., str. 8.).

(6)  SL L 288, 11.10.1986., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3071/95, 22.12.1995. (SL L 329, 30.12.1995., str. 14.).

(7)  SL L 171, 6.7.1994., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1075/96 (SL L 142, 15.6.1996., str. 1.).

(8)  SL L 121, 12.5.1994., str. 3.


PRILOG I.

KATEGORIJE SVJEŽINE

Kategorije predviđene ovim Prilogom primjenjuju se na sljedeće proizvode ili skupine proizvoda u skladu s mjerilima za ocjenjivanje koja su specifična za svaki od njih.

A.   Bijela riba

Bakalarka, bakalar, crni bakalar, kolja, škarpina, pišmolj, morski manjić, oslić, grboglavka, grdobina, ugotica i vrsta Trisopterus luscus, bukva, gira oblica, ugor, lastavica, cipal, iverak zlatopjeg, patarača oštronoska, list, iverak, limanda, zmijičnjak

B.   Plava riba

Albakor ili tunj dugokrilac, plavoperajna tuna, velikooka tuna, ugotica pučinka, haringa, srdele, skuša, šarun, inćun

C.   Morski psi

Morski pas kostelj i mačka bljedica, raža

D.   Glavonošci

Sipa

E.   Rakovi

1.

Kozice

2.

Škamp

A.   BIJELA RIBA

 

Kriteriji

Kategorija svježine

neprihvatljivo (1)

ekstra

A

B

Koža

sjajna, iridescentni pigment (osim za škarpinu) ili opalescentan; bez bljedila

pigmentacija svijetla, ali ne sasvim sjajna

pigmentacija postaje bljeđa i bez sjaja

pigmentacija bez sjaja (2)

Kožna sluz

vodenasta, prozirna

pomalo mutna

mliječnobijela

žućkasto siva, tamna sluz

Oko

konveksno (izbočeno); crna sjajna zjenica; prozirna rožnica

konveksno i pomalo utonulo; crna zjenica bez sjaja; pomalo opalescentna rožnica

ravno; opalescentna rožnica; mutna zjenica

konkavno u sredini; siva zjenica; mliječnobijela rožnica (2)

Škrge

sjajne boje; bez sluzi

slabije obojene; prozirna sluz

smeđe/sive, boja blijedi; gusta tamna sluz

žućkaste; mliječnobijela sluz (2)

Potrbušnica (kod riba bez utrobe)

glatka, sjajna; teško se odvaja od mesa

pomalo mutna; može se odvojiti od mesa

Prošarana; lako se odvaja od mesa

ne prianja (2)

Miris škrga i trbušne šupljine

 

 

 

 (2)

bijele ribe osim iverka zlatopjega

miris po morskoj travi

nema mirisa po morskoj travi; neutralan miris

fermentiran; pomalo kiseo

kiseo

iverak zlatopjeg

miris po svježem ulju; paprenast, zemljast miris

uljevit; miris po morskoj travi ili blago slatkasti

uljevit; fermentiran; ustajao, pomalo užegao

kiseo

Meso

čvrsto i elastično; glatka površina (3)

manje elastično

pomalo mekano (mlitavo), manje elastično; površina mutna i poput voska (baršunasta)

meko (mlohavo) (2); ljuske se lako odvajaju od kože, površina prilično naborana

Posebni kriteriji za grdobinu bez glave

Krvne žile (trbušni mišići)

Oštre linije i svijetlo crvene

Oštre linije, tamna krv

Difuzne i smeđe

Potpuno (2) difuzne, smeđe, a meso postaje žućkasto

B.   PLAVA RIBA

 

Kriteriji

Kategorija svježine

neprihvatljivo (4)

ekstra

A

B

Koža (5)

sjajna pigmentacija, sjajne, svjetleće iridescentne boje; jasna razlika između leđnih i srednjih površina

gubitak sjaja; mutnije boje; manja razlika između leđnih i trbušnih površina

mutne, blijede boje bez sjaja; pri savijanju ribe koža se bora

vrlo mutna pigmentacija; koža se odvaja od mesa (6)

Kožna sluz

vodenasta, prozirna

pomalo mutna

mliječnobijela

žućkasto siva, tamna sluz (6)

Čvrstoća mesa (5)

vrlo čvrsto, kruto

srednje kruto, čvrsto

blago meko

meko (mlohavo) (6)

Škržni poklopci

srebrnasti

srebrnasti, pomalo crveni ili smeđi

smeđkasto i obilno istjecanje krvi iz žila

žućkasti (6)

Oko

konveksno, izbočeno; plavo- crna sjajna zjenica; prozirni „kapak”

konveksno i blago upalo; tamna zjenica; pomalo opalescentna rožnica

ravno; zamućena zjenica; istjecanje krvi oko oka

konkavno u sredini; siva zjenica; mliječnobijela rožnica (6)

Škrge (5)

jednolično tamnocrvene do ljubičaste; bez sluzi

manje sjajna boja; bljeđe na rubovima; prozirna sluz

stvara se gusta sluz, mutna i blijeda

žućkaste; mliječnobijela sluz (6)

Miris škrga

po svježoj morskoj travi; po jodu

nema mirisa morske trave, neutralan miris

blago sumporast miris (7) po masti, po užegloj slanini ili pokvarenom voću

kiselkast miris truleži (6)

C.   MORSKI PSI

 

Kriteriji

Kategorija svježine

neprihvatljivo (8)

ekstra

A

B

Oko

konveksno, vrlo sjajno i iridescentno; male zjenice

konveksno i pomalo utonulo; gubitak sjaja i iridescencije, ovalne zjenice

ravno, mutno

konkavno žućkasto (9)

Izgled

Mrtvačka ukočenost ili djelomična ukočenost, manja količina prozirne sluzi na koži

nakon faze ukočenosti; na koži nema sluzi i posebno u ustima i na škržnim otvorima

nešto sluzi u ustima i na škržnim otvorima; pomalo ravna čeljust

veće količine sluzi u ustima i na škržnim otvorima (9)

Miris

miris po morskoj travi

bez mirisa, ili vrlo lagan ustajali miris, ali ne na amonijak

blagi miris amonijaka; kiseo

snažan miris po amonijaku (9)


Posebni ili dodatni kriteriji za raže

 

ekstra

A

B

neprihvatljivo

Koža

sjajna, iridescentna i blistava pigmentacija, vodenasta sluz

sjajna pigmentacija, vodenasta sluz

pigmentacija postaje blijeda i mutna, neprozirna sluz

blijeda, naborana koža, gusta sluz

Struktura mesa

čvrsto i elastično

čvrsto

meko

mlohavo

Izgled

rub peraja napola proziran i savijen

krute peraje

mekane

klonule

Trbuh

bijel i sjajan sa svijetlo-ljubičastim rubom oko peraja

bijel i sjajan s crvenim mrljama oko peraja

bijel i mutan s brojnim crvenim ili žutim mrljama

žućkast do zelenkasti trbuh, crvene mrlje na samom mesu

D.   GLAVONOŠCI

 

Kriteriji

Kategorija svježine

ekstra

A

B

Koža

sjajna pigmentacija, koža prianja uz meso

mutna pigmentacija, koža prianja uz meso

blijeda; koža se lako odvaja od mesa

Meso

vrlo čvrsto; biserno bijelo

čvrsto, vapnenasto bijelo

pomalo meko; ružičasto bijelo ili pomalo žućkasto

Krakovi

teško se odstranjuju

teško se odstranjuju

lakše se odstranjuju

Miris

svjež; po morskoj travi

slab miris ili bez mirisa

miris po crnilu (tinti)

E.   RAKOVI

1.   Kozice

 

Kriteriji

Kategorija svježine

ekstra

A

Minimalni zahtjevi

površina oklopa: vlažna i sjajna

kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi

meso ne smije imati nikakav strani miris

kozice ne smiju imati pijesak, sluz ili bilo kakvo drugo strano tijelo

isto kao za ekstra kategoriju

Izgled:

1.

kozice s oklopom

jasne crveno-ružičaste boje s manjim bijelim mrljama; na prsnom dijelu oklopa prevladava svijetla boja

boja varira od pomalo isprane crvenkasto-ružičaste do plavkasto-crvene s bijelim pjegama; prsni dio oklopa trebao bi biti svijetle boje koja kreće prema sivoj

2.

dubokomorska kozica

jednoliko ružičaste boje

ružičast, glava postupno može početi crnjeti

Stanje mesa tijekom i nakon odstranjivanja oklopa

oklop se lako odstranjuje uz tehnički neizbježan gubitak mesa

čvrsto, ali ne žilavo

oklop se teže odstranjuje uz male gubitke mesa

manje čvrsto, blago žilavo

Lom

dopuštena neznatna količina fragmenata kozica

dopuštena manja količina fragmenata kozica

Miris

po svježoj morskoj travi, slatkast

kiselkast; nema mirisa morske trave


2.   Škampi

 

Kriteriji

Kategorija svježine

ekstra

A

B

Oklop

blijedo ružičast do narančasto crven

blijedo ružičast ili ružičast do narančasto-crven; bez crnih točki

blago bljeđa boja; nešto crnih točki i sivkaste boje, posebno na oklopu i između repnih kolutića

Oko i škrge

sjajne crne oči; ružičaste škrge

oči mutne i sivo crne; škrge sivkaste

škrge tamnosive ili nešto zelenkaste boje na leđnoj površini oklopa

Miris

karakterističan blag miris ljuskara

gubitak karakterističnog mirisa ljuskara; nema mirisa amonijaka

blago kiselkast

Meso (rep)

napola prozirno i plave boje koja prelazi u bijelu

nije više napola prozirno, ali nije izblijeđeno

neprozirno i mutno


(1)  Ovaj se stupac primjenjuje samo do donošenja Odluke Komisije o određivanju kriterija za ribe koje su neprikladne za prehranu ljudi, u skladu s Direktivom Vijeća 91/493/EEZ.

(2)  Ili u uznapredovalom stanju raspadanja.

(3)  Svježe ribe prije nastupa mrtvačke ukočenosti nisu čvrste i elastične, ali se ipak uvrštavaju u kategoriju ekstra.

(4)  Ovaj se stupac primjenjuje do donošenja Odluke Komisije o određivanju kriterija za ribe koje su neprikladne za prehranu ljudi, u skladu s Direktivom Vijeća 91/493/EEZ.

(5)  Za haringu i skušu koji se čuvaju u hladnoj morskoj vodi (hlađeni ledom (CSW) ili strojno (RSW)), u skladu sa zahtjevima točke 8. Priloga II. Direktivi 92/48/EEZ (SL L 187, 7.7.1992., str. 41.), primjenjuju se sljedeće kategorije svježine:

kriterij A se koristi za kategorije ekstra i A.

(6)  Ili u uznapredovalom stanju raspadanja.

(7)  Ribe hlađene ledom postaju užegle prije nego postanu pljesnive, ribe hlađene postupkom CSW/RSW postaju pljesnive prije nego što užegnu.

(8)  Ovaj se stupac primjenjuje samo do donošenja Odluke Komisije o određivanju kriterija za ribe koje su neprikladne za prehranu ljudi, u skladu s Direktivom Vijeća 91/493/EEZ.

(9)  Ili u uznapredovalom stanju raspadanja.


PRILOG II.

KATEGORIJE VELIČINE

Ljestvica težine

Najmanja veličina koja se uzima u obzir pod uvjetima predviđenim Uredbom iz članka 7.

Vrsta

Veličina

Kg/ribe (1)

Broj riba/kg (2)

Regija

Zemljopisno područje

Najmanja veličina

Atlantska haringa

(Clupea harengus)

1

0,25 i više

4 ili manje

1

ICES Vb (zona EZ-a)

20 cm

2

0,125 do 0,25

5 do 8

2

 (7)

20 cm

3

0,085 do 0,125

9 do 11

 

 (8)

18 cm

4

0,05 do 0,085

12 do 20

3

 

20 cm

Haringa, ulovljena i iskrcana na Baltiku, sjeverno od 59°30′ sjeverne zemljopisne širine

5

0,031 do 0,085

12 do 32

 

 

 

Srdela

(Sardina pilchardus)

1

0,067 i više

15 ili manje

 

 

još nije određena

2

0,042 do 0,067

16 do 24

 

 

3

0,028 do 0,042

25 do 35

 

 

4

0,015 do 0,028

36 do 67

 

 

Sredozemlje

 

0,011 do 0,028

36 do 91

 

 

Morska mačka

(Scyliorhinus spp.)

1

2 i više

 

 

2

1 do 2

 

 

3

0,5 do 1

 

 

Morski pas kostelj

(Squalus acanthias)

1

2,2 i više

 

 

2

1 do 2,2

 

 

3

0,5 do 1

 

 

Škarpina

(Sebastes spp.)

1

2 i više

 

 

2

0,6 do 2

 

 

3

0,35 do 0,6

 

 

Bakalar

(Gadus morhua)

1

7 i više

1

 

35 cm

2

4 do 7

2

 (7)

35 cm

3

2 do 4

 

 (8)

30 cm

4

1 do 2

3

 

35 cm

5

0,3 do 1

Baltik

južno od 59°30′ sjeverne zemljopisne širine

35 cm

Crni bakalar, koljuška

(Pollachius virens)

1

5 i više

1

 

35 cm

2

3 do 5

2

 (7)

35 cm

3

1,5 do 3

 

 (8)

30 cm

4

0,3 do 1,5

3

 

35 cm

 

 

Baltik

južno od 59°30′ sjeverne zemljopisne širine

30 cm

Bakalarka

(Melanogrammus aeglefinus)

1

1 i više

1

ICES Vb (zona EZ-a)

30 cm

2

0,57 do 1

2

 (7)

30 cm

3

0,37 do 0,57

 

 (8)

27 cm

4

0,17 do 0,37

3

 

30 cm

Pišmolj, molet

(Merlangius merlangus)

1

0,5 i više

1

 

27 cm

2

0,35 do 0,5

2

 (7)

23 cm

3

0,25 do 0,35

 

 (8)

23 cm

4

0,11 do 0,25

3

 

23 cm

Morski manjić

(Molva spp.)

1

5 i više

1

 

2

3 do 5

2

 (7)

još nije određena

3

1,2 do 3

 

 (8)

 

 

3

 

63 cm

Skuša Scomber scombrus Sredozemlje

1

0,5 i više

50 ili manje

1

 

20 cm

2

0,2 do 0,5

51 do 125

2

Osim Sjevernog mora

20 cm

3

0,1 do 0,2

126 do 250

 

Sjeverno more

30 cm

 

0,08 do 0,2

126 do 325

3

 

20 cm

 

 

 

5

 

20 cm

 

 

 

 

Sredozemlje

18 cm

Plavica, lokarda Scomber japonicus

1

0,5 i više

 

 

2

0,25 do 0,5

 

 

3

0,14 do 0,25

 

 

4

0,05 do 0,14

 

 

Inćun

(Engraulis spp.)

1

0,033 i više

30 ili manje

3

osim ICES IXa)

12 cm

2

0,020 do 0,033

31 do 50

3

ICES IXa)

10 cm

3

0,012 do 0,020

51 do 83

 

Sredozemlje

9 cm

4

0,008 do 0,012

84 do 125

 

 

 

Iverak zlatopjeg

(Pleuronectes platessa)

1

0,6 i više

1

 

25 cm

2

0,4 do 0,6

2

 (7)

25 cm

3

0,3 do 0,4

 

 (8)

27 cm

4

0,15 do 0,3

 

Sjeverno more

27 cm

 

 

3

 

25 cm

 

 

Baltik

Pododjeljci od 22 do 25

25 cm

 

 

 

pododjeljci od 26 do 28

21 cm

 

 

 

pododjeljci 29 južno od 59°30′ sjeverne zeljopisne širine

18 cm

Oslić

(Merluccius merluccius)

1

2,5 i više

1

 

30 cm

2

1,2 do 2,5

2

 (7)

30 cm

3

0,6 do 1,2

 

 (8)

30 cm

4

0,28 do 0,6

3

 

27 cm

5

0,2 do 0,28

 

Sredozemlje

20 cm

Sredozemlje

 

0,15 do 0,28

 

 

 

Patarača oštronska

(Lepidorhombus spp.)

1

0,45 i više

1

 

25 cm

2

0,25 do 0,45

2

 (7)

25 cm

3

0,20 do 0,25

 

 (8)

25 cm

4

0,11 do 0,20

3

 

20 cm

Sredozemlje

 

0,05 do 0,20

 

 

 

Grboglavka, lančeska

(Brama spp.)

1

0,8 i više

 

 

2

0,2 do 0,8

 

 

Grdobina

(Lophius spp.)

cijela, bez utrobe

1

8 i više

1

 

2

4 do 8

2

 (7)

još nije određena

3

2 do 4

 

 (8)

4

1 do 2

3

 

još nije određena

5

0,5 do 1

 

Sredozemlje

30 cm

Grdobina

(Lophius spp.)

bez glave

1

4 i više

 

 

2

2 do 4

 

 

3

1 do 2

 

 

4

0,5 do 1

 

 

5

0,2 do 0,5

 

 

Iverak

(Limanda limanda)

1

0,25 i više

1

 

15 cm

2

0,13 do 0,25

2

 (7)

15 cm

 

 

 (8)

23 cm

 

 

Sjeverno more

23 cm

 

 

3

 

23 cm

Limada

(Microstomus kitt)

1

0,6 i više

1

 

25 cm

2

0,35 do 0,6

2

 (7)

25 cm

3

0,18 do 0,35

 

 (8)

25 cm

 

 

3

 

25 cm

Albakor ili tunj dugokrilac

(Thunnus alalunga)

1

4 i više

 

 

2

1,5 do 4

 

 

Plavoperajna tuna

(Thunnus thynnus)

1

70 i više

 

Sredozemlje

70 cm ili 6,4 kg

2

50 do 70

 

3

25 do 50

 

4

10 do 25

 

5

6,4 do 10

 

Velikooka tuna

(Thunnus obesus)

1

10 i više

 

 

2

3,2 do 10

 

 

Kolja

(Pollachius pollachius)

1

5 i više

1

 

2

3 do 5

2

 (7)

30 cm

3

1,5 do 3

 

 (8)

4

0,3 do 1,5

3

 

30 cm

Ugotica pučinka, pišmolj

(Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou)

1

7 ili manje

 

 

2

8 do 14

 

 

3

15 do 25

 

 

4

26 do 30

 

 

Ugotica

(Trisopterus luscus)

(Trisopterus minutus)

1

0,4 i više

3

 

još nije određena

2

0,25 do 0,4

 

3

0,125 do 0,25

 

4

0,05 do 0,125

 

Bukva

(Boops boops)

1

5 ili manje

 

 

2

6 do 31

 

 

3

32 do 70

 

 

Gira oblica

(Maena sararis)

1

20 ili manje

 

 

2

21 do 40

 

 

3

41 do 90

 

 

Ugor

(Conger conger)

1

7 i više

1

 

2

5 do 7

2

 (7)

58 cm

3

0,5 do 5

 

 (8)

 

 

3

 

58 cm

Lastavica (Trigla spp.)

Lastavica balavica

1

1 i više

 

 

2

0,4 do 1

 

 

3

0,2 do 0,4

 

 

4

0,06 do 0,2

 

 

Ostale lastavice

1

0,25 i više

 

 

 

 

2

0,2 – 0,25

 

 

 

 

Šarun, šnjur

(Trachurus spp.)

1

0,6 i više

1

 

15 cm

2

0,4 do 0,6

2

 

15 cm

3

0,2 do 0,4

3

 

15 cm

4

0,08 do 0,2

5

 

15 cm

5

0,02 do 0,08

 

Sredozemlje

12 cm

Cipal

(Mugil spp.)

1

1 i više

1

 

2

0,5 do 1

2

 (7)

20 cm

3

0,2 do 0,5

 

 (8)

4

0,1 do 0,2

3

 

20 cm

 

 

 

Sredozemlje

16 cm

Raža

(Raja spp.)

1

5 i više

 

 

2

3 do 5

 

 

3

1 do 3

 

 

4

0,3 do 1

 

 

Raža

(krila)

1

3 i više

 

 

2

0,5 do 3

 

 

Iverak

(Platichthys Flesus)

1

više od 0,3

1

 

24 cm

2

0,2 do uključivo 0,3

2

 (7)

24 cm

 

 (8)

24 cm

 

3

 

24 cm

 

Baltik

pododjeljci od 22-25

25 cm

 

pododjeljci od 26-28

21 cm

 

pododjeljci od 29-32 južno od 59°30′ sjeverne zemljopisne širine

18 cm

List

(Solea spp.)

1

0,5 i više

1

 

24 cm

2

0,33 do 0,5

2

 (7)

24 cm

3

0,25 do 0,33

 (8)

24 cm

4

0,17 do 0,25

3

 

24 cm

5

0,12 do 0,17 (3)

Sredozemlje

20 cm

 

1

0,5 i više

 

2

0,33 do 0,5

3

0,25 do 0,35

4

0,20 do 0,25

5

0,12 do 0,2 (4)

Zmijičnjak repaš

(Lepidopus caudatus)

1

3 i više

 

 

2

2 do 3

 

 

3

1 do 2

 

 

4

0,5 do 1

 

 

Zmijičnjak repaš vrste

Aphanopus carbo

1

3 i više

 

 

 

2

0,5 do 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipa

(Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

1

0,5 i više

 

 

2

0,3 do 0,5

 

 

3

0,1 do 0,3

 

 

Škamp

(Nephrops norvegicus)

1

20 i manje

2

Skagerrak i Kattegat

40 mm (9)

2

21 do 30

 

 

130 mm (10)

3

31 do 40

2

osim Škotske

 

4

više od 40

 

Irsko more

25 mm (9)

 

 

 

[(ICES VIa i VIIa)],

Skagerrak i Kattegat

85 mm (10)

 

 

2

Zapadna Škotska i Irsko more

20 mm (9)

 

 

[(ICES VIa) i VIIa)]

70 mm (10)

 

 

3

 

20 mm (9)

 

 

 

70 mm (10)

 

 

Sredozemlje

20 mm (9)

 

 

70 mm (10)

Repovi škampa

1

60 ili manje

2

Skagerrak i Kattegat

72 mm

2

61 do 120

 

 

 

 

 

2

osim zapadne Škotske

46 mm

3

121 do 180

 

Irsko more

 

4

više od 180

 

[(ICES VIa) i VIIa)], Skagerrak i Kattegat

 

 

 

2

Zapadna Škotska i Irsko more [(ICES VIa) i VIIa)]

37 mm

 

 

3

 

37 mm

Kozica pjeskulja

(Crangon crangon)

1

6,8 mm i više (5)

 

 

2

6,5 mm i više

 

 

Račić

Pandalus borealis,

svježi ili rashlađen

jedna veličina

250 i manje

 

 

Račić Pandalus borealis, kuhan u vodi ili na pari

1

160 i manje

 

 

2

161 do 250

 

 

Rakovica bramburač

(Cancer pagurus)

1

16 cm i više (6)

 

 

2

13 do 16 cm (6)

 

 


(1)  Kategorije težine uključuju ribu od donjeg do gornjeg limita, ali isključujući gornji limit.

(2)  Za skuše i lokarde, broj riba/25 kg.

(3)  Ova se tablica primjenjuje do 31. prosinca 1997.

(4)  Ova se tablica primjenjuje od 1. siječnja 1998.

(5)  Širina oklopa.

(6)  Širina oklopa u najširoj točki.

(7)  Osim Skagerraka i Kattegata.

(8)  Skagerrak i Kattegat.

(9)  Dužina oklopa.

(10)  Ukupna dužina.


Top