Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0400

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 400/2014 оd 22. travnja 2014. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocijenila izloženost potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla Tekst značajan za EGP

OJ L 119, 23.4.2014, p. 44–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stavljeno izvan snage 32015R0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/400/oj

23.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 119/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 400/2014

оd 22. travnja 2014.

o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocijenila izloženost potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1213/2008 (2) uspostavljen je prvi koordinirani višegodišnji program Zajednice koji obuhvaća godine 2009., 2010. i 2011. Taj se program nastavio u okviru uzastopnih uredbi Komisije. Posljednja je bila Uredba Komisije (EU) br. 788/2012 (3).

(2)

Glavne elemente u prehrani Unije čini trideset do četrdeset prehrambenih proizvoda. Budući da uporaba pesticida pokazuje znatne promjene u razdoblju od tri godine, potrebno je pratiti pesticide u tim prehrambenim proizvodima tijekom niza trogodišnjih razdoblja kako bi se mogla ocijeniti izloženost potrošača i primjena zakonodavstva Unije.

(3)

Na temelju binomne distribucije vjerojatnosti može se izračunati da ispitivanje 654 uzoraka omogućuje da se s pouzdanošću većom od 99 % otkrije uzorak koji sadržava ostatke pesticida iznad granične vrijednosti, pod pretpostavkom da najmanje 1 % proizvoda sadržava ostatke iznad te granice (4). Prikupljanje tih uzoraka potrebno je raspodijeliti među državama članicama prema broju stanovnika, a potrebno je najmanje 12 uzoraka po proizvodu i po godini.

(4)

Uzeti su u obzir analitički rezultati prethodnih programa službene kontrole Unije kako bi se osiguralo da je raspon pesticida obuhvaćenih programom kontrole za upotrebljavane pesticide reprezentativan.

(5)

Smjernice o „Analitičkoj kontroli kvalitete i postupcima vrednovanja za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje” objavljene su na internetskim stranicama Komisije (5).

(6)

Ako definicija ostataka pesticida uključuje i druge aktivne tvari, metabolite, produkte razgradnje ili produkte reakcije, potrebno je o tim spojevima izvješćivati odvojeno ako su mjereni pojedinačno.

(7)

Države članice, Komisija i Europska agencija za sigurnost hrane dogovorile su provedbene mjere za podnošenje rezultata analize ostataka pesticida kao što je Standardni opis uzorka (Standard Sample Description – SSD) (6)  (7) koje se odnose na dostavljanje podataka od strane država članica.

(8)

Za postupke uzorkovanja potrebno je primjenjivati Direktivu Komisije 2002/63/EZ (8) koja sadržava metode i postupke uzorkovanja koje je preporučila Komisija za Codex Alimentarius.

(9)

Potrebno je ocijeniti poštuju li se maksimalne razine ostataka u hrani za dojenčad propisane u članku 10. Direktive Komisije 2006/141/EZ o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (9) i članku 7. Direktive Komisije 2006/125/EZ o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu (10), uzimajući u obzir samo definicije ostataka kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(10)

Kad je riječ o metodama za utvrđivanje jednog ostatka, države članice mogu ispunjavati svoje obveze analize korištenjem službenih laboratorija koji već imaju potrebne vrednovane metode.

(11)

Države članice trebale bi do 31. kolovoza svake godine dostaviti podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

(12)

Kako bi se zbog preklapanja uzastopnih višegodišnjih programa izbjegle nejasnoće, potrebno je Uredbu (EU) br. 788/2012 staviti izvan snage radi pravne jasnoće. Međutim, trebala bi se i dalje primjenjivati na uzorke uzete 2013. i 2014.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice tijekom 2015., 2016. i 2017. uzimaju i analiziraju uzorke za kombinacije pesticida/proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu I.

Broj uzoraka svakog proizvoda, uključujući hranu za dojenčad i malu djecu, te proizvoda podrijetlom iz ekološkog uzgoja utvrđen je u Prilogu II.

Članak 2.

1.   Serija koja će se uzorkovati odabire se nasumično.

Postupak uzorkovanja, uključujući broj jedinica, u skladu je s Direktivom 2002/63/EZ.

2.   Svi uzorci, uključujući i uzorke hrane za dojenčad i malu djecu, analiziraju se na pesticide utvrđene u Prilogu I. u skladu s definicijama ostataka utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 396/2005.

3.   Kod hrane za dojenčad i malu djecu ocjenjuju se uzorci proizvoda koji su spremni za konzumaciju ili pripremljeni prema uputama proizvođača, uzimajući u obzir maksimalne razine ostataka utvrđene u direktivama 2006/125/EZ i 2006/141/EZ. Ako se takva hrana može konzumirati kao gotova ili kako je pripremljena, izvješćuje se o rezultatima za nepripremljene gotove proizvode.

Članak 3.

Države članice dostavljaju rezultate analize uzoraka ispitanih 2015., 2016. i 2017. do 31. kolovoza 2016. odnosno 2017. i 2018. Ti se rezultati dostavljaju u skladu sa Standardnim opisom uzorka (SSD).

Ako definicija ostataka pesticida uključuje više od jednog spoja (aktivna tvar, metabolit i/ili produkt razgradnje ili produkt reakcije), države članice izvješćuju o rezultatima analize u skladu s potpunom definicijom ostataka. Uz to, rezultati analiza koji su dio definicije ostataka podnose se odvojeno ako su mjereni pojedinačno.

Članak 4.

Uredba Komisije (EU) br. 788/2012 stavlja se izvan snage.

Međutim, i dalje se primjenjuje na uzorke ispitane 2013. i 2014.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1213/2008 od 5. prosinca 2008. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Zajednice za 2009., 2010. i 2011. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 328, 6.12.2008., str. 9.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 788/2012 od 31. kolovoza 2012. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 235, 1.9.2012., str. 8.).

(4)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Food, Rim 1993., ISBN 92-5-103271-8; svezak 2., str. 372.

(5)  Dokument br. SANCO/12571/2013

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf.

(6)  Standardni opis uzorka za hranu i hranu za životinje (EFSA Journal 2010.; 8(1): 1457).

(7)  Uporaba Standardnog opisa uzorka EFSA-e za izvješćivanje o podacima o kontroli ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 (EFSA Journal 2013.; 11(1): 3076).

(8)  Direktiva Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. o utvrđivanju metoda Zajednice za uzimanje uzoraka za službenu kontrolu ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage Direktive 79/700/EEZ (SL L 187, 16.7.2002., str. 30.).

(9)  Direktiva Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i izmjeni Direktive 1999/21/EZ (SL L 401, 30.12.2006., str. 1.).

(10)  Direktiva Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu. (SL L 339, 6.12.2006., str. 16.).


PRILOG I.

Dio A: Proizvodi biljnog podrijetla koji se trebaju uzorkovati 2015., 2016. i 2017.

2015.

2016.

2017.

(b)

(c)

(a)

Patlidžan

Jabuka

Grah s mahunama (svjež ili smrznut)

Banana

Glavati kupus

Mrkva

Brokula

Poriluk

Krastavac

Stolno grožđe

Zelena salata

Naranča

Sok od naranče

Breskva, uključujući nektarinu i srodne hibride

Mandarina

Grah bez mahuna (svjež ili smrznut)

Raž ili zob

Kruška

Paprika (slatka)

Jagoda

Krumpir

Pšenica

Rajčica

Riža

Djevičansko maslinovo ulje (osim ako je dostupan poseban faktor prerade ulja, faktor prerade ulja = 5, uzimajući u obzir standardni prinos proizvodnje maslinovog ulja od 20 % uroda maslina. Od država članica traži se da izvješćuju o faktorima prerade koji se koriste u „nacionalnom sažetom izvješću”)

Vino (crno ili bijelo) izrađeno od grožđa. (ako nisu dostupni faktori prerade za vino, može se primijeniti zadani faktor 1. Od država članica traži se da izvješćuju o faktorima prerade za vino koji se koriste u „nacionalnom sažetom izvješću”)

Špinat


Dio B: Proizvodi životinjskog podrijetla koji se trebaju uzorkovati 2015., 2016. i 2017.

2015.

2016.

2017.

(d)

(e)

(f)

Maslac

Kravlje mlijeko

Mišić i mast peradi

Kokošja jaja

Mišić i mast svinje

Jetra (goveda i drugi preživači, svinje i perad)


Dio C: Kombinacije pesticida/proizvoda koji se trebaju pratiti u/na proizvodima biljnog podrijetla

 

2015.

2016.

2017.

Napomene

2-fenilfenol

(b)

(c)

(a)

 

Abamektin

(b)

(c)

(a)

 

Acefat

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Akrinatrin

(b)

(c)

(a)

 

Aldikarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin i dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Azoksistrobin

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

 

Boskalid

(b)

(c)

(a)

 

Bromid ion

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na slatkoj paprici 2015.; na salati i rajčici 2016.; na riži tek 2017.

Brompropilat

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimat

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Kaptan

(b)

(c)

(a)

 

Karbaril

(b)

(c)

(a)

 

Karbendazim i benomil

(b)

(c)

(a)

 

Karbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Karbosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Klorantraniliprol

(b)

(c)

(a)

 

Klorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Klormekvat

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na patlidžanu, stolnom grožđu i pšenici 2015.; na raži ili zobi, rajčici i vinu 2016.; na mrkvi, kruški i riži 2017.

Klortalonil

(b)

(c)

(a)

 

Klorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Klorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Klorpirifos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Klofentezin

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Klotianidin

(b)

(c)

(a)

Vidjeti i tiametoksam.

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrin

(b)

(c)

(a)

 

Ciprokonazol

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Deltametrin

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Diklorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dikloran

(b)

(c)

(a)

 

Dikofol

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Dietofenkarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenkonazol

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoat

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Dinikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Difenilamin

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

 

Ditiokarbamati

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim na soku od naranče i maslinovom ulju.

Dodin

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

EPN

(b)

(c)

(a)

 

Epoksikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na soku od naranče, slatkoj paprici, pšenici i stolnom grožđu 2015.; na jabuci, raži ili zobi, rajčici i vinu 2016.; na naranči, mandarini i riži 2017.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Etofenproks

(b)

(c)

(a)

 

Famoksadon

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidon

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Fenazakin

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Fenbukonazol

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin oksid

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na patlidžanu, slatkoj paprici i stolnom grožđu 2015.; na jabuci i rajčici 2016.; na naranči, mandarini i kruški 2017.

Fenheksamid

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoksikarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropathrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpiroksimat

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerat i esfenvalerat

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Fludioksonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoksuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopiram

(b)

(c)

(a)

 

Flukvinokonazol

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazol

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formetanat

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazat

(b)

(c)

(a)

 

Glifosat

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na pšenici 2015.; na raži ili zobi 2016. i na riži 2017.

Heksakonazol

(b)

(c)

(a)

 

Heksitiazoks

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidakloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoksakarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodion

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalikarb

(b)

(c)

(a)

 

Isokarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprothiolane

 

 

(a)

Analizira se samo na riži 2017.; nije relevantno za proizvode koji se trebaju analizirati 2015. i 2016.

Krezoksim-metil

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cihalotrin

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenuron

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamid

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepikvat

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na pšenici 2015.; na raži ili zobi i rajčici 2016.; na kruški i riži 2017.

Metalaksil i metalaksil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiokarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil i tiodikarb

(b)

(c)

(a)

 

Metoksifenozid

(b)

(c)

(a)

 

Monokrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miklobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixyl

(b)

(c)

(a)

 

Oksamil

(b)

(c)

(a)

 

Oksidemeton-metil

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Paration

(b)

(c)

(a)

 

Metil paration

(b)

(c)

(a)

 

Penkonazol

(b)

(c)

(a)

 

Pencikuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrin

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimikarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Procimidon

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamokarb

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na patlidžanu, brokuli, grahu bez mahune i slatkoj paprici 2015.; na jabuci, glavatom kupusu, zelenoj salati, rajčici i vinu 2016.; na grahu, mrkvi, krastavcu, naranči, mandarini, krumpiru, špinatu i jagodi 2017.

Propargit

(b)

(c)

(a)

 

Propikonazol

(b)

(c)

(a)

 

Propizamid

(b)

(c)

(a)

 

Pimetrozin

(b)

(c)

(a)

Analizira se samo na patlidžanu i slatkoj paprici 2015.; na glavatom kupusu, zelenoj salati, jagodi i rajčici 2016.; na krastavcu 2017.

Piraklostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproksifen

(b)

(c)

(a)

 

Kinoksifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiklofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroksamin

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinat

(b)

(c)

(a)

 

Tebukonazol

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozid

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazin

(b)

(c)

(a)

 

Tetrakonazol

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Tiabendazol

(b)

(c)

(a)

 

Tiakloprid

(b)

(c)

(a)

 

Tiametoksam

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanat-metil

(b)

(c)

(a)

 

Tolklofos-metil

(b)

(c)

(a)

 

Tolilfluanid

(b)

(c)

(a)

Analizira se u svim navedenim proizvodima osim u žitaricama.

Triadimefon i triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Trifloksistrobin

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 


Dio D: Kombinacije pesticida/proizvoda koji se trebaju pratiti u/na proizvodima životinjskog podrijetla

 

2015.

2016.

2017.

Napomene

Aldrin i dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Klordan

(d)

(e)

(f)

 

Klorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Klorpirifos-metil

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrin

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrin

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoksadon

(d)

(e)

(f)

Analizira se samo na maslacu 2015.; na mlijeku 2016.; na jetri 2017.

Fenvalerat i esfenvalerat

(d)

(e)

(f)

 

Glifosat

 

(e)

(f)

Analizira se samo na mlijeku 2016.; na jetri te mišiću i masti peradi 2017.

Heptaklor

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorobenzen

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorocikloheksan (HCH), alfa-izomer

(d)

(e)

(f)

 

Heksaklorocikloheksan (HCH), alfa-izomer

(d)

(e)

(f)

 

Indoksakarb

(d)

(e)

 

Analizira se samo na maslacu 2015.; na mlijeku 2016.

Lindan

(d)

(e)

(f)

 

Metoksiklor

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Permetrin

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metil

(d)

(e)

(f)

 

Spinosad

 

 

(f)

Analizira se samo na jetri 2017.


PRILOG II.

Broj uzoraka iz članka 1.

1.

Broj uzoraka koji svaka država članica treba uzeti za svaki proizvod i analizirati na pesticide navedene u Prilogu I. utvrđen je u tablici u točki 5.

2.

Osim uzoraka traženih u skladu s tablicom u točki 5., u 2015. svaka država članica uzima i analizira deset uzoraka prerađene hrane za dojenčad na bazi žitarica.

Osim uzoraka traženih u skladu s tom tablicom, u 2016. svaka država članica uzima i analizira deset uzoraka hrane za dojenčad i malu djecu.

Osim uzoraka traženih u skladu s tom tablicom, u 2017. svaka država članica uzima i analizira deset uzoraka početne i prijelazne hrane za dojenčad i malu djecu.

3.

U skladu s tablicom u točki 5., uzorci proizvoda podrijetlom iz ekološkog uzgoja uzimaju se, ako je dostupno, razmjerno tržišnom udjelu tih proizvoda u svakoj državi članici, pri čemu je najmanji broj 1.

4.

Države članice primjenjujući višestruke metode za ostatke mogu primjenjivati kvalitativne orijentacijske metode na do 15 % uzoraka koji se trebaju uzeti i analizirati u skladu s tablicom u točki 5. Ako država članica primjenjuje kvalitativne orijentacijske metode, preostali broj uzoraka analizira se višestrukim metodama za ostatke.

Ako su rezultati kvalitativne orijentacijske metode pozitivni, države članice primjenjuju uobičajenu metodu za kvantificiranje nalaza.

5.

Broj uzoraka po državi članici:

Država članica

Uzorci

 

Država članica

Uzorci

BE

12 (1)

 

LU

12 (1)

15 (2)

15 (2)

BG

12 (1)

HU

12 (1)

15 (2)

15 (2)

CZ

12 (1)

MT

12 (1)

15 (2)

15 (2)

DK

12 (1)

NL

17

15 (2)

 

DE

93

AT

12 (1)

 

15 (2)

EE

12 (1)

PL

45

15 (2)

 

EL

12 (1)

PT

12 (1)

15 (2)

15 (2)

ES

45

RO

17

 

 

FR

66

SI

12 (1)

 

15 (2)

IE

12 (1)

 

SK

12 (1)

15 (2)

15 (2)

IT

65

FI

12 (1)

 

15 (2)

CY

12 (1)

SE

12 (1)

15 (2)

15 (2)

LV

12 (1)

UK

66

15 (2)

 

LT

12 (1)

HR

12 (1)

15 (2)

15 (2)

UKUPNI MINIMALNI BROJ UZORAKA: 654


(1)  Minimalni broj uzoraka za svaku primijenjenu pojedinačnu metodu za ostatke.

(2)  Minimalni broj uzoraka za svaku primijenjenu višestruku metodu za ostatke.


Top