EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2368

Uredba Vijeća (EZ) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima

OJ L 358, 31.12.2002, p. 28–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 48 - 68

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj

18/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

48


32002R2368


L 358/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.2002.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2368/2002

od 20. prosinca 2002.

o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Sankcije koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo protiv pobunjeničkih pokreta u Sijera Leoneu i Angoli te protiv vlade Liberije, koje pod određenim uvjetima zabranjuju uvoz neobrađenih dijamanata iz Liberije, Angole i Sijera Leonea, nisu bile u mogućnosti zaustaviti protok konfliktnih dijamanata u legitimnu trgovinu niti zaustaviti sukobe.

(2)

Europsko vijeće je u lipnju 2001. u Göteborgu odobrilo program za sprečavanje nasilnih sukoba koji, među ostalim, navodi da će države članice i Komisija započeti rješavati nelegitimnu trgovinu visokovrijednom robom, uključujući pronalaženje načina prekidanja veze između neobrađenih dijamanata i nasilnih sukoba te podržavajući Proces Kimberley.

(3)

Uredba Vijeća (EZ) br. 303/2002 od 18. veljače 2002. o uvozu u Zajednicu neobrađenih dijamanata iz Sijera Leonea (1) zabranjuje, pod određenim uvjetima, uvoz neobrađenih dijamanata u Zajednicu.

(4)

Ukazala se potreba za nadopunom postojećih mjera učinkovitim nadzorom međunarodne trgovine neobrađenim dijamantima da bi se spriječilo da trgovina konfliktnim dijamantima financira nastojanja pobunjeničkih pokreta i njihovih saveznika u podrivanju legitimnih vlada. Učinkoviti nadzor pomoći će održavanju međunarodnog mira i sigurnosti te će zaštititi prihode od izvoza neobrađenih dijamanata, što je nužno za razvoj afričkih zemalja koje ih proizvode.

(5)

Pregovori Procesa Kimberley, približavajući Zajednicu i zemlje koje proizvode i trguju dijamantima, koje predstavljaju praktički svu međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima, kao i dijamantnu industriju i predstavnike civilnog društva, započeti su radi razvoja takvog učinkovitog sustava nadzora. Oni su doveli do razvoja postupka certificiranja.

(6)

Svi sudionici prihvatili su rezultat pregovora kao osnovicu za provođenje mjera u sklopu njihove vlastite nadležnosti.

(7)

U svojoj rezoluciji 56/263 Opća skupština UN-a pozdravila je postupak certificiranja razvijen u Procesu Kimberley i pozvala je sve zainteresirane stranke da sudjeluju u tom postupku.

(8)

Provedba postupka certificiranja zahtijeva da se uvoz i izvoz neobrađenih dijamanata u područje ili iz područja Zajednice podvrgnu postupku certificiranja, uključujući izdavanje odgovarajućih certifikata koje izdaju sudionici postupka.

(9)

Svaka država članica može odrediti tijelo ili tijela odgovorno/odgovorna za provedbu odgovarajućih odredbi ove Uredbe u sklopu svog teritorija te može ograničiti broj tijela.

(10)

Tijela Zajednice trebala bi primjereno provjeriti valjanost certifikata za uvezene neobrađene dijamante.

(11)

Poštovanje ove Uredbe ne bi trebalo tumačiti kao jednakovrijedno ili alternativno poštovanju bilo kojih drugih zahtjeva zakonodavstva Zajednice.

(12)

Radi povećavanja učinkovitosti postupka certificiranja trebalo bi spriječiti izbjegavanje ili pokušaje izbjegavanja tog postupka. Isto tako, pružatelji pomoćnih ili izravno povezanih usluga trebali bi djelovati s dužnom pažnjom pri uspostavljanju propisne primjene odredbi ove Uredbe.

(13)

Izvozni certifikati za neobrađene dijamante trebali bi se izdavati i potvrđivati samo ako postoje uvjerljivi dokazi da su ti dijamanti uvezeni na temelju certifikata.

(14)

Nadležno tijelo uvoznog sudionika šalje potvrdu o uvozu pošiljki neobrađenih dijamanata nadležnom tijelu izvoznog sudionika u određenim opravdanim okolnostima.

(15)

Sustav jamstava i samoregulacije industrije kakav predlažu predstavnici industrije neobrađenih dijamanata na temelju Procesa Kimberley mogu olakšati pribavljanje takvih uvjerljivih dokaza.

(16)

Potrebno je donijeti odredbe za dopuštanje izvoza neobrađenih dijamanata uvezenih prije primjene posebnog uvoznog nadzora koji se predviđa ovom Uredbom.

(17)

Svaka država članica trebala bi odrediti sankcije primjenjive u slučaju kršenja ove Uredbe.

(18)

Odredbe ove Uredbe o uvozu i izvozu neobrađenih dijamanata ne bi se trebale primjenjivati na neobrađene dijamante koji se provoze kroz Zajednicu radi izvoza nekom drugom sudioniku.

(19)

Za potrebe provedbe postupka certificiranja, Zajednica bi trebala biti sudionik u postupku certificiranja Procesa Kimberley. Nju bi na sastancima sudionika u postupku certificiranja Procesa Kimberley trebala zastupati Komisija.

(20)

Mjere nužne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (2).

(21)

Trebalo bi uspostaviti forum koji bi Komisiji i državama članicama omogućio razmatranje pitanja koja se odnose na primjenu ove Uredbe.

(22)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave, no odredbe o nadzoru uvoza i izvoza trebalo bi suspendirati dok se na temelju Procesa Kimberley ne dogovori datum na koji svi sudionici istovremeno primjenjuju nadzor uvoza i izvoza,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Zajednice za certifikaciju nadzora uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata za potrebe provedbe postupka certificiranja Procesa Kimberley.

Za potrebe postupka certificiranja, Zajednica se smatra jedinstvenom zasebnom jedinicom bez unutarnjih granica.

Ova Uredba ne dovodi u pitanje niti zamjenjuje bilo koje odredbe na snazi koje se odnose na službene carinske postupke i na carinski nadzor.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„Proces Kimberley” znači forum u kojem su sudionici osmislili međunarodni postupak certificiranja za neobrađene dijamante;

(b)

„postupak certificiranja Procesa Kimberley” (dalje u tekstu „postupak certificiranja PK”) znači međunarodni postupak certificiranja zaključen Procesom Kimberley kako je određeno u Prilogu I.;

(c)

„sudionici” znači sudionici u postupku certificiranja PK kako je navedeno u Prilogu II.;

(d)

„certifikat” znači isprava koju na propisan način izdaje i ovjerava nadležno tijelo sudionika koje pošiljku neobrađenih dijamanata označava kao pošiljku koja udovoljava zahtjevima postupka certificiranja PK;

(e)

„nadležno tijelo” znači tijelo koje je sudionik odredio za izdavanje, ovjeravanje ili provjeru certifikata;

(f)

„tijelo Zajednice” znači nadležno tijelo koje je odredila država članica i koje je navedeno u Prilogu III.;

(g)

„certifikat Zajednice” znači certifikat koji odgovara primjerku iz Priloga IV. i koji izdaje nadležno tijelo Zajednice;

(h)

„konfliktni dijamanti” znači neobrađeni dijamanti kako su definirani postupkom certificiranja PK;

(i)

„neobrađeni dijamant” znači dijamant koji je neobrađen ili jednostavno piljen, cijepan ili grubo oblikovan te je obuhvaćen harmoniziranim sustavom nazivlja i brojčanog označavanja robe 7102 10, 7102 21 i 7102 31 (dalje u tekstu „tarifna oznaka HS-a”);

(j)

„uvoz” znači fizički ulaz ili donošenje na bilo koji dio zemljopisnog područja sudionika;

(k)

„izvoz” znači fizičko napuštanje ili iznošenje iz bilo kojeg dijela zemljopisnog područja sudionika;

(l)

„pošiljka” znači jedan ili više paketa;

(m)

„paket” znači jedan ili više zajedno pakiranih dijamanata;

(n)

„paket mješovitog podrijetla” znači paket koji sadrži neobrađene dijamante podrijetlom iz dvije ili više zemalja;

(o)

„područje Zajednice” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor pod uvjetima predviđenim tim Ugovorom;

(p)

„certificirana zaliha” znači zaliha neobrađenih dijamanata na koju se odnosi ova Uredba, čija su lokacija, opseg i vrijednost te promjene koje se na nju odnose pod učinkovitim nadzorom države članice;

(q)

„carinski provoz” znači provoz kako je predviđen člancima 91. do 97. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (3).

POGLAVLJE II.

UVOZNI REŽIM

Članak 3.

Uvoz neobrađenih dijamanata u Zajednicu zabranjuje se osim ako je udovoljeno svim sljedećim uvjetima:

(a)

neobrađeni dijamanti popraćeni su certifikatom koji je ovjerilo nadležno tijelo sudionika;

(b)

neobrađeni dijamanti spremljeni su u koletima otpornima na neovlašteni pristup, a plomba koju je pri izvozu stavio taj sudionik nije slomljena;

(c)

certifikat jasno određuje pošiljku na koju se odnosi.

Članak 4.

1.   Koleta i odgovarajući certifikati podnose se na provjeru, zajedno i što je ranije moguće, tijelu Zajednice ili u državi članici u koju se uvoze ili u državi članici kojoj su namijenjeni, kako je naznačeno u pratećim ispravama.

2.   U slučajevima u kojima se neobrađeni dijamanti uvoze u državu članicu u kojoj ne postoji tijelo Zajednice oni se podnose odgovarajućem tijelu Zajednice u državi članici kojoj su namijenjeni. Ako tijelo Zajednice ne postoji ni u državi članici uvoznici ni u odredišnoj državi članici, oni se podnose primjerenom tijelu Zajednice u drugoj državi članici.

3.   Država članica u koju se uvoze neobrađeni dijamanti osigurava njihovo podnošenje primjerenom tijelu Zajednice predviđenom stavcima 1. i 2. U tu se svrhu može odobriti carinski provoz. Ako se odobri takav carinski provoz, provjera predviđena ovim člankom suspendira se do pristizanja u primjereno tijelo Zajednice.

4.   Uvoznik je odgovoran za ispravno premještanje neobrađenih dijamanata te za troškove tog premještanja.

5.   Tijelo Zajednice bira jedan od sljedećih postupaka da bi provjerilo odgovara li sadržaj spremnika pojedinostima na odgovarajućem certifikatu:

(a)

ono otvara svako koleto radi takve provjere; ili

(b)

ono određuje koleta koja se trebaju otvoriti u svrhu takve provjere na temelju analize rizika ili istovjetnog sustava koji primjereno razmatra pošiljke neobrađenih dijamanata.

6.   Tijelo Zajednice provjeru dovršava bez odgode.

Članak 5.

1.   Ako tijelo Zajednice ustanovi da je uvjetima iz članka 3.:

(a)

udovoljeno, ono to potvrđuje na izvornom certifikatu i uvozniku osigurava ovjerenu presliku tog potvrđenog certifikata koja se ne može krivotvoriti. Taj postupak potvrđivanja odvija se u roku od 10 radnih dana od podnošenja certifikata;

(b)

neudovoljeno, ono zadržava pošiljku.

2.   Ako tijelo Zajednice ustanovi da je propust u ispunjavanju uvjeta učinjen nenamjerno ili iz neznanja ili je posljedica radnje nekog drugog tijela koje provodi svoju službenu dužnost, ono može nastaviti s potvrđivanjem i puštanjem pošiljke nakon što su poduzete nužne popravne mjere koje osiguravaju ispunjavanje uvjeta.

3.   Tijelo Zajednice u roku od mjesec dana o neispunjavanju uvjeta obavješćuje Komisiju i nadležno tijelo sudionika koje je navodno izdalo ili ovjerilo certifikat za pošiljku.

Članak 6.

1.   Do datuma primjene članaka koji se spominju u članku 29. stavku 3., država članica može potvrđivati zalihe neobrađenih dijamanata koje su prije tog datuma bile uvezene ili su bile nazočne na teritoriju Zajednice. Nakon tog se datuma smatra da su neobrađeni dijamanti iz certificiranih zaliha udovoljili uvjetima predviđenima člankom 3.

2.   U svim drugim slučajevima tijelo Zajednice može izdati potvrdu da smatra da su neobrađeni dijamanti udovoljili uvjetima predviđenim člankom 3., ako je ustanovilo da su ti dijamanti zakonito nazočni u Zajednici na taj datum, kao i od tog datuma nadalje.

Članak 7.

Neovisno o odredbama članaka 3., 4. i 5., tijelo Zajednice može dopustiti uvoz neobrađenih dijamanata ako uvoznik osigura uvjerljiv dokaz da su ti dijamanti namijenjeni za uvoz u Zajednicu i da su izvezeni pet radnih dana, ili manje, prije datuma primjene članaka iz članka 29. stavka 3.

U takvim slučajevima dotično tijelo Zajednice uvozniku izdaje potvrdu o zakonitom uvozu da bi se za te dijamante smatralo da su ispunili uvjete iz članka 3.

Članak 8.

1.   Komisija se sa sudionicima konzultira o praktičnim rješenjima o davanju potvrde o uvozu na područje Zajednice nadležnom tijelu sudionika izvoznika koje je ovjerilo certifikat.

2.   Na temelju tih konzultacija Komisija u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. utvrđuje smjernice za takvo potvrđivanje.

Članak 9.

Komisija svim tijelima Zajednice dostavlja ovjerene predloške certifikata sudionika, nazive i ostale značajne pojedinosti o sudionicima koji izdaju i/ili nadležnim tijelima koja ovjeravaju, ovjerene predloške pečata i potpisa koji potvrđuju da je certifikat izdan ili ovjeren zakonski i bilo koje druge bitne podatke koji su zaprimljeni u pogledu certifikata.

Članak 10.

1.   Tijela Zajednice Komisiji predaju mjesečna izvješća o svim certifikatima podnesenima na provjeru na temelju članka 4.

U tom se izvješću za svaki certifikat navodi najmanje:

(a)

jedinstveni broj certifikata;

(b)

naziv nadležnih tijela koja izdaju i ovjeravaju;

(c)

datum izdavanja i ovjere;

(d)

datum isteka roka valjanosti;

(e)

zemlju izvoznicu;

(f)

zemlju podrijetla, ako je poznata;

(g)

tarifnu/tarifne oznaku/oznake HS-a;

(h)

težinu karata;

(i)

vrijednost;

(j)

tijelo Zajednice koje obavlja provjeru;

(k)

datum provjere.

Komisija može u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. odrediti format ovog izvješća da bi se olakšalo sustavno praćenje djelovanja postupka certificiranja.

2.   Tijelo Zajednice čuva najmanje tri godine izvornike certifikata koji su na temelju članka 3. točke (a) podneseni na provjeru. Ono Komisiji ili osobama ili tijelima koje odredi Komisija osigurava pristup tim izvornim certifikatima, osobito radi odgovaranja na pitanja postavljena u okviru postupka certificiranja PK.

POGLAVLJE III.

IZVOZNI REŽIM

Članak 11.

Izvoz neobrađenih dijamanata iz Zajednice zabranjuje se osim ako su zadovoljena oba sljedeća uvjeta:

(a)

neobrađeni dijamanti popraćeni su odgovarajućim certifikatom Zajednice koji je izdalo i ovjerilo tijelo Zajednice;

(b)

neobrađeni dijamanti spremljeni su u koletima otpornima na neovlašteni pristup i osiguranima plombom u skladu s člankom 12.

Članak 12.

1.   Tijelo Zajednice može izdati certifikat Zajednice izvozniku kada ustanovi da:

(a)

je izvoznik osigurao uvjerljive dokaze da su neobrađeni dijamanti za koje se traži certifikat zakonito uvezeni u skladu s odredbama članka 3.;

(b)

su ostali traženi podaci na certifikatu točni;

(c)

su neobrađeni dijamanti uistinu određeni za dolazak na državno područje sudionika; i

(d)

se neobrađeni dijamanti trebaju prevesti u koletu otpornom na neovlašteni pristup.

2.   Tijelo Zajednice ne ovjerava certifikat Zajednice dok nije provjerilo da sadržaj koleta odgovara pojedinostima na odgovarajućem certifikatu i da je koleto otporno na neovlašteni pristup koje sadrži neobrađene dijamante slijedom toga bilo osigurano plombom pod odgovornošću tog nadležnog tijela.

3.   Tijelo Zajednice odabire jedan od sljedećih postupaka da bi provjerilo odgovara li sadržaj koleta pojedinostima na odgovarajućem certifikatu:

(a)

ono provjerava sadržaj svakog koleta; ili

(b)

ono određuje koleta koja se trebaju otvoriti u svrhu takve provjere na temelju analize rizika ili istovjetnog sustava koji primjereno provjerava pošiljke neobrađenih dijamanata.

4.   Tijelo Zajednice izvozniku dostavlja ovjerenu presliku certifikata Zajednice čiju je valjanost potvrdilo, otpornu na krivotvorenje. Izvoznik čuva preslike svih dokumenata najmanje tri godine.

5.   Rok valjanosti certifikata Zajednice za izvoz ne smije biti duži od dva mjeseca od dana izdavanja. Ako se neobrađeni dijamanti u tom vremenskom razdoblju ne izvezu, certifikat Zajednice vraća se tijelu Zajednice koje ga je izdalo.

Članak 13.

Ako je izvoznik član organizacije iz dijamantne industrije navedene u Prilogu V., tijelo Zajednice može u tom smislu kao uvjerljiv dokaz zakonitog uvoza u Zajednicu prihvatiti potpisanu izjavu izvoznika. Takva izjava sadrži najmanje podatke koji se stavljaju na račun na temelju članka 17. stavka 2. točke (a) podtočke ii.

Članak 14.

1.   Ako tijelo Zajednice ustanovi da pošiljka neobrađenih dijamanata, za koju se traži certifikat Zajednice, ne udovoljava uvjetima iz članka 11., članka 12. ili članka 13., to tijelo zadržava pošiljku.

2.   Ako tijelo Zajednice ustanovi da je propust u ispunjavanju uvjeta učinjen nenamjerno ili iz neznanja ili je posljedica djelovanja nekog drugog nadležnog tijela u obavljanju službenih dužnosti, ono može nastaviti s izdavanjem i ovjerom certifikata Zajednice nakon što su poduzete nužne popravne mjere koje osiguravaju ispunjavanje uvjeta.

3.   Tijelo Zajednice u roku od mjesec dana obavješćuje Komisiju i nadležno tijelo sudionika koje je navodno izdalo ili ovjerilo certifikat za pošiljku o neispunjavanju uvjeta.

Članak 15.

1.   Tijela Zajednice Komisiji dostavljaju mjesečna izvješća o svim certifikatima koje su ta tijela izdala i ovjerila.

Za svaki certifikat ovo izvješće navodi najmanje:

(a)

jedinstveni broj certifikata;

(b)

naziv nadležnih tijela koja izdaju i ovjeravaju;

(c)

datum izdavanja i ovjere;

(d)

datum isteka roka valjanosti;

(e)

zemlju izvoznicu;

(f)

zemlju podrijetla, ako je poznata;

(g)

tarifnu/tarifne oznaku/oznake HS-a;

(h)

težinu karata i vrijednost.

Komisija može u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. odrediti format ovog izvješća da bi se olakšalo sustavno praćenje djelovanja postupka certificiranja.

2.   Tijela Zajednice čuvaju službeno ovjerene preslike certifikata pribavljene na temelju članka 12. stavka 4. najmanje tri godine kao i podatke koji su zaprimljeni od izvoznika radi opravdanja izdavanja i ovjere certifikata Zajednice.

Ona Komisiji ili osobama ili tijelima koje odredi Komisija osigurava pristup tim službeno ovjerenim preslikama certifikata i ovim podacima, osobito radi odgovaranja na pitanja postavljena u okviru postupka certificiranja PK.

Članak 16.

1.   Komisija se sa sudionicima konzultira o praktičnim rješenjima za dobivanje potvrde uvoza neobrađenih dijamanata izvezenih iz Zajednice, obuhvaćenih certifikatom koji je ovjerilo tijelo Zajednice.

2.   Na temelju tih konzultacija Komisija u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. predviđa smjernice za takvo potvrđivanje.

POGLAVLJE IV.

SAMOREGULACIJA INDUSTRIJE

Članak 17.

1.   Organizacije koje predstavljaju trgovce neobrađenim dijamantima koje su uspostavile sustav jamstava i samoregulacije industrije u svrhu provedbe postupka certificiranja PK mogu izravno ili putem odgovarajućeg tijela Zajednice Komisiji podnijeti zahtjev za uvrštavanje u Prilog V.

2.   Prilikom podnošenja zahtjeva za uvrštavanje, organizacija:

(a)

osigurava uvjerljive dokaze da je donijela provedbene propise pomoću kojih se njezini članovi koji se bave trgovinom neobrađenim dijamantima, bili oni fizičke ili pravne osobe, obvezuju da, najkasnije od datuma primjene članaka iz članka 29. stavka 3.:

i.

prodavat će samo dijamante kupljene od legitimnih izvora udovoljavajući odredbama odgovarajućih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i postupka certificiranja Procesa Kimberley i pisanim putem na računu koji prati svaku prodaju neobrađenih dijamanata jamčiti da, na temelju njihovih osobnih spoznaja i/ili pisanih jamstava dobivenih od dobavljača takvih neobrađenih dijamanata, prodani neobrađeni dijamanti stoga nisu konfliktni dijamanti;

ii.

pobrinuti će se da je svaka prodaja neobrađenih dijamanata popraćena računom koji sadrži navedeno potpisano jamstvo koje nedvosmisleno utvrđuje prodavatelja i kupca te njihove registrirane urede, koji sadrži identifikacijski porezni broj prodavatelja tamo gdje je to primjereno, količinu/težinu i kvalifikaciju prodane robe, vrijednost transakcije te datum isporuke;

iii.

neće kupovati neobrađene dijamante od sumnjivih ili nepoznatih izvora opskrbe i/ili neobrađene dijamante koji potječu iz zemalja koje nisu sudionice postupka certificiranja PK;

iv.

neće kupovati neobrađene dijamante od bilo kojeg izvora za koji se ispostavilo, nakon zakonski obvezujućeg postupka, da je kršio vladine zakone i uredbe u vezi s trgovinom konfliktnim dijamantima;

v.

neće kupovati neobrađene dijamante u bilo kojem području ili iz bilo kojeg područja koje je podložno savjetodavnom upozorenju vladinog tijela ili tijela postupka certificiranja PK o tome da konfliktni dijamanti potječu iz tog područja ili su dostupni za prodaju u tom području;

vi.

neće namjerno kupiti ili prodati konfliktne dijamante ni pomoći drugima pri kupnji ili prodaji konfliktnih dijamanata;

vii.

osigurat će da su svi zaposlenici koji kupuju ili prodaju neobrađene dijamante u sklopu trgovine dijamantima u potpunosti informirani o rezolucijama u pogledu trgovanja i vladinim uredbama koje ograničavaju trgovanje konfliktnim dijamantima;

viii.

uspostavit će i održavati, u trajanju od najmanje tri godine, evidenciju računa koje su zaprimili od dobavljača i koje su izdali klijentima;

ix.

naložiti će nezavisnom revizoru da potvrdi da su te evidencije ispravno uspostavljene i održavane te da ili nije ustanovio nikakve transakcije koje nisu ispunile obveze iz alineje i. do viii. ili da je bilo koja transakcija koja nije ispunila takve obveze primjereno prijavljena odgovarajućem tijelu Zajednice;

i

(b)

osigurava uvjerljive dokaze da je donijela pravila i propise koji organizaciju obvezuju:

i.

da protjera bilo kojeg člana za kojeg se uspostavi, nakon primjerenog istražnog postupka unutar same organizacije, da je ozbiljno prekršio gore spomenute obveze;

ii.

da javno objavi protjerivanje tog člana i o tome obavijesti Komisiju;

iii.

da sve svoje članove uputi u sve vladine, kao i zakone, uredbe i smjernice postupka certificiranja PK o konfliktnim dijamantima i nazivima/imenima bilo koje fizičke ili pravne osobe za koju se, nakon zakonski obvezujućeg postupka, ustanovi da je kriva za kršenje tih zakona i propisa;

i

(c)

predaje Komisiji i odgovarajućem tijelu Zajednice potpuni popis svih svojih članova koji se bave trgovinom neobrađenim dijamantima, uključujući njihova puna imena, adrese, lokacije i ostale podatke koji doprinose izbjegavanju zamjene identiteta.

3.   Organizacije obuhvaćene ovim člankom odmah izvješćuju Komisiju i tijelo Zajednice o državi članici u kojoj su rezidenti ili u kojoj su uspostavljene o svim promjenama u svom članstvu slijedom podnošenja zahtjeva za uvrštavanje na popis.

4.   U skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2., Komisija u popisu Priloga V. navodi svaku organizaciju koja udovoljava zahtjevima ovog članka. Ona sva tijela Zajednice izvješćuje o imenima i ostalim odgovarajućim pojedinostima o članovima navedenih organizacija te o bilo kojim promjenama u sklopu tih organizacija.

5.

(a)

Organizacija koja se nalazi na popisu ili njezin član osiguravaju odgovarajućem tijelu Zajednice pristup bilo kojem podatku koji bi mogao biti potreban radi ocjene pravilnog djelovanja sustava jamstava i samoregulacije industrije. Ako to okolnosti opravdavaju, to tijelo Zajednice može zatražiti dopunska jamstva da je organizacija u mogućnosti održavati vjerodostojan sustav.

(b)

Odgovarajuće tijelo Zajednice jednom godišnje Komisiji predaje izvješće o svojoj ocjeni.

6.   Ako tijekom sustavnog praćenja ispravnog djelovanja sustava tijelo Zajednice u državi članici dobije vjerodostojne podatke da organizacija navedena na popisu obuhvaćenom ovim člankom i koja je osnovana ili je rezident na državnom području te države članice krši odredbe ovog članka, ono će istražiti taj predmet da bi provjerilo jesu li odredbe ovog članka zaista prekršene.

7.

(a)

Ako Komisija posjeduje vjerodostojne podatke da organizacija navedena na popisu, ili njezin član, krši odredbe ovog članka, ona zahtijeva ocjenu situacije od tijela Zajednice one države članice u kojoj su organizacija ili njezin član rezidenti ili u kojoj su osnovani. Po takvom zahtjevu, odgovarajuće tijelo Zajednice odmah istražuje taj predmet i o svojem nalazu bez odlaganja izvješćuje Komisiju.

(b)

Ako Komisija, na temelju izvješća, ocjena ili drugih primjerenih podataka, dođe do zaključka da sustav jamstava i samoregulacije industrije ne djeluje ispravno te da se tom predmetu nije odgovarajuće pristupilo, Komisija poduzima potrebne mjere u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2.

8.   Ako istraga dovede do zaključka da organizacija krši odredbe ovog članka, tijelo Zajednice ili država članica u kojoj je ta organizacija rezident ili u kojoj je osnovana o tome bez odlaganja izvješćuje Komisiju. Zauzvrat Komisija u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2. poduzima odgovarajuće mjere u svrhu uklanjanja te organizacije s popisa navedenog u Prilogu V.

9.   Ako su organizacija s popisa ili jedan ili više njezinih članova osnovani ili su rezidenti na državnom području države članice koja nije odredila tijelo Zajednice u smislu ovog članka, za tu organizaciju ili za te članove tijelo Zajednice postaje Komisija.

10.   Za organizacije ili njihove članove obuhvaćene ovim člankom koji djeluju na državnom području sudionika koji nije Zajednica smatra se da su sukladni odredbama ovog članka ako su sukladni pravilima i uredbama koje je taj sudionik predvidio u smislu provedbe postupka certificiranja Procesa Kimberley.

POGLAVLJE V.

PROVOZ

Članak 18.

Članci 4., 11., 12. i 14. ne odnose se na neobrađene dijamante koji u Zajednicu ulaze samo radi provoza do sudionika koji nije Zajednica, pod uvjetom da se prilikom ulaska u područje i izlaska iz područja Zajednice nije pokušalo izvana utjecati ni na originalni spremnik u kojem se neobrađeni dijamanti prevoze niti na izvorni popratni certifikat koji je izdalo tijelo sudionika, u kojem je svrha provoza jasno izražena.

POGLAVLJE VI.

OPĆE ODREDBE

Članak 19.

1.   Države članice na svojem državnom području mogu kao tijelo Zajednice odrediti jedno ili više tijela i mogu im dodijeliti različite zadaće.

2.   Države članice koje određuju tijelo Zajednice Komisiji dostavljaju podatke koji pokazuju da ta njihova određena tijela Zajednice mogu pouzdano, pravovremeno, učinkovito i primjereno ispuniti zadaće koje se traže ovom Uredbom.

3.   Države članice mogu ograničiti broj točaka u kojima se trebaju ispuniti formalnosti predviđene ovom Uredbom. One o njima izvješćuju Komisiju. Na temelju podataka predviđenih u stavku 1. i stavku 2. te u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 2., Komisija u Prilogu III. održava popis tijela Zajednice, njihovih lokacija i zadaća koje su im povjerene.

4.   Tijela Zajednice mogu od gospodarskog subjekta zatražiti da plati naknadu za izradu, izdavanje i/ili ovjeru certifikata i za fizičku inspekciju u skladu s člancima 4. i 14. Iznos te naknade ni pod kojim okolnostima ne smije preći troškove koje je to nadležno tijelo snosilo za dotične radnje. U odnosu na takve radnje ne naplaćuju se nikakvi porezi ni slični nameti.

5.   Države članice izvješćuju Komisiju o mogućnosti koju izabiru na temelju članka 4. stavka 5. ili članka 12. stavka 3. ili o naknadnim promjenama.

6.   Komisija u smislu postupka certificiranja PK može izmijeniti pojedinosti certifikata Zajednice radi poboljšanja njegove sigurnosti, obrade i djelotvornosti.

Članak 20.

Na temelju odgovarajućih podataka predsjedavajućeg Procesa Kimberley i/ili sudionika, Komisija može izmijeniti popis sudionika i nadležnih tijela koja su odredili za izdavanje i ovjeru svojih certifikata u prilogu II.

Članak 21.

1.   Zajednica je sudionik postupka certificiranja Procesa Kimberley.

2.   Komisija, koja u postupku certificiranja Procesa Kimberley zastupa Zajednicu, nastoji osigurati optimalnu provedbu postupka certificiranja PK, a posebno kroz suradnju sa sudionicima. U tom smislu, Komisija osobito razmjenjuje podatke sa sudionicima o međunarodnoj trgovini neobrađenim dijamantima i, kada je primjereno, surađuje u nadzornim aktivnostima te rješavanju bilo kakvih sporova koji bi mogli nastati.

Članak 22.

1.   Komisiji u obavljanju dužnosti na temelju članka 8., članka 10., članka 15., članka 16., članka 17. i članka 19. pomaže Odbor (dalje u tekstu „Odbor”).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na deset radnih dana.

3.   Odbor donosi svoj pravilnik o radu.

Članak 23.

Odbor iz članka 22. može istražiti bilo koje pitanje koje se odnosi na primjenu ove Uredbe. Takva pitanja može postaviti predsjedavajući ili predstavnik države članice.

Članak 24.

1.   Svaka fizička ili pravna osoba koja izravno ili neizravno pruža usluge koje se odnose na djelatnosti obuhvaćene člancima 3., 4., 6., 7., 11., 12., 13., 17. ili 18. djeluje s dužnom pažnjom kojom osigurava da su djelatnosti za koje pruža usluge u skladu s odredbama ove Uredbe.

2.   Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je predmet ili učinak, bilo izravno ili neizravno, zaobilaženje odredbi ove Uredbe.

3.   Komisiju se obavješćuje o bilo kojim podacima koji upućuju na to da se odredbe ove Uredbe zaobilaze ili ih se zaobilazilo.

Članak 25.

Podaci podneseni u skladu s ovom Uredbom koriste se samo u svrhe za koje su podneseni.

Podaci koji su po prirodi povjerljivi ili koji su dostavljeni na temelju povjerljivosti obuhvaćeni su obvezom čuvanja profesionalne tajne. Komisija ih ne otkriva bez izričitog dopuštenja osobe koja ih pruža.

Međutim, otkrivanje tih podataka dopušta se ako je Komisija obvezna ili ovlaštena to učiniti, osobito u vezi sa pravnim postupcima. Takvo otkrivanje mora uzeti u obzir zakonite interese dotične osobe da njezine poslovne tajne ne bi bile razotkrivene.

Ovaj članak ne isključuje mogućnost Komisije da objavi općenite podatke. Takva objava ne dopušta se ako nije u skladu s izvornom namjenom takvih podataka.

U slučaju kršenja povjerljivosti, izvor takvih podataka ima pravo zatražiti da se ti podaci brišu, zanemare ili isprave, ovisno o slučaju.

Članak 26.

Postupanje u skladu s ovom Uredbom ne oslobađa bilo koju fizičku ili pravnu osobu od postupanja, u cijelosti ili djelomice, u skladu s bilo kojim drugim obvezama na temelju ostalog zakonodavstva Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 27.

Svaka država članica određuje sankcije za kršenje odredbi ove Uredbe. Takve su sankcije učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te sprečavaju one koji su odgovorni za kršenje u stjecanju bilo kakve gospodarske koristi od svojeg djelovanja.

Do donošenja bilo kakvog zakonodavstva u tom pogledu, prema potrebi, sankcije koje treba propisati u slučaju kršenja odredbi ove Uredbe su, kada je relevantno, one koje su odredile države članice radi stupanja na snagu članka 5. Uredbe (EZ) br. 303/2002.

Članak 28.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Zajednice, uključujući njezin zračni prostor ili u bilo kojem zrakoplovu ili na plovilu pod nadležnošću države članice;

(b)

na sve državljane države članice te na sve pravne osobe, subjekte ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice.

Članak 29.

1.   Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Komisija jednom godišnje ili kada to smatra potrebnim izvješćuje Vijeće o provedbi ove Uredbe i o potrebi da se Uredbu preispita ili stavi izvan snage.

3.   Primjena članaka 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 18. suspendira se dok Vijeće ne odluči primijeniti te članke na temelju prijedloga Komisije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

L. ESPERSEN


(1)  SL L 47, 19.2.2002., str. 8.

(2)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).


PRILOG I.

POSTUPAK CERTIFICIRANJA PROCESA KIMBERLEY

PREAMBULA

SUDIONICI,

PREPOZNAJUĆI da je trgovanje konfliktnim dijamantima predmet ozbiljne međunarodne brige, koje može biti izravno povezano s financiranjem oružanog sukoba, djelatnostima pobunjeničkih pokreta usmjerenih k podrivanju ili svrgavanju legitimnih vlada te nelegitimnim trgovanjem naoružanjem kao i širenjem naoružanja, posebno malog i lakog oružja;

NADALJE PREPOZNAJUĆI razoran učinak sukoba financiranih trgovanjem konfliktnim dijamantima na mir, sigurnost i zaštitu ljudi u pogođenim zemljama, kao i sustavna i gruba kršenja ljudskih prava do kojih je u takvim sukobima dolazilo;

PRIMJEĆUJUĆI negativan učinak takvih sukoba na regionalnu stabilnost i obveze koje je pred države stavila Povelja Ujedinjenih naroda u pogledu održavanja međunarodnog mira i sigurnosti;

IMAJUĆI U VIDU da je žurno međunarodno djelovanje od presudnog značenja da bi se spriječilo da problem konfliktnih dijamanata negativno utječe na trgovinu legitimnim dijamantima, što značajno doprinosi gospodarstvima mnogih zemalja koje ih proizvode, obrađuju, izvoze i uvoze, pogotovo zemalja u razvoju;

PODSJEĆAJUĆI na sve odgovarajuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju Poglavlja VII. Povelje Ujedinjenih naroda, uključujući odgovarajuće odredbe Rezolucija 1173 (1998.), 1295 (2000.), 1306 (2000.) i 1343 (2001.), te s odlučnošću da doprinesu i podrže provedbu mjera predviđenih tim rezolucijama;

ISTIČUĆI Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda 55/56 (2000.) o ulozi trgovanja dijamantima u financiranju oružanih sukoba, koja je od međunarodne zajednice zahtijevala žurno i pažljivo razmatranje osmišljavanja učinkovitih i pragmatičnih mjera za suočavanje s tim problemom;

NADALJE ISTIČUĆI preporuku u Rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda 55/56 da međunarodna zajednica razvije detaljne prijedloge za jednostavan i operabilan međunarodni postupak certificiranja za neobrađene dijamante koji se prvenstveno temelji na nacionalnim postupcima certificiranja i međunarodno dogovorenim minimalnim normama;

PODSJEĆAJUĆI da je Proces Kimberley, koji je uspostavljen radi pronalaženja rješenja međunarodnog problema konfliktnih dijamanata, uključivao dotične dionike, posebno države koje proizvode, izvoze i uvoze, industriju dijamanata i civilno društvo;

UVJERENI da se prilika da konfliktni dijamanti odigraju ulogu u financiranju oružanog sukoba može ozbiljno smanjiti uvođenjem postupka certificiranja za neobrađene dijamante koji je osmišljen tako da isključi konfliktne dijamante iz legitimne trgovine;

PODSJEĆAJUĆI da je Proces Kimberley razmotrio kako će međunarodni postupak certificiranja za neobrađene dijamante, temeljen na nacionalnim zakonima i praksi te koji udovoljava međunarodno dogovorenim minimalnim standardima, biti najučinkovitiji sustav kojim se može riješiti problem konfliktnih dijamanata;

PRIZNAJUĆI važne inicijative koje su radi rješavanja tog problema već poduzete, posebno u vladama Angole, Demokratske Republike Kongo, Gvineje i Sijera Leonea, te u ostalim ključnim zemljama koje proizvode, izvoze i uvoze dijamante, kao i u industriji dijamanata, posebno u Svjetskom dijamantnom vijeću (WDC), te u civilnom društvu;

POZDRAVLJAJUĆI dobrovoljne inicijative samoregulacije koje su najavili u industriji dijamanata i priznajući da sustav takve dobrovoljne samoregulacije doprinosi osiguravanju učinkovitog sustava unutarnjeg nadzora neobrađenih dijamanata koji se temelji na međunarodnom postupku certificiranja za neobrađene dijamante;

PREPOZNAJUĆI da će međunarodni postupak certificiranja za neobrađene dijamante biti vjerodostojan samo ako su svi sudionici uspostavili unutarnje sustave nadzora osmišljene tako da uklone konfliktne dijamante iz lanca proizvodnje, izvoza i uvoza neobrađenih dijamanata na svojem državnom području, istovremeno uzimajući u obzir da razlike u postupcima proizvodnje i trgovinskoj praksi, kao i razlike u njihovom institucionalnom nadzoru, zahtijevaju različite pristupe da bi se udovoljilo minimalnim normama;

NADALJE PREPOZNAJUĆI da međunarodni postupak certificiranja za neobrađene dijamante mora biti usklađen s međunarodnim propisima koji uređuju međunarodnu trgovinu;

PRIZNAJUĆI da se državna suverenost kao i načela jednakosti trebaju u potpunosti poštovati te da se treba držati uzajamne koristi i suglasja,

PREPORUČUJU SLJEDEĆE ODREDBE:

ODJELJAK I.

Definicije

U smislu međunarodnog postupka certificiranja za neobrađene dijamante (dalje u tekstu „postupak certificiranja”) primjenjuju se sljedeće definicije:

 

KONFLIKTNI DIJAMANTI znači neobrađeni dijamanti koje pobunjenički pokreti ili njihovi saveznici koriste radi financiranja sukoba usmjerenih k podrivanju legitimnih vlada, kako je opisano u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSC) u onoj mjeri u kojoj su važeće ili u ostalim sličnim rezolucijama UNSC-a koje se mogu donijeti u budućnosti te kako podrazumijeva i priznaje Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) 55/56 ili ostale slične rezolucije UNGA-e koje se mogu donijeti u budućnosti;

 

ZEMLJA PODRIJETLA znači zemlja u kojoj je pošiljka neobrađenih dijamanata iskopana ili izvađena;

 

ZEMLJA IZVOZNICA znači posljednji sudionik od kojeg je pošiljka neobrađenih dijamanata izvezena, kako je zabilježeno na uvoznim ispravama;

 

DIJAMANT znači prirodni mineral koji se suštinski sastoji od čistog kristaliziranog ugljika u izometričnom sustavu, s čvrstoćom skale Mohs od 10, specifične težine od oko 3,52 i indeksa refrakcije 2,42;

 

IZVOZ znači fizičko napuštanje/iznos iz bilo kojeg dijela zemljopisnog područja sudionika;

 

NADLEŽNO TIJELO ZEMLJE IZVOZNICE znači tijelo/tijela koje/koja je odredio sudionik s čijeg državnog područja pošiljka neobrađenih dijamanata odlazi i koje/koja je/su ovlašteno/ovlaštena za ovjeru certifikata Procesa Kimberley;

 

ZONA SLOBODNE TRGOVINE znači dio državnog područja sudionika u kojem se unesena roba općenito smatra da je, u onoj mjeri u kojoj se to odnosi na uvozne pristojbe i poreze, izvan carinskog područja;

 

UVOZ znači fizički ulazak/unos u bilo koji dio zemljopisnog područja sudionika;

 

NADLEŽNO TIJELO ZEMLJE UVOZNICE znači tijelo/tijela koje/koja je odredio sudionik na čije se državno područje pošiljka neobrađenih dijamanata uvozi radi obavljanja svih uvoznih službenih postupaka, a posebno provjere pratećih certifikata Procesa Kimberley;

 

CERTIFIKAT PROCESA KIMBERLEY znači isprava otporna na krivotvorenje, zadanog formata, kojom se potvrđuje da je pošiljka neobrađenih dijamanata u skladu sa zahtjevima postupka certificiranja;

 

PROMATRAČ znači predstavnik civilnog društva, industrije dijamanata, međunarodnih organizacija i vlada nesudionika pozvan da sudjeluje na plenarnim sastancima;

 

PAKET znači jedan ili više zajedno pakiranih dijamanata koji se smatraju jednom cjelinom;

 

PAKET MJEŠOVITOG PODRIJETLA znači paket koji sadrži međusobno pomiješane neobrađene dijamante podrijetlom iz dvije ili više zemalja;

 

SUDIONIK znači država ili organizacija regionalne gospodarske integracije na koju se primjenjuje postupak certificiranja;

 

ORGANIZACIJA REGIONALNE GOSPODARSKE INTEGRACIJE znači organizacija sastavljena od suverenih država koje su u pogledu predmeta uređenih postupkom certificiranja prenijele ovlasti na tu organizaciju;

 

NEOBRAĐENI DIJAMANTI znači dijamanti koji su neobrađeni ili jednostavno piljeni, cijepani ili grubo oblikovani te obuhvaćeni harmoniziranim sustavom nazivlja i brojčanog označavanja robe 7102 10 00, 7102 21 00 i 7102 31 00;

 

POŠILJKA znači jedan ili više paketa koji se fizički uvozi/uvoze ili izvozi/izvoze;

 

PROVOZ znači fizički prolaz kroz državno područje sudionika ili nesudionika, sa ili bez prekrcaja, skladištenja ili promjene načina prijevoza, kada je takav prolaz samo dio cjelovitog putovanja koje počinje i završava preko granica sudionika ili nesudionika kroz čije državno područje pošiljka prolazi;

ODJELJAK II.

Certifikat na temelju Procesa Kimberley

Svaki sudionik osigurava da:

(a)

certifikat Procesa Kimberley (dalje u tekstu „certifikat”) prati svaku pošiljku neobrađenih dijamanata koji se izvoze;

(b)

njegov postupak za izdavanje certifikata udovoljava minimalnim normama Procesa Kimberley kako je određeno odjeljkom IV.;

(c)

certifikati udovoljavaju minimalnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Ako je udovoljeno tim zahtjevima, sudionici mogu prema svojem nahođenju uspostaviti dopunske značajke za svoje vlastite certifikate, primjerice njihov oblik, dopunske podatke ili zaštitne elemente;

(d)

putem predsjedavajućeg izvješćuje sve ostale sudionike o značajkama svojeg certifikata kako je određeno Prilogom I., u svrhu ovjere.

ODJELJAK III.

Obveze s obzirom na međunarodno trgovanje neobrađenim dijamantima

Svaki sudionik treba:

(a)

s obzirom na pošiljke neobrađenih dijamanata izvezene sudioniku, zahtijevati da svaka pošiljka bude popraćena ispravno ovjerenim certifikatom;

(b)

s obzirom na pošiljke neobrađenih dijamanata uvezene od sudionika:

zahtijevati ispravno ovjeren certifikat,

osigurati da je potvrda o primitku pravovremeno poslana odgovarajućem nadležnom tijelu zemlje izvoznice. Potvrda treba upućivati barem na broj certifikata, broj paketa, težinu karata i pojedinosti o izvozniku i uvozniku,

zahtijevati da izvornik certifikata bude dostupan tijekom najmanje tri godine;

(c)

osigurati da niti jedna pošiljka neobrađenih dijamanata ne bude uvezena od ili izvezena nesudioniku;

(d)

potvrditi da sudionici kroz čije se državno područje pošiljke provoze nisu obvezni udovoljiti zahtjevima gore navedenog stavka (a) i stavka (b) te stavka (a) odjeljka II., pod uvjetom da određena nadležna tijela sudionika kroz čije državno područje pošiljka prolazi osiguraju da pošiljka napusti njegovo državno područje u istom stanju u kojem je na to državno područje ušla (tj. da nije otvarana i da joj se nije neovlašteno pristupilo).

ODJELJAK IV.

Unutarnji nadzor

Obveze sudionika

Svaki sudionik treba:

(a)

uspostaviti sustav unutarnjeg nadzora osmišljen radi uklanjanja konfliktnih dijamanata iz pošiljke neobrađenih dijamanata uvezenih na njegovo područje i izvezenih s njegovog područja;

(b)

odrediti uvozno/uvozna i izvozno/izvozna nadležno/nadležna tijelo/tijela;

(c)

osigurati da se neobrađeni dijamanti uvoze i izvoze u koletima otpornim na neovlašteni pristup;

(d)

prema potrebi izmijeniti ili donijeti primjerene zakone ili propise radi uvođenja i provedbe postupka certificiranja te primjenjivati odvraćajuće i proporcionalne kazne za njihovo kršenje;

(e)

prikupljati i održavati odgovarajuće službene podatke o proizvodnji, uvozu i izvozu, te ih objediniti i razmjenjivati u skladu s odredbama odjeljka V.;

(f)

prilikom uspostavljanja sustava unutarnjeg nadzora uzeti u obzir, ako je to primjereno, daljnje mogućnosti i preporuke za unutarnji nadzor kako je objašnjeno u Prilogu II.

Načela samoregulacije industrije

Sudionici razumiju da dobrovoljni sustav samoregulacije industrije iz preambule ovog dokumenta predviđa sustav jamstava poduprt provjerom nezavisnih revizora pojedinačnih trgovačkih društava i podržan unutarnjim kaznama koje je odredila industrija, što će vladinim nadležnim tijelima pomoći da uspostave potpunu sljedivost transakcija neobrađenim dijamantima.

ODJELJAK V.

Suradnja i transparentnost

Sudionici trebaju:

(a)

putem predsjedavajućeg međusobno razmjenjivati podatke o svojim određenim tijelima odgovornim za provedbu odredbi ovog postupka certificiranja. Svaki sudionik treba ostalim sudionicima osigurati podatke, po mogućnosti u elektroničkom obliku, o svojim odgovarajućim zakonima, propisima, pravilima, postupcima i praksi, te prema zahtjevima ažurirati te podatke. To treba uključivati i sažetak na engleskom jeziku o ključnim dijelovima tih podataka;

(b)

obraditi i putem predsjedavajućeg svim sudionicima učiniti dostupnim statističke podatke usklađene s načelima utvrđenima u Prilogu III.;

(c)

redovito razmjenjivati iskustva i ostale odgovarajuće podatke, uključujući samoprocjenu, radi postizanja najbolje prakse u danim okolnostima;

(d)

povoljno razmotriti zahtjeve ostalih sudionika za pomoć pri poboljšavanju djelotvornosti postupka certificiranja u okviru njihovih državnih područja;

(e)

putem predsjedavajućeg obavijestiti drugog sudionika ako smatraju da zakoni, uredbe, pravila, postupci ili praksa tog drugog sudionika ne osiguravaju odsutnost konfliktnih dijamanata u izvozu tog drugog sudionika;

(f)

surađivati s ostalim sudionicima u nastojanju rješavanja problema koji se mogu pojaviti zbog nenamjernih okolnosti i dovesti do neispunjavanja minimalnih zahtjeva za izdavanjem ili prihvaćanjem certifikata, te obavijestiti sve ostale sudionike o srži problema s kojima se susrelo kao i o pronađenim rješenjima;

(g)

poticati, putem svojih odgovarajućih nadležnih tijela, usku suradnju između agencija za provedbu zakona i između carinskih agencija sudionika.

ODJELJAK VI.

Administrativna pitanja

SASTANCI

1.

Sudionici i promatrači sastaju se na plenarnim sastancima jednom godišnje ili kada to sudionici mogu smatrati nužnim radi razmatranja učinkovitosti postupka certificiranja.

2.

Sudionici na prvom plenarnom sastanku trebaju donijeti pravilnik o radu za takve sastanke.

3.

Sastanci se trebaju održavati u zemlji u kojoj je smješten predsjedavajući, osim ako sudionik ili međunarodna organizacija ponude da će organizirati sastanak i ako se ta ponuda prihvati. Zemlja domaćin treba olakšati ulazne formalnosti za sudionike koji nazoče takvim sastancima.

4.

Na kraju svakog plenarnog sastanka bira se predsjedavajući koji će predsjedati svim plenarnim sastancima, ad hoc radnim skupinama i ostalim pomoćnim tijelima koji bi se mogli uspostaviti do zaključivanja sljedećeg godišnjeg plenarnog sastanka.

5.

Sudionici odluke trebaju donositi konsenzusom. U slučaju da se konsenzus pokaže nemogućim, predsjedavajući treba voditi savjetovanja.

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA

6.

Za učinkovito upravljanje postupkom certificiranja bit će potrebna administrativna podrška. Načini provođenja i uloge te podrške trebaju se razmotriti na prvom plenarnom sastanku, nakon odobrenja Opće skupštine UN-a.

7.

Administrativna podrška mogla bi uključivati sljedeće funkcije:

(a)

da služi protoku informacija, razmjeni podataka i savjetovanju među sudionicima s obzirom na predmete predviđene ovim dokumentom;

(b)

da vodi i svim sudionicima učini dostupnom zbirku zakona, propisa, pravila, postupaka, praksi i statistika o kojoj se obavještava na temelju odjeljka V.;

(c)

da pripremi dokumente i osigura administrativnu podršku na plenarnim sastancima i sastancima radne skupine;

(d)

da preuzme one dodatne odgovornosti na koje se ukaže na plenarnim sastancima ili na sastancima radne skupine izabrane na plenarnim sastancima.

SUDJELOVANJE

8.

Sudjelovanje u postupku certificiranja otvoreno je na globalnoj, nediskriminacijskoj osnovi svim sudionicima koji imaju volje i sposobnosti udovoljiti zahtjevima tog programa.

9.

Svi podnositelji zahtjeva koji žele sudjelovati u postupku certificiranja trebaju svoj interes iskazati u obavijesti predsjedavajućem dostavljenoj diplomatskim putem. Takva obavijest treba sadržavati podatke utvrđene u stavku (a) odjeljka V. i treba se dostaviti svim sudionicima u roku mjesec dana.

10.

Sudionici namjeravaju pozvati na sudjelovanje na plenarnim sastancima predstavnike civilnog društva, industrije dijamanata, vlada zemalja koje nisu sudionici i međunarodnih organizacija kao promatrače.

OBVEZE SUDIONIKA

11.

Prije godišnjih plenarnih sastanaka Procesa Kimberley sudionici trebaju pripremiti i ostalim sudionicima učiniti dostupnim podatke kako je navedeno u stavku (a) odjeljka V. te naglasiti kako se provode zahtjevi postupka certificiranja u njihovim pojedinačnim nadležnostima.

12.

Dnevni red godišnjih plenarnih sastanaka treba uključiti stavku u kojoj se razmatraju podaci kako su navedeni u stavku (a) odjeljka V., a sudionici mogu dostaviti daljnje pojedinosti o svojim pojedinačnim sustavima na zahtjev sudionika plenarnog sastanka.

13.

Ako su potrebna dodatna pojašnjenja, sudionici na plenarnim sastancima po preporuci predsjedavajućeg mogu ukazati na dodatne mjere provjere koje bi se trebale poduzeti i odlučivati o njima. Takve mjere treba provesti u skladu s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim pravom. One mogu uključivati, ali se ne trebaju ograničavati na mjere kao što su:

(a)

traženje dodatnih podataka i pojašnjenja od sudionika;

(b)

revizije koje provode ostali sudionici ili njihovi predstavnici ako postoje vjerodostojne naznake značajnih nesukladnosti u postupku certificiranja.

14.

Provođenje revizije obavlja se analitički, stručno i nepristrano uz pristanak dotičnog sudionika. Opseg, sastav, kompetencije i vremenski okvir tih zadataka trebaju se temeljiti na okolnostima i treba ih uspostaviti predsjedavajući uz pristanak dotičnog sudionika te uz savjetovanje sa svim sudionicima.

15.

Izvješće o rezultatima mjera za provjeru sukladnosti prosljeđuje se predsjedavajućem i dotičnom sudioniku u roku od tri tjedna nakon dovršenja zadatka. Bilo kakve primjedbe tog sudionika kao i izvješće trebaju se objaviti u odjeljku ograničenog pristupa službene internetske stranice postupka certificiranja najkasnije tri tjedna nakon podnošenja izvješća predmetnom sudioniku. Sudionici i promatrači trebaju uložiti sve napore da bi se pridržavali stroge povjerljivosti u pogledu tog predmeta i rasprava koje se odnose na bilo koje pitanje sukladnosti.

SUKLADNOST I SPREČAVANJE SPOROVA

16.

U slučaju nastanka poteškoća u pogledu sukladnosti sudionika ili bilo koje druge poteškoće u pogledu provedbe postupka certificiranja, predmetni sudionik o tome može izvijestiti predsjedavajućeg koji bez odgađanja o tom pitanju obavješćuje sve sudionike i započinje razgovor o načinu njihova rješavanja. Sudionici i promatrači trebaju uložiti sve napore da bi se pridržavali stroge povjerljivosti u pogledu tog predmeta i rasprava koje se odnose na bilo koje pitanje sukladnosti.

PREINAKE

17.

Ovaj dokument može se preinačiti konsenzusom sudionika.

18.

Preinake može predložiti bilo koji sudionik. Takvi prijedlozi šalju se predsjedavajućem u pisanom obliku, najmanje devedeset dana prije sljedećeg plenarnog sastanka, osim ako je dogovoreno drukčije.

19.

Predsjedavajući bilo koje predložene preinake žurno dostavlja svim sudionicima i promatračima te ih stavlja na dnevni red sljedećeg plenarnog sastanka.

MEHANIZAM REVIZIJE

20.

Sudionici postupka certificiranja imaju namjeru odrediti da se postupak certificiranja treba povremeno revidirati da bi se sudionicima omogućilo da provedu cjelovitu analizu svih čimbenika sadržanih u programu. Revizija treba uzeti u obzir i razmatranje neprestanih zahtjeva za takvim postupkom s obzirom na stav sudionika i međunarodnih organizacija, a posebno Ujedinjenih naroda, o trajnoj prijetnji koju u tom trenutku predstavljaju konfliktni dijamanti. Prva takva revizija treba se provesti najkasnije tri godine od stupanja na snagu početnog datuma postupka certificiranja. Revizijski sastanak treba se u normalnim okolnostima odvijati u isto vrijeme kao i godišnji plenarni sastanak, osim ako je dogovoreno drukčije.

POČETAK PROVEDBE PROGRAMA

21.

Postupak certificiranja treba se uspostaviti na ministarskom sastanku o postupku certificiranja Procesa Kimberley za neobrađene dijamante u Interlakenu 5. studenoga 2002.

Prilog I. PRILOGU I.

CERTIFIKATI

A.   Minimalni zahtjevi u pogledu certifikata

Certifikat treba udovoljavati sljedećim minimalnim zahtjevima:

svaki certifikat treba nositi naslov „Certifikat Procesa Kimberley” i sljedeću izjavu: „Neobrađenim dijamantima u ovoj pošiljci rukovalo se u skladu s odredbama postupka certificiranja Procesa Kimberley za neobrađene dijamante”,

zemlja podrijetla za pošiljke paketa nemješovitog (tj. iz istog izvora) podrijetla,

certifikati se mogu izdati na bilo kojem jeziku, pod uvjetom da se uključi i engleski prijevod,

jedinstvena numeracija s Alpha 2 kôdom za dotičnu zemlju, u skladu s ISO 3166-1,

otporno na neovlašteni pristup i krivotvorenje,

datum izdavanja,

datum prestanka važenja,

nadležno tijelo izdavanja,

identifikacija izvoznika i uvoznika,

težina/masa karata,

vrijednost u američkim dolarima,

broj paketa u pošiljci,

odgovarajući harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe,

provjera certifikata koju provodi nadležno tijelo zemlje izvoznice.

B.   Izborni elementi certifikata

Certifikat može uključiti sljedeće izborne stavke:

značajke certifikata (primjerice oblik, dodatni podaci ili zaštitni elementi),

značajke u pogledu kakvoće neobrađenih dijamanata u pošiljci,

preporučeni dio za potvrdu uvoza treba sadržavati sljedeće elemente:

odredišnu zemlju,

identifikaciju uvoznika,

karat/težinu i vrijednost u američkim dolarima,

odgovarajući harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe,

datum zaprimanja u nadležno tijelo zemlje uvoznice,

provjeru izvornosti koju provodi nadležno tijelo zemlje uvoznice.

C.   Izborni postupci

Neobrađeni dijamanti mogu se slati u prozirnim sigurnosnim vrećama.

Na koletu može se ponoviti jedinstveni broj certifikata.

Prilog II. PRILOGU I.

PREPORUKE KAKO JE PREDVIĐENO ODJELJKOM IV. STAVKOM (F)

Opće preporuke

1.   Sudionici mogu odrediti službenog/službene koordinatora/koordinatore za provedbu postupka certificiranja.

2.   Sudionici mogu razmotriti korist dopune i/ili poboljšanja sakupljanja i objave statističkih podataka određenih u prilogu III. na temelju sadržaja certifikata Procesa Kimberley.

3.   Sudionike se potiče na održavanje informacija i podataka koji se traže na temelju odjeljka V. o računalnoj bazi podataka.

4.   Sudionike se potiče na slanje i zaprimanje elektroničkih poruka radi podržavanja postupka certificiranja.

5.   Sudionici koji proizvode dijamante i koji na svojem državnom području imaju pobunjeničke skupine za koje se sumnja da kopaju dijamante potiču se da ustanove područja djelatnosti kopanja dijamanata i te podatke proslijede ostalim sudionicima. Ti se podaci redovito ažuriraju.

6.   Sudionike se potiče na obznanjivanje svim ostalim sudionicima, a posredstvom predsjedavajućeg, imena pojedinaca ili naziva trgovačkih društava koji/koja su osuđeni/osuđena zbog obavljanja djelatnosti relevantnih za postupak certificiranja.

7.   Sudionike se potiče da sve kupnje neobrađenih dijamanata za gotovinu preusmjeravaju službenim bankarskim putovima, uz popratne provjerljive isprave.

8.   Sudionici koji proizvode dijamante trebaju svoju proizvodnju dijamanata analizirati na temelju sljedećih postavki:

svojstava proizvedenih dijamanata,

stvarne proizvodnje.

Preporuke za nadzor nad rudnicima dijamanata

9.   Sudionike se potiče na to da se pobrinu da svi rudnici dijamanata imaju dozvolu i da dopuste obavljanje djelatnosti samo onim rudnicima koji imaju dozvolu za kopanje dijamanata.

10.   Sudionike se potiče na to da se pobrinu da sve tvrtke za traženje zlata i rudarske tvrtke održavaju učinkovite sigurnosne standarde da bi osigurali da konfliktni dijamanti ne okaljaju legitimnu proizvodnju.

Preporuke za sudionike koji dijamante kopaju u manjem opsegu

11.   Svi obrtnički i neformalni rudari dijamanata trebaju imati dozvolu i samo one osobe koje imaju takvu dozvolu mogu kopati dijamante.

12.   Evidencija o dozvolama treba sadržavati barem sljedeće podatke: ime, adresu, nacionalnost i/ili rezidentni status i područje ovlaštene djelatnosti za kopanje dijamanata.

Preporuke za kupce neobrađenih dijamanata, prodavače i izvoznike

13.   Svi kupci dijamanata, njihovi prodavači, izvoznici, agenti i otpremničke tvrtke uključene u prijevoz neobrađenih dijamanata trebaju biti registrirani putem odgovarajućih nadležnih tijela svakog sudionika.

14.   Evidencija o dozvolama treba sadržavati barem sljedeće podatke: ime, adresu, nacionalnost i/ili rezidentni status.

15.   Za sve kupce, prodavače i izvoznike neobrađenih dijamanata treba zakonom propisati da tijekom pet godina vode dnevnu evidenciju vezanu uz kupnju, prodaju ili izvoz u kojoj navode imena/nazive klijenata koji kupuju ili prodaju, njihov broj dozvole te iznos i vrijednost prodanih, izvezenih ili kupljenih dijamanata.

16.   Podatke iz prethodnog stavka 14. treba unijeti u računalnu bazu podataka da bi se olakšao uvid u detaljne podatke koji se odnose na djelatnost pojedinačnih kupaca i prodavatelja neobrađenih dijamanata.

Preporuke za postupke izvoza

17.   Izvoznik treba pošiljku neobrađenih dijamanata podnijeti odgovarajućem nadležnom tijelu zemlje izvoznice.

18.   Nadležno tijelo zemlje izvoznice potiče se da, prije ovjere certifikata, od izvoznika zatraži da mu osigura izjavu da neobrađeni dijamanti u postupku izvoza nisu konfliktni dijamanti.

19.   Neobrađeni dijamanti trebaju se zajedno s certifikatom ili službeno ovjerenom preslikom zapečatiti u koleto otporno na neovlašteni pristup. Nadležno tijelo zemlje izvoznice potom elektroničkom poštom šalje detaljnu poruku odgovarajućem nadležnom tijelu zemlje uvoznice, u kojoj su sadržani podaci o težini karata, njihovoj vrijednosti, zemlji podrijetla ili izvoza, uvozniku te serijski broj certifikata.

20.   Nadležno tijelo zemlje izvoznice treba u računalnu bazu podataka bilježiti sve pojedinosti u vezi s pošiljkom neobrađenih dijamanata.

Preporuke za postupke uvoza

21.   Nadležno tijelo zemlje uvoznice treba zaprimiti elektroničku poruku prije ili po pristizanju pošiljke neobrađenih dijamanata. Poruka treba sadržavati pojedinosti poput težine karata, njihove vrijednosti, zemlje podrijetla ili izvoza, izvoznika te serijskog broja certifikata.

22.   Nadležno tijelo zemlje uvoznice treba pregledati pošiljku neobrađenih dijamanata da bi potvrdilo da nije bilo neovlaštenog pristupa pečatima i koletu te da je izvoz obavljen u skladu s postupkom certificiranja.

23.   Nadležno tijelo zemlje uvoznice treba otvoriti pošiljku neobrađenih dijamanata i pregledati njezin sadržaj da bi provjerilo pojedinosti naznačene na certifikatu.

24.   Tamo gdje je to primjenjivo i na zahtjev, nadležno tijelo zemlje uvoznice treba odgovarajućem nadležnom tijelu zemlje izvoznice poslati povratni listić ili odrezak potvrde uvoza.

25.   Nadležno tijelo zemlje uvoznice treba u računalnu bazu podataka bilježiti sve pojedinosti u vezi s pošiljkom neobrađenih dijamanata.

Preporuke za pošiljke u zone slobodne trgovine i iz zona slobodne trgovine

26.   Pošiljke neobrađenih dijamanata u zone slobodne trgovine i iz zona slobodne trgovine treba obraditi odgovarajuće određeno nadležno tijelo.

Prilog III. PRILOGU I.

VOĐENJE STATISTIČKIH PODATAKA

Prepoznajući da su pouzdani i usporedivi podaci o proizvodnji i međunarodnom trgovanju neobrađenim dijamantima ključno oruđe za učinkovitu provedbu postupka certificiranja, a posebno za otkrivanje bilo kakvih nepravilnosti ili nedostataka koji mogu uputiti na to da konfliktni dijamanti ulaze u legitimnu trgovinu, sudionici izričito podržavaju sljedeća načela, uzimajući u obzir potrebu za zaštitom trgovački osjetljivih podataka:

(a)

da u roku od dva mjeseca od referentnog razdoblja, u standardiziranom formatu, tromjesečno vode i objavljuju statističke podatke o izvozu i uvozu neobrađenih dijamanata, kao i o broju ovjerenih certifikata za izvoz te uvezenim pošiljkama popraćenim certifikatima;

(b)

da vode i objavljuju statističke podatke o uvozu i izvozu, prema podrijetlu i zemlji iz koje se uvoze, prema težini karata i njihovoj vrijednosti te na temelju tarifnih oznaka 7102 10, 7102 21 i 7102 31 odgovarajućeg harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS);

(c)

da polugodišnje i u roku od dva mjeseca od referentnog razdoblja vode i objavljuju statističke podatke o proizvodnji neobrađenih dijamanata prema karatu i njihovoj vrijednosti. U slučaju da nije u mogućnosti objaviti te statističke podatke, sudionik o tome odmah treba izvijestiti predsjedavajućeg;

(d)

da sakupljaju i objavljuju te statističke podatke oslanjajući se prije svega na postojeće nacionalne postupke i metode;

(e)

da omoguće pristup tim statističkim podacima međuvladinom tijelu ili drugom primjerenom mehanizmu koji sudionici mogu utvrditi za (1) tromjesečno sakupljanje i objavljivanje u pogledu izvoza i uvoza te (2) polugodišnje, u pogledu proizvodnje. Ti statistički podaci trebaju biti dostupni zainteresiranim strankama i sudionicima, pojedinačno ili skupno, za analizu u skladu s uvjetima koje sudionici mogu utvrditi;

(f)

da na godišnjim plenarnim sastancima razmotre statističke podatke koji se odnose na međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima i proizvodnju neobrađenih dijamanata, u svrhu rješavanja srodnih pitanja i podrške provedbi postupka certificiranja.


PRILOG II.

Popis sudionika u postupku certificiranja Procesa Kimberley i njihovih zakonski imenovanih nadležnih tijela iz članka 2., članka 3., članka 5., članka 8., članka 9., članka 12., članka 17., članka 18., članka 19. i članka 20.

 


PRILOG III.

Popis nadležnih tijela država članica i njihovih zadaća iz članka 2. i članka 19.

 


PRILOG IV.

Certifikat Zajednice iz članka 2.

Certifikat Zajednice iz članka 2. ima sljedeće značajke. Države članice osiguravaju da certifikati koje izdaju budu identični. U tu svrhu one Komisiji podnose primjerke certifikata koji će se izdati.

Države članice odgovorne su za tisak certifikata EZ-a. Certifikati EZ-a mogu se tiskati u tiskarama koje je odobrila država članica u kojima su osnovane. U takvom slučaju, na svakom certifikatu EZ-a mora se vidjeti odluka o odobrenju države članice za tu tiskaru. Svaki certifikat EZ-a mora nositi naznaku naziva tiskare i njezinu adresu ili oznaku koja omogućuje identifikaciju predmetne tiskare. Tiskara treba biti visokosigurnosna tiskara za vrijednosnice. Tiskara treba osigurati primjerene preporuke od vladinih i gospodarskih klijenata.

Europska komisija nadležnim tijelima EZ-a dostavlja primjerke izvornika certifikata EZ-a.

Materijali:

dimenzije: A4 (210 mm × 297 mm),

prožet vodenim žigovima s vidljivim UV vlaknima (europski plavo) i nevidljivim UV vlaknima (žuto/zeleno),

sigurnosni papir: vidljiva vlakna boje se tako da odgovaraju boji europski plavo,

neosjetljivi na UV zrake (značajke u ispravi jasno se ističu kada se osvijetle pod ultraljubičastom svjetiljkom),

papir od 100 g/m2.

Tisak:

pozadina obojana duginim bojama (osjetljivim na otapala) (definicija boje: pantone plavo-ružičasta),

učinak „duge” ima sigurnosnu pozadinu koja se ne očitava prilikom fotokopiranja,

korištene tiskarske boje moraju biti osjetljive na otapala da bi se isprava zaštitila od agresivnih kemikalija koje se koriste radi izmjene upisanog teksta, poput izbjeljivača,

jednobojna pozadina (trajna i otporna na svjetlo),

osigurati da se otisne dopunska „duga” da bi se spriječilo izlaganje certifikata sunčevoj svjetlosti,

nevidljiv UV raspored (zvijezde zastave EU-a),

sigurnosni pisač treba nanijeti ispravnu težinu tiskarske boje da bi se osiguralo da je UV značajka pri običnoj svjetlosti nevidljiva,

zastava EU-a: tiskana u zlatnoj i europski plavoj boji,

rub s dubinskim tiskom (intaglio),

dubinski tisak s učinkom posebnog osjeta na dodir jedna je od najvažnijih značajki u ispravi,

posebno sitan tisak koji glasi „Certifikat Procesa Kimberley”,

latentna slika: PK,

oznaka MELT s natpisom „PCPK”,

nacrt isprave mora sadržavati zaštitu protiv kopiranja (značajku „Medallion”) na sitnom tekstu u pozadini.

Brojčano označivanje:

svaki certifikat EZ-a treba imati jedinstveni serijski broj, ispred kojeg stoji kôd: EZ,

Komisija serijske brojeve pripisuje državama članicama koje namjeravaju izdati certifikate EZ-a,

potrebno je postojanje dvije vrste usporednog brojčanog označavanja – vidljivog i nevidljivog:

prvo = obilježavanje šestoznamenkastim brojevima, jednom na svim dijelovima dokumenta, u crnom tisku (pod ultraljubičastim (UV) svjetlom fluoresciraju zelenom bojom),

tiskara je odgovorna za brojčano označivanje svakog certifikata,

tiskara treba voditi bazu podataka svih brojčanih oznaka,

brojevi na lijevoj i desnoj strani moraju biti vodoravno poravnani,

drugo = obilježavanje šestoznamenkastim nevidljivim brojevima (podudarno s gore navedenim) koji pod ultraljubičastim (UV) svjetlom fluoresciraju crvenom bojom (okomito poravnani s gornjim vidljivim brojevima).

Jezik

Engleski i, kada je relevantno, jezik/jezici dotične države članice.

Prijelom (način nizanja značajki) i dorada

Obvezne značajke:

crtična perforacija na jednom položaju, izrezan u pojedinačne listove veličine A4. Jedna perforacija 70 mm od desnog ruba.

(a)

Lijeva strana:

Image

(b)

desna strana:

Image

PRILOG V.

Popis organizacija iz dijamantne industrije koje provode sustav jamstava i samoregulacije industrije iz članka 13. i članka 17.

 


Top