Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1222

Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre Tekst značajan za EGP

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 29/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

12/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

109


32009R1222


L 342/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.11.2009.


UREDBA (EZ) br. 1222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2009.

o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Održiva mobilnost glavni je izazov s kojim se Zajednica suočava s obzirom na klimatske promjene i potrebu za podržavanjem europske konkurentnosti, kako je naglašeno u Komunikaciji Komisije od 8. srpnja 2008. pod nazivom „Zeleni prijevoz”.

(2)

U Komunikaciji Komisije od 19. listopada 2006. pod nazivom „Akcijski plan za energetsku učinkovitost – realiziranje potencijala” istaknut je potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije za 20 % do 2020. godine kroz popis ciljanih radnji uključujući označivanje guma.

(3)

U Komunikaciji Komisije od 7. veljače 2007. pod nazivom „Rezultati ispitivanja strategije Zajednice s ciljem smanjenja emisija CO2 iz osobnih vozila i lakih komercijalnih vozila” istaknut je potencijal za smanjenje emisija CO2 putem dodatnih mjera za sastavne dijelove automobila s najvećim učinkom na potrošnju goriva, kao što su gume.

(4)

Na gume, uglavnom zbog njihovog otpora kotrljanja, otpada 20 % do 30 % potrošnje goriva vozila. Smanjenje otpora kotrljanja guma može stoga značajno doprinijeti energetskoj učinkovitosti cestovnog prijevoza, a time i smanjenju emisija.

(5)

Gume karakterizira niz međusobno povezanih parametara. Poboljšanje jednog parametra poput otpora kotrljanja može imati negativan učinak na druge parametre poput prianjanja na mokroj podlozi, dok poboljšanje prianjanja na mokroj podlozi može imati negativan učinak na vanjsku buku kotrljanja. Proizvođače guma trebalo bi poticati u optimiziranju svih parametara iznad već postignutih standarda.

(6)

Gume učinkovite potrošnje goriva isplative su jer uštede goriva i više nego nadoknađuju povećanje kupovne cijene guma koja proizlazi iz većih troškova proizvodnje.

(7)

Uredbom (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima homologacije u vezi s općenitom sigurnosti motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su za njih namijenjeni (3) utvrđuju se minimalni zahtjevi u pogledu otpora kotrljanja guma. Tehnološki napredak omogućuje značajno smanjenje energetskih gubitaka zbog otpora kotrljanja guma iznad tih minimalnih zahtjeva. S ciljem smanjenja učinka cestovnog prometa na okoliš, primjereno je stoga utvrditi odredbe kojima se krajnji korisnici potiču na kupnju guma veće učinkovitosti potrošnje goriva, osiguravajući usklađene podatke o predmetnom parametru.

(8)

Prometna buka predstavlja značajnu smetnju i ima štetan učinak na zdravlje. Uredbom (EZ) br. 661/2009 utvrđuju se minimalni zahtjevi u pogledu vanjske buke kotrljanja guma. Tehnološki napredak omogućuje značajno smanjenje vanjske buke kotrljanja iznad tih minimalnih zahtjeva. S ciljem smanjenja prometne buke, primjereno je stoga utvrditi odredbe kojima se krajnji korisnici potiču na kupnju guma niske vanjske buke kotrljanja, osiguravajući usklađene podatke o tom parametru.

(9)

Osiguravanje usklađenih podataka o vanjskoj buci kotrljanja također bi olakšalo provedbu mjera protiv prometne buke i doprinijelo povećanoj svijesti o učinku guma na prometnu buku u okviru Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (4).

(10)

Uredbom (EZ) br. 661/2009 utvrđuju se minimalni zahtjevi u pogledu karakteristika prianjanja guma na mokroj podlozi. Tehnološki napredak omogućuje značajno poboljšanje prianjanja na mokroj podlozi iznad tih minimalnih zahtjeva, a time i smanjenje udaljenosti pri mokrom kočenju. S ciljem poboljšanja cestovne sigurnosti, primjereno je stoga utvrditi odredbe kojima se krajnji korisnici potiču na kupnju guma visokih karakteristika prianjanja na mokroj podlozi, osiguravajući usklađene podatke o tom parametru.

(11)

Postoji mogućnost da osiguravanje podataka o prianjanju na mokroj podlozi ne odražava primarne karakteristike guma posebno namijenjenih za snježne i ledene uvjete. Uzimajući u obzir činjenicu da usklađene metode ispitivanja nisu još dostupne u pogledu takvih guma, primjereno je predvidjeti mogućnost prilagodbe njihovog razvrstavanja s obzirom na prianjanje u kasnijoj fazi.

(12)

Osiguravanje podataka o parametrima guma u obliku standardne oznake vjerojatno će utjecati na odluke krajnjih kupaca o njihovoj kupnji u korist sigurnijih, tiših i guma veće učinkovitosti potrošnje goriva. To će pak, s druge strane, vjerojatno potaknuti proizvođače guma da poboljšaju te parametre guma, što bi utrlo put održivijoj potrošnji i proizvodnji.

(13)

Mnoštvo pravila o označivanju guma u državama članicama stvorilo bi prepreke za trgovinu unutar Zajednice i povećalo administrativno opterećenje i troškove ispitivanja proizvođačima guma.

(14)

Na zamjenske gume otpada 78 % tržišta guma. Primjereno je stoga obavijestiti krajnjeg korisnika o parametrima zamjenskih guma, kao i guma koje se ugrađuju na nova vozila.

(15)

Potreba za većom informiranošću o učinkovitosti potrošnje goriva guma i ostalim parametrima bitna je potrošačima, kao i upraviteljima voznog parka i prometnim poduzećima, koji ne mogu lako usporediti parametre različitih marki guma u nedostatku režima označivanja i usklađenog ispitivanja. Stoga je primjereno uvrstiti gume C1, C2 i C3 u područje primjene ove Uredbe.

(16)

Energetska oznaka kojom se proizvodi razvrstavaju u rasponu od „A” do „G”, kako se primjenjuje na kućanske uređaje sukladno s Direktivom Vijeća 92/75/EEZ od 22. rujna 1992. o iskazivanju potrošnje energije i drugih resursa kućanskih uređaja pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (5) dobro je poznata potrošačima i pokazala se uspješnom u promicanju uređaja veće učinkovitosti. Ista bi se oznaka trebala koristiti za označivanje učinkovitosti potrošnje goriva guma.

(17)

Prikaz oznake na gumama na prodajnom mjestu, kao i u tehničkim promidžbenim materijalima, trebao bi osigurati da distributeri kao i potencijalni krajnji korisnici dobiju usklađene podatke o učinkovitosti potrošnje goriva guma, karakteristikama prianjanja na mokroj podlozi i vanjskoj buci kotrljanja u trenutku i na mjestu donošenja odluke o kupnji.

(18)

Neki krajnji korisnici odabiru gume prije dolaska na prodajno mjesto ili ih kupuju putem narudžbe poštom. Kako bi se osiguralo da ti krajnji korisnici prilikom odabira mogu biti dobro obaviješteni na temelju usklađenih podataka o učinkovitosti potrošnje goriva guma, karakteristikama prianjanja na mokroj podlozi i vanjskoj buci kotrljanja, oznake bi trebalo prikazati u svim tehničkim promidžbenim materijalima, uključujući i objavljivanje takvog materijala na internetu. Tehnički promidžbeni materijal ne obuhvaća oglase na plakatima, u novinama, časopisima, na radiju, televiziji i sličnim elektroničkim formatima.

(19)

Potencijalnim krajnjim korisnicima trebalo bi osigurati podatke s objašnjenjem svake sastavnice oznake i njezinog značaja. Te bi podatke trebalo osigurati u tehničkom promidžbenom materijalu, primjerice na internetskim stranicama dobavljača.

(20)

Podatke bi treba osigurati u skladu s usklađenim metodama ispitivanja koje bi trebale biti pouzdane, točne i s ponovljive, kako bi se krajnjim korisnicima omogućila usporedba različitih guma i kako bi se ograničili troškovi ispitivanja za proizvođače.

(21)

S ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanja sigurnosti cestovnog prometa, države članice mogu uvesti poticaje u korist guma veće učinkovitosti potrošnje goriva, sigurnosti i niže razine buke. Primjereno je odrediti minimalne razrede učinkovitosti goriva i prianjanja na mokroj podlozi ispod kojih se takvi poticaji ne smiju odobriti s ciljem izbjegavanja rascjepkavanja unutarnjeg tržišta. Takvi poticaji mogu predstavljati državnu potporu. Ovom se Uredbom ne bi smjelo dovoditi u pitanje ishod bilo kojeg budućeg postupka dobivanja državne potpore koji se može pokrenuti u skladu s člancima 87. i 88. Ugovora s obzirom na takve poticaje te ona ne bi trebala obuhvaćati oporezivanje i fiskalna pitanja.

(22)

Bitno je da se dobavljači i distributeri pridržavaju odredaba o označivanju kako bi se postigli ciljevi tih odredaba i osigurala jednaka pravila igre za sve unutar Zajednice. Države članice trebale bi stoga pratiti takvo pridržavanje putem nadzora nad tržištem i redovitih naknadnih kontrola, osobito u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (6).

(23)

Države članice trebale bi se, prilikom provedbe relevantnih odredaba ove Uredbe, suzdržati od provedbe mjera kojima se nameću neopravdane, birokratske i prevelike obveze malim i srednjim poduzećima.

(24)

Dobavljače i distributere guma trebalo bi poticati da se pridržavaju odredaba ove Uredbe prije 2012. godine kako bi se ubrzao proces priznavanja oznake i realizacije njezinih prednosti.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(26)

Komisiju bi posebno trebalo ovlastiti za uvođenje zahtjeva u vezi s razvrstavanjem guma C2 i C3 s obzirom na prianjanje na mokroj podlozi, s ciljem prilagodbe razvrstavanja guma posebno namijenjenih za snježne i ledene uvjete s obzirom na prianjanje i prilagodbe prilogâ, uključujući metode ispitivanja i povezana tehnički dopustiva odstupanja, tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, među ostalim dopunjujući ih novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(27)

Ovu bi Uredbu trebalo preispitati kako bi se utvrdilo razumijevanje oznake od strane krajnjih korisnika i sposobnost ove Uredbe u postizanju preoblikovanja tržišta,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj i predmet

1.   Cilj je ove Uredbe povećati sigurnost te gospodarsku i ekološku učinkovitost cestovnog prometa promicanjem sigurnih guma učinkovite potrošnje goriva i niskih razina buke.

2.   Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za osiguravanje usklađenih podataka o parametrima guma putem označivanja, omogućujući krajnjim korisnicima odabir na temelju dobre obaviještenosti prilikom kupnje guma.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na gume C1, C2 i C3.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

obnovljene gume;

(b)

terenske profesionalne gume;

(c)

gume namijenjene za ugradnju samo na vozila po prvi put registrirana prije 1. listopada 1990.;

(d)

rezervne gume za privremenu uporabu tipa T;

(e)

gume stupnja brzine manjeg od 80 km/h;

(f)

gume čiji nominalni promjer naplatka ne prelazi 254 mm ili iznosi 635 mm ili više;

(g)

gume opremljene dodatnim uređajima za poboljšanje svojstava vuče, poput guma čavlerica;

(h)

gume namijenjene za ugradnju samo na vozila predviđena isključivo za utrke.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„gume C1, C2 i C3” znači razredi guma definirane u članku 8. Uredbe (EZ) br. 661/2009.;

2.

„rezervna guma za privremenu uporabu tipa T” znači rezervna guma za privremenu uporabu namijenjenu primjeni pri inflacijskim pritiscima višim od onih utvrđenih za standardne i ojačane gume;

3.

„prodajno mjesto” znači lokacija gdje se gume izlažu ili pohranjuju te nude za prodaju krajnjim korisnicima, uključujući autosalone s obzirom na gume ponuđene za prodaju krajnjim korisnicima koje se ne ugrađuju na vozila;

4.

„tehnički promidžbeni materijal” znači tehnički priručnici, brošure, letci i katalozi (bilo u tiskanom, elektroničkom ili online obliku), kao i internetske stranice čija je svrha prodaja guma krajnjim korisnicima ili distributerima, a koji opisuju specifične tehničke parametre gume;

5.

„tehnička dokumentacija” znači podaci povezani s gumama, uključujući proizvođača i marku gume; opis tipa gume ili razvrstavanje guma određenih za deklaraciju razreda učinkovitosti potrošnje goriva, razreda prianjanja na mokroj podlozi i razreda vanjske buke kotrljanja i izmjerenih vrijednosti; izvješća ispitivanja i točnost ispitivanja;

6.

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se proizvod osmisli ili proizvede te koja stavlja taj proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom;

7.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Zajednice koja stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište Zajednice;

8.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Zajednice koja je dobila pisano ovlaštenje od proizvođača da djeluje u njegovo ime s obzirom na posebne zadatke u pogledu obveza proizvođača na temelju ove Uredbe;

9.

„dobavljač” znači proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Zajednici ili uvoznika;

10.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u lancu opskrbe, osim dobavljača ili uvoznika, koja stavlja gumu na raspolaganje na tržištu;

11.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka opskrba proizvoda za distribuciju ili primjenu na tržištu Zajednice tijekom komercijalne aktivnosti, bilo za novac ili besplatno;

12.

„krajnji korisnik” znači potrošač, kao i upravitelj voznog parka ili poduzeće za cestovni prijevoz, koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti gumu;

13.

„bitan parametar” znači parametar gume kao što je otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi ili vanjska buka kotrljanja koji ima značajan učinak na okoliš, cestovnu sigurnost ili zdravlje tijekom primjene.

Članak 4.

Odgovornosti dobavljača guma

1.   Dobavljači osiguravaju da gume C1 i C2 koje se isporučuju distributerima ili krajnjim korisnicima:

(a)

imaju naljepnicu na profilu gume s prikazom oznake na kojoj se navodi razred učinkovitosti potrošnje goriva kako je navedeno u Prilogu I. dijelu A, razred i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja kako je navedeno u Prilogu I. dijelu C i, prema potrebi, razred prianjanja na mokroj podlozi kako je navedeno u Prilogu I. dijelu B;

ili

(b)

imaju, za svaku seriju jedne ili više istovjetnih isporučenih guma, oznaku u tiskanom obliku na kojoj se navodi razred učinkovitosti potrošnje goriva kako je navedeno u Prilogu I. dijelu A, razred i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja kako je navedeno u Prilogu I. dijelu C i, prema potrebi, razred prianjanja na mokroj podlozi kako je navedeno u Prilogu I. dijelu B.

2.   Oblik naljepnice i oznake iz stavka 1. propisan je u Prilogu II.

3.   Dobavljači navode razred učinkovitosti potrošnje goriva, razred i izmjerenu vrijednost vanjske buke kotrljanja te, prema potrebi, razred prianjanja na mokroj podlozi za gume C1, C2 i C3 u tehničkom promidžbenom materijalu, uključujući svoje internetske stranice, kako je navedeno u Prilogu I., redoslijedom utvrđenim u Prilogu III.

4.   Dobavljači stavljaju tehničku dokumentaciju na raspolaganje nadležnim tijelima država članica na zahtjev, za razdoblje koje završava pet godina nakon što je posljednja guma određenog tipa gume stavljena na raspolaganje na tržištu. Tehnička dokumentacija dovoljno je detaljna kako bi omogućila nadležnim tijelima provjeru točnosti podataka naznačenih na oznaci s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva, prianjanje na mokroj podlozi i vanjsku buku kotrljanja.

Članak 5.

Odgovornosti distributera guma

1.   Distributeri osiguravaju da:

(a)

gume, na prodajnom mjestu, imaju naljepnicu koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a), istaknutu na jasno vidljivom mjestu;

ili

(b)

se prije prodaje gume, oznaka iz članka 4. stavka 1. točke (b) pokaže krajnjem korisniku i jasno postavi u neposrednoj blizini gume na prodajnom mjestu.

2.   Ako gume ponuđene na prodaju nisu vidljive krajnjem korisniku, distributeri daju krajnjim korisnicima podatke o razredu učinkovitosti potrošnje goriva, razredu prianjanja na mokroj podlozi te razredu i izmjerenoj vrijednosti vanjske buke kotrljanja tih guma.

3.   Za gume C1, C2 i C3 distributeri navode razred učinkovitosti potrošnje goriva, izmjerenu vrijednost vanjske buke kotrljanja i, prema potrebi, razred prianjanja na mokroj podlozi, kako je navedeno u Prilogu I., na računu koji se izdaje krajnjim korisnicima prilikom kupnje guma ili uz taj račun.

Članak 6.

Odgovornosti dobavljača vozila i distributera vozila

Kada je krajnjim korisnicima ponuđen izbor na prodajnom mjestu između različitih guma za ugradnju na novo vozilo koje namjeravaju kupiti, dobavljači i distributeri vozila prije prodaju im daju podatke za svaku od ponuđenih guma o razredu učinkovitosti potrošnje goriva, razredu i izmjerenoj vrijednosti vanjske buke kotrljanja te, prema potrebi, o razredu prianjanja na mokroj podlozi za gume C1, C2 i C3, kako je navedeno u Prilogu I. i redoslijedom utvrđenim u Prilogu III. Ti su podaci uvršteni barem u tehnički promidžbeni materijal.

Članak 7.

Usklađene metode ispitivanja

Podaci koje treba osigurati na temelju članaka 4., 5. i 6. o razredu učinkovitosti potrošnje goriva, razredu i izmjerenoj vrijednosti vanjske buke kotrljanja te o razredu prianjanja na mokroj podlozi guma dobivaju se primjenom usklađenih metoda ispitivanja navedenih u Prilogu I.

Članak 8.

Postupak provjere

Države članice ocjenjuju sukladnost prijavljenih razreda učinkovitosti potrošnje goriva i prianjanja na mokroj podlozi, u smislu Priloga I. dijelova A i B, te prijavljenog razreda i izmjerene vrijednosti vanjske buke kotrljanja, u smislu Priloga I. dijela C, u skladu s postupkom navedenim u Prilogu IV.

Članak 9.

Unutarnje tržište

1.   U slučaju pridržavanja zahtjeva ove Uredbe, države članice ne zabranjuju ni ograničavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu guma iz članka 2. na temelju podataka o proizvodu.

2.   Osim ako posjeduju dokaz o suprotnome, države članice smatraju oznake i podatke o proizvodu usklađenima s ovom Uredbom. Mogu zatražiti od dobavljača da dostave tehničku dokumentaciju, u skladu s člankom 4. stavkom 4., radi procjene točnosti prijavljenih vrijednosti i razreda.

Članak 10.

Poticaji

Države članice ne daju poticaje s obzirom na gume ispod razreda C bilo u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva ili prianjanja na mokroj podlozi u smislu Priloga I. dijela A odnosno B. Oporezivanje i fiskalne mjere ne predstavljaju poticaje u smislu ove Uredbe.

Članak 11.

Izmjene te prilagodbe tehničkom napretku

Sljedeće se mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, među ostalim njezinom dopunom, usvajaju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2.:

(a)

uvođenje zahtjeva za podatke u vezi s razvrstavanjem guma C2 i C3 s obzirom na prianjanje na mokroj podlozi, pod uvjetom da su dostupne odgovarajuće usklađene metode ispitivanja;

(b)

prilagodba, prema potrebi, razvrstavanja s obzirom na prianjanje tehničkim specifičnostima guma ponajprije namijenjenih boljoj izvedbi u ledenim i/ili snježnim uvjetima u odnosu na uobičajenu gumu u pogledu njihove sposobnosti pokretanja, održavanja ili zaustavljanja vozila u kretnji;

(c)

prilagodba priloga I. do IV. tehničkom napretku.

Članak 12.

Provedba

U skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da nadležna tijela odgovorna za nadzor tržišta provjeravaju usklađenost s člancima 4., 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 13.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 14.

Preispitivanje

1.   Komisija procjenjuje potrebu preispitivanja ove Uredbe, uzimajući o obzir, među ostalim:

(a)

učinkovitost oznake u smislu svijesti krajnjih korisnika, posebno jesu li odredbe članka 4. stavka 1. točke (b) učinkovite poput onih iz članka 4. stavka 1. točke (a) u doprinošenju ciljevima ove Uredbe;

(b)

moguću potrebu proširenja sheme označivanja na obnovljene gume;

(c)

moguću potrebu uvođenja novih parametara guma, poput kilometraže;

(d)

podatke o parametrima gume koje dobavljači i distributeri vozila pružaju krajnjim korisnicima.

2.   Komisija predstavlja rezultat te procjene Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije 1. ožujka 2016. i, prema potrebi, podnosi prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 15.

Prijelazna odredba

Članci 4. i 5. ne primjenjuju se na gume proizvedene prije 1. srpnja 2012.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. studenoga 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

Å. TORSTENSSON


(1)  SL C 228, 22.9.2009., str. 81.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. studenoga 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Stajalište Europskog parlamenta od 24. studenoga 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 200, 31.7.2009., str. 1.

(4)  SL L 189, 18.7.2002., str. 12.

(5)  SL L 297, 13.10.1992., str. 16.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG I.

RAZVRSTAVANJE PARAMETARA GUMA

Dio A: Razredi učinkovitosti potrošnje goriva

Razred učinkovitosti potrošnje goriva mora se odrediti na temelju koeficijenta otpora kotrljanja (RRC) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G” i izmjeriti u skladu s Uredbom UNECE-a br. 117 i njezinim kasnijim izmjenama.

Ako je tip gume homologiran za više od jednog razreda gume (npr. C1 i C2), raspon razvrstavanja koji se koristi za određivanje razreda učinkovitosti potrošnje goriva tog tipa gume trebao bi biti istovjetan onome koji se primjenjuje na najviši razred gume (npr. C2, a ne C1).

gume C1

gume C2

gume C3

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Prazno

D

Prazno

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Prazno

G

Dio B: Razredi prianjanja na mokroj podlozi

Razred prianjanja na mokroj podlozi za gume C1 mora se odrediti na temelju indeksa prianjanja na mokroj podlozi (G) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G” i izmjeriti u skladu s Uredbom UNECE-a br. 117 i njezinim kasnijim izmjenama.

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Prazno

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Prazno

G

Dio C: Razredi i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja

Izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja (N) mora se navesti u decibelima i izračunani u skladu s Uredbom UNECE-a br. 117 i njezinim kasnijim izmjenama.

Razred vanjske buke kotrljanja mora se odrediti na temelju graničnih vrijednosti (LV) navedenih u Prilogu II. dijelu C Uredbi (EZ) br. 661/2009 kako slijedi:

N u dB

Razred vanjske buke kotrljanja

Image

NLV – 3

Image

LV – 3 < NLV

Image

N > LV


PRILOG II.

OBLIK OZNAKE

1.   Izgled oznake

1.1.   Oznaka iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. mora biti u skladu s niže navedenim prikazom:

Image

1.2.   Specifikacije na oznaci su sljedeće:

Image

1.3.   Oznaka mora biti najmanje 75 mm široka i 110 mm visoka. Ako se oznaka tiska u većem obliku, njezin sadržaj svejedno mora ostati razmjeran gornjim specifikacijama.

Oznaka mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

(a)

Boje su CMYK – plavo-zelena, grimizno-ljubičasta, žuta i crna – i navode se u skladu sa sljedećim primjerom: 00-70-X-00: 0 % plavo-zelena, 70 % grimizno-ljubičasta, 100 % žuta, 0 % crna;

(b)

Niže navedeni brojevi odnose se na legendu navedenu u podtočki 1.2.:

Image

Učinkovitost potrošnje goriva

Piktogram kako slijedi: širina: 19,5 mm, visina: 18,5 mm – Okvir za piktogram: crta: 3,5 pt, širina: 26 mm, visina: 23 mm – Okvir za razvrstavanje: crta. 1 pt – Kraj okvira: crta: 3,5 pt, širina: 36 mm – Boja: X-10-00-05;

Image

Prianjanje na mokroj podlozi

Piktogram kako slijedi: širina: 19 mm, visina: 19 mm – Okvir za piktogram: crta: 3,5 pt, širina: 26 mm, visina: 23 mm – Okvir za razvrstavanje: crta: 1 pt – Kraj okvira: crta: 3,5 pt, širina: 26 mm – Boja: X-10-00-05;

Image

Vanjska buka kotrljanja

Piktogram kako slijedi: širina: 14 mm, visina: 15 mm – Okvir za piktogram: crta: 3,5 pt, širina: 26 mm, visina: 24 mm – Okvir za vrijednost: 1 pt – Kraj okvira: crta: 3,5 pt, visina: 24 mm – Boja: X-10-00-05;

Image

Rub oznake: crta: 1,5 pt – Boja: X-10-00-05;

Image

Raspon od „A” do „G”

Strelice: visina: 4,75 mm, razmak: 0,75 mm, crna crta: 0,5 pt – boje:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Tekst: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bijela, crni obris: 0,5 pt;

Image

Razvrstavanje

Strelica: širina: 16 mm, visina: 10 mm, 100 % crna;

Tekst: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bijela;

Image

Linije na ljestvici: crta: 0,5 pt, razmak između iscrtanih linija: 5,5 mm, 100 % crna;

Image

Tekst ljestvice: Helvetica Bold 11 pt, 100 % crna;

Image

Izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja

Strelica: širina: 25,25 mm, visina: 10 mm, 100 % crna;

Tekst: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bijela;

Tekst jedinice: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bijela;

Image

Logotip EU-a: širina: 9 mm, visina: 6 mm;

Image

Upućivanje na uredbu: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % crna;

Upućivanje na razred gume: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % crna;

Image

Razred vanjske buke kotrljanja kako je navedeno u Prilogu I. dijelu C: širina 8,25 mm, visina: 15,5 mm – 100 % crna;

(c)

Pozadina mora biti bijela.

1.5.   Razred gume (C1 ili C2) mora biti naveden na oznaci u obliku propisanom na prikazu iz podtočke 1.2.

2.   Naljepnica

2.1.   Naljepnica iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. sastoji se od dva dijela: i. oznake otisnute u obliku opisanom u točki 1. ovog Priloga i ii. prostora za marku otisnutu u skladu sa specifikacijama opisanima u podtočki 2.2. ovog Priloga.

2.2.   Prostor za marku: Dobavljači moraju dodati svoj trgovački naziv ili žig, liniju gume, dimenzije gume, indeks opterećenja, stupanj brzine i druge tehničke specifikacije na naljepnici zajedno s oznakom, u bilo kojoj boji, obliku i dizajnu pod uvjetom da ne odstupa ili remeti poruku na oznaci definiranu u točki 1. ovog Priloga. Ukupna površina naljepnice ne smije prelaziti 250 cm2, a ukupna visina naljepnice ne smije prelaziti 220 mm.


PRILOG III.

Podaci navedeni u tehničkom promidžbenom materijalu

1.   Podaci o gumama moraju se navesti redoslijedom utvrđenim kako slijedi:

i.

razred učinkovitosti potrošnje goriva (slova „A” do „G”);

ii.

razred prianjanja na mokroj podlozi (slova „A” do „G”);

iii.

razred i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja (dB).

2.   Podaci navedeni u točki 1. moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

i.

moraju biti lako čitljivi;

ii.

moraju biti lako razumljivi;

iii.

ako je raspoloživo različito razvrstavanje za određeni tip gume ovisno o dimenziji ili drugim parametrima, navodi se raspon između gume najmanje i najbolje izvedbe.

3.   Dobavljači na svojim internetskim stranicama također moraju staviti na raspolaganje sljedeće:

i.

poveznicu na odgovarajuću internetsku stranicu Komisije posvećenu ovoj Uredbi;

ii.

objašnjenje piktograma otisnutih na oznaci;

iii.

izjavu u kojoj se ističe činjenica da stvarne uštede goriva i cestovna sigurnost uvelike ovise o ponašanju vozača, a naročito sljedeće:

ekološka vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva,

pritisak u gumama trebalo bi redovito provjeravati s ciljem poboljšanja karakteristika prianjanja na mokroj podlozi i učinkovitosti potrošnje goriva,

zaustavne udaljenosti trebalo bi uvijek strogo poštovati.


PRILOG IV.

Postupak provjere

Sukladnost prijavljenih razreda učinkovitosti potrošnje goriva i prianjanja na mokroj podlozi, kao i prijavljenog razreda i izmjerene vrijednosti vanjske buke kotrljanja mora se ocijeniti za svaki tip gume ili svaku grupu guma koju odredi dobavljač, u skladu s jednim od sljedećih postupaka:

(a)

i.

prvo se ispituje jedna guma. Ako izmjerena vrijednost udovoljava prijavljenom razredu ili izmjerenoj vrijednosti vanjske buke kotrljanja, ispitivanje je uspješno;

i

ii.

ako izmjerena vrijednost ne udovoljava prijavljenom razredu ili izmjerenoj vrijednosti vanjske buke kotrljanja, ispituju se još tri gume. Prosječna izmjerena vrijednost koja proizlazi iz ispitivanja četiriju guma koristi se za ocjenu sukladnosti s prijavljenim podacima;

ili

(b)

ako označeni razredi ili vrijednosti proizlaze iz rezultata ispitivanja homologacije dobivenih u skladu s Direktivom 2001/43/EZ, Uredbom (EZ) br. 661/2009 ili Uredbom UNECE-a br. 117 i njezinim kasnijim izmjenama, države članice mogu koristiti podatke o sukladnosti proizvodnje guma dobivene iz tih homologacija.

Prilikom procjene podataka o sukladnosti proizvodnje moraju se uzeti u obzir tehnički dopustiva odstupanja kako je utvrđeno u odjeljku 8. Uredbe UNECE-a br. 117 i njezinim kasnijim izmjenama.


Top