EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0576

Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 Tekst značajan za EGP

OJ L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 258 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj

03/Sv. 072

HR

Službeni list Europske unije

258


32013R0576


L 178/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.06.2013.


UREDBA (EU) br. 576/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. lipnja 2013.

o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. i točku (b) članka 168. stavka 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon dostavljanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja Odbora regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se zahtjevi zdravlja životinja primjenjive na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili iz trećih zemalja i preglede koji se primjenjuju na takvo premještanje. Njezin cilj je osigurati dovoljnu razinu sigurnosti u pogledu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji prate takvo nekomercijalno premještanje i ukloniti sve neopravdane prepreke takvom kretanju.

(2)

U izjavi priloženoj Uredbi (EU) br. 438/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 998/2003 o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (4) Komisija se obavezala predložiti cjelovitu reviziju Uredbe (EZ) br. 998/2003, a posebno aspekte koji se odnose na delegirane i provedbene akte. Slijedom toga zbog stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TEFU), ovlasti prenesene na Komisiju prema Uredbi (EZ) br. 998/2003 trebaju se uskladiti s člancima 290. i 291. TEFU-a. Uzimajući u obzir broj izmjena koje je potrebno napraviti u vezi sa zahtjevima zdravlja životinja iz Uredbe (EZ) br. 998/2003 i kako bi se osiguralo da su ti zahtjevi dovoljno jasni i pristupačni običnom građaninu, tu bi Uredbu trebalo staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(3)

Ovom bi se Uredbom trebao utvrditi popis životinjskih vrsta na koje se usklađeni zahtjevi zdravlja životinja moraju primjenjivati kad se životinje tih vrsta drže kao kućni ljubimci i predmet su nekomercijalnog premještanja. Pri sastavljanju takvog popisa trebalo bi voditi računa o njihovoj prijemljivosti na bjesnoću ili na njihovu ulogu u epidemiologiji bjesnoće.

(4)

Direktivom Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A. dijela I. Direktive 90/425/EEZ (5) utvrđuju se, inter alia, zahtjevi zdravlja životinja primjenjive na trgovinu i uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica koji spadaju u vrste životinja prijemljive na bjesnoću. S obzirom da se te životinje također drže kao kućni ljubimci koji često prate svog posjednika ili ovlaštenu osobu tijekom nekomercijalnog premještanja unutar i u Uniju, ovom bi se Uredbom trebali propisati zahtjevi zdravlja životinja primjenjive na nekomercijalno premještanje tih vrsta u državama članicama. Te bi vrste trebalo navesti u dijelu A. Priloga I. ovoj Uredbi.

(5)

Na sličan bi način trebalo uspostaviti pravni okvir za zahtjeve zdravlja životinja primjenjive na nekomercijalno premještanje životinjskih vrsta koje ne obolijevaju od bjesnoće ili koje nemaju epidemiološki značaj po pitanje bjesnoće na koje bi se da se ne drže kao kućni ljubimci primjenjivali drugi pravni akti Unije uključujući zakonodavstvo koje se odnosi na životinje koje se koriste za proizvodnju hrane. Te bi vrste trebalo navesti u dijelu B. Priloga I.

(6)

Popis u dijelu B. Priloga I. trebao bi uključiti beskralježnjake uz izuzetak pčela i bumbara koje uključuje Direktiva 92/65/EZ i mekušaca i rakova koje uključuje Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (6). On bi također trebao uključiti ukrasne akvatične životinje koje se uzgajaju u nekomercijalnim akvarijima isključene iz područja primjene Direktive 2006/88/EZ i vodozemce i reptile.

(7)

Popis u dijelu B. Priloga I. trebao bi nadalje uključiti sve vrste ptica osim onih uključenih u Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje promet peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (7) i glodavce i kuniće osim onih namijenjenih proizvodnji hrani i definiranih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (8).

(8)

Međutim, zbog dosljednosti zakonodavstva Unije do donošenja pravila Unije kojima se uređuje nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. u državu članicu iz druge države članice ili s državnog područja treće zemlje, trebalo bi omogućiti primjenu nacionalnih pravila na takva premještanja pod uvjetom da nisu stroža od onih koja se primjenjuju na premještanja u komercijalne svrhe.

(9)

S obzirom da životinje vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. ovoj Uredbi mogu pripadati vrstama koje zahtijevaju posebnu zaštitu, ova bi se Uredba trebala primjenjivati bez utjecaja na Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (9).

(10)

Kako bi se jasno razlikovala pravila koja se odnose na nekomercijalno premještanje i promet i uvoz u Uniju iz trećih zemalja pasa, mačaka i pitomih vretica na koje se odnose zahtjevi zdravlja životinja iz Direktive 92/65/EEZ, ovom bi se Uredbom trebalo ne samo definirati kućnog ljubimca, već također i nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca, tijekom kojeg takav kućni ljubimac prati svog posjednika ili ovlaštenu osobu. Iskustvo je pokazalo da nije uvijek moguće da kućni ljubimac bude u neposrednoj blizini posjednika ili ovlaštene osobe čitavo vrijeme tijekom nekomercijalnog premještanja. Na temelju valjano opravdanih i dokumentiranih razloga, za kućnog ljubimca smatra se da prati svog posjednika ili ovlaštenu osobu, čak i kad se nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca događa do pet dana ranije ili kasnije od kretanja posjednika ili ovlaštene osobe ili se događa na fizički različitoj lokaciji od one na kojoj se nalazi posjednik ili ovlaštena osoba.

(11)

Iskustvo u primjeni postojećih pravila pokazuje da se promet i uvoz u Uniju iz trećih zemalja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. može lažno prikazati kao nekomercijalno premještanje. Kako bi se spriječilo takvo postupanje, jer može predstavljati rizik za zdravlje životinja, ovom bi se Uredbom trebao utvrditi najveći broj kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji mogu pratiti svog posjednika ili ovlaštenu osobu. Međutim, trebalo bi omogućiti povećanje tog broja pod određenim posebnim uvjetima. Osim toga, trebalo bi pojasniti da u slučaju kad posebni uvjeti nisu ispunjeni, a broj kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. ovoj Uredbi prelazi utvrđeni najveći mogući broj, na te kućne ljubimce primjenjuju se relevantne odredbe Direktive 92/65/EEZ i Direktive 90/425/EEZ (10) ili Direktive 91/496/EEZ (11).

(12)

Uredbom (EZ) br. 998/2003 predviđa se da se tijekom prijelaznog razdoblja kućni ljubimci navedeni u dijelovima A. i B. Priloga I. Uredbi smatraju označenima ako nose jasno čitljivu tetovažu ili sustav elektroničkog označivanja („transponder”). Ovom bi Uredbom trebalo stoga propisati pravila za označivanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. ovoj Uredbi nakon isteka prijelaznog razdoblja 3. srpnja 2011.

(13)

Implantacija transpondera spada u invazivne intervencije i potrebne su određene kvalifikacije za njezinu provedbu. Transpondere bi stoga trebala ugrađivati samo odgovarajuće kvalificirana osoba. Ako država članica dozvoli osobi koja nije veterinar ugrađivanje transpondera, ona bi trebala propisati pravila o najmanjim kvalifikacijama koje se zahtijevaju za takvu osobu.

(14)

Prilogom I.a Uredbi (EZ) br. 998/2003 utvrđuju se tehnički zahtjeve za označivanje kućnih ljubimaca putem transpondera. Ti tehnički zahtjevi odgovaraju međunarodno prihvaćenim standardima i trebalo bi ih utvrditi bez bilo kojih značajnijih izmjena u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(15)

Kako bi se zaštitilo javno zdravlje i zdravlje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u Prilogu I., ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti mogućnost usvajanja preventivnih zdravstvenih mjera za bolesti i infekcije koje nisu bjesnoća. Te bi se mjere trebale temeljiti na validiranim zdravstvenim informacijama i primjenjivati proporcionalno riziku po javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanim s nekomercijalnim premještanjem onih kućnih ljubimaca za koje je vjerojatno da mogu oboljeti od tih bolesti ili infekcija. Mjere bi trebale uključivati pravila za kategorizaciju država članica ili njihovih dijelova, postupke u skladu s kojima bi države članice koje zahtijevaju primjenu preventivnih zdravstvenih mjera trebale stalno opravdavati razloge za takve mjere, uvjete u vezi s primjenom i dokumentiranjem preventivnih zdravstvenih mjera i kad je potrebno uvjete za odstupanje od primjene tih mjera. Popis država članica ili njihovih dijelova kategoriziranih u skladu s relevantnim pravilima trebao bi se utvrditi u provedbenom aktu koji će se donijeti u skladu s ovom Uredbom.

(16)

Moguće je da cjepiva protiv bjesnoće kojima su cijepljeni kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. prije starosti od tri mjeseca ne osiguravaju zaštitni imunitet zbog međudjelovanja s majčinim protutijelima. U skladu s tim, proizvođači cjepiva ne preporučuju cijepljenje mladih kućnih ljubimaca prije te dobi. Stoga, kako bi se dozvolilo nekomercijalno premještanje mladih kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji nisu bili cijepljeni, ili koji su bili cijepljeni, ali još nisu stekli zaštitni imunitet protiv bjesnoće, ovom bi Uredbom trebalo utvrditi određene mjere predostrožnosti koje je potrebno poduzeti i dati državama članicama mogućnost da dozvole takvo premještanje na njihovo državno područje kad mladi kućni ljubimci ispunjavaju zahtjeve iz tih mjera.

(17)

Kako bi se pojednostavnili uvjeti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. između država članica jednakovrijednog povoljnog statusa po pitanju bjesnoće, ovom bi Uredbom trebalo također predvidjeti mogućnost odstupanja od zahtjeva za cijepljenjem protiv bjesnoće. Takva bi mogućnost trebala biti dostupna po podnošenju zajedničkog zahtjeva zainteresiranih država članica. Takvo bi se odstupanje trebalo temeljiti na validiranim znanstvenim informacijama i primjenjivati razmjerno riziku po javno zdravlje i zdravlje životinja povezanim s nekomercijalnim premještanjem tih životinja koje bi se mogle zaraziti bjesnoćom. Države članice ili njihove dijelove koji koriste takvo odstupanje trebalo bi navesti u provedbenom aktu koji će se donijeti u skladu s ovom Uredbom.

(18)

Države i državna područja navedena u odjeljku 2. dijela B. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 primjenjuju pravila istovjetna onima koje primjenjuju države članice, dok one navedene u dijelu C. Priloga II. toj Uredbi ispunjavaju kriterije iz članka 10. te Uredbe. Te bi popise trebalo utvrditi bez bilo kojih značajnijih izmjena u provedbenom aktu koji će se donijeti u skladu s ovom Uredbom.

(19)

Nadalje, popis državnih područja i trećih zemalja koje primjenjuju pravila čiji je sadržaj i učinak jednak onima koje propisuje ova Uredba za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. trebalo bi utvrditi u provedbenom aktu koji će se donijeti u skladu s ovom Uredbom.

(20)

Uredbom (EZ) br. 998/2003 utvrđuju se određeni zahtjevi za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u države članice iz drugih država članica i iz država ili državnih područja navedenih u odjeljku 2. dijela B. i dijela C. Priloga II. Uredbi. Ti zahtjevi uključuju valjano cijepljenje protiv bjesnoće provedeno na dotičnim kućnim ljubimcima cjepivima koja su sukladna s minimalnim standardima propisanim u relevantnom poglavlju Priručnika o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), ili za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet u skladu s Direktivom 2001/82/EZ (12) ili Uredbom (EZ) br. 726/2004 (13). Ta su cjepiva dokazano učinkovita u zaštiti životinja protiv bjesnoće i dio su zahtjeva u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće iz Priloga I.b Uredbi (EZ) br. 998/2003. Te bi zahtjeve trebalo utvrditi bez bilo kojih značajnijih izmjena u Prilogu III. ovoj Uredbi.

(21)

Uredbom (EZ) br. 998/2003 propisuju se stroži zahtjevi u vezi sa zdravljem životinja za kućne ljubimce koji se premještaju u države članice iz država ili državnih područja koji nisu navedeni u dijelu C. Priloga II. Uredbi. Ti zahtjevi uključuju provjeru učinkovitosti cijepljenja pojedinačnih životinja protiv bjesnoće s titracijom protutijela u laboratoriju odobrenom u skladu s Odlukom Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (14). Taj bi zahtjev trebalo stoga zadržati u Prilogu IV. ovoj Uredbi i trebalo bi uključiti uvjet da bi se test trebao provesti u skladu s metodama iz relevantnog poglavlja Priručnika o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(22)

Identifikacijski dokumenti koji prate kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji su predmet nekomercijalnog premještanja u države članice potrebni su za potvrdu sukladnosti s ovom Uredbom. Ovom bi Uredbom trebalo stoga utvrditi uvjete za izdavanje identifikacijskih dokumenata i zahtjeve za njihov sadržaj, valjanost, sigurnosne osobine, format i izgled.

(23)

Ovom bi Uredbom trebalo omogućiti državama članicama da odobre nekomercijalno premještanje na svoje državno područje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji su praćeni identifikacijskim dokumentom izdanim na državnom području treće zemlje koja primjenjuje pravila čiji su sadržaj i učinak istovjetni onima koje primjenjuju države članice. Trebalo bi također omogućiti državama članicama da odobre nekomercijalno premještanje na njihovo državno područje nakon premještanja na državno područje ili u treću zemlju onih kućnih ljubimaca koji su praćeni identifikacijskim dokumentom izdanim u državi članici, pod uvjetom da su uvjeti za povratak iz tih državnih područja ili trećih zemalja ispunjeni prije nego je kućni ljubimac napustio Uniju.

(24)

Ovom bi Uredbom trebalo također dati državama članicama mogućnost odobriti, ako dođe do potrebe za hitnim odlaskom posjednika na primjer u slučaju iznenadne prirodne nesreće, političkih nemira ili druge više sile vezane uz posjednika, izravan ulazak na svoje državno područje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji nisu sukladni s ovom Uredbom pod uvjetom da je dozvola zatražena unaprijed i odobrena od države članice odredišta i provedeno je vremenski ograničeno razdoblje izolacije pod službenim nadzorom zbog ispunjenja uvjeta ove Uredbe. Usprkos potrebi za takvim hitnim odlaskom, takve dozvole su prijeko potrebne zbog rizika po zdravlje životinja koji proizlaze iz uvođenja u Uniju kućnog ljubimca koji nije sukladan s ovom Uredbom.

(25)

Direktiva 90/425/EEZ i Direktiva 91/496/EEZ ne primjenjuju se na veterinarske preglede kućnih ljubimaca koji prate putnike tijekom nekomercijalnog premještanja.

(26)

Stoga, kako bi države članice provjerile sukladnost s ovom Uredbom i poduzele potrebne mjere, ovom bi se Uredbom trebalo zahtijevati od osobe koja prati kućnog ljubimca predočenje zahtijevanog identifikacijskog dokumenta pri svakom nekomercijalnom premještanju u državu članicu te predvidjeti odgovarajuće dokumentacijske i identifikacijske preglede kućnih ljubimaca koji prate svog posjednika tijekom nekomercijalnog premještanja u državu članicu iz druge države članice ili iz određenih državnih područja ili trećih zemalja.

(27)

Njom bi također trebalo zahtijevati od država članica provođenje sustavnih dokumentacijskih i identifikacijskih pregleda na određenim ulaznim točkama kućnih ljubimaca koji prate svog posjednika tijekom nekomercijalnog premještanja u državu članicu iz određenih državnih područja ili trećih zemalja. Pri takvim pregledima potrebno je uzeti u obzir relevantna načela Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (15). Kad je to potrebno zbog daljnjih premještanja u druge države članice, od država članica trebalo bi zahtijevati da preglede dokumentiraju u identifikacijskom dokumentu kako bi mogle na temelju datuma tih pregleda odrediti razdoblje valjanosti identifikacijskog dokumenta.

(28)

Osim toga, ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti zaštitne mjere za sprečavanje rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja koji proizlaze iz nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca.

(29)

Kako bi se građaninu pružile jasne i pristupačne informacije u vezi s pravilima koja se primjenjuju na nekomercijalno premještanje u Uniji kućnih ljubimaca vrsta navedenih u Prilogu I., od država članica trebalo bi zahtijevati da te informacije, a posebno relevantne odredbe nacionalnog zakonodavstva budu dostupne javnosti.

(30)

Kako bi se osigurala ispravna primjena ove Uredbe, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290 TEFU-a trebalo bi delegirati na Komisiju u pogledu zahtjeva za označivanje specifičnih za vrstu kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. i preventivnih zdravstvenih mjera specifičnih za vrstu, protiv bolesti ili infekcija koje nisu bjesnoća, od kojih obolijevaju vrste navedene u Prilogu I., te za donošenje pravila za ograničavanje broja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. koji prate svog posjednika tijekom nekomercijalnog premještanja i za izmjene priloga od II. do IV. Posebno je važno da Komisija obavi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada uključujući na stručnoj razini. Komisija treba osigurati pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata da su relevantni dokumenti dostavljeni Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, pravovremeno i na odgovarajući način.

(31)

Osim toga, ovlast donošenja akata u skladu s hitnim postupkom trebalo bi prenijeti na Komisiju u odgovarajuće opravdanim slučajevima rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera protiv bolesti ili infekcija koje nisu bjesnoća za koje je vjerojatno da od njih obolijevaju kućni ljubimci vrsta navedenih u Prilogu I.

(32)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju u pogledu popisa država članica ili njihovih dijelova koji imaju jednakovrijedan povoljan status u pogledu bjesnoće i kojima je dozvoljeno zaključivati zajedničke sporazume za odstupanje od određenih uvjeta koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca, popisa država članica kategoriziranih u skladu s pravilima u vezi s preventivnim zdravstvenim mjerama protiv bolesti i infekcija koje nisu bjesnoća, popisa državnih područja i trećih zemalja određenih za potrebe odstupanja od određenih uvjeta primjenjivih na nekomercijalno premještanje, obrazaca identifikacijskih dokumenata koji moraju pratiti kućne ljubimce vrsta navedenih u Prilogu I. tijekom nekomercijalnog premještanja u državu članicu iz druge države članice ili iz državnog područja ili treće zemlje, pravila o formatu, izgledu i jezicima izjave koju je potrebno potpisati i zaštitnih mjera u slučaju pojave ili širenja bjesnoće ili bolesti ili infekcije koja nije bjesnoća. Ovlasti bi trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (16).

(33)

Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji su odmah primjenjivi za ažuriranje popisa država članica ili njihovih dijelova s jednakovrijednim povoljnim statusom u pogledu bjesnoće kojima je dozvoljeno zaključivati zajedničke sporazume za odstupanje od određenih uvjeta koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca i popisa državnih područja ili trećih zemalja utvrđenog za potrebe odstupanja od određenih uvjeta primjenjivih na nekomercijalno premještanje, i za zaštitne mjere u slučaju pojave ili širenja bjesnoće ili bolesti ili infekcije koja nije bjesnoća ako u odgovarajuće opravdanim slučajevima u vezi sa zdravljem životinja i javnim zdravljem tako zahtijevaju izvanredno hitni razlozi.

(34)

Određeni propusti u poštivanju pravila iz Uredbe (EZ) br. 998/2003 otkriveni su u više država članica. U skladu s tim, države članice trebale bi propisati pravila o kaznama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe.

(35)

Odlukom Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. o utvrđivanju obrasca putovnice za premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (17) utvrđuje se obrazac putovnice za premještanje kućnih ljubimaca pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica prema Uredbi (EZ) br. 998/2003. Identifikacijski dokumenti izdani u skladu s tim obrascem putovnice trebali bi pod određenim uvjetima ostati valjani tijekom životnog vijeka kućnog ljubimca kako bi se ograničio administrativni i financijski teret za posjednike.

(36)

Provedbenom odlukom Komisije 2011/874/EU od 15. prosinca 2011. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih se odobrava uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica i nekomercijalna premještanja više od pet pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju te obrasca certifikata za uvoz i nekomercijalno premještanje tih životinja u Uniju (18) utvrđuje se obrazac zdravstvenog certifikata kojim se potvrđuje sukladnost sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 998/2003 za nekomercijalno premještanje pet ili manje pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju. Za potrebe osiguranja neometanog prijelaza na nova pravila propisana u ovoj Uredbi taj bi obrazac certifikata trebao ostati važeći pod određenim uvjetima.

(37)

S obzirom na cilj ove Uredbe, koji je zapravo određivanje zahtjeva zdravlja životinja za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u Prilogu I. kako bi se spriječili ili smanjili rizici za javno zdravlje ili zdravlje životinja koji proizlaze iz takvog premještanja, a koji države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri, ali ga je moguće lakše postići na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Uredba ne ide dalje od onog što je potrebno za postizanje tog cilja.

(38)

Kako bi se osigurala istovremena objava ove Uredbe i provedbenih akata u vezi s popisom državnih područja i trećih zemalja utvrđenim za potrebe odstupanja od određenih uvjeta koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje, u vezi s obrascem identifikacijskih dokumenata koji moraju pratiti kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. tijekom nekomercijalnog premještanja u državu članicu iz druge države članice ili iz državnog područja ili treće zemlje i u vezi s pravilima o formatu, izgledu i jezicima izjava koje je potrebno potpisati, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca i pravila za preglede sukladnosti takvog premještanja.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili iz državnog područja ili treće zemlje.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje:

(a)

Uredbu (EZ) br. 338/97;

(b)

bilo koje nacionalne mjere koje su države članice donijele, objavile i učinile dostupnima javnosti za ograničavanje premještanja određenih vrsta ili pasmina kućnih ljubimaca na temelju razmatranja koja nisu povezana sa zdravljem životinja.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„nekomercijalno premještanje” znači svako premještanje koje nema za cilj prodaju ili prijenos vlasništva kućnog ljubimca;

(b)

„kućni ljubimac” znači životinja vrste navedene u Prilogu I. u pratnji svog posjednika ili ovlaštene osobe tijekom nekomercijalnog premještanja koja ostaje tijekom takvog nekomercijalnog premještanja pod odgovornošću posjednika ili odgovorne osobe;

(c)

„posjednik” znači fizička osoba navedena kao posjednik u identifikacijskom dokumentu;

(d)

„ovlaštena osoba” znači bilo koja fizička osoba koju je posjednik pismeno ovlastio za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca u ime posjednika;

(e)

„transponder” znači pasivni samoočitavajući radiofrekvencijski identifikacijski uređaj;

(f)

„identifikacijski dokument” znači dokument koji je sastavljen u skladu s obrascem utvrđenim u provedbenim aktima koji će se donijeti u skladu s ovom Uredbom koji omogućuje jasnu identifikaciju kućnog ljubimca i pregled njegovog zdravstvenog statusa zbog sukladnosti s ovom Uredbom;

(g)

„ovlašteni veterinar” znači bilo koji veterinar kojeg je ovlastilo nadležno tijelo za provedbu posebnih zadaća u skladu s ovom Uredbom ili s aktima donesenim u skladu s ovom Uredbom;

(h)

„službeni veterinar” znači bilo koji veterinar kojeg je imenovalo nadležno tijelo;

(i)

„dokumentacijski pregled” znači provjera identifikacijskog dokumenta koji prati kućnog ljubimca;

(j)

„identifikacijski pregled” znači provjera dosljednosti između identifikacijskog dokumenta i kućnog ljubimca i ako je primjereno provjera prisutnosti i sukladnosti oznake;

(k)

„ulazna točka za putnike” znači područje koje je odredila država članica za potrebe pregleda iz članka 34. stavka 1.

Članak 4.

Opća obveza

Nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca koji udovoljavaju zahtjevima zdravlja životinja utvrđenim u ovoj Uredbi neće se zabraniti, ograničiti ili ometati zbog razloga zdravlja životinja osim onih koji proizlaze iz primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Najveći broj kućnih ljubimaca

1.   Najveći broj kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji mogu biti u pratnji posjednika ili ovlaštene osobe tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja ne smije prelaziti pet.

2.   Odstupajući od stavka 1., najveći broj kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. može prelaziti pet, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca je za potrebe sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja;

(b)

posjednik ili ovlaštena osoba dostavi pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na događanjima iz točke (a) ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja;

(c)

kućni ljubimci imaju više od šest mjeseci.

3.   Države članice mogu provoditi standardne preglede na licu mjesta za provjeru točnosti informacija dostavljenih u skladu s točkom (b) stavka 2.

4.   Kada je najveći broj kućnih ljubimaca iz stavka 1. prijeđen, a nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2., ti kućni ljubimci moraju biti sukladni sa zahtjevima zdravlja životinja iz Direktive 92/65/EEZ za dotične vrste i države članice moraju osigurati veterinarske preglede tih životinja predviđene u direktivama 90/425/EEZ ili 91/496/EEZ, kako je primjereno.

5.   Kako bi se spriječilo lažno prikazivanje komercijalnog premještanja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. kao nekomercijalnog premještanja, Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 39. u kojima se utvrđuju pravila za određivanje najvećeg broja kućnih ljubimaca tih vrsta koje mogu biti u pratnji posjednika ili ovlaštene osobe tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja.

6.   Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ovog članka najkasnije do 29. lipnja 2018. Komisija, kad je potrebno, predlaže izmjene ove Uredbe na temelju svog izvješća.

POGLAVLJE II.

UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA U DRŽAVU ČLANICU IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

ODJELJAK 1.

Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

Članak 6.

Uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. ne smiju se premještati u državu članicu iz druge države članice, ako ne ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

kućni ljubimci označeni su u skladu s člankom 17. stavkom 1.;

(b)

oni su bili cijepljeni cjepivom protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III.;

(c)

udovoljavaju svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća usvojenim u skladu s člankom 19. stavkom 1.;

(d)

praćeni su ispravno ispunjenim identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 22.

Članak 7.

Odstupanja od uvjeta cijepljenja protiv bjesnoće za mlade kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

1.   Podložno stavku 2., države članice mogu, odstupajući od točke (b) članka 6. odobriti nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. na svoje državno područje iz druge države članice, koji:

(a)

ili imaju manje od 12 tjedana i nisu bili cijepljeni protiv bjesnoće; ili

(b)

imaju između 12 i 16 tjedana i bili su cijepljeni protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti iz točke 2. podtočke (e) Priloga III.

2.   Odobrenje iz stavka 1. može se izdati samo ako:

(a)

posjednik ili ovlaštena osoba dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću; ili

(b)

su kućni ljubimci u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku može se utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III.

3.   Komisija može putem provedbenog akta donijeti pravila o formatu, izgledu i jezicima izjave iz točke (a) stavka 2. ovog članka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

Članak 8.

Odstupanje od uvjeta cijepljenja protiv bjesnoće za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

1.   Odstupajući od točke (b) članka 6., izravno nekomercijalno premještanje između država članica ili njihovih dijelova kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koji nisu bili cijepljeni protiv bjesnoće može se dozvoliti u skladu s postupkom iz stavka 2. na zajednički zahtjev dotičnih država članica.

2.   Komisija putem provedbenog akta donosi popis država članica kojima je dozvoljeno zaključivati zajedničke sporazume o odstupanju od točke (b) članka 6. u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Na tom popisu su određeni dijelovi tih država članica za koje se odstupanje može primijeniti.

3.   Kako bi bile uključene na popis iz stavka 2., države članice zainteresirane za takav zajednički sporazum dostavit će zajednički zahtjev Komisiji, uključujući pojedinosti o nacrtu sporazuma s kojim dokazuju, uzimajući u obzir Kodeks o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) prema kojem država sama proglašava sebe ili svoj dio slobodnim od bjesnoće, da ispunjavaju najmanje sljedeće uvjete:

(a)

u državama članicama podnositeljicama zahtjeva stalno se provode sustavi nadziranja i izvješćivanja u pogledu bjesnoće;

(b)

države članice podnositeljice zahtjeva ili dijelovi njihovih državnih područja za koje se podnosi zahtjev moraju biti slobodni od bjesnoće i nisu poznati slučajevi bjesnoće kod divljih životinja na državnom području dotičnih država članica ili njihovih dijelova tijekom najmanje dvije godine prije podnošenja zajedničkog zahtjeva na temelju sustava iz točke (a);

(c)

države članice podnositeljice zahtjeva moraju imati na snazi učinkovite i uspješne mjere kontrole za sprečavanje unošenja i širenja bjesnoće na svom državnom području;

(d)

zahtjev za odstupanje od točke (b) članka 6. mora biti utemeljen i proporcionalan rizicima za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanih s izravnim nekomercijalnim premještanjem necijepljenih kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. iz jedne od država članica podnositeljice zahtjeva u drugu ili na dio njezinog državnog područja.

Zajednički zahtjev mora sadržavati odgovarajuće, pouzdane i znanstveno validirane informacije.

4.   Komisija putem provedbenog akta uklanja države članice s popisa iz stavka 2. u cijelosti ili dijelove njihovog državnog područja, ako bilo koja promjena u detaljima iz stavka 3. više ne podržava zahtjev za odstupanjem.

5.   Provedbeni akti iz stavaka 2. i 4. donose se u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

6.   U izvanredno hitnim odgovarajuće utemeljenim slučajevima u vezi s rizikom za javno zdravlje ili zdravlje životinja Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte kojima se ažurira popis država članica ili njihovih dijelova iz stavka 2. ovog članka u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3.

ODJELJAK 2.

Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I.

Članak 9.

Uvjeti primjenjivi na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I.

1.   Ako Komisija donese delegirani akt u skladu s člankom 19. stavkom 1. u pogledu kućnih ljubimaca jedne od vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca tih vrsta u državu članicu iz druge države članice podliježe sukladnosti s uvjetima iz stavka 2. ovog članka.

2.   Kućni ljubimci vrsta iz stavka 1. mogu se premještati u državu članicu iz druge države članice samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

označeni su ili opisani u skladu sa zahtjevima usvojenim u skladu s člankom 17. stavkom 2.;

(b)

udovoljavaju svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća usvojenim u skladu s člankom 19. stavkom 1.;

(c)

praćeni su ispravno ispunjenim identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 29.

3.   Do donošenja relevantnih delegiranih akata iz stavka 1. države članice mogu primjenjivati nacionalna pravila za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. na svoje državno područje iz druge države članice pod uvjetom da:

(a)

se takva pravila primjenjuju proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanim s nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca tih vrsta; i

(b)

nisu stroža od onih koja se primjenjuju na promet životinjama tih vrsta u skladu s direktivama 92/65/EEZ ili 2006/88/EZ.

POGLAVLJE III.

UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA U DRŽAVU ČLANICU IZ DRŽAVNOG PODRUČJA ILI IZ TREĆE ZEMLJE

ODJELJAK 1.

Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

Članak 10.

Uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

1.   Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. ne smiju se premještati u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje, ako ne ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

označeni su u skladu s člankom 17. stavkom 1.;

(b)

bili su cijepljeni cjepivom protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III.;

(c)

podvrgnuti su testu titracije protutijela protiv bjesnoće koji je sukladan sa zahtjevima valjanosti iz Priloga IV.;

(d)

udovoljavaju svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća usvojenim u skladu s člankom 19. stavkom 1.;

(e)

praćeni su ispravno ispunjenim identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 26.

2.   Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. mogu se premještati u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje koja nije navedena na popisu sastavljenom u skladu s člankom 13. stavkom 1. samo kroz ulaznu točku za putnike koja je uvrštena na popis u skladu s člankom 34. stavkom 3.

3.   Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dozvoliti registriranim vojnim ili spasilačkim psima premještanje kroz točku ulaza koja nije ulazna točka za putnike pod uvjetom da:

(a)

je posjednik ili ovlaštena osoba zatražila unaprijed dozvolu i država članica je dala takvu dozvolu; i

(b)

psi su podvrgnuti pregledima sukladnosti u skladu s člankom 34. stavkom 2. na mjestu koje je odredilo nadležno tijelo za te potrebe i u skladu s uvjetima iz dozvole iz točke (a) ovog stavka.

Članak 11.

Odstupanje od uvjeta cijepljenja protiv bjesnoće za mlade kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

1.   Podložno stavku 2., države članice mogu, odstupajući od točke (b) članka 10. stavka 1. odobriti nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. na svoje državno područje s državnog područja ili trećih zemalja navedenih u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili stavkom 2., koji:

(a)

ili imaju manje od 12 tjedana i nisu bili cijepljeni protiv bjesnoće; ili

(b)

imaju između 12 i 16 tjedana i bili su cijepljeni protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti iz točke 2. podtočke (e) Priloga III.

2.   Odobrenje iz stavka 1. može se izdati samo ako:

(a)

posjednik ili ovlaštena osoba dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću; ili

(b)

su kućni ljubimci u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku može se utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III.

3.   Naknadno nekomercijalno premještanje u drugu državu članicu kućnih ljubimaca iz stavka 1. ovog članka zabranjuje se, osim ako se ne premještaju u skladu s uvjetima iz članka 6. ili ako im je premještanje dozvoljeno u skladu s člankom 7. i država članica odredišta je također dozvolila premještanje na svoje državno područje s državnog područja ili iz trećih zemalja u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

4.   Komisija može putem provedbenog akta donijeti pravila o formatu, izgledu i jezicima izjave iz točke (a) stavka 2. ovog članka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

Članak 12.

Odstupanje od uvjeta testa titracije protutijela za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I.

1.   Odstupajući od točke (c) članka 10. stavka 1. test titracije protutijela ne zahtijeva se za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koje se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje navedenih u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili stavkom 2.:

(a)

bilo izravno;

(b)

nakon boravka isključivo na jednom ili više od tih državnih područja ili trećih zemalja; ili

(c)

nakon provoza kroz državno područje ili treću zemlju koji nisu navedeni u popisu u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili stavkom 2., pod uvjetom da posjednik ili ovlaštena osoba dostavi potpisanu izjavu da tijekom takvog provoza kućni ljubimci nisu bili u kontaktu sa životinjama prijemljivim na bjesnoću i da su bili zatvoreni unutar prijevoznog sredstva ili unutar područja međunarodne zračne luke.

2.   Komisija može putem provedbenog akta donijeti pravila o formatu, izgledu i jezicima izjave iz točke (c) stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

Članak 13.

Sastavljanje popisa državnih područja i trećih zemalja

1.   Komisija putem provedbenog akta sastavlja popis državnih područja i trećih zemalja koje su podnijele zahtjev za uvrštenje na popis u kojem dokazuju da za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. primjenjuju pravila koja imaju isti sadržaj i učinak kao i pravila iz odjeljka 1. poglavlja II. ovog odjeljka i odjeljka 2. poglavlja VI. i kad je primjereno pravila donesena na temelju tih pravila.

2.   Komisija putem provedbenog akta određuje popis državnih područja i trećih zemalja koje su podnijele zahtjev za uvrštenje na popis u kojem dokazuju da za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. ispunjavaju najmanje sljedeće kriterije:

(a)

prijava slučajeva bjesnoće nadležnim tijelima je obavezna;

(b)

učinkovit sustav nadziranja bjesnoće je u funkciji najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva pri čemu je minimalni zahtjev stalni program ranog otkrivanja bolesti koji omogućuje istragu i izvješćivanje o životinjama za koje se sumnja da su oboljele od bjesnoće;

(c)

struktura i organizacija njihovih veterinarskih i nadzornih službi i ovlasti takvih službi, nadzor nad njima i sredstva koja imaju na raspolaganju uključujući osoblje i laboratorijske mogućnosti dovoljni su za:

i.

učinkovitu provedbu i izvršavanje nacionalnog zakonodavstva o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca; i

ii.

jamče valjanost identifikacijskih dokumenata u formatu predviđenom u članku 25. i izdanom u skladu s člankom 26.,

(d)

pravila o sprečavanju i kontroli bjesnoće su na snazi i provode se učinkovito kako bi se smanjio rizik infekcije kućnih ljubimaca, uključujući pravila o uvozu kućnih ljubimaca iz drugih država ili državnih područja i prema potrebi o:

i.

kontroli populacije pasa i mačaka lutalica;

ii.

cijepljenju domaćih životinja protiv bjesnoće, a posebno kad je bjesnoća prisutna kod šišmiša krvosasa; i

iii.

kontroli i iskorjenjivanju bjesnoće kod divljih životinja;

(e)

na snazi su pravila za izdavanje odobrenja i stavljanje na tržište cjepiva protiv bjesnoće.

3.   Provedbeni akti iz stavaka 1. i 2. ovog članka donose se u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

U izvanredno hitnim odgovarajuće utemeljenim slučajevima u vezi s rizikom za javno zdravlje ili zdravlje životinja Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte kojima se ažurira popis državnih područja ili trećih zemalja iz stavaka 1. i 2. ovog članka u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3.

ODJELJAK 2.

Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I.

Članak 14.

Uvjeti primjenjivi na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I.

1.   Ako Komisija donese delegirani akt u skladu s člankom 19. stavkom 1. u pogledu kućnih ljubimaca jedne od vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca tih vrsta u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje podliježe sukladnosti s uvjetima iz stavka 2. ovog članka.

2.   Kućni ljubimci iz stavka 1. mogu se premještati u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

označeni su ili opisani u skladu sa zahtjevima usvojenim u skladu s člankom 17. stavkom 2.;

(b)

udovoljavaju svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća usvojenim u skladu s člankom 19. stavkom 1.;

(c)

praćeni su ispravno ispunjenim identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 31.;

(d)

ulaze preko ulazne točke za putnike kad dolaze s državnog područja ili iz treće zemlje koji nisu navedeni na popisu u skladu s člankom 15.

3.   Do donošenja relevantnih delegiranih akata iz stavka 1. države članice mogu primjenjivati nacionalna pravila za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. na svoje državno područje s državnog područja ili iz treće zemlje pod uvjetom da:

(a)

se takva pravila primjenjuju proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanim s nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca tih vrsta; i

(b)

nisu stroža od onih koja se primjenjuju na promet životinjama tih vrsta u skladu s direktivama 92/65/EEZ ili 2006/88/EZ.

Članak 15.

Sastavljanje popisa državnih područja i trećih zemalja

Komisija može putem provedbenog akta sastaviti popis državnih područja i trećih zemalja koji su dokazali da za kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. primjenjuju pravila čiji su sadržaj i učinak isti kao i ona iz odjeljka 2. poglavlja II., ovog odjeljka i odjeljka 2. poglavlja VI. i kad je potrebno pravila donesena na temelju tih pravila.

ODJELJAK 3.

Odstupanje od uvjeta za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Članak 16.

Odstupanje od uvjeta koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca između određenih zemalja i državnih područja

Odstupajući od članaka 10. i 14. nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca između sljedećih zemalja i državnih područja može se nastaviti pod uvjetima određenim u nacionalnim pravilima tih zemalja i državnih područja:

(a)

San Marino i Italija;

(b)

Vatikan i Italija;

(c)

Monako i Francuska;

(d)

Andora i Francuska;

(e)

Andora i Španjolska;

(f)

Norveška i Švedska;

(g)

Farski otoci i Danska;

(h)

Grenland i Danska.

POGLAVLJE IV.

OZNAČIVANJE I PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE MJERE

ODJELJAK 1.

Označivanje

Članak 17.

Označivanje kućnih ljubimaca

1.   Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. moraju se označiti ugradnjom transpondera ili jasno čitljivom tetovažom koja je utetovirana prije 3. srpnja 2011.

Ako transponder iz prvog podstavka nije sukladan s tehničkim zahtjevima iz Priloga II., posjednik ili ovlaštena osoba mora osigurati potrebno sredstvo za očitavanje tog transpondera pri svakoj provjeri označivanja kako je određeno u članku 22. stavku 1. i stavku 2. i članku 26., i kod identifikacijskog pregleda kako je određeno u članku 33. i članku 34. stavku 1.

2.   Kućni ljubimci vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. označuju se ili opisuju vodeći računa o posebnostima svake vrste tako da je osigurana poveznica između kućnog ljubimca i njegovog pripadajućeg identifikacijskog dokumenta.

Zbog raznolikosti vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. Komisiju je potrebno ovlastiti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 39. u vezi s takvim specifičnim zahtjevima za označivanje za pojedinu vrstu ili opisom kućnih ljubimaca tih vrsta, uzimajući u obzir relevantne nacionalne zahtjeve.

Članak 18.

Kvalifikacije koje se zahtijevaju za ugradnju transpondera u kućne ljubimce

Ako država članica namjerava dozvoliti ugradnju transpondera osobi koja nije veterinar, ona propisuje pravila o najmanjim kvalifikacijama koje se zahtijevaju za takvu osobu.

ODJELJAK 2.

Preventivne zdravstvene mjere za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća

Članak 19.

Preventivne zdravstvene mjere i uvjeti za njihovu primjenu

1.   Kad su preventivne zdravstvene mjere potrebne za zaštitu javnog zdravlja ili zdravlja kućnih ljubimaca u svrhu kontrole bolesti ili infekcija koje nisu bjesnoća koje bi se mogle raširiti zbog premještanja tih kućnih ljubimaca, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 39. u vezi s preventivnim zdravstvenim mjerama specifičnim za vrstu za takve bolesti ili infekcije.

Ako u slučaju rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja tako zahtijevaju hitni razlozi, na delegirane akte primjenjuje se postupak iz članka 40. donesen u skladu s ovim stavkom.

2.   Preventivne zdravstvene mjere specifične za vrstu odobrene delegiranim aktom donesenim u skladu sa stavkom 1. moraju se temeljiti na odgovarajućim, pouzdanim i validiranim znanstvenim informacijama i primjenjivati proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanim s nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca za koje je vjerojatno da bi mogli oboljeti od bolesti ili infekcija koje nisu bjesnoća.

3.   Delegirani akti predviđeni u stavku 1. mogu također uključivati:

(a)

pravila za kategorizaciju država članica ili njihovih dijelova u skladu s njihovim statusom zdravlja životinja i njihovim sustavima za nadziranje i izvješćivanje u pogledu određenih bolesti ili infekcija koje nisu bjesnoća;

(b)

uvjete koje države članice moraju ispuniti kako bi i dalje imale pravo na primjenu preventivnih zdravstvenih mjera iz stavka 2.;

(c)

uvjete za primjenu i dokumentiranje preventivnih zdravstvenih mjera iz stavka 2. prije nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca;

(d)

uvjete za odobrenje odstupanja u određenim specifičnim okolnostima od primjene preventivnih zdravstvenih mjera iz stavka 2.

Članak 20.

Popis država članica ili njihovih dijelova iz točke (a) članka 19. stavka 3.

Komisija može putem provedbenog akta sastaviti popise država članica ili dijelova državnih područja država članica koji su sukladni s pravilima za kategorizaciju država članica ili njihovih dijelova iz točke (a) članka 19. stavka 3. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

POGLAVLJE V.

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI

ODJELJAK 1.

Identifikacijski dokumenti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. u državu članicu iz druge države članice

Članak 21.

Format i sadržaj identifikacijskog dokumenta iz točke (d) članka 6.

1.   Identifikacijski dokument iz točke (d) članka 6. je u formatu putovnice u skladu s obrascem koji će se usvojiti u skladu sa stavkom 2. ovog članka i sadrži rubrike za upis sljedećih informacija:

(a)

mjesto transpondera ili tetovaže i bilo datuma stavljanja ili datuma očitanja transpondera ili tetovaže kao i alfanumeričke oznake na transponderu ili tetovaži;

(b)

ime, vrstu, pasminu, spol, boju, datuma rođenja koji navodi posjednik i svih posebnih ili prepoznatljivih osobina ili svojstava kućnog ljubimca;

(c)

ime i kontakt podaci posjednika;

(d)

ime, kontakt podaci i potpis ovlaštenog veterinara koji izdaje ili ispunjava identifikacijski dokument;

(e)

potpis posjednika;

(f)

pojedinosti o cijepljenju protiv bjesnoće;

(g)

datuma uzorkovanja krvi za test titracije protutijela protiv bjesnoće;

(h)

udovoljavanje svim preventivnim zaštitnim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća;

(i)

druge relevantne informacije u vezi sa zdravstvenim statusom kućnog ljubimca.

2.   Komisija donosi provedbeni akt o utvrđivanju obrasca iz stavka 1. ovog članka kao i zahtjeve u vezi s jezikom, izgledom i sigurnosnim karakteristikama putovnice iz tog stavka i pravila potrebna za prijelaz na obrazac te putovnice. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

3.   Na putovnici iz stavka 1. navodi se broj koji se sastoji od ISO oznake države članice izdavanja nakon kojeg slijedi alfanumerički kod.

Članak 22.

Izdavanje i ispunjavanje identifikacijskog dokumenta iz točke (d) članka 6.

1.   Identifikacijski dokument iz točke (d) članka 6. izdaje ovlašteni veterinar nakon:

(a)

što je provjerio da je kućni ljubimac označen u skladu s člankom 17. stavkom 1.;

(b)

što je odgovarajuće ispunio relevantne rubrike u identifikacijskom dokumentu s informacijama spomenutim u točkama od (a) do (d) članka 21. stavka 1.; i

(c)

što je posjednik potpisao identifikacijski dokument.

2.   Nakon što je provjerio da je kućni ljubimac označen u skladu s člankom 17. stavkom 1. ovlašteni veterinar ispunjava relevantne rubrike identifikacijskog dokumenta s podacima iz točaka (d), (f), (g) i (h) članka 21. stavka 1. te na taj način potvrđuje sukladnost s uvjetima iz točaka (b) i (c) članka 6. i kad je primjereno iz točke (b) podtočke ii. članka 27.

Bez obzira na prvi podstavak, informacije iz točke (h) članka 21. stavka 1. može ispuniti veterinar koji nije ovlašteni veterinar, ako je tako dozvoljeno delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 19. stavkom 1.

3.   Ovlašteni veterinar koji izdaje identifikacijski dokument čuva podatke iz točaka od (a) do (c) članka 21. stavka 1. i članka 21. stavka 3. tijekom minimalnog razdoblja koje će odrediti nadležno tijelo, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.

4.   Ako je potrebno sukladnost s uvjetima iz stavka 2. ovog članka može se dokumentirati u više od jednog identifikacijskog dokumenta u formatu predviđenom u članku 21. stavku 1.

Članak 23.

Distribucija praznih identifikacijskih dokumenta

1.   Nadležna tijela osiguravaju da se prazni identifikacijski dokumenti distribuiraju samo nadležnim veterinarima i da se njihova imena i podaci o kontaktu evidentiraju uz pozivanje na broj iz članka 21. stavka 3.

2.   Evidencije iz stavka 1. čuvaju se tijekom minimalnog razdoblja koje će odrediti nadležno tijelo, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 24.

Odstupanje od formata identifikacijskog dokumenta iz članka 21. stavka 1.

1.   Odstupajući od članka 21. stavka 1. države članice odobravaju nekomercijalno premještanje u državu članicu iz druge države članice kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koje su praćene identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 26.

2.   Kad je potrebno, sukladnost sa zahtjevima iz točke (c) članka 6. dokumentira se u identifikacijskom dokumentu iz stavka 1. nakon izvršenih pregleda iz članka 34. stavka 1.

ODJELJAK 2.

Identifikacijski dokumenti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. u državu članicu s državnog područja ili treće zemlje

Članak 25.

Format i sadržaj identifikacijskog dokumenta iz točke (e) članka 10. stavka 1.

1.   Identifikacijski dokument iz točke (e) članka 10. stavka 1. je u formatu certifikata o zdravlju životinja u skladu s obrascem koji će se usvojiti u skladu sa stavkom 2. ovog članka i mora sadržavati rubrike za upis sljedećih informacija:

(a)

mjesto transpondera ili tetovaže i bilo datuma stavljanja ili datuma očitanja transpondera ili tetovaže kao i alfanumeričke oznake na transponderu ili tetovaži;

(b)

vrstu, pasminu, datum rođenja koji navodi posjednik, spol i boja kućnog ljubimca;

(c)

jedinstveni referentni broj certifikata;

(d)

imena i kontakt podataka posjednika ili ovlaštene osobe;

(e)

ime, kontakt podaci i potpis službenog ili ovlaštenog veterinara koji izdaje identifikacijski dokument;

(f)

pojedinosti o cijepljenju protiv bjesnoće;

(g)

datum uzorkovanja krvi za testove titracije protutijela protiv bjesnoće;

(h)

udovoljavanje svim preventivnim zaštitnim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća;

(i)

ime i potpis predstavnika nadležnog tijela koji ovjerava dokument;

(j)

ime, potpis i kontakt podaci predstavnika nadležnog tijela koji provodi preglede iz članka 34. i datuma tih provjera;

(k)

druge relevantne informacije u vezi sa zdravstvenim statusom kućnog ljubimca.

2.   Komisija donosi provedbeni akt o utvrđivanju obrasca iz stavka 1. ovog članka kao i zahtjeve u vezi s jezikom, izgledom i valjanošću certifikata o zdravlju životinja iz tog stavka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

3.   Pismena izjava koju potpisuje posjednik ili ovlaštena osoba kojom se potvrđuje da je premještanje kućnog ljubimca u Uniji nekomercijalno čini dio identifikacijskog dokumenta iz točke (e) članka 10. stavka 1.

Članak 26.

Izdavanje i ispunjavanje identifikacijskog dokumenta iz točke (e) članka 10. stavka 1.

Identifikacijski dokument iz točke (e) članka 10. stavka 1. izdaje bilo službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme na temelju dokazne dokumentacije ili ovlašteni veterinar, a zatim ga ovjerava nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme nakon što je veterinar koji ga je izdao:

(a)

provjerio da je kućni ljubimac označen u skladu s člankom 17. stavkom 1.; i

(b)

odgovarajuće ispunio relevantne rubrike u identifikacijskom dokumentu s informacijama iz točaka od (a) do (h) članka 25. stavka 1. te na taj način potvrdio sukladnost s uvjetima iz točke (a) članka 10. stavka 1. i kad je primjereno točaka (b), (c) i (d) članka 10. stavka 1.

Članak 27.

Odstupanje od formata identifikacijskog dokumenta iz članka 25. stavka 1.

Odstupajući od članka 25. stavka 1. države članice odobravaju nekomercijalno premještanje na svoje državno područje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. koje su praćene identifikacijskim dokumentom izdanim u skladu s člankom 22. ako:

(a)

je identifikacijski dokument izdan na jednom od državnih područja ili u trećoj zemlji navedenoj u skladu s člankom 31. stavkom 1.; ili

(b)

takvi kućni ljubimci ulaze u državu članicu nakon premještanja u ili provoza kroz državno područje ili treću zemlju iz države članice, a identifikacijski dokument je ispunjen i izdan od strane ovlaštenog veterinara u kojem se potvrđuje da su prije napuštanja Unije kućni ljubimci:

i.

primili cjepivo protiv bjesnoće predviđeno u točki (b) članka 10. stavka 1.; i

ii.

bili podvrgnuti testu titracije protutijela protiv bjesnoće iz točke (c) članka 10. stavka 1. osim u slučaju odstupanja iz članka 12.

ODJELJAK 3.

Identifikacijski dokumenti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. u državu članicu iz druge države članice

Članak 28.

Format i sadržaj identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 9. stavka 2.

1.   Komisija može putem provedbenog akta usvojiti obrazac identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 9. stavka 2. koji mora sadržavati rubrike za upis sljedećih podataka:

(a)

karakteristika oznake ili opis kućnog ljubimca kako je predviđeno u članku 17. stavku 2.;

(b)

vrsta i, kad je relevantno, pasmina, datum rođenja koji navodi posjednik, spol i boja kućnog ljubimca;

(c)

ime i kontakt podataka posjednika;

(d)

imena, kontakt podaci i potpis ovlaštenog veterinara koji izdaje ili ispunjava identifikacijski dokument;

(e)

potpis posjednika;

(f)

pojedinosti o svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća;

(g)

ostale relevantne informacije u vezi sa zdravstvenim statusom kućnog ljubimca.

2.   Provedbenim aktom iz stavka 1. ovog članka također se utvrđuju zahtjevi u vezi s jezikom, izgledom, valjanošću ili sigurnosnim osobinama identifikacijskog dokumenta iz tog stavka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

Članak 29.

Izdavanje i ispunjavanje identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 9. stavka 2.

1.   Identifikacijski dokument iz točke (c) članka 9. stavka 2. izdaje ovlašteni veterinar nakon:

(a)

što je provjerio da je kućni ljubimac označen ili opisan u skladu s člankom 17. stavkom 2.;

(b)

što je odgovarajuće ispunio relevantne rubrike s informacijama iz točaka od (a) do (d) članka 28. stavka 1.; i

(c)

što je posjednik potpisao identifikacijski dokument.

2.   Nakon što je provjerio da je kućni ljubimac označen ili opisan u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovlašteni veterinar ispunjava relevantne rubrike identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 9. stavka 2. s podacima iz točaka (d) i (f) članka 28. stavka 1. te na taj način potvrđuje sukladnost s uvjetima iz točke (b) članka 9. stavka 2. kad je primjereno.

ODJELJAK 4.

Identifikacijski dokumenti za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. u državu članicu s državnog područja ili treće zemlje

Članak 30.

Format i sadržaj identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 14. stavka 2.

1.   Komisija može putem provedbenog akta usvojiti obrazac identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 14. stavka 2. koji sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

(a)

karakteristika oznake ili opis kućnog ljubimca kako je predviđeno u članku 17. stavku 2.;

(b)

vrsta i, kad je relevantno, pasmina, datum rođenja koji navodi posjednik, spol i boja kućnog ljubimca;

(c)

ime i kontakt podaci posjednika ili ovlaštene osobe;

(d)

ime, kontakt podaci i potpis službenika koji je izdao dokument ili ovlaštenog veterinara;

(e)

jedinstveni referentni broj certifikata;

(f)

pojedinosti o svim preventivnim zdravstvenim mjerama za bolesti ili infekcije koje nisu bjesnoća;

(g)

ime i potpis predstavnika nadležnog tijela koji ovjerava dokument;

(h)

ime, potpis i kontakt podaci predstavnika nadležnog tijela koji provodi preglede iz članka 34. i datume tih pregleda;

(i)

ostale relevantne informacije u vezi sa zdravstvenim statusom kućnog ljubimca.

2.   Provedbenim aktom iz stavka 1. ovog članka također se utvrđuju zahtjevi u vezi s jezikom, izgledom i valjanošću identifikacijskog dokumenta iz tog stavka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

3.   Pismena izjava koju potpisuje posjednik ili ovlaštena osoba kojom se potvrđuje da je premještanje kućnog ljubimca u Uniji nekomercijalno čini dio identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 14. stavka 2.

Članak 31.

Izdavanje i ispunjavanje identifikacijskog dokumenta iz točke (c) članka 14. stavka 2.

Identifikacijski dokument iz točke (c) članka 14. stavka 2. izdaje bilo službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme na temelju dokazne dokumentacije ili ovlašteni veterinar, a zatim ga ovjerava nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme nakon što je veterinar koji ga je izdao:

(a)

provjerio da je kućni ljubimac označen ili opisan u skladu s člankom 17. stavkom 2.; i

(b)

odgovarajuće ispunio relevantne rubrike u identifikacijskom dokumentu s informacijama iz točaka od (a) do (f) članka 30. stavka 1. te na taj način potvrdio sukladnost s uvjetima iz točaka (a) i (b) članka 14. stavka 2. kad je primjereno.

POGLAVLJE VI.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

ODJELJAK 1.

Odstupanja za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u države članice

Članak 32.

Odstupanje od uvjeta iz članaka 6., 9., 10. i 14.

1.   Odstupajući od uvjeta predviđenih u člancima 6., 9., 10. i 14. država članice mogu u iznimnim slučajevima odobriti nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca na svoje državno područje koji nisu sukladni s uvjetima iz tih članaka pod uvjetom da:

(a)

je posjednik prethodno predao zahtjev za dozvolu i država članica odredišta je odobrila takvu dozvolu;

(b)

kućni ljubimci su izolirani pod službenim nadzorom tijekom razdoblja koje je potrebno za ispunjenje tih uvjeta i koje ne prelazi šest mjeseci:

i.

na mjestu koje je odobrilo nadležno tijelo; i

ii.

u skladu s uvjetima koji su navedeni u dozvoli.

2.   Dozvola iz točke (a) stavka 1. može uključivati odobrenje za provoz kroz drugu državu članicu pod uvjetom da je provozna država članica dala prethodnu suglasnost državi članici odredišta.

ODJELJAK 2.

Opći uvjeti u vezi sa sukladnošću

Članak 33.

Dokumentacijski i identifikacijski pregledi koji se provode u vezi s nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili s državnog područja ili iz treće zemlje navedenih u skladu s člankom 13. stavkom 1. i člankom 15.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 16. i kako bi se provjerila sukladnost s poglavljem II. države članice će provoditi na nediskriminirajući način dokumentacijske i identifikacijske preglede kućnih ljubimaca koji su predmet nekomercijalnog premještanja na njihovo državno područje iz druge države članice ili s državnog područja ili iz treće zemlje navedenih na popisu u skladu s člankom 13. stavkom 1. i, kad je primjereno, člankom 15.

2.   Za vrijeme bilo kojeg nekomercijalnog premještanja u državu članicu iz druge države članice ili s državnog područja ili iz treće zemlje navedenih na popisu u skladu s člankom 13. stavkom 1. i, kad je primjereno, člankom 15. posjednik ili ovlaštena osoba na zahtjev nadležnog tijela odgovornog za preglede iz stavka 1. ovog članka:

(a)

predočuje identifikacijski dokument za kućnog ljubimca koji se zahtijeva u skladu s ovom Uredbom koji dokazuje sukladnost sa zahtjevima za takvo premještanje; i

(b)

omogućuje da je kućni ljubimac dostupan za takve preglede.

Članak 34.

Dokumentacijski i identifikacijski pregledi koji se provode u vezi s nekomercijalnim premještanjem s državnog područja ili iz treće zemlje koji nisu navedeni u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili člankom 15.

1.   Kako bi se provjerila sukladnost s poglavljem III., nadležno tijelo države članice provodi dokumentacijske i identifikacijske preglede na ulaznoj točki za putnike kućnih ljubimaca koji su predmet nekomercijalnog premještanja u tu državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje koji nisu navedeni na popisu u skladu s člankom 13. stavkom 1. I, kad je primjereno, člankom 15.

2.   Posjednik ili ovlaštena osoba u trenutku ulaska u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje koji nisu navedeni na popisu u skladu s člankom 13. stavkom 1. I, kad je primjereno, člankom 15. kontaktira nadležno tijelo prisutno na ulaznoj točki u svrhu pregleda iz stavka 1. i:

(a)

predočuje identifikacijski dokument za kućnog ljubimca koji se zahtijeva u skladu s ovom Uredbom koji dokazuje sukladnost sa zahtjevima za takvo premještanje; i

(b)

omogućuje da je kućni ljubimac dostupan za takve preglede.

3.   Države članice sastavljaju i ažuriraju popis ulaznih točaka za putnike.

4.   Države članice osiguravaju da nadležno tijelo koje su odredile za provođenje pregleda iz stavka 1.:

(a)

je u potpunosti obaviješteno o pravilima iz poglavlja III. i da su službenici nadležnog tijela odgovarajuće osposobljeni za njihovu provedbu:

(b)

vodi evidenciju o ukupnom broju pregleda koji su provedeni i o slučajevima nesukladnosti otkrivenim tijekom tih pregleda; i

(c)

dokumentira preglede koji su provedeni u relevantnoj rubrici identifikacijskog dokumenta, ako je takvo dokumentiranje potrebno zbog nekomercijalnog premještanja u druge države članice kako je određeno u članku 24. stavku 1.

Članak 35.

Mjere u slučaju nesukladnosti otkrivenih tijekom pregleda predviđenih u člancima 33. i 34.

1.   Kad se pregledima predviđenim u člancima 33. i 34. otkrije da kućni ljubimac nije sukladan s uvjetima iz poglavlja II. ili III. nadležno tijelo odlučuje, nakon savjetovanja sa službenim veterinarom i, kad je to potrebno, s posjednikom ili ovlaštenom osobom o:

(a)

vraćanju kućnog ljubimca u državu ili državno područje otpreme;

(b)

izolaciji kućnog ljubimca pod službenom kontrolom tijekom vremena koje je potrebno za ispunjavanje uvjeta iz poglavlja II. ili III.; ili

(c)

zadnjoj mogućnosti kad povratak nije moguć ili izolacija nije praktična, uspavati životinju u skladu s važećim nacionalnim pravilima u vezi sa zaštitom kućnih ljubimaca za vrijeme usmrćivanja.

2.   Ako nadležno tijelo odbije nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u Uniju, kućni se ljubimci izoliraju pod službenom kontrolom do:

(a)

bilo njihovog povrataka u državu ili državno područje otpreme: ili

(b)

donošenja bilo koje druge administrativne odluke u vezi s tim kućnim ljubimcima.

3.   Mjere iz stavaka 1. i 2. primjenjuju se na trošak posjednika i bez mogućnosti bilo kakve financijske nadoknade posjedniku ili ovlaštenoj osobi.

Članak 36.

Zaštitne mjere

1.   Kad se u državi članici, na državnom području ili u trećoj zemlji pojavi ili raširi bjesnoća ili druga bolest ili infekcija koja nije bjesnoća, a to može predstavljati ozbiljnu prijetnju za javno zdravlje ili zdravlje životinja, Komisija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice donijeti jednu od sljedećih mjera putem provedbenog akta bez odgađanja i ovisno o ozbiljnosti situacije:

(a)

obustaviti nekomercijalno premještanje ili provoz kućnih ljubimaca s cijelog ili iz dijela državnog područja dotične države članice ili s dotičnog državnog područja ili iz treće zemlje;

(b)

propisati posebne uvjete u pogledu nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca s cijelog državnog područja ili dijela državnog područja dotične države članice ili dotičnog državnog područja ili treće zemlje.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 41. stavka 2.

2.   U izvanredno hitnim odgovarajuće utemeljenim slučajevima kada postoji ozbiljan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3.

Članak 37.

Obaveze obavješćivanja

1.   Države članice javnosti osiguravaju jasne i lako dostupne informacije u vezi sa zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca i pravilima za preglede sukladnosti takvog premještanja određenima u ovoj Uredbi.

2.   Informacije iz stavka 1. sadržavaju posebno sljedeće:

(a)

kvalifikacije koje se zahtijevaju za osobe koje provode ugradnju transpondera iz članka 18.;

(b)

odobrenje odstupanja od ispunjavanja uvjeta cijepljenja protiv bjesnoće za mlade kućne ljubimce vrsta navedenih u dijelu A. Priloga I. kako je predviđeno u člancima 7. i 11.;

(c)

uvjete koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca na državno područje država članica:

i.

koji nisu sukladni s člancima 6., 9., 10. ili 14.;

ii.

koji dolaze iz određenih zemalja i državnih područja pod uvjetima utvrđenim u njihovim nacionalnim pravilima kako je predviđeno u članku 16.;

(d)

popis ulaznih točaka za putnike sastavljen u skladu s člankom 34. stavkom 3. uključujući nadležno tijelo određeno za provođenje pregleda iz članka 34. stavka 4.;

(e)

uvjete koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B. Priloga I. na državno područje država članica utvrđene u njihovim nacionalnim pravilima kako je predviđeno u članku 9. stavku 3. i članku 14. stavku 3.;

(f)

informacije o cjepivima protiv bjesnoće za koja je nadležno tijelo država članica izdalo odobrenje za stavljanje u promet kako je predviđeno u točki 1. podtočki (b) Priloga III., a posebno o odgovarajućem protokolu cijepljenja.

3.   Države članice postavljaju internetske stranice s informacijama iz stavka 1. i priopćuju internetsku adresu tih stranica Komisiji.

4.   Komisija pomaže državama članicama pri objavljivanju tih informacija navodeći na svojoj internetskoj stranici:

(a)

poveznice na internetske stranice država članica; i

(b)

informacije iz točaka (b), (d) i (e) stavka 2. ovog članka i informacije koje su dostupne javnosti u skladu s točkom (b) članka 2. stavka 2. na dodatnim jezicima kada je primjereno.

ODJELJAK 3.

Postupovne odredbe

Članak 38.

Izmjene priloga

Kako bi se uzeli u obzir tehnički napredak, znanstveni razvoj i zaštita javnog zdravlja ili zdravlja kućnih ljubimaca, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 39. za izmjene priloga od II. do IV.

Članak 39.

Provedba ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata prenesena je na Komisiju pod uvjetima iz ovog članka.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 5., drugog podstavka članka 17. stavka 2., prvog podstavka članka 19. stavka 1. i članka 38. prenosi se na Komisiju na razdoblje od pet godina od 28. lipnja 2013. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Prenošenje ovlasti se prešutno produljuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Prenošenje ovlasti iz članka 5. stavka 5., drugog podstavka članka 17. stavka 2., prvog podstavka članka 19. stavka 1. i članka 38. Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo koje vrijeme. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti prenošenje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Ona nema utjecaja na valjanost već važećih delegiranih akata.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 5. stavkom 5., drugim podstavkom članka 17. stavka 2., prvim podstavkom članka 19. stavka 1. i člankom 38. stupa na snagu samo ako bilo Europski parlament ili Vijeće nisu izrazili prigovor u roku od dva mjeseca od službene obavijesti Europskom parlamentu i Vijeću o tom aktu ili ako prije isteka tog razdoblja Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da se neće suprotstaviti. Taj rok se na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produljuje za dva mjeseca.

Članak 40.

Hitni postupak

1.   Delegirani akti doneseni u skladu s ovim člankom stupaju na snagu bez odgađanja i primjenjuju se dok se ne izrazi prigovor u skladu sa stavkom 2. U obavijesti Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi za uporabu hitnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 5. U takvom slučaju Komisija stavlja akt izvan snage bez odgađanja nakon primitka obavijesti o odluci Europskog parlamenta i Vijeća kojom izražavaju prigovor.

Članak 41.

Postupak u odboru

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja uspostavljen člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka koji se odnose na sigurnost hrane (19). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. Kada je potrebno mišljenje odbora dobiti pisanim postupkom, taj se postupak zaključuje bez rezultata kad u roku za dostavljanje mišljenja predsjednik odbora tako odluči ili ako to zahtijeva jednostavna većina članova odbora.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 42.

Kazne

Države članice propisuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Propisane kazne trebaju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Države članice odmah službeno obavješćuju Komisiju o tim propisima i svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ) br. 998/2003 stavlja se izvan snage uz izuzetak odjeljka 2. dijela B. i dijela C. Priloga II. koji ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih akata donesenih u skladu s člankom 13. stavcima 1. i 2. ove Uredbe.

Upućivanja u ovoj Uredbi na popis u provedbenim aktima donesenim u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili stavkom 2. smatraju se upućivanjima na popis trećih zemalja i državnih područja iz odjeljka 2. dijela B. i dijela C. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003, odnosno do stupanja na snagu tih provedbenih akata.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu V.

3.   Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 nema utjecaja na valjanost Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1152/2011 od 14. srpnja 2011. o nadopuni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije s Echinococcus multilocularis kod pasa (20), koja je donesena u skladu s drugim podstavkom članka 5. stavka 1. te Uredbe.

Članak 44.

Prijelazne mjere u pogledu identifikacijskih dokumenata

1.   Odstupajući od članka 21. stavka 1., za identifikacijski dokument iz točke (d) članka 6. smatra se da ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe kada je:

(a)

sastavljen u skladu s obrascem putovnice iz Odluke 2003/803/EZ; i

(b)

izdan prije 29. prosinca 2014.

2.   Odstupajući od članka 25. stavka 1. i članka 27. točke (a), za identifikacijski dokument iz točke (e) članka 10. stavka 1. smatra se da ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe kada je:

(a)

sastavljen u skladu s obrascem certifikata iz Priloga II. Odluci 2011/874/EU ili, ako je odgovarajuće, obrascem putovnice određenom u Odluci 2003/803/EZ; i

(b)

izdan prije 29. prosinca 2014.

Članak 45.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. lipnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

L. CREIGHTON


(1)  SL C 229, 31.7.2012., str. 119.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. svibnja 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 10. lipnja 2013.

(3)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.

(4)  SL L 132, 29.5.2010., str. 3.

(5)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(6)  SL L 328, 24.11.2006., str. 14.

(7)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(8)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(9)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(10)  Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u prometu određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 224, 18.8.1990., str. 29.).

(11)  Direktiva Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 268, 24.9.1991., str. 56.).

(12)  Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.).

(13)  Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (SL L 136, 30.4.2004., str. 1.).

(14)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.

(15)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(16)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(17)  SL L 312, 27.11.2003., str. 1.

(18)  SL L 343, 23.12.2011., str. 65.

(19)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(20)  SL L 296, 15.11.2011., str. 6.


PRILOG I.

Vrste kućnih ljubimaca

DIO A

Psi (Canis lupus familiaris)

Mačke (Felis silvestris catus)

Pitome vretice (Mustela putorius furo)

DIO B

Beskralježnjaci (osim pčela i bumbara uključenih u članak 8. Direktive 92/65/EEZ i mekušaca i rakova iz točke (e) podtočke ii. i točke (e) podtočke iii. članka 3. stavka 1. Direktive 2006/88/EZ).

Ukrasne akvatične životinje kako su definirane u točki (k) članka 3. Direktive 2006/88/EZ i isključene iz područja primjene Direktive na temelju točke (a) članka 2. stavka 1. navedene Direktive.

Vodozemci

Reptili

Ptice: uzorci ptičjih vrsta osim onih iz članka 2. Direktive 2009/158/EZ.

Sisavci: glodavci i kunići osim onih namijenjenih za proizvodnju hrane i definiranih kao „lagomorfi” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 853/2004.


PRILOG II.

Tehnički zahtjevi za transpondere:

Transponderi moraju:

(a)

biti sukladni sa standardom ISO 11784 i koristiti tehnologiju HDX ili FDX-B; i

(b)

biti takvi da ih je moguće očitati s uređajem za očitavanje koji je kompatibilan sa standardom ISO 11785.


PRILOG III.

Zahtjevi u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće

1.

Cjepivo protiv bjesnoće mora:

(a)

biti cjepivo koje nije živo modificirano cjepivo i spada u jednu od sljedećih kategorija:

i.

inaktivirano cjepivo s najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svjetske zdravstvene organizacije); ili

ii.

rekombinirano cjepivo koje izražava imunizirajući glikoprotein virusa bjesnoće u živom virusnom vektoru;

(b)

kada se upotrebljava u državi članici mora imati odobrenje za stavljanje u promet u skladu s:

i.

člankom 5. Direktive 2001/82/EZ; ili

ii.

člankom 3. Uredbe (EZ) br. 726/2004;

(c)

kada se upotrebljava na državnom području ili u trećoj zemlji, imati odobrenje ili dozvolu nadležnog tijela i ispunjavati barem zahtjeve iz relevantnog dijela Poglavlja o bjesnoći u Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

2.

Cijepljenje protiv bjesnoće mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

cijepljenje obavlja ovlašteni veterinar;

(b)

kućni ljubimac ima barem 12 tjedana na datum cijepljenja;

(c)

ovlašteni veterinar ili službeni veterinar navodi datum cijepljenja u odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta;

(d)

datum cijepljenja iz točke (c) nije raniji od datuma ugradnje transpondera ili tetovaže ili datuma očitanja transpondera ili tetovaže navedenog u odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta;

(e)

razdoblje valjanosti cijepljenja počinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nije kraće od 21 dan od zaključenja protokola cijepljenja kojeg zahtijeva proizvođač za primarno cijepljenje, i nastavlja se do kraja razdoblja zaštitnog imuniteta kako je određeno u tehničkim specifikacijama odobrenja za stavljanje u promet iz točke 1. podtočke (b) ili odobrenja ili dozvole iz točke 1. podtočke (c) za cjepivo protiv bjesnoće u državi članici ili na državnom području ili u trećoj zemlji u kojoj se obavlja cijepljenje.

Ovlašteni ili službeni veterinar navodi razdoblje valjanosti cijepljenja u odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta;

(f)

ponovljeno cijepljenje mora se smatrati primarnim cijepljenjem ako nije obavljeno u razdoblju valjanosti iz točke (e) prethodnog cijepljenja.


PRILOG IV.

Zahtjevi u pogledu valjanosti za test titracije protutijela protiv bjesnoće

1.

Uzimanje uzorka krvi potrebnog za provedbu testa titracije protutijela protiv bjesnoće mora obaviti i dokumentirati ovlašteni veterinar u odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta.

2.

Test titracije protutijela protiv bjesnoće:

(a)

mora se obaviti na uzorku uzetom barem 30 dana nakon datuma cijepljenja i:

i.

najmanje tri mjeseca prije datuma:

nekomercijalnog premještanja s državnog područja ili iz treće zemlje koje nisu one navedene u provedbenim aktima donesenim u skladu s člankom 13. stavkom 1. ili stavkom 2., ili

provoza preko takvog državnog područja ili treće zemlje, ako nisu ispunjeni uvjeti iz točke (c) članka 12., ili

ii.

prije nego što kućni ljubimac napusti Uniju zbog premještanja na državno područje ili u treću zemlju ili provoza preko državnog područja ili treće zemlje koje nisu navedene na popisu iz članka 13. stavka 1. ili 2.; u identifikacijskom dokumentu u formatu iz članka 21. stavka 1. se mora potvrditi da je test titracije protutijela protiv bjesnoće proveden s povoljnim rezultatom prije datuma premještanja;

(b)

mora izmjeriti razinu neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu koja mora iznositi najmanje 0,5 IU/ml, korištenjem metode određene u relevantnom dijelu Poglavlja o bjesnoći u Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

(c)

mora biti proveden u laboratoriju odobrenom u skladu s člankom 3. Odluke 2000/258/EZ;

(d)

ne treba ga ponovo obaviti ako je dobiven zadovoljavajući rezultat iz točke (b) pod uvjetom da se kućni ljubimac ponovo cijepi u razdoblju valjanosti prethodnog cijepljenja iz točke 2. podtočke (e) Priloga III.


PRILOG V.

Korelacijska tablica iz članka 43. stavka 2.

Uredba (EZ) br. 998/2003

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Prvi stavak članka 2.

Članak 2. stavak 1.

Drugi stavak članka 2.

Točka (a) članka 2. stavka 2.

Treći stavak članka 2.

Točka (b) članka 2. stavka 2.

Točka (a) članka 3.

Točke (a) i (b) članka 3.

Točka (b) članka 3.

Točka (f) članka 3.

Točka (c) članka 3.

Članak 2. stavak 1.

Prvi podstavak članka 4. stavka 1.

 

 

Prvi podstavak članka 17. stavka 1.

Drugi podstavak članka 4. stavka 1.

Drugi podstavak članka 17. stavka 1.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3.

Članak 4. stavak 4.

Točka (a) članka 5. stavka 1.

Točka (a) članka 6.

Točka (b) članka 5. stavka 1.

Točka (d) članka 6.

Točka (b) podtočka i. članka 5. stavka 1.

Točka (b) članka 6.

Točka (b) podtočka ii. članka 5. stavka 1.

Točka (c) članka 6.

Drugi podstavak članka 5. stavka 1.

Članak 19.

Članak 5. stavak 2.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 5. stavak 5., članci 9., 14. i 28.

Članak 8. stavak 1.

Članci 10. i 12.

Članak 8. stavak 2.

Članak 10. stavak 1. točka (e) i članak 27.

Točka (a) članka 8. stavka 3.

Članak 13. stavak 1.

Točka (b) članka 8. stavka 3.

Članak 16.

Točka (c) članka 8. stavka 3.

Članak 11.

Članak 8. stavak 4.

Članak 25. stavak 1. i stavak 2.

Članak 9.

Članak 14. i članak 30. stavak 1. i stavak 2.

Prvi podstavak članka 10.

Članak 13. stavak 2.

Drugi podstavak članka 10.

Članak 13. stavak 3.

Prva rečenica članka 11.

Članak 37. stavak 1.

Druga rečenica članka 11.

Točka (a) članka 34. stavka 4.

Uvodna rečenica i točka (a) prvog podstavka članka 12.

Članak 10. stavak 2. i članak 34. stavak 1.

Uvodna rečenica i točka (b) prvog podstavka članka 12.

Članak 5. stavak 4.

Drugi podstavak članka 12.

Članak 34. stavak 3. i članak 37. stavak 2. točka (d)

Članak 13.

Članak 34. stavak 3. i članak 37. stavak 2. točka (d)

Prvi stavak članka 14.

Točka (a) članka 34. stavka 2.

Drugi stavak članka 14.

Drugi podstavak članka 17. stavka 1.

Treći stavak članka 14.

Članak 35. stavak 1. i stavak 3.

Četvrti stavak članka 14.

Članak 35. stavak 2.

Članak 15.

Točke 1. i 2.(c) Priloga IV.

Članak 16.

Prvi stavak članka 17.

Drugi stavak članka 17.

Članak 21. stavak 1.

Prvi stavak članka 18.

Drugi stavak članka 18.

Članak 36.

Članak 19.

Članak 13. stavak 3. i članak 5. stavak 5.

Članak 19.a stavak 1. i stavak 2.

Članak 38.

Članak 19.a stavak 3.

Članak 19.b stavak 1.

Članak 39. stavak 2.

Članak 19.b stavak 2.

Članak 39. stavak 4.

Članak 19.b stavak 3.

Članak 39. stavak 1.

Članak 19.c stavak 1. i stavak 3.

Članak 39. stavak 3.

Članak 19.c stavak 2.

Članak 19.d stavak 1. i članak 19.d stavak 2.

Članak 39. stavak 5.

Članak 19.d stavak 3.

Članci 20. do 23.

Članak 24. stavak 1., stavak 2. i stavak 3.

Članak 41. stavak 1., stavak 2. i stavak 3.

Članak 24. stavak 4. i stavak 5.

Članak 25.

Članak 45.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog I.a

Prilog II.

Prilog I.b

Prilog III.

Dio A. i odjeljak 1. dijela B. Priloga II.

Odjeljak 2. dijela B. Priloga II.

Članak 13. stavak 1.

Dio C. Priloga II.

Članak 13. stavak 2.


IZJAVA KOMISIJE

U okviru Strategije Europske unije za zaštitu dobrobiti životinja (1), Komisija će proučiti dobrobit pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti.

Ako rezultati tog proučavanja ukažu na zdravstvene rizike koji proizlaze iz tih komercijalnih aktivnost, Komisija će razmotriti odgovarajuće mogućnosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, uključujući prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za odgovarajućim prilagodbama postojećeg zakonodavstva Unije u vezi s prometom psima i mačkama uključujući uvođenje kompatibilnih sustava za njihovu registraciju dostupnih u svim državama članicama.

S obzirom na navedeno, Komisija će procijeniti provedivost i primjerenost proširenja takvih sustava za registraciju na pse i mačke označene i identificirane u skladu sa zakonodavstvom Unije u vezi s nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca.


(1)  COM(2012) 6 final/2 Priopćenje Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja 2012.-2015.


Top