EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0037

Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

OJ L 158, 30.4.2004, p. 50–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 45 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 45 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 258 - 269

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj

05/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

258


32004L0037


L 158/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


DIREKTIVA 2004/37/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ)

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 137. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 90/394/EEZ od 28. lipnja 1990. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (3) nekoliko je puta znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu je stoga potrebno kodificirati.

(2)

Usklađenost s minimalnim zahtjevima za osiguranje više razine zdravlja i sigurnosti u vezi sa zaštitom radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima na radu ključna je za osiguranje zdravlja i sigurnosti radnika, kao i za osiguranje razine minimalne zaštite svih radnika u Zajednici.

(3)

Ova Direktiva je pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (5). Stoga se odredbe te Direktive u potpunosti primjenjuju na izloženost radnika karcinogenim ili mutagenim tvarima, ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe ove Direktive.

(4)

Potrebno je utvrditi jednaku razinu zaštite od rizika vezanih uz karcinogene i mutagene tvari za Zajednicu kao cjelinu, pri čemu se ta razina zaštite ne mora odrediti detaljno propisanim zahtjevima, već na temelju okvira općih načela, kako bi se državama članicama omogućila dosljedna primjena minimalnih zahtjeva.

(5)

Mutagene tvari u rasplodnim stanicama mogu uzrokovati trajnu promjenu u količini ili strukturi genetskog materijala u stanici, zbog čega dolazi do promjena u fenotipskim značajkama te stanice, što se može prenijeti na stanice kćeri.

(6)

Zbog mehanizma djelovanja mutagenih tvari u rasplodnim stanicama, one mogu imati karcinogene učinke.

(7)

Prilog VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (6) sadrži mjerila za razvrstavanje i postupke označivanja za svaku tvar.

(8)

Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (7), sadrži pojedinosti o mjerilima za razvrstavanje i postupcima označivanja takvih pripravaka.

(9)

U svim radnim postupcima radnici moraju biti zaštićeni od pripravaka koji sadrže jednu ili više karcinogenih ili mutagenih tvari te od karcinogenih ili mutagenih spojeva koji nastaju pri radu.

(10)

Radi osiguranja najviše moguće razine zaštite, za pojedine je tvari potrebno uzeti u obzir sve načine apsorpcije, uključujući mogućnost prolaska kroz kožu.

(11)

Iako pomoću sadašnjih saznanja u znanosti nije moguće utvrditi razinu ispod koje ne postoji rizik za zdravlje, manja izloženost karcinogenim ili mutagenim tvarima ipak će smanjiti te rizike.

(12)

Za smanjenje tih rizika potrebno je utvrditi granične vrijednosti i donijeti druge izravno povezane odredbe za sve karcinogene ili mutagene tvari za koje raspoloživi podaci, uključujući znanstvene i tehničke podatke, to omogućavaju.

(13)

Granične vrijednosti za profesionalnu izloženost moraju se uzimati u obzir kao važna sastavnica općih mjera za zaštitu radnika. Takve granične vrijednosti treba ponovo razmotriti, kad god je to potrebno, s obzirom na novije znanstvene podatke.

(14)

Pri zaštiti zdravlja radnika mora se primijeniti načelo predostrožnosti.

(15)

Potrebno je poduzeti preventivne mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika koji su izloženi karcinogenim ili mutagenim tvarima.

(16)

Ova Direktiva predstavlja praktičan način ostvarivanja socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta.

(17)

U skladu s Odlukom Vijeća 74/325/EEZ (8), Komisija se pri pripremi prijedloga o tome koje direktive će preuzeti ova Direktiva savjetovala sa Savjetodavnim odborom za za sigurnost i zdravlje na radu.

(18)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prijenos iz dijela B Priloga IV.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj

1.   Cilj ove Direktive je zaštita radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost te sprečavanje takvih rizika, koji se pojavljuju ili bi se mogli pojaviti zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu.

Ovom Direktivom se utvrđuju posebni minimalni zahtjevi u ovom području, uključujući granične vrijednosti.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na radnike koji su izloženi jedino radijaciji, koje obuhvaća Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

3.   Direktiva 89/391/EEZ se u cijelosti primjenjuje na čitavo područje iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe ove Direktive.

4.   U pogledu azbesta, uređenog Direktivom 83/477/EEZ (9), odredbe ove Direktive primjenjuju se uvijek kada predviđaju višu razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive,

(a)

„karcinogena tvar” znači:

i.

tvar koja ispunjava kriterije razvrstavanja u 1. ili 2. skupinu karcinogenih tvari navedenih u Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ;

ii.

pripravak sastavljen od jedne ili više tvari iz točke i., pri čemu koncentracija jedne ili više pojedinačnih tvari ispunjava kriterije graničnih vrijednosti koncentracije pri razvrstavanju pripravka u 1. ili 2. skupinu karcinogenih tvari, navedenih bilo:

u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ, ili

u dijelu B Priloga II. Direktivi 1999/45/EZ kada tvar ili tvari nisu navedene u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ ili su navedene bez graničnih vrijednosti koncentracije;

iii.

tvar, pripravak ili postupak iz Priloga I. ovoj Direktivi kao i tvar ili pripravak koji se ispušta pri postupku iz navedenog Priloga;

(b)

„mutagena tvar” znači:

i.

tvar koja ispunjava kriterije razvrstavanja u 1. ili 2. skupinu mutagenih tvari navedenih u Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ;

ii.

pripravak sastavljen od jedne ili više tvari iz točke i., pri čemu koncentracija jedne ili više pojedinačnih tvari ispunjava kriterije graničnih vrijednosti koncentracije pri razvrstavanju pripravka u 1. ili 2. skupinu mutagenih tvari navedenih bilo:

u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ, ili

u dijelu B Priloga II. Direktivi 1999/45/EZ, kada tvar ili tvari nisu navedeni u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ ili su navedeni bez graničnih vrijednosti koncentracije;

(c)

„granična vrijednost” znači, osim ako nije drukčije određeno, vremenski prilagođen prosjek koncentracije za „karcinogenu ili mutagenu tvar” u zraku unutar zone disanja radnika u odnosu na referentno razdoblje, kako je utvrđeno u Prilogu III. ovoj Direktivi.

Članak 3.

Područje primjene – utvrđivanje i procjena rizika

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na poslove na kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi karcinogenim ili mutagenim tvarima.

2.   U slučaju obavljanja posla koji bi mogao uključivati rizik zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima, potrebno je ustanoviti vrstu, stupanj i trajanje izloženosti radnika, kako bi se mogla procijeniti opasnost za zdravlje i sigurnost radnika i utvrditi mjere koje je potrebno donijeti.

Procjenu je potrebno redovito obnavljati, a u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena u uvjetima, koji mogu utjecati na izloženost radnika karcinogenim ili mutagenim tvarima.

Poslodavac mora nadležnim tijelima na njihov zahtjev dostaviti podatke korištene pri izradi procjene.

3.   Pri procjeni rizika, mora se voditi računa o svim drugim putovima izloženosti, na primjer apsorpciji u i/ili kroz kožu.

4.   Pri procjeni rizika poslodavci moraju posvetiti posebnu pažnju svim utjecajima na zdravlje ili sigurnost radnika koji su izloženi posebnom riziku i, inter alia, voditi računa o tome da nije poželjno da se takvi radnici raspoređuju na poslove gdje mogu doći u dodir s karcinogenim ili mutagenim tvarima.

POGLAVLJE II.

OBVEZE POSLODAVCA

Članak 4.

Smanjivanje i zamjena

1.   Poslodavac smanjuje uporabu karcinogene ili mutagene tvari na radnom mjestu, posebno tako da je, ako je to tehnički moguće, zamijeni s tvari, pripravkom ili postupkom, koji ovisno o situaciji i pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni za zdravlje i sigurnost radnika.

2.   Poslodavac na zahtjev odgovarajućih nadležnih tijela dostavlja saznanja iz istraživanja koje provodi.

Članak 5.

Prevencija i smanjivanje izlaganja

1.   Ako rezultati procjene iz članka 3. stavka 2., pokažu da postoji rizik za zdravlje ili sigurnost radnika, treba spriječiti izloženost radnika.

2.   Ako zamjena karcinogene ili mutagene tvari s tvari, pripravkom ili postupkom koji pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni za zdravlje ili sigurnost tehnički nije moguća, poslodavac osigurava da se karcinogena ili mutagena tvar, ako je tehnički moguće, proizvodi i koristi u zatvorenom sustavu.

3.   Ako zatvoreni sustav tehnički nije moguć, poslodavac osigurava da se razina izloženosti radnika smanji na što je tehnički moguće nižu razinu.

4.   Izloženost ne smije prijeći graničnu vrijednost za karcinogenu tvar utvrđenu u Prilogu III.

5.   Pri svakoj uporabi karcinogene ili mutagene tvari, poslodavac primjenjuje sljedeće mjere:

(a)

ograničava količinu karcinogene ili mutagene tvari na radnom mjestu;

(b)

drži što manji broj radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi;

(c)

planira takve radne postupke i tehničke kontrolne mjere da se izbjegne ili smanji oslobađanje karcinogenih ili mutagenih tvari na radnom mjestu na najmanju moguću mjeru;

(d)

uklanja karcinogene ili mutagene tvari na izvoru, lokalnim sustavom odsisa ili općom ventilacijom, pri čemu sve takve metode moraju biti odgovarajuće i u skladu s potrebom zaštite javnog zdravlja i okoliša;

(e)

primjenjuje postojeće odgovarajuće postupke za mjerenje koncentracije karcinogenih ili mutagenih tvari, posebno za rano otkrivanje neuobičajenih izlaganja, koje su posljedica nepredviđenog događaja ili nesreće;

(f)

primjenjuje odgovarajuće radne postupke i metode;

(g)

provodi skupne mjere zaštite i/ili, kad se izloženost ne može izbjeći na drugi način, individualne mjere zaštite;

(h)

provodi higijenske mjere, posebno redovito čišćenje podova, zidova i drugih površina;

(i)

informira radnike;

(j)

označava opasne zone i upotrebljava odgovarajuće znakove upozorenja i opasnosti, uključujući i oznake „zabranjeno pušenje” u zonama u kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi karcinogenim ili mutagenim tvarima;

(k)

izrađuje planove djelovanja u slučajevima nužde, koji mogu nastati zbog neuobičajeno visoke izloženosti;

(l)

osigurava sredstva za sigurno skladištenje, rukovanje i transport, posebno zabrtvljene te jasno i vidljivo označene spremnike;

(m)

radnicima osigurava sredstva za sigurno skupljanje, skladištenje i odlaganje otpada, uključujući zapečaćene te jasno i vidljivo označene spremnike.

Članak 6.

Obavješćivanje nadležnog tijela

Kada rezultati procjene iz članka 3. stavka 2., pokažu da postoji rizik za zdravlje i sigurnost radnika, poslodavci nadležnom tijelu na njegov zahtjev dostavljaju odgovarajuće podatke o:

(a)

djelatnostima i/ili industrijskim postupcima koji se obavljaju, uključujući razloge za uporabu karcinogenih ili mutagenih tvari;

(b)

količinama proizvedenih ili korištenih tvari ili pripravaka koji sadrže karcinogene ili mutagene tvari;

(c)

broju izloženih radnika;

(d)

poduzetim preventivnim mjerama;

(e)

vrsti korištene zaštitne opreme;

(f)

prirodi i stupnju izlaganja;

(g)

slučajevima zamjene.

Članak 7.

Nepredviđeno izlaganje

1.   U slučaju nepredviđenog događaja ili nezgode, koja može uzrokovati neuobičajenu izloženost radnika, poslodavac o tome obavještava radnike.

2.   Dok se ne uspostavi normalno stanje i ne otklone uzroci nepredviđene izloženosti:

(a)

na pogođenom području smiju raditi jedino radnici koji su prijeko potrebni za izvođenje popravaka i drugih potrebnih radova;

(b)

tim radnicima treba osigurati zaštitnu odjeću i osobnu opremu za zaštitu dišnih putova koju moraju nositi; izloženost ne smije biti stalna i mora biti strogo ograničena na najkraće moguće vrijeme potrebno za svakog radnika;

(c)

nezaštićeni radnici ne smiju raditi u zoni povećanog rizika.

Članak 8.

Predvidivo izlaganje

1.   Pri pojedinim aktivnostima kao što je održavanje, pri kojima se predviđa znatno povećanje izloženosti radnika i za koje su već iscrpljene sve tehničke preventivne mjere za smanjenje izloženosti radnika, poslodavac nakon savjetovanja s radnicima i/ili njihovim predstavnicima u poduzeću ili pogonu i ne dovodeći u pitanje vlastitu odgovornost odlučuje o poduzimanju mjera za smanjenje izloženosti radnika na najkraće moguće vrijeme i osiguranju njihove zaštite tijekom obavljanja tih aktivnosti.

Sukladno prvom podstavku, tim radnicima je potrebno osigurati zaštitnu odjeću i osobnu opremu za zaštitu dišnih putova, koju moraju nositi tijekom neuobičajene izloženosti; takva izloženost ne smije biti stalna i mora biti strogo ograničena na najkraće moguće vrijeme potrebno za svakog radnika.

2.   Poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo jasno obilježavanje i utvrđivanje područja na kojima se obavljaju djelatnosti iz prvog podstavka stavka 1. ili da bi se neovlaštenim osobama na drugi način spriječio pristup u to područje.

Članak 9.

Pristup u opasno područje

Poslodavci poduzimaju odgovarajuće mjere kojima osiguravaju da je pristup u područje u kojem se obavljaju poslovi za koje rezultati procjene iz članka 3. stavka 2. pokažu da postoji opasnost za sigurnost ili zdravlje radnika, dopušten samo onim radnicima koji moraju u ta područja ulaziti radi obavljanja posla ili naloga.

Članak 10.

Higijena i osobna zaštita

1.   Poslodavac je pri svim poslovima kod kojih postoji opasnost od kontaminacije karcinogenim ili mutagenim tvarima obvezan poduzeti odgovarajuće mjere kojima osigurava:

(a)

da radnici ne jedu, piju ili puše u područjima rada gdje postoji rizik od kontaminacije karcinogenim ili mutagenim tvarima;

(b)

da se radnicima osigura odgovarajuća zaštitna odjeća ili druga odgovarajuća posebna odjeća;

(c)

odvojena mjesta odlaganja za radnu ili zaštitnu odjeću od onih za civilnu odjeću;

(d)

da radnici imaju na raspolaganju odgovarajuće i primjerene higijensko-sanitarne prostorije;

(e)

da se zaštitna oprema na prikladan način drži na jasno označenom mjestu te da se provjerava i čisti, po mogućnosti prije, a obavezno poslije svake uporabe;

(f)

da se neispravna oprema popravi ili zamjeni prije daljnje uporabe.

2.   Radnici ne smiju snositi troškove mjera iz stavka 1.

Članak 11.

Obavješćivanje i osposobljavanje radnika

1.   Poslodavac poduzima odgovarajuće mjere kako bi radnicima i/ili povjerenicima radnika za zaštitu na radu u poduzeću ili pogonu osigurao dostatno i odgovarajuće osposobljavanje, na temelju svih raspoloživih podataka, a posebno u obliku obavijesti ili uputa o:

(a)

mogućim rizicima za zdravlje, uključujući dodatne rizike radi uporabe duhana;

(b)

mjerama opreza koje je potrebno poduzeti radi sprečavanja izlaganja;

(c)

higijenskim zahtjevima;

(d)

nošenju i uporabi zaštitne opreme i odjeće;

(e)

mjerama koje moraju poduzeti radnici, uključujući spasioce, u slučaju nezgoda i za sprečavanje nezgoda.

Osposobljavanje se:

prilagođava tako da se uzimaju u obzir nove ili izmijenjene opasnosti, i

prema potrebi periodički ponavlja.

2.   Poslodavci obavješćuju radnike o uređajima i s njima povezanim spremnicima koji sadrže karcinogene ili mutagene tvari, osiguravaju da su svi spremnici, ambalaža ili uređaji koji sadrže karcinogene ili mutagene tvari jasno i čitljivo označeni i da su na njima jasno vidljivi znakovi upozorenja i opasnosti.

Članak 12.

Obavješćivanje radnika

Poduzimaju se odgovarajuće mjere kojima se osigurava:

(a)

da radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu u poduzeću ili pogonu mogu provjeriti primjenu ove Direktive ili mogu biti uključeni u njezinu primjenu, posebno s obzirom na:

i.

posljedice odabira, nošenja i uporabe zaštitne odjeće i zaštitne opreme za sigurnost i zdravlje radnika, ne dovodeći u pitanje odgovornost poslodavca da utvrdi djelotvornost zaštitne odjeće i opreme;

ii.

mjere iz prvog podstavka članka 8. stavka 1. koje utvrđuje poslodavac, ne dovodeći u pitanje odgovornost poslodavca za utvrđivanje takvih mjera;

(b)

da radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu u poduzeću ili pogonu što prije budu obaviješteni o neuobičajenim izloženostima, uključujući one iz članka 8., o njihovim uzrocima te o mjerama koje su poduzete ili ih treba poduzeti kako bi se takvo stanje popravilo;

(c)

da poslodavac vodi ažurirani popis radnika koji obavljaju poslove za koje je procjena iz članka 3. stavka 2. ukazala na opasnost za zdravlje i sigurnost radnika, navodeći, ako su takve informacije dostupne, izloženost kojom su radnici bili podvrgnuti;

(d)

da specijalist medicine rada i/ili tijela inspekcije te sve druge osobe odgovorne za zdravlje i sigurnost na radu imaju uvid u popis iz točke (c);

(e)

da svaki radnik ima uvid u podatke s popisa koji se na njega osobno odnose;

(f)

da radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu u poduzeću ili pogonu imaju uvid u anonimne skupne podatke.

Članak 13.

Savjetovanje i sudjelovanje radnika

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih povjerenika za zaštitu na radu u vezi s pitanjima koje obuhvaća ova Direktiva odvija se u skladu s člankom 11. Direktive 89/391/EEZ.

POGLAVLJE III.

RAZNE ODREDBE

Članak 14.

Zdravstveni nadzor

1.   Države članice utvrđuju u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom mjere odgovarajućeg zdravstvenog nadzora radnika, za koje su rezultati procjene iz članka 3. stavka 2. pokazali da postoji opasnost za zdravlje ili sigurnost.

2.   Mjere navedene u stavku 1. omogućavaju da se svaki radnik prema potrebi može podvrći odgovarajućem zdravstvenom pregledu:

prije izlaganja,

redovito nakon izlaganja.

Ove mjere omogućavaju neposrednu provedbu osobnih i higijenskih mjera zaštite na radu.

3.   Ako se kod radnika otkrije promjena u zdravstvenom stanju koja bi mogla biti posljedica izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima, liječnik ili tijelo nadležno za zdravstveni nadzor radnika može zahtijevati provođenje zdravstvenog nadzora nad drugim radnicima koji su bili slično izloženi.

U tom se slučaju ponavlja procjena rizika radi izloženosti, u skladu s člankom 3. stavkom 2.

4.   U slučajevima provođenja zdravstvenog nadzora vodi se individualna zdravstvena evidencija, a liječnik ili tijelo nadležno za zdravstveni nadzor predlaže sve zaštitne ili preventivne mjere koje treba poduzeti za svakog pojedinog radnika.

5.   Radnike je potrebno obavijestiti i s njima se savjetovati u vezi sa svakom vrstom zdravstvenog nadzora koji mogu obaviti po završetku izlaganja.

6.   U skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom:

radnici imaju pravo na uvid u liječničke nalaze koji se na njih odnose, i

predmetni radnici ili poslodavac mogu zatražiti reviziju nalaza zdravstvenog pregleda.

7.   Praktične preporuke za zdravstveni nadzor radnika navedene su u Prilogu II.

8.   Nadležno tijelo je potrebno obavijestiti o svim slučajevima raka, koji je u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom utvrđen kao posljedica izloženosti karcinogenoj ili mutagenoj tvari na radu.

Članak 15.

Evidencija

1.   Popis iz točke (c) članka 12. i zdravstvena evidencija iz članka 14. stavka 4. čuvaju se najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom.

2.   Kad aktivnost poduzeća prestane, ti se dokumenti u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom moraju staviti na raspolaganje nadležnom tijelu.

Članak 16.

Granične vrijednosti

1.   Vijeće u skladu s postupkom iz članka 137. stavka 2. Ugovora utvrđuje granične vrijednosti u Direktivama na temelju raspoloživih podataka, uključujući znanstvene i tehničke podatke, za sve karcinogene ili mutagene tvari za koje je to moguće i, ako je potrebno, druge izravno povezane odredbe.

2.   Granične vrijednosti i druge izravno povezane odredbe navedene su u Prilogu III.

Članak 17.

Prilozi

1.   Prilozi I. i III. mogu se mijenjati samo u skladu s postupkom predviđenim u članku 137. stavku 2. Ugovora.

2.   U skladu s postupkom predviđenim u članku 17. Direktive 89/391/EEZ, donose se samo tehničke prilagodbe Priloga II. u svjetlu tehničkog napretka, promjena u međunarodnim propisima ili specifikacijama i novih saznanja u području karcinogenih ili mutagenih tvari.

Članak 18.

Uporaba podataka

Komisiji su dostupni podaci navedeni u članku 14. stavku 8., koje su upotrijebila nadležna nacionalna tijela.

Članak 19.

Obavješćivanje Komisije

Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 90/394/EEZ, kako je izmijenjena direktivama iz Priloga IV. dijela A ove Direktive stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prijenos u nacionalno zakonodavstvo, koji su utvrđeni u Prilogu IV. dijelu B ove Direktive.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 22.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 368, 20.12.1999., str. 18.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. rujna 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 30. ožujka 2004.

(3)  SL L 196, 26.7.1990., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 1999/38/EZ (SL L 138, 1.6.1999., str. 66.).

(4)  Vidjeti Prilog IV., dio A.

(5)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(6)  SL 196, 16.8.1967., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(7)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(8)  SL L 185, 9.7.1974., str. 15. Odluka stavljena izvan snage Odlukom Vijeća od 22. srpnja 2003. (SL C 218, 13.9.2003., str. 1.).

(9)  Direktiva Vijeća 83/477/EEZ od 19. rujna 1983. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 8. Direktive 80/1107/EEZ) (SL L 263, 24.9.1983., str. 25.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 97, 15.4.2003., str. 48.).


PRILOG I.

Popis tvari, pripravaka i postupaka

(Članak 2. točka (a) podtočka iii.)

1.

Proizvodnja auramina.

2.

Rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena.

3.

Rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima i aerosolima nastalim tijekom prženja i elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje.

4.

Jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola.

5.

Rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta (1).


(1)  Popis nekih tvrdih drva nalazi se u svesku 62. Monografije o procjeni karcinogenih rizika za ljude „Wood Dust and Formaldehyde”, koju je izdala Međunarodna agencije za istraživanje raka, Lyon, 1995.


PRILOG II.

Praktične preporuke za zdravstveni nadzor radnika

(Članak 14. stavak 7.)

1.

Liječnik i/ili tijelo nadležno za zdravstveni nadzor radnika izloženih karcinogenim ili mutagenim tvarima moraju biti upoznati s uvjetima ili okolnostima izlaganja svakog radnika.

2.

Zdravstveni nadzor radnika mora se obavljati u skladu s načelima i praksom medicine rada; on mora uključivati barem sljedeće mjere:

vođenje evidencije o zdravstvenoj i profesionalnoj anamnezi radnika,

osobni razgovor s radnikom,

ako je primjereno, biološki nadzor, kao i otkrivanje ranih i reverzibilnih učinaka.

Za svakog radnika koji je predmet zdravstvenog nadzora mogu se odrediti dodatne pretrage, u skladu s najnovijim saznanjima dostupnim medicini rada.


PRILOG III.

Granične vrijednosti i druge izravno povezane odredbe

(Članak 16.)

A.   GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA IZLOŽENOST PRI RADU

Ime agensa

EINECS (1)

CAS (2)

Granične vrijednosti

Napomena

Prijelazne mjere

mg/m3  (3)

ppm (4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Koža (6)

Granična vrijednost: 3 ppm

(= 9.75 mg/m3)

(do 27. lipnja 2003.)

Vinilklorid monomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Prašine tvrdog drveta

5,00 (5)  (7)

B.   DRUGE IZRAVNO POVEZANE ODREDBE

p.m.


(1)  EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Europski registar postojećih kemijskih tvari)

(2)  CAS broj: Chemical Abstract Service Number.

(3)  mg/m3 = miligrami po kubičnom metru zraka pri 20 °C i 101,3 kPa (760 mmHg).

(4)  ppm = čestica volumena na milijun u zraku (ml/m3).

(5)  Mjereno ili izračunano za referentno razdoblje od osam sati.

(6)  Znatan doprinos ukupnom opterećenju tijela moguć izloženošću preko kože.

(7)  Frakcija koju je moguće udahnuti: ako su prašine tvrdog drveta pomiješane s drugim vrstama drvene prašine, ova granična vrijednost primjenjuje se na sve drvene prašine koje se nalaze u mješavini.


PRILOG IV.

Dio A

Direktiva stavljena izvan snage i njezine uzastopne izmjene

(u skladu s člankom 20.)

Direktiva Vijeća 90/394/EEZ

(SL L 196, 26.7.1990., str. 1.)

Direktiva Vijeća 97/42/EZ

(SL L 179, 8.7.1997., str. 4.)

Direktiva Vijeća 1999/38/EZ

(SL L 138, 1.6.1999., str. 66.)

Dio B

Rokovi za prijenos u nacionalno zakonodavstvo

(u skladu s člankom 20.)

Direktiva

Rok za prijenos

90/394/EEZ

31. prosinca 1992.

97/42/EZ

27. lipnja 2000.

1999/38/EZ

29. travnja 2003.


PRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 90/394/EZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (aa)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. točka (c)

Članci 3. do 9.

Članci 3. do 9.

Članak 10. stavak 1. točka (a)

Članak 10. stavak 1. točka (a)

Članak 10. stavak 1. točka (b) prva rečenica

Članak 10. stavak 1. točka (b)

Članak 10. stavak 1. točka (b) druga rečenica

Članak 10. stavak 1. točka (c)

Članak 10. stavak 1. točka (c)

Članak 10. stavak 1. točka (d)

Članak 10. stavak 1. točka (d) prva i druga rečenica

Članak 10. stavak 1. točka (e)

Članak 10. stavak 1. točka (d) treća rečenica

Članak 10. stavak 1. točka (f)

Članak 10. stavak 2.

Članak 10. stavak 2.

Članci 11. do 18.

Članci 11. do 18.

Članak 19. stavak 1. prvi podstavak

Članak 19. stavak 1. drugi podstavak

Članak 19. stavak 1. treći podstavak

Članak 19. stavak 2.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 20.

Članak 22.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.


Top