EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20141229

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2014-12-29

2013R0577 — HR — 29.12.2014 — 001.001


►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013

od 28. lipnja 2013.

o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 178, 28.6.2013, p.109)

 

 

  No

page

date

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1219/2014 оd 13. studenoga 2014.

  L 329

23

14.11.2014
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 577/2013

od 28. lipnja 2013.

o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 ( 1 ), a posebno članak 7. stavak 3., članak 11. stavak 4., članak 13. stavak 1. i stavak 2., članak 21. stavak 2. i članak 25. stavak 2. Uredbe,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 576/2013 utvrđuju se zahtjevi zdravlja životinja primjenjive na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili s državnog područja ili iz treće zemlje i pravila za provjeru sukladnosti takvih premještanja. Tom je Uredbom stavljena izvan snage i zamijenjena Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ ( 2 ).

(2)

Psi, mačke i pitome vretice navedeni su u dijelu A. Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013 kao vrste životinja na koje se ta Uredba odnosi.

(3)

Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da se psi, mačke i pitome vretice ne smiju premještati u državu članicu iz druge države članice ili s državnih područja ili iz trećih zemalja ako nisu primili cjepivo protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbi. Međutim premještanje mladih pasa, mačaka i pitomih vretica koji nisu bili cijepljeni ili ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti iz Priloga III. Uredbi može se dozvoliti iz država članica ili s državnih područja ili iz trećih zemalja navedenih u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 576/2013, ako, inter alia, posjednik ili ovlaštena osoba dostavi potpisanu izjavu da od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja kućni ljubimci nisu imali kontakt s divljim životinjama vrsta prijemljivih na bjesnoću. Stoga je primjereno utvrditi zahtjeve u vezi formata, izgleda i jezika za takvu izjavu u ovoj Uredbi.

(4)

Osim toga, Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da Komisija treba sastaviti dva popisa državnih područja ili trećih zemalja iz kojih psi, mačke ili pitome vretice koji se nekomercijalno premještaju u državu članicu ne trebaju biti podvrgnuti testu titracije protutijela. Jedan od tih popisa trebao bi uključiti ona državna područja ili treće zemlje koje su dokazale da primjenjuju pravila istog sadržaja i učinka kao što su ona koja primjenjuju države članice, a drugi bi popis trebao uključiti ona državna područja ili treće zemlje koje su dokazale da ispunjavaju barem kriterije propisane u članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) br. 576/2013. Stoga je primjereno utvrditi te popise u Prilogu ovoj Uredbi.

(5)

Osim toga, ti bi popisima trebalo uzeti u obzir odredbe Ugovora o pristupanju Hrvatske prema kojem Hrvatska 1. srpnja 2013. postaje članica Europske unije i Odluke Europskog vijeća 2012/419/EU od 11. srpnja 2012. o izmjeni statusa Mayottea u pogledu Europske unije ( 3 ) kojom se određuje da od 1. siječnja 2014. Mayotte prestaje biti prekomorska zemlja ili državno područje na koje se primjenjuju odredbe četvrtog dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije i postaje najudaljenija regija Unije u smislu članka 349. tog Ugovora.

(6)

Uredbom (EU) br. 576/2013 također se predviđa da se psi, mačke i pitome vretice ne smiju premještati u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje koja nije navedena u Prilogu ovoj Uredbi, osim ako su bile podvrgnute testu titracije protutijela na bjesnoću koji je sukladan sa zahtjevima valjanosti iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 576/2013. Međutim, za provoz kroz jedno od tih državnih područja ili trećih zemalja nije potrebno obaviti test, ako posjednik ili ovlaštena osoba dostavi potpisanu izjavu da životinje nisu imale kontakt sa životinjama vrsta prijemljivih na bjesnoću i da su bile zatvorene unutar prijevoznog sredstva ili unutar područja međunarodne zračne luke. Stoga je primjereno utvrditi zahtjeve u vezi formata, izgleda i jezika za takvu izjavu u ovoj Uredbi.

(7)

Zahtjevi valjanosti iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 576/2013 uključuju obvezu provođenja tog testa u laboratoriju odobrenom u skladu s Odlukom Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće ( 4 ) kojom se određuje da Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) iz Nancya u Francuskoj (integrirana od 1. srpnja 2010. u Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) mora ocijeniti laboratorije u državama članicama i u trećim zemljama kako bi bili odobreni za provođenje seroloških testova kojima se nadzire učinkovitost cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica.

(8)

Uredbom (EU) br. 576/2013 također se predviđa da psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu iz druge države članice za nekomercijalne namjene moraju biti popraćeni identifikacijskim dokumentom u obliku putovnice u skladu s obrascem koji će usvojiti Komisija. Taj obrazac treba sadržavati rubrike za unošenje podataka propisanih u Uredbi (EU) br. 576/2013. Obrazac i dodatni zahtjevi za putovnicu trebali bi se utvrditi u Prilogu ovoj Uredbi, a zbog jasnoće i pojednostavnjenja zakonodavstva Unije, Odluku Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. o utvrđivanju obrasca putovnice za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice ( 5 ) trebalo bi staviti izvan snage.

(9)

Uredbom (EU) br. 576/2013 također se predviđa da psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene trebaju biti popraćeni identifikacijskim dokumentom u obliku certifikata o zdravlju životinja u skladu s obrascem koji će usvojiti Komisija. Taj obrazac treba sadržavati rubrike za unošenje podataka propisanih u Uredbi (EU) br. 576/2013. Stoga je primjereno utvrditi taj obrazac u Prilogu ovoj Uredbi.

(10)

Odstupajući od obrasca certifikata o zdravlju životinja predviđenog u slučaju premještanja u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje, Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da države članice trebaju dozvoliti nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica s državnog područja ili iz treće zemlje koja je dokazala da primjenjuje pravila čiji je sadržaj i učinak isti kao i ona koja primjenjuju države članice kad je identifikacijski dokument koji ih prati izdan u skladu s postupkom predviđenim u slučaju premještanja u državu članicu iz druge države članice. Međutim, potreban je niz tehničkih prilagodbi za obrazac putovnice koji bi se koristio u takvim slučajevima posebno u pogledu osobina na naslovnoj stranici koje ne mogu biti u potpunosti sukladne sa zahtjevima koji se primjenjuju na putovnice koje izdaje država članica. Zbog jasnoće primjereno je stoga utvrditi obrazac takvih putovnica u ovoj Uredbi.

(11)

Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da kad broj pasa, mačaka ili pitomih vretica koji se premještaju za nekomercijalne potrebe tijekom pojedinačnog putovanja prelazi pet, trebaju se primjenjivati relevantni zahtjevi o zdravlju životinja propisani u Direktivi Vijeća 92/65/EEZ ( 6 ) od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja kojima se uređuje promet i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima zdravlja životinja koji su utvrđeni u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A. dijela I. Direktive 90/425/EEZ na te životinje, osim u slučaju posebnih uvjeta i određenih kategorija životinja.

(12)

Osim toga, Odluka Komisije 2004/839/EZ od 3. prosinca 2004. o utvrđivanju uvjeta za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka iz trećih zemalja u Zajednicu ( 7 ) i Odluka Komisije 2005/91/EZ od 2. veljače 2005. o određivanju razdoblja nakon kojeg se cijepljenje protiv bjesnoće smatra valjanim ( 8 ) donesene su kako bi se osigurala jedinstvena pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 998/2003. Pravila predviđena u tim aktima bila su revidirana i sada su uključena u odredbe Uredbe (EU) br. 576/2013. Zbog jasnoće i pojednostavnjenja zakonodavstva Unije, odluke 2004/839/EZ i 2005/91/EZ potrebno je staviti izvan snage.

(13)

Direktivom Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla ( 9 ) utvrđuju se pravila koja je potrebno poštovati pri izdavanju certifikata koje zahtijeva veterinarsko zakonodavstvo zbog sprečavanja obmanjujućeg ili lažnog certificiranja. Primjereno je osigurati da službeni veterinari u trećim zemljama primjenjuju pravila i načela koja su barem istovjetna onima utvrđenim u toj Direktivi.

(14)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2011 od 14. srpnja 2011. o dopuni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa ( 10 ) predviđa se da od 1. siječnja 2012. psi koji ulaze u države članice ili njihove dijelove navedene u Prilogu I. Uredbi trebaju biti tretirani protiv parazita Echinococcus multilocularis u skladu sa zahtjevima iz te Uredbe.

(15)

Ova se Uredba treba primjenjivati bez utjecaja na Odluku Komisije 2006/146/EZ od 21. veljače 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije ( 11 ) kojom se zabranjuje uvoz pasa i mačaka iz Malezije (poluotoka) i mačaka iz Australije osim ako nisu ispunjeni određeni uvjeti u pogledu bolesti Nipah i bolesti Hendra.

(16)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 576/2013.

(17)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Zahtjevi u vezi s formatom, izgledom i jezikom izjava iz članaka 7. 11. i 12. Uredbe (EU) br. 576/2013

1.  Izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 moraju se sastaviti u skladu s formatom i izgledom iz dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s jezičnim zahtjevima iz dijela 3. tog Priloga.

2.  Izjave iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 sastavljaju se u skladu s formatom i izgledom iz dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s jezičnim zahtjevima iz dijela 3. tog Priloga.

Članak 2.

Popisi državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. Uredbe (EU) br. 576/2013

1.  Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 utvrđen je u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi.

2.  Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 utvrđen je u dijelu 2. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Obrazac putovnica za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica

1.  Putovnica iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 sastavlja se u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga III. ovoj Uredbi i mora biti sukladna s dodatnim zahtjevima iz dijela 2. tog Priloga.

2.  Odstupajući od stavka 1., putovnice izdane u skladu s točkom (a) članka 27. Uredbe (EU) br. 576/2013 na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi sastavljaju se u skladu s obrascem iz dijela 3. Priloga III. ovoj Uredbi i moraju biti sukladne s dodatnim zahtjevima iz dijela 4. tog Priloga.

Članak 4.

Certifikat o zdravlju životinja za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 je:

(a) sastavljen u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(b) ispravno ispunjen i izdan u skladu s napomenama s objašnjenjem iz dijela 2. tog Priloga;

(c) nadopunjen pismenom izjavom iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013 koja je sastavljena u skladu s obrascem iz odjeljka A. dijela 3. tog Priloga i koja je sukladna s dodatnim zahtjevima iz odjeljka B. dijela 3. tog Priloga.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Odluke 2003/803/EZ, 2004/839/EZ i 2005/91/EZ stavljaju se izvan snage.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Zahtjevi u vezi s formatom, izgledom i jezikom izjava

iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. i iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

DIO 1.

Format i izgled izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

image

DIO 2.

Format i izgled izjave iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

image

DIO 3.

Jezični zahtjevi za izjave iz točke (a) članka 7. stavka 2. i članka 11. stavka 2. i iz točke (c) članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013

Izjave se moraju sastaviti na barem jednom od službenih jezika države članice odredišta/ulaza i na engleskom jeziku.

▼M1
PRILOG II.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. Uredbe (EU) br. 576/2013

DIO 1.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013Oznaka ISO

Državno područje ili treća zemlja

AD

Andora

CH

Švicarska

FO

Farski Otoci

GI

Gibraltar

GL

Grenland

IS

Island

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Država Vatikanskoga Grada

DIO 2.

Popis državnih područja i trećih zemalja iz članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 576/2013Oznaka ISO

Državno područje ili treća zemlja

Uključena državna područja

AC

Otok Ascension

 

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AG

Antigva i Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermudi

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BY

Bjelarus

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KN

Sveti Kristofor i Nevis

 

KY

Kajmanski Otoci

 

LC

Sveta Lucija

 

MS

Montserrat

 

MK

bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

MU

Mauricijus

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Novi Zeland

 

PF

Francuska Polinezija

 

PM

Sveti Petar i Mikelon

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

 

SX

Sveti Martin

 

TT

Trinidad i Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Sjedinjene Američke Države

AS — Američka Samoa

GU — Guam

MP — Sjeverni Marijanski Otoci

PR — Portoriko

VI — Američki Djevičanski Otoci

VC

Sveti Vincent i Grenadini

 

VG

Britanski Djevičanski Otoci

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 

▼B
PRILOG III.

Obrasci putovnica za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica

DIO 1.

Obrazac putovnice izdan u državi članici

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 2.

Dodatni zahtjevi u vezi s putovnicom izdanom u državi članici

1. Format putovnice

Dimenzije putovnice moraju biti 100 × 152 mm.

2. Korice putovnice:

(a) prednje korice:

i. boja: plava (PANTONE® Reflex Blue) sa žutim zvijezdama (PANTONE® žuta) u gornjoj četvrtini u skladu sa specifikacijom europskog amblema ( 12 );

ii. riječi „Europska unija” i naziv države članice izdavanja moraju se tiskati istim tiskom;

iii. ISO oznaka države članice izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod (naznačen kao „broj” u obrascu putovnice iz dijela 1.) moraju se tiskati na dnu;

(b) unutarnja strana prednje korice i unutarnja strana stražnje korice: boja: bijela;

(c) stražnje korice: boja: plava (PANTONE® Reflex Blue).

3. Redoslijed naslova i označivanje stranica putovnice:

(a) redoslijed naslova (u rimskim brojevima) mora se strogo poštovati;

(b) stranice putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice u sljedećem formatu: „x od n” pri čemu je x trenutačna stranica, a n je ukupan broj stranica putovnice;

(c) ISO oznaka države članice izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod moraju se tiskati na svakoj stranici putovnice;

(d) broj stranica i veličina i oblik polja u obrascu putovnice iz dijela 1. su indikativni.

4. Jezici:

Sav tiskani tekst mora biti na službenom jeziku (jezicima) države članice izdavanja i na engleskom.

5. Sigurnosni elementi:

(a) nakon što su zahtijevani podaci uneseni u odjeljak III. putovnice stranicu je potrebno zapečatiti prozirnom samoljepivom folijom;

(b) kada su podaci na jednoj od stranica putovnice u obliku naljepnice potrebno je zapečatiti tu naljepnicu prozirnom samoljepivom folijom ako ista nije uništena pri odstranjivanju.

DIO 3.

Obrazac putovnice izdan na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 4.

Dodatni zahtjevi u vezi s putovnicom izdanom na jednom od državnih područja ili u trećim zemljama navedenim u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi

1. Format putovnice

Dimenzije putovnice moraju biti 100 × 152 mm.

2. Korice putovnice:

(a) prednje korice:

i. boja: PANTONE® monokrom i nacionalni amblem u gornjoj četvrtini;

ii. ISO oznaka državnog područja ili treće zemlje izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod (naznačen kao „broj” u obrascu putovnice iz dijela 3.) moraju se tiskati na dnu;

(b) unutarnja strana prednje korice i unutarnja strana stražnje korice: boja: bijela;

(c) stražnje korice: boja PANTONE® monokrom.

3. Redoslijed naslova i označivanje stranica putovnice:

(a) redoslijed naslova (u rimskim brojevima) mora se strogo poštovati;

(b) stranice putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice u slijedećem formatu: „x od n” pri čemu je x trenutačna stranica, a n je ukupan broj stranica putovnice;

(c) ISO oznaka državnog područja ili treće zemlje izdavanja nakon koje slijedi jedinstveni alfanumerički kod moraju se tiskati na svakoj stranici putovnice;

(d) broj stranica i veličina i oblik polja u obrascu putovnice iz dijela 3. su indikativni.

4. Jezici:

Sav tiskani tekst mora biti na službenom jeziku (jezicima) državnog područja ili treće zemlje izdavanja i na engleskom.

5. Sigurnosni elementi:

(a) nakon što su zahtijevani podaci uneseni u odjeljak III. putovnice stranicu je potrebno zapečatiti prozirnom samoljepivom folijom;

(b) kada su podaci na jednoj od stranica putovnice u obliku naljepnice potrebno je zapečatiti tu naljepnicu prozirnom samoljepivom folijom ako ista nije uništena pri odstranjivanju.
PRILOG IV.

DIO 1.

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013

image

image

image

image

image

DIO 2.

Napomene s objašnjenjem za ispunjavanje certifikata o zdravlju životinja

(a) Kada je u certifikatu navedeno da se neki navodi upotrebljavaju kad je primjereno, navode koji nisu relevantni službeni veterinar može prekrižiti i parafirati te staviti žig ili potpuno izbrisati iz certifikata.

(b) Izvornik svakog certifikata mora se sastojati od jednog lista papira ili, ako je potrebno više teksta, mora biti u takvom obliku da sve stranice čine cjelinu te su nedjeljive.

(c) Certifikat mora biti sastavljen na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza i na engleskom. Mora biti ispunjen velikim tiskanim slovima i na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza ili na engleskom.

(d) Ako su certifikatu priloženi dodatni listovi papira ili podupirući dokumenti, ti listovi ili dokumentacija smatraju se dijelom izvornika certifikata uz uvjet da je na svakoj njihovoj stranici potpis i žig službenog veterinara.

(e) Kad se certifikat, uključujući dodatne priloge iz točke (d), sastoji od više od jedne stranice, svaka stranica mora biti na dnu numerirana na način (broj stranice od ukupnog broja stranica), a na vrhu stranice mora se nalaziti referentni broj certifikata dodijeljen od nadležnog tijela

(f) Izvornik certifikata izdaje službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme ili ovlašteni veterinar, a zatim ga ovjerava nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme. Nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme mora osigurati da se poštuju pravila i načela certificiranja istovjetna onima iz Direktive 96/93/EZ.

Boja potpisa mora biti različita od boje tiska. Ovaj zahtjev se također odnosi i na žigove osim reljefnih i vodenih žigova.

(g) Referentni broj certifikata iz rubrika I.2 i II.a izdaje nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme.

DIO 3.

Pismena izjava iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013

Odjeljak A

Obrazac izjave

image

Odjeljak B

Dodatni zahtjevi za izjavu

Ova izjava mora se sastaviti na barem jednom od službenih jezika države članice ulaza i na engleskom i mora biti ispunjena tiskanim slovima.( 1 ) SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

( 2 ) SL L 146, 13.6.2003., str. 1.

( 3 ) SL L 204, 31.7.2012., str. 131.

( 4 ) SL L 79, 30.3.2000., str. 40.

( 5 ) SL L 312, 27.11.2003., str. 1.

( 6 ) SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

( 7 ) SL L 361, 8.12.2004., str. 40.

( 8 ) SL L 31, 4.2.2005., str. 61.

( 9 ) SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

( 10 ) SL L 296, 15.11.2011., str. 6.

( 11 ) SL L 55, 25.2.2006., str. 44.

( 12 ) Grafički vodič europskog amblema http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm

Top