EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20151202

Consolidated text: Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanju ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6958) (Tekst značajan za EGP) (2007/25/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2015-12-02

2007D0025 — HR — 02.12.2015 — 007.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 22. prosinca 2006.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanju ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika u Zajednicu

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6958)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/25/EZ)

( L 008 13.1.2007, 29)

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

COMMISSION DECISION of 19 December 2007 (*)

  L 344

50

28.12.2007

►M2

COMMISSION DECISION of 17 December 2008 (*)

  L 4

15

8.1.2009

 M3

ODLUKA KOMISIJE od 6. studenoga 2009.

  L 291

27

7.11.2009

►M4

ODLUKA KOMISIJE od 30. studenoga 2010.

  L 316

10

2.12.2010

 M5

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE od 7. svibnja 2012.

  L 123

42

9.5.2012

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

 M7

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 31. listopada 2013.

  L 293

40

5.11.2013

►M8

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2225 оd 30. studenoga 2015.

  L 316

14

2.12.2015(*)
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 22. prosinca 2006.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanju ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika u Zajednicu

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6958)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/25/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 998/2003 od 26. svibnja 2003. Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima zdravlja životinja primjenljivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ ( 1 ), a posebno njezin članak 18.,

budući da:

(1)

Nakon izbijanja influence ptica 2004. godine u jugoistočnoj Aziji uzrokovane visoko patogenim sojem virusa, Komisija je usvojila nekoliko zaštitnih mjera vezanih uz tu bolest. Te mjere posebno uključuju Odluku Komisije 2005/759/EZ od 27. listopada 2005. o određenim zaštitnim mjerama koje se odnose na visoko patogenu influencu ptica u određenim trećim zemljama i premještanju ptica u pratnji njihovih vlasnika ( 2 ) iz trećih zemalja. Odluka 2005/759/EZ trenutačno se primjenjuje do 31. prosinca 2006.

(2)

Izbijanje influence ptica uzrokovane visoko patogenim sojem influence ptica H5N1 još se uvijek redovito otkriva u nekim državama članicama Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), uključujući i zemlje u kojima prije nije bilo te bolesti. Prema tome, širenje bolesti još uvijek nije zaustavljeno. Osim toga, u zemljama diljem svijeta pojavljuju se slučajevi bolesti kod ljudi, čak i smrtni slučajevi, kao rezultat bliskog kontakta sa zaraženim pticama.

(3)

Na zahtjev Komisije, Vijeće za zdravlje i dobrobit životinja (AHAW) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) na sastanku održanom 26. i 27. listopada 2006. usvojilo je Znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje i dobrobit životinja povezanima s uvozom divljih ptica, osim peradi, u Zajednicu. U tom se mišljenju ukazuje na rizike od širenja virusnih bolesti kao što su influenca ptica i Newcastleska bolest putem uvoza ptica, osim peradi, i navode moguća sredstva i načini za smanjivanje svih utvrđenih rizika za zdravlje životinja koji su povezani s uvozom tih ptica. Osim toga, u tom je mišljenju istaknuto da je rijetko kada moguće sa sigurnošću razlikovati ptice „ulovljene u divljini” i ptice „uzgojene u zatočeništvu” jer se metode označavanja mogu primjenjivati na obje vrste ptica bez mogućnosti njihovoga razlikovanja.

(4)

Ti se zaključci mogu primijeniti i na premještanje ptica kućnih ljubimaca iz trećih zemalja. Da bi se jamčilo jasno razlikovanje između ptica držanih u zatočeništvu koje su ulovljene u divljini u svrhu komercijalnog uvoza i ptica kućnih ljubimaca, premještanje živih ptica kućnih ljubimaca treba i dalje podlijegati strogim uvjetima, bez obzira na zemlju podrijetla, kako bi se osigurao status ptica kućnih ljubimaca i spriječilo širenje tih virusnih bolesti. Zato je primjereno produžiti primjenu mjere utvrđene Odlukom 2005/759/EZ do 31. prosinca 2007.

(5)

Odluka 2005/759/EZ je po stupanju na snagu bila više puta izmijenjena. Radi jasnoće zakonodavstva Zajednice, Odluku 2005/759/EZ treba staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:Članak 1.

Premještanje iz trećih zemalja

1.  Države članice odobravaju premještanje živih ptica kućnih ljubimaca iz trećih zemalja samo ako se pošiljka sastoji od najviše pet ptica i:

(a) ako ptice dolaze iz zemlje članice OIE-a navedene u dijelu A Priloga I., koja je u nadležnosti Regionalne komisije; ili

(b) ako ptice dolaze iz zemlje članice OIE-a navedene u dijelu B Priloga I., koja je u nadležnosti Regionalne komisije, pod uvjetom da su ptice:

▼M4

i. bile su izolirane 30 dana prije izvoza u mjestu otpreme u trećoj zemlji navedenoj u dijelu I Priloga I ili dijela I Priloga II Uredbi Komisije (EU) br. 206/2010 ( 3 ), ili

▼M2

ii. undergo quarantine for 30 days after import into the Member State of destination on premises approved in accordance with Article 6(1) of Commission Regulation (EC) No 318/2007 ( 4 ), or

▼B

iii. u zadnjih šest mjeseci, a najkasnije 60 dana prije otpreme iz treće zemlje, bile cijepljene i najmanje jednom ponovo cijepljene protiv influence ptica cjepivom H5 odobrenim za predmetnu vrstu u skladu s uputama proizvođača; ili

▼M4

iv. bile su prije izvoza izolirane najmanje 10 dana i bile su podvrgnute testu za otkrivanje antigena ili dokazivanje genoma influence ptica H5N1 na uzorku uzetom ne prije od trećeg dana izolacije kako je određeno u poglavlju o influenci ptica Priručnika o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje kojeg redovito ažurira OIE.

▼B

2.  Sukladnost s uvjetima iz stavka 1., kad su u pitanju uvjeti iz stavka 1. točke (b) podtočke ii., potvrđuje službeni veterinar u trećoj zemlji iz koje se životinja otprema, na temelju izjave vlasnika u skladu s obrascem certifikata iz Priloga II.

3.  Veterinarski certifikat mora biti upotpunjen izjavom vlasnika ili zastupnika vlasnika, u skladu s Prilogom III.

Članak 2.

Veterinarski pregledi

1.  Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da ptice kućni ljubimci koje se premještaju u Zajednicu iz neke treće zemlje budu podvrgnute dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu od strane nadležnih tijela na graničnom prijelazu za putnike na ulazu u Zajednicu.

2.  Države članice moraju odrediti tijela spomenuta u stavku 1. koja će biti odgovorna za te preglede i o tome odmah obavijestiti Komisiju.

3.  Svaka država članica mora sastaviti popis ulaznih graničnih prijelaza iz stavka 1. i dostaviti ga drugim državama članicama i Komisiji.

4.  U slučajevima kad takvi pregledi pokažu da životinje ne udovoljavaju zahtjevima iz ove Odluke, primjenjuje se treći podstavak članka 14. Uredbe (EZ) br. 998/2003.

Članak 3.

Ova se Odluka ne primjenjuje na premještanje ptica u pratnji njihovih vlasnika iz Andore, ►M6  ————— ◄ , Farskih Otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i Države Vatikanskoga Grada na područje Zajedince.

Članak 4.

Države članice bez odlaganja poduzimaju mjere potrebne za ispunjavanje uvjeta iz ove Odluke i te mjere objavljuju. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 5.

Odluka 2005/759/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 6.

Ova se Odluka primjenjuje do ►M8  31. prosinca 2017. ◄ .

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG I.

DIO A

Države članice OIE-a koje su u nadležnosti Regionalih komisija OIE-a iz članka 1. stavka 1. točke (a):

DIO B

Države članice OIE-a koje su u nadležnosti Regionalih komisija OIE-a iz članka 1. stavka 1. točke (B):

 Afrika,

 Sjeverna i Južna Amerika,

 Azija, Daleki istok i Oceanija,

 Europa, i

 Srednji istok.

▼M4
PRILOG II.

image

image

image
PRILOG III.

IZJAVA

Ja, dolje potpisani vlasnik ( 5 )/osoba odgovorna za ptice, u ime vlasnika (5)  izjavljujem:

1. Ptica(-e) je/su u pratnji niže potpisane osobe i nisu namijenjene prodaji ili predaji drugom vlasniku.

2. Ptica(-e) će ostati pod odgovornošću dolje potpisane osobe tijekom njenog/njihovog nekomercijalnog kretanja.

3. Tijekom razdoblja između veterinarskog pregleda prije kretanja i stvarnog polaska ptica(-e) će ostati izolirane od svakog mogućeg kontakta s drugim pticama; i

4.

 

 (5)  ili

[Ptica(-e) su zatvorene u prostorijama barem 30 dana neposredno prije datuma odlaska/otpreme bez dolaska u kontakt s bilo kojom drugom pticom/pticama;]

 (5)  ili

[Ptica(-e) je/su bila(-e) 10 dana u izolaciji prije otpreme.]

 (5)  ili

[Dogovorio sam 30-dnevnu naknadnu karantenu za ptice u karantenskom objektu kako je navedeno u odgovarajućem certifikatu.](Datum i mjesto)

(Potpis)( 1 ) SL L 146, 13.6.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1467/2006 (SL L 274, 5.10.2006., str. 3.).

( 2 ) SL L 285, 28.10.2005., str. 52. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/522/EZ (SL L 205, 27.7.2006., str. 28.).

( 3 ) SL L 73, 20.3.2010., str. 1.

( 4 ) OJ L 84, 24.3.2007, p. 7.

( 5 ) Nepotrebno prekrižiti.

Top