Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20160824

Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2016-08-24

2008R1235 — HR — 24.08.2016 — 021.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

od 8. prosinca 2008.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

( L 334 12.12.2008, 25)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 537/2009 od 19. lipnja 2009.

  L 159

6

20.6.2009

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 471/2010 od 31. svibnja 2010.

  L 134

1

1.6.2010

 M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011.

  L 161

9

21.6.2011

 M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1084/2011 od 27. listopada 2011.

  L 281

3

28.10.2011

►M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1267/2011 od 6. prosinca 2011.

  L 324

9

7.12.2011

 M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012.

  L 41

5

15.2.2012

►M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2012 od 20. lipnja 2012.

  L 162

1

21.6.2012

 M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 751/2012 od 16. kolovoza 2012.

  L 222

5

18.8.2012

►M9

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 125/2013 od 13. veljače 2013.

  L 43

1

14.2.2013

 M10

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M11

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 567/2013 od 18. lipnja 2013.

  L 167

30

19.6.2013

►M12

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013.

  L 169

51

21.6.2013

 M13

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 355/2014 оd 8. travnja 2014.

  L 106

15

9.4.2014

►M14

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 442/2014 оd 30. travnja 2014.

  L 130

39

1.5.2014

►M15

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 644/2014 оd 16. lipnja 2014.

  L 177

42

17.6.2014

►M16

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 829/2014 оd 30. srpnja 2014.

  L 228

9

31.7.2014

►M17

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1287/2014 оd 28. studenoga 2014.

  L 348

1

4.12.2014

►M18

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131 оd 26. siječnja 2015.

  L 23

1

29.1.2015

►M19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/931 оd 17. lipnja 2015.

  L 151

1

18.6.2015

 M20

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1980 оd 4. studenoga 2015.

  L 289

6

5.11.2015

►M21

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2345 оd 15. prosinca 2015.

  L 330

29

16.12.2015

►M22

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 оd 18. ožujka 2016.

  L 80

14

31.3.2016

 M23

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910 оd 9. lipnja 2016.

  L 153

23

10.6.2016

►M24

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 оd 2. kolovoza 2016.

  L 210

43

4.8.2016


 C1

,  L 028, 4.2.2015,  48 (1287/2014)

 C2

,  L 241, 17.9.2015,  51 (2015/131)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

od 8. prosinca 2008.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemaljaGLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za uvoz sukladnih proizvoda i uvoz proizvoda s ekvivalentnim jamstvima kako je previđeno člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „potvrda o inspekciji” znači potvrda o inspekciji iz članka 33. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 834/2007 koja obuhvaća jednu pošiljku;

2. „pisani dokaz znači” dokument iz članka 68. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ( 1 ) i članka 6. ove Uredbe, čiji je model određen u Prilogu II. ovoj Uredbi;

3. „pošiljka” znači količina proizvoda pod jednim ili više brojeva Kombinirane nomenklature, obuhvaćena jednom potvrdom o inspekciji, poslana istim prijevoznim sredstvom i uvezena iz iste treće zemlje;

4. „prvi pošiljatelj” znači fizička ili pravna osoba kako je definirano člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 889/2008;

5. „verifikacija pošiljke” znači verifikacija potvrde o inspekciji koju provode relevantna tijela država članica da bi se udovoljilo članku 13. ove Uredbe i, ako to ta tijela smatraju primjerenim, provjera proizvoda u odnosu na zahtjeve Uredbe (EZ) br. 834/2007, Uredbe (EZ) br. 889/2008 i ove Uredbe;

6. „relevantna tijela država članica” znači carinska tijela ili ostala tijela kako ih odrede države članice;

7. „izvješće o procjeni znači” izvješće o procjeni iz članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 koje sastavlja ili neovisna treća strana koja ispunjava zahtjeve norme ISO 17011 ili nadležno tijelo, koje uključuje podatke o reviziji dokumenata, uključujući opise iz članka 4. stavka 3. točke (b) i članka 11. stavka 3. točke (b) ove Uredbe, o uredskim revizijama, uključujući kritične lokacije, i o revizijama izravnim opažanjima usmjerenim na rizike, koje se obavljaju u reprezentativnim državama članicama.GLAVA II.

UVOZ SUKLADNIH PROIZVODAPOGLAVLJE 1.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

Članak 3.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.  Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu sukladnosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu I. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa određeni su člancima 4., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se putem interneta stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.  Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da se omogući provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) naziv i adresu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektroničku poštu i internetsku adresu te njihov kodni broj;

(b) dotične treće zemlje te treće zemlje podrijetla proizvoda;

(c) dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d) trajanje uključenja na popis;

(e) internetsku adresu na kojoj se može pronaći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, uključujući njihov certifikacijski status i dotične kategorije proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta.

Članak 4.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

▼M19

1.  Komisija razmatra hoće li priznati i uvrstiti kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo na popis predviđen člankom 3. po primitku zahtjeva za uključenje na taj popis od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Samo potpuni zahtjevi zaprimljeni prije 31. listopada 2016. uzimaju se u obzir za sastavljanje prvog popisa.

▼B

2.  Zahtjev mogu podnijeti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.

3.  Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za sve ekološke proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a) pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u dotičnoj trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz dotične treće zemlje ili trećih zemalja i namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b) detaljni opis o tome kako su glave II., III. i IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kao i odredbe Uredbe (EZ) br. 889/2008 provedene u dotičnoj trećoj zemlji ili u svakoj od dotičnih trećih zemalja;

(c) primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i. koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii. koje daje jamstva o elementima iz članka 27. stavaka 2., 3., 5., 6. i 12. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

iii. koje osigurava da kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ispunjavaju zahtjeve u pogledu kontrole i mjera predostrožnosti određenih u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008; i

iv. koje potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti kontrole u skladu s tim uvjetima i zahtjevima;

(d) dokaz da je kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestilo tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su mu nametnula tijela dotične treće zemlje;

(e) internetsku adresu na kojoj je moguće naći popis subjekata podložnih sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim proizvodnim kategorijama, kao i subjektima i proizvodima čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f) obvezu ispunjavanja odredaba članka 5. ove Uredbe;

(g) bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnima.

4.  Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

5.  Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 3. i podaci iz stavka 4. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 5.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu sukladnosti

1.  Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 3. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a) ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 3. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo uključeni na popis drže dostupnim i na prvi zahtjev dostavljaju sve podatke u vezi sa svojim aktivnostima kontrole u trećoj zemlji; omogućuju pristup svojim uredima i prostorima stručnjacima koje odredi Komisija;

(c) do 31. ožujka svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 4. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(d) s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 3.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(e) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

2.  Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo ne pošalju godišnje izvješće iz stavka 1. točke (c), ne omoguće pristup ili ne dostave sve podatke koji se odnose na njihov tehnički dosje, sustav kontrole ili ažurirani popis subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki, ili ne pristanu na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, ta se kontrolna ustanova ili to kontrolno tijelo može u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 povući s popisa kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propuste poduzeti primjerene i pravovremene korektivne mjere, Komisija ih bez odgađanja povlači s popisa.POGLAVLJE 2.

Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda

Članak 6.

Pisani dokazi

1.  Pisani dokazi potrebni za uvoz sukladnih proizvoda iz članka 32. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 834/2007 ispostavljaju se u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe na temelju modela određenog u Prilogu II. ovoj Uredbi i sadrže barem sve elemente koji su dio tog modela.

2.  Izvorne pisane dokaze odlukom iz članka 4. ispostavlja kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati za izdavanje te dokumentacije.

3.  Tijelo ili ustanova koji izdaju pisane dokaze poštuju pravila utvrđena u skladu s člankom 17. stavkom 2. ove Uredbe i u modelu, bilješkama i smjernicama koje Komisija čini dostupnim računalnim sustavom koji omogućuje elektroničku razmjenu dokumenata iz članka 17. stavka 1.GLAVA III.

UVOZ PROIZVODA KOJI OSIGURAVAJU EKVIVALENTNA JAMSTVAPOGLAVLJE 1.

Popis priznatih trećih zemalja

Članak 7.

Sastavljanje i sadržaj popisa trećih zemalja

1.  Komisija utvrđuje popis priznatih trećih zemalja u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis priznatih zemalja određen je u Prilogu III. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje i izmjenu popisa definirani su člancima 8. i 16. ove Uredbe. Izmjene popisa putem interneta se stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.  Popis sadrži sve podatke koji su potrebni u pogledu svake treće zemlje koja omogućuje provjeru jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti sustavu kontrole treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) dotične kategorije proizvoda;

(b) podrijetlo proizvoda;

(c) uputu na proizvodne standarde primijenjene u trećoj zemlji;

(d) nadležno tijelo u trećoj zemlji odgovorno za sustav kontrole, njegovu adresu, uključujući adresu elektroničke pošte i internetsku adresu;

▼M7

(e) nazivi i internetske adrese kontrolnog tijela ili kontrolnih tijela ili kontrolne ustanove ili kontrolnih ustanova, koje je nadležno tijelo iz točke (d) priznalo za provođenje kontrola;

(f) nazive, internetske adrese i kodne brojeve jednog ili više tijela ili jednog ili više kontrolnih ustanova odgovornih u trećoj zemlji za izdavanje certifikata s ciljem uvoza u Uniju;

▼B

(g) trajanje uključenja na popis.

Članak 8.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje trećih zemalja na popis

▼M14

1.  Komisija razmatra treba li uključiti treću zemlju na popis predviđen člankom 7. nakon što od predstavnika dotične treće zemlje primi zahtjev za uključenje, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen do 1. srpnja 2014.

▼B

2.  Komisija je dužna razmotriti samo zahtjeve za uključenje koji zadovoljavaju sljedeće preduvjete.

Zahtjev za uključenje upotpunjuje se tehničkim dosjeom koji sadržava sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala zadovoljavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, a to su posebno:

(a) opći podaci o razvoju ekološke proizvodnje u trećoj zemlji, proizvedeni proizvodi, područje pod kultivacijom, proizvodne regije, broj proizvođača, prerada hrane koja se odvija;

(b) naznaka očekivane prirode i količina ekoloških poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu;

(c) proizvodni standardi primijenjeni u trećoj zemlji kao i procjena njihove ekvivalentnosti sa standardima koji se primjenjuju u Zajednici;

(d) sustav kontrole primijenjen u trećoj zemlji, uključujući aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provode nadležna tijela u trećoj zemlji, kao i procjena njihove ekvivalentne učinkovitosti u usporedbi sa sustavom kontrole koji se primjenjuje u Zajednici;

(e) internetska adresa ili druga adresa na kojoj se može pronaći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu i dotičnim kategorijama proizvoda;

(f) podaci koje treća zemlja predlaže za uključenje na popis iz članka 7.;

(g) obveza ispunjavanja odredaba članka 9.;

(h) bilo koje druge informacije koje treća zemlja ili Komisija smatraju relevantnim.

3.  Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis priznatih trećih zemalja, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo kakve daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

▼M9

Komisija može pozvati stručnjake iz ostalih trećih zemalja, priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, da sudjeluju u pregledima na licu mjesta kao promatrači.

▼M7

4.  Komisija procjenjuje je su li tehnička dokumentacija iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući te može naknadno odlučiti priznati i uvrstiti treću zemlju u popis na razdoblje od tri godine. Ako Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 834/2007 i ovoj Uredbi, ona može odlučiti produljiti uvrštenje treće zemlje nakon tog trogodišnjeg razdoblja.

Odluke iz prvog podstavka donose se u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

▼B

Članak 9.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa trećih zemalja

1.  Od Komisije se traži da razmotri zahtjev za uključenje samo ako se treća zemlja obveže na prihvaćanje sljedećih uvjeta:

(a) ako se, nakon uključenja treće zemlje na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje su na snazi u trećoj zemlji ili u pogledu njihove provedbe i posebno sustava kontrole, ta treća zemlja o tome izvješćuje Komisiju; Komisija se obavješćuje i o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu treće zemlje iz članka 7. stavka 2.;

(b) u godišnjem izvješću iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe; u njemu se opisuju posebno aktivnosti sustavnog praćenja i nadzora koje provodi nadležno tijelo treće zemlje, dobiveni rezultati i poduzete korektivne mjere;

(c) s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na treću zemlju i može obustaviti unos te zemlje na popis iz članka 7.; slična se odluka može donijeti ako treća zemlja nije dostavila tražene podatke ili ako ne pristane na pregled na licu mjesta.

2.  Ako treća zemlja ne pošalje godišnje izvješće iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ne omogućuje pristup podacima ili ne dostavlja sve podatke koji se odnose na njezin tehnički dosje ili sustav kontrole, ili ne pristane na pregled na licu mjesta, nakon zahtjeva Komisije u roku koji Komisija određuje u skladu s ozbiljnošću problema i koji općenito ne može biti kraći od 30 dana, tu se treću zemlju može povući s popisa, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.POGLAVLJE 2.

Popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

Članak 10.

Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.  Komisija sastavlja popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela priznatih u svrhu ekvivalentnosti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Popis se objavljuje u Prilogu IV. ovoj Uredbi. Postupci za sastavljanje te izmjenu popisa definirani su u člancima 11., 16. i 17. ove Uredbe. Popis se javno objavljuje na internetu u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. ove Uredbe.

2.  Popis sadrži sve podatke koji su s obzirom na svaku kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo potrebni da bi im se omogućila provjera jesu li proizvodi stavljeni na tržište Zajednice podvrgnuti kontroli kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno:

(a) naziv, adresu i kodni broj kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela, uključujući elektronsku poštu i internetsku adresu, tamo gdje je to primjereno;

(b) treće zemlje koje nisu navedene na popisu predviđenom člankom 7. iz kojih proizvodi imaju podrijetlo;

(c) dotične kategorije proizvoda za svaku treću zemlju;

(d) trajanje uključenja na popis; i

▼M12

(e) internetsku stranicu na kojoj se može pronaći ažurirani popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, s navedenim podacima o njihovom certifikacijskom statusu i predmetnim kategorijama proizvoda kao i o kontaktnoj točki gdje se mogu dobiti informacije o suspendiranim subjektima i proizvodima te i o subjektima i proizvodima čiji su certifikati ukinuti; i

▼M12

(f) internetsku stranicu na kojoj se može pronaći potpuni prikaz proizvodnog standarda i mjera kontrole koje primjenjuje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo u trećoj zemlji.

▼B

3.  Odstupajući od stavka 2. točke (b), ti proizvodi podrijetlom iz trećih zemalja navedenih na popisu priznatih trećih zemalja iz članka 7. koji pripadaju kategoriji koja se ne spominje na tom popisu, mogu se navesti na popisu predviđenom ovim člankom.

Članak 11.

Postupak za podnošenje zahtjeva za uključenje na popis priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

▼M19

1.  Komisija razmatra hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo uključiti na popis predviđen člankom 10. kada od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela primi odgovarajući zahtjev na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Samo potpuni zahtjevi uzimaju se u obzir za ažuriranje popisa.

▼B

2.  Zahtjev mogu uvrstiti kontrolne ustanove i kontrolna tijela uspostavljeni u Zajednici ili u trećoj zemlji.

3.  Zahtjev se sastoji od tehničkog dosjea koji sadrži sve podatke koji su Komisiji potrebni da bi osigurala ispunjavanje uvjeta određenih u članku 33. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za proizvode namijenjene izvozu u Zajednicu, tj.:

(a) pregled aktivnosti kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela u trećoj zemlji ili trećim zemljama, uključujući procjenu broja uključenih subjekata i naznaku očekivane prirode i količine poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda namijenjenih izvozu u Zajednicu na temelju pravila određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b) opis proizvodnih standarda i mjera kontrole primijenjenih u trećim zemljama, uključujući procjenu ekvivalentnosti tih standarda i mjera s glavama III., IV. i V. Uredbe (EZ) br. 834/2007, kao i s povezanim provedbenim pravilima predviđenim Uredbom (EZ) br. 889/2008;

(c) primjerak izvješća o procjeni kako je određeno u četvrtom podstavku članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

i. koje dokazuje da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo zadovoljavajuće procijenjeni u pogledu mogućnosti ispunjavanja uvjeta određenih u članku 33. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii. u kojem se potvrđuje da su učinkovito proveli svoje aktivnosti u skladu s tim uvjetima;

iii. kojim se osigurava i potvrđuje ekvivalentnost proizvodnih standarda i mjera kontrole iz podstavka (b) ovog stavka;

(d) dokaz da su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo izvijestili tijela dotične treće zemlje o svojim aktivnostima i o preuzetoj obvezi poštovanja zakonskih zahtjeva koje su im nametnula tijela svake od dotičnih trećih zemalja;

(e) internetsku adresu na kojoj se može naći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotičnim kategorijama proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta;

(f) obvezu ispunjavanja odredaba članka 12. ove Uredbe;

(g) bilo koje druge podatke koje kontrolna ustanova, kontrolno tijelo ili Komisija smatraju relevantnim.

4.  Prilikom ispitivanja zahtjeva za uključenje na popis kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, kao i u bilo koje doba nakon uključenja, Komisija može zatražiti bilo koje daljnje informacije, uključujući predstavljanje jednog ili više izvješća o pregledu na licu mjesta koje su ispostavili neovisni stručnjaci. Nadalje, Komisija može, na temelju procjene rizika i u slučaju sumnji na nepravilnosti, organizirati pregled na licu mjesta koji obavljaju stručnjaci koje ona odredi.

5.  Komisija procjenjuje jesu li tehnički dosje iz stavka 2. i podaci iz stavka 3. zadovoljavajući i nakon toga može odlučiti hoće li kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo priznati i uključiti na popis. Odluka se donosi u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Članak 12.

Upravljanje popisom i revidiranje popisa priznatih kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti

1.  Kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo mogu se uključiti na popis iz članka 10. samo ako ispunjavaju sljedeće obveze:

(a) ako se, nakon uključenja kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na popis, donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo primjenjuje, ta kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo o tome izvješćuje Komisiju; o zahtjevima za izmjenu informacija u pogledu kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela iz članka 10. stavka 2. obavješćuje se i Komisija;

(b) do ►M12  28. veljače ◄ svake godine kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo Komisiji šalju kratko godišnje izvješće; u godišnjem izvješću ažuriraju se podaci iz tehničkog dosjea iz članka 11. stavka 3.; u njemu se opisuju posebno aktivnosti kontrole koje su kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo proveli u trećim zemljama, dobiveni rezultati, zapažene nepravilnosti i kršenja te poduzete korektivne mjere; ono nadalje sadržava najnovije izvješće o procjeni, ili njegovu ažuriranu verziju, koje sadrži rezultate redovite procjene na licu mjesta, nadzora i višegodišnje ponovne procjene iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007; Komisija može zatražiti bilo koje druge informacije koje smatra potrebnima;

(c) s obzirom na primljene informacije, Komisija u svakom trenutku može izmijeniti specifikacije koje se odnose na kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo i može suspendirati unos te ustanove ili tog tijela na popis iz članka 10.; slična se odluka može donijeti ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo nisu dostavili tražene podatke ili ako ne pristanu na pregled na licu mjesta;

(d) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo putem interneta omogućuju zainteresiranim strankama pristup stalno ažuriranom popisu subjekata i proizvoda koji su certificirani kao ekološki.

▼M5

2.  U skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo, ili upućivanje na posebnu kategoriju proizvoda ili na posebnu treću zemlju u vezi s tom kontrolnom ustanovom ili kontrolnim tijelom može se povući s popisa iz članka 10. ove Uredbe u sljedećim slučajevima:

(a) ako Komisiji ne dostavi godišnje izvješće iz stavka 1. točke (b) do ►M12  28. veljače ◄ ;

(b) ako Komisiju pravovremeno ne obavijesti o promjenama u svom tehničkom dosjeu;

(c) ako Komisiji ne dostavi informacije tijekom istrage o slučaju nepravilnosti;

(d) ako propusti poduzeti adekvatne korektivne mjere kao odgovor na uočene nepravilnosti i kršenja;

(e) ako se ne složi s pregledom Komisije na licu mjesta, ili ako je rezultat pregleda na licu mjesta negativan zbog sustavnog slabog djelovanja mjera kontrole;

(f) u svim drugima situacijama koje predstavljaju rizik dovođenja potrošača u zabludu u vezi stvarne prirode proizvoda koje su certificirali kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo.

Ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo propusti poduzeti odgovarajuće i pravovremene korektivne mjere nakon zahtjeva Komisije u roku kojeg odredi Komisija u skladu s ozbiljnošću problema i koji načelno ne može biti kraći od 30 dana, Komisija povlači kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo s popisa bez odgode u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Ta odluka o povlačenju objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Komisija stavlja izmijenjen popis na raspolaganje javnosti u najkraćem mogućem roku putem bilo kojih odgovarajućih tehničkih sredstava uključujući objavu na internetu.

▼BPOGLAVLJE 3.

Puštanje u slobodni promet proizvoda uvezenih u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007

Članak 13.

Potvrda o inspekciji

1.  Puštanje u slobodni promet u Zajednici pošiljke proizvoda iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i uvezenih u skladu s člankom 33. te Uredbe ovisi o:

(a) podnošenju izvornika potvrde o inspekciji relevantnom tijelu države članice; i

(b) verifikaciji pošiljke koju provodi relevantno tijelo države članice i ovjeri potvrde o inspekciji u skladu sa stavkom 8. ovog članka.

2.  Izvornik potvrde o inspekciji utvrđuje se u skladu s člankom 17. stavkom 2. i stavcima 3. do 7. ovog članka, na temelju modela i napomena navedenih u Prilogu V. Napomena na modelu, uz smjernice iz članka 17. stavka 2., Komisija stavlja na raspolaganje javnosti putem računalnog sustava koji omogućuje elektroničku razmjenu dokumenata iz članka 17.

3.  Da bi bila prihvaćena, potvrdu o inspekciji mora izdati:

(a) kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje je za izdavanje potvrda o inspekciji iz članka 7. stavka 2. prihvatila treća zemlja priznata na temelju članka 8. stavka 4.; ili

(b) kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji na popisu za dotičnu treću zemlju priznatu na temelju članka 11. stavka 5.

4.  Tijelo ili ustanova izdavatelj potvrde o inspekciji izdaje tu potvrdu o inspekciji i potvrđuje izjavu u polju 15 potvrde tek nakon što je:

(a) provelo dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, uključujući posebno proizvodni plan za dotične proizvode, prijevozne isprave i komercijalne isprave; i

(b) ili provelo fizičku provjeru pošiljke ili je zaprimilo nedvosmislenu izjavu izvoznika koji izjavljuje da je dotična pošiljka proizvedena i/ili pripravljena u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007; ono provodi verifikaciju vjerodostojnosti ove izjave na temelju procjene rizika;

▼M9

(c) provjerila je, za kontrolna tijela trećih zemalja priznata u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, da su proizvodi koje obuhvaća potvrda i u slučaju prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje, svi ekološki sastojci takvih proizvoda, potvrđeni od strane kontrolnog tijela ili nadležnog tijela treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Uredbe ili od kontrolnog tijela ili nadležnog tijela priznatog u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe ili proizvedeni i potvrđeni u Uniji u skladu s tom Uredbom. Na zahtjev Komisije ili nadležnog tijela države članice, kontrolno tijelo treće zemlje mora odmah dati na uvid popis svih subjekata uključenih u lanac ekološke proizvodnje i nadležnih tijela ili kontrolnih tijela pod čijim nadzorom ti subjekti obavljaju svoje djelatnosti.

▼B

Ono nadalje svakoj izdanoj potvrdi dodjeljuje serijski broj i vodi evidenciju izdanih potvrda kronološkim redoslijedom.

5.  Potvrda o inspekciji sastavlja se na jednom od službenih jezika Zajednice i popunjava se, osim pečata i potpisa, ili u potpunosti tiskanim slovima ili u potpunosti strojopisno.

Potvrda o inspekciji sastavlja se na jednom od službenih jezika odredišne države članice. Ako je to nužno, relevantna tijela države članice mogu zatražiti prijevod potvrde o inspekciji na jedan od njezinih službenih jezika.

Neovlaštene izmjene ili brisanje stavki iz potvrde čine je ništavom.

6.  Potvrda o inspekciji sastavlja se u jednom izvorniku.

Prvi primatelj ili, tamo gdje je to relevantno, uvoznik, može napraviti presliku u svrhu obavješćivanja kontrolnog tijela i nadzornih tijela u skladu s člankom 83. Uredbe (EZ) br. 889/2008. Bilo kakva takva preslika treba nositi naznaku „PRESLIKA” ili „DUPLIKAT” koja je na njoj tiskana ili otisnuta pečatom.

7.  Za proizvode uvezene na temelju prijelaznih pravila određenih člankom 19. ove Uredbe, primjenjuje se sljedeće:

(a) u potvrdi o inspekciji iz stavka 3. točke (b) treba u trenutku podnošenja, u skladu sa stavkom 1., u polje 16 uključiti izjavu nadležnog tijela u državi članici koja je dodijelila odobrenje u skladu s postupkom predviđenim člankom 19.;

(b) nadležno tijelo u državi članici koja je dodijelila odobrenje može odrediti nadležnost za izjavu u polju 16 kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi koja provodi inspekciju uvoznika u skladu s mjerama kontrole određenim u glavi V. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ili tijelima koja su definirana kao relevantna tijela države članice;

(c) izjava u polju 16 nije potrebna:

i. kada uvoznik pokaže izvornu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo države članice koja je dala odobrenje u skladu s člankom 19. ove Uredbe, čime dokazuje da je pošiljka obuhvaćena tim odobrenjem; ili

ii. kada je tijelo države članice, koja je dala odobrenje u skladu s člankom 19. ove Uredbe, zadovoljavajući dokaz da je pošiljka obuhvaćena tim odobrenjem dalo izravno tijelu nadležnom za verifikaciju pošiljke; taj postupak izravnog informiranja nije obvezan za državu članicu koja je dodijelila odobrenje;

(d) isprava koja pruža dokaze tražene na temelju točke (c) podtočaka i. i ii. uključuje:

i. broj uvoznog odobrenja i datum isteka odobrenja;

ii. naziv i adresu uvoznika;

iii. treću zemlju podrijetla;

iv. pojedinosti o ustanovi ili tijelu koji izdaju dokument i, tamo gdje postoji razlika, pojedinosti o inspekcijskoj ustanovi ili tijelu u trećoj zemlji;

v. nazive dotičnih proizvoda.

8.  Prilikom verifikacije pošiljke, izvornik potvrde o inspekciji ovjerava relevantno tijelo države članice u polju 17 i vraća ga osobi koja je podnijela potvrdu.

9.  Prvi primatelj po zaprimanju pošiljke popunjava polje 18 izvornika potvrde o inspekciji da bi potvrdio da je zaprimanje pošiljke provedeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Prvi primatelj potom izvornik potvrde o inspekciji šalje uvozniku spomenutom u polju 11 potvrde radi zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007, osim ako potvrda treba i dalje pratiti pošiljku iz stavka 1. ovog članka.

10.  Potvrda o inspekciji može se uspostaviti elektroničkim putem, korištenjem metode omogućene kontrolnim ustanovama ili kontrolnim tijelima dotične države članice. Nadležna tijela država članica mogu zahtijevati da elektronička potvrda o inspekciji bude popraćena prethodno sastavljenim elektroničkim potpisom u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ). U svim drugim slučajevima, nadležna tijela zahtijevaju elektronički potpis koji daje ekvivalentna jamstva uzimajući u obzir funkcionalnosti koje se pripisuju potpisu, primjenjujući ista pravila i uvjete kao što su oni definirani odredbama Komisije o elektroničkim i digitaliziranim dokumentima, kako je određeno Odlukom Komisije 2004/563/EZ, Euratom ( 3 ).

Članak 14.

Posebni carinski postupci

1.  Ako se pošiljka koja dolazi iz treće zemlje rasporedi u carinsko skladište ili za unutarnju proizvodnju u obliku sustava suspenzije kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ( 4 ) i podvrgne jednoj ili više priprema kako je određeno člankom 2. točkom (i) Uredbe (EZ) br. 834/2007, prije nego što se obavi prva priprema, pošiljka podliježe mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Priprema može uključiti operacije poput:

(a) pakiranja ili prepakiranja; ili

(b) označivanja u pogledu prezentacije ekološke proizvodne metode.

Nakon te pripreme, pošiljku prati ovjereni izvornik potvrde o inspekciji koji se predočuje relevantnom tijelu države članice koje verificira pošiljku radi njezinog stavljanja u slobodni promet.

Nakon tog postupka, tamo gdje je to relevantno, izvornik potvrde o inspekciji vraća se uvozniku pošiljke iz polja 11 potvrde radi ispunjenja zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

2.  Ako se suspenzivnim carinskim postupkom prema Uredbi (EEZ) br. 2913/92 pošiljka koja dolazi iz treće zemlje namjerava podnijeti u državi članici, prije njezinog stavljanja u slobodni promet u Zajednicu podjelom u različite serije, prije podjele u serije pošiljka podliježe mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Za svaku od serija koja nastaje podjelom potrebno je relevantnom tijelu države članice podnijeti izvadak potvrde o inspekciji u skladu s modelom i napomenama određenim u Prilogu VI. Izvadak potvrde o inspekciji ovjerava relevantno tijelo države članice u polju 14.

Osoba koja se identificira kao izvorni uvoznik i spomenuta je u polju 11 potvrde o inspekciji zajedno s izvornikom potvrde o inspekciji drži presliku svakog ovjerenog izvatka potvrde o inspekciji. Ta preslika treba nositi naznaku „PRESLIKA” ili „DUPLIKAT” koja je na njoj tiskana ili otisnuta pečatom.

Nakon podjele, ovjereni izvornik svakog izvatka potvrde o inspekciji prati dotičnu seriju i predaje se relevantnom tijelu države članice koje verificira dotičnu seriju radi njezinog stavljanja u slobodni promet.

Primatelj serije po njezinom zaprimanju ispunjava izvornik izvatka potvrde o inspekciji u polju 15 da bi potvrdio da je zaprimanje serije obavljeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Primatelj serije čuva izvadak potvrde o inspekciji za stavljanje na raspolaganje kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama najmanje dvije godine.

3.  Operacije pripreme i podjele iz stavaka 1. i 2. provode se u skladu s relevantnim odredbama određenim u glavi V. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u glavi IV. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

▼M5

Članak 15.

Proizvodi koji nisu sukladni

1.  Ne dovodeći u pitanje bilo koje mjere ili djelovanja poduzete u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i/ili Uredbe (EZ) br. 889/2008 stavljanje u slobodni promet u Zajednici proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EZ) br. 834/2007 uvjetovano je uklanjanjem upućivanja na ekološku proizvodnju s oznaka, oglasa i pratećih isprava.

2.   ►M9  Ne dovodeći u pitanje mjere ili radnje koje se poduzimaju u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007, u slučaju sumnje na povrede ili nepravilnosti u pogledu sukladnosti uvezenih ekoloških proizvoda iz trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili uvezenih ekoloških proizvoda pod nadzorom kontrolnog tijela ili nadležnog tijela priznatog u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi, uvoznik poduzima sve neophodne mjere u skladu s člankom 91. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008. ◄

Uvoznik i kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja je izdala potvrdu o inspekciji iz članka 13. ove Uredbe odmah obavješćuje kontrolne ustanove, kontrolna tijela i nadležna tijela dotičnih država članica te trećih zemalja uključenih u ekološku proizvodnju dotičnih proizvoda i kad je primjereno Komisiju. Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova može zahtijevati zabranu stavljanja na tržište za proizvode koji imaju oznake metode ekološke proizvodnje, dok se ne potvrdi prema informacijama koje je dostavio subjekt ili iz drugih izvora da je sumnja uklonjena.

▼M9

3.  Ne dovodeći u pitanje mjere ili radnje koje se poduzimaju u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 834/2007, kada kontrolno tijelo ili nadležno tijelo države članice ili treće zemlje ima osnovanu sumnju s obzirom na povredu ili nepravilnosti u pogledu sukladnosti uvezenih ekoloških proizvoda iz trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili uvezenih ekoloških proizvoda pod nadzorom kontrolnog tijela ili nadležnog tijela priznatog u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi, ono poduzima sve neophodne mjere u skladu s člankom 91. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 i odmah obavješćuje kontrolna tijela i nadležna tijela predmetnih država članica i trećih zemalja uključenih u ekološku proizvodnju dotičnog proizvoda te Komisiju.

▼M9

4.  Kada Komisija obavijesti nadležno tijelo treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili kontrolno tijelo ili nadležno tijelo priznato u skladu s člankom 33. stavkom 3. te Uredbe nakon primitka obavijesti od države članice u kojoj je obavješćuje o osnovanoj sumnji na povredu ili nepravilnost s obzirom na sukladnost uvezenih ekoloških proizvoda sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi ili ovoj Uredbi, ono ispituje podrijetlo navodne nepravilnosti ili povrede i obavješćuje Komisiju i države članice koje su poslale prvobitnu obavijest o rezultatu ispitivanja i poduzetim mjerama. Te informacije se šalju unutar 30 kalendarskih dana od datuma slanja prvobitne obavijesti Komisiji.

Država članica koja je poslala prvobitnu obavijest može tražiti od Komisije da zahtijeva dodatne podatke, ako je to potrebno, koji se šalju Komisiji i predmetnoj državi članici. U svakom slučaju, nakon primitka odgovora ili dodatnih podataka, država članica koja je poslala prvobitnu obavijest unosi i ažurira podatke u računalnom sustavu iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

▼BGLAVA IV.

ZAJEDNIČKA PRAVILA

Članak 16.

Procjena zahtjevâ i objava popisâ

1.  Komisija preispituje zahtjeve zaprimljene u skladu s člancima 4., 8. i 11. uz pomoć Odbora za ekološku proizvodnju iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 (dalje u tekstu: Odbor). U tu svrhu Odbor donosi posebni unutarnji poslovnik.

Da bi pomogla Komisiji kod preispitivanja zahtjeva i s upravljanjem popisima i njihovim revidiranjem, Komisija određuje skupinu stručnjaka koja se sastoji od vladinih i neovisnih stručnjaka.

2.  Za svaki zaprimljeni zahtjev, te nakon primjerenih savjetovanja s državama članicama u skladu s posebnim unutarnjim poslovnikom, Komisija imenuje dvije države članice koje djeluju kao suizvjestiteljice. Komisija dijeli zahtjeve između država članica razmjerno broju glasova svake države članice u Odboru za ekološku proizvodnju. Države članice koje su suizvjestiteljice preispituju dokumentaciju i podatke iz članaka 4., 8. i 11. u odnosu na zahtjev i sastavljaju izvješće. Za upravljanje popisima i njihovo revidiranje one isto tako preispituju godišnja izvješća i sve druge podatke iz članaka 5., 9. i 12. u odnosu na unose na popisima.

3.  Uzimajući u obzir nalaz preispitivanja država članica suizvjestiteljica, Komisija odlučuje, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, o priznavanju trećih zemalja, kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela, uključujući dodjelu kodnog broja tim ustanovama i tijelima. Odluke se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

4.  Komisija popise stavlja na raspolaganje javnosti primjerenim tehničkim sredstvom, uključujući objavu na internetu.

Članak 17.

Komunikacija

1.  Za prijenos dokumenata ili drugih informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi Komisiji ili državama članicama, nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove koriste elektronički prijenos. Kada Komisija ili države članice stave na raspolaganje posebne sustave za elektronički prijenos, one koriste te sustave. Komisija i države članice koriste te sustave i da bi si međusobno dostavljale dotične dokumente.

2.  Za format i sadržaj dokumenata i informacija iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, Komisija određuje smjernice, modele i upitnike, tamo gdje je to primjereno, i stavlja ih na raspolaganje u računalnom sustavu iz stavka 1. ovog članka. Te smjernice, modele i upitnike Komisija prilagođava i ažurira nakon što je informirala države članice i nadležna tijela trećih zemalja, kao i kontrolna tijela i kontrolne ustanove priznate u skladu s ovom Uredbom.

3.  Računalni sustav predviđen stavkom 1. treba biti osposobljen za prikupljanje zahtjeva, dokumenata i informacija iz ove Uredbe kada je to primjereno, uključujući odobrenja dana na temelju članka 19.

4.  Nadležna tijela trećih zemalja, kontrolna tijela i kontrolne ustanove čuvaju prateće dokumente iz članaka 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i u ovoj Uredbi, a posebno u člancima 4., 8. i 11., za stavljanje na raspolaganje Komisiji i državama članicama barem tri godine nakon godine u kojoj su kontrole obavljene ili su izdane potvrde o inspekciji i pisani dokazi.

5.  Ako dokument ili postupak predviđen člancima 32. i 33. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili detaljnim pravilima za njihovo podnošenje zahtijeva potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe pri jednom ili više stupnjeva tog postupka, računalni sustavi uspostavljeni za komunikaciju tih dokumenata moraju biti u stanju nedvosmisleno identificirati svaku osobu i osigurati razumna jamstva da se sadržaj dokumenata, uključujući i u pogledu stupnjeva postupka, ne može mijenjati, u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, a posebno s Odlukom Komisije 2004/563/EZ, Euratom.GLAVA V.

ZAVRŠNA I PRIJELAZNA PRAVILA

Članak 18.

Prijelazna pravila o popisu trećih zemalja

Zahtjevi trećih zemalja za uključenje podneseni u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 345/2008 prije 1. siječnja 2009. smatraju se zahtjevima za podnošenje na temelju članka 8. ove Uredbe.

Prvi popis priznatih zemalja uključuje Argentinu, Australiju, Indiju, Izrael, Kostariku, Novi Zeland i Švicarsku. On ne sadrži kodne brojeve iz članka 7. stavka 2. točke (f) ove Uredbe. Ti kodni brojevi dodaju se prije 1. srpnja 2010. ažuriranjem popisa u skladu s člankom 17. stavkom 2.

Članak 19.

Prijelazna pravila o ekvivalentnom uvozu proizvoda koji ne potječu iz trećih zemalja s popisa

1.  U skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 834/2007 nadležno tijelo države članice može, ako je uvoznik prijavio svoju djelatnost u skladu s člankom 28. te Uredbe, odobriti uvoznicima u toj državi članici stavljanje na tržište proizvoda uvezenih iz trećih zemalja koje nisu uključene na popis iz članka 33. stavka 2. te Uredbe, pod uvjetom da uvoznik osigurava dostatne dokaze da je udovoljeno uvjetima iz članka 33. stavka 1. točaka (a) i (b) te Uredbe. ►M7  Nadležno tijelo države članice može također izdavati takva odobrenja pod istim uvjetima za proizvode uvezene iz treće zemlje uvrštene u popis iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ako su dotični uvezeni proizvodi roba koja nije obuhvaćena kategorijama i/ili podrijetlom navedenim za tu zemlju. ◄

Ako, prethodno dopuštajući komentar uvozniku ili bilo kojoj drugoj dotičnoj osobi, država članica smatra da ti uvjeti više nisu ispunjeni, ona odobrenje povlači.

▼M5

Odobrenja ističu najkasnije 12 mjeseci nakon izdavanja osim onih već izdanih na dulje razdoblje prije 1. srpnja 2012. ►M7  Valjanost odobrenja izdanih prije 1. srpnja 2012. istječe najkasnije 1. srpnja 2014. ◄

▼B

Uvezeni proizvod treba biti obuhvaćen potvrdom o inspekciji kako je određena u članku 13., koju izdaje kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova prihvaćena za izdavanje potvrde o inspekciji putem nadležnog tijela države članice koja daje odobrenje. Izvornik potvrde mora pratiti robu do poslovnog objekta prvog primatelja. Nakon toga uvoznik mora potvrdu držati na raspolaganju kontrolnoj ustanovi ili, ako je primjereno, kontrolnom tijelu, tijekom najmanje dvije godine.

▼M9

2.  Svaka država članica mora obavijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju koje dodijeli na temelju ovog članka, uključujući podatke o proizvodnim normama i predmetnoj organizaciji kontrole, u roku od 15 dana od dana izdavanja.

▼B

3.  Na zahtjev države članice ili na inicijativu Komisije, odobrenje dano na temelju ovog članka preispituje Odbor za ekološku proizvodnju. Ako se u tom preispitivanju otkrije da uvjeti iz članka 33. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 nisu zadovoljeni, Komisija od države članice koja je dala odobrenje zahtijeva da ga povuče.

▼M5

4.  Države članice ne izdaju odobrenja iz stavka 1. ovog članka od 1. srpnja 2013. osim:

 ako su dotični uvezeni proizvodi roba čiju je ekološku proizvodnju u trećoj zemlji kontrolirala kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo koje nije na popisu određenom u skladu s člankom 10., ili

 ako su uvezeni proizvodi roba čiju je ekološku proizvodnju u trećoj zemlji kontrolirala kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo koje nije na popisu određenom u skladu s člankom 10., ali roba ne spada u nijednu od kategorija proizvoda iz Priloga IV. u vezi s kontrolnom ustanovom ili kontrolnim tijelom za tu treću zemlju.

▼B

5.  Od ►M5  1. srpnja 2014. ◄ države članice ne daju odobrenja iz stavka 1.

▼M7 —————

▼B

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 345/2008 i (EZ) br. 605/2008 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

POPIS KONTROLNIH USTANOVA I KONTROLNIH TIJELA U SVRHU SUKLADNOSTI I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 3.
PRILOG II.

image

▼M7
PRILOG III.

POPIS TREĆIH ZEMALJA I ODGOVARAJUĆE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 7.

ARGENTINA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

Osim stoke i proizvoda životinjskog podrijetla na kojima se nalazi oznaka ili se namjerava staviti oznaka o prijelazu na ekološku proizvodnju

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Osim proizvoda životinjskog podrijetla na kojima se nalazi oznaka ili se namjerava staviti oznaka o prijelazu na ekološku proizvodnju

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino, kvasac nisu uvršteni.

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorije A, B i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su proizvedeni u Argentini.

3.

Standard proizvodnje : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Nadležno tijelo : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.argencert.com

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

AUSTRALIJA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino, kvasac nisu uvršteni.

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorije A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su uzgojeni u Australiji.

3.

Standard proizvodnje : national standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Nadležno tijelo : Ministarstvo poljoprivrede, ►M21  www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic ◄

▼M7

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

►M24  www.aco.net.au ◄

▼M21 —————

▼M7

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

KANADA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi

A

 

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana ►M22   ◄

D

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana za životinje

E

 

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

▼M22

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorije A, B i F koji su proizvedeni u Kanadi i proizvodi kategorije D i E koji su prerađeni u Kanadi s ekološkim sastojcima proizvedenima u Kanadi ili uvezenima u Kanadu u skladu s kanadskim zakonodavstvom

▼M7

3.

Standard proizvodnje : Organic Products Regulation

4.

Nadležno tijelo : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

▼M24 —————

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

▼M21 —————

▼M21

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

▼M15

7.

Trajanje uključenja : neodređeno.

▼M7

KOSTARIKA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Samo prerađeni poljoprivredni proizvodi

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino, kvasac nisu uvršteni.

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorije A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su proizvedeni u Kostarici.

3.

Standard proizvodnje : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Nadležno tijelo : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

▼M21

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderio

www.sfe.go.cr

CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M7

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Tijela koja izdaju certifikate : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

▼M9

INDIJA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorije proizvoda

Oznaka kategorije kao u Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Ne uključuje morsku travu.

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorija A i F koji su uzgojeni u Indiji.

▼M7

3.

Standard proizvodnje : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Nadležno tijelo : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp}

▼M7

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

▼M24

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in

▼M7

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M24

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M21 —————

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M21 —————

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M21

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

IZRAEL

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino, kvasac nisu uvršteni.

2.

Podrijetlo :

proizvodi kategorije A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su proizvedeni u Izraelu ili koji su uvezeni u Izrael:

 ili iz Unije,

 ili iz treće zemlje u okviru režima koji je priznat kao ekvivalentan u skladu s odredbama članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

▼M17

3.

Proizvodni standard : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations

▼M7

4.

Nadležno tijelo : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

JAPAN

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino nije uvršteno.

▼M9

2.

Podrijetlo :

proizvodi kategorija A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima iz kategorije D, koji nisu uzgojeni u Japanu ili su uvezeni u Japan:

 ili iz Unije,

 ili iz treće zemlje za koju je Japan priznao da su proizvodi koji je ona proizvela ili se nalaze pod njezinom kontrolom u skladu s propisima jednakovrijednima onima iz japanskog zakonodavstva.

▼M7

3.

Standard proizvodnje : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

▼M21

4.

Nadležna tijela : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html i Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

▼M7

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Udruga za promicanje organskog uzgoja

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Udruženje za certificiranje ekološke proizvodnje

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

▼M12

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

▼M7

ŠVICARSKA

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

Uz izuzeće proizvoda koji su proizvedeni tijekom razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

Uz izuzeće proizvoda koji su proizvedeni tijekom razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana

D

Uz izuzeće proizvoda koji sadrže neki sastojak poljoprivrednoga podrijetla proizveden tijekom razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana za životinje

E

Uz izuzeće proizvoda koji sadrže neki sastojak poljoprivrednoga podrijetla proizveden tijekom razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

2.

Podrijetlo :

proizvodi kategorije A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D i E koji su proizvedeni u Švicarskoj ili koji su uvezeni u Švicarsku.

 ili iz Unije,

 ili iz neke treće zemlje za koju je Švicarska priznala da se proizvodi proizvode i kontroliraju u toj trećoj zemlji prema pravilima koja su ekvivalentna s pravilima utvrđenim u švicarskom zakonodavstvu.

3.

Standard proizvodnje : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.

Nadležno tijelo : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang = en

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

TUNIS

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Sastavljeni uglavnom od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Vino, kvasac nisu uvršteni.

2.

Podrijetlo : proizvodi kategorije A i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su uzgojeni u Tunisu.

3.

Standard proizvodnje : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method

4.

Nadležno tijelo : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); ►M21  www.agriculture.tn i www.onagri.tn ◄

▼M17

5.

Kontrolna tijela :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

▼M21

TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M17

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

▼M19

7.

Trajanje uključenja : neodređeno.

▼M7

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi

A

Za jabuke i kruške, uvoz podliježe predočenju posebnih certifikata izdanih od odgovarajuće kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela kojima se potvrđuje da tijekom uzgojnog postupka nisu tretirane antibioticima radi suzbijanja snijeti (poput tetraciklina i streptomicina).

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (1)

D

Za prerađene jabuke i kruške, uvoz podliježe predočenju posebnih certifikata izdanih od odgovarajuće kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela kojima se potvrđuje da tijekom uzgojnog postupka nisu tretirane antibioticima radi suzbijanja snijeti (poput tetraciklina i streptomicina).

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana za životinje

E

 

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Vino je uvršteno od 1. kolovoza 2012.

▼M12

2.

Podrijetlo :

proizvodi kategorija A, B i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorija D i E koji:

 su uzgojeni u Sjedinjenim Američkim Državama, ili

 su uvezeni u Sjedinjene Američke Države i prerađeni ili pakirani u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu sa zakonodavstvom SAD-a.

▼M7

3.

Standard proizvodnje : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Nadležno tijelo : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www. usda.gov

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

▼M21

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

▼M21

US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

▼M7

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

▼M21

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

▼M7

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

▼M21

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

▼M24 —————

▼M7

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA — New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

▼M21

US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com

▼M7

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

▼M21 —————

▼M7

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M24

US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org

▼M7

6.

Tijela koja izdaju certifikate : kao u točki 5.

▼M19

7.

Trajanje uključenja : neodređeno.

▼M7

NOVI ZELAND

1.

Kategorije proizvoda :Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Neprerađeni biljni proizvodi (1)

A

 

Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

B

Uz izuzeće stoke i proizvoda životinjskog podrijetla na kojima se nalazi oznaka ili se namjerava staviti oznaka o prijelazu na ekološku proizvodnju.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana (2)

D

Uz izuzeće proizvoda životinjskog na kojima se nalazi oznaka ili se namjerava staviti oznaka o prijelazu na ekološku proizvodnju.

Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

F

 

(1)   Morska trava nije uvrštena.

(2)   Kvasac nije uključen.

2.

Podrijetlo :

proizvodi kategorije A, B i F i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su proizvedeni na Novom Zelandu ili su uvezeni u Novi Zeland:

 ili iz Unije,

 ili iz neke treće zemlje u okviru režima koji je priznat kao ekvivalentan u skladu s odredbama članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

 ili iz neke treće zemlje čija se pravila o proizvodnji i nadzoru priznaju kao ekvivalentna s Official Organic Assurance Programme MAF-a na temelju pruženih jamstava i podataka od strane nadležnog tijela te zemlje u skladu s odredbama utvrđenim u MAF-u i pod uvjetom da su uvezeni samo ekološki uzgojeni sastojci koji se namjeravaju ugraditi, do najviše 5 % proizvoda poljoprivrednoga podrijetla, u proizvode kategorije D pripremljene u Novom Zelandu,.

3.

Standard proizvodnje : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Nadležno tijelo : Ministarstvo primarnih industrija (MPI) http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontrolne ustanove :Kodni broj

Naziv

Internetska adresa

▼M16

NZ-BIO-001

Ministarstvo primarnih industrija (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

►M24  http://www.asurequality.com ◄

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Ustanove i tijela izdavatelji potvrde : Ministarstvo primarnih industrija (MPI) ◄

7.

Trajanje uvrštenja : neodređeno.

▼M18

REPUBLIKA KOREJA

1.

Kategorije proizvoda

:Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana

D

 

2.

Podrijetlo

:

ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su uzgojeni u Republici Koreji ili koji su uvezeni u Republiku Koreju:

 bilo iz Unije,

 ili iz treće zemlje za koju je Republika Koreja priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima koja su ekvivalentna onima utvrđenim u zakonodavstvu Republike Koreje.

3.

Proizvodne norme : Zakon o promicanju ekološki prihvatljive poljoprivrede i ribarstva te o upravljanju i potpori za ekološku hranu.

▼M19

4.

Nadležno tijelo : Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Nadzorna tijela

:Brojčana oznaka

Naziv

Internetska adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

▼M24

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

▼M21 —————

▼M18

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

▼M21

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M18

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

▼M21

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr

▼M18

6.

Ustanove i tijela izdavatelji potvrde : kao u točki 5.

7.

Trajanje uključenja : 31. siječnja 2018.

▼M24
PRILOG IV.

POPIS KONTROLNIH USTANOVA I KONTROLNIH TIJELA U SVRHU EKVIVALENTNOSTI I RELEVANTNE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 10.

Za potrebe ovog Priloga kategorije proizvoda određene su prema sljedećim oznakama:

A : Neprerađeni biljni proizvodi

B : Žive životinje ili neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

C : Proizvodi akvakulture i morske trave

D : Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana ( 5 )

E : Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana za životinje (5) 

F : Vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj

Web-mjesto, u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (e), na kojem se može pronaći popis subjekata koji podliježu sustavu kontrole, kao i kontaktno mjesto na kojem su dostupni podaci o njihovom certifikacijskom statusu, dotične kategorije proizvoda, kao i popis subjekata i proizvoda čija je certifikacija suspendirana ili ukinuta, nalazi se na internetskoj adresi iz točke 2. za svaku kontrolnu ustanovu ili svako kontrolno tijelo, osim ako je drukčije određeno.

„Abcert AG”

1. Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Njemačka

2. Internetska adresa: http://www.abcert.de

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albanija

x

x

AM-BIO-137

Armenija

x

x

AZ-BIO-137

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-137

Bosna i Hercegovina

x

x

BY-BIO-137

Bjelarus

x

x

GE-BIO-137

Gruzija

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO137

Kirgistan

x

x

KZ-BIO-137

Kazakstan

x

MD-BIO-137

Republika Moldova

x

x

ME-BIO-137

Crna Gora

x

x

MK-BIO-137

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

x

RS-BIO-137

Srbija

x

x

RU-BIO-137

Rusija

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadžikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Ukrajina

x

x

UZ-BIO-137

Uzbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (1)

x

x

(1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adresa: Mündener Straße 19, 37218, Witzenhausen, Njemačka

2. Internetska adresa: http://agrecogmbh.de

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO -151

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-151

Bosna i Hercegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivija

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

CO-BIO-151

Kolumbija

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

CV-BIO-151

Kabo Verde

x

DO-BIO-151

Dominikanska Republika

x

x

EC-BIO-151

Ekvador

x

x

EG-BIO-151

Egipat

x

x

ET-BIO-151

Etiopija

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

GE-BIO-151

Gruzija

x

x

GH-BIO-151

Gana

x

x

GT-BIO-151

Gvatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonezija

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenija

x

x

KG-BIO-151

Kirgistan

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

KZ-BIO-151

Kazakstan

x

x

LK-BIO-151

Šri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

MD-BIO-151

Republika Moldova

x

x

ME-BIO-151

Crna Gora

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Meksiko

x

NG-BIO-151

Nigerija

x

x

NI-BIO-151

Nikaragva

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua Nova Gvineja

x

x

PH-BIO-151

Filipini

x

x

PY-BIO-151

Paragvaj

x

x

RS-BIO-151

Srbija

x

x

RU-BIO-151

Rusija

x

x

SB-BIO-151

Salomonovi Otoci

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Tajland

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Ujedinjena Republika Tanzanija

x

x

UA-BIO-151

Ukrajina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Urugvaj

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vijetnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Južna Afrika

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Albinspekt”

1. Adresa: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albanija

2. Internetska adresa: http://www.albinspekt.com

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanija

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (1)

x

x

x

(1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„ARGENCERT SA”

1. Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso, „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Internetska adresa: www.argencert.com.ar

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Čile

x

x

PY-BIO-138

Paragvaj

x

x

UY-BIO-138

Urugvaj

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Australian Certified Organic”

1. Adresa: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australija

2. Internetska adresa: http://www.aco.net.au

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australija

x

x

CK-BIO-107

Cookovi otoci

x

x

CN-BIO-107

Kina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandski otoci

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

Indonezija

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Mjanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malezija

x

x

PG-BIO-107

Papua Nova Gvineja

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Tajland

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tajvan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Balkan Biocert Skopje”

1. Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, bivša jugoslavenska republika Makedonija

2. Internetska adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Bioagricert S.r.l.”

1. Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italija

2. Internetska adresa: http://www.bioagricert.org

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazil

x

x

CN-BIO-132

Kina

x

x

EC-BIO-132

Ekvador

x

x

IN-BIO-132

Indija

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

KR-BIO-132

Republika Koreja

x

LA-BIO-132

Laoska Narodna Demokratska Republika

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

MM-BIO-132

Mjanmar/Burma

x

x

MX-BIO-132

Meksiko

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Francuska Polinezija

x

x

RS-BIO-132

Srbija

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Tajland

x

x

x

TR-BIO-132

Turska

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

VN-BIO-132

Vijetnam

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„BioGro New Zealand Limited”

1. Adresa: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Novi Zeland

2. Internetska adresa: http://www.biogro.co.nz

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malezija

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Bio.inspecta AG”

1. Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švicarska

2. Internetska adresa: http://www.bio-inspecta.ch

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Ujedinjeni Arapski Emirati

x

x

AL-BIO-161

Albanija

x

x

AM-BIO-161

Armenija

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-161

Bosna i Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazil

x

x

CI-BIO-161

Côte d'Ivoire

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikanska Republika

x

x

ET-BIO-161

Etiopija

x

x

GE-BIO-161

Gruzija

x

x

GH-BIO-161

Gana

x

x

ID-BIO-161

Indonezija

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenija

x

x

KG-BIO-161

Kirgistan

x

x

KR-BIO-161

Republika Koreja

x

KZ-BIO-161

Kazakstan

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Republika Moldova

x

x

PH-BIO-161

Filipini

x

x

RU-BIO-161

Rusija

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadžikistan

x

x

TR-BIO-161

Turska

x

x

TZ-BIO-161

Ujedinjena Republika Tanzanija

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vijetnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (1)

x

x

ZA-BIO-161

Južna Afrika

x

x

(1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Bio Latina Certificadora”

1. Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Internetska adresa: http://www.biolatina.com

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivija

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbija

x

x

GT-BIO-118

Gvatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Meksiko

x

x

NI-BIO-118

Nikaragva

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Bolicert Ltd”

1. Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivija

2. Internetska adresa: http://www.bolicert.org

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivija

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Adresa: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francuska

2. Internetska adresa: http://www.qualite-france.com

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroko

x

x

MC-BIO-165

Monako

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauricijus

x

x

x

NI-BIO-165

Nikaragva

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Caucacert Ltd”

1. Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzija

2. Internetska adresa: http://www.caucascert.ge

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzija

x

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„CCOF Certification Services”

1. Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Sjedinjene Američke Države

2. Internetska adresa: http://www.ccof.org

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Meksiko

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„CCPB Srl”

1. Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italija

2. Internetska adresa: http://www.ccpb.it

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Kina

x

x

EG-BIO-102

Egipat

x

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipini

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Sirija

x

x

TN-BIO-102

Tunis

x

TR-BIO-102

Turska

x

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Njemačka

2. Internetska adresa: http://www.ceres-cert.com

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Ujedinjeni Arapski Emirati

x

AL-BIO-140

Albanija

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbajdžan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivija

x

x

x

BR-BIO-140

Brazil

x

x

x

BT-BIO-140

Butan

x

x

CD-BIO-140

Demokratska Republika Kongo

x

x

CL-BIO-140

Čile

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbija

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikanska Republika

x

x

x

EC-BIO-140

Ekvador

x

x

x

EG-BIO-140

Egipat

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopija

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Gana

x

GT-BIO-140

Gvatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonezija

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

KE-BIO-140

Kenija

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgistan

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazakstan

x

x

LA-BIO-140

Laoska Narodna Demokratska Republika

x

x

LC-BIO-140

Sveta Lucija

x

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Republika Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Crna Gora

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mjanmar/Burma

x

x

x

MX-BIO-140

Meksiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malezija

x

x

MZ-BIO-140

Mozambik

x

x

NA-BIO-140

Namibija

x

x

NG-BIO-140

Nigerija

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragva

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua Nova Gvineja

x

x

x

PH-BIO-140

Filipini

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Okupirano palestinsko područje

x

x

PY-BIO-140

Paragvaj

x

x

x

RS-BIO-140

Srbija

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusija

x

x

x

RW-BIO-140

Ruanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudijska Arabija

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Tajland

x

x

x

TL-BIO-140

Timor-Leste

x

x

TR-BIO-140

Turska

x

x

x

TW-BIO-140

Tajvan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Ujedinjena Republika Tanzanija

x

x

x

UA-BIO-140

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Urugvaj

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vijetnam

x

x

x

WS-BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Južna Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabve

x

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Adresa: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Meksico, C.P. 68026

2. Internetska adresa: http://www.certimexsc.com

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbija

x

x

DO-BIO-104

Dominikanska Republika

x

GT-BIO-104

Gvatemala

x

MX-BIO-104

Meksiko

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4. Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i vino.

5. Trajanje uključenja: do 30. lipnja 2018.

„Certisys”

1. Adresa: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgija

2. Internetska adresa: http://www.certisys.eu

3. Kodni brojevi, treće zemlje i dotične kategorije proizvoda:Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Côte d'Ivoire

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Gana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Ruanda

x