EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0788

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 788/2012 od 31. kolovoza 2012. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostatcima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla Tekst značajan za EGP

OJ L 235, 1.9.2012, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 178 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014R0400 . Latest consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/788/oj

15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

178


32012R0788


L 235/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 788/2012

od 31. kolovoza 2012.

o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostatcima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezine članke 28. i 29.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1213/2008 (2) uspostavljen je prvi koordinirani višegodišnji program kontrole Zajednice koji je obuhvaćao godine 2009., 2010. i 2011. Taj se program nastavio u skladu s daljnjim uredbama Komisije. Posljednja je bila Uredba Komisije (EU) br. 1274/2011 od 7. prosinca 2011. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2012., 2013. i 2014. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostatcima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (3).

(2)

Trideset do četrdeset vrsta hrane predstavlja glavne komponente prehrane u Uniji. S obzirom na značajne promjene u uporabi pesticida tijekom razdoblja od tri godine, radi procjene izloženosti potrošača i primjene zakonodavstva Unije pesticidi se u toj hrani trebaju pratiti tijekom niza trogodišnjih ciklusa.

(3)

Na osnovi binomijalne distribucije vjerojatnosti može se izračunati da ispitivanje 642 uzorka omogućava, sa sigurnošću od preko 99 %, detekciju uzorka koji sadrži ostatke pesticida u količini većoj od granice određivanja (LOD), pod uvjetom da najmanje 1 % proizvoda sadrži ostatke u količini većoj od te razine. Prikupljanje tih uzoraka treba se rasporediti među državama članicama prema broju stanovnika, uz minimalno 12 uzoraka po proizvodu i po godini.

(4)

Rezultati analiza iz programa službene kontrole Unije 2010. godine (4) pokazali su češću prisutnost određenih pesticida na poljoprivrednim proizvodima nego što je to prethodno bio slučaj, ukazujući na promjene u načinu korištenja tih pesticida. Te pesticide treba uključiti u program kontrole pored onih koji su bili obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 1274/2011 kako bi se osigurala reprezentativnost pesticida obuhvaćenih programom kontrole u odnosu na pesticide koji se koriste.

(5)

Analize određenih pesticida, posebno onih koji se dodaju u program kontrole na temelju ove Uredbe i onih za koje je vrlo teško utvrditi definiciju ostatka, trebale bi u 2013. godini biti neobvezne kako bi se službenim laboratorijima omogućilo dovoljno vremena za validaciju metoda potrebnih za analizu tih pesticida, u slučaju da to već nisu učinili.

(6)

Ako definicija ostatka pesticida uključuje druge aktivne tvari, metabolite ili produkte razgradnje, o tim se metabolitima treba izvještavati zasebno.

(7)

Smjernice „Validacija metoda i postupci kontrole kvalitete za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje” objavljene su na internetskoj stranici Komisije (5). Državama članicama treba biti dozvoljeno da pod određenim uvjetima koriste kvalitativne orijentacijske metode.

(8)

Provedbene mjere, kao što je standardni opis uzorka (SSD) (6) za dostavljanje rezultata analiza ostataka pesticida, koje se odnose na dostavljanje informacija od strane država članica, usuglašene su između država članica, Komisije i Europske agencije za sigurnost hrane.

(9)

Na postupke uzorkovanja primjenjuje se Direktiva Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. o utvrđivanju metoda uzorkovanja za službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnoga i životinjskog podrijetla u Zajednici, kojom se ukida Direktiva 79/700/EEZ (7) koja sadrži metode uzorkovanja i postupke koje preporučuje Komisija za Codex Alimentarius.

(10)

Potrebno je procijeniti poštuju li se maksimalne razine ostataka u dječjoj hrani, predviđene člankom 10. Direktive Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (8) i člankom 7. Direktive Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (9), uzimajući u obzir isključivo definiciju ostatka kako je utvrđena u Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(11)

Također je potrebno procijeniti moguće ukupne, kumulativne i sinergijske učinke pesticida kada metodologije za to postanu dostupne. Ta procjena treba započeti s nekim organofosfatima, karbamatima, triazolima i piretroidima, kako je utvrđeno u Prilogu I.

(12)

Kod metoda za pojedinačne ostatke, države članice mogu ispuniti svoje obveze u pogledu analize korištenjem onih službenih laboratorija koji već imaju validirane potrebne metode.

(13)

Države članice do 31. kolovoza svake godine trebaju dostaviti informacije za prethodnu kalendarsku godinu.

(14)

Kako bi se izbjegle zabune zbog preklapanja uzastopnih višegodišnjih programa, Uredbu (EU) br. 1274/2011 radi pravne sigurnosti treba ukinuti. Ona se, međutim, treba i dalje primjenjivati na uzorke ispitane u 2012. godini.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice tijekom 2013., 2014. i 2015. godine provode uzorkovanja i analiziraju uzorke sukladno kombinacijama pesticida/proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu I.

Broj uzoraka svakog proizvoda utvrđen je u Prilogu II.

Članak 2.

1.   Serija (lot) se uzorkuje slučajnim odabirom.

Postupak uzorkovanja uključujući broj jedinica mora biti u skladu s Direktivom 2002/63/EZ.

2.   Uzorci se analiziraju u skladu s definicijama ostatka utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 396/2005. Na pesticide za koje u toj Uredbi nije utvrđena izričita definicija ostatka primjenjuje se definicija ostatka iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 3.

1.   Države članice dostavljaju rezultate analiza uzoraka ispitanih u 2013., 2014. i 2015. godini do 31. kolovoza 2014., 2015., odnosno 2016. godine. Ti se rezultati dostavljaju u skladu sa standardnim opisom uzorka (SSD) utvrđenim u Prilogu III.

2.   Ako definicija ostatka pesticida uključuje aktivne tvari, metabolite i/ili produkte razgradnje i produkte reakcija, države članice izvještavaju o rezultatima analize sukladno propisanoj definiciji ostatka. Rezultati za svakog od glavnih izomera ili metabolita navedenih u definiciji ostatka dostavljaju se zasebno ako su zasebno mjereni.

Članak 4.

Uredba (EU) br. 1274/2011 ukida se.

Međutim, i dalje se primjenjuje na uzorke koji su ispitani u 2012. godini.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. kolovoza 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  SL L 328, 6.12.2008., str. 9.

(3)  SL L 325, 8.12.2011., str. 24.

(4)  Izvještaj Europske unije za 2010. o ostatcima pesticida u hrani. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf

(5)  Dokument br. SANCO/12495/2011, primjena do 1.1.2012. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf

(6)  Opće smjernice o SSD-u za prikupljanje podataka za EFSA-u, dostupne u EFSA journal 2010; 8(1):1457 (54 str.) na http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

(7)  SL L 187, 16.7.2002., str. 30.

(8)  SL L 401, 30.12.2006., str. 1.

(9)  SL L 339, 6.12.2006., str. 16.


PRILOG I.

DIO A

Kombinacije pesticida/proizvoda koje se prate u/na hrani biljnog podrijetla

 

2013.

2014.

2015.

Napomene

2,4-D

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

2,4-D se u 2013.godini analizira u vinu, u 2014. na narančama/mandarinama i u 2015. na patlidžanima, cvjetači i stolnom grožđu. Na ostaloj hrani se analizira se na dobrovoljnoj osnovi.

2-fenilfenol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Abamektin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Acefat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Acetamiprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Akrinatrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Aldikarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Amitraz

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se u jabukama i rajčicama, u 2014. na kruškama i u 2015. na slatkoj paprici. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Prihvatljivo je ako se amitraz (matični spoj) i njegovi multirezidualnoj metodi pogodni metaboliti 2,4–dimetil formanilid (DMF) i N-(2,4–dimetilfenil)-N’-metil formamid (DMPF) analiziraju zasebno i o njima se zasebno izvješćuje.

Amitrol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Azinfos-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Azoksistrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Benfurakarb

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Bifentrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bifenil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bitertanol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Boskalid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bromid ion

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se na salati i rajčicama, u 2014. na riži i u 2015. na slatkoj paprici. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Bromopropilat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bromkonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Bupirimat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Buprofezin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Kaptan

 (3)

 (1)

 (2)

Posebna definicija ostatka sume kaptana i folpeta primjenjuje se za jezgričavo voće, jagode, rajčice i grah, a za ostalu hranu definicija ostatka uključuje samo kaptan.

O kaptanu i folpetu izvješćuje se i zasebno i kao sumi.

Karbaril

 (3)

 (1)

 (2)

 

Karbendazim

 (3)

 (1)

 (2)

 

Karbofuran

 (3)

 (1)

 (2)

 

Karbosulfan

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Klorantraniliprol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Klorfenapir

 (3)

 (1)

 (2)

 

Klorfenvinfos

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Klormekvat

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se na raži/zobi, rajčicama i vinu; u 2014. na mrkvama, kruškama, riži i pšeničnom brašnu i u 2015. na patlidžanima, stolnom grožđu i pšenici.

U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Klorotalonil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Klorprofam

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Definicija ostatka: klorprofam i 3-kloroanilin izraženo kao klorprofam.

Za krumpire (na popisu za 2014. godinu) definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Klorpirifos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Klorpirifos-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Klofentezin

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Klotianidin

 (3)

 (1)

 (2)

Vidjeti i tiametoksam.

Ciflutrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Cimoksanil

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Cipermetrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ciprokonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ciprodinil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ciromazin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Deltametrin (cis-deltametrin)

 (3)

 (1)

 (2)

 

Diazinon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Diklofluanid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Metabolit DMSA (N,N-dimetil-N-fenilsulfamid), koji nije uključen u definiciji ostatka, prati se i o njemu se izvješćuje ako je metoda validirana.

Diklorvos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Dikloran

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Dikofol

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Dikrotofos

 (3)

 (1)

 (2)

Definicija ostatka koja se primjenjuje uključuje samo matični spoj.

U 2014. godini analizira se na grahu, a u 2015. na patlidžanima i cvjetači. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Dietofenkarb

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Difenokonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Diflubenzuron

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Dimetoat

 (3)

 (1)

 (2)

Definicija ostatka: suma dimetoata i ometoata, izraženo kao dimetoat.

Dimetomorf

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Dinikonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Difenilamin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ditianon

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Ditiokarbamati

 (3)

 (1)

 (2)

Analizira se u svoj hrani na popisu osim u soku od naranče i maslinovom ulju.

Dodin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Endosulfan

 (3)

 (1)

 (2)

 

EPN

 (3)

 (1)

 (2)

 

Epoksikonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Etefon

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013.godini analizira se na jabukama, raži/zobi, rajčicama i vinu; u 2014. na narančama/mandarinama, riži i pšeničnom brašnu i u 2015. na soku od naranče, slatkim paprikama, pšenici i stolnom grožđu. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Etion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Etirimol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Etirimol također nastaje i kao produkt razgradnje bupirimata.

Etoprofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Etofenproks

 (3)

 (1)

 (2)

 

Famoksadon

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Fenamifos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenamidon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenarimol

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Fenazakin

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Fenbukonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenbutatin oksid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

U 2013. godini analizira se na jabukama i rajčicama; u 2014. na narančama/mandarinama i kruškama i u 2015. na patlidžanima, slatkoj paprici i stolnom grožđu. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Fenheksamid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenitrotion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenoksikarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpropatrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpropimorf

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpiroksimat

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Fention

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenvalerat/Esfenvalerat (suma)

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Fipronil

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Flonikamid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (8)

Fluazifop

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Fluazifop se u 2013. godini analizira na glavatom kupusu i jagodama; u 2014. na grahu, mrkvi i krumpiru i u 2015. na cvjetači, grašku i slatkim paprikama. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Flubendiamid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Fludioksonil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flufenoksuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fluopiram

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Flukinkonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flusilazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flutriafol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Folpet

 (3)

 (1)

 (2)

Posebna definicija ostatka sume kaptana i folpeta primjenjuje se za grah, jezgričavo voće, jagode i rajčice. Za ostalu hranu definicija ostatka uključuje samo folpet.

Formetanat

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Formotion

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Fostiazat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Glifosat

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se na raži/zobi; u 2014. na pšeničnom brašnu i u 2015. na pšenici. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Haloksifop uključujući haloksifop-R

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Haloksifop se u 2013. godini analizira na glavatom kupusu i jagodama; u 2014. na grahu (s mahunom), mrkvi, krumpiru i špinatu, i u 2015. na cvjetači i grašku. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Heksakonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Heksitiazoks

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Imazalil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Imidakloprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Indoksakarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Iprodion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Iprovalikarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Izokarbofos

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Izofenfos-metil

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Izoprokarb

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Krezoksim-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Lambda-cihalotrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Linuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Lufenuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Malation

 (3)

 (1)

 (2)

 

Mandipropamid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Mepanipirim

 (3)

 (1)

 (2)

 

Mepikvat

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se na raži/zobi i rajčicama; u 2014. na kruškama, riži i pšeničnom brašnu i u 2015. na pšenici. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Meptildinokap

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (8)

Definicija ostatka: suma 2,4-DNOPC i 2,4-DNOP, izraženo kao meptildinokap.

Metalaksil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metkonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Metamidofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metidation

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metiokarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metomil

 (3)

 (1)

 (2)

Definicija ostatka: metomil i tiodikarb (suma metomila i tiodikarba izraženo kao metomil).

Metoksiklor

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metoksifenozid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metobromuron

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Monokrotofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Miklobutanil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Nitenpiram

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

U 2013. godini analizira se na breskvama; u 2014. na grahu (s mahunom) i krastavcima i u 2015. na slatkim paprikama. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Oksadiksil

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Oksamil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Oksidemeton-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Paklobutrazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Paration

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Paration-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Penkonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pencikuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pendimetalin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fentoat

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Fosalon

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Fosmet

 (3)

 (1)

 (2)

 

Foksim

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Pirimikarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pirimifos-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Prokloraz

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Procimidon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Profenofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propamokarb

 (3)

 (1)

 (2)

U 2013. godini analizira se na jabukama, glavatom kupusu, salati, rajčicama i vinu; u 2014. na grahu, mrkvi, krastavcima, narančama/klementinama, krumpiru i jagodama i u 2015. na patlidžanima, cvjetači i slatkim paprikama. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Propargit

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propikonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propoksur

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Propizamid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Protiokonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Definicija ostatka: protiokonazol (protiokonazol-destio).

Protiofos

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Pimetrozin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

U 2013. godini analizira se na glavatom kupusu, salati, jagodama i rajčicama; u 2014. pimetrozin se analizira na krastavcima i u 2015. na patlidžanima i slatkim paprikama. U ostaloj hrani se analizira na dobrovoljnoj osnovi.

Piraklostrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Piretrini

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Piridaben

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pirimetanil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Piriproksifen

 (3)

 (1)

 (2)

 

Kinoksifen

 (3)

 (1)

 (2)

 

Rotenon

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Spinosad

 (3)

 (1)

 (2)

 

Spirodiklofen

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Spiromezifen

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Spiroksamin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tau-fluvalinat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebukonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebufenozid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebufenpirad

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Teflubenzuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Teflutrin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Terbutilazin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tetrakonazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tetradifon

 (3)

 (1)

 (2)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Tetrametrin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7), Napomena (9)

Definicija ostatka uključuje samo matični spoj.

Tiabendazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tiakloprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tiametoksam

 (3)

 (1)

 (2)

Definicija ostatka: suma tiametoksama i klotianidina izraženo kao tiametoksam.

Tiofanat-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tolklofos-metil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tolilfluanid

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Triadimefon i triadimenol

 (3)

 (1)

 (2)

Definicija ostatka: suma triadimefona i triadimenola.

Triazofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Triklorfon

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (7)

Trifloksistrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Triflumuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Trifluralin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tritikonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (9)

Vinklozolin

 (3)

 (1)

 (2)

Napomena (8)

Ne mora se analizirati na žitaricama.

Zoksamid

 (3)

 (1)

 (2)

 


DIO B

Kombinacije pesticida/proizvoda koje se prate u/na hrani životinjskog podrijetla

 

2013.

2014.

2015.

Napomene

Aldrin i dieldrin

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Definicija ostatka: aldrin i dieldrin zajedno, izraženo kao dieldrin.

Azinfos-etil

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Bifentrin

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Biksafen

 (5)

 

 (4)

Definicija ostatka: suma biksafena i desmetil biksafena, izraženo kao biksafen.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku i svinjskom mesu (2013.) i maslacu i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Boskalid

 (5)

 

 (4)

Napomena (8)

Definicija ostatka: suma boskalida i M 510F01 uključujući njegove konjugate, izraženo kao boskalid.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Karbendazim i tiofanat-metil, izraženo kao karbendazim

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (7)

Definicija ostatka: karbendazim i tiofanat-metil, izraženo kao karbendazim.

Klordan

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Definicija ostatka: suma cis- i trans-izomera i oksiklordana, izraženo kao klordan.

Klormekvat

 (5)

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u kravljem mlijeku (2013.) i jetri (2014.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Klorobenzilat

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (7), Napomena (9)

Klorprofam

 (5)

 

 (4)

Napomena (8)

Definicija ostatka: klorprofam i 4’-hidroksiklorprofam-O-sulfonska kiselina (4-HSA), izraženo kao klorprofam.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku i svinjskom mesu (2013.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Klorpirifos

 (5)

 (6)

 (4)

 

Klorpirifos-metil

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Ciflutrin

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Cipermetrin

 (5)

 (6)

 (4)

 

Ciprokonazol

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

DDT

 (5)

 (6)

 (4)

 

Deltametrin

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Diazinon

 (5)

 (6)

 (4)

 

Diklorprop (uklj. diklorprop-P)

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Endosulfan

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Endrin

 (5)

 (6)

 (4)

 

Epoksikonazol

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Etofenproks

 (5)

 

 (4)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Famoksadon

 (5)

 (6)

 (4)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.), jetri (2014.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jajima (2015.).

Fenpropidin

 

 (6)

 

Definicija ostatka: suma fenpropidina i CGA289267, izraženo kao fenpropidin.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Fenpropimorf

 (5)

 (6)

 

Napomena (8)

Definicija ostatka: fenpropimorf karboksilna kiselina (BF 421-2), izraženo kao fenpropimorf.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u svinjskom mesu (2013.) i jetri (2014.), ne mora se analizirati u mlijeku (2013.) i mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Fention

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Fenvalerat/Esfenvalerat

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (8)

Fluazifop

 (5)

 

 (4)

Napomena (8)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i maslacu (2015.). Ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Flukinkonazol

 (5)

 (6)

 (4)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.), jetri (2014.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jajima (2015.).

Fluopiram

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (7)

Definicija ostatka: suma fluopirama i fluopiram-benzamida izraženo kao fluopiram.

Flusilazol

 (5)

 (6)

 

Definicija ostatka: suma flusilazola i njegovog metabolita IN-F7321 ((bis-(4-fluorofenil) metil)silanol) izraženo kao flusilazol.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u svinjskom mesu (2013.) i jetri (2014.), ne mora se analizirati u mlijeku (2013.) i mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Glufozinat-amonij

 

 (6)

 

Napomena (8)

Definicija ostatka: suma glufozinata, njegovih soli, MPP i NAG izraženo kao ekvivalenti glufozinata.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Glifozat

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u 2014. Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Haloksifop

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (7), Napomena (8)

Definicija ostatka: haloksifop-R i konjugati haloksifopa-R izraženo kao haloksifop-R.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.), jetri (2014.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jajima (2015.).

Heptaklor

 (5)

 (6)

 (4)

Definicija ostatka: suma heptaklora i heptaklor epoksida, izraženo kao heptaklor.

Heksaklorobenzen

 (5)

 (6)

 (4)

 

Heksaklorcikloheksan (HK), alfa-izomer

 (5)

 (6)

 (4)

 

Heksaklorcikloheksan (HK), beta-izomer

 (5)

 (6)

 (4)

 

Heksaklorocikloheksan (HK) (gama-izomer) (lindan)

 (5)

 (6)

 (4)

 

Indoksakarb

 (5)

 

 (4)

Definicija ostatka: indoksakarb kao suma S i R izomera.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Ioksinil

 (5)

 (6)

 

Definicija ostatka: suma ioksinila, njegovih soli i njegovih estera, izraženo kao ioksinil.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u svinjskom mesu (2013.), jetri (2014.) i mesu peradi (2014.), ne mora se analizirati u mlijeku (2013.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Maleinski hidrazid

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (7), Napomena (8)

Za mlijeko i mliječne proizvode definicija ostatka je: maleinski hidrazid i njegovi konjugati, izraženo kao maleinski hidrazid.

Mepikvat

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Metaflumizon

 (5)

 (6)

 (4)

Definicija ostatka: suma E- i Z- izomera.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jajima (2015.), ne mora se analizirati u mlijeku (2013.), jetri (2014.) i maslacu (2015.).

Metazaklor

 

 (6)

 

Napomena (8)

Definicija ostatka: metazaklor uključujući produkte razgradnje i produkte reakcije, koji se mogu odrediti kao 2,6-dimetilanilin, izračunato ukupno kao metazaklor.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Metidation

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Metoksiklor

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Paration

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Paration-metil

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Definicija ostatka: suma paration-metila i paraokson-metila, izraženo kao paration-metil.

Permetrin

 (5)

 (6)

 (4)

Definicija ostatka: suma cis- i trans-permetrina.

Pirimifos-metil

 (5)

 (6)

 (4)

 

Prokloraz

 (5)

 (6)

 

Napomena (8)

Definicija ostatka: prokloraz (suma prokloraza i njegovih metabolita koji sadržavaju dio 2,4,6-triklorofenola, izraženo kao prokloraz).

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jetri (2014.), ne mora se analizirati u mlijeku (2013.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Profenofos

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Protiokonazol

 

 (6)

 

Definicija ostatka: suma protiokonazol-destio i njegovih konjugata glukuronida, izraženo kao protiokonazol-destio.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Pirazofos

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Resmetrin

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)

Definicija ostatka: suma izomera.

Spinozad

 

 (6)

 

Definicija ostatka: suma spinozina A i spinozina D, izraženo kao spinozad.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Spiroksamin

 (5)

 (6)

 

Definicija ostatka: spiroksamin karboksilna kiselina, izraženo kao spiroksamin.

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i jetri (2014.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2015. godinu.

Tau-fluvalinat

 (5)

 

 (4)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.) i jajima (2015.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2014. godinu.

Tebukonazol

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Tetrakonazol

 (5)

 (6)

 (4)

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u mlijeku (2013.), jetri (2014.) i maslacu (2015.), ne mora se analizirati u svinjskom mesu (2013.), mesu peradi (2014.) i jajima (2015.).

Tiakloprid

 

 (6)

 

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Topramezon

 

 (6)

 

Napomena (8)

Definicija ostatka: topramezon (BAS 670H).

Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u jetri (2014.), ne mora se analizirati u mesu peradi (2014.). Ne primjenjuje se na hranu na popisu za 2013./2015. godinu.

Triazofos

 (5)

 (6)

 (4)

Napomena (9)


(1)  Grah s mahunom (svježi ili smrznuti), mrkve, krastavci, naranče ili mandarine, kruške, krumpir, riža, špinat (svježi ili smrznuti) i pšenično brašno.

(2)  Patlidžani, banane, cvjetača ili brokula, stolno grožđe, sok od naranče, grašak bez mahune (svjež ili zamrznut), paprike (slatke), pšenica i djevičansko maslinovo ulje (faktor prerade ulja = 5, uzimajući u obzir standardni postotak proizvedenog maslinovog ulja od 20 % žetve maslina).

(3)  Jabuke, glavati kupus, poriluk, salata, breskve uključujući nektarine i slične hibride; raž ili zob, jagode, rajčice i vino (crno ili bijelo) dobiveno iz grožđa. (Ako nisu dostupni specifični faktori prerade za vino, može se primijeniti standardni faktor 1. Države članice su dužne izvijestiti faktore prerade vina korištene u „Sažetku nacionalnog izvješća”).

(4)  Maslac i kokošja jaja.

(5)  Kravlje mlijeko i svinjsko meso.

(6)  Meso peradi, jetra (goveda i drugih preživača, svinja i peradi).

(7)  Analizira se na dobrovoljnoj osnovi u 2013. godini

(8)  Tvari za koje je teško definirati ostatke. Službeni laboratoriji ih analiziraju za potpunu definiciju ostatka u skladu s mogućnostima i kapacitetima te izvješćuju o rezultatima kako je dogovoreno prema SSD-u.

(9)  Tvari za koje kroz program službene kontrole za 2010. nisu pronađene povećane razine analiziraju oni službeni laboratoriji kod kojih je potrebna metoda već validirana. Laboratoriji koji nemaju validiranu metodu nisu obvezni validirati metodu u 2013. i 2014. godini.


PRILOG II.

Broj uzoraka iz članka 1.

1.

Broj uzoraka koji svaka država članica uzima za svaku vrstu hrane i analizira utvrđen je u tablici u točki (5).

2.

Pored traženog broja uzoraka u skladu s tom tablicom, u 2013. godini svaka država članica uzima i analizira ukupno 10 uzoraka hrane za dojenčad i za malu djecu.

Pored traženog broja uzoraka u skladu s tom tablicom, u 2014. godini svaka država članica uzima i analizira ukupno 10 uzoraka početne i prijelazne hrane za dojenčad.

Pored traženog broja uzoraka u skladu s tablicom iz točke (5), u 2015. godini svaka država članica uzima i analizira ukupno 10 uzoraka prerađene dječje hrane na bazi žitarica.

3.

Jedan uzorak po vrsti hrane koji se uzima i analizira u skladu s tablicom iz točke (5) treba biti od proizvoda koji potječu iz ekološke proizvodnje, ako su dostupni.

4.

Države članice koje koriste multirezidualne metode mogu koristiti kvalitativne orijentacijske metode na najviše 15 % uzoraka uzetih i analiziranih u skladu s tablicom u točki (5). Ako država članica koristi kvalitativne orijentacijske metode, preostali broj uzoraka mora analizirati multirezidualnim metodama.

Ako su rezultati kvalitativne orijentacijske metode pozitivni, države članice koriste uobičajenu ciljanu metodu za kvantifikaciju nalaza.

5.

Broj uzoraka po državi članici:

Država članica

Uzoraka

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

UKUPNI MINIMALNI BROJ UZORAKA: 642


(1)  Minimalni broj uzoraka za svaku primijenjenu metodu za pojedinačne ostatke.

(2)  Minimalni broj uzoraka za svaku primijenjenu multirezidualnu metodu.


PRILOG III.

1.

Standardni opis uzorka (SSD) za hranu i hranu za životinje predstavlja format za izvješćivanje o rezultatima analiza ostataka pesticida.

2.

SSD uključuje popis standardiziranih podatkovnih elemenata (stavke koje opisuju karakteristike uzoraka ili rezultata analize, kao što su zemlja porijekla, proizvod, analitička metoda, granica detekcije, rezultat), kontrolirane terminologije i pravila validacije, s ciljem poboljšanja kvalitete podataka.

Tablica

Popis podatkovnih elemenata standardnog opisa uzorka za prikupljanje podataka o ostacima pesticida

Šifra elementa

Naziv elementa

Oznaka elementa

Tip podatka (1)

Kontrolirana terminologija

Opis

S.01

labSampCode

Šifra uzorka laboratorija

xs:string (20)

 

Alfanumerička šifra analiziranog uzorka.

S.03

lang

Jezik

xs:string (2)

LANG

Jezik na kojem su ispunjena polja slobodnog teksta (ISO-639-1).

S.04

sampCountry

Zemlja uzorkovanja

xs:string (2)

COUNTRY

Zemlja u kojoj je uzet uzorak (ISO 3166-1-alfa-2).

S.06

origCountry

Zemlja porijekla proizvoda

xs:string (2)

COUNTRY

Zemlja porijekla proizvoda (šifra zemlje prema ISO 3166-1-alfa-2).

S.13

prodCode

Šifra proizvoda

xs:string (20)

MATRIX

Analiziran prehrambeni proizvod, opisan u skladu s katalogom MATRIX.

S.14

prodText

Puni tekst opisa proizvoda

xs:string (250)

 

Slobodan tekst za detaljan opis uzorkovanog proizvoda. Ovaj element postaje obvezan ako je „šifra proizvoda” jednaka „XXXXXXA” (Nije na popisu).

S.15

prodProdMeth

Metoda proizvodnje

xs:string (5)

PRODMD

Šifra za dodatne informacije o vrsti proizvodnje analizirane hrane.

S.17

prodTreat

Obrada proizvoda

xs:string(5)

PRODTR

Koristi se za opis obrade ili prerade prehrambenog proizvoda.

S.21

prodCom

Primjedba o proizvodu

xs:string (250)

 

Dodatne informacije o proizvodu, posebno detalji o pripremi u domaćinstvu, ako su dostupni.

S.28

sampY

Godina uzorkovanja

xs:decimal (4,0)

 

Godina uzorkovanja.

S.29

sampM

Mjesec uzorkovanja

xs:decimal (2,0)

 

Mjesec uzorkovanja. Ako je mjerenje rezultat uzorkovanja tijekom vremenskog razdoblja, ovo polje treba sadržavati mjesec kada je prikupljen prvi uzorak.

S.30

sampD

Dan uzorkovanja

xs:decimal (2,0)

 

Dan uzorkovanja. Ako je mjerenje rezultat uzorkovanja tijekom vremenskog razdoblja, ovo polje treba sadržavati dan kada je prikupljen prvi uzorak.

S.31

progCode

Broj programa

xs:string (20)

 

Pošiljateljeva jedinstvena identifikacijska šifra programa ili projekta za koji je uzet analizirani uzorak.

S.32

progLegalRef

Zakonska referenca programa

xs:string (100)

 

Uputa na zakonodavstvo za program označen brojem programa.

S.33

progSampStrategy

Strategija uzorkovanja

xs:string (5)

SAMPSTR

Strategija uzorkovanja (vidjeti Eurostat — Tipologija strategije uzorkovanja, inačica iz srpnja 2009.) koja se primjenjuje u programu ili projektu pod navedenom šifrom programa.

S.34

progType

Vrsta programa uzorkovanja

xs:string (5)

SRCTYP

Navesti vrstu programa za koji su uzorci uzeti.

S.35

sampMethod

Metoda uzorkovanja

xs:string (5)

SAMPMD

Šifra koja opisuje metodu uzorkovanja.

S.39

sampPoint

Točka uzorkovanja

xs:string (10)

SAMPNT

Točka u prehrambenom lancu gdje je uzet uzorak (dokument ESTAT/F5/ES/155 „Rječnik podataka aktivnosti poduzeća”).

L.01

labCode

Laboratorij

xs:string (100)

 

Šifra laboratorija (nacionalna šifra laboratorija, ako je dostupna). Šifra mora biti jedinstvena i dosljedna tijekom dostavljanja podataka.

L.02

labAccred

Akreditacija laboratorija

xs:string (5)

LABACC

Akreditacija laboratorija u skladu s ISO/IEC 17025.

R.01

resultCode

Šifra rezultata

xs:string (40)

 

Jedinstveni identifikacijski broj rezultata analize (redak u podatkovnoj tablici) u dostavljenoj datoteci. Šifra rezultata mora biti jedinstvena na razini organizacije i koristi se u slučaju naknadnih izmjena ili brisanja od strane pošiljatelja.

R.02

analysisY

Godina analize

xs:decimal (4,0)

 

Godina u kojoj je analiza dovršena.

R.06

paramCode

Šifra parametra

xs:string (20)

PARAM

Parametar/analit analize opisan u skladu sa šifrom tvari iz kataloga PARAM.

R.07

paramText

Tekst parametra

xs:string (250)

 

Slobodan tekst za opis parametra. Ovaj element postaje obvezan ako je „Šifra parametra” jednaka „RF-XXXX-XXX-XXX” (Nije na popisu).

R.08

paramType

Vrsta parametra

xs:string (5)

PARTYP

Navesti je li prikazani parametar pojedinačni ostatak/analit, sumarna definicija ostatka ili dio sume.

R.12

accredProc

Postupak akreditacije za analitičku metodu

xs:string (5)

MDSTAT

Postupak akreditacije za primijenjenu analitičku metodu.

R.13

resUnit

Jedinica rezultata

xs:string (5)

UNIT

Svi rezultati trebaju biti prikazani u mg/kg.

R.14

resLOD

Granica detekcije rezultata - rezultat LOD

xs:double

 

Granica detekcije rezultata prikazana u jedinici koja je navedena u polju „Jedinica rezultata”.

R.15

resLOQ

Granica kvantifikacije rezultata - rezultat LOQ

xs:double

 

Granica kvantifikacije prikazana u jedinici koja je navedena u polju „Jedinica rezultata”.

R.18

resVal

Vrijednost rezultata

xs:double

 

Rezultat analitičkog mjerenja prikazan u mg/kg ako resType = „VAL”.

R.19

resValRec

Iskoristivost vrijednosti rezultata

xs:double

 

Vrijednost iskoristivosti koja je povezana s mjerenjem koncentracije, izražena kao postotaka (%), tj. za 100 % navesti 100.

R.20

resValRecCorr

Vrijednost rezultata korigirana za iskoristivost

xs:string (1)

YESNO

Navesti je li vrijednost rezultata korigirana za izračun iskoristivosti.

R.21

resValUncertSD

Standardna devijacija nesigurnosti vrijednosti rezultata

xs:double

 

Standardna devijacija za nesigurnost mjerenja.

R.22

resValUncert

Nesigurnost vrijednosti rezultata

xs:double

 

Navesti vrijednost nesigurnosti (obično interval pouzdanosti od 95 %) povezan s izmjerenom veličinom prikazanom u jedinici koja je navedena u polju „Jedinica rezultata”.

R.23

moistPerc

Postotak vode u izvornom uzorku

xs:double

 

Postotak vode u izvornom uzorku.

R.24

fatPerc

Postotak masti u originalnom uzorku

xs:double

 

Postotak masti u izvornom uzorku.

R.25

exprRes

Izražavanje rezultata

xs:string (5)

EXRES

Šifra za opis kako je rezultat izražen: ukupna masa, masa masne tvari, masa suhe tvari itd.

R.27

resType

Vrsta rezultata

xs:string (3)

VALTYP

Navesti vrstu rezultata, može li se kvantificirati/odrediti ili ne.

R.28

resLegalLimit

Zakonska granica rezultata

xs:double

 

Zakonska granica za analit u uzorkovanom proizvodu

R.29

resLegalLimitType

Vrsta zakonskog ograničenja

xs:string(5)

LMTTYP

Vrsta zakonske granice koja se primjenjuje za procjenu rezultata

(ML, MRPL, MRL, granica akcije itd.)

R.30

resEvaluation

Ocjena rezultata

xs:string (5)

RESEVAL

Navesti prekoračuje li rezultat zakonsku granicu.

R.31

actTakenCode

Poduzete mjere

xs:string (5)

ACTION

Opis eventualnih naknadnih mjera koje su poduzete zbog prekoračenja zakonske granice.

R.32

resComm

Primjedba o rezultatu

xs:string (250)

 

Dodatne primjedbe o rezultatu analize.


(1)  Tip podataka „double” odgovara IEEE 64-bitnom tipu dvostruke preciznosti s pomičnim zarezom, „decimal” predstavlja decimalne brojeve proizvoljne preciznosti, tip podatka „string” predstavlja nizove znakova u XML. Tip podatka „xs:” za „double” tipove podataka i ostale numeričke tipove podataka koji dozvoljavaju decimale, decimalni razdjelnik treba biti „.”, a decimalni razdjelnik „,” nije dozvoljen.


Top