Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Direktiva 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode

OJ L 141, 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 44

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 04/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

15/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

43


31999L0034


L 141/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.05.1999.


DIREKTIVA 1999/34/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 10. svibnja 1999.

o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

(1)

budući da su sigurnost proizvoda i naknada štete uzrokovani neispravnim proizvodima socijalni imperativi koji se na unutarnjem tržištu moraju zadovoljiti; budući da je Zajednica na te zahtjeve odgovorila pomoću Direktive 85/374/EEZ (4) i Direktive Vijeća 92/59/EEZ od 29. lipnja 1992. o općoj sigurnosti proizvoda (5);

(2)

budući da je Direktivom 85/374/EEZ utvrđena ravnomjerna podjela rizika svojstvenih modernom društvu u kojem postoji visok stupanj formalnosti; budući da je Direktiva stoga postavila razumno rješenje između relevantnih interesa, posebno zaštite zdravlja potrošača, potičući inovacije i znanstveni i tehnološki razvoj, jamčeći nenarušeno tržišno natjecanje i olakšavajući trgovinu u okviru usklađenog sustava građanske odgovornosti; budući da je Direktiva tako pomogla podići svijest među trgovcima po pitanju sigurnosti proizvoda i važnosti koja se tome pridaje;

(3)

budući da stupanj usklađenosti zakona država članica postignut Direktivom 85/374/EEZ nije potpun s obzirom na predviđena odstupanja, posebno s obzirom na njezino područje primjene iz kojeg su isključeni neprerađeni poljoprivredni proizvodi;

(4)

budući da Komisija prati provedbu i učinke Direktive 85/374/EEZ, a posebno njezine aspekte koji se odnose na zaštitu potrošača i funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji su već bili predmetom prvog izvješća; budući da se, u ovom kontekstu, člankom 21. te Direktive od Komisije traži da podnese drugo izvješće o njezinoj provedbi;

(5)

budući da bi uvrštavanje primarnih poljoprivrednih proizvoda u područje primjene Direktive 85/374/EEZ pomoglo vratiti povjerenje potrošača u sigurnost poljoprivrednih proizvoda; budući da bi takva mjera zadovoljila zahtjeve za visokom razinom zaštite potrošača;

(6)

budući da okolnosti zahtijevaju da se Direktiva 85/374/EEZ izmijeni kako bi se na dobrobit potrošača olakšala legitimna naknada štete zbog narušenog zdravlja uzrokovanog neispravnim poljoprivrednim proizvodima;

(7)

budući da Direktiva utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta u mjeri u kojoj razlike između pravila o odgovornosti potrošača više neće utjecati na trgovinu poljoprivrednim proizvodima;

(8)

budući da se načelo odgovornosti bez krivnje, utvrđeno u Direktivi 85/374/EEZ, mora proširiti na sve vrste proizvoda, uključujući poljoprivredne proizvode kako su definirani drugom rečenicom članka 32. stavka 1. Ugovora i one navedene u Prilogu I. spomenutom Ugovoru;

(9)

budući da je, u skladu s načelom proporcionalnosti, potrebno i prikladno, kako bi se postigli temeljni ciljevi povećane zaštite za sve potrošače i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poljoprivredne proizvode uključiti u područje primjene Direktive 85/374/EEZ; budući da je Direktiva ograničena na ono što je potrebno da bi se postigli ciljevi u skladu s trećim stavkom članka 5. Ugovora,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 85/374/EEC mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

U svrhu ove Direktive, ‚proizvod’ znači sve pokretnine, čak i ako su dio druge pokretnine ili nekretnine. ‚Proizvod’ obuhvaća električnu energiju.”

2.

U članku 15. stavak 1. točka (a) briše se.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 4. prosinca 2000.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. svibnja 1999.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. M. GIL-ROBLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. EICHEL


(1)  SL C 337, 7.11.1997., str. 54.

(2)  SL C 95, 30.3.1998., str. 69.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 5. studenoga 1998. (SL C 359, 23.11.1998., str. 25.), Zajedničko stajalište Vijeća od 17. prosinca 1998. (SL C 49, 22.2.1999., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 23. ožujka 1999. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Vijeća od 29. travnja 1999.

(4)  SL L 210, 7.8.1985., str. 29. Direktiva kako je izmijenjena Ugovorom o pristupanju iz 1994.

(5)  SL L 228, 11.8.1992., str. 24.


Top