EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/561 оd 11. travnja 2016. o izmjeni Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 u pogledu obrasca zdravstvenog certifikata za pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene (Tekst značajan za EGP)

C/2016/2008

SL L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/561

оd 11. travnja 2016.

o izmjeni Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 u pogledu obrasca zdravstvenog certifikata za pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene trebaju biti praćeni identifikacijskim dokumentom u obliku certifikata o zdravlju životinja. Obrazac certifikata o zdravlju životinja utvrđen je u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 (2).

(2)

U obrascu certifikata o zdravlju životinja upućuje se na potrebne zadovoljavajuće rezultate testiranja na imunološki odgovor na cijepljenje protiv bjesnoće koje bi u skladu s Prilogom IV. Uredbi (EU) br. 576/2013 trebalo provesti na uzorcima krvi pasa, mačaka i pitomih vretica koji dolaze iz državnog područja ili treće zemlje koja nije navedena u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 ili se moraju provoziti kroz njih.

(3)

Uslijed opetovanog krivotvorenja laboratorijskih izvješća o rezultatima testa titracije protutijela na bjesnoću, primjereno je podsjetiti službenike za certificiranje na državnim područjima ili u trećim zemljama da bi zadovoljavajuće rezultate tog testa trebalo potvrditi samo ako je provjerena autentičnost laboratorijskog izvješća. U tu bi svrhu u certifikat o zdravlju životinja trebalo dodati posebnu smjernicu.

(4)

Nadalje, službenici za certificiranje u trećim zemljama pogrešno su protumačili unos koji se odnosi na datum označivanja pasa, mačaka ili pitomih vretica u dijelu I. certifikata o zdravlju životinja, što je uzrokovalo probleme pri provjeri sukladnosti na vanjskim granicama Unije. Kako bi se izbjegli nesporazumi, taj bi unos trebalo ukloniti iz dijela I. certifikata o zdravlju životinja u kojem se životinje opisuju i uvrstiti ga u dio II. tog certifikata koji se odnosi na certificiranje životinja. U dio II. trebalo bi umetnuti i posebnu smjernicu u pogledu provjere označivanja.

(5)

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi se izbjeglo narušavanje kretanja, upotrebu certifikatâ o zdravlju životinja izdanih u skladu s dijelom 1. Priloga IV. Provedbenoj Uredbi (EU) br. 577/2013 prije datuma primjene ove Uredbe trebalo bi odobriti tijekom prijelaznog razdoblja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Za prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2016. države članice mogu odobriti ulazak pasa, mačaka i pitomih vretica koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene i koji su praćeni certifikatom o zdravlju životinja izdanim najkasnije 31. kolovoza 2016. u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 u inačici prije izmjena uvedenih ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 178, 28.6.2013., str. 109.).


PRILOG

Dio 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO 1.

Image

Tekst slike

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

DRŽAVA:

Veterinarski certifikat za EU

Dio I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Telefon

I.2. Referentni broj certifikata

I.2.a

I.3. Središnje nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

Telefon

I.6. Osoba odgovorna za pošiljke u EU-u

I.7. Zemlja podrije-tla

Oznaka ISO

I.8. Područje podrijetla

Ozna-ka

I.9. Zemlja odredišta

Ozna-ka ISO

I.10. Regija odredišta

Ozna-ka

I.11. Mjesto podrijetla

I.12. Mjesto odredišta

I.13. Mjesto utovara

I.14. Datum otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

I.16. Ulazna granična veterinarska postaja u EU

I.17. Brojevi CITES-a

I.18. Opis robe

I.19. Oznaka robe (oznaka HS)

010619

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvoda

I.22. Ukupni broj pakiranja

I.23. Broj plombe/kontejnera

I.24. Vrsta pakiranja

Image

Tekst slike

I.25. Pošiljka je namijenjena za:

Kućni ljubimci

I.26. Za provoz u treću zemlju

I.27. Za uvoz ili ulaz u EU

I.28. Identifikacija proizvoda

Vrsta

(znanstveni naziv)

Spol

Boja

Pasmina

Identifikacijski broj

[dd. mm. gggg.]

Sustav identifikacije

Datum rođenja

Image

Tekst slike

ZEMLJA

Nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

II. Podaci o zdravlju

II.a Referentni broj certifikata

II.b

Ja, u nastavku potpisani službeni veterinar (1)/veterinar kojeg je ovlastilo nadležno tijelo (1), (unijeti ime državnog područja ili treće zemlje) potvrđujem da:

Svrha/priroda putovanja koju potvrđuje posjednik:

II.1. u izjavi (2) koju prilaže posjednik ili fizička osoba koja ima pismeno odobrenje posjednika za obavljanje nekomercijalnog premještanja životinja u ime posjednika, potkrijepljenoj dokazima (3) navedeno je da će životinje opisane u rubrici I.28. pratiti posjednika ili fizičku osobu koja ima pismeno odobrenje posjednika za obavljanje nekomercijalnog premještanja životinja u ime posjednika u roku od najviše pet dana takvog premještanja i da nisu predmet premještanja koje ima za cilj prodaju ili prijenos vlasništva te da će tijekom nekomercijalnog premještanja ostati pod odgovornošću

(1) bilo [posjednika;]

(1) ili [fizičke osobe koja ima pismeno odobrenje posjednika za obavljanje nekomercijalnog premještanja životinja u ime posjednika;]

(1) ili [fizičke osobe koju je odredio prijevoznik s kojim je posjednik ugovorio obavljanje nekomercijalnog premještanja životinja u ime posjednika;]

(1) bilo [II.2. broj životinja opisanih u rubrici I.28. koje se premještaju nije veći od pet;]

(1) ili [II.2. broj životinja opisanih u rubrici I.28. koje se premještaju veći je od pet, imaju više od šest mjeseci i sudjelovat će na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili na treninzima za takva događanja, a posjednik ili fizička osoba iz točke II.1. dostavila je dokaze (3) da su životinje registrirane

(1) bilo [za prisustvovanje takvom događanju;]

(1) ili [pri udruzi koja organizira takva događanja;]

Potvrda o cijepljenju protiv bjesnoće i testu titracije protutijela na bjesnoću:

(1) bilo [II.3. životinje opisane u rubrici I.28. imaju manje od 12 tjedana i nisu primile cjepivo protiv bjesnoće, ili imaju između 12 i 16 tjedana i primile su cjepivo protiv bjesnoće, ali nije protekao 21 dan od primarnog cijepljenja protiv bjesnoće provedenog u skladu sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 576/2013 (4), i

II.3.1. državno područje ili treća zemlja podrijetla životinja navedena u rubrici I.1. navedena je u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 i država članica odredišta navedena u rubrici I.5. obavijestila je javnost da odobrava premještanje takvih životinja na svoje državno područje i da su praćene

(1) bilo [II.3.2. priloženom izjavom (5) posjednika ili fizičke osobe iz točke II.1. u kojoj se navodi da od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja životinje nisu imale kontakt s divljim životinjama vrsta prijemljivih na bjesnoću;]

(1) ili [II.3.2. njihovom majkom o kojoj su još uvijek ovisne i može se utvrditi da je majka primila prije njihova rođenja cjepivo protiv bjesnoće koje je bilo sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 576/2013;]]

Dio II.: Certificiranje

Image

Tekst slike

ZEMLJA

Nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

II. Podaci o zdravlju

II.a Referentni broj certifikata

II.b

(1) ili/i [II.3. životinje opisane u rubrici I.28. imale su manje od 12 tjedana u trenutku cijepljenja protiv bjesnoće i protekao je najmanje 21 dan od primarnog cijepljenja protiv bjesnoće (4) provedenog u skladu sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 576/2013 i sva daljnja ponovna cijepljenja obavljena su unutar razdoblja valjanosti prethodnog cijepljenja (6); i

(1) bilo [II.3.1. životinje opisane u rubrici I.28. dolaze s državnog područja ili iz treće zemlje navedene u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 bilo izravno, kroz državno područje ili treću zemlju navedenu u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 ili kroz državno područje ili treću zemlju koje nisu one navedene u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 u skladu s točkom (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 (7), a pojedinosti o trenutačnom cijepljenju protiv bjesnoće navedene su u tablici u nastavku;]

(1) ili [II.3.1. životinje opisane u rubrici I.28. dolaze iz ili se moraju provoziti kroz državno područje ili treću zemlju koja nije navedena u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013, a test titracije protutijela na bjesnoću (8) proveden na uzorku krvi koji je uzeo veterinar kojeg je ovlastilo nadležno tijelo na datum naveden u tablici u nastavku najranije 30 dana nakon prethodnog cijepljenja i najmanje tri mjeseca prije izdavanja ovog certifikata pokazao je titar protutijela 0,5 IJ/ml (9) ili viši, i sva ponovljena cijepljenja provedena su unutar razdoblja valjanosti prethodnog cijepljenja (6), a pojedinosti o trenutačnom cijepljenju protiv bjesnoće i datumu uzorkovanja za testiranje na imunološki odgovor navedene su u sljedećoj tablici:

Alfanumerički kod transpondera ili tetovaže životinje

Datum primjene i/ili čitanja (10)

[dd. mm. gggg.]

Datum cijepljenja

[dan/mjesec/godina]

Naziv i proizvođač cjepiva

Broj serije

Valjanost cjepiva

Datum uzimanja uzorka krvi

[dd. mm. gggg.]

od

[dd. mm. gggg.]

do

[dd. mm. gggg.]

]]

Image

Tekst slike

ZEMLJA

Nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

II. Podaci o zdravlju

II.a Referentni broj certifikata

II.b

Potvrda o tretiranju protiv parazita:

(1) bilo [II.4. psi opisani u rubrici I.28. namijenjeni su za državu članicu navedenu u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1152/2011 i tretirani su protiv Echinococcus multilocularis, a pojedinosti liječenja koje je obavio veterinar u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe (EU) br. 1152/2011 (11) (12) (13) navedene su u sljedećoj tablici.]

(1) ili [II.4. psi opisani u rubrici I.28. nisu bili tretirani protiv Echinococcus multilocularis (11).]

Transponder ili broj tetovaže psa

Tretiranje protiv ehinokokoze

Veterinar zadužen za cijepljenje

Naziv i proizvođač proizvoda

Datum [dd. mm. gggg.] i vrijeme liječenja [00.00]

Ime, tiskanim slovima, pečat i potpis

]]

Napomene

(a) Ovaj se certifikat odnosi na pse (Canis lupus familiaris), mačke (Felis silvestris catus) i pitome vretice (Mustela putorius furo).

(b) Ovaj certifikat vrijedi 10 dana od datuma kad ga je izdao službeni veterinar do datuma dokumenta-cijskog i identifikacijskog pregleda na određenoj točki ulaza putnika u Uniju (dostupno na http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

U slučaju brodskog prijevoza razdoblje od 10 dana produljuje se za dodatno razdoblje koje odgovora trajanju putovanja brodom.

Za potrebe daljnjeg premještanja u druge države članice ovaj certifikat vrijedi od datuma dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda tijekom ukupno četiri mjeseca ili do datuma isteka valjanosti cjepiva protiv bjesnoće ili dok se uvjeti koji se odnose na životinje mlađe od 16 tjedana iz točke II.3. prestanu primjenjivati, ovisno što je od navedenog ranijeg datuma. Molimo uvažiti da su određene države članice obznanile da premještanje životinja mlađih od 16 tjedana iz točke II.3. na njihovo državno područje nije dozvoljeno. Možete se raspitati na adresi http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Dio I.:

Rubrika I.5.: Primatelj: navesti državu članicu prvog odredišta.

Rubrika I.28.: Način identifikacije: odabrati sljedeće: transponder ili tetovaža.

Identifikacijski broj: navesti alfanumerički kod transpondera ili tetovaže.

Datum rođenja: kako je naveo posjednik.

Image

Tekst slike

ZEMLJA

Nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

II. Podaci o zdravlju

II.a Referentni broj certifikata

II.b

Dio II.:

(1) Upišite prema potrebi.

(2) Izjava iz točke II.1. mora se priložiti certifikatu i mora odgovarati obrascu i dodatnim zahtjevima iz dijela 3. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013.

(3) Dokazi iz točke II.1. (npr. ulazni kupon, avionska karta) i točke II.2. (npr. potvrda o ulasku na događaj, dokaz o članstvu) moraju se dostaviti na zahtjev nadležnog tijela odgovornog za preglede iz točke (b) napomena.

(4) Svako ponovljeno cijepljenje smatra se primarnim cijepljenjem ako nije obavljeno unutar razdoblja valjanosti prethodnog cijepljenja.

(5) Izjava iz točke II.3.2. koja se mora priložiti certifikatu mora biti sukladna sa zahtjevima u vezi formata, izgleda i jezika iz dijela 1. i dijela 3. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013.

(6) Certifikatu je potrebno priložiti ovjerenu presliku s podacima o identifikaciji i cijepljenju životinja.

(7) Za treću opciju vrijedi uvjet da posjednik ili fizička osoba iz točke II.1. dostavi na zahtjev nadležnih tijela odgovornih za preglede iz točke (b) izjavu u kojoj se navodi da životinje nisu imale kontakt sa životinjama vrsta prijemljivih na bjesnoću i da su ostale zatvorene unutar prijevoznog sredstva ili područja međunarodne zračne luke tijekom provoza kroz državno područje ili treću zemlju koja nije navedena u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013. Ta izjava mora biti sukladna sa zahtjevima u vezi s formatom, izgledom i jezikom iz dijela 2. i dijela 3. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013.

(8) Test titracije protutijela na bjesnoću iz točke II.3.1.:

— mora se obaviti na uzorku koji je uzeo veterinar kojeg je ovlastilo nadležno tijelo najranije 30 dana nakon datuma cijepljenja te tri mjeseca prije datuma uvoza;

— mora rezultirati titrom neutralizirajućih protutijela na virus bjesnoće u serumu 0,5 IJ/ml ili višim;

— mora se obaviti u laboratoriju odobrenom u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2000/258/EZ (popis odobrenih laboratorija dostupan je na adresi http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— nije ga potrebno ponavljati kod životinje kod koje je prethodni test dao zadovoljavajuće rezultate, a bila je ponovno cijepljena unutar razdoblja roka trajanja prethodnog cijepljenja.

Certifikatu je potrebno priložiti ovjerenu presliku službenog izvješća o rezultatima testa na protutijela bjesnoće iz točke II.3.1. izdanu od odobrenog laboratorija.

(9) Potvrđivanjem tog rezultata službeni veterinar jamči da je provjerio što je bolje mogao, a kada je to potrebno i stupanjem u kontakt s laboratorijem navedenim u izvješću, autentičnost laboratorijskog izvješća o rezultatima testa titracije protutijela na bjesnoću iz točke II.3.1.

(10) U vezi s bilješkom (6), prije bilo kojeg unosa u ovaj certifikat mora se provjeriti označivanje predmetnih životinja ugradnjom transpondera ili jasno čitljivom tetovažom tetoviranom prije 3. srpnja 2011., a to označivanje mora prethoditi svakom cijepljenju ili, ako je primjenjivo, testiranju koje se provodi na tim životinjama.

Image Tekst slike

Top