Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0146

2006/146/EZ: Odluka Komisije od 21. veljače 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 417) Tekst značajan za EGP

OJ L 55, 25.2.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 303–308 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 51 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 51 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/146(1)/oj

03/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

68


32006D0146


L 055/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 21. veljače 2006.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 417)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/146/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno njezin članak 18. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 1999/507/EZ od 26. srpnja 1999. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije (2) bila je nekoliko puta značajno izmijenjena (3). Zbog jasnoće i racionalnosti, dotična Odluka treba se kodificirati.

(2)

Glavne uvjeti zdravlja životinja s kojima se države članice moraju uskladiti pri uvozu iz trećih zemalja pasa, mačaka i drugih životinja prijemljivih na bjesnoću, utvrđene su Direktivom Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ (4). Međutim, veterinarsko certificiranje još nije usklađeno.

(3)

U Australiji i Maleziji proglašeni su smrtni slučajevi zbog bolesti Hendra i Nipah kod ljudi.

(4)

Velešišmiši roda Pteropus smatraju se prirodnim domaćinima virusa bolesti Hendra i pretpostavlja se da su rezervoari virusa bolesti Nipah. Međutim, ti sisavci ne pokazuju kliničke znakove bolesti i mogu biti nositelji virusa uz prisutnost neutralizirajućih protutijela.

(5)

Velešišmiši se ponekad uvoze iz trećih zemalja. Do donošenja uvjeta zdravlja životinja za uvoz velešišmiša u Zajednicu, čini se nužnim uvesti određene zaštitne mjere u vezi s bolestima Hendra i Nipah.

(6)

Bolest Hendra može se prenijeti mačkama, a psi i mačke se mogu zaraziti bolešću Nipah. Izlaganje tim virusima potiče serokonverziju u bolesnih životinja i rekonvalescentnih životinja, što se može utvrditi laboratorijskim testovima.

(7)

Prisutnost tih zoonoza u gore navedenim zemljama može predstavljati opasnost za ljude i prijemljive životinje u Zajednici.

(8)

Nužno je usvojiti zaštitne mjere na razini Zajednice u vezi s uvozom velešišimiša, pasa i mačaka iz Malezije (poluotoka) i Australije.

(9)

Međutim, bolest Hendra, s obzirom da je to bolest koja prema australskom zakonodavstvu podliježe obveznoj prijavi, u Australiji nije zabilježena od 1999. godine. Prema tome, ne zahtijeva se izvođenje posebnih laboratorijskih testova za mačke koje se uvoze iz Australije.

(10)

Zbog jasnoće, trebalo bi sastaviti odredbe kojima se dopušta provoz pasa i mačaka kroz međunarodne zračne luke u Maleziji.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Zabranjuje se uvoz velešišmiša roda Pteropus iz Malezije (poluotoka) i Australije.

2.   Odstupajući od stavka 1. i ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 92/65/EEZ, velešišmiši roda Pteropus mogu se uvesti pod sljedećim uvjetima:

(a)

životinje potječu iz zatočeništva;

(b)

životinje su bile izolirane u karantenskim prostorima najmanje 60 dana;

(c)

životinje su podvrgnute serum neutralizacijskom testu ili odobrenom ELISA testu na protutijela na viruse bolesti Hendra i Nipah s negativnim rezultatom, provedenim na uzorcima krvi uzetim dva puta u razmaku od 21 do 30 dana, od kojih se drugi uzorak treba uzeti unutar 10 dana od izvoza, izvedenim u laboratoriju koji su za te testove odobrila nadležna tijela.

Članak 2.

1.   Zabranjuje se uvoz pasa i mačaka iz Malezije (poluotoka).

2.   Odstupajući od stavka 1. psi i mačke mogu se uvesti pod sljedećim uvjetima:

(a)

životinje nisu bile u kontaktu sa svinjama tijekom najmanje proteklih 60 dana prije izvoza;

(b)

životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Nipah;

(c)

životinje su podvrgnute ELISA testu za određivanje protutijela IgG s negativnim rezultatom, provedenim na uzorku krvi uzetim unutar 10 dana od izvoza, provedenim u laboratoriju koji su za test na protutijela na viruse bolesti Nipah odobrila nadležna veterinarska tijela.

3.   Zabrana koja se spominje u stavku 1. ne odnosi se na pse i mačke u provozu, pod uvjetom da ne napuštaju prostor međunarodne zračne luke.

Članak 3.

1.   Zabranjuje se uvoz mačaka iz Australije.

2.   Odstupajući od stavka 1., mačke se mogu uvesti pod uvjetom da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Hendra.

3.   Zabrana koja se spominje u stavku 1. ne odnosi se na mačke u provozu, pod uvjetom da ne napuštaju prostor međunarodne zračne luke.

Članak 4.

Odluka 1999/507/EZ stavlja se izvan snage.

Upute na Odluku stavljenu izvan snage tumače se kao upute na ovu Odluku i trebaju se čitati u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(2)  SL L 194, 27.7.1999., str. 66. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2000/708/EZ (SL L 289, 16.11.2000., str. 41.).

(3)  Vidjeti Prilog I.

(4)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/68/EZ (SL L 139, 30.4.2004., str. 320., ispravljena u SL L 226, 25.6.2004., str. 128.).


PRILOG I.

Odluka stavljena izvan snage s njezinim sljedećim izmjenama

Odluka Komisije 1999/507/EZ

(SL L 194, 27.7.1999., str. 66.)

Odluka Komisije 1999/643/EZ

(SL L 255, 30.9.1999., str. 38.)

Odluka Komisije 2000/6/EZ

(SL L 3, 6.1.2000., str. 29.)

Odluka Komisije 2000/708/EZ

(SL L 289, 16.11.2000., str. 41.)


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka 1999/507/EZ

Ova Odluka

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2., uvodne riječi

Članak 1. stavak 2., uvodne riječi

Članak 1. stavak 2., prva alineja

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2., druga alineja

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 2., treća alineja

Članak 1. stavak 2. točka (c)

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2., uvodne riječi

Članak 2. stavak 2., uvodne riječi

Članak 2. stavak 2., prva alineja

Članak 2. stavak 2. točka (a)

Članak 2. stavak 2., druga alineja

Članak 2. stavak 2. točka (b)

Članak 2. stavak 2., treća alineja

Članak 2. stavak 2. točka (c)

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Prilog I.

Prilog II.


Top