EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1060

Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP) Tekst značajan za EGP

OJ L 302, 17.11.2009, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 176 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj

06/Sv. 4

HR

Službeni list Europske unije

176


32009R1060


L 302/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Agencije za kreditni rejting igraju važnu ulogu na globalnom tržištu vrijednosnih papira i bankarstva budući da se kreditnim rejtingom koriste ulagatelji, zajmoprimci, izdavatelji i vlade u donošenju informiranih investicijskih i financijskih odluka. Kreditne institucije, investicijska društva, društva za životno i neživotno osiguranje, društva za reosiguranje, subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje mogu se oslanjati na navedene kreditne rejtinge pri izračunu svojih kapitalnih zahtjeva u svrhu solventnosti ili pri izračunu rizika u svojim investicijskim aktivnostima. Stoga kreditni rejtinzi značajno utječu na rad tržišta i na povjerenje ulagatelja i potrošača. Zato je neophodno da se aktivnosti vezane uz kreditni rejting provode u skladu s načelima integriteta, transparentnosti, odgovornosti i dobrog upravljanja kako bi se osiguralo da dobiveni kreditni rejtinzi koji se koriste u Zajednici budu neovisni, objektivni i odgovarajuće kvalitete.

(2)

Trenutačno većina agencija za kreditni rejting ima sjedište izvan Zajednice. Većina država članica ne regulira aktivnosti agencija za kreditni rejting ni uvjete za dodjelu kreditnih rejtinga. Unatoč svom velikom značaju za funkcioniranje financijskih tržišta, agencije za kreditni rejting podliježu pravu Zajednice samo u ograničenim područjima, posebno u okviru Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (4). Nadalje, Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (5) i Direktiva 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija (6) odnose se na agencije za kreditni rejting. Stoga je važno propisati pravila kojima se osigurava adekvatna kvaliteta svih kreditnih rejtinga koje dodjeljuju agencije za kreditni rejting registrirane u Zajednici i kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting koje dodjeljuju kreditne rejtinge podliježu strogim zahtjevima. Komisija će i nadalje surađivati sa svojim međunarodnim partnerima kako bi osigurala usklađivanje pravila koja se primjenjuju na agencije za kreditni rejting. Trebalo bi biti moguće osloboditi pojedine središnje banke koje dodjeljuju kreditne rejtinge iz ove Uredbe pod uvjetom da one ispunjavaju relevantne važeće uvjete koji osiguravaju neovisnost i integritet njihovih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i koji su jednako strogi kao i zahtjevi propisani ovom Uredbom.

(3)

Ova Uredba ne nameće opću obvezu ocjenjivanja financijskih instrumenata ili financijskih obveza u skladu s ovom Uredbom. Posebno se njom ne zahtijeva od subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koji su definirani Direktivom Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (7) ili od institucija za strukovno mirovinsko osiguranje definiranih Direktivom 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za mirovinsko osiguranje (8) da ulažu samo u financijske instrumente kojima je dodijeljen rejting u skladu s ovom Uredbom.

(4)

Ova Uredba ne nameće opću obvezu financijskim institucijama ili ulagateljima da ulažu samo u vrijednosne papire za koje je objavljen prospekt u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje (9) i Uredbom Komisije (EZ) br. 809/2004/EZ od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (10) i kojima je dodijeljen rejting u skladu s ovom Uredbom. Nadalje, ovom se Uredbom ne zahtijeva od izdavatelja ili ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu dobivanje kreditnih rejtinga za vrijednosne papire koji podliježu zahtjevu objave prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) br. 809/2004.

(5)

Prospekt objavljen u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) br. 809/2004 treba sadržavati jasne i istaknute informacije o tome je li kreditni rejting predmetnih vrijednosnih papira dodijelila agencija za kreditni rejting koja je osnovana u Zajednici i registrirana u skladu s ovom Uredbom. Međutim, ništa u ovoj Uredbi ne sprečava osobe odgovorne za objavu prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) br. 809/2004 da u prospekt uključe sve značajne informacije, uključujući kreditne rejtinge koji su dodijeljeni u trećim zemljama kao i povezane informacije.

(6)

Uz dodjelu kreditnih rejtinga i obavljanje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting, agencije za kreditni rejting također trebaju moći obavljati pomoćne aktivnosti na profesionalnoj osnovi. Obavljanje pomoćnih aktivnosti ne smije dovesti u pitanje neovisnost ili integritet aktivnosti vezanih uz kreditni rejting agencija za kreditni rejting.

(7)

Ova Uredba primjenjuje se na kreditne rejtinge koje dodjeljuju agencije za kreditni rejting registrirane u Zajednici. Glavni je cilj ove Uredbe zaštita stabilnosti financijskih tržišta i ulagatelja. Kreditni bodovi, sustavi za ocjenjivanje kreditne sposobnosti i slične procjene vezane uz obveze koje proizlaze iz odnosa prema potrošačima, komercijalnih ili industrijskih odnosa ne spadaju u područje primjene ove Uredbe.

(8)

Agencije za kreditni rejting trebaju na dobrovoljnoj osnovi primjenjivati Osnove kodeksa ponašanja za agencije za kreditni rejting koje izdaje Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (Kodeks IOSCO-a). U 2006. Komisija je Komunikacijom o agencijama za kreditni rejting (11) pozvala Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR), koji je ponovno uspostavljen na temelju Odluke Komisije 2009/77/EZ (12), da prati usklađenost s Kodeksom IOSCO-a i da o tome podnosi godišnje izvješće Komisiji.

(9)

Europsko vijeće se na zasjedanju 13. i 14. ožujka 2008. usuglasilo o skupini zaključaka kako bi odgovorilo na glavne slabosti financijskog sustava. Jedan od ciljeva sastoji se u unaprjeđenju tržišnog funkcioniranja i poticajnih struktura, uključujući ulogu agencija za kreditni rejting.

(10)

Smatra se da agencije za kreditni rejting nisu, kao prvo, uspjele dovoljno rano odraziti u svojim kreditnim rejtinzima pogoršanje tržišnih uvjeta i da, kao drugo, nisu uspjele na vrijeme uskladiti svoje kreditne rejtinge nakon produbljivanja tržišne krize. Ti se propusti na najprikladniji način mogu ispraviti mjerama koje se odnose na sukobe interesa, kvalitetu kreditnih rejtinga, transparentnost i interno upravljanje agencija za kreditni rejting te na praćenje aktivnosti agencija za kreditni rejting. Korisnici kreditnih rejtinga ne smiju se slijepo oslanjati na kreditne rejtinge, već se moraju u najvećoj mjeri potruditi da izvrše vlastitu analizu i uvijek na primjeren način temeljito analiziraju svu dokumentaciju radi odluke o tome u kojoj će se mjeri oslanjati na takve kreditne rejtinge.

(11)

Potrebno je propisati zajednički okvir za pravila u vezi s povećanjem kvalitete kreditnih rejtinga, posebno kvalitete kreditnih rejtinga kojima se koriste financijske institucije i osobe na koje se primjenjuju usklađena pravila Zajednice. Ako nema takvog zajedničkog okvira, postoji opasnost da će države članice poduzeti različite mjere na nacionalnoj razini, što bi imalo izravan negativni učinak i što bi sprečavalo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta, budući da bi se na agencije za kreditni rejting koje dodjeljuju kreditne rejtinge za financijske institucije u Zajednici u različitim državama primjenjivala različita pravila. Osim toga, razlike u zahtjevima vezanim uz kvalitetu kreditnih rejtinga mogle bi dovesti do razlika u razini zaštite ulagatelja i potrošača. Potrošači bi, nadalje, trebali moći vršiti usporedbu kreditnih rejtinga dodijeljenih u Zajednici s kreditnim rejtinzima dodijeljenim na međunarodnoj razini.

(12)

Ova Uredba ne utječe na korištenje kreditnih rejtinga od strane osoba koje nisu one navedene u ovoj Uredbi.

(13)

Poželjno je omogućiti da se kreditni rejtinzi dodijeljeni u trećim zemljama mogu koristiti u regulatorne svrhe u Zajednici pod uvjetom da oni ispunjavaju zahtjeve koji su jednako strogi kao i zahtjevi propisani ovom Uredbom. Ovom se Uredbom uvodi mehanizam priznavanja, kojim se agencijama za kreditni rejting osnovanim u Zajednici i registriranim u skladu s njezinim odredbama dopušta priznavanje kreditnih rejtinga dodijeljenih u trećim zemljama. U slučaju priznavanja kreditnog rejtinga dodijeljenog u određenoj trećoj zemlji, agencije za kreditni rejting dužne su utvrditi i redovito pratiti jesu li aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje rezultiraju dodjelom takvih kreditnih rejtinga usklađene sa zahtjevima za dodjelu kreditnih rejtinga koji su jednako strogi kao i oni propisani ovom Uredbom te na taj način u praksi postižu iste ciljeve i učinke.

(14)

Kako bi se odgovorilo na zabrinjavajuću činjenicu da slučajevi kada agencije za kreditni rejting nisu osnovane u Zajednici mogu predstavljati značajnu prepreku učinkovitom nadzoru u najboljem interesu financijskih tržišta u Zajednici, navedeni mehanizam priznavanja potrebno je uvesti za agencije za kreditni rejting koje su povezane ili usko surađuju s agencijama za kreditni rejting osnovanim u Zajednici. Međutim, u pojedinim će slučajevima možda biti potrebno uskladiti zahtjev za fizičku prisutnost u Zajednici, posebno u pogledu manjih agencija za kreditni rejting iz trećih zemalja koje nemaju predstavništvo ili filijalu u Zajednici. U slučaju takvih agencija za kreditni rejting potrebno je uspostaviti poseban mehanizam certifikacije, ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica.

(15)

Certifikacija treba biti moguća nakon što Komisija utvrdi jednakost zakonskog i nadzornog okvira treće zemlje sa zahtjevima ove Uredbe. Predviđeni mehanizam utvrđivanja jednakosti ne smije omogućiti automatski pristup Zajednici, već treba pružiti mogućnost procjenjivanja prihvatljivih agencija za kreditni rejting iz treće zemlje na pojedinačnoj osnovi i dobivanje oslobođenja od ispunjavanja pojedinih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Zajednici, uključujući i zahtjev za fizičku prisutnost u Zajednici.

(16)

Ovom Uredbom također se zahtijeva od agencija za kreditni rejting iz treće zemlje da ispunjavaju kriterije koji predstavljaju opće preduvjete za integritet njihovih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting radi sprečavanja utjecaja nadležnih tijela i ostalih tijela javne vlasti te treće zemlje na sadržaj kreditnih rejtinga i da osiguraju adekvatnu politiku u pogledu sukoba interesa, rotaciju analitičara rejtinga i redovito i stalno objavljivanje.

(17)

Još jedan važan preduvjet za pouzdan mehanizam priznavanja i sustav utvrđivanja jednakosti jesu odgovarajući dogovori o suradnji između nadležnih tijela matičnih država članica i relevantnih tijela nadležnih za agencije za kreditni rejting trećih zemalja.

(18)

Agencija za kreditni rejting koja je priznala kreditne rejtinge dodijeljene u trećoj zemlji u potpunosti je i bezuvjetno odgovorna za tako priznate kreditne rejtinge i za ispunjavanje relevantnih uvjeta iz ove Uredbe.

(19)

Ova Uredba ne primjenjuje se na kreditne rejtinge koje agencija za kreditni rejting izrađuje na temelju pojedinačnog naloga i predaje isključivo osobi koja je taj zahtjev podnijela i koji nisu namijenjeni javnom objavljivanju ili distribuciji na temelju pretplate.

(20)

Financijske analize, preporuke za ulaganje i ostale procjene vrijednosti ili cijene nekog financijskog instrumenta ili financijske obveze ne smiju se smatrati kreditnim rejtinzima.

(21)

Nenaručeni kreditni rejting, odnosno kreditni rejting koji nije dodijeljen na zahtjev izdavatelja ili subjekta kojem se dodjeljuje rejting, mora biti jasno označen kao takav i mora se razlikovati od naručenih kreditnih rejtinga na primjeren način.

(22)

Radi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa, težište profesionalne aktivnosti agencija za kreditni rejting sastoji se u dodjeli kreditnih rejtinga. Agenciji za kreditni rejting ne smije biti dopušteno obavljati konzultantske poslove ili poslove investicijskog savjetovanja. Posebno, agencija za kreditni rejting ne smije davati prijedloge ili preporuke u pogledu oblika strukturiranog financijskog instrumenta. Međutim, agencijama za kreditni rejting treba biti dopušteno pružanje pomoćnih usluga ako to ne dovodi do sukoba interesa s dodjelom kreditnih rejtinga.

(23)

Agencije za kreditni rejting trebaju se koristiti strogim, sustavnim i postojanim metodologijama za dodjelu rejtinga koje podliježu validaciji temeljenoj, između ostalog, na odgovarajućim podacima iz prošlosti i retroaktivnom testiranju. Taj zahtjev ne smije međutim biti povod nadležnim tijelima i državama članicama da utječu na sadržaj kreditnih rejtinga i na metodologije. Isto tako, zahtjev prema kojem su agencije za kreditni rejting dužne preispitati kreditne rejtinge najmanje jednom godišnje ne smije dovesti u pitanje obvezu agencija za kreditni rejting da kontinuirano prate svoje kreditne rejtinge i da ih prema potrebi preispituju. Navedeni se zahtjevi ne smiju primjenjivati na način kojim se sprečava ulazak na tržište novih agencija za kreditni rejting.

(24)

Kreditni rejtinzi moraju biti dobro utemeljeni i čvrsto argumentirani, kako bi se izbjeglo njihovo dovođenje u pitanje.

(25)

Agencije za kreditni rejting dužne su javno objaviti informacije o metodologijama, modelima i ključnim pretpostavkama vezanim uz kreditni rejting koje koriste u svojim aktivnostima vezanim uz kreditni rejting. Objavljene informacije o modelima moraju sadržavati toliko pojedinosti da daju dovoljno podataka korisnicima kreditnih rejtinga za provođenje vlastite temeljite analize pri donošenju odluke o tome trebaju li se oslanjati na te kreditne rejtinge. Međutim, objava informacija o modelima mora biti takve prirode da ne otkriva osjetljive poslovne informacije ili da ozbiljno ne ugrožava inovacije.

(26)

Agencije za kreditni rejting trebaju uspostaviti primjerene unutarnje politike i postupke vezano uz zaposlenike i ostale osobe uključene u postupak dodjele kreditnog rejtinga radi sprečavanja, identifikacije, uklanjanja ili upravljanja i objavljivanja eventualnih sukoba interesa te radi osiguranja stalne kvalitete, integriteta i temeljitosti postupka dodjele kreditnog rejtinga i njegovog preispitivanja. Takve politike i postupci trebaju posebno uključiti mehanizme unutarnje kontrole i funkciju praćenja usklađenosti.

(27)

Agencije za kreditni rejting trebaju izbjegavati situacije sukoba interesa i adekvatno rješavati takve sukobe kad su oni neizbježni radi očuvanja svoje neovisnosti. Agencije za kreditni rejting trebaju pravovremeno objavljivati sukobe interesa. Također su dužne voditi evidenciju o svim značajnim prijetnjama neovisnosti agencije za kreditni rejting, kao i prijetnjama neovisnosti njihovih zaposlenika i ostalih osoba uključenih u postupak dodjele kreditnog rejtinga te o zaštitnim mjerama korištenim za ublažavanje tih prijetnji.

(28)

Agencija za kreditni rejting ili grupa agencija za kreditni rejting dužna je održavati mehanizme za dobro poslovno upravljanje. Prilikom utvrđivanja mehanizama poslovnog upravljanja, agencija za kreditni rejting ili grupa agencija za kreditni rejting dužna je voditi računa o potrebi da se osigura dodjeljivanje neovisnih i objektivnih kreditnih rejtinga adekvatne kvalitete.

(29)

Kako bi se osigurala neovisnost postupka dodjele kreditnog rejtinga od poslovnih interesa agencije za kreditni rejting kao društva, agencije za kreditni rejting dužne su osigurati neovisnost najmanje jedne trećine, i ne manje od dva člana upravnog ili nadzornog odbora, u skladu s točkom 13. odjeljka III. Preporuke Komisije 2005/162/EZ od 15. veljače 2005. o ulozi neizvršnih direktora ili članova nadzornih odbora uvrštenih dioničkih društava i o komisijama upravnog ili nadzornog odbora (13). Nadalje, važno je da većina višeg rukovodstva, uključujući sve neovisne članove upravnog ili nadzornog odbora, posjeduje dovoljnu stručnost u relevantnim područjima financijskih usluga. Službenik zadužen za praćenje usklađenosti dužan je podnositi redovita izvješća o izvršavanju svojih zadaća višem rukovodstvu i neovisnim članovima upravnog ili nadzornog odbora.

(30)

Kako bi se izbjegao sukob interesa, naknade neovisnim članovima upravnog ili nadzornog odbora ne smiju ovisiti o poslovnim rezultatima agencije za kreditni rejting.

(31)

Agencija za kreditni rejting treba rasporediti dovoljan broj zaposlenika koji posjeduju primjereno znanje i iskustvo za svoje aktivnosti vezane uz kreditni rejting. Agencija za kreditni rejting posebno je dužna osigurati adekvatne ljudske potencijale i izvore financijskih sredstava za dodjelu, praćenje i ažuriranje kreditnih rejtinga.

(32)

Kako bi se uzela u obzir specifična situacija agencija za kreditni rejting s manje od 50 zaposlenika, nadležnim tijelima treba omogućiti izuzimanje takvih agencija za kreditni rejting od obveze ispunjavanja pojedinih obveza propisanih ovom Uredbom u pogledu uloge neovisnih članova odbora, funkcije praćenja usklađenosti i sustava rotacije, pod uvjetom da navedene agencije za kreditni rejting mogu dokazati da ispunjavaju određene uvjete. Nadležna tijela trebaju posebno ispitati je li veličina agencije za kreditni rejting određena tako da agenciji za kreditni rejting ili grupi agencija za kreditni rejting omogući izbjegavanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe. Primjena oslobođenja od strane nadležnih tijela država članica treba se provoditi tako da se izbjegnu rizici fragmentacije unutarnjeg tržišta i da se jamči jednoobrazna primjena prava Zajednice.

(33)

Dugotrajni odnosi s istim subjektima kojima se dodjeljuje rejting ili s njima povezanim trećim osobama mogu dovesti u pitanje neovisnost analitičara rejtinga i osoba koje odobravaju kreditne rejtinge. Navedeni analitičari i navedene osobe stoga podliježu primjerenom sustavu rotacije kojim se osigurava postupna promjena analitičkih timova i odbora za kreditni rejting.

(34)

Agencije za kreditni rejting trebaju osigurati da se metodologije, modeli i ključne pretpostavke vezane uz rejting, poput matematičkih pretpostavki ili pretpostavki o korelaciji, koje se koriste za određivanje kreditnog rejtinga primjereno održavaju, ažuriraju i redovito podvrgavaju opsežnom preispitivanju te da se njihov opis objavljuje na način koji omogućava opsežno preispitivanje. U slučajevima kada nedostatak pouzdanih podataka ili složena struktura nove vrste financijskog instrumenta, posebno strukturiranog financijskog instrumenata, ozbiljno dovodi u pitanje sposobnost agencije za kreditni rejting da izradi pouzdan kreditni rejting, agencija za kreditni rejting ne smije dodijeliti kreditni rejting ili treba povući postojeći kreditni rejting. Promjene u kvaliteti informacija dostupnih za praćenje postojećeg kreditnog rejtinga moraju biti objavljene uz navedeno preispitivanje te je, ovisno o slučaju, potrebno izvršiti promjenu kreditnog rejtinga.

(35)

Kako bi se osigurala kvaliteta kreditnih rejtinga, agencija za kreditni rejting treba poduzeti mjere kojima se osigurava pouzdanost informacija kojima se koristi u dodjeljivanju kreditnih rejtinga. U tu svrhu agencija za kreditni rejting treba se, inter alia, moći osloniti na neovisno revidirane financijske izvještaje i druge javno objavljene informacije; verifikaciju koju provodi renomirana treća osoba; provjeru primljenih informacija metodom slučajnog odabira; ili ugovorne odredbe koje jasno propisuju odgovornost subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezanih trećih osoba ako se u okviru ugovora svjesno dostavljaju činjenično netočne informacije ili informacije koje dovode u zabludu ili ako subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezane treće osobe ne provode potrebnu temeljitu analizu u pogledu točnosti informacija u skladu s uvjetima ugovora.

(36)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje obvezu agencija za kreditni rejting da zaštite pravo na privatnost fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (14).

(37)

Neophodno je da agencije za kreditni rejting utvrde odgovarajuće postupke za redovito preispitivanje metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting kojima se koriste agencije za kreditni rejting kako bi mogle na prikladan način uzeti u obzir promjenljive uvjete na tržištu temeljne imovine. S ciljem osiguranja transparentnosti sve značajne modifikacije metodologija i praksi, postupaka i procesa agencija za kreditni rejting moraju se objavljivati prije njihovog stupanja na snagu, osim u slučaju kad izvanredni tržišni uvjeti zahtijevaju trenutačnu promjenu kreditnog rejtinga.

(38)

Agencija za kreditni rejting treba izdati svako svrsishodno upozorenje u pogledu rizika, uključujući i analizu osjetljivosti relevantnih pretpostavki. Ta analiza treba objasniti kako različita tržišna kretanja koja pokreću parametre ugrađene u model mogu utjecati na promjene u kreditnom rejtingu (na primjer volatilnost). Agencija za kreditni rejting treba osigurati da se podaci o stopama nenaplate u prethodnim razdobljima vezanim uz njezine kategorije rejtinga mogu provjeriti i da ih je moguće kvantificirati te da pružaju dovoljnu osnovu zainteresiranim stranama za procjenu rezultata svake kategorije rejtinga u proteklim razdobljima te za procjenu pitanja jesu li se i kako kategorije rejtinga promijenile. Ako je zbog prirode kreditnog rejtinga ili drugih okolnosti neka stopa nenaplate u proteklim razdobljima neprimjerena, statistički nevaljana ili na neki drugi način dovodi u zabludu korisnike kreditnog rejtinga, agencija za kreditni rejting dužna je dati primjereno objašnjenje. Te bi informacije trebale, u mjeri u kojoj je to moguće, biti usporedive s postojećim uzorcima u toj djelatnosti, kako bi pomogle ulagateljima u usporedbi rezultata različitih agencija za kreditni rejting.

(39)

S ciljem jačanja transparentnosti kreditnih rejtinga i zaštite ulagatelja, CESR je treba voditi središnji registar u kojem se čuvaju informacije o rezultatima agencija za kreditni rejting u proteklim razdobljima i informacije o kreditnim rejtinzima dodijeljenim u prošlosti. Agencije za kreditni rejting trebaju dostavljati informacije u taj registar u standardiziranom obliku. CESR treba te informacije učiniti dostupnima javnosti i na godišnjoj razini objavljivati sažete informacije o glavnim opaženim kretanjima.

(40)

Pod određenim okolnostima strukturirani financijski instrumenti mogu imati učinke koji se razlikuju od tradicionalnih korporativnih dužničkih instrumenata. Primjena istih kategorija rejtinga na oba tipa instrumenata bez dodatnih objašnjenja mogla bi ulagatelje dovoditi u zabludu. Agencije za kreditni rejting moraju igrati važnu ulogu u podizanju svijesti korisnika kreditnih rejtinga o specifičnostima strukturiranih financijskih proizvoda u odnosu na tradicionalne financijske proizvode. Agencije za kreditni rejting trebaju stoga raditi jasnu razliku između kategorija rejtinga koje se koriste za ocjenjivanje strukturiranih financijskih instrumenata s jedne strane i kategorija rejtinga koje se koriste za ostale financijske instrumente ili financijske obveze, s druge strane, označivanjem kategorija rejtinga primjerenom oznakom.

(41)

Agencije za kreditni rejting trebaju poduzeti mjere za izbjegavanje situacija u kojima izdavatelji traže preliminarni rejting određenog strukturiranog financijskog instrumenta od nekoliko agencija za kreditni rejting kako bi utvrdili koja od njih nudi najbolji kreditni rejting za predloženu strukturu. Izdavatelji su također dužni izbjegavati takve prakse.

(42)

Agencija za kreditni rejting treba voditi evidenciju metodologije vezane za kreditni rejting i redovito je ažurirati te voditi evidenciju značajnih elemenata dijaloga između analitičara rejtinga i subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezanih trećih strana.

(43)

Kako bi se osigurala visoka razina povjerenja ulagatelja i potrošača na unutarnjem tržištu, agencije za kreditni rejting koje dodjeljuju kreditne rejtinge u Zajednici podliježu registraciji. Takva je registracija glavni preduvjet na temelju kojeg agencije za kreditni rejting mogu dodjeljivati kreditne rejtinge namijenjene korištenju u regulatorne svrhe u Zajednici. Stoga je neophodno propisati usklađene uvjete i postupak za odobravanje, suspenziju i povlačenje te registracije.

(44)

Ova Uredba ne zamjenjuje uspostavljeni postupak priznavanja vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI) u skladu s Direktivom 2006/48/EZ. Vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika koje su već priznate u Zajednici dužne su podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s ovom Uredbom.

(45)

Agenciji za kreditni rejting koju je registriralo nadležno tijelo neke države članice treba biti dopušteno dodjeljivati kreditne rejtinge diljem Zajednice. Stoga je neophodno uspostaviti jedinstveni postupak registracije svih agencija za kreditni rejting koji vrijedi unutar cijele Zajednice. Registracija agencije za kreditni rejting treba stupiti na snagu nakon stupanja na snagu odluke o registraciji koju izdaje nadležno tijelo matične države članice u skladu s relevantnim nacionalnim pravom.

(46)

Neophodno je uspostaviti jedinstveno mjesto za podnošenje zahtjeva za registraciju. CESR je dužan zaprimiti zahtjeve za registracijom te o tome odmah obavijestiti nadležna tijela u svim državama članicama. CESR također treba savjetovati nadležno tijelo matične države članice o potpunosti zahtjeva. Razmatranje zahtjeva za registraciju vrši se na nacionalnoj razini i to od strane relevantnog nadležnog tijela. Kako bi se učinkovito riješila pitanja agencija za kreditni rejting, nadležna tijela trebaju uspostaviti operativne mreže (kolegije) kojima će podrška biti djelotvorna infrastruktura informatičke tehnologije. CESR treba uspostaviti pododbor specijaliziran u području kreditnih rejtinga svake od kategorija imovine koju agencije za kreditni rejting ocjenjuju.

(47)

Pojedine agencije za kreditni rejting sastavljene su od nekoliko pravnih subjekata koji zajedno čine grupu agencija za kreditni rejting. U slučaju registracije svake pojedine agencije za kreditni rejting koja čini dio takve grupe, nadležna tijela dotičnih država članica trebaju koordinirati razmatranje zahtjeva koje su podnijele agencije za kreditni rejting koje pripadaju istoj grupi te donošenje odluka vezano uz odobravanje registracije. Međutim, treba postojati mogućnost odbijanja registracije agencije za kreditni rejting unutar grupe agencija za kreditni rejting u slučaju kad ta agencija za kreditni rejting ne ispunjava zahtjeve za registracijom dok ostali članovi takve grupe ispunjavaju sve zahtjeve za registracijom iz ove Uredbe. Budući da se kolegiju ne smije povjeriti pravo donošenja pravno obvezujućih odluka, svako od nadležnih tijela matičnih država članica članova grupe agencija za kreditni rejting mora izdati vlastitu odluku u pogledu agencije za kreditni rejting koja je osnovana na državnom području dotične države članice.

(48)

Kolegij treba predstavljati učinkovitu platformu za razmjenu informacija vezanih uz nadzor između nadležnih tijela, koordinaciju njihovih aktivnosti i nadzornih mjera potrebnih za učinkovit nadzor agencija za kreditni rejting. Kolegij mora posebno olakšavati praćenje ispunjavanja uvjeta za priznavanje kreditnih rejtinga dodijeljenih u trećim zemljama, certifikaciju, mehanizme eksternalizacije i oslobođenja u skladu s ovom Uredbom. Aktivnosti kolegija trebaju doprinijeti usklađenoj primjeni pravila iz ove Uredbe i usklađenosti nadzornih praksi.

(49)

Kako bi se ojačala praktična koordinacija aktivnosti kolegija, članovi kolegija između sebe biraju koordinatora. Koordinator predsjeda sastancima kolegija, definira mehanizme koordinacije u pisanom obliku i koordinira aktivnosti kolegija. Za vrijeme postupka registracije koordinator treba ocijeniti potrebu za produljenjem razdoblja za razmatranje zahtjeva, koordinirati takvo razmatranje i održavati vezu s CESR-om.

(50)

U studenom 2008. Komisija je uspostavila skupinu na visokoj razini sa zadaćom ispitivanja buduće europske nadzorne arhitekture u području financijskih usluga, uključujući i ulogu CESR-a.

(51)

Postojeća nadzorna arhitektura ne može se smatrati dugoročnim rješenjem za nadzor agencija za kreditni rejting. Kolegiji nadležnih tijela, od kojih se očekuje organizacija suradnje u pitanjima nadzora i unaprjeđenje usklađenosti u ovom području u Zajednici, smatraju se značajnim korakom unaprijed, no oni ne mogu zamijeniti sve prednosti koje leže u boljoj konsolidaciji nadzora djelatnosti agencija za kreditni rejting. Kriza na međunarodnim financijskim tržištima jasno je pokazala da je potrebno dalje ispitivati potrebu za sveobuhvatnim reformama regulatornog i nadzornog modela financijskog sektora Zajednice. Kako bi se postigla potrebna razina konvergencije i suradnje u pogledu nadzora u Zajednici i kako bi se podržala stabilnost financijskog sustava izrazito su potrebne daljnje sveobuhvatne reforme regulatornog i nadzornog modela financijskog sektora Zajednice i Komisija ih treba bez odlaganja predložiti, vodeći računa o zaključcima koje je predstavila skupina stručnjaka pod predsjedanjem Jacquesa de Larosièrea 25. veljače 2009. Komisija treba, što je prije moguće, a u svakom slučaju do 1. srpnja 2010., izvijestiti Europski parlament, Vijeće i ostale institucije na koje se to odnosi, o svim nalazima u tom pogledu te je dužna predložiti zakonodavne prijedloge za rješavanje otkrivenih nedostataka u pogledu mehanizama nadzorne koordinacije i suradnje.

(52)

Značajne promjene u mehanizmu priznavanja, mehanizmima eksternalizacije te otvaranje i zatvaranje podružnica trebaju se, inter alia, smatrati značajnim promjenama u uvjetima za inicijalnu registraciju agencije za kreditni rejting.

(53)

Nadzor nad agencijom za kreditni rejting mora vršiti nadležno tijelo matične države članice u suradnji s nadležnim tijelima drugih uključenih država članica, uz pomoć nadležnog kolegija i uz primjeren angažman CESR-a.

(54)

Mogućnost nadležnog tijela matične države članice i ostalih članova nadležnog kolegija da ocjenjuju i prate usklađenost agencije za kreditni rejting s obvezama predviđenim ovom Uredbom ne smije se ograničiti mehanizmima eksternalizacije koje ugovara agencija za kreditni rejting. Agencija za kreditni rejting ostaje i nadalje odgovorna za sve svoje obveze prema ovoj Uredbi u slučaju korištenja mehanizama eksternalizacije.

(55)

Kako bi se održala visoka razina povjerenja ulagatelja i potrošača i omogućio kontinuirani nadzor kreditnih rejtinga dodijeljenih u Zajednici, agencije za kreditni rejting čija se sjedišta nalaze izvan Zajednice trebaju biti dužne osnovati ovisno društvo u Zajednici radi omogućavanja djelotvornog nadzora njihovih aktivnosti u Zajednici i učinkovitog korištenja mehanizma priznavanja. Potrebno je također poticati ulazak novih aktera na tržište agencija za kreditni rejting.

(56)

Nadležna tijela trebaju se moći koristiti ovlastima definiranim u ovoj Uredbi vezano uz agencije za kreditni rejting, osobe uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting, subjekte kojima se dodjeljuje rejting i povezane treće osobe, treće osobe kojima su agencije za kreditni rejting eksternalizirale određene poslove ili djelatnosti i ostale osobe koje su na drugi način povezane s agencijama za kreditni rejting ili s aktivnostima vezanim uz kreditni rejting. Navedene osobe uključuju dioničare ili članove nadzornih ili upravnih odbora agencija za kreditni rejting i subjekata kojima se dodjeljuje rejting.

(57)

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na naknade za nadzor ne smiju dovesti u pitanje relevantne odredbe nacionalnog prava koje uređuje naknade za nadzor ili slične naknade.

(58)

Primjereno je uspostaviti mehanizam kojim se osigurava učinkovita provedba ove Uredbe. Nadležna tijela država članica trebaju imati na raspolaganju potrebna sredstva kako bi osigurala da su rejtinzi dodijeljeni u Zajednici dodijeljeni u skladu s ovom Uredbom. Upotreba tih nadzornih mjera uvijek treba biti dogovorena u okviru nadležnog kolegija. Mjere poput povlačenja registracije ili suspenzije korištenja kreditnih rejtinga u regulatorne svrhe propisuju se u slučajevima kad se smatraju proporcionalnima težini kršenja obveza koje proizlaze iz ove Uredbe. U izvršavanju svojih nadzornih ovlasti, nadležna tijela trebaju voditi računa o interesima ulagatelja i stabilnosti tržišta. Budući da je potrebno očuvati neovisnost agencije za kreditni rejting u postupku dodjele kreditnog rejtinga, ni nadležna tijela ni države članice ne bi smjeli utjecati na sadržaj kreditnih rejtinga i metodologije pomoću kojih agencija za kreditni rejting određuje kreditne rejtinge, kako bi se izbjeglo dovođenje u pitanje kreditnih rejtinga. U slučaju kad je agencija za kreditni rejting izložena pritisku, o tome treba obavijestiti Komisiju i CESR. Komisija treba ispitati, na pojedinačnoj osnovi, je li potrebno poduzimati daljnje korake protiv dotične države članice zbog propusta u ispunjavanju njezinih obveza koje proizlaze iz ove Uredbe.

(59)

Poželjno je osigurati da se donošenje odluka iz ove Uredbe temelji na uskoj suradnji između nadležnih tijela država članica, te se donošenje odluka o registraciji treba stoga odvijati na temelju sporazuma. To je neophodan preduvjet za djelotvoran postupak registracije i provođenje nadzora. Donošenje odluka treba biti učinkovito, ekspeditivno i utemeljeno na uzajamnom pristanku.

(60)

Radi postizanja djelotvornosti nadzora i radi izbjegavanja dupliciranja zadaća, nadležna tijela država članica trebaju surađivati.

(61)

Također je važno osigurati razmjenu informacija između nadležnih tijela odgovornih za nadzor agencija za kreditni rejting prema ovoj Uredbi i nadležnih tijela odgovornih za nadzor financijskih institucija, posebno onih odgovornih za bonitetni nadzor ili financijsku stabilnost u državama članicama.

(62)

Nadležna tijela država članica osim nadležnog tijela matične države članice trebaju imati mogućnost intervenirati i poduzimati primjerene nadzorne mjere, nakon obavješćivanja CESR-a i nadležnog tijela matične države članice te nakon konzultacija s nadležnim kolegijem, u slučaju da ustanove da registrirana agencija za kreditni rejting, čiji se rejtinzi koriste unutar njihovog državnog područja, krši obveze koje proizlaze iz ove Uredbe.

(63)

Ako ova Uredba ne predviđa poseban postupak registracije, certifikacije ili njihovog povlačenja, donošenja nadzornih mjera ili izvršavanja nadzornih ovlasti, primjenjuje se nacionalno pravo koje uređuje takve postupke, uključujući lingvistička pravila, odredbe o poslovnoj tajni i odvjetničkoj tajni i pri tom se ne bi smjelo utjecati na prava agencija za kreditni rejting i ostalih osoba prema tom pravu.

(64)

Važno je jačati usklađivanje ovlasti nadležnih tijela radi postizanja jednakog intenziteta provedbe na cijelom unutarnjem tržištu.

(65)

CESR treba osigurati dosljednost u primjeni ove Uredbe. On treba jačati i olakšavati suradnju i koordinaciju nadležnih tijela u nadzornim aktivnostima i prema potrebi izdavati smjernice. CESR treba stoga uspostaviti mehanizam mirenja i predvidjeti međusobno ocjenjivanje kako bi se nadležnim tijelima olakšalo dosljedno postupanje.

(66)

Države članice trebaju propisati pravila o sankcijama za kršenje odredbi ove Uredbe i osigurati njihovu primjenu. Navedene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te moraju kao minimum pokrivati slučajeve veće povrede radne dužnosti i nedostatak pažnje dobrog stručnjaka. Države članice trebaju imati mogućnost izricanja kaznenih i admnistrativnih sankcija. CESR treba definirati smjernice za usklađivanje praksi koje se odnose na te sankcije.

(67)

Svaka razmjena ili prijenos informacija između nadležnih tijela, ostalih tijela vlasti ili osoba treba se vršiti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka propisanim u Direktivi 95/46/EZ.

(68)

Ovom se Uredbom također trebaju propisati pravila koja se odnose na razmjenu informacija s nadležnim tijelima u trećim zemljama, posebno s onima koja su odgovorna za nadzor agencija za kreditni rejting uključenih u priznavanje i certifikaciju kreditnih rejtinga.

(69)

Ne dovodeći u pitanje primjenu prava Zajednice, svaki tužbeni zahtjev protiv agencija za kreditni rejting povezan s kršenjem odredbi ove Uredbe podnosi se u skladu s važećim nacionalnim pravom o građanskoj odgovornosti.

(70)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (15).

(71)

Komisija mora posebno imati ovlasti, vodeći računa o međunarodnim kretanjima, izmijeniti priloge I. i II., kojima se propisuju specifični kriteriji za ocjenu ispunjavanja zadaća agencije za kreditni rejting u smislu interne organizacije, poslovnih procesa, pravila koja se odnose na zaposlenike, prezentacije kreditnih rejtinga i objavljivanja, te definirati ili mijenjati kriterije za utvrđivanje jednakosti regulatornih i nadzornih zakonskih okvira trećih zemalja u odnosu na odredbe ove Uredbe. Budući da su to mjere općeg razmjera i da utječu na izmjenu elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinim nadopunjavanjem novim elementima koji nisu ključni, one se moraju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(72)

Kako bi se uzela u obzir daljnja kretanja na financijskim tržištima Komisija treba podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ocjenjuje primjenu ove Uredbe, posebno pitanje korištenja kreditnih rejtinga u regulatorne svrhe, kao i primjerenost naknade koju subjekt kojem se dodjeljuje rejting plaća agenciji za kreditni rejting. U svjetlu te ocjene Komisija podnosi primjerene zakonodavne prijedloge.

(73)

Komisija osim toga treba podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ocjenjuje poticaje koji se daju izdavateljima za korištenje agencija za kreditni rejting koje su osnovane u Zajednici za određeni dio njihovih rejtinga, moguće alternative modelu „izdavatelj plaća”, uključujući uspostavu javne agencije za kreditni rejting Zajednice, i usklađivanje nacionalnih pravila u vezi s kršenjem odredbi ove Uredbe. U svjetlu te ocjene Komisija podnosi primjerene zakonodavne prijedloge.

(74)

Komisija također treba podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ocjenjuje kretanja u regulatornom i nadzornom okviru u vezi s agencijama za kreditni rejting u trećim zemljama i utjecaje tih kretanja i prijelaznih odredbi iz ove Uredbe na stabilnost financijskih tržišta u Zajednici.

(75)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Uredbe, koji leži u osiguranju visoke razine zaštite potrošača i ulagatelja uz pomoć propisivanja zajedničkog okvira vezano uz kvalitetu kreditnih rejtinga koji se dodjeljuju na unutarnjem tržištu, zbog oskudnosti nacionalnog zakonodavstva u tom području i činjenice da je većina postojećih agencija za kreditni rejting osnovana izvan Zajednice, te da se taj cilj može bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka ova Uredba ne prelazi okvire potrebne za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uvodi zajednički regulatorni pristup radi jačanja integriteta, transparentnosti, odgovornosti, dobrog upravljanja i pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting, čime se daje doprinos kvaliteti kreditnih rejtinga dodijeljenih u Zajednici i time doprinosi neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te postiže visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja. Njome se propisuju uvjeti za dodjelu kreditnih rejtinga i pravila za organizaciju i ponašanje agencija za kreditni rejting radi promicanja njihove neovisnosti i izbjegavanja sukoba interesa.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na kreditne rejtinge koje dodjeljuju agencije za kreditni rejting registrirane u Zajednici i koji se javno objavljuju ili distribuiraju na temelju pretplate.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

privatne kreditne rejtinge koji se izrađuju na temelju pojedinačnog zahtjeva i isključivo osobi koja je taj zahtjev podnijela i koji nisu namijenjeni javnom objavljivanju ili distribuciji na temelju pretplate;

(b)

kreditne bodove, sustave za ocjenjivanje kreditne sposobnosti ili slične procjene vezane uz obveze koje proizlaze iz odnosa prema potrošačima, komercijalnih ili industrijskih odnosa;

(c)

kreditne rejtinge koje izrađuju agencije za kreditiranje izvoza u skladu s točkom 1.3. dijela 1. Priloga VI. Direktivi 2006/48/EZ; ili

(d)

kreditne rejtinge koje izrađuju središnje banke i:

i.

koje subjekti kojima se dodjeljuje rejting nisu platili;

ii.

koji se javno ne objavljuju;

iii.

koji se dodjeljuju u skladu s načelima, standardima i postupcima kojima se osigurava adekvatan integritet i neovisnost aktivnosti vezanih uz kreditni rejting kako je predviđeno ovom Uredbom; i

iv.

koji se ne odnose na financijske instrumente koje dodjeljuju države članice dotičnih središnjih banaka.

3.   Agencija za kreditni rejting podnosi zahtjev za registraciju u skladu s ovom Uredbom kako bi bila priznata kao vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI) u skladu s dijelom 2. Priloga VI. Direktivi 2006/48/EZ, osim u slučaju da ona dodjeljuje samo kreditne rejtinge iz stavka 2.

4.   Kako bi se osigurala jedinstvena primjena stavka 2. točke (d), Komisija može, nakon podnošenja zahtjeva od strane države članice, u skladu s regulatornim postupkom iz članka 38. stavka 3. i u skladu sa stavkom 2. točkom (d) ovog članka, donijeti odluku kojom definira da se na određenu središnju banku primjenjuje navedena točka i da su njezini kreditni rejtinzi stoga izuzeti od primjene ove Uredbe.

Komisija objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis središnjih banaka na koje se primjenjuje stavak 2. točka (d) ovog članka.

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„kreditni rejting” znači mišljenje koje se odnosi na kreditnu sposobnost subjekta, duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, ili izdavatelja takvog duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, koje se dodjeljuje na temelju uspostavljenog i definiranog sustava rangiranja kategorija rejtinga;

(b)

„agencija za kreditni rejting” znači pravna osoba čija djelatnost uključuje dodjelu kreditnih rejtinga na profesionalnoj osnovi;

(c)

„matična država članica” znači država članica u kojoj agencija za kreditni rejting ima registrirano sjedište;

(d)

„analitičar rejtinga” znači osoba koja vrši analize potrebne za dodjelu kreditnog rejtinga;

(e)

„glavni analitičar rejtinga” znači osoba koja ima glavnu odgovornost za izradu kreditnog rejtinga ili za komunikaciju s izdavateljem u pogledu određenog kreditnog rejtinga ili, općenito, u pogledu kreditnog rejtinga financijskog instrumenta koji izdaje dotični izdavatelj te, ovisno o slučaju, za izradu preporuka odboru za rejting vezano uz predmetni rejting;

(f)

„subjekt kojem se dodjeljuje rejting” znači pravna osoba čija se kreditna sposobnost eksplicitno ili implicitno ocjenjuje u kreditnom rejtingu, bez obzira na to je li subjekt naručio taj kreditni rejting ili je li za taj kreditni rejting dao na raspolaganje informacije;

(g)

„regulatorne svrhe” znači upotreba kreditnih rejtinga za specifičnu namjenu usklađivanja s pravom Zajednice, koje je implementirano u nacionalno zakonodavstvo država članica;

(h)

„kategorija rejtinga” znači oznaka rejtinga, poput slovne ili brojčane oznake, iza koje se mogu dodati znakovi za identifikaciju, koja se koristi u kreditnom rejtingu radi označivanja relativne mjere rizika kako bi se napravila razlika između različitih karakteristika rizika vrsta subjekata kojima se dodjeljuje rejting, izdavatelja i financijskih instrumenata ili druge imovine;

(i)

„povezana treća strana” znači inicijator, organizator, sponzor, pružatelj usluga ili bilo koja druga strana koja ima odnose s agencijom za kreditni rejting u ime subjekta kojem se dodjeljuje rejting, uključujući svaku osobu koja je izravno ili neizravno povezana s tim subjektom kojem se dodjeljuje rejting putem odnosa kontrole;

(j)

„kontrola” znači odnos između matičnog društva i društva kćeri, definiran u članku 1. Direktive Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. o konsolidiranim financijskim izvještajima (16), ili usku povezanost između bilo koje fizičke ili pravne osobe i određenog društva;

(k)

„financijski instrument” znači svaki od instrumenata navedenih u odjeljku C Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (17);

(l)

„strukturirani financijski instrument” znači financijski instrument ili druga imovina koja proizlazi iz transakcije ili sheme sekuritizacije iz članka 4. stavka 36. Direktive 2006/48/EZ;

(m)

„grupa agencija za kreditni rejting” znači grupa društava osnovanih u Zajednici koja se sastoji od matičnog društva i njezinih društava kćeri u smislu članaka 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ, kao i od društava međusobno povezanih odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ, čija djelatnost uključuje dodjelu kreditnih rejtinga. U smislu članka 4. stavka 3. točke (a), grupa agencija za kreditni rejting također uključuje agencije za kreditni rejting osnovane u trećim zemljama;

(n)

„više rukovodstvo” znači osoba ili osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem agencije za kreditni rejting, kao i član ili članovi njezinog upravnog ili nadzornog odbora;

(o)

„aktivnosti vezane uz kreditni rejting” znači analiza podataka i informacija i ocjenjivanje, odobravanje, dodjela i preispitivanje kreditnih rejtinga.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a), sljedeće navedeno ne smatra se kreditnim rejtingom:

(a)

preporuke u smislu članka 1. stavka 3. Direktive Komisije 2003/125/EZ (18);

(b)

financijske analize definirane u članku 24. stavku 1. Direktive 2006/73/EZ (19) i ostali oblici općih preporuka, poput „kupi”, „prodaj” ili „drži”, koje se odnose na transakcije financijskim instrumentima ili na financijske obveze; ili

(c)

mišljenja o vrijednosti financijskog instrumenta ili financijske obveze.

Članak 4.

Korištenje kreditnih rejtinga

1.   Kreditne institucije definirane u Direktivi 2006/48/EZ, društva za investicije definirana u Direktivi 2004/39/EZ, društva za osiguranje koja podliježu Prvoj direktivi Vijeća 73/239/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na pokretanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (20), društva za životno osiguranje definirana u Direktivi 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (21), društva za reosiguranje definirana u Direktivi 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju (22), subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) definirani u Direktivi 85/611/EEZ i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje definirane u Direktivi 2003/41/EZ mogu se koristiti kreditnim rejtinzima u regulatorne svrhe samo ako ih dodjeljuju agencije za kreditni rejting koje su osnovane u Zajednici i koje su registrirane u skladu s ovom Uredbom.

Kad prospekt izdan u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) 809/2004 sadrži uputu na kreditni rejting ili kreditne rejtinge, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštavanje u trgovanje na uređenom tržištu osiguravaju da prospekt također sadrži jasne i istaknute informacije o tome je li navedene kreditne rejtinge dodijelila agencija za kreditni rejting koja je osnovana u Zajednici i koja je registrirana u skladu s ovom Uredbom.

2.   Smatra se da je agencija za kreditni rejting koja je osnovana u Zajednici i koja je registrirana u skladu s ovom Uredbom dodijelila kreditni rejting u slučaju kad je kreditni rejting objavljen na internetskoj stranici agencije za kreditni rejting ili na neki drugi način ili kad se vrši njegova distribucija na temelju pretplate i kad je on prezentiran i objavljen u skladu s obvezama iz članka 10., pri čemu priznati kreditni rejtinzi moraju biti jasno naznačeni u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

3.   Agencija za kreditni rejting koja je osnovana u Zajednici i registrirana u skladu s ovom Uredbom može priznati kreditni rejting dodijeljen u trećoj zemlji samo u slučaju kad aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje rezultiraju dodjelom takvog kreditnog rejtinga ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje rezultiraju dodjelom kreditnog rejtinga koji je predmet priznavanja obavljaju u cijelosti ili djelomično agencije za kreditni rejting koje vrše priznavanje ili agencije za kreditni rejting koje pripadaju istoj grupi;

(b)

agencija za kreditni rejting provjerila je i može u svakom trenutku dokazati nadležnom tijelu matične države članice da obavljanje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting od strane agencije za kreditni rejting treće zemlje koje rezultira dodjelom kreditnog rejtinga koji je predmet priznavanja ispunjava zahtjeve koji su u najmanju ruku jednako strogi kao i zahtjevi iz članaka od 6. do 12.;

(c)

mogućnost nadležnog tijela matične države članice agencije za kreditni rejting koja vrši priznavanje ili kolegija nadležnih tijela iz članka 29. (kolegij) da ocijeni i prati usklađenost agencije za kreditni rejting osnovane u trećoj zemlji sa zahtjevima iz točke (b) nije ograničena;

(d)

agencija za kreditni rejting na zahtjev stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu matične države članice sve informacije potrebne kako bi se omogućilo nadležnom tijelu kontinuirano provođenje nadzora usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe;

(e)

postoji objektivan razlog zbog kojeg se kreditni rejting izrađuje u trećoj zemlji;

(f)

agencija za kreditni rejting osnovana u trećoj zemlji ima odobrenje za rad ili je registrirana te podliježe nadzoru u toj trećoj zemlji;

(g)

regulatorni sustav u toj trećoj zemlji sprečava utjecaj nadležnih tijela i ostalih javnih tijela te treće zemlje na sadržaj kreditnih rejtinga i metodologije; i

(h)

postoji primjeren dogovor o suradnji između nadležnog tijela matične države članice agencije za kreditni rejting koja vrši priznavanje i relevantnog nadležnog tijela agencije za kreditni rejting osnovane u trećoj zemlji. Nadležno tijelo matične države članice dužno je osigurati da takvi dogovori o suradnji definiraju kao minimum:

i.

mehanizam za razmjenu informacija između dotičnih nadležnih tijela; i

ii.

postupke koji se odnose na koordinaciju nadzornih aktivnosti kako bi se omogućilo nadležnim tijelima matične države članice agencije za kreditni rejting koja vrši priznavanje da kontinuirano prate aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje rezultiraju dodjelom priznatog kreditnog rejtinga.

4.   Kreditni rejting priznat u skladu sa stavkom 3. smatra se kreditnim rejtingom koji dodjeljuje agencija za kreditni rejting osnovana u Zajednici i registrirana u skladu s ovom Uredbom.

Agencija za kreditni rejting osnovana u Zajednici i registrirana u skladu s ovom Uredbom ne smije se koristiti takvim priznavanjem s ciljem izbjegavanja zahtjeva ove Uredbe.

5.   Agencija za kreditni rejting koja je priznala kreditni rejting dodijeljen u trećoj zemlji u skladu sa stavkom 3. u potpunosti je odgovorna za takav kreditni rejting i za ispunjavanje uvjeta navedenih u njemu.

6.   U slučaju kad Komisija utvrdi, u skladu s člankom 5. stavkom 6., da su zakonski i nadzorni okvir treće zemlje jednaki zahtjevima ove Uredbe i ako su dogovori o suradnji iz članka 5. stavka 7. učinkoviti, agencija za kreditni rejting koja vrši priznavanje kreditnih rejtinga dodijeljenih u toj trećoj zemlji više nije dužna provjeravati ili dokazivati da je uvjet propisan stavkom 3. točkom (g) ovog članka ispunjen.

Članak 5.

Jednakost i certifikacija na temelju jednakosti

1.   Kreditni rejtinzi koji se odnose na subjekte osnovane ili na financijske instrumente dodijeljene u trećim zemljama i koje dodjeljuje agencija za kreditni rejting osnovana u trećoj zemlji mogu se koristiti u Zajednici u skladu s člankom 4. stavkom 1. bez priznavanja u skladu s člankom 4. stavkom 3. pod uvjetom da:

(a)

agencija za kreditni rejting ima odobrenje za rad ili je registrirana u trećoj zemlji te podliježe nadzoru u toj trećoj zemlji;

(b)

je Komisija donijela odluku o jednakosti u skladu sa stavkom 6. ovog članka, čime priznaje jednakost zakonskog i nadzornog okvira te treće zemlje sa zahtjevima ove Uredbe;

(c)

su dogovori o suradnji iz stavka 7. ovog članka operativni;

(d)

kreditni rejtinzi koje dodjeljuje agencija za kreditni rejting i njezine aktivnosti vezane uz kreditni rejting nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica; i

(e)

je agencija za kreditni rejting certificirana u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

2.   Agencija za kreditni rejting iz stavka 1. može podnijeti zahtjev za certifikaciju. Zahtjev se podnosi Odboru europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) u skladu s relevantnim odredbama članka 15. U roku od pet radnih dana od primitka zahtjeva za certifikaciju CESR šalje zahtjev nadležnim tijelima svih država članica te ih poziva da razmotre mogućnost da postanu članom nadležnog kolegija u skladu s člankom 29. stavkom 3. točkom (b). Nadležna tijela koja su odlučila postati članovima kolegija tome obavješćuju CESR u roku od deset radnih dana od primitka poziva CESR-a. Nadležna tijela koja obavijeste CESR u skladu s ovim stavkom postaju članovima kolegija. U roku od dvadeset radnih dana od primitka zahtjeva za certifikaciju CESR je dužan sastaviti i objaviti na svojoj internetskoj stranici popis nadležnih tijela koja čine članove kolegija. U roku od deset radnih dana od objave članovi kolegija odabiru koordinatora u skladu s kriterijima iz članka 29. stavka 5. Sastav i rad kolegija nakon osnivanja regulirani su člankom 29.

3.   Razmatranje zahtjeva za certifikaciju vrši se u skladu s postupkom iz članka 16. Odluka o certifikaciji temelji se na kriterijima navedenim u točkama od (a) do (d) stavka 1. ovog članka.

Odluka o certifikaciji priopćava se i objavljuje u skladu s člankom 18.

4.   Agencija za kreditni rejting može također zasebno podnijeti zahtjev za izuzeće:

(a)

u pojedinačnim slučajevima, od ispunjavanja pojedinih ili svih zahtjeva iz odjeljka A Priloga I. i članka 7. stavka 4. ako agencija za kreditni rejting može dokazati da ti zahtjevi nisu proporcionalni u pogledu prirode, opsega i složenosti njezinog poslovanja, kao i prirode i raspona kreditnih rejtinga koje dodjeljuje;

(b)

od zahtjeva za fizičku prisutnost u Zajednici, ako bi takav zahtjev predstavljao prevelik teret i bio neproporcionalan u pogledu prirode, opsega i složenosti njezinog poslovanja, kao i prirode i raspona kreditnih rejtinga koje dodjeljuje.

Kod ocjenjivanja takvog zahtjeva nadležna tijela dužna su uzeti u obzir veličinu agencije za kreditni rejting koja podnosi zahtjev, vodeći računa o prirodi, opsegu i složenosti njezinog poslovanja, kao i prirodi i rasponu kreditnih rejtinga koje dodjeljuje, te učinak kreditnih rejtinga koje dodjeljuje agencija za kreditni rejting na financijsku stabilnost i integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica. Na temelju tih razmatranja nadležno tijelo može odobriti takvo oslobođenje agenciji za kreditni rejting.

5.   Odluke o izuzećima iz stavka 4. ovog članka podliježu relevantnim odredbama i postupcima iz članka 16. izuzimajući drugi podstavak stavka 7. tog članka. U slučaju da članovi nadležnog kolegija i dalje ne uspijevaju postići dogovor o pitanju odobravanja oslobođenja agenciji za kreditni rejting koordinator donosi opširno obrazloženu odluku.

U svrhu certifikacije, uključujući odobravanje oslobođenja, i nadzora koordinator vrši zadaće nadležnog tijela matične države članice, kad je to potrebno.

6.   Komisija može donijeti odluku o jednakosti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 38. stavka 3., u kojoj navodi da zakonski i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz ove Uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

Zakonski i nadzorni okvir treće zemlje može se smatrati jednakim ovoj Uredbi ako taj okvir ispunjava, kao minimum, sljedeće uvjete:

(a)

agencije za kreditni rejting u toj trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane i biti predmet kontinuiranog učinkovitog nadzora i provedbe;

(b)

agencije za kreditni rejting u toj trećoj zemlji podliježu pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka onima navedenim u člancima od 6. do 12. Priloga I.; i

(c)

regulatorni sustav u toj trećoj zemlji sprečava utjecaj nadzornih tijela i ostalih tijela javne vlasti te treće zemlje na sadržaj kreditnih rejtinga i metodologije.

Komisija detaljnije specificira ili mijenja kriterije iz točaka od (a) do (c) drugog podstavka kako bi se uzela u obzir kretanja na financijskim tržištima. Te mjere, čija je svrha izmjena elemenata ove Uredbe koji nisu temeljnog karaktera, donose se uz nadzor u skladu s regulatornim postupkom iz članka 38. stavka 2.

7.   Koordinator sklapa sporazume o suradnji s relevantnim nadležnim tijelima trećih zemalja čiji se zakonski i nadzorni okviri u skladu sa stavkom 6. smatraju jednakim ovoj Uredbi. Takvi dogovori moraju kao minimum definirati sljedeće:

(a)

mehanizam za razmjenu informacija između dotičnih nadležnih tijela; i

(b)

postupke koji se odnose na koordinaciju nadzornih aktivnosti.

CESR koordinira razvoj sporazuma o suradnji između nadležnih tijela država članica i relevantnih nadležnih tijela trećih zemalja čiji se zakonski i nadzorni okviri u skladu sa stavkom 6. smatraju jednakim ovoj Uredbi.

8.   Članci 20., 24., i 25. primjenjuju se mutatis mutandis na certificirane agencije za kreditni rejting i na kreditne rejtinge koje one dodjeljuju.

GLAVA II.

DODJELA KREDITNIH REJTINGA

Članak 6.

Neovisnost i izbjegavanje sukoba interesa

1.   Agencija za kreditni rejting poduzima sve potrebne mjere kojima se osigurava da na dodjelu kreditnog rejtinga ne utječu nikakvi postojeći ili potencijalni sukobi interesa ili poslovni odnosi koji uključuju agenciju za kreditni rejting koja dodjeljuje kreditni rejting, njezino rukovodstvo, analitičare rejtinga, zaposlenike ili bilo koju drugu fizičku osobu čije usluge agencija za kreditni rejting koristi ili kontrolira ili bilo koju osobu izravno ili neizravno povezanu s njom putem odnosa kontrole.

2.   Kako bi se osiguralo ispunjavanje zahtjeva iz stavka 1., agencija za kreditni rejting ispunjava zahtjeve iz odjeljaka A i B Priloga I.

3.   Na zahtjev agencije za kreditni rejting nadležno tijelo matične države članice može osloboditi agenciju za kreditni rejting od obveze ispunjavanja zahtjeva iz točaka 2., 5. i 6. odjeljka A Priloga I. i članka 7. stavka 4. ako agencija za kreditni rejting može dokazati da ti zahtjevi nisu proporcionalni u pogledu prirode, opsega i složenosti njezinog poslovanja, kao i prirode i raspona kreditnih rejtinga koje dodjeljuje te da:

(a)

agencija za kreditni rejting ima manje od 50 zaposlenika;

(b)

je agencija za kreditni rejting uvela mjere i postupke, posebno mehanizme unutarnje kontrole, propise o izvješćivanju i mjere kojima se osigurava neovisnost analitičara rejtinga i osoba koje odobravaju kreditne rejtinge, koji osiguravaju da se ciljevi ove Uredbe doista ispunjavaju; i

(c)

veličina agencije za kreditni rejting nije određena tako da agenciji za kreditni rejting ili grupi agencija za kreditni rejting omogući izbjegavanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe.

U slučaju grupe agencija za kreditni rejting nadležna tijela osiguravaju da najmanje jedna od agencija za kreditni rejting te grupe nije oslobođena od obveze ispunjavanja zahtjeva iz točaka 2., 5. i 6. odjeljka A, Priloga I. i članka 7. stavka 4.

Članak 7.

Analitičari rejtinga, zaposlenici i ostale osobe uključene u dodjelu kreditnih rejtinga

1.   Agencija za kreditni rejting osigurava da analitičari rejtinga, njezini zaposlenici i sve ostale fizičke osobe čije usluge koristi ili kontrolira i koje su izravno povezane s aktivnostima vezanim uz kreditni rejting, posjeduju primjereno znanje i iskustvo za dužnosti koje su im dodijeljene.

2.   Agencija za kreditni rejting osigurava da osobama iz stavka 1. nije dopušteno inicirati pregovore ili sudjelovati u pregovorima vezano uz naknade ili plaćanja sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting, povezanom trećom osobom ili osobom izravno ili neizravno povezanom putem odnosa kontrole sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting.

3.   Agencija za kreditni rejting osigurava da osobe iz stavka 1. ispunjavaju zahtjeve iz odjeljka C Priloga I.

4.   Agencija za kreditni rejting uspostavlja primjereni sustav postupne rotacije za analitičare rejtinga i osobe koje odobravaju kreditne rejtinge u skladu s odjeljkom C Priloga I. Navedeni mehanizam rotacije provodi se u fazama i odnosi se na pojedince, a ne na cijele timove.

5.   Naknade i procjene rezultata analitičara rejtinga i osoba koje odobravaju kreditne rejtinge ne ovise o iznosu prihoda koji agencija za kreditni rejting ostvaruje od subjekata kojima se dodjeljuje rejting ili povezanih trećih osoba.

Članak 8.

Metodologije, modeli i ključne pretpostavke vezane uz rejting

1.   Agencija za kreditni rejting javno objavljuje metodologije, modele i ključne pretpostavke vezane uz rejting kojima se koristi u svojim aktivnostima vezanim uz kreditni rejting u smislu točke 5. dijela I. odjeljka E Priloga I.

2.   Agencija za kreditni rejting donosi, provodi i izvšava primjerene mjere kojima se osigurava da se kreditni rejtinzi koje dodjeljuje temelje na iscrpnoj analizi svih informacija koje su joj dostupne i koje su relevantne za njezinu analizu u skladu s njezinim metodologijama vezanim uz rejting. Ona donosi sve potrebne mjere kako bi osigurala da su informacije kojima se koristi u dodjeljivanju kreditnog rejtinga adekvatne kvalitete i da dolaze iz pouzdanih izvora.

3.   Agencija za kreditni rejting koristi se metodologijama vezanim uz rejting koje su stroge, sustavne, postojane i koje podliježu validaciji temeljenoj na podacima iz prošlosti, uključujući retroaktivno testiranje.

4.   U slučaju kad se agencija za kreditni rejting koristi postojećim kreditnim rejtingom koji je izradila druga agencija za kreditni rejting za temeljnu imovinu ili strukturirane financijske instrumente, ona ne smije odbiti dodijeliti kreditni rejting subjektu ili financijskom instrumentu zbog toga jer je dijelu subjekta ili financijskog instrumenta već prethodno dodijeljen rejting od strane druge agencije za kreditni rejting.

Agencija za kreditni rejting vodi evidenciju o svim slučajevima kad u svom postupku dodjele kreditnog rejtinga odstupa od postojećih kreditnih rejtinga koje je pripremila druga agencija za kreditni rejting za temeljnu imovinu ili strukturirane financijske instrumenta te daje obrazloženje za takvu različitu procjenu.

5.   Agencija za kreditni rejting prati kreditne rejtinge i preispitivati svoje kreditne rejtinge i metodologije kontinuirano, a najmanje jednom godišnje, posebno u slučaju značajnih promjena koje bi mogle utjecati na kreditni rejting. Agencija za kreditni rejting uspostavlja unutarnje postupke za praćenje učinka promjena u makroekonomskim uvjetima ili uvjetima na financijskom tržištu na kreditne rejtinge.

6.   Kod promjene metodologija, modela ili ključnih pretpostavki vezanih uz rejting korištenih u aktivnostima vezanim uz kreditni rejting, agencija za kreditni rejting:

(a)

odmah objavljuje koliko će njezinih kreditnih rejtinga vjerojatno biti pogođeno tom promjenom, koristeći ista sredstva priopćavanja kao što su ona koje koristi za distribuciju pogođenih kreditnih rejtinga;

(b)

preispituje pogođene kreditne rejtinge što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci nakon promjene te u međuvremenu stavlja te rejtinge na promatranje; i

(c)

izvršava ponovni rejting svih kreditnih rejtinga koji su se temeljili na tim metodologijama, modelima ili ključnim pretpostavkama vezanim uz rejting ako se nakon preispitivanja pokaže da ukupni zajednički učinak tih promjena utječe na te kreditne rejtinge.

Članak 9.

Eksternalizacija

Eksternalizacija važnih operativnih funkcija ne smije se vršiti na način kojim se značajno narušava kvaliteta unutarnje kontrole agencije za kreditni rejting i mogućnost nadležnih tijela da nadziru usklađenost agencije za kreditni rejting s obvezama iz ove Uredbe.

Članak 10.

Objavljivanje i prezentacija kreditnih rejtinga

1.   Agencija za kreditni rejting dužna je objaviti svaki kreditni rejting, kao i svaku odluku o suspenziji kreditnog rejtinga, ne praveći razlike i pravovremeno. U slučaju odluke o suspenziji kreditnog rejtinga, objavljene informacije moraju uključivati opširno obrazloženje takve odluke.

Prvi podstavak također se primjenjuje na kreditne rejtinge koji se distribuiraju na temelju pretplate.

2.   Agencije za kreditni rejting osiguravaju prezentaciju i obradu kreditnih rejtinga u skladu sa zahtjevima iz odjeljka D Priloga I.

3.   Agencija za kreditni rejting koja dodjeljuje kreditne rejtinge za strukturirane financijske instrumente osigurava jasno razlikovanje, uz pomoć dodatne oznake, kategorija rejtinga koje se pripisuju strukturiranim financijskim instrumentima od kategorija rejtinga koje se koriste za ostale subjekte, financijske instrumente ili financijske obveze.

4.   Agencija za kreditni rejting objavljuje svoje politike i postupke vezano uz nenaručene kreditne rejtinge.

5.   Agencija za kreditni rejting koja dodjeljuje nenaručeni kreditni rejting jasno naznačuje u kreditnom rejtingu jesu li subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili povezana treća osoba sudjelovali u postupku dodjele kreditnog rejtinga i je li agencija za kreditni rejting imala pristup poslovnim knjigama i ostalim relevantnim internim dokumentima subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe.

Nenaručeni kreditni rejtinzi moraju biti kao takvi naznačeni.

6.   Agencija za kreditni rejting ne smije se koristiti imenom bilo kojeg nadležnog tijela na način koji bi ukazivao ili sugerirao da dotično nadležno tijelo podupire ili odobrava kreditne rejtinge ili bilo koje aktivnosti vezane uz kreditni rejting te agencije za kreditni rejting.

Članak 11.

Opća i periodična objavljivanja

1.   Agencija za kreditni rejting u potpunosti javno objavljuje i bez odlaganja ažurira informacije koje se odnose na pitanja iz dijela I. odjeljka E Priloga I.

2.   Agencija za kreditni rejting daje na raspolaganje u središnjem registru koji osniva CESR informacije o svojim prethodnim rezultatima, uključujući podatke o učestalosti promjene rejtinga te informacije o prethodno dodijeljenim kreditnim rejtinzima i o njihovim promjenama. Agencija za kreditni rejting daje na raspolaganje informacije tom registru u standardnom obliku koji propisuje CESR. CESR te informacije čini dostupnim javnosti te jednom godišnje objavljuje sažetak informacija o glavnim opaženim kretanjima.

3.   Agencija za kreditni rejting jednom godišnje osigurava nadležnom tijelu svoje matične države članice i CESR-u informacije koje se odnose na pitanja iz točke 2. dijela II. odjeljka E Priloga I. Nadležno tijelo matične države članice objavljuje te informacije članovima nadležnog kolegija.

Članak 12.

Izvješće o transparentnosti

Agencija za kreditni rejting jednom godišnje objavljuje izvješće o transparentnosti koje uključuje informacije o pitanjima iz dijela III. odjeljka E Priloga I. Agencija za kreditni rejting objavljuje svoje izvješće o transparentnosti najkasnije tri mjeseca nakon završetka svake financijske godine te je osigurava da ono ostane dostupno na internetskim stranicama agencije najmanje pet godina.

Članak 13.

Naknade za javno objavljivanje

Agencija za kreditni rejting ne smije naplaćivati naknadu za informacije koje se daju na raspolaganje u skladu s člancima od 8. do 12.

GLAVA III.

NADZOR AKTIVNOSTI VEZANIH UZ KREDITNI REJTING

POGLAVLJE I.

Postupak registracije

Članak 14.

Uvjeti za registraciju

1.   Agencija za kreditni rejting podnosi zahtjev za registraciju u smislu članka 2. stavka 1. pod uvjetom da je ona pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici.

2.   Registracija vrijedi na cijelom području Zajednice nakon stupanja na snagu prema relevantnom nacionalnom pravu odluke o registraciji koju izdaje nadležno tijelo matične države članice u skladu s člankom 16. stavkom 7. ili člankom 17. stavkom 7.

3.   Registrirana agencija za kreditni rejting stalno ispunjava uvjete za inicijalnu registraciju.

Agencija za kreditni rejting, bez nepotrebnog odlaganja, obavješćuje CESR, nadležno tijelo svoje matične države članice i koordinatora o svakoj značajnoj promjeni uvjeta za inicijalnu registraciju, kao i o svakom otvaranju ili zatvaranju podružnica unutar Zajednice.

4.   Ne dovodeći u pitanje članke 16. ili 17., nadležno tijelo matične države članice registrira agenciju za kreditni rejting ako zaključi na temelju razmatranja zahtjeva da agencija za kreditni rejting ispunjava uvjete za dodjelu kreditnih rejtinga iz ove Uredbe, uzimajući u obzir članke 4. i 6.

5.   Nadležna tijela ne postavljaju uvjete za registraciju koji nisu predviđeni ovom Uredbom.

Članak 15.

Zahtjev za registraciju

1.   Agencija za kreditni rejting podnosi zahtjev za registraciju CESR-u. Taj zahtjev sadržava informacije navedene u Prilogu II.

2.   Kad zahtjev za registraciju podnosi grupa agencija za kreditni rejting, članovi grupe opunomoćuju jednog od članova za podnošenje svih zahtjeva CESR-u u ime grupe. Opunomoćena agencija za kreditni rejting dostavlja informacije navedene u Prilogu II. za svakog člana grupe.

3.   Agencija za kreditni rejting podnosi svoj zahtjev na jeziku koji je propisan zakonom u njezinoj matičnoj državi članici, kao i na jeziku uobičajenom na području međunarodnih financija.

Zahtjev za registraciju koji CESR šalje nadležnom tijelu matične države članice smatra se zahtjevom podnesenim od strane dotične agencije za kreditni rejting.

4.   U roku od pet radnih dana od primitka zahtjeva CESR je šalje kopije zahtjeva nadležnim tijelima svih država članica.

U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva CESR savjetuje nadležno tijelo matične države članice o potpunosti zahtjeva.

5.   U roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva nadležno tijelo matične države članice i članovi nadležnog kolegija ocjenjuju potpunost zahtjeva, uzimajući u obzir savjet CESR-a iz stavka 4. Ako zahtjev nije potpun, nadležno tijelo matične države članice određuje krajnji rok do kojeg je njemu i CESR-u agencija za kreditni rejting dostavlja dodatne informacije te o tome obavješćuje članove kolegija i CESR.

Nakon što utvrdi da je zahtjev potpun, nadležno tijelo matične države članice o tome obavješćuje agenciju za kreditni rejting, članove kolegija i CESR.

6.   U roku od pet radnih dana od primitka dodatnih informacija iz stavka 5. CESR je prenosi dodatne informacije nadležnim tijelima svih ostalih država članica.

Članak 16.

Razmatranje zahtjeva za registraciju agencije za kreditni rejting od strane nadležnih tijela

1.   Nadležno tijelo matične države članice i nadležna tijela koja čine članove nadležnog kolegija u roku od 60 radnih dana od obavijesti iz drugog podstavka članka 15. stavka 5.:

(a)

zajednički razmatraju zahtjev za registraciju; i

(b)

poduzimaju sve primjerene korake unutar svojih ovlasti kako bi se postigao dogovor o odobravanju ili odbijanju registracije agencije za kreditni rejting uzimajući u obzir ispunjavanje uvjeta iz ove Uredbe od strane agencije za kreditni rejting.

2.   Koordinator može produžiti razdoblje za razmatranje za 30 radnih dana, posebno ako agencija za kreditni rejting:

(a)

namjerava priznavati kreditne rejtinge u skladu s člankom 4. stavkom 3.;

(b)

namjerava koristiti eksternalizaciju; ili

(c)

traži oslobođenje od obveze ispunjavanja zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 3.

3.   Koordinator koordinira razmatranje zahtjeva koji je podnijela agencija za kreditni rejting i osigurava razmjenu svih informacija potrebnih za razmatranje zahtjeva između članova nadležnog kolegija.

4.   Nadležno tijelo matične države članice sastavlja opširno obrazložen nacrt odluke nakon postizanja dogovora iz stavka 1. točke (b) te ga dostavlja koordinatoru.

Ako članovi nadležnog kolegija ne postignu dogovor, nadležno tijelo matične države članice sastavlja opširno obrazložen nacrt odluke o odbijanju na temelju pisanih mišljenja članova kolegija koji se protive registraciji te ga dostavljaju koordinatoru. Članovi kolegija koji zagovaraju registraciju sastavljaju i podnose detaljno objašnjenje svojih mišljenja koordinatoru.

5.   U roku od 60 radnih dana od obavijesti iz drugog podstavka članka 15. stavka 5., a najkasnije u roku od 90 radnih dana od te obavijesti u slučaju primjene stavka 2., koordinator dostavlja CESR-u opširno obrazložen nacrt odluke o registraciji ili odluke o odbijanju uz detaljno objašnjenje iz drugog podstavka stavka 4.

6.   U roku od 20 radnih dana od primitka nacrta odluke iz stavka 5. CESR članove nadležnog kolegija savjetuje u vezi s ispunjavanjem uvjeta za registraciju agencije za kreditni rejting. Nakon primitka savjeta CESR-a članovi kolegija ponovno razmatraju nacrt svoje odluke.

7.   Nadležno tijelo matične države članice donosi opširno obrazloženu odluku o registraciji ili odluku o odbijanju u roku od 15 radnih dana od primitka savjeta CESR-a. U slučaju da nadležno tijelo matične države članice postupi različito od savjeta CESR-a, opširno obrazlaže svoju odluku. Ako CESR nije dao nikakav savjet, nadležno tijelo matične države članice donosi svoju odluku u roku od 30 radnih dana od dostave CESR-u nacrta odluke u skladu sa stavkom 5.

U slučaju da članovi nadležnog kolegija i dalje ne uspijevaju postići dogovor, nadležno tijelo matične države članice donosi opširno obrazloženu odluku o odbijanju, u kojoj navodi nadležna tijela koja se protive registraciji i daje opis njihovih mišljenja.

Članak 17.

Razmatranje zahtjeva za registraciju grupe agencija za kreditni rejting od strane nadležnih tijela

1.   Koordinator i nadležna tijela koja čine članove nadležnog kolegija u roku od 60 radnih dana od obavijesti iz drugog podstavka članka 15. stavka 5.:

(a)

zajednički razmatraju zahtjeve za registracijom; i

(b)

poduzimaju sve primjerene korake unutar svojih ovlasti kako bi se postigao dogovor o odobravanju ili odbijanju registracije članova grupe agencija za kreditni rejting uzimajući u obzir ispunjavanje uvjeta iz ove Uredbe od strane navedenih agencija za kreditni rejting.

2.   Koordinator može produžiti razdoblje za razmatranje za 30 radnih dana, posebno ako bilo koja od agencija za kreditni rejting iz grupe:

(a)

namjerava priznavati kreditne rejtinge u skladu s člankom 4. stavkom 3.;

(b)

namjerava koristiti eksternalizaciju; ili

(c)

traži izuzeće od obveze ispunjavanja zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 3.

3.   Koordinator koordinira razmatranje zahtjeva koje je podnijela grupa agencija za kreditni rejting i osigurava razmjenu svih informacija potrebnih za razmatranje zahtjeva između članova nadležnog kolegija.

4.   Nadležna tijela matičnih država članica sastavljaju zasebne opširno obrazložene nacrte odluka za svaku agenciju za kreditni rejting iz grupe nakon postizanja dogovora iz stavka 1. točke (b) te ih dostaviti koordinatoru.

Ako članovi nadležnog kolegija ne postignu dogovor, nadležna tijela matičnih država članica sastavljaju opširno obrazložene nacrte odluka o odbijanju na temelju pisanih mišljenja članova kolegija koji se protive registraciji te ih dostaviti koordinatoru. Članovi kolegija koji zagovaraju registraciju sastavljaju i podnose detaljno objašnjenje svojih mišljenja koordinatoru.

5.   U roku od 60 radnih dana od obavijesti iz drugog podstavka članka 15. stavka 5., a najkasnije u roku od 90 radnih dana od te obavijesti u slučaju primjene stavka 2., koordinator dostavlja CESR-u opširno obrazložene nacrte odluka o registraciji ili odluka o odbijanju uz detaljno objašnjenje iz drugog podstavka stavka 4.

6.   U roku od 20 radnih dana od primitka nacrta odluka iz stavka 5. CESR članove nadležnog kolegija savjetuje u vezi s ispunjavanjem uvjeta za registraciju agencija za kreditni rejting iz grupe. Nakon primitka savjeta CESR-a članovi kolegija ponovno razmatraju nacrte svojih odluka.

7.   Nadležna tijela matičnih država članica donose opširno obrazložene odluke o registraciji ili odbijanju u roku od 15 radnih dana od primitka savjeta CESR-a. U slučaju da nadležna tijela matičnih država članica postupe različito od savjeta CESR-a, opširno obrazlažu svoju odluku. Ako CESR nije dao nikakav savjet, nadležna tijela matičnih država članica donose svoje odluke u roku od 30 radnih dana od dostave CESR-u nacrta odluke u skladu sa stavkom 5.

U slučaju da članovi nadležnog kolegija i dalje ne uspijevaju postići dogovor o registraciji bilo koje od agencija za kreditni rejting iz grupe, nadležno tijelo matične države članice dotične agencije za kreditni rejting donosi opširno obrazloženu odluku o odbijanju, u kojoj navodi nadležna tijela koja se protive registraciji i daje opis njihovih mišljenja.

Članak 18.

Obavijest o odluci o registraciji, odbijanju registracije ili povlačenju registracije agenciji za kreditni rejting

1.   U roku od pet radnih dana od donošenja odluke prema člancima 16. ili 17. nadležno tijelo matične države članice obavješćuje dotičnu agenciju za kreditni rejting o tome je li registrirana. U slučaju kad nadležno tijelo matične države članice odbija registrirati agenciju za kreditni rejting ono u svojoj odluci daje opširno obrazloženje.

2.   Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje Komisiju, CESR i ostala nadležna tijela o svakoj odluci iz članaka 16., 17. ili 20.

3.   Komisija u Službenom listu Europske unije i na svojim internetskim stranicama objavljuje popis agencija za kreditni rejting koje su registrirane u skladu s ovom Uredbom. Taj se popis ažurira u roku od 30 dana od obavijesti iz stavka 2.

Članak 19.

Naknade za registraciju i nadzor

Nadležno tijelo matične države članice može agenciji za kreditni rejting zaračunati naknadu za registraciju i/ili nadzor. Naknada za registraciju i/ili nadzor je proporcionalna trošku koji snosi nadležno tijelo matične države članice.

Članak 20.

Povlačenje registracije

1.   Nadležno tijelo matične države članice povlači registraciju agenciji za kreditni rejting ako:

(a)

se agencija za kreditni rejting izričito odrekne registracije ili u posljednjih šest mjeseci nije dodijelila kreditni rejting;

(b)

je agencija za kreditni rejting dobila registraciju na temelju lažnih navoda ili na neki drugi nezakonit način;

(c)

agencija za kreditni rejting više ne ispunjava uvjete pod kojima je registrirana; ili

(d)

je agencija za kreditni rejting ozbiljno ili opetovano kršila odredbe ove Uredbe koje uređuju uvjete za poslovanje agencija za kreditni rejting.

2.   Ako nadležno tijelo matične države članice smatra da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1., ono o tome obavješćuje koordinatora i usko surađuje s članovima nadležnog kolegija kako bi odlučilo treba li povući registraciju agenciji za kreditni rejting.

Članovi kolegija izvršavaju zajedničku procjenu i poduzimaju sve primjerene korake u okviru svojih ovlasti kako bi postigli dogovor o tome je li potrebno povući registraciju agenciji za kreditni rejting.

U slučaju da se ne postigne dogovor, nadležno tijelo matične države članice, na zahtjev bilo kojeg člana kolegija ili na vlastitu inicijativu, traži savjet od CESR-a. CESR daje savjet u roku od 15 radnih dana od primitka takvog zahtjeva.

Nadležno tijelo svake matične države članice donosi zasebnu odluku o povlačenju registracije na temelju dogovora postignutog unutar kolegija.

U slučaju da članovi kolegija ne postignu dogovor u roku od 30 radnih dana od obavijesti koordinatoru u skladu s prvim podstavkom, nadležno tijelo matične države članice može donijeti zasebnu odluku o povlačenju registracije. Svako odstupanje takve odluke od mišljenja koje su iznijeli ostali članovi kolegija, i ovisno o slučaju, savjeta CESR-a, je opširno obrazloženo.

3.   Nadležno tijelo države članice u kojoj se koriste kreditni rejtinzi dotičnih agencija za kreditni rejting koje smatra da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1. može zatražiti od nadležnog kolegija da razmotri jesu li ispunjeni uvjeti za povlačenje registracije. Ako nadležno tijelo matične države članice odluči ne povući registraciju dotičnoj agenciji za kreditni rejting, opširno obrazlaže svoju odluku.

4.   Odluka o povlačenju registracije stupa na snagu odmah u cijeloj Zajednici, uz uvjet prijelaznog razdoblja za korištenje kreditnih rejtinga iz članka 24. stavka 2.

POGLAVLJE II.

CESR i nadležna tijela

Članak 21.

Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire

1.   CESR savjetuje nadležna tijela u slučajevima predviđenim ovom Uredbom. Nadležna tijela uzimaju u obzir taj savjet prije donošenja bilo kakve konačne odluke iz ove Uredbe.

2.   Do 7. lipnja 2010. CESR izdaje smjernice o:

(a)

postupku registracije i mehanizmima koordinacije između nadležnih tijela i CESR-a, kao i o informacijama iz Priloga II. te o pitanju jezika u zahtjevima koji se podnose CESR-u;

(b)

načinu rada kolegija i o načinima utvrđivanja članstva u kolegiju, primjeni kriterija za odabir koordinatora iz članka 29. stavka 5. točaka od (a) do (d) te o pisanim dogovorima za rad kolegija i mehanizmima koordinacije između kolegija;

(c)

primjeni mehanizma priznavanja iz članka 4. stavka 3. od strane nadležnih tijela; i

(d)

zajedničkim standardima vezano uz prezentaciju informacija, uključujući strukturu, format, metodu i razdoblje izvješćivanja, koje su agencije za kreditni rejting dužne objavljivati u skladu s člankom 11. stavkom 2. i točkom 1. dijela II. odjeljka E Priloga I.

3.   Do 7. rujna 2010. CESR izdaje smjernice o:

(a)

provedbenim praksama i aktivnostima koje vrše nadležna tijela u skladu s ovom Uredbom;

(b)

zajedničkim standardima za procjenu usklađenosti metodologija vezanih uz kreditni rejting sa zahtjevima iz članka 8. stavka 3.;

(c)

vrstama mjera iz članka 24. stavka 1. točke (d) kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting i nadalje ispunjavaju zakonom propisane uvjete; i

(d)

informacijama koje agencija za kreditni rejting mora predočiti za zahtjev za certifikaciju i za ocjenu njezine važnosti u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta iz članka 5.

4.   CESR svake godine, a prvi put do 7. prosinca 2010., objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe. To izvješće mora posebno sadržavati ocjenu provedbe Priloga I. od strane agencija za kreditni rejting koje su registrirane u skladu s ovom Uredbom.

5.   CESR surađuje s Odborom europskih nadzornih tijela za bankarstvo, koji je osnovan na temelju Odluke Komisije 2009/78/EZ (23) i Odborom europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovanim na temelju Odluke Komisije 2009/79/EZ (24) te se konzultira s tim odborima prije izdavanja smjernica iz stavaka 2. i 3.

Članak 22.

Nadležna tijela

1.   Do 7. lipnja 2010. sve države članice imenuju nadležno tijelo u smislu ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela imaju adekvatan broj osoblja adekvatne stručnosti kako bi mogla primjenjivati ovu Uredbu.

Članak 23.

Ovlasti nadležnih tijela

1.   U izvršavanju svojih zadaća iz ove Uredbe ni nadležna tijela ni bilo koja druga tijela javne vlasti države članice ne utječu na sadržaj kreditnih rejtinga ili na metodologije.

2.   S ciljem izvršavanja svojih zadaća iz ove Uredbe nadležna tijela, u skladu s nacionalnim zakonom, imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih funkcija. Oni izvršavaju svoje ovlasti:

(a)

izravno;

(b)

u suradnji s drugim tijelima;

(c)

podnošenjem zahtjeva nadležnim sudskim tijelima.

3.   S ciljem izvršavanja svojih zadaća iz ove Uredbe nadležna tijela, u skladu s nacionalnim zakonom, imaju ovlasti u okviru svojih nadzornih funkcija za:

(a)

pristup dokumentima bilo koje vrste i za primanje ili izradu kopija tih dokumenata;

(b)

traženje informacija od bilo koje osobe te ako je potrebno i pozivanje i ispitivanje određene osobe radi dobivanja informacija;

(c)

vršenje najavljenog ili nenajavljenog izravnog nadzora; i

(d)

traženje snimaka telefonskih razgovora i evidencija o prometu podataka.

Nadležna tijela mogu se koristiti ovlastima iz prvog podstavka samo vezano uz agencije za kreditni rejting, osobe uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting, subjekte kojima se dodjeljuje rejting i s njima povezane treće osobe, treće osobe kojima su agencije za kreditni rejting eksternalizirale određene poslove ili djelatnosti i osobe koje su na drugi način povezane s agencijama za kreditni rejting ili aktivnostima vezanim uz kreditni rejting.

Članak 24.

Nadzorne mjere nadležnih tijela matične države članice

1.   Ako nadležno tijelo matične države članice ustanovi da određena registrirana agencija za kreditni rejting krši obveze koje proizlaze iz ove Uredbe, ono može poduzeti sljedeće mjere:

(a)

povući registraciju toj agenciji za kreditni rejting u skladu s člankom 20.;

(b)

privremeno zabraniti toj agenciji za kreditni rejting dodjelu kreditnih rejtinga u cijeloj Zajednici;

(c)

suspendirati upotrebu, u regulatorne svrhe, kreditnih rejtinga koje je dodijelila ta agencija za kreditni rejting u cijeloj Zajednici;

(d)

poduzeti primjerene mjere kako bi osiguralo da agencije za kreditni rejting nastave ispunjavati pravne zahtjeve;

(e)

izdati javne obavijesti;

(f)

uputiti predmet relevantnim nacionalnim tijelima radi kaznenog progona.

2.   Kreditni rejtinzi mogu se nastaviti koristiti u regulatorne svrhe nakon donošenja mjera iz točaka (a) i (c) stavka 1. tijekom razdoblja koje ne premašuje:

(a)

deset radnih dana ako za isti financijski instrument ili subjekt postoje kreditni rejtinzi koje su dodijelile druge agencije za kreditni rejting registrirane u skladu s ovom Uredbom; ili

(b)

tri mjeseca ako za isti financijski instrument ili subjekt ne postoje kreditni rejtinzi koje su dodijelile druge agencije za kreditni rejting registrirane u skladu s ovom Uredbom.

Nadležno tijelo može produžiti razdoblje iz točke (b) prvog podstavka za tri mjeseca u iznimnim okolnostima vezanim uz mogućnost narušavanja tržišta ili mogućnost financijske nestabilnosti.

3.   Prije poduzimanja bilo kakvih mjera iz stavka 1. nadležno tijelo matične države članice obavješćuje koordinatora te se konzultirati s članovima nadležnog kolegija. Članovi kolegija poduzimaju sve primjerene korake unutar svojih ovlasti kako bi postigli dogovor o tome je li potrebno poduzeti neke od mjera iz stavka 1.

U slučaju da članovi kolegija ne postignu dogovor, nadležno tijelo matične države članice, na zahtjev bilo kojeg člana kolegija ili na vlastitu inicijativu, traži savjet od CESR-a. CESR daje savjet u roku od 10 radnih dana od primitka takvog zahtjeva.

U slučaju da članovi kolegija ne postignu dogovor o poduzimanju neke od mjera iz stavka 1. u roku od 15 dana nakon što je o predmetu obaviješten koordinator u skladu s prvim podstavkom, nadležno tijelo matične države članice može donijeti odluku. Svako odstupanje takve odluke od mišljenja koje su iznijeli ostali članovi kolegija i, ovisno o slučaju, savjeta CESR-a, je opširno obrazloženo. Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebnog odlaganja o svojoj odluci obavješćuje koordinatora i CESR.

Ovaj stavak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje članak 20.

Članak 25.

Nadzorne mjere nadležnih tijela koja nisu nadležno tijelo matične države članice

1.   Kad nadležno tijelo države članice ustanovi da određena registrirana agencija za kreditni rejting čiji se rejtinzi koriste na njezinom državnom području krši obveze koje proizlaze iz ove Uredbe, ono može poduzeti sljedeće mjere:

(a)

donijeti nadzorne mjere iz članka 24. stavka 1. točaka (e) i (f);

(b)

donijeti mjere iz članka 24. stavka 1. točke (d) unutar svog područja nadležnosti i, u takvom slučaju, primjereno razmotriti mjere koje je nadležno tijelo matične države članice već poduzelo ili predvidjelo;

(c)

narediti suspenziju korištenja kreditnih rejtinga te agencije za kreditni rejting u regulatorne svrhe od strane institucija iz članka 4. stavka 1. čije je registrirano sjedište smješteno na području njegovog područja nadležnosti, uz uvjet prijelaznog razdoblja iz članka 24. stavka 2.;

(d)

tražiti od nadležnog kolegija da razmotri potrebu za mjerama iz točaka (b), (c) ili (d) članka 24. stavka 1.

2.   Prije donošenja mjera iz točaka (a), (b) ili (c) stavka 1. nadležno tijelo o tome obavješćuje koordinatora i konzultira se s članovima nadležnog kolegija. Članovi kolegija poduzimaju sve primjerene korake unutar svojih ovlasti kako bi postigli dogovor o tome je li potrebno poduzimati neke od mjera iz točaka (a) i (b) stavka 1. U slučaju neslaganja koordinator, na zahtjev bilo kojeg člana kolegija ili na vlastitu inicijativu, traži savjet od CESR-a. CESR daje savjet u roku od 10 radnih dana od primitka takvog zahtjeva.

3.   U slučaju da članovi nadležnog kolegija ne postignu dogovor u roku od 15 radnih dana nakon što je o predmetu obaviješten koordinator u skladu sa stavkom 2., nadležno tijelo dotične države članice može donijeti odluku. Svako odstupanje njegove odluke od mišljenja koje su iznijeli ostali članovi kolegija, i ovisno o slučaju, savjeta CESR-a, je opširno obrazloženo. Nadležno tijelo dotične države članice o svojoj odluci bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje koordinatora i CESR.

4.   Ovaj članak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje članak 20.

POGLAVLJE III.

Suradnja između nadležnih tijela

Članak 26.

Obveza suradnje

1.   Nadležna tijela surađuju kad je to potrebno u smislu ove Uredbe, kao i u slučajevima gdje postupanje koje je pod istragom ne predstavlja kršenje zakonskih ili regulatornih odredbi na snazi u dotičnoj državi članici.

2.   Nadležna tijela isto tako tijesno surađuju s nadležnim tijelima odgovornim za nadzor društava iz članka 4. stavka 1.

Članak 27.

Razmjena informacija

1.   Nadležna tijela, bez nepotrebnog odlaganja, uzajamno dostavljaju informacije potrebne za izvršavanje njihovih zadaća iz ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela mogu prosljeđivati nadležnim tijelima odgovornim za nadzor društava iz članka 4. stavka 1., središnjim bankama, Europskom sustavu središnjih banaka i Europskoj središnjoj banci, u njihovom svojstvu monetarnih vlasti, te ovisno o slučaju, ostalim javnim tijelima odgovornim za nadzor sustava plaćanja i namire, povjerljive informacije u svrhu vršenja njihovih zadaća. Isto tako, navedena tijela vlasti ili tijela ne smiju se sprečavati da priopćavaju nadležnim tijelima informacije koje su nadležnim tijelima potrebne za vršenje njihovih zadaća iz ove Uredbe.

Članak 28.

Suradnja u slučaju zahtjeva vezano uz izravne nadzore ili istrage

1.   Nadležno tijelo jedne države članice može zahtijevati pomoć nadležnog tijela druge države članice vezano uz izravne nadzore ili istrage.

Nadležno tijelo koje podnese takav zahtjev obavješćuje CESR o svakom zahtjevu iz prvog podstavka. U slučaju istrage ili nadzora s prekograničnim učinkom nadležna tijela mogu tražiti da CESR preuzme ulogu koordinatora takve istrage ili nadzora.

2.   Kada nadležno tijelo primi zahtjev od nadležnog tijela druge države članice da izvrši izravni nadzor ili istragu, ono:

(a)

samo izvršava izravni nadzor ili istragu;

(b)

dopušta nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da sudjeluje u izravnom nadzoru ili istrazi;

(c)

dopušta nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da samo izvrši izravni nadzor ili istragu;

(d)

imenuje revizore ili stručnjake za vršenje izravnog nadzora ili istrage; ili

(e)

izvršava podjelu određenih zadataka vezanih uz nadzorne aktivnosti s drugim nadležnim tijelima.

Članak 29.

Kolegiji nadležnih tijela

1.   U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva za registraciju iz članka 15. nadležno tijelo matične države članice, ili, u slučaju grupe agencija za kreditni rejting, nadležno tijelo matične države članice agencije za kreditni rejting opunomoćene u skladu s člankom 15. stavkom 2., osniva kolegij nadležnih tijela radi olakšavanja izvršavanja zadaća iz članaka 4., 5., 6., 16., 17., 20., 24., 25., i 28.

2.   Taj se kolegij sastoji od nadležnog tijela matične države članice i nadležnih tijela iz stavka 3. u slučaju kad se radi o jednoj agenciji, ili od nadležnih tijela matičnih država članica i nadležnih tijela iz stavka 3. u slučaju kad se radi o grupi agencija za kreditni rejting.

3.   Nadležno tijelo koje nije nadležno tijelo matične države članice može u bilo kojem trenutku odlučiti postati član kolegija pod uvjetom:

(a)

da je unutar njegovog područja nadležnosti osnovana podružnica koja čini dio agencije za kreditni rejting ili dio jednog od društava iz grupe agencija za kreditni rejting; ili

(b)

široke rasprostranjenosti korištenja u regulatorne svrhe kreditnih rejtinga koje je dodijelila dotična agencija za kreditni rejting ili grupa agencija za kreditni rejting ili njihovog značajnog utjecaja ili vjerojatnosti njihovog značajnog utjecaja unutar njegovog područja nadležnosti.

4.   Nadležna tijela koja nisu članovi kolegija iz stavka 3. u čijim se područjima nadležnosti koriste kreditni rejtinzi koje je dodijelila dotična agencija za kreditni rejting ili grupa agencija za kreditni rejting mogu sudjelovati na sastancima ili u aktivnostima kolegija.

5.   U roku od 15 radnih dana od osnivanja kolegija njegovi članovi biraju koordinatora, pri čemu se u slučaju nepostizanja dogovora konzultiraju s CESR-om. U tu se svrhu u obzir moraju uzeti najmanje sljedeći kriteriji:

(a)

odnos između nadležnog tijela i agencije za kreditni rejting ili grupe agencija za kreditni rejting;

(b)

razmjer u kojem će se kreditni rejtinzi koristiti u regulatorne svrhe na određenom području ili određenim područjima;

(c)

mjesto u Zajednici gdje agencija za kreditni rejting ili grupa agencija za kreditni rejting vrši ili planira vršiti najvažniji dio svojih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting; i

(d)

pojednostavljenje administracije, optimizacija raspodjele tereta i primjerena raspodjela tereta rada.

Članovi kolegija preisipituju odabir koordinatora najmanje svakih pet godina kako bi osigurali da odabrani koordinator i nadalje bude najprimjerenija osoba u skladu s kriterijima iz prvog podstavka.

6.   Koordinator predsjeda sastancima kolegija, koordinira rad kolegija i osigurava djelotvornu razmjenu informacija između članova kolegija.

7.   S ciljem osiguranja uske suradnje između nadležnih tijela unutar kolegija koordinator u roku od 10 radnih dana od njegovog/njezinog izbora utvrđuje pisane mehanizme koordinacije u okviru kolegija vezano uz sljedeća pitanja:

(a)

informacije koje se razmjenjuju između nadležnih tijela;

(b)

proces odlučivanja između nadležnih tijela, ne dovodeći u pitanje članke 16., 17. i 20.;

(c)

slučajevi u kojima se nadležna tijela moraju međusobno konzultirati;

(d)

slučajevi u kojima nadležna tijela moraju primjenjivati mehanizam arbitraže iz članka 31.; i

(e)

slučajevi u kojima nadležna tijela mogu delegirati zadaće iz područja nadzora u skladu s člankom 30.

8.   U slučaju nepostizanja dogovora vezano uz pisane mehanizme koordinacije iz stavka 7. svaki član kolegija može predmet uputiti CESR-u. Koordinator uzima u obzir svaki savjet dobiven od CESR-a vezano uz pisane mehanizme koordinacije prije odobravanja konačnog teksta. Pisani mehanizmi koordinacije sastavljeni su u jednom dokumentu koji sadrži opširno obrazloženje za svako značajno odstupanje od savjeta dobivenog od CESR-a. Koordinator prosljeđuje pisane mehanizme koordinacije članovima kolegija i CESR-u.

Članak 30.

Delegiranje zadaća između nadležnih tijela

Nadležno tijelo matične države članice može delegirati bilo koju od svojih zadaća nadležnom tijelu druge države članice pod uvjetom da je to drugo tijelo s tim suglasno. Delegiranje zadaća ne utječe na odgovornost nadležnog tijela koje delegira svoje zadaće.

Članak 31.

Mirenje

1.   CESR je dužan uspostaviti mehanizam mirenja kako bi pomogao u pronalaženju zajedničkog stajališta između dotičnih nadležnih tijela.

2.   U slučaju neslaganja između nadležnih tijela vezano uz razmatranje određenog pitanja ili uz neku mjeru iz ove Uredbe, ona upućuju dotični predmet CESR-u radi mirenja. Dotična nadležna tijela uzimaju u obzir savjet CESR-a i opširno obrazlažu eventualno odstupanje od tog savjeta.

Članak 32.

Poslovna tajna

1.   Obveza čuvanja poslovne tajne primjenjuje se na sve osobe koje rade ili koje su radile za CESR, za nadležno tijelo ili za bilo koje tijelo ili osobu kojima je nadležno tijelo delegiralo određene zadaće, uključujući revizore i stručnjake koje je nadležno tijelo angažiralo. Informacije na koje se odnosi obveza čuvanje poslovne tajne ne otkrivaju se drugoj osobi ili tijelu osim u slučaju kad je takvo otkrivanje potrebno za potrebe provođenja sudskih postupaka.

2.   Sve informacije koje se razmjenjuju između CESR-a i nadležnih tijela i između samih nadležnih tijela u okviru ove Uredbe smatraju se povjerljivim, osim u slučaju kad CESR ili dotično nadležno tijelo prilikom priopćavanja tih informacija navede da se te informacije smiju otkrivati ili kad je njihovo otkrivanje potrebno u svrhu provođenja sudskih postupaka.

Članak 33.

Objavljivanje informacija druge države članice

Nadležno tijelo određene države članice smije objaviti informacije koje je primilo od nadležnog tijela druge države članice samo ako je dobilo izričitu suglasnost od nadležnog tijela koje je dalo predmetnu informaciju i, ovisno o slučaju, ako se informacije objavljuju samo u svrhu za koju je to nadležno tijelo dalo svoju suglasnost ili ako je takvo objavljivanje potrebno u svrhu provođenja sudskih postupaka.

POGLAVLJE IV.

Suradnja s trećim zemljama

Članak 34.

Sporazum o razmjeni informacija

Nadležna tijela mogu sklapati sporazume o suradnji vezano uz razmjenu informacija s nadležnim tijelima trećih zemalja samo ako informacije koje se objavljuju podliježu jamstvu čuvanja poslovne tajne koje je u najmanju ruku jednako onome iz članka 32.

Takva razmjena informacija namijenjena je izvršavanju zadaća tih nadležnih tijela.

Što se tiče prijenosa osobnih podataka u treću zemlju, države članice primjenjuju Direktivu 95/46/EZ.

Članak 35.

Objavljivanje informacija iz trećih zemalja

Nadležno tijelo određene države članice smije objaviti informacije primljene od nadležnih tijela trećih zemalja samo ako je dobilo izričitu suglasnost od nadležnog tijela koje je dalo predmetnu informaciju, i, ovisno o slučaju, ako se informacije objavljuju samo u svrhu za koju je nadležno tijelo dalo svoju suglasnost ili ako je takvo objavljivanje potrebno u svrhu provođenja sudskih postupaka.

GLAVA IV.

SANKCIJE, POSTUPAK ODBORA, IZVJEŠĆIVANJE I PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

POGLAVLJE I.

Sankcije, postupak odbora i izvješćivanje

Članak 36.

Sankcije

Države članice propisuju pravila koja se odnose na sankcije koje se primjenjuju u slučaju kršenja odredbi ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice osiguravaju da nadležno tijelo javno objavi svaku sankciju koju je izreklo za kršenje ove Uredbe, osim u slučaju kad bi takvo objavljivanje ozbiljno ugrozilo financijska tržišta ili uzrokovalo nerazmjernu štetu uključenim stranama.

Do 7. prosinca 2010. države članice obavješćuju Komisiju o pravilima iz prvog podstavka. One su dužne bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svakoj daljnjoj izmjeni tih pravila.

Članak 37.

Izmjene priloga

Komisija može izmijeniti priloge radi uzimanja u obzir kretanja na financijskim tržištima, uključujući međunarodna kretanja na financijskim tržištima, posebno vezano uz nove financijske instrumente i s obzirom na usklađivanje nadzornih praksi.

Te mjere, kojima je cilj izmjena elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 38. stavka 2.

Članak 38.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosne papire osnovan na temelju Odluke Komisije 2001/528/EZ (25).

2.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a točke od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se u trajanju od tri mjeseca.

Članak 39.

Izvješća

1.   Do 7. prosinca 2012. Komisija ocjenjuje primjene ove Uredbe, uključujući ocjenu pouzdanosti kreditnih rejtinga u Zajednici, učinka na razinu koncentracije na tržištu kreditnih rejtinga, troškova i koristi učinka Uredbe i primjerenosti naknade koju subjekt kojem se dodjeljuje rejting plaća agenciji za kreditni rejting (model „plaća izdavatelj”) te o podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

2.   Do 7. prosinca 2010. Komisija, u svjetlu pregovora s nadležnim tijelima, ocjenjuje primjenu glave III. ove Uredbe, posebno u pogledu suradnje nadležnih tijela, pravnog statusa CESR-a i nadzornih praksi. Komisija dostavlja izvješće o tim pitanjima Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, ovisno o slučaju, dostavlja prijedloge za izmjenu predmetne glave.

Navedeno se izvješće poziva na prijedlog Komisije od 12. studenoga 2008. vezan uz uredbu o agencijama za kreditni rejting i na izvješće Odbora za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta od 23. ožujka 2009. o tom prijedlogu.

3.   Do 7. prosinca 2010. Komisija, uzimajući u obzir kretanja u regulatornom i nadzornom okviru za agencije za kreditni rejting u trećim zemljama, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću koje se odnosi na učinke tih kretanja i prijelaznih odredbi iz članka 40. na stabilnost financijskih tržišta u Zajednici.

POGLAVLJE II.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 40.

Prijelazne odredbe

Agencije za kreditni rejting koje djeluju u Zajednici prije 7. lipnja 2010. (postojeće agencije za kreditni rejting) i koje namjeravaju podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s ovom Uredbom donose sve potrebne mjere kako bi se uskladile s njezinim odredbama do 7. rujna 2010.

Agencije za kreditni rejting podnose svoj zahtjev za registraciju najranije 7. lipnja 2010. Postojeće agencije za kreditni rejting podnose svoj zahtjev za registraciju do 7. rujna 2010.

Postojeće agencije za kreditni rejting mogu nastaviti dodjeljivati kreditne rejtinge koje u regulatorne svrhe mogu koristiti financijske institucije iz članka 4. stavka 1. osim u slučaju odbijanja registracije. U slučaju odbijanja registracije primjenjuje se članak 24. stavak 2.

Članak 41.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma njezinog stupanja na snagu. Međutim:

članak 4. stavak 1. primjenjuje se od 7. prosinca 2010. i

točke (f), (g), (h) članka 4. stavka 3. primjenjuju se od 7. lipnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje od 13. svibnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 115, 20.5.2009., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(4)  SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

(5)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(6)  SL L 177, 30.6.2006., str. 201.

(7)  SL L 375, 31.12.1985., str. 3. Direktiva zamijenjena, s učinkom od 1. srpnja 2011., Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L, 302, 17.11.2009., str.32.).

(8)  SL L 235, 23.9.2003., str. 10.

(9)  SL L 345, 31.12.2003., str. 64.

(10)  SL L 149, 30.4.2004., str. 1.

(11)  SL C 59, 11.3.2006., str. 2.

(12)  SL L 25, 29.1.2009., str. 18.

(13)  SL L 52, 25.2.2005., str. 51.

(14)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(15)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(16)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1.

(17)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

(18)  SL L 339, 24.12.2003., str. 73.

(19)  Direktiva Komisije 2006/73/EZ od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava i izraza definiranih za potrebe te Direktive (SL L 241, 2.9.2006., str. 26.).

(20)  SL L 228, 16.8.1973., str. 3.

(21)  SL L 345, 19.12.2002., str. 1.

(22)  SL L 323, 9.12.2005., str. 1.

(23)  SL L 25, 29.1.2009., str. 23.

(24)  SL L 25, 29.1.2009., str. 28.

(25)  SL L 191, 13.7.2001., str. 45.


PRILOG I.

NEOVISNOST I IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Odjeljak A

Organizacijski zahtjevi

1.   Agencija za kreditni rejting ima upravni ili nadzorni odbor. Njezino više rukovodstvo osigurava:

(a)

neovisnost aktivnosti vezanih uz kreditni rejting, što uključuje i neovisnost od svih političkih i ekonomskih utjecaja ili ograničenja;

(b)

pravilnu identifikaciju, upravljanje i objavljivanje sukoba interesa;

(c)

usklađenost agencije za kreditni rejting s preostalim zahtjevima ove Uredbe.

2.   Agencija za kreditni rejting mora bitiorganizirana na način kojim se osigurava da njezini poslovni interesi ne narušavaju neovisnost ili ispravnost aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

Više rukovodstvo agencije za kreditni rejting mora imati dobar ugled, stručnost i iskustvo i mora osigurati upravljanje agencijom za kreditni rejting pažnjom dobrog stručnjaka.

Najmanje jedna trećina članova, ali ne manje od dva člana, upravnog ili nadzornog odbora agencije za kreditni rejting su neovisni članovi koji nisu uključeni u aktivnosti vezane uz kreditni rejting.

Naknade neovisnim članovima upravnog ili nadzornog odbora ne smiju biti povezane s poslovnim rezultatima agencije za kreditni rejting i moraju biti utvrđene na način kojim se osigurava neovisnost njihove prosudbe. Mandat neovisnih članova upravnog ili nadzornog odbora određuje se u prethodno utvrđenom fiksnom trajanju od najviše pet godina i ne može se obnavljati. Neovisnim članovima upravnog ili nadzornog odbora može se dati otkaz samo u slučaju teške povrede radne dužnosti ili izostanka rezultata.

Većina članova upravnog ili nadzornog odbora, uključujući i neovisne članove, moraju imati dovoljnu razinu stručnosti u financijskim uslugama. U slučaju kad agencija za kreditni rejting dodjeljuje kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata najmanje jedan neovisni član i jedan drugi član odbora moraju posjedovati temeljito znanje i iskustvo rukovodeće razine u području tržišta strukturiranih financijskih instrumenata.

Uz sveukupne odgovornosti odbora neovisni članovi upravnog ili nadzornog odbora imaju posebnu zadaću praćenja:

(a)

razvoja politike vezane uz kreditni rejting i metodologija kojima se koristi agencija za kreditni rejting u svojim aktivnostima vezanim uz kreditni rejting;

(b)

učinkovitosti sustava unutarnje kontrole kvalitete agencije za kreditni rejting u vezi s aktivnostima vezanim uz kreditni rejting;

(c)

učinkovitosti mjera i postupaka koji su uspostavljeni kako bi se osigurala identifikacija, uklanjanje, upravljanje i objavljivanje eventualnih sukoba interesa; i

(d)

postupaka nadzora usklađenosti i postupaka upravljanja, uključujući djelotvornost funkcije revizije iz točke 9. ovog odjeljka.

Mišljenja neovisnih članova upravnog ili nadzornog odbora o pitanjima iz točaka od (a) do (d) predstavljaju se odboru u redovitim vremenskim razmacima i prosljeđuju se nadležnom tijelu na zahtjev.

3.   Agencija za kreditni rejting uspostavlja primjerene politike i postupke kojima se osigurava usklađenost s njezinim obvezama iz ove Uredbe.

4.   Agencija za kreditni rejting mora imati dobre administrativne i računovodstvene postupke, mehanizme unutarnje kontrole, učinkovite postupke za procjenu rizika i učinkovite mehanizme kontrole i osiguranja za sustave za obradu informacija.

Mehanizmi unutarnje kontrole moraju biti uspostavljeni tako da osiguravaju usklađenost s odlukama i postupcima na svim razinama agencije za kreditni rejting.

Agencija za kreditni rejting dužna je provoditi i održavati postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i dokumentirano utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje zadaće i odgovornosti.

5.   Agencija za kreditni rejting uspostavlja i održava stalni i učinkoviti odjel za funkciju praćenja usklađenosti (funkcija praćenja usklađenosti), koji je neovisan u radu. Funkcija praćenja usklađenosti dužna je pratiti i izvješćivati o tome ispunjavaju li agencije za kreditni rejting i njezini zaposlenici obveze agencije za kreditni rejting iz ove Uredbe. Funkcija praćenja usklađenosti:

(a)

prati i redovito vrši ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti mjera i postupaka uspostavljenih u skladu s točkom 3. i aktivnosti koje se poduzimaju za rješavanje eventualnih nedostataka u ispunjavanju obveza agencije za kreditni rejting;

(b)

daje savjete i pomaže rukovodstvu, analitičarima rejtinga, zaposlenicima, kao i svim ostalim fizičkim osobama čije usluge agencija za kreditni rejting koristi ili kontrolira, ili bilo kojim osobama koje su izravno ili neizravno povezane s njom putem odnosa kontrole koje su odgovorne za obavljanje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting, pri ispunjavanju obveza agencije za kreditni rejting iz ove Uredbe.

6.   Kako bi se osiguralo da funkcija praćenja usklađenosti izvršava svoje zadaće na propisan način i da pri tome bude neovisna, agencija za kreditni rejting osigurava ispunjavanje sljedećih uvjeta:

(a)

funkcija praćenja usklađenosti ima potrebnu ovlast, resurse i stručnost te pristup svim relevantnim informacijama;

(b)

imenovan je službenik zadužen za praćenje usklađenosti, koji je odgovoran za funkciju praćenja usklađenosti i za izvješćivanje vezano uz usklađenost iz točke 3.;

(c)

rukovodstvo, analitičari rejtinga, zaposlenici i sve ostale fizičke osobe čije usluge agencija za kreditni rejting koristi ili kontrolira ili bilo koje osobe koje su izravno ili neizravno povezane s njom putem odnosa kontrole koje su uključene u funkciju praćenja usklađenosti nisu uključeni u obavljanje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting koje nadziru;

(d)

naknade službeniku zaduženom za praćenje usklađenosti nisu povezane s poslovnim rezultatima agencije za kreditni rejting i moraju biti utvrđene na način kojim se osigurava neovisnost njegove prosudbe.

Službenik zadužen za praćenje usklađenosti osigurava da se sukobi interesa koji se odnose na osobe koje se stavljaju na raspolaganje funkciji praćenja usklađenosti na odgovarajući način utvrde i otklone.

Službenik zadužen za praćenje usklađenosti podnosi redovita izvješća o izvršavanju svojih zadaća višem rukovodstvu i neovisnim članovima upravnog ili nadzornog odbora.

7.   Agencija za kreditni rejting uspostavlja primjerene i učinkovite organizacijske i administrativne mehanizme za sprečavanje, identifikaciju, uklanjanje ili upravljanje i objavljivanje sukoba interesa iz točke 1. odjeljka B. Ona osigurava vođenje evidencije o svim značajnim prijetnjama neovisnosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting, uključujući prijetnje usklađenosti s pravilima za analitičare rejtinga iz odjeljka C, kao i evidencije o mjerama osiguranja poduzetim za ublažavanje tih prijetnji.

8.   Agencija za kreditni rejting koristi se primjerenim sustavima, resursima i postupcima kako bi osigurala kontinuitet i zakonitost u izvršavanju aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

9.   Agencija za kreditni rejting uspostavlja funkciju revizije, koja je odgovorna za redovito preispitivanje njezinih metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting, poput matematičkih pretpostavki ili pretpostavki o korelaciji i svih njihovih značajnih promjena ili modifikacija, kao i za preispitivanje prikladnosti tih metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting kad se oni koriste ili se planiraju koristiti za ocjenu novih financijskih instrumenata.

Navedena funkcija revizije je neovisna od poslovnih linija odgovornih za aktivnosti vezane uz kreditni rejting i biti odgovorna članovima upravnog ili nadzornog odbora iz točke 2. ovog odjeljka.

10.   Agencija za kreditni rejting dužna je pratiti i ocjenjivati adekvatnost i učinkovitost svojih sustava, mehanizama unutarnje kontrole i postupaka uspostavljenih u skladu s ovom Uredbom i poduzeti primjerene mjere za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Odjeljak B

Operativni zahtjevi

1.   Agencija za kreditni rejting identificira, uklanja ili upravlja i objavljuje, na jasan i nedvosmislen način, sve postojeće ili potencijalne sukobe interesa koji bi mogli utjecati na analize i sudove njezinih analitičara rejtinga, zaposlenika ili bilo koje druge fizičke osobe čije usluge agencija za kreditni rejting koristi ili kontrolira i koje su izravno uključene u dodjelu kreditnog rejtinga i osoba koje odobravaju kreditne rejtinge.

2.   Agencija za kreditni rejting javno objavljuje imena subjekata kojima se dodjeljuje rejting ili povezanih trećih osoba od kojih ostvaruje više od 5 % svojih godišnjih prihoda.

3.   Agencija za kreditni rejting u sljedećim okolnostima ne smije dodijeliti kreditni rejting, ili je dužna, u slučaju postojećeg kreditnog rejtinga, odmah objaviti da postoji mogućnost da se na kreditni rejting odnosi sljedeće:

(a)

agencija za kreditni rejting ili osobe iz točke 1. imaju izravno ili neizravno vlasništvo nad financijskim instrumentima subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe ili imaju bilo kakav drugi izravni ili neizravni vlasnički udio u tom subjektu ili osobi, izuzimajući udjele u diversificiranim subjektima za zajednička ulaganja, uključujući upravljane fondove poput mirovinskih fondova ili životnog osiguranja;

(b)

kreditni rejting dodjeljuje se u pogledu subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe koji je, tj. koja je izravno ili neizravno povezana s agencijom za kreditni rejting putem odnosa kontrole;

(c)

osoba iz točke 1. član je upravnog ili nadzornog odbora subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe; ili

(d)

analitičar rejtinga koji je sudjelovao u određivanju kreditnog rejtinga, ili osoba koja je odobrila kreditni rejting, bila je u odnosu sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting ili s povezanom trećom osobom koji može uzrokovati sukob interesa.

Agencija za kreditni rejting dužna je bez odlaganja također ocijeniti postoje li osnove za ponovno dodjeljivanje rejtinga ili povlačenje postojećeg kreditnog rejtinga.

4.   Agencija za kreditni rejting ne smije obavljati konzultantske poslove ili poslove investicijskog savjetovanja za subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili povezanu treću osobu vezano uz korporativnu ili pravnu strukturu, imovinu, obveze ili aktivnosti tog subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe.

Agencija za kreditni rejting može pružati i ostale usluge osim dodjele kreditnog rejtinga (pomoćne usluge). Pomoćne usluge nisu dio aktivnosti vezanih uz kreditni rejting; one obuhvaćaju tržišne prognoze, procjene gospodarskih trendova, analize utvrđivanja cijena i druge analize općenitih podataka kao i povezane usluge distribucije.

Agencija za kreditni rejting dužna je osigurati da pružanje pomoćnih usluga ne predstavlja sukobe interesa u odnosu na njezine aktivnosti vezane uz kreditni rejting te je dužna objaviti u konačnim izvješćima o rejtinzima sve pomoćne usluge koje je pružila subjektu kojem se dodjeljuje rejting ili povezanoj trećoj osobi.

5.   Agencija za kreditni rejting dužna je osigurati da analitičari rejtinga ili osobe koje odobravaju rejtinge ne iznose prijedloge niti daju preporuke, bilo u formalnom ili neformalnom obliku, u pogledu oblika strukturiranih financijskih instrumenata za koje se od agencije za kreditni rejting očekuje dodjela kreditnog rejtinga.

6.   Agencija za kreditni rejting dužna je oblikovati svoje kanale za izvješćivanje i priopćavanje na način kojim se osigurava neovisnost osoba iz točke 1. od ostalih aktivnosti agencije za kreditni rejting koje se vrše na komercijalnoj osnovi.

7.   Agencija za kreditni rejting dužna je osigurati vođenje adekvatne evidencije i, ovisno o slučaju, revizorski trag svojih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting. Ta evidencija mora sadržavati:

(a)

za svaku odluku o kreditnom rejtingu, identitet analitičara rejtinga koji su sudjelovali u određivanju kreditnog rejtinga, identitet osoba koje su odobrile kreditni rejting, informaciju o tome je li kreditni rejting naručen ili nenaručen, te datum na koji je mjera vezana uz kreditni rejting provedena;

(b)

računovodstvene podatke koji se odnose na naknade primljene od svakog subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili povezane treće osobe ili bilo kojeg korisnika rejtinga;

(c)

računovodstvene podatke za svakog pretplaćenog korisnika kreditnih rejtinga ili povezanih usluga;

(d)

evidenciju kojom se dokumentiraju uspostavljeni postupci i metodologije kojima se koristi agencija za kreditni rejting prilikom određivanja kreditnih rejtinga;

(e)

internu evidenciju i spise, uključujući informacije koje nisu javne i radnu dokumentaciju, na temelju kojih se donose odluke o kreditnom rejtingu;

(f)

izvješća o kreditnim analizama, izvješća o procjeni kreditnog rizika i privatna izvješća o kreditnom rejtingu i internu evidenciju, uključujući informacije koje nisu javne i radnu dokumentaciju, na temelju koje se donose mišljenja koja se iskazuju u takvim izvješćima;

(g)

evidenciju o postupcima i mjerama koje provode agencije za kreditni rejting radi usklađivanja s ovom Uredbom; i

(h)

kopije poruka unutarnje i vanjske komunikacije, uključujući elektroničku komunikaciju, koje agencija za kreditni rejting i njezini zaposlenici primaju i šalju, a koje se odnose na aktivnosti vezane uz kreditni rejting.

8.   Evidencija i revizorski tragovi iz točke 7. moraju se čuvati u prostorijama registrirane agencije za kreditni rejting najmanje pet godina i moraju na zahtjev biti dostupni nadležnim tijelima država članica o kojima se radi.

U slučaju povlačenja registracije agenciji za kreditni rejting evidencija se mora čuvati kroz naredno razdoblje od najmanje tri godine.

9.   Evidencija kojom se definiraju prava i obveze agencije za kreditni rejting i subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezanih trećih osoba prema ugovoru o pružanju usluga vezanih uz kreditni rejting mora se čuvati minimalno tijekom razdoblja odnosa s tim subjektom kojem se dodjeljuje rejting ili s povezanim trećim osobama.

Odjeljak C

Pravila o analitičarima rejtinga i ostalim osobama izravno uključenim u aktivnosti vezane uz kreditni rejting

1.   Analitičari rejtinga, zaposlenici agencije za kreditni rejting, kao i sve ostale fizičke osobe čije usluge agencija za kreditni rejting koristi ili kontrolira i koje su izravno uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting i osobe usko povezane s njima u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2004/72/EZ (1), ne smiju kupovati ni prodavati niti ulaziti u transakcije financijskim instrumentom koji je izdao, za koji jamči ili na drugi način podržava bilo koji subjekt kojem se dodjeljuje rejting ako subjekt kojem se dodjeljuje rejting spada u njihovo primarno područje nadležnosti za analizu, izuzimajući udjele u diversificiranim subjektima za zajednička ulaganja, uključujući upravljane fondove poput mirovinskih fondova ili životnog osiguranja.

2.   Osobe iz točke 1. ne smiju sudjelovati u određivanju kreditnog rejtinga niti na neki drugi način utjecati na određivanje kreditnog rejtinga subjekta kojem se dodjeljuje rejting ako su te osobe:

(a)

vlasnici financijskih instrumenata subjekta kojem se dodjeljuje rejting, izuzimajući udjele u diversificiranim subjektima za zajednička ulaganja;

(b)

vlasnici financijskih instrumenata bilo kojeg subjekta povezanog sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting, čije vlasništvo može uzrokovati ili se može općenito smatrati da uzrokuje sukob interesa, izuzimajući udjele u diversificiranim subjektima za zajednička ulaganja;

(c)

nedavno bile zaposlene u subjektu kojem se dodjeljuje rejting ili imaju poslovne ili neke druge odnose sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting koji mogu uzrokovati ili se može općenito smatrati da uzrokuju sukob interesa.

3.   Agencije za kreditni rejting osiguravaju da osobe iz točke 1.:

(a)

poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu imovine i evidencije u posjedu agencije za kreditni rejting od prijevare, krađe ili zloporabe, uzimajući u obzir prirodu, veličinu i složenost njihovog poslovanja i prirodu i opseg njihovih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting;

(b)

ne objavljuju informacije o kreditnim rejtinzima ili mogućim budućim kreditnim rejtinzima agencije za kreditni rejting, osim subjektu kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezanoj trećoj osobi;

(c)

ne dijele povjerljive informacije koje su povjerene agenciji za kreditni rejting s analitičarima rejtinga i zaposlenicima bilo koje osobe koja je izravno ili neizravno povezana s njom putem odnosa kontrole, kao ni s bilo kojom drugom fizičkom osobom čije usluge koristi ili kontrolira bilo koja osoba koja je izravno ili neizravno povezana s njom putem odnosa kontrole i koja nije izravno uključena u aktivnosti vezane uz kreditni rejting; i

(d)

ne koriste i ne dijele povjerljive informacije u svrhu trgovanja financijskim instrumentima ili u bilo koju drugu svrhu osim za vršenje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

4.   Osobe iz točke 1. ne smiju tražiti ni primati novac, darove ili usluge od bilo koga s kim agencija za kreditni rejting posluje.

5.   Ako osoba iz točke 1. smatra da je neka druga osoba iz točke 1. uključena u aktivnosti koje ona smatra nezakonitima, ona o tome bez odlaganja obavješćuje službenika zaduženog za praćenje usklađenosti, pri čemu za nju ne smiju nastati negativne posljedice.

6.   U slučaju da analitičar rejtinga prekine radni odnos i zaposli se u subjektu kojem se dodjeljuje rejting, a u čijem je dodjeljivanju rejtinga i on bio uključen, ili se zaposli u financijskoj tvrtki s kojom je imao poslovne odnose u okviru vršenja svojih zadaća u agenciji za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting dužna je preispitati relevantni rad analitičara rejtinga u razdoblju od dvije godine prije njegovog odlaska.

7.   Osoba iz točke 1. ne smije se zaposliti na ključnoj upravljačkoj poziciji u subjektu kojem se dodjeljuje rejting ili u subjektu koji je povezan sa subjektom kojem se dodjeljuje rejting u razdoblju od šest mjeseci od kreditnog rejtinga.

8.   U smislu članka 7. stavka 4. agencije za kreditni rejting osiguravaju:

(a)

da glavni analitičari rejtinga nisu uključeni u aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje se odnose na isti subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili na s njim povezane treće osobe u razdoblju dužem od četiri godine;

(b)

da analitičari rejtinga nisu uključeni u aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje se odnose na isti subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezane treće osobe u razdoblju dužem od pet godina;

(c)

da osobe koje odobravaju kreditne rejtinge nisu uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje se odnose na isti subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezane treće osobe u razdoblju dužem od sedam godina.

Osobe iz točaka (a), (b) i (c) prvog podstavka ne smiju biti uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting koje se odnose na subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezane treće osobe iz tih točaka u razdoblju od dvije godine od kraja razdoblja navedenih u tim točkama.

Odjeljak D

Pravila o prezentaciji kreditnih rejtinga

I.   Opće obveze

1.   Agencija za kreditni rejting dužna je osigurati da svaki kreditni rejting jasno i istaknuto navodi ime i naziv radnog mjesta glavnog analitičara rejtinga u određenoj aktivnosti vezanoj uz kreditni rejting i ime i položaj glavne odgovorne osobe za odobravanje kreditnog rejtinga.

2.   Agencija za kreditni rejting dužna je osigurati kao minimum:

(a)

da svi materijalno značajni izvori, uključujući subjekt kojem se dodjeljuje rejting, ili, ovisno o slučaju, povezanu treću osobu, koji su korišteni u izradi kreditnog rejtinga budu navedeni uz naznaku je li kreditni rejting bio priopćen tom subjektu kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezanoj trećoj osobi te je li mijenjan zbog tog priopćavanja prije izdavanja;

(b)

da glavna metodologija ili verzija metodologije koja je korištena prilikom određivanja rejtinga bude jasno naznačena, uz upućivanje na njezin iscrpan opis; u slučaju kad se kreditni rejting temelji na više od jedne metodologije, ili u slučaju kad bi upućivanje samo na glavnu metodologiju moglo navesti ulagatelje da previde ostale važne aspekte kreditnog rejtinga, uključujući značajna usklađenja i odstupanja, agencija za kreditni rejting dužna je objasniti tu činjenicu u kreditnom rejtingu i navesti na koji su način te različite metodologije ili ti drugi aspekti uzeti u obzir u kreditnom rejtingu;

(c)

da značenje svake kategorije rejtinga, definicija nenaplate ili naplate, kao i primjerena upozorenja glede rizika, uključujući analizu osjetljivosti relevantnih ključnih pretpostavki vezanih uz rejting, poput matematičkih pretpostavki ili pretpostavki o korelaciji, zajedno s rejtinzima u najboljem i najgorem pretpostavljenom slučaju budu objašnjeni;

(d)

da je datum na koji je kreditni rejting prvi put objavljen i kad je posljednji put ažuriran jasno i istaknuto naveden; i

(e)

da su dane informacija o tome odnosi li se kreditni rejting na novoizdani financijski instrument i vrši li agencija za kreditni rejting ocjenjivanje financijskog instrumenta prvi put.

3.   Agencija za kreditni rejting dužna je obavijestiti subjekt kojem se dodjeljuje rejting najmanje 12 sati prije objave kreditnog rejtinga o glavnim postavkama na kojima se temelji rejting kako bi subjektu pružila mogućnost da agenciji za kreditni rejting skrene pažnju na eventualne činjenične greške.

4.   Agencija za kreditni rejting dužna je navesti jasno i istaknuto prilikom objavljivanja kreditnih rejtinga sve kvalitete i ograničenja kreditnih rejtinga. Agencija za kreditni rejting posebno je dužna istaknuto naznačiti prilikom objavljivanja kreditnog rejtinga smatra li zadovoljavajućom kvalitetu dostupnih informacija o subjektu kojem se dodjeljuje rejting i u kojoj je mjeri izvršila provjeru informacija koje joj je dostavio subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili s njim povezana treća osoba. U slučaju da se kreditni rejting odnosi na vrstu subjekta ili financijskog instrumenta za koji su povijesni podaci ograničeni, agencija za kreditni rejting dužna je jasno naznačiti na istaknutom mjestu takva ograničenja kreditnog rejtinga.

U slučaju nedostatka pouzdanih podataka ili zbog složene strukture nove vrste financijskog instrumenta, odnosno kad kvaliteta dostupnih informacija nije zadovoljavajuća ili ozbiljno dovodi u pitanje sposobnost agencije za kreditni rejting da osigura vjerodostojan kreditni rejting, agencija za kreditni rejting dužna je odustati od dodjele kreditnog rejtinga ili povući postojeći rejting.

5.   Prilikom najave kreditnog rejtinga, agencija za kreditni rejting dužna je objasniti u svom priopćenju za javnost ili izvješćima ključne elemente na kojima se temelji kreditni rejting.

Kad količina informacija iz točaka 1., 2. i 4. nije razmjerna dužini distribuiranog izvješća, dovoljno je u samom izvješću uputiti na jasan i istaknut način na mjesto gdje se tim informacijama može izravno i jednostavno pristupiti, uključujući i izravnu poveznicu na odgovarajuću internetsku stranicu s objavljenim informacijama agencije za kreditni rejting.

II.   Dodatne obveze vezane uz kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata

1.   U slučaju kad agencija za kreditni rejting ocjenjuje strukturirani financijski instrument, dužna je u kreditnom rejtingu predočiti sve informacije o gubicima i analizu novčanog tijeka koju je izvršila ili na koju se oslanja, kao i podatke o očekivanoj promjeni kreditnog rejtinga.

2.   Agencija za kreditni rejting dužna je navesti razinu procjene koju je izvršila vezano uz postupak temeljite analize u pogledu temeljnih financijskih instrumenata ili druge imovine strukturiranih financijskih instrumenata. Agencija za kreditni rejting dužna je objaviti je li izvršila procjenu takvih postupaka temeljite analize ili se oslanjala na ocjenu treće osobe, te navesti na koji način rezultat takve procjene utječe na kreditni rejting.

3.   Kad agencija za kreditni rejting dodjeljuje kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata, ona je dužna uz njih objaviti i metodologije, modele i ključne pretpostavke vezane uz rejting sa smjernicama koje objašnjavaju u takvim kreditnim rejtinzima korištene pretpostavke, parametre, ograničenja i nesigurnosti povezane s modelima i metodologijama vezanim uz rejting, uključujući simulacije testova otpornosti na stres koje vrše agencije prilikom izrade rejtinga. Navedene smjernice moraju biti jasne i lako razumljive.

4.   Agencija za kreditni rejting dužna je redovito objavljivati informacije o svim strukturiranim financijskim proizvodima koje su joj podnijete radi inicijalne kontrole ili preliminarnog rejtinga. Takvo objavljivanje mora se vršiti bez obzira na to ugovaraju li izdavatelji s agencijom za kreditni rejting konačni rejting.

Odjeljak E

Objavljivanje

I.   Općeniti podaci

Agencija za kreditni rejting općenito objavljuje činjenicu da je registrirana u skladu s ovom Uredbom, kao i sljedeće informacije:

1.   sve postojeće i potencijalne sukobe interesa iz točke 1. odjeljka B;

2.   popis svojih pomoćnih usluga;

3.   politiku agencije za kreditni rejting vezano uz objavu kreditnih rejtinga i ostalih povezanih priopćenja;

4.   opća načela svojih sustava naknada zaposlenicima;

5.   metodologije i opise modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting, poput matematičkih pretpostavki ili pretpostavki o korelaciji, kojima se koristi u aktivnostima vezanim uz kreditni rejting kao i njihove značajne promjene;

6.   sve značajne promjene u svojim sustavima, resursima ili postupcima; i

7.   ovisno o slučaju, svoj kodeks ponašanja.

II.   Periodično objavljivanje

Agencija za kreditni rejting periodično objavljuje sljedeće informacije:

1.   svakih šest mjeseci, podatke o stopama nenaplate u prethodnim razdobljima vezanim uz njezine kategorije rejtinga, podijeljenim prema glavnim geografskim područjima izdavatelja, i o tome jesu li se stope nenaplate vezane uz te kategorije promijenile tijekom vremena;

2.   godišnje, sljedeće informacije:

(a)

popis 20 najvećih klijenata agencije za kreditni rejting prema prihodima koji se ostvaruju od tih klijenata; i

(b)

popis onih klijenata agencije za kreditni rejting čiji je doprinos stopi rasta prihoda agencije za kreditni rejting u protekloj financijskoj godini premašio stopu rasta ukupnih prihoda agencije za kreditni rejting te godine za više od 1,5 puta. Svaki takav klijent mora biti uključen na taj popis samo ako je u predmetnoj godini činio više od 0,25 % ukupnog svjetskog prihoda agencije za kreditni rejting na globalnoj razini.

U smislu ove točke, pojam „klijent” označava subjekt, njegova ovisna društva i povezane subjekte u kojima subjekt ima udjele od više od 20 %, kao i sve ostale subjekte vezano uz koje je dogovorio strukturiranje izdanja dužničkih instrumenata u ime nekog klijenta i gdje je plaćena naknada, izravno ili neizravno, agenciji za kreditni rejting za ocjenjivanje tog dužničkog izdanja.

III.   Izvješće o transparentnosti

Agencija za kreditni rejting dužna je na godišnjoj osnovi objaviti sljedeće informacije:

1.   detaljne informacije o pravnoj strukturi i vlasništvu agencije za kreditni rejting, uključujući informacije o udjelima u smislu članaka 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (2):

2.   opis mehanizama unutarnje kontrole kojima se osigurava kvaliteta njezinih aktivnosti vezanih uz kreditni rejting;

3.   statističke podatke o raspoređivanju osoblja na nove kreditne rejtinge, preispitivanju kreditnih rejtinga, ocjenjivanju metodologije ili modela i višem rukovodstvu;

4.   opis svoje politike vođenja evidencije;

5.   rezultat godišnje unutarnje revizije njezine neovisne funkcije praćenja usklađenosti;

6.   opis svoje politike rotacije rukovodstva i analitičara rejtinga;

7.   financijske informacije o prihodima agencije za kreditni rejting podijeljenima na naknade za aktivnosti vezane uz kreditni rejting i aktivnosti koje nisu aktivnosti vezane uz kreditni rejting uz iscrpan opis svake od njih; i

8.   izjavu o upravljanju u smislu članka 46.a stavka 1. Direktive Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (3). U smislu ove izjave, informacije iz članka 46.a stavka 1. točke (d) te Direktive agencija za kreditni rejting osigurava bez obzira na to podliježe li Direktivi 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (4).


(1)  Direktiva Komisije 2004/72/EZ od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prihvaćenih tržišnih praksi, definicije povlaštene informacije u odnosu na izvedenice na robu, izrade popisa upućenih osoba, prijavljivanja transakcija osoba na rukovodećim položajima i prijavljivanja sumnjivih transakcija (SL L 162, 30.4.2004., str. 70.).

(2)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(3)  SL L 222, 14.8.1978., str. 11.

(4)  SL L 142, 30.4.2004., str. 12.


PRILOG II.

INFORMACIJE KOJE SE MORAJU NAVESTI U ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU

1.   Puni naziv agencije za kreditni rejting, adresa registriranog sjedišta u Zajednici

2.   Ime i podaci za kontakt osobe za kontakt i službenika zaduženog za praćenje usklađenosti

3.   Pravni status

4.   Razred kreditnih rejtinga za koje agencija za kreditni rejting podnosi zahtjev za registraciju

5.   Vlasnička struktura

6.   Organizacijska struktura i poslovno upravljanje

7.   Izvori financijskih sredstava za vršenje aktivnosti vezanih uz kreditni rejting

8.   Kadrovska struktura agencije za kreditni rejting i stručnost tih kadrova

9.   Informacije o ovisnim društvima agencije za kreditni rejting

10.   Opis postupaka i metodologija koje se koriste za dodjelu i preispitivanje kreditnih rejtinga

11.   Politike i postupci za identifikaciju, upravljanje i objavljivanje sukoba interesa

12.   Informacije koje se odnose na analitičare rejtinga

13.   Sustavi naknada i procjene rezultata

14.   Usluge osim aktivnosti vezanih uz kreditni rejting koje agencija za kreditni rejting planira pružati

15.   Poslovni plan, uključujući naznake o tome gdje se očekuje da će se odvijati glavne poslovne aktivnosti, podružnice koje će se osnovati te objašnjenje predviđene vrste poslovanja

16.   Dokumentacija i detaljne informacije vezano uz planirano priznavanje rejtinga

17.   Dokumentacija i detaljne informacije vezano uz planirane mehanizme eksternalizacije, uključujući informacije o subjektima koji obavljaju zadaće koje su im dodijeljene eksternalizacijom.


Top