EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Direktiva 2014/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/1


DIREKTIVA 2014/27/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 153. Ugovora, Europski parlament i Vijeće mogu pomoću direktiva usvojiti minimalne zahtjeve za poticanje poboljšanja, posebno u radnoj okolini, kako bi se osigurala bolja razina zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Takvim bi se direktivama trebalo izbjeći sprečavanje stvaranja i razvoja malih i srednjih poduzeća i njihova potencijala za stvaranje radnih mjesta. Na dobro zdravlje i sigurnosne standarde ne bi se trebalo gledati kao na ograničenja jer se radi o temeljnim pravima i trebaju se bez iznimke primjenjivati na sve sektore tržišta rada i na sve vrste poduzeća neovisno o njihovoj veličini.

(2)

Člankom 31. stavkom 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa se da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se poštuje njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je novi sustav razvrstavanja i označivanja tvari i smjesa u Uniji temeljen na Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS) na međunarodnoj razini u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu.

(4)

Direktive Vijeća 92/58/EEZ (4), 92/85/EEZ (5), 94/33/EZ (6) i 98/24/EZ (7) i Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) pozivaju se na prethodne sustave razvrstavanja i označivanja. Stoga te direktive treba izmijeniti kako bi se uskladile s novim sustavom utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(5)

Izmjene su nužne kako bi se nadalje osigurala učinkovitost tih direktiva. Cilj je ove Direktive ne izmijeniti područje primjene tih direktiva. Namjera je ove Direktive održati, a ne smanjiti razinu zaštite radnika koju daju te direktive. Međutim, zbog stalnoga tehnološkog napretka, te bi direktive trebalo redovito revidirati u skladu s člankom 17.a Direktive Vijeća 89/391/EEZ (9) kako bi se osigurala usklađenost zakonodavstva i odgovarajuća razina zdravstvene i sigurnosne zaštite kad su opasne kemijske tvari i smjese prisutne u radnoj okolini. Posebnu pozornost treba obratiti na radnike koji su pri obavljanju svojih zanimanja svakodnevno u kontaktu s opasnim tvarima i smjesama.

(6)

Izmjene Direktive 92/85/EEZ ne bave se pitanjem opasnih tvari i smjesa koje mogu imati štetan učinak na trudne radnice ili radnice koje su nedavno rodile ili doje, s obzirom na to da je cilj ove Direktive samo ažuriranje referenci i terminologije iz Direktive 92/85/EEZ. Komisija bi trebala razmotriti najprikladniji način bavljenja tim pitanjem, uzimajući u obzir razvoj znanstvenih dokaza, te podrobnije razvrstati navedene učinke.

(7)

Izmjenama direktiva 92/85/EEZ i 94/33/EZ trebalo bi uskladiti pristup iz tih direktiva s tekstom usvojenim u okviru Direktive 98/24/EZ tako što se izrazi „označene tvari” iz točke 3. podtočke (a) odjeljka A Priloga I. Direktivi 92/85/EEZ i „razvrstane tvari i pripravci” iz točke 3. podtočke (a) odjeljka I. Priloga Direktivi 94/33/EZ zamjenjuju s „tvari i smjese koje zadovoljavaju kriterije za razvrstavanje”. Ovom se Direktivom ne uvode obveze za poslodavce u pogledu razvrstavanja, označivanja i pakiranja tvari i smjesa obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Bez obzira na to stavljaju li se tvari i smjese na tržište, poslodavac mora procijeniti rizik za sva opasna kemijska sredstva u skladu s Direktivom 98/24/EZ.

(8)

Odjeljak I. točka 2. i odjeljak II. točka 1. Priloga Direktivi 94/33/EZ sadržava upućivanja na direktive Vijeća 90/679/EEZ (10) i 90/394/EEZ (11) koje su stavljene izvan snage. Navedena upućivanja stoga se moraju zamijeniti upućivanjem na mjerodavne odredbe Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) i Direktive 2004/37/EZ.

(9)

U skladu s člankom 154. Ugovora Komisija se savjetovala sa socijalnim partnerima o mogućem smjeru djelovanja Unije na tom području te su socijalni partneri naznačili da bi od koristi bila pojašnjenja, posebno u slučaju malih i srednjih poduzeća.

(10)

Nakon tog savjetovanja Komisija je ocijenila da je djelovanje Unije poželjno te se posavjetovala sa socijalnim partnerima o sadržaju predviđenog prijedloga u skladu s člankom 154. Ugovora.

(11)

Nakon te druge faze savjetovanja socijalni partneri nisu htjeli započeti postupak koji bi mogao dovesti do zaključenja sporazuma kako je predviđeno člankom 155. Ugovora,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 92/58/EEZ

Direktiva 92/58/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na znakove za stavljanje opasnih tvari i pripravaka, proizvoda i/ili opreme na tržište, osim ako se druge odredbe Unije posebno na nju pozivaju.”

2.

U Prilogu I. odjeljak 12. zamjenjuje se sljedećim:

12.   Površine, prostori ili ograđeni prostori koji se koriste za pohranu znatnih količina opasnih tvari ili smjesa moraju se označiti prikladnim znakom upozorenja iz odjeljka 3.2. Priloga II. ili na način naveden u odjeljku 1. Priloga III., osim ako su oznake na pojedinoj ambalaži ili spremnicima odgovarajuće za tu svrhu.

Ako ne postoji odgovarajući znak upozorenja u odjeljku 3.2. Priloga II. radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, mora se koristiti odgovarajući piktogram opasnosti, kao što je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

3.

U Prilogu II. odjeljak 3.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

briše se znak upozorenja „štetni ili nadražujući materijal”;

(b)

dodaje se sljedeća bilješka u vezi sa znakom upozorenja „opća opasnost”:

„***

Ovaj znak upozorenja ne koristi se radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, osim kada se rabi u skladu s drugim stavkom odjeljka 5. Priloga III. za označivanje skladišta opasnih tvari ili smjesa.”

4.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Spremnici koji se rabe pri radu s kemijskim tvarima ili smjesama koje su razvrstane kao opasne u skladu s kriterijima za bilo koji razred fizikalne opasnosti ili opasnosti za zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te spremnici koji se rabe za skladištenje takvih opasnih tvari ili smjesa, zajedno s vidljivim cijevima koje sadržavaju ili kojima se prenose takve opasne tvari i smjese, moraju biti označeni odgovarajućim piktogramima opasnosti u skladu s navedenom Uredbom.

Prvi stavak ne odnosi se na spremnike koji se upotrebljavaju pri radu u kratkom razdoblju ni na spremnike čiji se sadržaj često mijenja, ako su pritom poduzete odgovarajuće alternativne mjere, posebno u pogledu informiranja i/ili osposobljavanja, kojima se jamči jednaka razina zaštite.

Oznake iz stavka 1. mogu biti:

zamijenjene znakovima upozorenja iz Priloga II. koji sadržavaju jednake piktograme ili simbole. Ako u odjeljku 3.2. Priloga II. ne postoji odgovarajući znak upozorenja, mora se uporabiti odgovarajući piktogram opasnosti određen u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1272/2008,

dopunjene dodatnim informacijama, kao što su ime i/ili formula opasne tvari ili smjese te pojedinosti o opasnosti,

za prenošenje spremnika na mjestu rada, zamijenjene ili dopunjene znakovima koji se u cijeloj Uniji primjenjuju za prijevoz opasnih tvari ili smjesa.”;

(b)

u prvom i drugom stavku odjeljka 5. riječ „pripravci” zamjenjuje se riječju „smjese”.

Članak 2.

Izmjena Direktive 92/85/EEZ

Prilog I. Direktivi 92/85/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljak A mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. zamjenjuje se kako slijedi:

„2.   Biološka sredstva

Biološki agensi rizičnih skupina 2., 3. i 4. u smislu članka 2. drugog stavka točaka 2., 3. i 4. Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14), ako je poznato da ta sredstva ili terapijske mjere izazvane tim sredstvima ugrožavaju zdravlje trudnica i nerođene djece i ako još nisu navedeni u Prilogu II.

(b)

točka 3. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (15) u jednom ili više razreda i kategorija opasnosti s jednim ili više sljedećih stavaka o opasnosti, ako već nisu navedene u Prilogu II.:

mutageni učinak na zametne stanice 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H340, H341),

karcinogenost 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H350, H350i, H351),

reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B ili 2. kategorije ili dodatne kategorije za učinke na dojenje ili putem dojenja (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja 1. ili 2. kategorije (H370, H371).

ii.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

kemijska sredstva u Prilogu I. Direktivi 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16);

2.

Odjeljak B zamjenjuje se sljedećim:

„B   Postupci

Industrijski postupci popisani u Prilogu I. Direktivi 2004/37/EZ.”

Članak 3.

Izmjene Direktive 94/33/EZ

Prilog Direktivi 94/33/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljak I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Biološki agensi rizičnih skupina 3. i 4. u smislu članka 2. drugog stavka, točaka 3. i 4. Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17).

(b)

točka 3. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (18) u jednom ili više sljedećih razreda i kategorija opasnosti s jednom ili više sljedećih oznaka upozorenja:

akutna toksičnost, 1., 2. ili 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

nadraživanje kože, kategorija 1.A, 1.B ili 1.C (H314),

zapaljivi plin, 1. ili 2. kategorija (H220, H221);

zapaljivi aerosoli, 1. kategorija (H222);

zapaljiva tekućina, 1. ili 2. kategorija (H224, H225);

eksplozivi, kategorije ‚nestabilnih eksploziva’ ili eksplozivi podrazreda 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

samoreagirajuće tvari i smjese vrste A, B, C ili D (H240, H241, H242),

organski peroksidi vrste A ili B (H240, H241),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H370, H371),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon ponavljanog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H372, H373),

preosjetljivost dišnih putova, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H334),

preosjetljivost kože, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H317),

karcinogenost, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H350, H350i, H351),

mutageni učinak na zametne stanice, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H340, H341),

reproduktivna toksičnost kategorije 1.A ili 1.B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii.

točka (b) se briše;

iii.

točka (c) se briše;

iv.

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

tvari i smjese iz članka 2. točke (a) podtočke ii. Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (19);

2.

U odjeljku II. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Postupci na radu iz Priloga I. Direktivi 2004/37/EZ.”

Članak 4.

Izmjene Direktive 98/24/EZ

Direktiva 98/24/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka (b) mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

svako kemijsko sredstvo koje ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasno u bilo koji razred fizikalne opasnosti i/ili opasnosti za zdravlje iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (20), neovisno o tome je li to kemijsko sredstvo razvrstano u navedenoj uredbi;

(b)

podtočka ii. briše se;

(c)

podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

svako kemijsko sredstvo, iako po mjerilima za razvrstavanje nije opasno u skladu s ovim člankom točkom (b) podtočkom i., može zbog svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih ili toksikoloških svojstava i načina na koji se koristi ili je prisutno na radnome mjestu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje radnika, uključujući svako kemijsko sredstvo kojemu je u skladu s člankom 3. dodijeljena granična vrijednost profesionalne izloženosti.”

2.

U članku 4. stavku 1. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

informacije o sigurnosti i zdravlju koje osigurava dobavljač (npr. odgovarajući sigurnosni list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (21)),

3.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. četvrta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

pristup bilo kojem sigurnosno-tehničkom listu koji ustupa dobavljač u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice mogu poduzeti potrebne mjere kojima se jamči da će proizvođač ili dobavljač poslodavcu na njegov zahtjev omogućiti pristup svim informacijama o opasnim kemijskim sredstvima potrebnim za primjenu članka 4. stavka 1. ove Direktive, sve dok ni Uredba (EZ) br. 1907/2006 ni Uredba (EZ) br. 1272/2008 ne uključuju obvezu dostavljanja informacija.”

Članak 5.

Izmjene Direktive 2004/37/EZ

Direktiva 2004/37/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   U pogledu azbesta, koji je uređen Direktivom 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (22), odredbe ove Direktive primjenjuju se uvijek kada se njima predviđa viša razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

2.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećom:

„(a)   ‚karcinogena tvar’ znači:

i.

tvar ili smjesa koja udovoljava kriterijima za razvrstavanje u kategoriji karcinogena 1.A ili 1.B utvrđenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (23);

ii.

tvar, smjesa ili postupak iz Priloga I. ovoj Direktivi kao i tvar ili smjesa koji se ispušta pri postupku iz navedenog Priloga;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)   ‚mutagena tvar’ znači: tvar ili smjesa koja udovoljava kriterijima za razvrstavanje u kategoriji 1.A ili 1.B mutagena zametnih stanica utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;”.

3.

U članku 4. stavku 1. riječ „pripravkom” zamjenjuje se riječju „smjesom”.

4.

U članku 5. stavku 2. riječ „pripravkom” zamjenjuje se riječju „smjesom”.

5.

U članku 6. točki (b) riječi „pripravci koji” zamjenjuju se riječima „smjese koje”.

6.

U naslovu Priloga I. riječ „pripravaka” zamjenjuje se riječju „3smjesa”.

Članak 6.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. lipnja 2015. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 204, 9.8.2008., str. 47.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).

(4)  Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26.8.1992., str. 23.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 71.).

(5)  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28.11.1992., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 73.).

(6)  Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 12.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 106.).

(7)  Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 37.).

(8)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).

(9)  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.).

(10)  Direktiva Vijeća 90/679/EEZ od 26. studenoga 1990. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 374, 31.12.1990., str. 1.).

(11)  Direktiva Vijeća 90/394/EEZ od 28. lipnja 1990. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem karcinogenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 196, 26.7.1990., str. 1.).

(12)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”

(14)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).”;

(15)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20, str. 3.).”;

(16)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).”

(17)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).”;

(18)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;

(19)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).”

(20)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;

(21)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije, te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.).”

(22)  Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (SL L 330, 16.12.2009., str. 28.).”;

(23)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;


Top