EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0007

Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

OJ L 64, 4.3.2006, p. 37–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 229 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 229 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 179 - 193

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

179


32006L0007


L 064/37

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.02.2006.


DIREKTIVA 2006/7/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. veljače 2006.

o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4) s obzirom na zajednički tekst koji je 8. prosinca 2005. odobrio Odbor za mirenje,

budući da:

(1)

Polazeći od komunikacije Komisije o održivom razvoju, Europsko vijeće izdvojilo je ciljeve kao glavne smjernice za budući razvoj prioritetnih područja kao što su prirodna bogatstva i javno zdravlje.

(2)

Voda je rijetko prirodno bogatstvo pa je kao takvu treba zaštititi, čuvati te s tim u skladu njome gospodariti i postupati. Osobito površinske vode obnovljivi su izvori s ograničenom sposobnošću oporavka od negativnih utjecaja nastalih djelovanjem ljudi.

(3)

Politika Zajednice o okolišu trebala bi težiti višoj razini zaštite i doprinositi ostvarivanju ciljeva očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša te zaštite zdravlja ljudi.

(4)

U prosincu 2000. godine Komisija je usvojila komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju nove politike u pogledu voda za kupanje te je pokrenula opsežno savjetovanje sa svim zainteresiranim i uključenim stranama. Glavni ishod tog savjetovanja bila je opća potpora izradi nove Direktive na temelju najnovijih znanstvenih dokaza uz poseban naglasak na veće sudjelovanje javnosti.

(5)

Odluka br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. o utvrđivanju Šestog okolišnog akcijskog programa Zajednice (5) sadrži opredjeljenje za osiguranje visoke razine zaštite voda za kupanje, uključujući i revizijom Direktive Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kvaliteti voda za kupanje (6).

(6)

Na temelju Ugovora, u pripremi politike o okolišu Zajednica treba, inter alia, uzeti u obzir raspoložive znanstvene i tehničke podatke. Ova bi Direktiva treba koristiti znanstvene dokaze u svrhu primjene najpouzdanijih parametara za predviđanje mikrobiološke opasnosti po zdravlje i ostvarivanje visoke razine zaštite. Potrebno je poduzeti daljnje epidemiološke studije u pogledu opasnosti po zdravlje povezane s kupanjem, posebno u slatkoj vodi.

(7)

Da bi se povećala učinkovitost i razborita uporaba bogatstava, ovu Direktivu treba dobro uskladiti s drugim zakonodavstvom Zajednice o vodama, kao što su Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (7), 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima iz poljoprivrednih izvora (8) i Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (9).

(8)

Odgovarajuće informacije o planiranim mjerama i napredovanju provedbe trebalo bi širiti među zainteresiranim stranama. Javnost bi trebala dobiti odgovarajuće i pravodobne informacije o rezultatima praćenja voda za kupanje i o mjerama upravljanja rizicima da bi se spriječile opasnosti po zdravlje, posebno u kontekstu predvidivog kratkoročnog onečišćenja ili izvanredne situacije. Trebalo bi primijeniti novu tehnologiju koja omogućuje izvješćivanje javnosti o vodama za kupanje u Zajednici na učinkovit i usporediv način.

(9)

Za potrebe praćenja treba primijeniti usklađene metode i postupke analize. Da bi se postiglo realno razvrstavanje voda za kupanje, promatranje i ocjenjivanje kvalitete potrebni su tijekom duljeg razdoblja.

(10)

Usklađenost bi trebala biti pitanje primjerenih mjera upravljanja i osiguranja kvalitete, a ne samo mjerenja i izračuna. Stoga je sustav profilâ vode za kupanje, kao temelj za mjere upravljanja, primjeren za postizanje boljeg razumijevanja rizika. Istodobno, posebnu bi pozornost trebalo obratiti na poštovanje standarda kvalitete te na koherentan prijelaz s Direktive 76/160/EEZ.

(11)

17. veljače 2005. Zajednica je ratificirala Konvenciju Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Stoga je primjereno u ovu Direktivu uključiti odredbe o pristupu javnosti podacima i o osiguranju sudjelovanja javnosti u njezinoj provedbi u cilju dopune Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (10) i Direktive 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o sudjelovanju javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš (11).

(12)

Budući da na temelju zajedničkih standarda države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve dobre kvalitete voda za kupanje i visoke razine zaštite iz ove Direktive u cijeloj Zajednici, nego se oni mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je određeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(13)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12).

(14)

Važnost politike Zajednice u pogledu voda za kupanje očita je svake sezone kupanja, jer ona štiti javnost od slučajnog i dugotrajnog onečišćenja ispuštenog na ili u blizini kupališta u Zajednici. Nakon stupanja na snagu Direktive 76/160/EEZ kvaliteta voda za kupanje općenito je znatno poboljšana. Međutim, ta Direktiva odražava znanje i iskustvo s početka 70-ih. Oblici korištenja voda za kupanje otad su se promijenili, a promijenila se i razina znanstvenog i tehničkog znanja. Stoga bi tu Direktivu trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.   Ovom Direktivom utvrđuju se odredbe za:

(a)

praćenje i razvrstavanje kvalitete voda za kupanje;

(b)

upravljanje kvalitetom voda za kupanje; i

(c)

obavješćivanje javnosti o kvaliteti voda za kupanje.

2.   Svrha je ove Direktive očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša i zaštita zdravlja ljudi dopunjavanjem Direktive 2000/60/EZ.

3.   Ova se Direktiva primjenjuje na svaki element površinskih voda na kojem nadležno tijelo očekuje velik broj kupača, a nije izdalo trajnu zabranu kupanja ni trajnu preporuku da se kupanje izbjegava (u nastavku voda za kupanje). Ona se ne primjenjuje na:

(a)

bazene za plivanje i na bazene u toplicama;

(b)

vode u zatvorenom koje se pročišćavaju ili se koriste u terapijske svrhe;

(c)

umjetno napravljene vode u zatvorenom odvojene od površinskih i podzemnih voda.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

pojmovi „površinske vode”, „podzemne vode”, „kopnene vode”, „prijelazne vode”, „priobalne vode” i „riječni sliv” imaju isto značenje kao u Direktivi 2000/60/EZ;

2.

„nadležno tijelo” znači tijelo ili tijela koje je država članica odredila kako bi osigurala poštovanje zahtjevâ ove Direktive ili neko drugo nadležno tijelo ili tijelo kojima je povjerena ta uloga;

3.

„trajno” znači, u vezi sa zabranom kupanja ili preporukom da se izbjegava kupanje, zabrana odnosno upozorenje koje traje najmanje jednu cijelu sezonu kupanja;

4.

„velik broj” znači, u vezi s kupačima, broj koji nadležno tijelo smatra velikim posebno s obzirom na prijašnja kretanja ili na raspoloživu infrastrukturu ili opremu ili druge mjere poduzete za promicanje kupanja;

5.

„onečišćenje” znači prisutnost mikrobiološkog onečišćenja ili onečišćenja drugim organizmima ili otpadom koje utječe na kvalitetu voda za kupanje i za zdravlje kupača predstavlja opasnost iz članaka 8. i 9. te Priloga I. stupca A;

6.

„sezona kupanja” znači razdoblje tijekom kojega se može očekivati velik broj kupača;

7.

„mjere upravljanja” znači sljedeće mjere poduzete u vezi s vodama za kupanje:

(a)

uspostavljanje i održavanje profilâ voda za kupanje;

(b)

uspostavljanje kalendara praćenja;

(c)

praćenje voda za kupanje;

(d)

ocjenjivanje kvalitete voda za kupanje;

(e)

razvrstavanje vode za kupanje;

(f)

identificiranje i procjena uzrokâ onečišćenja koje bi moglo utjecati na vode za kupanje i štetiti zdravlju kupača;

(g)

informiranje javnosti;

(h)

poduzimanje radnji s ciljem sprečavanja izloženosti kupača onečišćenju;

(i)

poduzimanje radnji s ciljem smanjenja rizika od onečišćenja;

8.

„kratkotrajno onečišćenje” znači mikrobiološko onečišćenje navedeno u Prilogu I. stupcu A koje ima uzroke koji se mogu jasno odrediti, a za koje se obično očekuje da neće utjecati na kvalitetu vode za kupanje dulje od oko 72 sata nakon početka utjecaja na kvalitetu voda za kupanje i za koje je nadležno tijelo utvrdilo postupke predviđanja i postupanja kako su određeni u Prilogu II.;

9.

„izvanredna situacija” znači događaj ili skup događaja koji utječu na kvalitetu vode za kupanje na dotičnoj lokaciji za koje se ne očekuje da će se javljati, u prosjeku, više od jednom u četiri godine;

10.

„skup podataka o kvaliteti vode za kupanje” znači podatke dobivene u skladu s člankom 3.;

11.

„ocjena kvalitete voda za kupanje” znači postupak ocjenjivanja kvalitete voda za kupanje korištenjem metode ocjenjivanja određene u Prilogu II.;

12.

„proliferacija cijanobakterija” znači nakupljanje cijanobakterija u obliku cvjetanja, prevlake ili pjene;

13.

pojam „zainteresirana javnost” ima isto značenje kao u Direktivi Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (13).

POGLAVLJE II.

KVALITETA I UPRAVLJANJE VODAMA ZA KUPANJE

Članak 3.

Praćenje

1.   Države članice svake godine utvrđuju sve vode za kupanje i određuju trajanje sezone kupanja. Prvi puta to čine prije početka prve sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.

2.   Države članice osiguravaju da se praćenje parametara određenih u Prilogu I. stupcu A provodi u skladu s Prilogom IV.

3.   Točka praćenja je mjesto unutar granica vode za kupanje na kojem se:

(a)

očekuje većina kupača; ili

(b)

očekuje, prema profilu vode za kupanje, najveća opasnost od onečišćenja.

4.   Prije početka svake sezone kupanja, a prvi put prije početka treće pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ove Direktive, utvrđuje se kalendar praćenja. Praćenje se obavlja najkasnije četiri dana nakon datuma navedenog u kalendaru praćenja.

5.   Tijekom prve pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ove Direktive, države članice mogu primijeniti praćenje parametara određenih u Prilogu I. stupcu A. U tom se slučaju praćenje obavlja u razmacima određenima u Prilogu IV. Rezultati toga praćenja mogu se koristiti za izradu skupova podataka o kvaliteti vode za kupanje određenih u članku 4. Čim države članice uvedu praćenje prema ovoj Direktivi, praćenje parametara određenih u Prilogu Direktivi 76/160/EEZ može prestati.

6.   Uzorci uzeti tijekom kratkotrajnog onečišćenja mogu se zanemariti. Oni se zamjenjuju uzorcima uzetima u skladu s Prilogom IV.

7.   U izvanrednim situacijama može se obustaviti kalendar praćenja iz stavka 4. Nakon prestanka izvanredne situacije, počinje se ponovno provoditi čim je prije moguće. Što je prije moguće nakon prestanka izvanredne situacije uzimaju se uzorci koji trebaju zamijeniti one koji nedostaju zbog izvanredne situacije.

8.   Države članice izvješćuju Komisiju o obustavi kalendara praćenja i navode razloge obustave. Takva će izvješća predati najkasnije zajedno sa sljedećim godišnjim izvješćem predviđenim u članku 13.

9.   Države članice osiguravaju da se analiza kvalitete voda za kupanje obavlja u skladu s referentnim metodama navedenima u Prilogu I. i pravilima određenima u Prilogu V. Međutim, države članice mogu dopustiti uporabu drugih metoda ili pravila ako mogu pružiti dokaze da će tako dobiveni rezultati biti ekvivalentni onima dobivenima uporabom metoda navedenih u Prilogu I. i pravilima određenima u Prilogu V. Države članice koje dopuste uporabu takvih ekvivalentnih metoda ili pravila dostavljaju Komisiji sve relevantne informacije o korištenim metodama ili pravilima i njihovoj ekvivalentnosti.

Članak 4.

Ocjena kvalitete voda za kupanje

1.   Države članice osiguravaju prikupljanje skupova podataka o kvaliteti voda za kupanje praćenjem parametara određenih u Prilogu I. stupcu A.

2.   Ocjena kvalitete voda za kupanje obavlja se:

(a)

za svaku vodu za kupanje;

(b)

po završetku svake sezone kupanja;

(c)

na temelju skupa podataka o kvaliteti vode za kupanje prikupljenih za tu sezonu kupanja i za tri prethodne sezone kupanja; i

(d)

u skladu s postupkom određenim u Prilogu II.

Međutim, država članica može odlučiti provoditi ocjenjivanje kvalitete vode za kupanje na temelju skupa podataka o kvaliteti vode za kupanje prikupljenih samo za tri prethodne sezone kupanja. Ako odluči tako, prethodno obavješćuje Komisiju. Komisiju obavješćuje i ako se kasnije odluči vratiti na provođenje ocjenjivanja na temelju četiri sezone kupanja. Države članice ne smiju mijenjati primjenjivo razdoblje ocjenjivanja češće od jednom u pet godina.

3.   Skupovi podataka o kvaliteti vode za kupanje korišteni za ocjenjivanje kvalitete vode za kupanje uvijek sadrže najmanje 16 uzoraka ili, u posebnim okolnostima iz Priloga IV. stavka 2., 12 uzoraka.

4.   Međutim, pod uvjetom da je:

ili zadovoljen zahtjev u stavku 3., ili

da se skup podataka o kvaliteti vode za kupanje, korišten za ocjenjivanje, sastoji od najmanje osam uzoraka za vode za kupanje u kojima sezona kupanja ne traje dulje od 8 tjedana,

ocjenjivanje kvalitete vode za kupanje može se provesti na temelju skupa podataka o kvaliteti vode za kupanje za manje od četiri sezone kupanja ako:

(a)

se radi o novoidentificiranoj vodi za kupanje;

(b)

su nastale promjene koje će vjerojatno utjecati na razvrstavanje vode za kupanje u skladu s člankom 5., u kojem se slučaju ocjena provodi na temelju skupa podataka o kvaliteti vode za kupanje koji se sastoji isključivo od rezultata za uzorke prikupljene od nastanka promjena; ili

(c)

je voda za kupanje već ocijenjena u skladu s Direktivom 76/160/EEZ, u kojem se slučaju koriste ekvivalentni podaci prikupljeni u skladu s tom Direktivom, a u tu svrhu parametri 2. i 3. Priloga Direktivi 76/160/EEZ smatraju se ekvivalentni parametrima 2. i 1. u stupcu A Priloga I. ovoj Direktivi.

5.   S obzirom na ocjene kvalitete vode za kupanje, države članice postojeće vode za kupanje mogu razdijeliti ili grupirati. One mogu postojeće vode za kupanje grupirati samo ako su te vode:

(a)

susjedne;

(b)

u prethodne četiri godine slično ocijenjene u skladu sa stavcima 2., 3. i stavkom 4. točkom (c); i

(c)

imaju profile vode za kupanje koji svi imaju zajedničke faktore rizika ili takvi rizici ne postoje.

Članak 5.

Razvrstavanje i status voda za kupanje s obzirom na kvalitetu

1.   Na temelju rezultata ocjenjivanja kvalitete vode za kupanje provedenog u skladu s člankom 4., države članice, u skladu s kriterijima određenima u Prilogu II., vode za kupanje razvrstavaju kao:

(a)

„loše”;

(b)

„zadovoljavajuće”;

(c)

„dobre”; ili

(d)

„izvrsne”.

2.   Prvo razvrstavanje prema zahtjevima ove Direktive mora se završiti do kraja sezone kupanja 2015. godine.

3.   Države članice osiguravaju da do kraja sezone kupanja 2015. sve vode za kupanje budu barem „zadovoljavajuće”. One poduzimaju realne i primjerene mjere koje smatraju odgovarajućima s obzirom na povećanje broja voda za kupanje ocijenjenih kao „izvrsne” ili „dobre”.

4.   Međutim, bez obzira na opći zahtjev stavka 3., vode za kupanje mogu se privremeno razvrstati kao „loše”, a ipak ostati u skladu s ovom Direktivom. U takvim slučajevima, države članice osiguravaju ispunjenje sljedećih uvjeta:

(a)

u vezi sa svakom vodom za kupanje razvrstanom kao „loša”, poduzimaju se sljedeće mjere koje će vrijediti od sezone kupanja koja slijedi nakon razvrstavanja:

i.

primjerene mjere upravljanja, uključujući zabranu kupanja i trajno upozorenje protiv kupanja s ciljem sprečavanja izlaganja kupača onečišćenju;

ii.

utvrđivanje uzrokâ i razlogâ za nepostizanje statusa „zadovoljavajuće” kvalitete;

iii.

primjerene mjere sprečavanja, smanjenja ili uklanjanja uzrokâ onečišćenja; i

iv.

u skladu s člankom 12., upozoriti javnost jasnim i jednostavnim znakom upozorenja i obavijestiti je o uzrocima onečišćenja i poduzetim mjerama, na temelju profila vode za kupanje;

(b)

ako je voda za kupanje razvrstana kao „loša” tijekom pet uzastopnih godina, potrebno je uvesti trajnu zabranu kupanja ili trajnu preporuku da se izbjegava kupanje. Međutim, država članica može trajnu zabranu kupanja ili trajnu preporuku da se izbjegava kupanje uvesti i prije isteka petogodišnjeg razdoblja ako smatra da postizanje „zadovoljavajuće” kvalitete nije moguće ili je preskupo.

Članak 6.

Profili voda za kupanje

1.   Države članice osiguravaju da se profili voda za kupanje utvrđuju u skladu s Prilogom III. Svaki profil vode za kupanje može obuhvatiti jednu vodu za kupanje ili više sličnih voda za kupanje. Profili voda za kupanje utvrđuju se prvi put do 24. ožujka 2011.

2.   Profili voda za kupanje preispituju se i ažuriraju kako je predviđeno u Prilogu III.

3.   Za utvrđivanje, preispitivanje i ažuriranje profilâ voda za kupanje primjereno se koriste podaci relevantni za ovu Direktivu, dobiveni praćenjem i ocjenjivanjima provedenima sukladno Direktivi 2000/60/EZ.

Članak 7.

Mjere upravljanja u izvanrednim okolnostima

Države članice osiguravaju poduzimanje pravodobnih i primjerenih mjera upravljanja ako saznaju za neočekivane situacije koje su imale ili bi mogle imati štetan utjecaj na kvalitetu vode za kupanje ili na zdravlje kupača. Takve mjere uključuju obavješćivanje javnosti i, ako je potrebno, privremenu zabranu kupanja.

Članak 8.

Opasnosti od cijanobakterija

1.   Ako profil vode za kupanje ukaže na mogućnost proliferacije cijanobakterija, provodi se odgovarajuće praćenje kako bi se omogućilo pravodobno utvrđivanje opasnosti za zdravlje.

2.   Ako dođe do proliferacije cijanobakterija i utvrđena je ili se pretpostavlja opasnost za zdravlje, s ciljem sprečavanja izlaganja odmah se poduzimaju primjerene mjere upravljanja koje uključuju i obavješćivanje javnosti.

Članak 9.

Ostali parametri

1.   Ako profil vode za kupanje pokaže tendenciju proliferacije makro-algi i/ili morskog fitoplanktona, poduzimaju se istraživanja kako bi se utvrdila njihova prihvatljivost i opasnost za zdravlje, kao i mjere upravljanja uključujući obavješćivanje javnosti.

2.   Vode za kupanje pregledavaju se vizualno kako bi se utvrdilo postoji li onečišćenje ostacima katrana, staklom, plastikom, gumom ili drugim otpacima. Ako se ustanovi takvo onečišćenje, poduzimaju se mjere upravljanja, uključujući obavješćivanje javnosti.

Članak 10.

Suradnja na prekograničnim vodama

Gdje god riječni sliv ima prekogranični utjecaj na kvalitetu vode za kupanje, dotične države članice na primjeren način surađuju na provedbi ove Direktive, uključujući i putem primjerene razmjene informacija i zajedničkim mjerama za kontrolu takvih utjecaja.

POGLAVLJE III.

RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 11.

Sudjelovanje javnosti

Države članice potiču sudjelovanje javnosti u provedbi ove Direktive i dotičnoj javnosti osiguravaju mogućnosti kako bi:

saznala na koji način može sudjelovati, i

oblikovala prijedloge, primjedbe ili pritužbe.

Ovo se posebno odnosi na utvrđivanje, preispitivanje i ažuriranje popisâ voda za kupanje u skladu s člankom 3. stavkom 1. Nadležna tijela dobivene informacije uzimaju u obzir s dužnom pažnjom.

Članak 12.

Obavješćivanje javnosti

1.   Države članice osiguravaju aktivno širenje i brzo objavljivanje sljedećih informacija tijekom sezone kupanja na lako dostupnom mjestu u neposrednoj blizini svake vode za kupanje:

(a)

postojeće razvrstavanje vode za kupanje i zabrana kupanja ili preporuka da se kupanje izbjegava iz ovog članka, označena jasnim i jednostavnim znakom ili simbolom;

(b)

opći opis vode za kupanje, koji nije pisan stručnim jezikom, koji se temelji na profilu vode za kupanje utvrđenim u skladu s Prilogom III.;

(c)

za vode za kupanje izložene kratkotrajnom onečišćenju:

obavijest da je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju,

obavijest o broju dana zabrane kupanja ili dana važenja preporuke da se izbjegava kupanje zbog takvog onečišćenja tijekom prethodne sezone kupanja, i

upozorenje kad god se takvo onečišćenje predviđa ili je prisutno;

(d)

podaci o naravi i očekivanom trajanju izvanrednih situacija tijekom takvih događaja;

(e)

kad god je kupanje zabranjeno ili se preporučuje da se kupanje izbjegava, obavijest javnosti o tome uz navedene razloge;

(f)

kad god postoji trajna zabrana kupanja ili trajna preporuka da se izbjegava kupanje, činjenica da predmetno područje više nije voda za kupanje i razloge za takvo razvrstavanje; i

(g)

izvore detaljnijih informacija u skladu sa stavkom 2.

2.   Države članice koriste primjerena sredstva priopćivanja i tehnologije, uključujući internet, za aktivno i žurno širenje informacija o vodama za kupanje spomenutima u stavku 1. kao i, prema potrebi, sljedećih informacija na nekoliko jezika:

(a)

popis voda za kupanje;

(b)

razvrstavanje svake vode za kupanje u zadnje tri godine i profil voda za kupanje, uključujući i rezultate praćenja provedenog u skladu s ovom Direktivom nakon zadnjeg razvrstavanja;

(c)

ako je voda za kupanje razvrstana kao „loša”, podatke o uzrocima onečišćenja i poduzetim mjerama za sprečavanje izlaganja kupača onečišćenju i uklanjanje tih uzroka kako je navedeno u članku 5. stavku 4.; i

(d)

ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju, opće informacije o:

uvjetima koji su vjerojatno doveli do kratkotrajnog onečišćenja,

vjerojatnosti za takvo onečišćenje i njegovo pretpostavljeno trajanje,

uzrocima onečišćenja i mjerama poduzetima za sprečavanje izlaganja kupača onečišćenju i uklanjanje njegovih uzroka.

Popis iz točke (a) dostupan je svake godine prije početka sezone kupanja. Rezultati praćenja iz točke (b) po završetku analize dostupni su na Internetu.

3.   Informacije iz stavaka 1. i 2. šire se čim su na raspolaganju, s učinkom od početka pete sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.

4.   Kad god je to moguće, države članice i Komisija obavješćuju javnost koristeći georeferentnu tehnologiju i iznose informacije jasno i koherentno, posebno uporabom znakova i simbola.

Članak 13.

Izvješća

1.   Države članice dostavljaju Komisiji rezultate praćenja i ocjene kvalitete voda za kupanje za svaku vodu za kupanje, kao i opis najvažnijih poduzetih mjera upravljanja. Države članice ove informacije dostavljaju godišnje do 31. prosinca za prethodnu sezonu kupanja. Dostava tih izvješća započinje čim je prvo ocjenjivanje kvalitete vode za kupanje obavljeno u skladu s člankom 4.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju godišnje, prije početka sezone kupanja, o svim vodama utvrđenima kao vode za kupanje, navodeći i razlog eventualne promjene u odnosu na prethodnu godinu. To prvi put rade prije početka prve sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.

3.   Nakon početka praćenja vode za kupanje prema ovoj Direktivi, godišnje izvješćivanje Komisije u skladu sa stavkom 1. nastavlja se na temelju Direktive 76/160/EEZ sve dok se ne može napraviti prva ocjena prema ovoj Direktivi. Tijekom tog razdoblja parametar 1. Priloga Direktivi 76/160/EEZ ne uzima se u obzir u godišnjim izvješćima, a parametri 2. i 3. Priloga Direktivi 76/160/EEZ smatraju se ekvivalentnim parametrima 2. i 1. u stupcu A Priloga I. ovoj Direktivi.

4.   Komisija objavljuje godišnje sažeto izvješće o kvaliteti voda za kupanje u Zajednici koje sadrži i razvrstavanje voda za kupanje, sukladnost s ovom Direktivom i važnije poduzete mjere upravljanja. Komisija svoje izvješće svake godine objavljuje do 30. travnja, uključujući i putem interneta. U pripremi izvješća, Komisija, kad god je to moguće, na najbolji način koristi sustave prikupljanja podataka, ocjenjivanja i prikaza prema povezanom zakonodavstvu Zajednice, a posebno Direktivi 2000/60/EZ.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Izvješće i preispitivanje

1.   Do 2008. Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće se odnosi posebno na:

(a)

rezultate odgovarajućih europskih epidemioloških studija koje je provela Komisija u suradnji s državama članicama;

(b)

ostala znanstvena, analitička i epidemiološka dostignuća važna za kvalitetu voda za kupanje; uključujući i ona koja se odnose na viruse; i

(c)

preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

2.   Do kraja 2014. države članice Komisiji dostavljaju pisane primjedbe na takva izvješća, uključujući i potrebu za daljnjim istraživanjem ili ocjenjivanjima koji mogu biti potrebni da se Komisiji pomogne u preispitivanju ove Direktive sukladno stavku 3.

3.   S obzirom na to izvješće, pisane primjedbe država članica i proširene ocjene utjecaja te vodeći računa o iskustvu stečenom provedbom ove Direktive, Komisija najkasnije 2020. preispituje ovu Direktivu posebno u odnosu na parametre kvalitete voda za kupanje, uključujući i to bi li bilo primjereno izbaciti razvrstavanje „zadovoljavajuća” ili mijenjati primjenjive standarde te, ako je potrebno, dostavlja odgovarajuće zakonodavne prijedloge u skladu s člankom 251. Ugovora.

Članak 15.

Tehničke prilagodbe i provedbene mjere

1.   U skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2. donosi se odluka o:

(a)

određivanju EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;

(b)

utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu članka 8. stavka 1., članka 12. stavka 1. točke (a) i članka 12. stavka 4.;

(c)

prilagodbi metoda analize parametara određenih u Prilogu I. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak;

(d)

prilagodbi Priloga V. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak;

(e)

utvrđivanju smjernica za zajedničku metodu ocjenjivanja pojedinačnih uzoraka.

2.   Komisija do 24. ožujka 2010. dostavlja nacrt mjera koje treba poduzeti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) u odnosu na članak 12. stavak 1. točku (a). Prije toga ona se savjetuje s predstavnicima država članica, regionalnim i lokalnim tijelima, odgovarajućim turističkim i potrošačkim organizacijama te drugim zainteresiranim stranama. Nakon prihvaćanja relevantnih pravila, Komisija ih objavljuje na internetu.

Članak 16.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

1.   Ovime se Direktiva 76/160/EEZ stavlja izvan snage s učinkom od 31. prosinca 2014. Podložno stavku 2., tim stavljanjem izvan snage ne dovode se u pitanje obveze država članica o vremenskim rokovima za prenošenje i primjenu određenima u Direktivi stavljenoj izvan snage.

2.   Čim država članica poduzme sve potrebne pravne, administrativne i praktične mjere s ciljem usklađivanja s ovom Direktivom, primjenjuje se ova Direktiva koja zamjenjuje Direktivu 76/160/EEZ.

3.   Upućivanja na Direktivu 76/160/EEZ stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 18.

Provedba

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 24. ožujka 2008. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 20.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. veljače 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. WINKLER


(1)  SL C 45 E, 25.2.2003., str. 127.

(2)  SL C 220, 16.9.2003., str. 39.

(3)  SL C 244, 10.10.2003., str. 31.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 21. listopada 2003. (SL C 82 E, 1.4.2004., str. 115.). Zajedničko stajalište Vijeća od 20. prosinca 2004. (SL C 111 E, 11.5.2005., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 10. svibnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. siječnja 2006. (još nije objavljena u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. prosinca 2005.

(5)  SL L 242, 10.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 31, 5.2.1976., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(7)  SL L 135, 30.5.1991., str. 40. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(8)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(9)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom 2455/2001/EZ (SL L 331, 15.12.2001., str. 1.).

(10)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

(11)  SL L 156, 25.6.2003., str. 17.

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(13)  SL L 175, 5.7.1985., str. 40. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 156, 25.6.2003., str. 17.).


PRILOG I.

Za kopnene vode

 

A

B

C

D

E

 

Parametar

Izvrsna kvaliteta

Dobra kvaliteta

Zadovoljavajuća kvaliteta

Referentne metode analize

1

Crijevni enterokoki (cfu/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 ili ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 ili ISO 9308-1

Za priobalne i prijelazne vode

 

A

B

C

D

E

 

Parametar

Izvrsna kvaliteta

Dobra kvaliteta

Zadovoljavajuća kvaliteta

Referentne metode analize

1

Crijevni enterokoki (cfu/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 ili ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 ili ISO 9308-1


(1)  Temeljeno na vrijednosti 95 - og percentila. Vidjeti Prilog II.

(2)  Temeljeno na vrijednosti 90 - og percentila. Vidjeti Prilog II.

(3)  Temeljeno na vrijednosti 95 - og percentila. Vidjeti Prilog II.

(4)  Temeljeno na vrijednosti 90 - og percentila. Vidjeti Prilog II.


PRILOG II.

Ocjenjivanje i razvrstavanje voda za kupanje

1.   Loša kvaliteta

Vode za kupanje treba razvrstati kao „loše” ako su u skupu podataka o kvaliteti vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja (a) percentilne vrijednosti (b) za mikrobiološko brojanje lošije (c) od vrijednosti za „zadovoljavajuće” određenih u Prilogu I. stupcu D.

2.   Zadovoljavajuća kvaliteta

Vode za kupanje treba razvrstati kao „zadovoljavajuće”:

1.

ako su u skupu podataka o kvaliteti vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za „zadovoljavajuće” određenih u Prilogu I. stupcu D; i

2.

ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:

i.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprečavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja; i

ii.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprečavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja; i

iii.

broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.

3.   Dobra kvaliteta

Vode za kupanje treba razvrstati kao „dobre”:

1.

ako su u skupu podataka o kvaliteti vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za „dobru kvalitetu” određenih u Prilogu I. stupcu C; i

2.

ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:

i.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprečavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja; i

ii.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprečavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja; i

iii.

broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.

4.   Izvrsna kvaliteta

Vode za kupanje treba razvrstati kao „izvrsne”:

1.

ako su u skupu podataka o kvaliteti vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje od vrijednosti za „izvrsnu kvalitetu” određenih u Prilogu I. stupcu B; i

2.

vako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:

i.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprečavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja; i

ii.

su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprečavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja; i

iii.

broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.

NAPOMENE

(a)

„Zadnje razdoblje ocjenjivanja” znači zadnje četiri sezone kupanja ili, kada je primjenjivo, razdoblje navedeno u članku 4. stavku 2. ili 4.

(b)

Na temelju percentilne procjene log10 standardne funkcije gustoće vjerojatnosti mikrobioloških podataka dobivenih iz određene vode za kupanje, percentilna vrijednost izvodi se kako slijedi:

i.

Uzme se vrijednost log10 svih brojenja bakterija u nizu podataka koji treba procijeniti (ako je dobivena vrijednost nula, umjesto toga uzima se vrijednost log10 minimalne granice detekcije korištene metode analize).

ii.

Izračuna se aritmetička sredina vrijednosti log10 (μ).

iii.

Izračuna se standardna devijacija vrijednosti log10 (σ).

Gornja 90-percentilna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe: gornji 90-percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Gornja 95-percentilna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe: gornji 95-percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

(c)

„Lošije” označava više vrijednosti koncentracije izražene u cfu/100 ml.

(d)

„Bolje” označava niže vrijednosti koncentracije izražene u cfu/100 ml.


PRILOG III.

Profil vode za kupanje

1.

Profil vode za kupanje iz članka 6. treba sadržavati:

(a)

opis fizičkih, geografskih i hidroloških karakteristika vode za kupanje te ostalih površinskih voda u gravitacijskom području dotične vode za kupanje kao mogućeg izvora onečišćenja, koje su relevantne za svrhu ove Direktive i kako su predviđene u Direktivi 2000/60/EZ;

(b)

utvrđivanje i procjenu uzroka onečišćenja koji bi mogli utjecati na vodu za kupanje i štetiti zdravlju kupača;

(c)

procjenu mogućnosti proliferacije cijanobakterija;

(d)

procjenu mogućne proliferacije makro-algi i/ili fitoplanktona;

(e)

ako procjena pod točkom (b) pokazuje da postoji opasnost od kratkotrajnog onečišćenja, sljedeće informacije:

očekivanu narav, učestalost i trajanje očekivanog onečišćenja,

detalje o ostalim uzrocima onečišćenja, uključujući i poduzete mjere upravljanja i vremenski plan za njihovo ukidanje,

mjere upravljanja poduzete tijekom kratkotrajnog onečišćenja i podatke o tijelima odgovornim za poduzimanje takve radnje te njihove kontakt podatke;

(f)

lokaciju točke praćenja.

2.

Ako su vode za kupanje razvrstane kao „dobre”, „zadovoljavajuće” ili „loše”, profil vode za kupanje mora se redovito preispitivati da bi se procijenilo je li se promijenio neki od aspekata navedenih u stavku 1. Ako je potrebno, treba ga ažurirati. Učestalost i opseg preispitivanja treba odrediti na temelju naravi i jačine onečišćenja. Međutim, oni moraju biti sukladni barem odredbama i obavljati se minimalno u razmacima navedenima u sljedećoj tablici.

Razvrstavanje vode za kupanje

„Dobra”

„Zadovoljavajuća”

„Loša”

Preispitivanje treba obaviti minimalno svake

četiri godine

tri godine

dvije godine

Aspekti koje treba preispitati (točke stavka 1.)

(a) do (f)

(a) do (f)

(a) do (f)

Ako su vode za kupanje prethodno bile razvrstane kao „izvrsne”, profile vode za kupanje treba preispitati i, ako je potrebno, ažurirati ih samo ako se razvrstavanje promijeni iz „dobro” u „zadovoljavajuće” ili „loše”. Preispitivanjem treba obuhvatiti sve aspekte navedene u stavku 1.

3.

Ako se u vodi ili u blizini vode za kupanje obavljaju veći građevinski radovi ili veće promjene infrastrukture, profil vode za kupanje treba ažurirati prije početka sezone kupanja.

4.

Kad god je to izvedivo, informacije iz stavka 1. točaka (a) i (b) treba dostaviti na detaljnoj zemljopisnoj karti.

5.

Ako to nadležno tijelo smatra primjerenim, mogu se priložiti ili uključiti i druge relevantne informacije.


PRILOG IV.

Praćenje vode za kupanje

1.

Jedan uzorak treba uzeti nedugo prije početka svake sezone kupanja. Uzimajući u obzir ovaj izvanredni uzorak i podložno stavku 2., u svakoj sezoni kupanja treba uzeti i analizirati najmanje četiri uzorka.

2.

Međutim, treba uzeti i analizirati samo tri uzorka po sezoni kupanja ako se radi o vodi za kupanje koja ili:

(a)

ima sezonu kupanja kraću od osam tjedana; ili

(b)

se nalazi na području podložnom posebnim geografskim ograničenjima.

3.

Datume uzorkovanja treba raspodijeliti po cijeloj sezoni kupanja, s razmacima između datuma uzorkovanja od najdulje mjesec dana.

4.

U slučaju kratkotrajnog onečišćenja, potrebno je uzeti jedan dodatni uzorak kako bi se provjerilo je li incident završio. Taj uzorak ne smije biti dijelom skupa podataka o vodi za kupanje. Ako se odbačeni uzorak mora zamijeniti, dodatni uzorak treba uzeti u roku od sedam dana od završetka kratkotrajnog onečišćenja.


PRILOG V.

Pravila o postupanju s uzorcima za mikrobiološke analize

1.   Točka uzorkovanja

Kada je to moguće, uzorak treba uzeti 30 cm ispod površine vode i to u vodi dubine od najmanje jedan metar.

2.   Sterilizacija bočica za uzorke

Bočice za uzorke:

treba sterilizirati u autoklavu najmanje 15 minuta na 121 °C, ili

suho sterilizirati na temperaturi između 160 °C i 170 °C najmanje jedan sat, ili

to trebaju biti nove bočice podvrgnute sterilizaciji zračenjem dobivene izravno od proizvođača.

3.   Uzorkovanje

Zapremina bočice/posude za uzorke treba ovisiti o količini vode potrebne za ispitivanje svakog parametra. Minimalni sadržaj obično je 250 ml.

Posude za uzorke trebaju biti od prozirnog i bezbojnog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).

Da bi se spriječila nehotična kontaminacija uzorka, osoba koja uzima uzorke treba koristiti aseptičnu tehniku da bi se održala sterilnost bočica za uzorke. Ako se ovo radi ispravno, nije potrebna druga sterilna oprema (kao što su sterilne kirurške rukavice ili hvataljke ili držač uzorka).

Uzorak treba jasno označiti neizbrisivom tintom na uzorku i na obrascu za uzorkovanje.

4.   Skladištenje i prijevoz uzoraka prije analize

U svim fazama prijevoza uzorke vode treba zaštititi od izlaganja svjetlu, posebno izravnom sunčevu svjetlu.

Po prispijeću u laboratorij uzorke treba čuvati na temperaturi od oko 4 °C u hladnoj komori ili hladnjaku (ovisno o klimi). Ako prijevoz do laboratorija traje dulje od četiri sata, potreban je prijevoz u hladnjaku.

Vrijeme između uzorkovanja i analize treba biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog radnog dana. Ako to iz praktičnih razloga nije moguće, tada uzorke treba obraditi u roku od 24 sata. U međuvremenu ih treba pohraniti u tamnom prostoru na temperaturi od 4 °C ± 3 °C.


Top