EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0142

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive Tekst značajan za EGP

SL L 54, 26.2.2011, p. 1–254 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj

03/Sv. 44

HR

Službeni list Europske unije

68


32011R0142


L 054/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 142/2011

od 25. veljače 2011.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. točku (b) podtočku ii. i drugi podstavak članka 6. stavka 1., drugi podstavak članka 6. stavka 2., članak 11. stavak 2. točke (b) i (c) i drugi podstavak članka 11. stavka 2., članak 15. stavak 1. točke (b), (d), (e), (h) i (i) i drugi podstavak članka 15. stavka 1., članak 17. stavak 2., članak 18. stavak 3., članaka 19. stavak 4, točke (a), (b) i (c) i drugo podstavak članka 19. stavka 4., članak 20. stavke 10. i 11., članak 21. stavke 5. i 6., članak 22. stavak 3., članak 23. stavak 3., članak 27. točke (a), (b), (c) i točke (e) do (h) i drugi podstavak članka 27., članak 31. stavak 2., članak 32. stavak 3., članak 40., prvi i treći podstavak članka 41. stavka 3., članak 42., članak 43. stavak 3., članak 45. stavak 4., članak 47. stavak 2., članak 48. stavak 2., članak 48. stavak 7. točku (a) i stavak 8. točku (a), te drugi podstavak članka 48. stavka 8.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EEZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 16. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 utvrđuju se zdravstvena pravila za životinje i pravila javnoga zdravlja za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda. Tom se Uredbom utvrđuju okolnosti u kojima nusproizvode životinjskog podrijetla treba zbrinuti kako bi se spriječilo širenje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja. Nadalje, u toj se Uredbi navode uvjeti u kojima je nusproizvode životinjskog podrijetla moguće upotrijebiti u hrani za životinje i za razne druge namjene, npr. u kozmetičkim proizvodima, lijekovima i u tehničke svrhe. Također se utvrđuju obveze subjekata da s nusproizvodima životinjskog podrijetla postupaju unutar objekata i pogona nad kojima se vrši službena kontrola.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 utvrđuje se da je podrobna pravila za postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, kao što su norme za preradu, higijenski uvjeti i obrasci dokaznih dokumenata koji moraju pratiti pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina u svrhu sljedivosti, potrebno donijeti putem provedbenih mjera.

(3)

Podrobna bi pravila za uporabu i odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla u ovoj Uredbi trebalo donijeti s obzirom na ciljeve Uredbe (EZ) br. 1069/2009, odnosno održivu uporabu materijala životinjskog podrijetla i visoku razinu zaštite javnoga zdravlja i zdravlja životinja u Europskoj uniji.

(4)

Uredba (EZ) br. 1069/2009 ne primjenjuje se na čitave trupove ili dijelove trupova divljih životinja, za koje se ne sumnja da su zaražene s bolešću koja se može prenijeti na ljude ili životinje, osim akvatičnih životinja ulovljenih u trgovačke svrhe. Nadalje, ne primjenjuje se na čitave trupove ili dijelove trupova divljih životinja koji u skladu s dobrom lovnom praksom nisu sakupljeni nakon ubijanja. Uklanjanje tih nusproizvoda životinjskog podrijetla iz lova potrebno je izvršiti tako da se spriječi prenošenje rizika, kako je primjereno za određenu lovačku praksu i u skladu s dobrom praksom koju propisuje lovačka struka.

(5)

Uredba (EZ) br. 1069/2009 primjenjuje se na nusproizvode životinjskog podrijetla za izradu lovačkih trofeja. Izrada takvih trofeja, te prepariranje životinja i dijelova životinja za koje se upotrebljavaju druge metode, kao što je plastinacija, trebali bi se obavljati u uvjetima kojima se sprečava prenošenje rizika za zdravlje ljudi ili životinja.

(6)

Uredba (EZ) br. 1069/2009 primjenjuje se na ugostiteljski otpad ako potječe s prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu, kao što su materijali koji potječu od hrane koja se poslužuje u zrakoplovu ili na brodu koji dolazi u Europsku uniju iz treće zemlje. Ta se Uredba primjenjuje i na ugostiteljski otpad ako je namijenjen za hranidbu životinja, preradu u skladu s jednom od odobrenih metoda prerade prema ovoj Uredbi ili za pretvorbu u bioplin ili kompost. Uredbom (EZ) br. 1069/2009 zabranjuje se hranidba životinja iz uzgoja ugostiteljskim otpadom, uz iznimku krznaša. Stoga se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 ugostiteljski otpad može prerađivati i dalje koristiti pod uvjetom da se prerađevine ne koriste za hranidbu takvih životinja.

(7)

Radi dosljednosti Zakonodavstva Unije, potrebno je koristiti definiciju krmiva iz Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (3), kao osnovu za definiranje krmiva životinjskog podrijetla u ovoj Uredbi.

(8)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 zabranjuje se otpremanje nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda od prijemljivih vrsta s gospodarstava i iz objekata, pogona ili zona na koje se primjenjuju ograničenja zbog prisutnosti ozbiljne prenosive bolesti. Radi pružanja visoke razine zaštite zdravlja životinja u Uniji, popis bolesti iz Priručnika za zdravlje kopnenih životinja i Priručnika za zdravlje akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (dalje u tekstu: „OIE”) treba utvrditi kao popis ozbiljnih prenosivih bolesti radi određivanja područja primjene te zabrane.

(9)

Budući da spaljivanje i suspaljivanje određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla ne ulaze u područje primjene Direktive 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada (4), u ovoj je Uredbi potrebno donijeti primjerena pravila za sprečavanje rizika za zdravlje koje proizlaze iz tih djelatnosti, vodeći računa o mogućem utjecaju na okoliš. Ostatke spaljivanja ili suspaljivanja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda trebalo bi reciklirati ili odlagati u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti okoliša budući da upravo to zakonodavstvo dopušta uporabu fosfornih spojeva iz pepela u gnojivima, te izručivanje pepela kremiranih kućnih ljubimaca vlasnicima.

(10)

Proizvodi životinjskog podrijetla ili hrana koja sadrži takve proizvode trebali bi se odlagati na odlagalištu u skladu s Direktivom Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (5) ako su prerađeni kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (6) kako bi se smanjili mogući zdravstveni rizici.

(11)

Trebalo bi zabraniti uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili dobivenih proizvoda putem otpadnih voda budući da se na njih ne primjenjuju zahtjevi kojima bi se osigurao primjereni nadzor nad rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja. Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječili neprihvatljivi rizici od nenamjernog uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla, kao što je čišćenje podova i opreme koja se upotrebljava u preradi.

(12)

Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih Direktiva (7) utvrđuju se određene mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Člankom 2. stavkom 2. utvrđuje se da su određena pitanja izuzeta iz područja primjene te Direktive u mjeri u kojoj se na njih primjenjuju drugi propisi Unije, uključujući nusproizvode životinjskog podrijetla na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (8), osim onih koji su namijenjeni za spaljivanje, odlaganje na odlagalište ili uporabu u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostani. Ta je Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1069/2009 s učinkom od 4. ožujka 2011. Radi dosljednosti zakonodavstva Unije, postupci putem kojih se nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi pretvaraju u bioplin i kompost, trebali bi biti u skladu sa zdravstvenim pravilima iz ove Uredbe i mjerama za zaštitu okoliša iz Direktive 2008/98/EZ.

(13)

Nadležnom bi tijelu države članice trebalo omogućiti da odobri alternativne parametre za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost na temelju validacije na temelju usklađenog obrasca. U tom bi slučaju trebalo omogućiti stavljanje ostataka digestije i komposta na tržište u čitavoj Europskoj uniji. Nadalje, nadležnom bi tijelu države članice trebalo omogućiti da odobri određene parametre za posebne nusproizvode životinjskog podrijetla, kao što su ugostiteljski otpad i smjese ugostiteljskog otpada s određenim drugim materijalima, koji se pretvaraju u bioplin ili kompost. S obzirom da se takva odobrenja ne izdaju u skladu s usklađenim obrascem, ostaci digestije i kompost trebali bi se stavljati na tržište samo u državi članici u kojoj su parametri odobreni.

(14)

Kako bi se spriječila kontaminacija hrane patogenim organizmima, objekti ili pogoni za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla trebali bi poslovati na lokaciji odvojenoj od klaonica ili drugih objekata za preradu hrane, a posebno u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (9), osim ako se prerada nusproizvoda životinjskog podrijetla odvija u uvjetima koje je odobrilo nadležno tijelo radi sprečavanja širenja rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u objekte za preradu hrane.

(15)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (10) utvrđuje se da države članice moraju provoditi godišnje programe praćenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE). U te bi programe praćenja trebalo uključiti trupove životinja namijenjene za hranidbu određenih vrsta s ciljem promicanja biološke raznolikosti, i to u mjeri koja je potrebna kako bi se osiguralo da se tim programima osigurava dovoljno podataka o raširenosti TSE-a u odnosnoj državi članici.

(16)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 dopušta se uporaba materijala kategorije 1 u hranidbi ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara i drugih vrsta koje žive u njihovom prirodnome staništu, a s ciljem promicanja biološke raznolikosti. Takvu bi uporabu trebalo odobriti u hranidbi određenih mesojeda navedenih u Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (11), te određenih vrsta ptica grabljivica navedenih u Direktivi 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (12) kako bi se uzeli u obzir prirodni uzorci hranidbe tih vrsta.

(17)

Uredbom (EZ) br. 1068/209 uveden je postupak odobravanja alternativnih metoda uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda. Takve metode može odobriti Komisija nakon primitka mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „EFSA”). Kako bi EFSA mogla lakše ocjenjivati zahtjeve, potrebno je utvrditi standardni obrazac kojime bi se podnositeljima zahtjeva objasnilo koje dokaze moraju podnijeti. U skladu s Ugovorima trebalo bi omogućiti podnošenje zahtjeva za alternativne metode na službenim jezicima Unije, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (13).

(18)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva za higijenu hrane za životinje (14), subjekti u poslovanju s hranom za životinje, uz iznimku primarnih proizvođača, moraju skladištiti i prevoziti hranu za životinje u određenim higijenskim uvjetima. Budući da ti uvjeti osiguravaju jednako smanjenje mogućih rizika, na krmne se smjese dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla ne bi trebali primjenjivati zahtjevi iz ove Uredbe u pogledu skladištenja i prijevoza.

(19)

Radi promicanja znanosti i istraživanja, te postizanja najbolje moguće uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda pri dijagnosticiranju bolesti ljudi ili životinja, nadležno bi tijelo trebalo moći donijeti uvjete za uzorke takvih tvari namijenjene istraživanju, te u obrazovne i dijagnostičke svrhe. Međutim, ti se uvjeti ne smiju donijeti za uzorke patogenih organizama, na koje se primjenjuju posebna pravila utvrđena u Direktivi Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravstvo kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (15).

(20)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za izložbe, pod uvjetom da nisu namijenjeni trgovini, i nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za posebne studije ili analize izuzeti su Direktivom 97/78/EZ od veterinarskih pregleda na graničnim inspekcijskim postajama na ulazu u Uniju. Tom se Direktivom predviđa donošenje provedbenih mjera za ta izuzeća. U ovoj je Uredbi potrebno utvrditi odgovarajuće uvjete za uvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda namijenjenih za izložbe i posebne studije ili analize kako bi se spriječilo širenje neprihvatljivih rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja prilikom unosa tih proizvoda u Uniju. Radi dosljednosti zakonodavstva Unije i pružanja pravne sigurnosti subjektima, te je uvjete i provedbene mjere za Direktivu 97/78/EZ potrebno utvrditi u ovoj Uredbi.

(21)

S nusproizvodima životinjskog podrijetla treba nakon sakupljanja postupati u skladu s odgovarajućim uvjetima kojima se sprečava širenje neprihvatljivih rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja. Objekti ili pogoni u kojima se obavljaju određene radnje prije daljnje prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla trebali bi biti izrađeni i djelovati tako da se spriječi takvo širenje. To se odnosi i na objekte ili pogone u kojima se obavljaju radnje koje uključuju postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Zajednice, uz iznimku postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nastaju u sklopu kurativnih djelatnosti privatnih veterinara.

(22)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 subjekti su dužni osigurati sljedivost nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda u svim fazama lanca proizvodnje, uporabe i odlaganja kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji na zajedničkom tržištu u slučaju događaja povezanih sa stvarnim ili mogućim rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja. Stoga sljedivost ne bi trebali osiguravati samo subjekti koji stvaraju, sakupljaju ili prevoze nusproizvode životinjskog podrijetla, već i subjekti koji odlažu nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode spaljivanje, suspaljivanjem ili odlaganjem na odlagališta.

(23)

Potrebno je održavati čistoću spremnika i prijevoznih sredstava koji se koriste za nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode kako bi se spriječila kontaminacija. Ako su namijenjeni prijevozu određenog materijala, kao što su tekući nusproizvodi životinjskog podrijetla koji ne predstavljaju neprihvatljivi zdravstveni rizik, subjekti mogu prilagoditi svoje mjere za sprečavanje kontaminacije stvarnom riziku koji proizlazi iz toga materijala.

(24)

Državama bi članicama trebalo biti dopušteno da od subjekata zatraže uporabu integriranog računalnog veterinarskog sustava (TRACES), koji je uveden Odlukom Komisije 2004/292/EZ od 30. ožujka 2004. o uvođenju sustava TRACES i o izmjeni Odluke 92/486/EEZ (16) (dalje u tekstu: „sustav TRACES”), kako bi pružili dokaz o prispijeću pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda na odredište. Druga je mogućnost da se kao dokaz o prispijeću pošiljaka upotrijebi četvrti primjerak komercijalnog dokumenta, koji se vraća proizvođaču. Iskustvo s tim dvjema mogućnostima trebalo bi ocijeniti nakon prve godine provedbe ove Uredbe.

(25)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se određeni parametri za postupanje s topljenom masti, ribljim uljem i proizvodima od jaja, kojima se osigurava primjereni nadzor nad mogućim zdravstvenim rizicima kada se takvi proizvodi koriste u svrhe različite od prehrane ljudi. Te bi parametre trebalo odobriti kao alternative postupcima obrade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji su predviđeni ovom Uredbom.

(26)

Kolostrum i proizvodi od kolostruma moraju biti dobiveni od stada goveda koja su slobodna od određenih bolesti navedenih u Direktivi Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (17).

(27)

U zdravstvenim je pravilima o trgovini neprerađenim stajskim gnojem potrebno ažurirati upute na Direktivu Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (18), Direktivu Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani uporabe određenih tvari na farmskim životinjama koje imaju hormonalno ili tireostatsko djelovanje ili beta-agonista (19) i Direktivu Vijeća 93/32/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živih životinja i proizvodima životinjskog podrijetla (20), te uputu na Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje (21).

(28)

S određenim materijalima iz uvoza za proizvodnju hrane za kućne ljubimce trebalo bi postupati i koristiti ih u skladu s uvjetima koji su primjereni s obzirom na rizik koji takvi materijali mogu predstavljati. Posebno je potrebno osigurati njihovo sigurno usmjeravanje u odredišne objekte ili pogone u kojima se ti materijali i materijal kategorije 3 upotrebljava u proizvodnji hrane za kućne ljubimce. U pogledu odredišnih objekata ili pogona, nadležnom bi tijelu trebalo omogućiti da odobri skladištenje materijala iz uvoza zajedno s materijalom kategorije 3, pod uvjetom da je osigurana sljedivost materijala iz uvoza.

(29)

U Uredbi (EZ) br. 1069/2009 navode se određeni dobiveni proizvodi koje je moguće stavljati na tržište u skladu s uvjetima utvrđenima u drugim propisima Unije. U tim se propisima također utvrđuju uvjeti za uvoz, sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda za proizvodnju takvih dobivenih proizvoda. Međutim, Uredba (EZ) br. 1069/2009 se primjenjuje ako u tim drugim propisima Unije nisu utvrđeni uvjeti u vezi s rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja čiju pojavu mogu uzrokovati takve sirovine. Budući da takvi uvjeti nisu utvrđeni za materijale koji su prošli određene faze prerade prije nego što ispune uvjete za stavljanje na tržište iz tih drugih propisa Unije, potrebno ih je utvrditi u ovoj Uredbi. Posebno treba donijeti uvjete za uvoz i postupanje s takvim materijalima u Uniji u skladu sa strogim zahtjevima nadzora i dokumentacije kako bi se spriječilo širenje mogućih zdravstvenih rizika povezanih s tim materijalima.

(30)

U ovoj je Uredbi posebno potrebno utvrditi primjerene zdravstvene uvjete za materijale koji se koriste u proizvodnji lijekova u skladu s Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za ljudsku uporabu (22), veterinarsko-medicinskih proizvoda u skladu s Direktivom 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (23), medicinskih proizvoda u skladu s Direktivom Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (24), in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda u skladu s Direktivom 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (25), aktivnih implatabilnih medicinskih proizvoda u skladu s Direktivom Vijeća 90/385/EZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica o aktivnim implatabilnim medicinskim proizvodima (26) ili laboratorijskih reagensa („gotovi proizvodi”). Ako se rizici koji proizlaze iz takvih materijala smanje zahvaljujući pročišćavanju, koncentraciji u proizvodu ili uvjetima u kojima se s njima postupa i u kojima se odlažu, moraju se primjenjivati samo zahtjevi iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe u pogledu sljedivosti. U tom se slučaju ne bi trebali primjenjivati zahtjevi u vezi s odvajanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla različitih kategorija u objektu ili pogonu koji proizvodi gotove proizvode budući da se naknadna uporaba materijala u druge svrhe, posebno njihova uporaba u hrani ili hrani za životinje, može spriječiti urednom primjenom pravila od strane subjekta, za što je odgovorno nadležno tijelo. Pošiljke takvih materijala koje se uvoze u Uniju trebale bi biti predmet veterinarskih pregleda na ulaznoj graničnoj inspekcijskoj postaji u skladu s Direktivom 97/78/EZ kako bi se provjerilo da li ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve za stavljanje na tržište Unije.

(31)

Određene bolesti kojima su podložni kopitari potrebno je obvezno prijaviti u skladu s Direktivom Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (27). Proizvodi od krvi kopitara namijenjeni u svrhe različite od hranidbe životinja, kao što su proizvodi od krvi namijenjeni za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda, moraju biti dobiveni od kopitara koji nisu pokazivali kliničke znakove tih bolesti kako bi se smanjio rizik od prijenosa tih bolesti.

(32)

Potrebno je dopustiti stavljanje na tržište svježih koža u svrhe različite od prehrane ljudi, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete zdravlja životinja za svježe meso utvrđene u skladu s Direktivom Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (28) budući da se tim uvjetima osigurava primjereno smanjenje mogućih zdravstvenih rizika.

(33)

Potrebno je primjenjivati zdravstvena pravila utvrđena ovom Uredbom, a kojima se uklanjanju mogući rizici, na proizvodnju i stavljanje na tržište lovačkih trofeja i drugih preparata od životinja, pored pravila za zaštitu određenih vrsta divljih životinja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (29), zbog drukčijeg cilja te Uredbe. Veterinarsko-zdravstvena ograničenja ne bi se trebala primjenjivati na anatomske preparate životinja ili nusproizvode životinjskog podrijetla koji su podvrgnuti postupku kao što je plastinacija, čime se mogući rizici uklanjaju u jednakoj mjeri, kako bi se olakšala uporaba takvih preparata, posebno u obrazovne svrhe.

(34)

Nusproizvodi pčelarstva koji se stavljaju na tržište trebali bi biti slobodni od određenih bolesti kojima su pčele podložne, a koje su navedene u Direktivi Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ (30).

(35)

Europski parlament i Vijeće zatražili su od Komisije da odredi krajnju točku u proizvodnom lancu za oleokemijske proizvode nakon koje se na njih više ne primjenjuju zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1069/2009. Odluku o krajnjoj točki treba donijeti čim bude dostupna ocjena mogućnosti oleokemijskih postupaka za smanjenje mogućih zdravstvenih rizika koji mogu biti prisutni u prerađenoj životinjskoj masti bilo koje kategorije materijala.

(36)

U ovoj je Uredbi potrebno navesti uputu na Uredbu Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos nekih životinja i svježeg mesa u Europsku uniju te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (31) kako bi se odobrio uvoz određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda iz tih trećih zemalja i drugih područja budući da su rizici povezani s tim proizvodima jednaki mogućim rizicima povezanima s uvozom živih životinja ili svježega mesa.

(37)

Potrebno je navesti uputu na dodatne popise trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz određenih materijala životinjskog podrijetla kako bi se utvrdile treće zemlje iz kojih je dopušten uvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla odnosnih vrsta, i to na temelju sličnih razmatranja zdravstvenih rizika te kako bi se osigurala dosljednost zakonodavstva Unije. Takvi su popisi utvrđeni Odlukom Komisije 2004/211/EZ od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni Odluke 93/195/EEZ i 94/63/EZ (32), Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (33), Odlukom Komisije 2006/766/EZ od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dopušten uvoz dvoljušturnih školjkaša, bodljikaša (Echinodermata), plaštenjaka, morskih puževa (gastropoda) i proizvoda ribarstva (34), Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (35) i Uredbom Komisije (EZ) br. 119/2009 od 9. veljače 2009. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova za uvoz mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Zajednicu ili njegov provoz kroz Zajednicu te zahtjeva za veterinarsko certificiranje (36).

(38)

Budući da otpad iz fotografske industrije, koja koristi određene nusproizvode životinjskog podrijetla, kao što je goveđa kralježnica, ne predstavlja samo rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, veći i za okoliš, potrebno ga je odlagati ili izvoziti u treću zemlju iz koje potječu nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (37).

(39)

U pravilima o provozu određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kroz Europsku uniju između državnih područja Ruske Federacije treba navesti uputu na popis graničnih inspekcijskih postaja iz Odluke Komisije 2009/821/EZ od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru TRACES-a (38). Za takav je provoz potrebno koristiti Zajednički veterinarski dokument o ulasku iz Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (39).

(40)

Ovom je Uredbom potrebno utvrditi da se zdravstveni certifikati, koje moraju pratiti pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda na mjestu ulaska u Uniju na kojemu se vrše veterinarski pregledi, izdaju u skladu s načelima certificiranja koja su jednaka onima utvrđenima Direktivom Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (40).

(41)

Radi dosljednosti zakonodavstva Zajednice, službene bi kontrole nad čitavim lancem nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda trebalo vršiti u skladu s općim obvezama za službene kontrole, koje su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (41).

(42)

Stoga je u ovoj Uredbi potrebno donijeti provedbene mjere za Uredbu (EZ) br. 1069/2009.

(43)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1774/2002 s učinkom od 4. ožujka 2011.

(44)

Nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 1774/2002 doneseni su određeni provedbeni akt, tj. Uredba Komisije (EZ) br. 811/2003 (42) o zabrani recikliranja unutar iste životinjske vrste za ribe, te zakopavanju i spaljivanju određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, Odluka Komisije 2003/322/EZ (43) o hranidbi određenih vrsta ptica lešinara određenim materijalom kategorije 1, Odluka Komisije 2003/324/EZ (44) o odstupanju od zabrane recikliranja unutar iste životinjske vrste za krznaše, Uredbe Komisije (EZ) br. 79/2005 (45) o mlijeku i proizvodima na bazi mlijeka, (EZ) br. 92/2005 (46) o načinu odlaganja ili uporabe, (EZ) br. 181/2006 (47) o organskim gnojivima i poboljšivačima tla, osim stajskog gnoja, (EZ) br. 1192/2006 (48) o popisima odobrenih objekata i (EZ) br. 2007/2006 (49) o uvozu i provozu određenih međuproizvoda kategorije 3.

(45)

Nadalje, donesene su određene prijelazne mjere, odnosno Uredba Komisije (EZ) br. 878/2004 (50) o uvozu određenih materijala kategorije 1 i kategorije 2 i postupanju s njima, Odluka Komisije 2004/407/EZ (51) o uvozu određenih materijala za proizvodnju želatine za fotografske namjene i Uredba Komisije (EZ) br. 197/2006 (52) o postupanju s bivšom hranom i njezinom odlaganju, radi donošenja mjera razmjernih riziku za određene posebne uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla.

(46)

Radi pojednostavljenja pravila Unije o nusproizvodima životinjskog podrijetla, kako je zatražilo predsjedništvo Vijeća u vrijeme donošenja Uredbe (EZ) br. 1069/2009, te su provedbene i prijelazne mjere ponovno pregledane. Sada ih prema potrebi ovom Uredbom treba staviti izvan snage i zamijeniti radi uspostave usklađenog pravnog okvira za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda.

(47)

Uredba (EZ) br. 1069/2009 primjenjuje se od 4. ožujka 2011. te bi se sukladno tomu i ova Uredba trebala primjenjivati od toga datuma. Nadalje, potrebno je utvrditi prijelazno razdoblje kako bi se interesnim stranama dalo dovoljno vremena da se prilagode novim pravilima utvrđenima ovom Uredbom, te kako bi se omogućilo stavljanje na tržište određenih proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa zdravstvenim pravilima Unije koja su bila na snazi prije toga datuma i neprekinuti uvoz nakon što stupe na snagu zahtjevi iz ove Uredbe.

(48)

Određeni proizvodi iz Uredbe (EZ) br. 878/2004 trebali bi se i dalje stavljati na tržište i uvoziti u skladu s nacionalnim mjerama budući da rizici povezani s ograničenom količinom materijala trenutačno omogućuju njihovo uređenje na nacionalnoj razini do mogućeg budućeg usklađivanja. Do donošenja mjera za sakupljanje i odlaganje određenih ograničenih količina proizvoda životinjskog podrijetla iz sektora maloprodaje na temelju daljnjih dokaza nadležno bi tijelo trebalo i dalje biti u mogućnosti dopuštati druge načine sakupljanja i odlaganja takvih proizvoda, pod uvjetom da je osigurana jednaka razina zaštite javnoga zdravlja i zdravlja životinja.

(49)

U skladu sa zahtjevom koji je Europski parlament uložio kada je pri prvome čitanju odobrio Uredbu (EZ) br. 1069/2009 i uzimajući u obzir podrobnije prijedloge Parlamenta za rješavanje određenih tehničkih pitanja, nacrt ove Uredbe predstavljen je 27. rujna 2010. njegovome Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane radi razmjene gledišta.

(50)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju provedbene mjere:

(a)

za pravila o javnom zdravlju i zdravlju životinja u vezi s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

(b)

u vezi s određenim uzorcima i predmetima koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na graničnim inspekcijskim postajama, kako je utvrđeno u članku 16. stavku 1. točkama (e) i (f) Direktive 97/78/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Priloga I.

Članak 3.

Krajnja točka u proizvodnom lancu za određene dobivene proizvode

Sljedeće je dobivene proizvode, osim onih iz uvoza, dopušteno stavljati na tržište bez ograničenja, kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009:

(a)

biodizel koji ispunjava zahtjeve za odlaganje i uporabu dobivenih proizvoda iz stavka 2. točke (b) odjeljka 3. poglavlja IV. Priloga IV.;

(b)

prerađenu hranu za kućne ljubimce koja ispunjava posebne zahtjeve za prerađenu hranu za kućne ljubimce iz stavka 7. točke (a) poglavlja II. Priloga XIII.;

(c)

žvakalice za pse koji ispunjavaju posebne zahtjeve za žvakalice za pse iz stavka 7. točke (b) poglavlja II. Priloga XIII.;

(d)

kože papkara i kopitara koje ispunjavaju posebne zahtjeve za krajnju točku za te proizvode iz točke C poglavlja V. Priloga XIII.;

(e)

vunu i dlaku koje ispunjavaju posebne zahtjeve za krajnju točku za te proizvode iz točke B poglavlja VII. Priloga XIII.;

(f)

perje i paperje koje ispunjava posebne zahtjeve za krajnju točku za te proizvode iz točke C poglavlja VII. Priloga XIII.;

(g)

krzno koje ispunjava uvjete iz poglavlja VIII. Priloga XIII.

Članak 4.

Ozbiljne prenosive bolesti

Bolesti koje je OIE naveo u članku 1.2.3. Priručnika za zdravlje kopnenih životinja, izdanja iz 2010., i poglavlju 1.3. Priručnika za zdravlje akvatičnih životinja, izdanja iz 2010., smatraju se ozbiljnim prenosivim bolestima za potrebe općih veterinarsko-zdravstvenih ograničenja, kako su utvrđene u članku 6. stavku 1. točki (b) podtočki ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

POGLAVLJE II.

ODLAGANJE I UPORABA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OD NJIH DOBIVENIH PROIZVODA

Članak 5.

Ograničenja uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda

1.   Subjekti u državama članicama, navedeni u poglavlju I. Priloga II., moraju ispuniti uvjete za hranidbu krznaša određenim materijalima dobivenima s trupova ili dijelova trupova životinja iste vrste iz toga poglavlja.

2.   Subjekti moraju udovoljiti ograničenjima u vezi s hranidbom životinja iz uzgoja krmnim travama sa zemljišta na kojemu su korištena određena organska gnojiva ili poboljšivači tla, kako je utvrđeno u poglavlju II. Priloga II.

Članak 6.

Odlaganje spaljivanjem i suspaljivanjem

1.   Nadležno je tijelo dužno osigurati da se spaljivanje i suspaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda vrše samo:

(a)

u spalionicama i suspalionicama koje imaju dozvolu u skladu s Direktivom 2000/76/EZ; ili

(b)

za pogone koji ne moraju imati dozvolu na temelju Direktive 2000/76/EZ, u spalionicama i suspalionicama koje je nadležno tijelo odobrilo za odlaganje spaljivanjem, ili za odlaganje ili oporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda, ako se radi o otpadu, suspaljivanjem u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) ili (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

2.   Nadležno tijelo odobrava samo spalionice i suspalionice iz stavka 1. točke (b) u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) ili (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ako ispunjavaju zahtjeve iz Priloga III. ovoj Uredbi.

3.   Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u spalionicama i suspalionicama moraju ispuniti opće zahtjeve za spaljivanje i suspaljivanje iz poglavlja I. Priloga III.

4.   Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u spalionicama i suspalionicama visokog kapaciteta moraju ispuniti zahtjeve iz poglavlja II. Priloga III.

5.   Subjekti u poslovanju s nusproizvodima spalionicama i suspalionicama niskog kapaciteta moraju ispuniti zahtjeve iz poglavlja III. Priloga III.

Članak 7.

Odlaganje određenih materijala kategorija 1 i 3 na odlagališta

Odstupajući od članka 12. i članka 14. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nadležno tijelo može odobriti odlaganje sljedećih materijala kategorija 1 i 3 na odobreno odlagalište:

(a)

hrane za kućne ljubimce iz uvoza ili proizvedene od materijala iz uvoza ako se radi o hrani proizvedenoj od materijala kategorije 1 iz članka 8. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

(b)

materijala kategorije 3 iz članka 10. točaka (f) i (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 pod uvjetom da:

i.

takvi materijali nisu bili u doticaju s ikojim nusproizvodom životinjskog podrijetla iz članaka 8. i 9. i članka 10. točaka (a) do (e) i točaka (h) do (p) te Uredbe;

ii.

u vrijeme kada su određeni za odlaganje, materijali:

iz članka 10. točke (f) te Uredbe prerađeni su kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. točki (m) Uredbe (EZ) br. 852/2004, i

iz članka 10. točke (g) te Uredbe prerađeni su u skladu s poglavljem II. Priloga X. ovoj Uredbi ili u skladu s posebnim zahtjevima za hranu za kućne ljubimce iz poglavlja II. Priloga XIII. ovoj Uredbi; i

iii.

odlaganje takvih materijala ne predstavlja rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja.

Članak 8.

Zahtjevi za pogone za preradu i druge objekte

1.   Subjekti su dužni osigurati da pogoni za preradu i drugi objekti pod njihovim nadzorom ispunjavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u poglavlju I. Priloga IV.:

(a)

opće uvjete prerade iz odjeljka 1.;

(b)

zahtjeve za pročišćavanje otpadnih voda iz odjeljka 2.;

(c)

posebne zahtjeve za preradu materijala kategorija 1 i 2 iz odjeljka 3.;

(d)

posebne zahtjeve za preradu materijala kategorije 3 iz odjeljka 4.

2.   Nadležno tijelo odobrava pogone za preradu i druge objekte samo ako ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. Priloga IV:

Članak 9.

Higijenski zahtjevi i zahtjevi u vezi s preradom za pogone za preradu i druge objekte

Subjekti su dužni osigurati da objekti i pogoni pod njihovim nadzorom ispunjavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.:

(a)

higijenske zahtjeve i zahtjeve u vezi s preradom iz poglavlja II.;

(b)

standardne metode prerade iz poglavlja III. ako se takve metode koriste u objektu ili pogonu;

(c)

alternativne metode prerade iz poglavlja IV. ako se takve metode koriste u objektu ili pogonu.

Članak 10.

Zahtjevi u vezi s pretvorbom nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda u bioplin i kompost

1.   Subjekti su dužni osigurati da objekti i pogoni pod njihovim nadzorom ispunjavaju sljedeće zahtjeve u vezi s pretvorbom nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda u bioplin ili kompost iz Priloga V.:

(a)

zahtjeve za pogone za proizvodnju bioplina i kompostane iz poglavlja I.;

(b)

higijenske zahtjeve za pogone za proizvodnju bioplina i kompostane iz poglavlja II.;

(c)

standardne parametre pretvorbe iz odjeljka 1. poglavlja III.;

(d)

norme za ostatke digestije i kompost iz odjeljka 3. poglavlja III.

2.   Nadležno tijelo odobrava pogone za proizvodnju bioplina i kompostane samo ako ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu V.

3.   Nadležno tijelo može odobriti uporabu alternativnih parametara pretvorbe za pogone za proizvodnju bioplina i kompostane ako su ispunjeni zahtjevi iz odjeljka 2. poglavlja III. Priloga V.

POGLAVLJE III.

ODSTUPANJA OD ODREĐENIH ODREDABA UREDBE (EZ) br. 1069/2009

Članak 11.

Posebna pravila o uzorcima za istraživanja i dijagnostiku

1.   Nadležno tijelo može odobriti prijevoz, uporabu i odlaganje uzoraka za istraživanja i dijagnostiku pod uvjetima kojima se osigurava nadzor nad rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja.

Nadležno tijelo mora posebno osigurati da subjekti ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja I. Priloga VI.

2.   Subjekti moraju ispunjavati posebna pravila o uzorcima za istraživanja i dijagnostiku iz poglavlja I. Priloga VI.

3.   Subjekti mogu otpremati u drugu državu članicu uzorke za istraživanja i dijagnostiku koji se sastoje od nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda navedenih u nastavku, bez da o tome obavijeste nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, te bez da o tome bude obaviješteno nadležno tijelo odredišne države članice putem sustava TRACES i da odobri prijem pošiljke u skladu s člankom 48. stavcima 1. i 3. te Uredbe:

(a)

materijale kategorija 1 i 2 i mesno-koštano brašno ili životinjsku mast dobivenu od materijala kategorija 1 i 2;

(b)

prerađene životinjske bjelančevine.

Članak 12.

Posebna pravila o trgovačkim uzorcima i izložbenim predmetima

1.   Nadležno tijelo može odobriti prijevoz, uporabu i odlaganje trgovačkih uzoraka i izložbenih predmeta pod uvjetima kojima se osigurava nadzor nad rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja.

Nadležno tijelo mora posebno osigurati da subjekti ispunjavaju zahtjeve iz stavaka 2., 3. i 4. odjeljka 1. poglavlja I. Priloga VI.

2.   Subjekti moraju ispunjavati posebna pravila o trgovačkim uzorcima i izložbenim predmetima iz odjeljka 2. poglavlja I. Priloga VI.

3.   Subjekti mogu otpremati u drugu državu članicu trgovačke uzorke koji se sastoje od nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda navedenih u nastavku, bez da o tome obavijeste nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, te bez da o tome bude obaviješteno nadležno tijelo odredišne države članice putem sustava TRACES i da odobri prijem pošiljke u skladu s člankom 48. stavcima 1. i 3. te Uredbe:

(a)

materijale kategorija 1 i 2 i mesno-koštano brašno ili životinjsku mast dobivenu od materijala kategorija 1 i 2;

(b)

prerađene životinjske bjelančevine.

Članak 13.

Posebna pravila o hranidbi životinja

1.   Subjekti mogu hraniti životinje navedene u nastavku materijalom kategorije 2 pod uvjetom da takav materijal potječe od životinja koje nisu ubijene ili koje nisu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnosti bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje, te ako su ispunjeni opći zahtjevi iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga VI. i svi ostali uvjeti koje donese nadležno tijelo:

(a)

životinje u zoološkim vrtovima;

(b)

krznaše;

(c)

pse iz priznatih uzgajališta ili lovačke pse;

(d)

pse i mačke u skloništima za napuštene životinje;

(e)

ličinke i crve za ribičke mamce.

2.   Subjekti mogu hraniti životinje navedene u nastavku materijalom kategorije 3 ako su ispunjeni opći zahtjevi iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga VI. i svi ostali uvjeti koje donese nadležno tijelo:

(a)

životinje u zoološkim vrtovima;

(b)

krznaše;

(c)

pse iz priznatih uzgajališta ili lovačke pse;

(d)

pse i mačke u skloništima za napuštene životinje;

(e)

ličinke i crve za ribičke mamce.

Članak 14.

Hranidba određenih vrsta životinja na mjestima za hranidbu i izvan njih, te u zoološkim vrtovima

1.   Nadležno tijelo može odobriti uporabu materijala kategorije 1 koji se sastoji od čitavih trupova ili dijelova trupova mrtvih životinja koji sadrže specificirani rizični materijal za hranidbu:

(a)

na mjestima za hranidbu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara i drugih vrsta koje žive u svojem prirodnom staništu s ciljem promicanja biološke raznolikosti ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 2. poglavlja II. Priloga VI.;

(b)

izvan mjesta za hranidbu, prema potrebi bez prethodnoga sakupljanja mrtvih životinja, divljih životinja iz stavka 1. točke (a) odjeljka 2. poglavlja II. Priloga VI. ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 3. toga poglavlja.

2.   Nadležno tijelo može odobriti uporabu materijala kategorije 1 koji se sastoji od čitavih trupova ili dijelova trupova mrtvih životinja koji sadrže specificirani rizični materijal i uporabu materijala koji potječe od životinja iz zooloških vrtova za hranidbu životinja u zoološkim vrtovima ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 4. poglavlja II. Priloga VI.

Članak 15.

Posebna pravila o sakupljanju i odlaganju

Ako nadležno tijelo odobri odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla odstupanjem iz članka 19. stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, to odlaganje mora biti u skladu sa sljedećim posebnim pravilima iz poglavlja III. Priloga VI.:

(a)

posebnim pravilima o odlaganju nusproizvoda životinjskog podrijetla iz odjeljka 1.;

(b)

pravilima o spaljivanju i zakopavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla u udaljenim područjima iz odjeljka 2.;

(c)

pravilima o spaljivanju i zakopavanju pčela i nusproizvoda pčelarstva iz odjeljka 3.

POGLAVLJE IV.

ODOBRAVANJE ALTERNATIVNIH METODA

Članak 16.

Standardni obrazac zahtjeva za odobrenje alternativnih metoda

1.   Zahtjeve za odobrenje alternativnih metoda uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda, kako je navedeno u članku 20. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, podnose države članice ili zainteresirane stranke u skladu sa zahtjevima standardnog obrasca za zahtjeve za odobrenje alternativnih metoda iz Priloga VII.

2.   Države članice određuju nacionalne kontaktne točke koje će pružati podatke o nadležnom tijelu odgovornom za ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje alternativnih metoda uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla.

3.   Komisija će na svojim web stranicama objaviti popis nacionalnih kontaktnih točaka.

POGLAVLJE V.

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ, IDENTIFIKACIJA I SLJEDIVOST

Članak 17.

Zahtjevi u vezi s komercijalnim dokumentima i zdravstvenim certifikatima, identifikacijom, sakupljanjem i prijevozom nusproizvoda životinjskog podrijetla, te sljedivosti

1.   U pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, subjekti su dužni osigurati:

(a)

da ispunjavaju zahtjeve u vezi sa sakupljanjem, prijevozom i identifikacijom iz poglavlja I. i II. Priloga VIII.;

(b)

da ih tijekom prijevoza prate komercijalni dokumenti ili zdravstveni certifikati u skladu sa zahtjevima iz poglavlja III. Priloga VIII.

2.   Subjekti koji otpremaju, prevoze ili primaju nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode moraju voditi evidenciju pošiljki i s njima povezanih komercijalnih dokumenata ili zdravstvenih certifikata u skladu sa zahtjevima iz poglavlja IV. Priloga VIII.

3.   Subjekti moraju ispuniti zahtjeve za označivanjem određenih dobivenih proizvoda iz poglavlja V. Priloga VIII.

POGLAVLJE VI.

REGISTRACIJA I ODOBRENJE OBJEKATA I POGONA

Članak 18.

Zahtjevi u vezi s odobrenjem jednoga ili više objekata i pogona koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla na istoj lokaciji

Nadležno tijelo može izdati odobrenje za više objekata ili pogona koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla na istoj lokaciji pod uvjetom da je prijenos rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja među objektima ili pogonima spriječen njihovim rasporedom i postupanjem s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima u samim objektima ili pogonima.

Članak 19.

Zahtjevi u vezi s određenim odobrenim objektima i pogonima koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim prerađevinama

Subjekti su dužni osigurati da objekti i pogoni pod njihovim nadzorom, koje je odobrilo nadležno tijelo, ispunjavaju zahtjeve utvrđene u sljedećim poglavljima Priloga IX. ovoj Uredbi ako obavljaju jednu ili više sljedećih aktivnosti iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009:

(a)

u poglavlju I. ako proizvode hranu za kućne ljubimce, kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (e) te Uredbe;

(b)

u poglavlju II. ako skladište nusproizvode životinjskog podrijetla, kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (i) te Uredbe i ako postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla nakon njihova sakupljanja vršenjem sljedećih radnji, kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (h) te Uredbe:

i.

sortiranja;

ii.

rasijecanja;

iii.

rashlađivanja;

iv.

smrzavanja;

v.

soljenja;

vi.

konzerviranja drugim postupcima;

vii.

uklanjanja kože ili uklanjanja specificiranog rizičnog materijala;

viii.

radnji koje uključuju postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla, a koje se vrše u skladu s obvezama utvrđenima veterinarskim zakonodavstvom Unije;

ix.

higijenizacije/pasterizacije nusproizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za pretvorbu u bioplin/kompost prije takve pretvorbe ili kompostiranja u drugome objektu ili pogonu u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

x.

prosijavanja;

(c)

u poglavlju III. ako skladište dobivene proizvode za određene namjene, kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (j) te Uredbe.

Članak 20.

Zahtjevi u vezi s određenim registriranim objektima i pogonima koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima

1.   Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u registriranim pogonima ili objektima, ili drugi registrirani subjekti moraju postupati s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima u skladu s uvjetima iz poglavlja IV. Priloga IX.

2.   Registrirani subjekti koji prevoze nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode, osim između prostora istoga subjekta, moraju posebno ispuniti uvjete iz stavka 2. poglavlja IV. Priloga IX.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na:

(a)

odobrene subjekte kojima je prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda pomoćna djelatnost;

(b)

subjekte koji su registrirani za djelatnosti prijevoza u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005.

4.   Nadležno tijelo može osloboditi sljedeće subjekte od obveze obavješćivanja iz članka 23. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009:

(a)

subjekte koji postupaju s lovačkim trofejima ili drugim preparatima iz poglavlja VI. Priloga XIII. ovoj Uredbi ili ih izrađuju u privatne ili nekomercijalne svrhe;

(b)

subjekte koji postupaju sa uzorcima za istraživanja i dijagnostiku za obrazovne namjene ili ih zbrinjavaju.

POGLAVLJE VII.

STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 21.

Prerada i stavljanje na tržište nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda za hranidbu životinja iz uzgoja, osima krznaša

1.   Subjekti moraju ispuniti sljedeće zahtjeve za stavljanje na tržište, osim uvoza, nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda namijenjenih za hranidbu životinja iz uzgoja, osim krznaša, kako je utvrđeno u članku 31. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, navedene u Prilogu X. ovoj Uredbi:

(a)

opće zahtjeve za preradu i stavljanje na tržište iz poglavlja I.;

(b)

posebne zahtjeve za prerađene životinjske bjelančevine i druge dobivene proizvode iz poglavlja II.;

(c)

zahtjeve za određenu hranu za ribe i ribičke mamce iz poglavlja III.

2.   Nadležno tijelo može odobriti stavljanje na tržište, osim uvoza, mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka i mliječnih prerađevina koji su razvrstani kao materijal kategorije 3 u skladu s člankom 10. točkama (e), (f) i (h) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, a koji nisu prerađeni u skladu s općim zahtjevima iz dijela I. odjeljka 4. poglavlja II. Priloga X. ovoj Uredbi, pod uvjetom da ti materijali ispunjavaju zahtjeve za primjenu odstupanja za stavljanje na tržište mlijeka prerađenog u skladu s nacionalnim normama iz dijela II. toga odjeljka.

Članak 22.

Stavljanje na tržište i uporaba organskih gnojiva i poboljšivača tla

1.   Subjekti moraju ispuniti zahtjeve za stavljanje na tržište, osim uvoza, organskih gnojiva i poboljšivača tla, te za uporabu takvih proizvoda, a posebno njihovu uporabu u tlu, kako je utvrđeno u članku 15. stavku 1. točki (i) i članku 32. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, navedene u Prilogu XI. ovoj Uredbi.

2.   Na stavljanje na tržište, uključujući uvoz, guana divljih morskih ptica ne primjenjuju se zahtjevi zdravlja životinja.

3.   Nadležno tijelo države članice u kojoj će se organsko gnojivo ili poboljšivač tla, proizvedeni od mesno-koštanoga brašna dobivenog od materijala kategorije 2 ili od prerađenih životinjskih bjelančevina, nanositi na zemlju, mora odobriti jednu ili više sastavnica koje će se miješati s tim materijalima u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, te u skladu s mjerilima iz stavka 3. odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XI. ovoj Uredbi.

4.   Odstupajući od članka 48. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nadležna tijela države članice podrijetla i odredišne države članice koje imaju zajedničku granicu mogu odobriti otpremu stajskog gnoja među poljoprivrednim gospodarstvima koja se nalaze u graničnim regijama tih dviju država članica, uz primjenu odgovarajućih uvjeta za nadzor svih mogućih rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja, kao što su obveze odnosnih subjekata da vode odgovarajuću evidenciju, a koji su utvrđeni u bilateralnom sporazumu.

5.   Kako je utvrđeno u članku 30. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nadležna će tijela država članica prema potrebi poticati razvoj, širenje i uporabu nacionalnih vodiča za dobru poljoprivrednu praksu kod uporabe organskih gnojiva i poboljšivača tla.

Članak 23.

Međuproizvodi

1.   Međuproizvodi koji se uvoze u Uniju ili su u provozu kroz Uniju moraju ispunjavati uvjete kojima se nadziru mogući rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja iz Priloga XII. ovoj Uredbi.

2.   S međuproizvodima koji su prevezeni u objekt ili pogon iz stavka 3. Priloga XII. ovoj Uredbi može se postupati bez daljnjih ograničenja na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe pod uvjetom da:

(a)

objekt ili pogon ima odgovarajuće prostore za primitak međuproizvoda, čime se sprečava širenje bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;

(b)

međuproizvodi ne predstavljaju ikoji rizik od širenja bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje zahvaljujući pročišćavanju ili drugom postupku kojemu su nusproizvodi životinjskog podrijetla u međuproizvodu podvrgnuti, koncentraciji nusproizvoda životinjskog podrijetla u međuproizvodu ili odgovarajućim biosigurnosnim mjerama za postupanja s međuproizvodima;

(c)

objekt ili pogon vodi evidenciju o količinama primljenih materijala, njihovoj kategoriji (prema potrebi) i objektu, pogonu ili subjektu kojemu su isporučeni njihovi proizvodi; i

(d)

se neupotrijebljeni međuproizvodi ili drugi viškovi materijala iz objekta ili pogona, kao što su proizvodima kojima je istekao rok valjanosti, zbrinjavaju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

3.   Subjekt ili vlasnik objekta ili pogona odredišta za međuproizvode, ili njihov zastupnik moraju upotrijebiti i/ili otpremiti međuproizvode isključivo za daljnje miješanje, premazivanje, sastavljanje, pakiranje ili označivanje.

Članak 24.

Hrana za kućne ljubimce i drugi dobiveni proizvodi

1.   Zabranjena je uporaba materijala kategorije 1 iz članka 8. točaka (a), (b), (d) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za proizvodnju dobivenih proizvoda namijenjenih za prehranu ili uporabu ljudi ili životinja, osim za dobivene proizvode iz članaka 33. i 36. te Uredbe.

2.   Ako se nusproizvod životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvod mogu koristiti za hranidbu životinja iz uzgoja ili u druge svrhe iz članka 36. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, stavljaju se na tržište, osim uvoza, u skladu s posebnim zahtjevima za prerađene životinjske bjelančevine i druge dobivene proizvode iz poglavlja II. Priloga X. ovoj Uredbi, pod uvjetom da u Prilogu XIII. ovoj Uredbi nisu propisani posebni zahtjevi za takve proizvode.

3.   Subjekti moraju ispuniti zahtjeve za stavljanje na tržište, osim uvoza, hrane za kućne ljubimce, kako je utvrđeno u članku 40. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, navedene u poglavljima I. i II. Priloga XIII. ovoj Uredbi.

4.   Subjekti moraju ispuniti zahtjeve za stavljanje na tržište, osim uvoza, dobivenih proizvoda, kako je utvrđeno u članku 40. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, navedene u poglavlju I. i poglavljima III. do XII. Priloga XIII. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE VIII.

UVOZ, PROVOZ I IZVOZ

Članak 25.

Uvoz, provoz i izvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda

1.   Zabranjen je uvoz u Uniju i provoz kroz Uniju sljedećih nusproizvoda životinjskog podrijetla:

(a)

neprerađenog stajskog gnoja;

(b)

neprerađenog perja i dijelova perja i paperja;

(c)

pčelinjeg voska u obliku saća.

2.   Na uvoz sljedećih proizvoda u Uniju i njihov provoz kroz Uniju ne primjenjuju se ikoji uvjeti zdravlja životinja:

(a)

vune i dlake koja je bila strojno oprana ili obrađena drugom metodom kojom se isključuju svi neprihvatljivi rizici;

(b)

krzna sušena barem dva dana na sobnoj temperaturi od 18 °C i pri vlazi od 55 %.

3.   Subjekti moraju ispuniti sljedeće posebne zahtjeve za uvoz u Uniju i provoz kroz Uniju određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, kako je utvrđeno u članku 41. stavku 3. i članku 42. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, navedene u Prilogu XIV. ovoj Uredbi:

(a)

posebne zahtjeve za uvoz i provoz materijala kategorije 3 i dobivenih proizvoda za uporabe u lancu hranidbe životinja, osim hrane za kućne ljubimce ili hrane za krznaše, iz poglavlja I. toga Priloga;

(b)

posebne zahtjeve za uvoz i provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda za uporabu izvan lanca hranidbe životinja iz uzgoja iz poglavlja II. toga Priloga.

Članak 26.

Stavljanje na tržište, uključujući uvoz, i izvoz određenih materijala kategorije 1

Nadležno tijelo može odobriti stavljanje na tržište, uključujući uvoz, i izvoz koža dobivenih od životinja na kojima su upotrijebljene zabranjene tvari, kako je utvrđeno u članku 1. stavku 2. točki (d) Direktive 96/22/EZ ili članku 2. točki (b) Direktive 96/23/EZ, te crijeva preživača sa ili bez sadržaja i kosti i koštanih proizvoda koji sadrže kralježnicu i lubanju, ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

ti materijali ne smiju biti materijali kategorije 1 dobiveni od sljedećih životinja:

i.

životinja za koje se sumnja da su zaražene TSE-om u skladu s Uredbom (EZ) br. 999/2001;

ii.

životinja kod kojih je prisutnost TSE-a službeno potvrđena;

iii.

životinja usmrćenih u okviru mjera za iskorjenjivanje TSE-a;

(b)

ti materijali ne smiju biti namijenjeni ni za koju od sljedećih uporaba:

i.

hranidbu životinja;

ii.

uporabu na tlu na kojemu se hrane životinje iz uzgoja;

iii.

proizvodnju:

kozmetičkih proizvoda iz članka 1. stavka 1. Direktive 76/768/EEZ;

aktivnih implatabilnih medicinskih proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (c) Direktive 90/385/EEZ;

medicinskih proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (a) Direktive 93/42/EEZ;

in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (b) Direktive 98/79/EZ;

veterinarsko-medicinskih proizvoda iz članka 1. stavka 2. Direktive 2001/82/EZ;

lijekova iz članka 1. stavka 2. Direktive 2001/83/EZ;

(c)

materijali moraju biti uvezeni s etiketom i moraju ispunjavati posebne zahtjeve za određeni prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla iz odjeljka 1. poglavlja IV. Priloga XIV. ovoj Uredbi;

(d)

materijali moraju biti uvezeni u skladu sa zahtjevima sanitarnog certificiranja utvrđenima u nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 27.

Uvoz i provoz uzoraka za istraživanja i dijagnostiku

1.   Nadležno tijelo može dopustiti uvoz i provoz uzoraka za istraživanja i dijagnostiku, koji sadrže dobivene proizvode ili nusproizvode životinjskog podrijetla, uključujući nusproizvode životinjskog podrijetla iz članka 25. stavka 1., u skladu s uvjetima kojima se osigurava nadzor nad rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja.

Ti uvjeti uključuju barem sljedeće:

(a)

nadležno tijelo odredišne države članice mora unaprijed odobriti unos pošiljke; i

(b)

pošiljka mora biti poslana s točke ulaska u Uniju izravno odobrenom korisniku.

2.   Subjekti su dužni predložiti uzorke za istraživanja i dijagnostiku namijenjene uvozu putem države članice, koja nije odredišna država članica, na odobrenoj graničnoj inspekcijskoj postaji Unije s popisa iz Priloga I. Odluci 2009/821/EZ. Ti se uzorci za istraživanja i dijagnostiku na graničnoj inspekcijskoj postaji ne podvrgavaju veterinarskim pregledima u skladu s poglavljem I. Direktive 97/78/EZ. Nadležno tijelo granične inspekcijske postaje obavješćuje nadležno tijelo odredišne države članice o unosu uzoraka za istraživanja i dijagnostiku putem sustava TRACES.

3.   Subjekti koji postupaju s uzorcima za istraživanja ili dijagnostiku moraju ispuniti posebne zahtjeve za odlaganje uzoraka za istraživanja i dijagnostiku iz odjeljka 1. poglavlja III. Priloga XIV. ovoj Uredbi.

Članak 28.

Uvoz i provoz trgovačkih uzoraka i izložbenih predmeta

1.   Nadležno tijelo može dopustiti uvoz i provoz trgovačkih uzoraka u skladu s posebnim pravilima iz stavka 1. odjeljka 2. poglavlja III. Priloga XIV. ovoj Uredbi.

2.   Subjekti koji postupaju s trgovačkim uzorcima moraju ispuniti posebna pravila za postupanje s trgovačkim uzorcima i njihovo odlaganje iz stavaka 2. i 3. odjeljka 2. poglavlja III. Priloga XIV. ovoj Uredbi,

3.   Nadležno tijelo može dopustiti uvoz i provoz izložbenih predmeta u skladu s posebnim pravilima za izložbene predmete iz odjeljka 3. poglavlja III. Priloga XIV. ovoj Uredbi.

4.   Subjekti koji postupaju s izložbenim predmetima moraju ispuniti uvjete u pogledu pakiranja i odlaganja izložbenih predmeta, te postupanja s njima iz odjeljka 3. poglavlja III. Priloga XIV. ovoj Uredbi.

Članak 29.

Posebni zahtjevi za određeni prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla između državnih područja Ruske Federacije

1.   Nadležno tijelo odobrava posebni prijevoz pošiljki nusproizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz Ruske Federacije i koje su joj namijenjene izravno ili putem neke treće zemlje cestom ili željeznicom kroz Uniju među odobrenim graničnim inspekcijskim postajama Unije s popisa iz Priloga I. Odluci 2009/821/EZ ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

veterinarske službe nadležnog tijela moraju zapečatiti pošiljku plombom sa serijskim brojem na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska u Uniju;

(b)

službeni veterinar nadležnog tijela odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju mora na svakoj stranici dokumenata koji prate pošiljku i koji su navedeni u članku 7. Direktive 97/78/EZ staviti žig „SAMO ZA PROVOZ U RUSIJU KROZ EU”;

(c)

potrebno je ispuniti proceduralne zahtjeve iz članka 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska mora u Zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 136/2004 potvrditi da je pošiljka prihvatljiva za provoz.

2.   Na državnom području države članice nije dopušten istovar ili skladištenje takvih pošiljki, kako je utvrđeno u članku 12. stavku 4. ili članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo mora provoditi redovite nadzore kako bi utvrdilo da broj pošiljaka i količine proizvoda koji napuštaju područje Unije odgovaraju broju i količinama koji su uneseni u Uniju.

Članak 30.

Popis objekata i pogona u trećim zemljama

Popis objekata i pogona u trećim zemljama unosi se u sustav TRACES u skladu s tehničkim specifikacijama koje objavljuje Komisija na svojim web stranicama.

Svaki se popis mora redovito ažurirati.

Članak 31.

Obrasci zdravstvenih certifikata i izjava za uvoz i provoz

Pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda za uvoz u Uniju ili provoz kroz Uniju moraju pratiti zdravstveni certifikati i izjave u skladu s obrascima iz Priloga XV. ovoj Uredbi do točke ulaska u Uniju gdje se obavljaju veterinarski pregledi, kako je utvrđeno u Direktivi 97/78/EZ.

POGLAVLJE IX.

SLUŽBENE KONTROLE

Članak 32.

Službene kontrole

1.   Nadležno tijelo mora poduzeti potrebne mjere za kontrolu nad čitavim lancem sakupljanja, prijevoza, uporabe i odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Te se mjere provode u skladu s načelima za službene kontrole iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

2.   Službene kontrole iz stavka 1. uključuju provjere vođenja evidencije i drugih dokumenata koji su propisani pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi.

3.   Nadležno tijelo mora obavljati sljedeće službene kontrole, kako je utvrđeno u članku 45. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, u skladu sa zahtjevima iz Priloga XVI. ovoj Uredbi:

(a)

službene kontrole pogona za preradu, kako je utvrđeno u poglavlju I.;

(b)

službene kontrole drugih djelatnosti koje uključuju postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda, kako je utvrđeno u odjeljcima 1. do 9. poglavlja III.

4.   Nadležno tijelo mora pregledavati plombe na pošiljkama nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina.

Ako nadležno tijelo plombom zapečati takvu pošiljku koja se prevozi na odredište, mora o tome obavijestiti nadležno tijelo u mjestu odredišta.

5.   Nadležno tijelo izrađuje popise objekata, pogona i subjekata iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 u skladu s obrascem iz poglavlja II. Priloga XVI. ovoj Uredbi.

6.   Nadležno tijelo odredišne države članice odlučuje o zahtjevu subjekta u vezi s prihvaćanjem ili odbijanjem određenog materijala kategorije 1 i kategorije 2, te mesno-koštanog brašna ili životinjske masti dobivenih od materijala kategorije 1 i kategorije 2, i to u roku od 20 kalendarskih dana od datuma primitka takvoga zahtjeva, pod uvjetom da je isti podnesen na jednome od službenih jezika te države članice.

7.   Subjekti podnose zahtjeve za odobrenje iz stavka 6. u skladu sa standardnim obrascem iz odjeljka 10. poglavlja III. Priloga XVI. ovoj Uredbi.

Članak 33.

Ponovno odobrenje pogona i objekata nakon dodjele privremenog odobrenja

1.   Ako se pogonu ili objektu odobrenom za preradu materijala kategorije 3 naknadno dodijeli privremeno odobrenje za preradu materijala kategorije 1 ili kategorije 2 u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pogon ili objekt ne smije ponovno započeti s preradom materijala kategorije 3 bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela da ponovno započne s preradom materijala kategorije 3 u skladu s člankom 44. te Uredbe.

2.   Ako se pogonu ili objektu odobrenom za preradu materijala kategorije 2 naknadno dodijeli privremeno odobrenje za preradu materijala kategorije 1 u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pogon ili objekt ne smije ponovno započeti s preradom materijala kategorije 2 bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela da ponovno započne s preradom materijala kategorije 2 u skladu s člankom 44. te Uredbe.

POGLAVLJE X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ograničenja stavljanja na tržište određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda zbog razloga povezanih s javnim zdravljem i zdravljem životinja

Nadležno tijelo neće zabraniti, niti ograničiti stavljanje na tržište sljedećih nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda zbog razloga povezanih s javnim zdravljem ili zdravljem životinja koji nisu navedeni u pravilima utvrđenima zakonodavstvom Unije, a posebno pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe:

(a)

prerađenih životinjskih bjelančevina i drugih dobivenih proizvoda iz poglavlja II. Priloga X. ovoj Uredbi;

(b)

hrane za kućne ljubimce i određenih drugih dobivenih proizvoda iz Priloga XIII. ovoj Uredbi;

(c)

nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji se uvoze u Uniju ili se provoze kroz nju, a koji su navedeni u Prilogu XIV. ovoj Uredbi.

Članak 35.

Odredbe o stavljanju izvan snage

1.   Sljedeći se akti stavljaju izvan snage:

(a)

Uredba (EZ) br. 811/2003;

(b)

Odluka 2003/322/EZ;

(c)

Odluka 2003/324/EZ;

(d)

Uredba (EZ) br. 878/2004;

(e)

Odluka 2004/407/EZ;

(f)

Uredba (EZ) br. 79/2005;

(g)

Uredba (EZ) br. 92/2005;

(h)

Uredba (EZ) br. 181/2006;

(i)

Uredba (EZ) br. 197/2006;

(j)

Uredba (EZ) br. 1192/2006;

(k)

Uredba (EZ) br. 2007/2006.

2.   Upute na akte stavljene izvan snage tumače će se kao upute na ovu Uredbu.

Članak 36.

Prijelazne mjere

1.   Tijekom prijelaznoga razdoblja do 31. prosinca 2011. subjekti mogu stavljati na tržište organska gnojiva i poboljšivače tla proizvedene prije 4. ožujka 2011. u skladu s Uredbama (EZ) br. 1774/2002 i (EZ) br. 181/2006:

(a)

pod uvjetom da su proizvedeni od:

i.

mesno-koštanoga brašna dobivenog od materijala kategorije 2; ili

ii.

prerađenih životinjskih bjelančevina;

(b)

čak i ako nisu bili pomiješani s tvari čime se isključuje naknadna uporaba smjese u hranidbi životinja.

2.   Tijekom prijelaznoga razdoblja do 31. siječnja 2012. pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda, koje prati zdravstveni certifikat, izjava ili komercijalni dokument koji je popunjen i potpisan u skladu s odgovarajućim obrascem iz Priloga X. Uredbe (EZ) br. 1774/2002, i dalje će se prihvaćati za uvoz u Uniju pod uvjetom da su takvi certifikati, izjave ili dokumenti bili popunjeni i potpisani prije 30. studenoga 2011.

3.   Tijekom prijelaznoga razdoblja do 31. prosinca 2012. i odstupajući od članka 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, države članice mogu odobriti sakupljanje, prijevoz i odlaganje materijala kategorije 3, uključujući proizvode životinjskog podrijetla, ili hrane koja sadrži proizvode životinjskog podrijetla koji više nisu namijenjeni za prehranu ljudi iz komercijalnih razloga ili zbog poteškoća tijekom proizvodnje ili greške na ambalaži, ili zbog prisutnosti drugih nedostataka koji ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja, kako je navedeno u članku 10. točki (f) te Uredbe, na načine koji nisu spaljivanje ili zakopavanje na licu mjesta, kako je navedeno u članku 19. stavku 1. točki (d) te Uredbe, ako su ispunjeni zahtjevi za odlaganje drugim postupcima iz poglavlja IV. Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 4. ožujka 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(3)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(4)  SL L 332, 28.12.2000., str. 91.

(5)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1.

(6)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(7)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(8)  SL L 273, 10.10.2002., str. 1.

(9)  SL L 139, 30.4.2005., str. 55.

(10)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(11)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

(12)  SL L 20, 26.1.2010., str. 7.

(13)  SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.

(14)  SL L 35, 8.2.2005., str. 1.

(15)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(16)  SL L 94, 31.3.2004., str. 63.

(17)  SL L 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(18)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

(19)  SL L 125, 23.5.1996., str. 3.

(20)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(21)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(22)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67.

(23)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1.

(24)  SL L 169, 12.7.1993., str. 1.

(25)  SL L 331, 7.12.1998., str. 1.

(26)  SL L 189, 20.7.1990., str. 17.

(27)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

(28)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(29)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(30)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(31)  SL L 73, 20.3.2010., str. 1.

(32)  SL L 73, 11.3.2004., str. 1.

(33)  SL L 175, 10.7.2010., str. 1.

(34)  SL L 320, 18.11.2006., str. 53.

(35)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

(36)  SL L 39, 10.2.2009., str. 12.

(37)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(38)  SL L 296, 12.11.2009., str. 1.

(39)  SL L 21, 28.1.2004., str. 11.

(40)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

(41)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(42)  SL L 117, 13.5.2003., str. 14.

(43)  SL L 117, 13.5.2003., str. 32.

(44)  SL L 117, 13.5.2003., str. 37.

(45)  SL L 16, 20.1.2005., str. 46.

(46)  SL L 19, 21.1.2005., str. 27.

(47)  SL L 29, 2.2.2006., str. 31.

(48)  SL L 215, 5.8.2006., str. 10.

(49)  SL L 379, 28.12.2006., str. 98.

(50)  SL L 162, 30.4.2004., str. 62.

(51)  SL L 151, 30.4.2004., str. 11.

(52)  SL L 32, 4.2.2006., str. 13.


PRILOG I.

DEFINICIJE IZ ČLANKA 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

krznaši” znači životinje koje se drže ili uzgajaju za proizvodnju krzna i nisu namijenjene za prehranu ljudi;

2.

krv” znači svježa puna krv;

3.

krmiva” znači krmiva, kako su utvrđena u članku 3. stavku 2. točki (g) Uredbe (EZ) br. 767/2009, životinjskog podrijetla, uključujući prerađene životinjske bjelančevina, proizvode od krvi, topljene masti, proizvode od jaja, riblje ulje, derivate masti, kolagen, želatinu i hidrolizirane bjelančevina, dikalcijev fosfat, trikalcijev fosfat, mlijeko, proizvode na bazi mlijeka, mliječne prerađevine, kolostrum, proizvode o kolostruma i talog iz centrifuge ili separatora;

4.

proizvodi od krvi” znači proizvodi dobiveni od krvi ili frakcija krvi, osim krvnoga brašna; uključuju suhu/smrznutu/tekuću plazmu, suhu punu krv, suha/smrznuta/tekuća crvena krvne stanice ili njihove frakcije i mješavine;

5.

prerađene životinjske bjelančevine” znači životinjske bjelančevine dobivene u potpunosti od materijala kategorije 3, obrađene u skladu s odjeljkom 1. poglavlja II. Priloga X. (uključujući krvno brašno i riblje brašno) kako bi bile prikladne za izravnu uporabu kao krmivo ili za drugu uporabu u hrani za životinje, uključujući hranu za kućne ljubimce, ili za uporabu u organskim gnojivima ili poboljšivačima tla; međutim, ne uključuju proizvode od krvi, mlijeko, proizvode na bazi mlijeka, mliječne prerađevine, kolostrum, proizvode od kolostruma, talog iz centrifuge ili separatora, želatinu, hidrolizirane bjelančevine i dikalcijev fosfat, jaja i proizvode od jaja, uključujući ljuske od jaja, trikalcijev fosfat i kolagen;

6.

krvno brašno” znači prerađene životinjske bjelančevine dobivene toplinskom obradom krvi ili frakcija krvi u skladu s odjeljkom 1. poglavlja II. Priloga X.;

7.

riblje brašno” znači prerađene životinjske bjelančevine dobivene od akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca;

8.

topljena mast” znači mast dobivena preradom:

(a)

nusproizvoda životinjskog podrijetla; ili

(b)

proizvoda za prehranu ljudi koje je subjekt namijenio u svrhe različite od prehrane ljudi;

9.

riblje ulje” znači ulje dobiveno preradom akvatičnih životinja ili ulje dobiveno preradom ribe za prehranu ljudi koju je subjekt namijenio u svrhe različite od prehrane ljudi;

10.

nusproizvodi pčelarstva” znači med, pčelinji vosak, matičnu mliječ, propolis ili pelud koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi;

11.

kolagen” znači proizvodi na bazi bjelančevina dobivene od koža, kostiju i tetiva životinja;

12.

želatina” znači prirodne, topive bjelančevine, želirane ili neželirane, dobivene djelomičnom hidrolizom kolagena proizvedenog od kostiju, koža, tetiva i ligamenata životinja;

13.

čvarci” znači ostaci od topljena masti koji sadrže bjelančevine nakon djelomičnog odvajanja masti i vode;

14.

hidrolizirane bjelančevine” znači polipeptidi, peptidi i aminokiseline, te njihove mješavine, dobivene hidrolizom nusproizvoda životinjskog podrijetla;

15.

bijela voda” znači mješavina mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka ili mliječnih prerađevina s vodom koja se prikuplja tijekom ispiranja mljekarske opreme, uključujući spremnike koji se koriste za mliječne proizvode, prije njihova čišćenja i dezinfekcije;

16.

konzervirana hrana za kućne ljubimce” znači toplinski obrađena hrana za kućne ljubimce u hermetički zatvorenim posudama;

17.

žvakalice za pse” znači proizvodi za žvakanje namijenjeni kućnim ljubimcima, koji su proizvedeni od neštavljenih koža papkara i kopitara ili drugoga materijala životinjskog podrijetla;

18.

poboljšivač okusa” znači tekuće ili dehidrirane prerađevine životinjskog podrijetla koje se koriste za poboljšanje okusa hrane za kućne ljubimce;

19.

hrana za kućne ljubimce” znači hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse koja:

(a)

sadrži materijal kategorije 3, osim materijala iz članka 10. točaka (n), (o) i (p) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, i

(b)

može sadržavati materijal kategorije 1 iz uvoza, koji sadrži nusproizvode životinjskog podrijetla koji potječu od životinja koje su bile predmet nezakonite uporabe tvari, kako je utvrđeno člankom 1. stavkom 2. točkom (d) Direktive 96/22/EZ ili člankom 2. točkom (b) Direktive 96/23/EZ;

20.

prerađena hrana za kućne ljubimce” znači hrana za kućne ljubimce, osim sirove hrane za kućne ljubimce, koja je bila prerađena u skladu s točkom 3, poglavljem II. Priloga XIII.;

21.

sirova hrana za kućne ljubimce” znači hrana za kućne ljubimce koja sadrži određene materijale kategorije 3 koji nisu podvrgnuti ikojem postupku konzerviranja osim rashlađivanja ili smrzavanja;

22.

ugostiteljski otpad” znači svi ostaci hrane, uključujući rabljeno jestivo ulje, iz restorana, ugostiteljskih objekata i kuhinja, uključujući javne kuhinje i kuhinje u domaćinstvima;

23.

ostaci digestije” znači ostaci nastali pretvorbom nusproizvoda životinjskog podrijetla u pogonu za proizvodnju bioplina;

24.

sadržaj probavnog trakta” znači sadržaj probavnog trakta sisavaca i bezgrebenki;

25.

derivati masti” znači proizvodi dobiveni od topljenih masti koji su, s obzirom na topljene masti od materijala kategorije 1 ili kategorije 2, prerađeni u skladu s poglavljem XI. Priloga XIII.;

26.

guano” znači prirodni nemineralizirani proizvod prikupljen iz izmeta šišmiša ili divljih morskih ptica;

27.

mesno-koštano brašno” znači životinjske bjelančevine dobivene preradom materijala kategorije 1 ili kategorije 2 u skladu s jednom od metoda prerade iz poglavlja III. Priloga IV.;

28.

obrađene kože” znači proizvodi dobiveni od neobrađenih koža, osim žvakalica za pse, koji su:

(a)

sušeni;

(b)

suho soljeni ili vlažno soljeni barem 14 dana prije otpreme;

(c)

soljeni barem sedam dana u morskoj soli s dodatkom 2 % natrijevog karbonata;

(d)

sušeni barem 42 dana na temperaturi od barem 20 °C; ili

(e)

konzervirani postupkom različitim od štavljenja;

29.

neobrađene kože” znači sva kožna i potkožna tkiva koja nisu podvrgnuta ikojem postupku obrade osim rezanja, rashlađivanja ili smrzavanja;

30.

neprerađeno perje i dijelovi perja” znači perje i dijelovi perja različite od obrađenog perja i dijelova perja koji su obrađeni:

(a)

parom; ili

(b)

drugom metodom kojom se isključuju svi neprihvatljivi rizici;

31.

neobrađena vuna” znači vuna različita od vune koja je:

(a)

podvrgnuta strojnom pranju;

(b)

dobivena štavljenjem; ili

(c)

obrađena nekom drugom metodom kojom se isključuju svi neprihvatljivi rizici;

32.

neobrađena dlaka” znači dlaka različita od dlake koja je:

(a)

podvrgnuta strojnom pranju;

(b)

dobivena štavljenjem; ili

(c)

obrađena nekom drugom metodom kojom se isključuju svi neprihvatljivi rizici;

33.

neobrađene svinjske čekinje” znači svinjske čekinje različite od svinjskih čekinja koje su:

(a)

podvrgnute strojnom pranju;

(b)

dobivene štavljenjem; ili

(c)

obrađene nekom drugom metodom kojom se isključuju svi neprihvatljivi rizici;

34.

izložbeni predmet” znači nusproizvodi životinjskog podrijetla ili dobiveni proizvodi namijenjeni za izložbe ili umjetničke aktivnosti;

35.

međuproizvod” znači dobiveni proizvod:

(a)

koji je namijenjen za proizvodnju lijekova, veterinarsko-medicinskih proizvoda, medicinskih proizvoda, aktivnih implatabilnih medicinskih proizvoda, in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda ili laboratorijskih reagensa;

(b)

čije su faze oblikovanja, pretvorbe i proizvodnje dovršene u dostatnoj mjeri da se proizvod može smatrati dobivenim proizvodom i da neposredno ili kao sastavnica drugoga proizvoda služi toj svrsi;

(c)

koja ipak zahtijeva daljnji postupak ili preradu, kao što su miješanje, premazivanje, sastavljanje, pakiranje ili označivanje, kako bi proizvod bio prikladan za stavljanje na tržište ili u uporabu, ovisno o slučaju, kao lijek, veterinarsko-medicinski proizvod, medicinski proizvod, aktivni implatabilni medicinski proizvod, in vitro dijagnostički medicinski proizvod ili laboratorijski reagens;

36.

laboratorijski reagens” znači pakirani proizvod, spreman za uporabu, koji sadrži nusproizvode životinjskog podrijetla ili dobivene proizvode i namijenjen je kao takav ili u kombinaciji s drugim tvarima neživotinjskog podrijetla za posebnu laboratorijsku uporabu kao reagens ili reagentski proizvod, kalibrator ili kontrolni materijal za otkrivanje, mjerenje, pretraživanje ili proizvodnju drugih tvari;

37.

proizvod koji se koristi za in vitro dijagnostiku” znači pakirani proizvod, spreman za uporabu, koji sadrži proizvod od krvi ili drugi nusproizvod životinjskog podrijetla, te se koristi kao reagens, reagentski proizvod, kalibrator, oprema ili neki drugi sustav, bilo samostalno ili u kombinaciji, a namijenjen je uporabi in vitro za pretraživanje uzoraka ljudskog ili životinjskog podrijetla isključivo ili prije svega radi dijagnosticiranja fiziološkoga stanja, zdravstvenoga stanja, bolesti ili genetske abnormalnosti, ili za određivanje sigurnosti i kompatibilnosti s reagensima; ne uključuju donirane organe ili krv;

38.

uzorci za istraživanja i dijagnostiku” znači nusproizvodi životinjskog podrijetla i dobiveni proizvodi namijenjeni za: proučavanje u sklopu dijagnostičkih aktivnosti ili analize radi promicanja napretka znanosti i tehnologije u okviru obrazovnih ili istraživačkih djelatnosti;

39.

trgovački uzorci” znači nusproizvodi životinjskog podrijetla ili dobiveni proizvodi namijenjeni za posebne studije ili analize s ciljem obavljanja proizvodnoga postupka ili razvoja hrane za životinje ili drugih dobivenih proizvoda, uključujući ispitivanje strojeva, za uporabu u objektu ili pogonu koji:

(a)

proizvodi hranu za životinje ili proizvode koji nisu namijenjeni kao hrana i hrana za životinje; ili

(b)

prerađuje nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode;

40.

suspaljivanje” znači oporaba ili zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili njihovih prerađevina, ako se radi o otpadu, u suspalionici;

41.

izgaranje” znači postupak koji uključuje oksidaciju goriva radi iskorištavanja energentske vrijednosti nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda ako se ne radi o otpadu;

42.

spaljivanje” znači odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda kao otpad u spalionici, kako je utvrđeno u točki 4. članka 3. Direktive 2000/76/EZ;

43.

ostaci spaljivanja i suspaljivanja” znači svi ostaci, kako su utvrđeni u točki 13. članka 3. Direktive 2000/76/EZ, nastali u spalionicama ili suspalionicama u kojima se obrađuju nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi;

44.

označivanje bojom” je sustavna uporaba boja, kako je utvrđeno u stavku 1. točki (c) poglavlja II. Priloga VIII. za prikaz podataka iz ove Uredbe na površini ili na dijelu površine ambalaže, spremnika ili vozila, ili na etiketi ili na simbolu koji se na njih pričvršćuju;

45.

međuradnje” znači radnje, osim skladištenja, navedene u članku 19. točki (b);

46.

štavljenje” znači učvršćivanje koža pomoću biljnih štavila, kromovih soli ili drugih tvari, kao što su aluminijeve soli, soli željeza, silicijeve soli, aldehidi i kinoni, ili druga sintetička štavila;

47.

taksidermija” znači umjetnost prepariranja, punjenja i namještanja koža životinja s realističnim učinkom kako se putem namještene kože ne bi prenosili ikoji neprihvatljivi rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja;

48.

trgovina” znači trgovina robom između država članica, kako je utvrđeno u članku 28. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

49.

metode prerade” znači metode navedene u poglavljima III. i IV. Priloga IV.;

50.

šarža” znači jedinica proizvodnje koja se proizvodi u istome pogonu na temelju istih proizvodnih parametara, kao što je podrijetlo materijala, ili više takvih jedinica koje se proizvode u neprekinutom slijedu u istome pogonu i zajedno se skladište kao cjelina za otpremu;

51.

hermetički zatvorena posuda” znači posuda koja je izrađena tako da onemogući ulazak mikroorganizama;

52.

pogon za proizvodnju bioplina” znači pogon u kojemu su nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi barem dio materijala koji se biološki razgrađuje u anaerobnim uvjetima;

53.

sabirni centar” znači objekti koji nisu pogoni za preradu, u kojima se sakupljaju nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članak 18. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/209 za uporabu u hranidbi životinja iz istoga članka;

54.

kompostana” znači pogon u kojemu su nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi barem dio materijala koji se biološki razgrađuje u aerobnim uvjetima;

55.

suspalionica” znači nepokretni ili pokretni pogon čija je glavna svrha proizvodnja energije ili proizvoda kako je utvrđeno u točki 5. članka 3. Direktive 2000/76/EZ;

56.

spalionica” znači nepokretna ili pokretna tehnička jedinica i oprema, koji su namijenjeni toplinskoj obradi otpada, kako je utvrđeno u točki 4. članka 3. Direktive 2000/76/EZ;

57.

pogon za proizvodnju hrane za kućne ljubimce” znači objekt ili pogon za proizvodnju hrane za kućne ljubimce ili poboljšivača okusa, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

58.

pogon za preradu” znači pogon ili objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, u kojemu se nusproizvodi životinjskog podrijetla prerađuju u skladu s Prilogom IV. i/ili Prilogom X.


PRILOG II.

OGRANIČENJA UPORABE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

POGLAVLJE I.

Recikliranje unutar iste životinjske vrste za krznaše

1.

U Estoniji, Latviji i Finskoj dopušteno je hraniti sljedeće krznaše mesno-koštanih brašnom ili drugim proizvodima koji su prerađeni u skladu s poglavljem III. Priloga IV. i dobiveni od trupova ili dijelova trupova životinja iste vrste:

(a)

lisice (Vulpes vulpes);

(b)

kunopse (Nyctereutes procyonides).

2.

U Estoniji i Latviji dopušteno je hraniti krznaše vrste američke vidrice (Mustela vison) mesno-koštanih brašnom ili drugim proizvodima koji su prerađeni u skladu s metodama preradu iz poglavlja III. Priloga IV. i dobiveni od trupova ili dijelova trupova životinja iste vrste.

3.

Hranidba životinja iz stavaka 1. i 2. vrši se pod sljedećim uvjetima:

(a)

Hranidba se životinja vrši samo na gospodarstvima:

i.

koja je nadležno tijelo registriralo na temelju zahtjeva, kojemu je bila priložena dokumentacija kojom se dokazuje da ne postoji razloga za sumnju na prisutnost uzročnika TSE-a u populaciji vrste na koju se odnosi zahtjev;

ii.

na kojima je uspostavljen odgovarajući sustav nadziranja transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) kod krznaša i uključuje redovito laboratorijsko pretraživanje uzoraka na TSE;

iii.

koja su pružila odgovarajuća jamstva da ni jedan nusproizvod životinjskog podrijetla ili mesno-koštano brašno, ili drugi proizvodi, koji su prerađeni u skladu s poglavljem III. Priloga IV. i dobiveni od tih životinja ili njihovog potomstva, ne mogu ući u lanac prehrane ili lanac hrane za druge životinje, osim krznaša;

iv.

koja nisu imala ikoji poznati doticaj s gospodarstvom za koje postoji sumnja na prisutnost TSE-a ili na kojemu je prisutnost TSE-a potvrđena;

v.

ako upravitelj registriranoga gospodarstva osigurava sljedeće:

da se s trupovima krznaša namijenjenima za hranidbu životinja iste vrste postupa i da se prerađuju odvojeno od trupova koji nisu odobreni u tu svrhu;

da se krznaši koji se hrane mesno-koštanim brašnom ili drugim proizvodima, koji su prerađeni u skladu s poglavljem III. Priloga IV. i dobiveni od životinja iste vrste, drže odvojeno od životinja koje se ne hrane proizvodima dobivenima od životinja iste vrste;

da gospodarstvo ispunjava zahtjeve iz stavka 2. odjeljka 1. poglavlja II. Priloga VI. i stavka 2. točke (b) podtočke ii. poglavlja II. Priloga VIII.

(b)

Upravitelj gospodarstva mora osigurati da su mesno-koštano brašno ili drugi proizvodi dobiveni od životinja jedne vrste i namijenjeni za hranidbu životinja iste vrste:

i.

prerađeni u pogonu za preradu odobrenom na temelju članka 24. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i koji koristi samo metode prerade 1 do 5 ili 7, kako je utvrđeno u poglavlju III. Priloga IV. ovoj Uredbi;

ii.

proizvedeni od zdravih životinja ubijenih za proizvodnju krzna.

(c)

U slučaju poznatog doticaja s gospodarstvom za koje postoji sumnja na prisutnost TSE-a ili na kojemu je prisutnost TSE-a potvrđena, ili sumnje na doticaj s takvim gospodarstvo, upravitelj je gospodarstva dužan odmah:

i.

obavijestiti nadležno tijelo o takvome doticaju;

ii.

prekinuti otpremu krznaša na odredište bez pisanoga odobrenja nadležnog tijela.

POGLAVLJE II.

Hranidba životinja iz uzgoja krmnim travama

Na hranidbu se životinja iz uzgoja krmnim travama, bilo izravnom ispašom životinja na tome zemljištu ili uporabom košenih krmnih trava za hranidbu životinja, primjenjuju uvjeti navedeni u nastavku ako su na tome zemljištu korištena organska gnojiva ili poboljšivači tla:

(a)

potrebno je poštovati karencu u trajanju od 21 dana iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

(b)

upotrijebljena su samo organska gnojiva i poboljšivači tla koji ispunjavaju odredbe članka 32. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i poglavlja II. Priloga XI. ovoj Uredbi.

Međutim, ti se uvjeti ne primjenjuju ako su na zemljištu upotrijebljena samo sljedeća organska gnojiva ili poboljšivači tla:

(a)

stajski gnoj i guano;

(b)

sadržaj probavnog trakta, mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, mliječne prerađevine, kolostrum i proizvodi od kolostruma za koje nadležno tijelo ne smatra da predstavljaju rizik od širenja ikoje ozbiljne bolesti životinja.


PRILOG III.

ODLAGANJE I OPORABA

POGLAVLJE I.

OPĆI ZAHTJEVI ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE

Odjeljak 1.

Opći uvjeti

1.

Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u spalionicama i suspalionicama iz članka 6. stavka 1. točke (b) ove Uredbe moraju osigurati da su u pogonima pod njihovim nadzorom ispunjeni sljedeći higijenski uvjeti:

(a)

nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi moraju se odlagati što je prije moguće po njihovu dolasku u skladu s uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo. Do odlaganja se moraju skladištiti na odgovarajući način u skladu s uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo;

(b)

pogoni moraju na licu mjesta imati primjereni program čišćenja i dezinfekcije spremnika i vozila, i to na mjestu posebno predviđenom u tu svrhu s kojega se otpadne vode uklanjaju u skladu sa zakonodavstvom Unije kako bi se izbjegao rizik kontaminacije;

(c)

pogoni se moraju nalaziti na čvrstoj podlozi s dobrom odvodnjom;

(d)

pogoni moraju imati odgovarajući program zaštite od štetočina, kao što su kukci, glodavci i ptice. U tu se svrhu mora koristiti dokumentirani program suzbijanja štetočina;

(e)

osoblje mora imati pristup odgovarajućim prostorijama za osobnu higijenu, kao što su nužnici, garderobe i umivaonici za osoblje ako je to potrebno kako bi se spriječio rizik kontaminacije;

(f)

potrebno je utvrditi i dokumentirati postupke čišćenja za sve dijelove objekta. Za čišćenje je potrebno osigurati odgovarajuću opremu i sredstva;

(g)

Kontrola higijene mora uključivati redovite preglede okoliša i opreme. Potrebno je dokumentirati rasporede tih pregleda i njihove rezultate, te čuvati tu evidenciju barem dvije godine.

2.

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima u spalionici ili suspalionici mora poduzeti sve potrebne mjere opreza kod prijema nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda kako bi spriječio ili ograničio u mjeri u kojoj je to moguće izravne rizike za zdravlje ljudi ili životinja.

3.

Životinje ne smiju imati pristup pogonima, nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima koji čekaju spaljivanje ili suspaljivanje, ili pepelu koji je nastao spaljivanjem ili suspaljivanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla.

4.

Ako se spalionica ili suspalionica nalazi na stočarskom gospodarstvu:

(a)

oprema spalionice ili suspalionice mora biti u potpunosti fizički odvojena od životinja, njihove hrane i stelje, prema potrebi ogradom;

(b)

oprema mora u potpunosti biti namijenjena za rad spalionice i ne smije se koristiti na ikojem drugom mjestu na gospodarstvu ili se u protivnom mora očistiti i dezinficirati prije takve uporabe;

(c)

osoblje koje radi u pogonu mora promijeniti vanjsku odjeću i obuću prije rada sa životinjama ili hranom za životinje.

5.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi koji čekaju spaljivanje ili suspaljivanje moraju se skladištiti u pokrivenim i prema potrebi nepropusnim kontejnerima, koji moraju biti ispravno označeni.

6.

Nepotpuno spaljene nusproizvode životinjskog podrijetla potrebno je ponovno spaliti ili odložiti na drugi način, no nije ih dopušteno odložiti na odobreno odlagalište u skladu s člancima 12., 13. i 14., ovisno o slučaju, Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Odjeljak 2.

Uvjeti rada

Spalionice ili suspalionice moraju biti projektirane, opremljene i izrađene, te moraju raditi tako da se plinovi koji nastaju tim postupkom kontrolirano i jednoliko zagrijavaju, čak i u najnepovoljnijim uvjetima, do temperature od 850 °C u trajanju od barem 2 sekunde ili do temperature od 1 100 °C u trajanju od 0,2 sekunde, mjereno u blizini unutarnjeg zida ili na nekom drugom reprezentativnom mjestu u komori u kojoj se vrši spaljivanje ili suspaljivanje, što mora odobriti nadležno tijelo.

Odjeljak 3.

Ostaci spaljivanja ili suspaljivanja

1.

Količinu i štetnost ostataka spaljivanja i suspaljivanja potrebno je smanjiti na najmanju moguću mjeru. Takve je ostatke potrebno oporabiti, po mogućnosti izravno u pogonu ili izvan pogona u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice, ili odložiti na odobrenom odlagalištu.

2.

Suhe ostatke, uključujući prašinu, potrebno je prevoziti i privremeno skladištiti na način kako bi se spriječilo njihovo raspršivanje u okolišu, npr. u zatvorenim kontejnerima.

Odjeljak 4.

Mjerenje temperature i drugih parametara

1.

Potrebno je primjenjivati tehnike za praćenje parametara i uvjeta u kojima se odvija postupak spaljivanja ili suspaljivanja.

2.

U odobrenju koje je izdalo nadležno tijelo ili u uvjetima priloženima tom odobrenju utvrđuju se zahtjevi u vezi s mjerenjem temperature.

3.

Za rad automatske opreme za praćenje potrebno je uvesti redovite kontrole i godišnje kontrolno ispitivanje.

4.

Rezultate mjerenja temperature treba evidentirati i prikazati na primjereni način kako bi nadležno tijelo moglo provjeriti sukladnost s dopuštenim uvjetima rada utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s postupcima koje donosi to nadležno tijelo.

Odjeljak 5.

Nepravilan rad

U slučaju kvara ili nenormalnih uvjeta rada spalionice ili suspalionice subjekt mora smanjiti ili potpuno obustaviti rad pogona dok ne bude ponovno moguće započeti s redovitim radom.

POGLAVLJE II.

SPALIONICE ILI SUSPALIONICE VISOKOG KAPACITETA

Odjeljak 1.

Posebni uvjeti rada

Spalionice ili suspalionice u kojima se obrađuju samo nusproizvodi životinjskog podrijetla i d njih dobiveni proizvodi kapaciteta većeg od 50 kg na sat (pogoni visokog kapaciteta) i koje ne moraju imati dozvolu za rad u skladu s Direktivom 2000/76/EZ, moraju ispuniti sljedeće uvjete:

(a)

Svaka linija pogona mora biti opremljena barem jednim pomoćnim plamenikom. Taj se plamenik mora automatski uključiti ako temperatura plinova prilikom izgaranja nakon posljednjeg upuhivanja zraka za sagorijevanje padne ispod 850 °C ili 1 100 °C, kako je primjenjivo. Mora se također koristiti pri pokretanju pogona i prekidu rada kako bi se osiguralo da se temperatura od 850 °C ili 1 100 °C, kako je primjenjivo, održi cijelo vrijeme tijekom tih radnji i dok je komori u kojoj se vrši spaljivanje ili suspaljivanje prisutan neizgorjeli materijal.

(b)

Kada se nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi unose u komoru u kojoj se vrši neprekinuto spaljivanje ili suspaljivanje, pogon mora imati automatski sustav za sprečavanje unosa nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda pri pokretanju pogona dok se ne postigne temperatura od 850 °C ili 1 100 °C, kako je primjenjivo, te kada se ta temperatura ne održava.

(c)

Subjekt mora upravljati spalionicom tako da se postigne stupanj spaljivanja pri kojemu je udio ukupnog organskog ugljika u šljaki i pepelu manji od 3 % ili njihov je gubitak pri paljenju manji od 5 % mase suhe tvari materijala. Prema potrebi treba primjenjivati odgovarajuće tehnike predobrade.

Odjeljak 2.

Ispuštanje vode

1.

Mjesta na kojima se nalaze pogoni visokog kapaciteta, uključujući povezani prostori za skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla, moraju biti projektirana tako da se spriječi nedopušteno i nenamjerno ispuštanje onečišćujućih tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode.

2.

Potrebno je osigurati spremnike za kontaminirane oborinske vode koje otječu s mjesta na kojemu se nalazi pogon ili za kontaminiranu vodu nastale istjecanjem ili gašenjem požara.

Subjekt prema potrebi mora osigurati da se takve vode ispitaju i obrade prije ispuštanja.

POGLAVLJE III.

SPALIONICE ILI SUSPALIONICE NISKOG KAPACITETA

Spalionice i suspalionice u kojima se obrađuju samo nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi kapaciteta manjeg od 50 kg nusproizvoda životinjskog podrijetla na sat ili po šarži (pogoni niskog kapaciteta) i koje ne moraju imati dozvolu za rad u skladu s Direktivom 2000/76/EZ:

(a)

mogu se koristiti samo za uklanjanje:

i.

mrtvih kućnih ljubimaca iz članka 8. točke (a) podtočke iii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009; ili

ii.

materijala kategorije 1 iz članka 8. točaka (b), (e) i (f), materijala kategorije 2 iz članka 9. ili materijala kategorije 3 iz članka 10. te Uredbe;

(b)

kada se u pogon niskog kapaciteta unose materijali kategorije 1 iz članka 8. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, moraju biti opremljene pomoćnim plamenikom;

(c)

moraju poslovati tako da od nusproizvoda životinjskog podrijetla ostane samo pepeo.


PRILOG IV.

PRERADA

POGLAVLJE I.

ZAHTJEVI ZA POGONE ZA PRERADU I ODREĐENE DRUGE POGONE I OBJEKTE

Odjeljak 1.

Opći uvjeti

1.

Pogoni za preradu moraju ispuniti sljedeće zahtjeve u vezi s preradom sterilizacijom pod tlakom ili u skladu s metodama prerade iz članka 15. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009:

(a)

Pogoni za preradu ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji kao klaonice ili drugi objekti odobreni ili registrirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 ili Uredbom (EZ) br. 853/2004, osim ako su rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja zbog prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji dolaze iz takvih klaonica ili drugih objekata smanjeni ispunjenjem barem sljedećih uvjeta:

i.

pogon za preradu mora biti fizički odvojen od klaonice ili drugoga objekta, prema potrebi tako da se pogon za preradu nalazi u zgradi koja je potpuno odvojena od klaonice ili drugoga objekta;

ii.

u pogonu za preradu mora biti ugrađeno sljedeće i mora se koristiti pri radu:

sustav s pokretnom trakom koji povezuje pogon za preradu s klaonicom ili drugim objektom, koji se ne može zaobići,

odvojeni ulazi, prostori za prijem, oprema i izlazi za pogon za preradu i za klaonicu ili drugi objekt;

iii.

potrebno je poduzeti mjere kako bi se spriječilo širenje rizika radom osoblja koje je zaposleno u pogonu za preradu i u klaonici ili drugome objektu;

iv.

neovlaštene osobe i životinje ne smiju imati pristup pogonu za preradu.

Odstupajući od podtočaka i. do iv., a u slučaju pogona za preradu koji prerađuju materijal kategorije 3, nadležno tijelo može odobriti drukčije uvjete od onih navedenih u tim točkama s ciljem smanjenja rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, uključujući i rizike koji proizlaze iz prerade materijala kategorije 3, koji potječu iz objekata s druge lokacije odobrenih ili registriranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 ili Uredbom (EZ) br. 853/2004.

Države članice moraju obavijestiti Komisiju i druge države članice putem Stalnoga odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja iz članka 52. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 o primjeni ovog odstupanja od strane njihovih nadležnih tijela;

(b)

Pogon za preradu mora imati čisti i nečisti dio, koji moraju biti odvojeni na odgovarajući način. U nečistom se dijelu mora nalaziti natkriveni prostor za prijem nusproizvoda životinjskog podrijetla i mora biti izrađen tako da ga je lako moguće očistiti i dezinficirati. Podovi moraju biti izrađeni tako da olakšavaju otjecanje tekućina;

(c)

Pogon za preradu mora imati odgovarajuće prostorije za osoblje, uključujući nužnike, garderobe i umivaonike;

(d)

Pogon za preradu mora imati odgovarajući kapacitet opskrbe vrućom vodom i parom za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla;

(e)

U nečistom sektoru mora, prema potrebi, biti prisutna oprema za smanjenje veličine nusproizvoda životinjskog podrijetla i oprema za utovar zdrobljenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u jedinicu za preradu;

(f)

Ako je potrebna toplinska obrada, sve naprave moraju biti opremljene:

i.

mjernom opremom za praćenje temperature tijekom vremena i, ako je to primjereno za metodu prerade koja se koristi, tlaka na kritičnim točkama;

ii.

uređajima za bilježenje koji neprekidno bilježe rezultate tih mjerenja tako da su dostupni za preglede i službene kontrole;

iii.

odgovarajućim sigurnosnim sustavom za sprečavanje nedostatnog zagrijavanja;

(g)

Kako bi se izbjegla ponovna kontaminacija dobivenoga proizvoda unosom nusproizvoda životinjskog podrijetla, prostor pogona u kojemu se istovaruje dolazni materijal za preradu mora biti strogo odvojen od prostora namijenjenih za preradu tih proizvoda i za skladištenje dobivenih proizvoda.

2.

Pogon za preradu mora imati primjerene prostore za čišćenje i dezinfekciju posuda ili spremnika u kojima su primljeni nusproizvodi životinjskog podrijetla i prijevoznog sredstva, osim broda, u kojemu su dovezeni.

3.

Potrebno je osigurati primjerene prostore za dezinfekciju kotača i drugih dijelova vozila, ovisno o potrebi, prilikom izlaska iz nečistoga dijela pogona za preradu.

4.

Svi pogoni za preradu moraju imati sustav za odvodnju otpadnih voda koji ispunjava zahtjeve koje je postavilo nadležno tijelo u skladu sa zakonodavstvom Unije.

5.

Pogon za preradu mora imati vlastiti laboratorij ili koristiti se uslugama vanjskoga laboratorija. Laboratorij mora biti opremljen za vršenje potrebnih analiza i nadležno ga tijelo mora odobriti na temelju ocjene sposobnosti laboratorija za vršenje tih analiza, te mora biti akreditiran u skladu s međunarodno priznatim normama ili ga nadležno tijelo mora redovito kontrolirati kako bi ocijenilo sposobnost toga laboratorija za vršenje tih analiza.

6.

Ako je na temelju procjene rizika zbog značajnih količina proizvoda koji se prerađuju potrebna redovita ili stalna prisutnost nadležnoga tijela, pogon za preradu mora imati primjereno opremljenu prostoriju koju je moguće zaključati, namijenjenu isključivo za uporabu inspekcijske službe.

Odjeljak 2.

Pročišćavanje otpadnih voda

1.

Pogoni za preradu koji prerađuju materijal kategorije 1 i drugi objekti u kojima se uklanja specificirani rizični materijal, klaonice i pogoni za preradu koji prerađuju materijal kategorije 2 moraju imati postupak predobrade za zadržavanje i sakupljanje materijala životinjskog podrijetla kao početni stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

Oprema koja se koristi u postupku predobrade mora biti sastavljena od hvatača na odvodu ili sita s porama filtra ili otvorima ne većima od 6 mm na kraju postupka u nizvodnom smjeru, ili istovjetnih sustava kojima se osigurava da krute čestice u otpadnim vodama koje prolaze kroz njih nisu veće od 6 mm.

2.

Otpadne vode iz objekata iz stavka 1. moraju ući u postupak predobrade, kojime se osigurava da se sve otpadne vode filtriraju u tom postupku prije odvodnje iz objekta. Mljevenje, maceracija ili druge obrade ili primjene tlaka, koje bi mogle olakšati prolazak krutih materijala životinjskog podrijetla kroz postupak predobrade, nisu dopuštene.

3.

Sav materijal životinjskog podrijetla zadržan u postupku predobrade u objektima iz stavka 1. sakuplja se i prevozi kao materijal kategorije 1 ili kategorije 2, kako je primjenjivo, te se zbrinjava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

4.

Otpadne vode koje su bile podvrgnute postupku predobrade u objektima iz stavka 1. i otpadne vode iz drugih objekata koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ili ih prerađuju moraju se pročišćavati u skladu sa zakonodavstvom Unije bez ograničenja sukladno ovoj Uredbi.

5.

Pored zahtjeva iz stavka 4., nadležno tijelo može zahtijevati od subjekata da pročišćavaju otpadne vode iz nečistoga dijela pogona za preradu ili iz pogona ili objekata koji vrše međuradnje s materijalom kategorije 1 ili kategorije 2, ili koji skladište materijal kategorije 1 ili kategorije 2, i to u skladu s uvjetima kojima se osigurava smanjenje rizika koje uzrokuju uzročnici bolesti.

6.

Ne dovodeći u pitanje stavke 1. do 5., zabranjeno je uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, uključujući krv i mlijeko, ili njihovih prerađevina putem otpadnih voda.

Međutim, materijal kategorije 3, uključujući talog iz centrifuge ili separatora, može se uklanjati putem otpadnih voda pod uvjetom da je podvrgnut jednoj od metoda obrade taloga iz centrifuge ili separatora iz dijela III. odjeljka 4. poglavlja II. Priloga X. ovoj Uredbi.

Odjeljak 3.

Posebni zahtjevi za preradu materijala kategorije 1 i kategorije 2

Pogoni za preradu materijala kategorije 1 i kategorije 2 moraju biti projektirani tako da se osigura potpuno odvajanje materijala kategorije 1 od materijala kategorije 2 od prijema sirovina do otpreme dobivenih proizvoda, osim ako se mješavina materijala kategorije 1 i kategorije 2 prerađuje kao materijal kategorije 1.

Odjeljak 4.

Posebni zahtjevi za preradu materijala kategorije 3

Pored općih uvjeta iz odjeljka 1. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

1.

Pogoni za preradu materijala kategorije 3 ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji kao i pogoni za preradu materijala kategorije 1 ili kategorije 2, osim ako se nalaze u potpuno odvojenim zgradama.

2.

Međutim, nadležno tijelo može odobriti preradu materijala kategorije 3 na mjestu na kojemu se postupa s materijalom kategorije 1 ili kategorije 2 ili se takav materijal prerađuje ako je kros-kontaminacija spriječena:

(a)

načinom na koji su projektirani objekti, a posebno uređenjem prijema materijala, te daljnjim postupanjem sa sirovinama;

(b)

rasporedom i upravljanjem opremom koja se koristi za preradu, uključujući raspored i upravljanje odvojenim linijama za preradu ili postupcima čišćenja, čime se sprečava širenje svih mogućih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja; i

(c)

rasporedom i upravljanjem prostorima za privremeno skladištenje gotovih proizvoda.

3.

Pogoni za preradu materijala kategorije 3 moraju imati uređaje za otkrivanje prisutnosti stranih tijela, kao što su dijelovi ambalaže ili komadi kovina, u nusproizvodima životinjskog podrijetla ili od njih dobivenim proizvodima ako se prerađuju materijali namijenjeni kao hrana za životinje. Takva je strana tijela potrebno ukloniti prije ili tijekom prerade.

POGLAVLJE II.

HIGIJENSKI ZAHTJEVI I ZAHTJEVI U VEZI S PRERADOM

Odjeljak 1.

Opći higijenski zahtjevi

Pored općih higijenskih zahtjeva iz članka 25. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pogoni za preradu moraju imati dokumentirani program suzbijanja štetočina za provedbu mjera zaštite protiv štetočina, kao što su kukci, glodavci i ptice, iz članka 25. stavka 1. točke (c) te Uredbe.

Odjeljak 2.

Opći zahtjevi u vezi s preradom

1.

Potrebno je koristiti precizno umjerene mjerne uređaje/uređaje za bilježenje za neprekidno praćenje uvjeta u kojima se odvija prerada. Potrebno je voditi evidenciju kao dokaz o datumima umjeravanja mjernih uređaja/uređaja za bilježenje.

2.

Materijale koji možda nisu podvrgnuti određenoj toplinskoj obradi, kao što je materijal koji se ispušta prilikom pokretanja strojeva ili koji istječe iz uređaja za kuhanje treba ponovno vratiti u toplinsku obradu ili prikupiti i ponovno preraditi ili odložiti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Odjeljak 3.

Metode prerade materijala kategorije1 i kategorije 2

Osim ako nadležno tijelo nalaže primjenu sterilizacije pod tlakom (metoda 1), materijal kategorije 1 i kategorije 2 prerađuje se u skladu s metodama prerade 2, 3, 4 ili 5, kako je navedeno u poglavlju III.

Odjeljak 4.

Prerada materijala kategorije 3

1.

Za svaku metodu prerade, kako je navedena u poglavlju III., kritične kontrolne točke, koje određuju opseg toplinske obrade koja se primjenjuje u preradi, uključuju:

(a)

veličinu čestica sirovine;

(b)

temperaturu koja se postiže u postupku toplinske obrade;

(c)

tlak, ako se primjenjuje na sirovinu;

(d)

trajanje postupka toplinske obrade ili stopu unošenja u neprekinuti sustav. Za svaku primjenjivu kritičnu kontrolnu točku treba odrediti minimalne standarde prerade.

2.

U slučaju kemijske obrade koju je nadležno tijelo odobrilo kao metodu prerade 7 u skladu s točkom G poglavlja III., kritične kontrolne točke koje određuju opseg upotrijebljenih kemijskih obrada uključuju postignutu prilagodbu pH.

3.

Barem dvije godine potrebno je čuvati evidenciju kao dokaz da se za svaku kritičnu kontrolnu točku primjenjuju minimalne vrijednosti prerade.

4.

Materijal kategorije 3 prerađuje se u skladu s nekom od metoda prerade 1 do 5 ili metodom prerade 7 ili, u slučaju materijala dobivenog od akvatičnih životinja, u skladu s bilo kojom od metoda prerade 1 do 7, kako je navedeno u poglavlju III.

POGLAVLJE III.

STANDARDNE METODE PRERADE

A.   Metoda prerade 1 (sterilizacija pod tlakom)

Smanjenje veličine čestica

1.

Ako je veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za preradu veća od 50 milimetara, potrebno je smanjiti veličinu nusproizvoda životinjskog podrijetla odgovarajućom opremom kako veličina čestica nakon smanjenja ne bi bila veća od 50 milimetara. Učinkovitost je opreme potrebno provjeravati svakodnevno i bilježiti njezino stanje. Ako se provjerama otkriju čestice veće od 50 milimetara, potrebno je zaustaviti postupak i izvršiti popravke prije njegova ponovnoga pokretanja.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla s veličinom čestica koja nije veća od 50 milimetara moraju se zagrijavati do temperature u središtu veće od 133 °C u trajanju od barem 20 minuta bez prekida pri apsolutnom tlaku od barem 3 bara. Tlak se postiže tako da se sav zrak ukloni iz sterilizacijske komore i zamijeni parom („zasićena para”); toplinska se obrada može primijeniti kao jedini postupak ili kao faza sterilizacije prije ili poslije same prerade.

3.

Postupak se može vršiti u šaržama ili u neprekinutom sustavu.

B.   Metoda prerade 2

Smanjenje veličine čestica

1.

Ako je veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za preradu veća od 150 milimetara, potrebno je smanjiti veličinu nusproizvoda životinjskog podrijetla odgovarajućom opremom kako veličina čestica nakon smanjenja ne bi bila veća od 150 milimetara. Učinkovitost je opreme potrebno provjeravati svakodnevno i bilježiti njezino stanje. Ako se provjerama otkriju čestice veće od 150 milimetara, potrebno je zaustaviti postupak i izvršiti popravke prije njegova ponovnoga pokretanja.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nakon smanjenja veličine nusproizvode je životinjskog podrijetla potrebno zagrijavati tako da se postigne temperatura u središtu veća od 100 °C u trajanju od barem 125 minuta, temperatura u središtu veća od 110 °C u trajanju od barem 120 minuta i temperatura u središtu veća od 120 °C u trajanju od barem 50 minuta.

Temperature se u središtu mogu postići uzastopno ili istovremenim kombiniranjem navedenih vremenskih razdoblja.

3.

Postupak se mora vršiti u serijama.

C.   Metoda prerade 3

Smanjenje veličine čestica

1.

Ako je veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za preradu veća od 30 milimetara, potrebno je smanjiti veličinu nusproizvoda životinjskog podrijetla odgovarajućom opremom kako veličina čestica nakon smanjenja ne bi bila veća od 30 milimetara. Učinkovitost je opreme potrebno provjeravati svakodnevno i bilježiti njezino stanje. Ako se provjerama otkriju čestice veće od 30 milimetara, potrebno je zaustaviti postupak i izvršiti popravke prije njegova ponovnoga pokretanja.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nakon smanjenja veličine nusproizvode je životinjskog podrijetla potrebno zagrijavati tako da se postigne temperatura u središtu veća od 100 °C u trajanju od barem 95 minuta, temperatura u središtu veća od 110 °C u trajanju od barem 55 minuta i temperatura u središtu veća od 120 °C u trajanju od barem 13 minuta.

Temperature se u središtu mogu postići uzastopno ili istovremenim kombiniranjem navedenih vremenskih razdoblja.

3.

Postupak se može vršiti u šaržama ili u neprekinutom sustavu.

D.   Metoda prerade 4

Smanjenje veličine čestica

1.

Ako je veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za preradu veća od 30 milimetara, potrebno je smanjiti veličinu nusproizvoda životinjskog podrijetla odgovarajućom opremom kako veličina čestica nakon smanjenja ne bi bila veća od 30 milimetara. Učinkovitost je opreme potrebno provjeravati svakodnevno i bilježiti njezino stanje. Ako se provjerama otkriju čestice veće od 30 milimetara, potrebno je zaustaviti postupak i izvršiti popravke prije njegova ponovnoga pokretanja.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nakon smanjenja veličine nusproizvode je životinjskog podrijetla potrebno staviti u posudu s dodanom masti i zagrijavati tako da se postigne temperatura u središtu veća od 100 °C u trajanju od barem 16 minuta, temperatura u središtu veća od 110 °C u trajanju od barem 13 minuta, temperatura u središtu veća od 120 °C u trajanju od barem osam minuta i temperatura u središtu veća od 130 °C u trajanju od barem 3 minute.

Temperature se u središtu mogu postići uzastopno ili istovremenim kombiniranjem navedenih vremenskih razdoblja.

3.

Postupak se može vršiti u šaržama ili u neprekinutom sustavu.

E.   Metoda prerade 5

Smanjenje veličine čestica

1.

Ako je veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za preradu veća od 20 milimetara, potrebno je smanjiti veličinu nusproizvoda životinjskog podrijetla odgovarajućom opremom kako veličina čestica nakon smanjenja ne bi bila veća od 20 milimetara. Učinkovitost je opreme potrebno provjeravati svakodnevno i bilježiti njezino stanje. Ako se provjerama otkriju čestice veće od 20 milimetara, potrebno je zaustaviti postupak i izvršiti popravke prije njegova ponovnoga pokretanja.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nakon smanjenja veličine nusproizvode je životinjskog podrijetla potrebno zagrijavati dok ne koaguliraju i potom ih prešati kako bi se iz bjelančevinastoga materijala odstranili mast i voda. Potom treba bjelančevinasti materijal zagrijavati tako da se postigne temperatura u središtu veća od 80 °C u trajanju od barem 120 minuta i temperatura u središtu veća od 100 °C u trajanju od barem 60 minuta.

Temperature se u središtu mogu postići uzastopno ili istovremenim kombiniranjem navedenih vremenskih razdoblja.

3.

Postupak se može vršiti u šaržama ili u neprekinutom sustavu.

F.   Metoda prerade 6 (za nusproizvode kategorije 3 koji potječu od samo akvatičnih životinja ili akvatičnih beskralježnjaka).

Smanjenje veličine čestica

1.

Čestice nusproizvoda životinjskog podrijetla potrebno je smanjiti barem do:

(a)

50 mm u slučaju toplinske obrade u skladu sa stavkom 2. točkom (a); ili

(a)

30 mm u slučaju toplinske obrade u skladu sa stavkom 2. točkom (b).

Potrebno ih je pomiješati s mravljom kiselinom kako bi se pH smanjio i održavao na 4,0 ili manje. Mješavinu treba čuvati barem 24 sata do daljnje obrade.

Vrijeme, temperatura i tlak

2.

Nakon smanjenja veličine čestica mješavina se zagrijava na:

(a)

temperaturu u središtu od barem 90 °C u trajanju od barem 60 minuta; ili

(a)

temperaturu u središtu od barem 70 °C u trajanju od barem 60 minuta.

Pri uporabi sustava s neprekinutim protokom, kretanje proizvoda kroz izmjenjivač topline potrebno je kontrolirati putem mehaničkih uređaja za ograničavanje njegova pomicanja tako da na kraju postupka toplinske obrade proizvod prođe ciklus koji je dostatan po pitanju vremena i temperature.

3.

Postupak se može vršiti u šaržama ili u neprekinutom sustavu.

G.   Metoda prerade 7

1.

Metoda prerade koju je odobrilo nadležno tijelo i za koju je subjekt tom nadležnom tijelu dokazao sljedeće:

(a)

identifikaciju odnosnih opasnosti povezanih s ulaznim materijalom s obzirom na njegovo podrijetlo i mogućih rizika s obzirom na zdravstveni status životinja u državi članici ili području ili zoni gdje će se primjenjivati metoda;

(b)

mogućnosti da se metodom prerade smanje te opasnosti na razinu koja ne predstavlja ikoje značajnije rizike za javno zdravlje i zdravlje životinja;

(c)

svakodnevno uzorkovanje gotovoga proizvoda tijekom 30 proizvodnih dana u skladu sa sljedećim mikrobiološkim standardima:

i.

uzorci materijala uzeti neposredno nakon obrade:

odsutnost Clostridium perfringens u 1 g proizvoda

ii.

uzorci materijala uzeti tijekom skladištenja ili prilikom iznošenja iz skladišta:

Salmonella: odsutnost u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300 u 1 g

gdje je:

n

=

broj uzoraka koje treba pretražiti;

m

=

granična vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra zadovoljavajućim ako broj bakterija u svim uzorcima ne prelazi vrijednost m;

M

=

najveća vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra nezadovoljavajućim ako je broj bakterija u jednome ili više uzoraka jednak vrijednosti M ili viši; i

c

=

broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M; uzorci se i dalje smatraju prihvatljivima ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak vrijednosti m ili manji.

2.

Podatke o kritičnim kontrolnim točkama na temelju kojih svaki pogon za preradu zadovoljavajuće ispunjava mikrobiološke standarde treba evidentirati i čuvati kako bi subjekt i nadležno tijelo mogli pratiti rad pogona za preradu. Podaci koje je potrebno evidentirati i pratiti moraju uključivati veličinu čestica i prema potrebi kritičnu temperaturu, apsolutno vrijeme, profil tlaka, brzinu protoka sirovina i stopu recikliranja masti.

3.

Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može odobriti uporabu metoda prerade koje su bile odobrene prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s poglavljem III. Priloga V. Uredbe (EZ) br. 1774/2002.

4.

Nadležno tijelo mora trajno ili privremeno obustaviti primjenu metoda preradu uz stavaka 1. i 3. ako dobije dokaze da su se okolnosti iz stavka 1. točaka (a) ili (b) značajno promijenile.

5.

Nadležno je tijelo dužno na zahtjev obavijestiti nadležno tijelo druge države članice o podacima koji su mu dostupni u skladu sa stavcima 1. i 2. u vezi s odobrenom metodom prerade.

POGLAVLJE IV.

ALTERNATIVNE METODE PRERADE

Odjeljak 1.

Opće odredbe

1.

Materijali koji nastaju preradom materijala kategorije 1 i 2, osim biodizela proizvedenog u skladu s točkom D odjeljka 2. ovog poglavlja, moraju biti trajno označeni u skladu sa zahtjevima za označivanje određenih dobivenih proizvoda iz poglavlja V. Priloga VIII.

2.

Nadležno tijelo države članice mora na zahtjev staviti na raspolaganje rezultate službenih kontrola nadležnom tijelu druge države članice kada se alternativna metoda po prvi put primjenjuje u toj državi članici kako bi olakšalo uvođenje nove alternativne metode.

Odjeljak 2.

Standardi prerade

A.   Postupak alkalne hidrolize

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak mogu koristiti nusproizvodi životinjskog podrijetla svih kategorija.

2.   Metoda prerade

Alkalna hidroliza vrši se u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Otopina natrijevog hidroksida (NaOH) ili kalijevog hidroksida (KOH) (ili njihova kombinacija) koriste se u količini kojom se postiže približna molarna ekvivalentnost s masom, vrstom i sastavom nusproizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih preradi.

U slučaju visokoga udjela masti u nusproizvodima životinjskog podrijetla, koje neutraliziraju lužinu, dodatak se lužine mora prilagoditi tako da se postigne odgovarajuća molarna ekvivalentnost.

(b)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla stavljaju se u posudu od legiranog čelika. Izmjerena se količina lužine dodaje u krutom obliku ili u obliku otopine, kako je navedeno u točki (a).

(c)

Posudu je potrebno zatvoriti i zagrijavati nusproizvode životinjskog podrijetla i alkalnu mješavinu do temperature u središtu od barem 150 °C pri tlaku (apsolutnom) od barem 4 bara u trajanju od barem:

i.

tri sata bez prekida;

ii.

šest sati bez prekida ako se radi o obradi nusproizvoda životinjskog podrijetla iz članka 8. točke (a) podtočaka i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Međutim, materijali dobiveni od materijala kategorije 1, koji uključuju materijale dobivene od životinja usmrćenih u okviru mjera iskorjenjivanja TSE-a, koje su preživači koje ne treba testirati na TSE ili preživači koji su testirani na TSE s negativnim rezultatom u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001, mogu se prerađivati u skladu sa stavkom 2. točkom (c) podtočkom i. ovog odjeljka; ili

iii.

jedan sat bez prekida ako se radi o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji se sastoje od materijala dobivenih od ribe ili peradi.

(d)

Postupak se obavlja u šaržama, a materijal u posudi treba neprestano miješati kako bi se pospješio postupak digestije dok se tkivo ne raspadne, a kosti i zubi omekšaju; i

(e)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla obrađuju se tako da zahtjevi u pogledu vremena, temperature i tlaka budu postignuti istodobno.

B.   Postupak visokotlačne visokotemperaturne hidrolize

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak može koristiti materijal kategorije 2 i kategorije 3.

2.   Metoda prerade

Visokotlačna visokotemperaturna hidroliza vrši se u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla zagrijavaju se na temperaturu u središtu od barem 180 °C u trajanju od barem 40 minuta bez prekida pri tlaku (apsolutnom) od barem 12 bara, pri čemu se zagrijavanje vrši neizravnim uvođenjem pare u biolitički reaktor;

(b)

Postupak se obavlja u šaržama, a materijal u posudi treba neprestano miješati; i

(c)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla obrađuju se tako da zahtjevi u pogledu vremena, temperature i tlaka budu postignuti istodobno.

C.   Postupak visokotlačne hidrolize za dobivanje bioplina

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak mogu koristiti nusproizvodi životinjskog podrijetla svih kategorija.

2.   Metoda prerade

Postupak visokotlačne hidrolize za dobivanje bioplina vrši se u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Nusproizvode životinjskog podrijetla treba prvo obraditi metodom prerade 1 (sterilizacija pod tlakom), kako je utvrđeno u poglavlju III., u odobrenom pogonu za preradu;

(b)

Nakon postupka iz točke (a) odmašćeni se materijali obrađuju na temperaturi od barem 220 °C u trajanju od barem 20 minuta pri tlaku (apsolutnom) od barem 25 bara, pri čemu se zagrijavanje vrši u dvije faze: prvo izravnim uvođenjem pare, a potom neizravnim zagrijavanjem u koaksijalnom izmjenjivaču topline;

(c)

Postupak se obavlja u šaržama ili u neprekinutom sustavu, a materijal treba neprestano miješati;

(d)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla obrađuju se tako da zahtjevi u pogledu vremena, temperature i tlaka budu postignuti istodobno;

(e)

Dobiveni se materijal potom miješa s vodom i anaerobno se fermentira (pretvorba u bioplin) u reaktoru za bioplin;

(f)

u slučaju ulaznog materijala kategorije 1, čitavi se postupak mora obavljati na istoj lokaciji i u zatvorenome sustavu, a bioplin proizveden ovim postupkom treba brzo podvrgnuti postupku izgaranja u istom pogonu na temperaturi od najmanje 900 °C, nakon čega slijedi brzo hlađenje („gašenje”).

D.   Postupak proizvodnje biodizela

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak mogu koristiti masne frakcije dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla svih kategorija.

2.   Metoda prerade

Proizvodnja se biodizela vrši u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Osim ako se koriste riblje ulje ili topljene masti proizvedeni u skladu s odjeljkom VIII., odnosno odjeljkom XII. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004, masne se frakcije dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla prvo prerađuju:

i.

u slučaju materijala kategorije 1 ili 2, metodom prerade 1 (sterilizacija pod tlakom), kako je utvrđena u poglavlju III.; i

ii.

u slučaju materijala kategorije 3, bilo kojom od metoda prerade 1 do 5 ili metodom prerade 7 ili, u slučaju materijala dobivenog od ribe, metodama prerade 1 do 7, kako su utvrđene u poglavlju III.;

(b)

Prerađena se mast potom dalje prerađuje jednom od sljedećih metoda:

i.

postupkom kojime se prerađena mast odvaja od bjelančevina i, u slučaju masti dobivene od preživača, uklanjaju se netopive nečistoće u količini koja premašuje 0,15 % mase, a prerađena se mast potom mora podvrgnuti esterifikaciji i transesterifikaciji.

Međutim, esterifikacija nije potrebna za prerađene masti dobivene od materijala kategorije 3. Za postupak se esterifikacije pH treba smanjiti ispod vrijednosti 1 dodavanjem sumporne kiseline (H2SO4) ili istovrijedne kiseline, a mješavina se mora zagrijavati do temperature od 72 °C barem dva sata tijekom kojih ju je potrebno intenzivno miješati.

Transesterifikacija se vrši povećanjem pH na oko 14 dodavanjem kalijevog hidroksida ili istovrijedne lužine na temperaturi od 35 °C do 50 °C u trajanju od barem 15 minuta. Transesterifikaciju treba izvršiti dva puta u uvjetima opisanima u ovoj točki uz uporabu nove bazne otopine. Nakon toga postupka slijedi rafinacija proizvoda, uključujući vakuumsku destilaciju na temperaturi od 150 °C, čiji je proizvod biodizel;

ii.

postupkom za koji se koriste istovrijedni parametri prerade koje je odobrilo nadležno tijelo.

E.   Brookesov postupak uplinjavanja

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak može koristiti materijal kategorije 2 i kategorije 3.

2.   Metoda prerade

Brookesov se postupak uplinjavanja vrši u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Komora za dogorijevanje zagrijava se pomoću prirodnoga plina;

(b)

Primarnu komoru uplinjača treba napuniti nusproizvodima životinjskog podrijetla, te potom zatvoriti vrata. Primarna komora ne smije imati plamenike, te se umjesto toga zagrijava prijenosom topline kondukcijom iz komore za dogorijevanje, koja je mora nalaziti ispod primarne komore. Zrak se dovodi u primarnu komoru samo putem triju ulaznih ventila, koji su ugrađeni na glavnim vratima kako bi se pospješila učinkovitost postupka;

(c)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla pretvaraju se u plinovite složene ugljikovodike i nastali plinovi putuju iz primarne komore kroz uski otvor na vrhu stražnjega zida do zona za miješanje i drobljenje, u kojima se razbijaju na sastavne dijelove. Na kraju plinovi putuju u komoru za dogorijevanje, gdje u prisutnosti viška zraka izgaraju u prirodnom plinu iz plamenika.

(d)

Svaka jedinica za preradu ima dva plamenika i dva sekundarna ventilatora za slučaj kvara na plameniku ili ventilatoru. Sekundarna komora mora biti izrađena tako da omogućuje najmanje vrijeme zadržavanja od dvije sekunde pri temperaturi od barem 950 °C u svim uvjetima izgaranja;

(e)

Nakon što napuste sekundarnu komoru ispušni plinovi moraju proći kroz barometarski prigušivač na dnu dimnjaka, koji ih hladi i razrjeđuje zrakom iz okoliša, pri čemu se u primarnoj i sekundarnoj komori održava stalni tlak;

(f)

Postupak se vrši unutar 24 sata, što uključuje punjenje, preradu, hlađenje i uklanjanje pepela. Na kraju se ciklusa preostali pepeo vakuumski uklanja iz primarne komore i puni u zatvorene vreće, koje treba zapečatiti prije odvoza;

(g)

Nije dopušteno uplinjavanje materijala različitog od nusproizvoda životinjskog podrijetla.

F.   Sagorijevanje životinjskih masti u postupku s toplinskim kotlom

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak mogu koristiti masne frakcije dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla svih kategorija.

2.   Metoda prerade

Izgaranje životinjskih masti u postupku s toplinskim kotlom vrši se u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Osim ako se koriste riblje ulje ili topljene masti proizvedeni u skladu s odjeljkom VIII., odnosno odjeljkom XII. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004, masne se frakcije dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla prvo prerađuju:

i.

u slučaju masnih frakcija od materijala kategorije 1 i 2 namijenjenih izgaranju u drugome pogonu,

za masne frakcije dobivene od preživača koji su testirani s negativnim rezultatom u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001 i od životinja različitih od preživača koje ne treba testirati na TSE, bilo kojom od metoda prerade 1 do 5, kako su utvrđene u poglavlju III. ovog Priloga.

za masne frakcije dobivene od drugih preživača, metodom prerade 1, kako je utvrđena u poglavlju III.; i

ii.

u slučaju materijala kategorije 1 i 2 namijenjenog izgaranju u istome pogonu i u slučaju materijala kategorije 3, bilo kojom od metoda prerade 1 do 5 ili metodom prerade 7; u slučaju materijala dobivenog od ribe, metodama prerade 1 do 7, kako su utvrđene u poglavlju III.;

(b)

Masne se frakcije odvajaju od bjelančevina i, u slučaju masti dobivene od preživača namijenjene izgaranju u drugome pogonu, moraju se ukloniti netopive nečistoće u količini koja premašuje 0,15 % mase;

(c)

Nakon postupka iz točaka (a) i (b), masti treba:

i.

vaporizirati u parnome kotlu i izgarati na temperaturi od barem 1 100 °C barem 0,2 sekunde; ili

ii.

podvrgnuti postupku za koji se koriste istovrijedni parametri prerade koje je odobrilo nadležno tijelo;

(d)

Nije dopušteno izgaranje materijala životinjskog podrijetla različitog od životinjske masti.

(e)

Sagorijevanje masti dobivene od materijala kategorije 1 i kategorije 2 vrši se u istome pogonu u kojemu su masti otopljene kako bi se proizvedena energija iskoristila za postupak topljenja. Međutim, nadležno tijelo može odobriti odvoz te masti u druge pogone na izgaranje pod uvjetom:

i.

da je odredišni pogon odobren za izgaranje;

ii.

da se prerada hrane ili hrane za životinje u odobrenom pogonu na istoj lokaciji odvija u strogim uvjetima odvajanja;

(f)

Izgaranje treba izvršiti u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti okoliša, a posebno normi iz toga zakonodavstva o najboljim raspoloživim tehnikama za nadzor nad emisijama i njihovo praćenje.

G.   Termo-mehanički postupak proizvodnje biogoriva

1.   Ulazni materijal

Za ovaj se postupak mogu koristiti stajski gnoj, sadržaj probavnog trakta i materijal kategorije 3.

2.   Metoda prerade

Termo-mehanički postupak proizvodnje biogoriva vrši u skladu sa sljedećim standardima prerade:

(a)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla pune se u pretvarač i potom se obrađuju na temperaturi od 80 °C u trajanju od osam sati. Tijekom toga vremena veličina se čestica neprekidno smanjuje uporabom odgovarajuće opreme za mehaničku abraziju.

(b)

Materijal se potom obrađuje na temperaturi od 100 °C u trajanju od barem dva sata.

(c)

Čestice dobivenog materijala ne smiju biti veće od 20 milimetara.

(d)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla obrađuju se tako da zahtjevi u pogledu vremena, temperature i tlaka iz točaka (a) i (b) budu postignuti istodobno.

(e)

Tijekom toplinske obrade materijala voda koja isparava mora se neprekidno uklanjati iz prostora za zrak iznad biogoriva i odvoditi u kondenzator od nehrđajućeg čelika. Kondenzat se održava na temperaturi od barem 70 °C barem jedan sat prije ispuštanja kao otpadne vode.

(f)

Nakon toplinske obrade materijala dobiveno se biogorivo ispušta iz pretvarača i automatski prenosi potpuno prekrivenom pokretnom trakom zatvorenog kruga na spaljivanje ili suspaljivanje na istoj lokaciji.

(g)

Postupak se mora vršiti u šaržama.

Odjeljak 3.

Odlaganje i uporaba dobivenih proizvoda

1.

Proizvodi dobiveni preradom:

(a)

materijala kategorije 1:

i.

odlažu se u skladu s člankom 12. točkama (a) ili (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

ii.

odlažu se zakopavanjem na odobrenom odlagalištu;

iii.

pretvaraju se u bioplin, pod uvjetom da se ostaci digestije odlažu u skladu s točkama i. ili ii.; ili

iv.

dalje se prerađuju u derivate masti koji nisu namijenjeni za hranidbu životinja.

(b)

materijala kategorije 2 ili kategorije 3:

i.

odlažu se kako je utvrđeno stavkom 1. točkom (a) podtočkama i. ili ii., sa ili bez prethodne prerade u skladu s člankom 12. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

ii.

dalje se prerađuju u derivate masti koji nisu namijenjeni za hranidbu životinja;

iii.

koriste se kao organska gnojiva ili poboljšivači tla; ili

iv.

kompostiraju se ili pretvaraju u bioplin.

2.

Materijali dobiveni preradom u skladu s:

(a)

postupkom alkalne hidrolize iz točke A odjeljka 2. mogu se pretvoriti u pogonu za proizvodnju bioplina i potom brzo izgarati na temperaturi od najmanje 900 °C, nakon čega slijedi brzo hlađenje („gašenje”); ako se kao ulazni materijal koristi materijal iz članka 8. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pretvorba u bioplin mora se vršiti na istome mjestu kao prerada i u zatvorenome sustavu;

(b)

postupkom proizvodnje biodizela:

i.

mogu se koristiti kao gorivo bez ograničenja na temelju ove Uredbe (krajnja točka) u slučaju biodizela i ostataka destilacije biodizela;

ii.

mogu se koristiti za proizvodnju dobivenih proizvoda za uporabu na tlu u slučaju kalijevog sulfata;

iii.

u slučaju glicerina:

dobivenog od materijala kategorije 1 ili kategorije 2 koji je prerađen u skladu s metodom prerade 1, kako je utvrđena u poglavlju III., mogu se pretvarati u bioplin,

dobivenog od materijala kategorije 3, mogu se koristiti za hranidbu životinja.

3.

Sav otpad nastao preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu s ovim odjeljkom, kao što su mulj, sadržaj filtara, pepeo i ostaci digestije, zbrinjava se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i ovom Uredbom.


PRILOG V.

PRETVORBA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OD NJIH DOBIVENIH PROIZVODA U BIOPLIN ILI KOMPOST

POGLAVLJE I.

ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA POGONE

Odjeljak 1.

Pogoni za proizvodnju bioplina

1.

Pogon za proizvodnju bioplina mora biti opremljen jedinicom za pasterizaciju/higijenizaciju, koju nije moguće zaobići, za nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode čije čestice ne smiju biti veće od 12 mm prije unošenja u jedinicu, te mora imati sljedeće:

(a)

uređaje za praćenje temperature, koja mora doseći 70 °C u trajanju od sat vremena;

(b)

uređaje za bilježenje koji neprekidno bilježe rezultate mjerenja iz točke (a); i

(c)

odgovarajući sustav za sprečavanje nedostatnog zagrijavanja.

2.

Odstupajući od stavka 1., jedinica za pasterizaciju/higijenizaciju nije obvezna za pogone za proizvodnju bioplina koji prerađuju samo:

(a)

materijal kategorije 2 koji je bio prerađen u skladu s metodom prerade 1, kako je utvrđena u poglavlju III. Priloga IV.;

(b)

materijal kategorije 3 koji je bio prerađen u skladu s bilo kojom od metoda prerade 1 do 5 ili metodom prerade 7 ili, u slučaju materijala dobivenog od akvatičnih životinja, bilo kojom od metoda prerade 1 do 7, kako su utvrđene u poglavlju III. Priloga IV.;

(c)

materijal kategorije 3 koji je bio pasteriziran/higijeniziran u drugom odobrenom pogonu;

(d)

nusproizvode životinjskog podrijetla koji se mogu koristiti kao sirovina bez prerade u skladu s člankom 13. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ovom Uredbom;

(e)

nusproizvode životinjskog podrijetla koji su obrađeni postupkom alkalne hidrolize iz točke A odjeljka 2. poglavlja IV. Priloga IV.;

(f)

sljedeće nusproizvode životinjskog podrijetla ako to odobri nadležno tijelo:

i.

nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koji su prerađeni u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (m) Uredbe (EZ) br. 852/2004 kada su bili namijenjeni za uporabe različite od prehrane ljudi;

ii.

nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 10. točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009; ili

iii.

nusproizvodi životinjskog podrijetla pretvoreni u bioplin ako su ostaci digestije potom pretvoreni u kompost, prerađeni ili odloženi u skladu s ovom Uredbom.

3.

Ako se pogon za proizvodnju bioplina nalazi na istome mjestu ili pored mjesta na kojemu se drže životinje iz uzgoja, a pogon za proizvodnju bioplina ne koristi samo stajski gnoj, mlijeko ili kolostrum koji su dobiveni od tih životinja, pogon se mora nalaziti na određenoj udaljenosti od mjesta na kojemu se drže te životinje.

Tu je udaljenost potrebno utvrditi tako da se spriječe svi neprihvatljivi rizici od širenja bolesti iz pogona za proizvodnju bioplina koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje.

U svakome je slučaju potrebno osigurati potpunu fizičku odvojenost između pogona za proizvodnju bioplina i životinja i njihove hrane i stelje, prema potrebi ogradom.

4.

Svaki pogon za proizvodnju bioplina mora imati vlastiti laboratorij ili koristiti se uslugama vanjskoga laboratorija. Laboratorij mora biti opremljen za vršenje potrebnih analiza i nadležno ga tijelo mora odobriti, te mora biti akreditiran u skladu s međunarodno priznatim normama ili ga nadležno tijelo mora redovito kontrolirati.

Odjeljak 2.

Kompostane

1.

Kompostana mora biti opremljena zatvorenim reaktorom za kompostiranje ili zatvorenim prostorom za kompostiranje, koje nije moguće zaobići, za nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode koje se unose u pogon, te mora imati sljedeće:

(a)

uređaje za praćenje temperature u odnosu na vrijeme;

(b)

uređaje za bilježenje koji, prema potrebi neprekidno, bilježe rezultate mjerenja iz točke (a);

(c)

odgovarajući sigurnosni sustav za sprečavanje nedostatnog zagrijavanja.

2.

Odstupajući od stavka 1., mogu se dopustiti i druge vrste sustava za kompostiranje pod uvjetom:

(a)

da se njima upravlja tako da sav materijal u sustavu postigne odgovarajuće parametre u odnosu na vrijeme i temperaturu, uključujući prema potrebi neprekidno praćenje parametara; ili

(b)

da pretvaraju samo materijale iz stavka 2. odjeljka 1.; i

(c)

ispunjavaju sve ostale bitne zahtjeve iz ove Uredbe.

3.

Ako se kompostana nalazi na istome mjestu ili pored mjesta na kojemu se drže životinje iz uzgoja, a kompostana ne koristi samo stajski gnoj, mlijeko ili kolostrum koji su dobiveni od tih životinja, kompostana se mora nalaziti na određenoj udaljenosti od mjesta na kojemu se drže te životinje.

Tu je udaljenost potrebno utvrditi tako da se spriječe svi neprihvatljivi rizici od širenja bolesti iz kompostane koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje.

U svakome je slučaju potrebno osigurati potpunu fizičku odvojenost između kompostane i životinja i njihove hrane i stelje, prema potrebi ogradom.

4.

Svaka kompostana mora imati vlastiti laboratorij ili koristiti se uslugama vanjskoga laboratorija. Laboratorij mora biti opremljen za vršenje potrebnih analiza i nadležno ga tijelo mora odobriti, te mora biti akreditiran u skladu s međunarodno priznatim normama ili ga nadležno tijelo mora redovito kontrolirati.

POGLAVLJE II.

HIGIJENSKI ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA POGONE ZA PROIZVODNJU BIOPLINA I KOMPOSTANE

1.

Nusproizvode životinjskog podrijetla treba preraditi što je prije moguće nakon dolaska u pogon za proizvodnju bioplina ili kompostanu. Do prerade ih je potrebno primjereno skladištiti.

2.

Kontejnere, posude i vozila za prijevoz neobrađenog materijala potrebno je očistiti i dezinficirati na za to predviđenom području.

To se područje mora nalaziti na takvome mjestu ili biti izrađeno na takav način da se spriječi rizik od kontaminacije obrađenih proizvoda.

3.

Potrebno je sustavno poduzimati mjere protiv ptica, glodavaca, kukaca i drugih štetočina.

U tu se svrhu mora koristiti dokumentirani program suzbijanja štetočina.

4.

Potrebno je utvrditi i dokumentirati postupke čišćenja za sve dijelove objekta. Za čišćenje je potrebno osigurati odgovarajuću opremu i sredstva.

5.

Kontrola higijene mora uključivati redovite preglede okoliša i opreme. Potrebno je dokumentirati rasporede tih pregleda i njihove rezultate.

6.

Uređaji i oprema moraju se održavati u dobrom radnom stanju, a mjernu je opremu potrebno redovito umjeravati.

7.

S ostacima digestije i kompostom treba postupati, te ih treba skladištiti u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostani tako da se spriječi ponovna kontaminacija.

POGLAVLJE III.

PARAMETRI PRETVORBE

Odjeljak 1.

Standardni parametri pretvorbe

1.

Na materijal kategorije 3 koji se koristi kao sirovina u pogonu za proizvodnju bioplina opremljenom jedinicom za pasterizaciju/higijenizaciju primjenjuju se sljedeći minimalni zahtjevi:

(a)

najveća veličina čestica prije unosa u jedinicu: 12 mm;

(b)

najmanja temperatura u čitavom materijalu u jedinici: 70 °C; i

(c)

najkraće vrijeme u jedinici bez prekida: 60 minuta.

Međutim, mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, mliječne prerađevine, kolostrum i proizvodi od kolostruma kategorije 3 mogu se koristiti bez pasterizacije/higijenizacije kao sirovine u pogonu za proizvodnju bioplina ako nadležno tijelo smatra da ne predstavljaju rizik od širenja ikoje ozbiljne bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje.

Minimalni zahtjevi iz točaka (b) i (c) ovog stavka primjenjuju se i na materijal kategorije 2 koji se unosi u pogon za proizvodnju bioplina bez prethodne prerade u skladu s člankom 13. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

2.

Na materijal kategorije 3 koji se koristi kao sirovina u kompostani primjenjuju se sljedeći minimalni zahtjevi:

(a)

najveća veličina čestica prije unosa u reaktor za kompostiranje: 12 mm;

(b)

najmanja temperatura u čitavom materijalu u reaktoru: 70 °C; i

(c)

najkraće vrijeme bez prekida: 60 minuta.

Minimalni zahtjevi iz točaka (b) i (c) ovog stavka primjenjuju se i na materijal kategorije 2 koji se kompostira bez prethodne prerade u skladu s člankom 13. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Odjeljak 2.

Alternativni parametri pretvorbe za pogone za proizvodnju bioplina i kompostane

1.

Nadležno tijelo može odobriti uporabu parametara koji nisu utvrđeni u stavku 1. odjeljka 1. poglavlja I. i koji su drugačiji od standardnih parametara pretvorbe pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže za takvu uporabu da se tim parametrima osigurava primjereno smanjenje bioloških rizika. Ti dokazi moraju uključivati i validaciju, koja se vrši u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

Utvrđivanje i analiza mogućih opasnosti, uključujući utjecaj ulaznog materijala, na temelju podrobnoga opisa uvjeta i parametara pretvorbe;

(b)

Procjena rizika, kojom se ocjenjuje kako se u praksi postižu posebni uvjeti pretvorbe iz točke (a) u uobičajenim i izvanrednim okolnostima;

(c)

Validacija predviđenoga postupka mjerenjem smanjenja preživljavanja/infektivnosti:

i.

endogenih organizama pokazatelja tijekom postupka, pri čemu je pokazatelj:

stalno prisutan u sirovini u velikom broju,

nije manje toplinski otporan na smrtonosne aspekte postupka pretvorbe, ali nije ni znatno otporniji od patogenih organizama za čije se praćenje koristi,

razmjerno je lako odrediti njegov broj, identificirati ga i potvrditi; ili

ii.

dobro poznatog testnog organizma ili virusa tijekom izloženosti, koji se u ulazni materijal unosi putem odgovarajućeg testnog tijela.

(d)

Validacijom predviđenoga postupka iz točke (c) treba dokazati da se postupkom postiže sljedeće opće smanjenje rizika:

i.

kod toplinskih i kemijskih postupaka:

smanjenje Enterococcus faecalis ili Salmonella Senftenberg za 5 log10 (775W, H2S negativno),

smanjenje titra infektivnosti virusa otpornih na toplinu, kao što je parvovirus, za barem 3 log10 kada su utvrđeni kao značajna opasnost; i

ii.

kod kemijskih postupaka također:

smanjenje otpornih nametnika, kao što su jajašca Ascaris spp., za barem 99,9 % (3 log10) u održivim životnim fazama;

(e)

Izrada potpunoga programa kontrole, uključujući postupke za praćenje odvijanja postupka iz točke (c);

(f)

Mjere kojima se osigurava neprekidno praćenje i nadzor nad odnosnim parametrima postupka, koji su utvrđeni u programu kontrole, pri radu pogona.

Potrebno je bilježiti i održavati podatke o odnosnim parametrima postupaka koji se koriste u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostani, te o drugim kritičnim kontrolnim točkama kako bi vlasnik, subjekt ili njihov predstavnik i nadležno tijelo mogli pratiti rad pogona.

Subjekt mora staviti tu evidenciju na raspolaganje nadležnom tijelu na zahtjev. Podaci o postupku odobrenom u skladu s ovim stavkom moraju na zahtjev biti dostupni Komisiji.

2.

Odstupajući od stavka 1., a do donošenja pravila u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nadležno tijelo može odobriti uporabu posebnih zahtjeva koji nisu utvrđeni u ovome poglavlju, pod uvjetom da se njima postiže jednakovrijedni učinak u pogledu smanjenja patogenih organizama, za:

(a)

ugostiteljski otpad koji se koristi kao jedini nusproizvod životinjskog podrijetla u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostani; i

(b)

mješavine ugostiteljskoga otpada sa sljedećim materijalima:

i.

stajskim gnojem;

ii.

sadržajem probavnog trakta odvojenim od probavnog trakta;

iii.

mlijekom;

iv.

proizvodima na bazi mlijeka;

v.

mliječnim prerađevinama;

vi.

kolostrumom;

vii.

proizvodima od kolostruma;

viii.

jajima;

ix.

proizvodima od jaja;

x.

nusproizvodima životinjskog podrijetla iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koji su prerađeni u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (m) Uredbe (EZ) br. 852/2004.

3.

Ako su materijali iz stavka 2. točke (b) ili dobiveni proizvodi iz članka 10. točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 jedini ulazni materijal životinjskog podrijetla koji se obrađuje u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostani, nadležno tijelo može odobriti primjenu posebnih zahtjevi koji nisu navedeni u ovome poglavlju ako:

(a)

ne smatra da ti materijali predstavljaju rizik od širenja ikoje ozbiljne bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje;

(b)

smatra da su ostaci digestije ili kompost neprerađeni materijal, te zahtijeva od subjekata da postupaju s njima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i ovom Uredbom.

4.

Subjekti mogu staviti na tržište ostatke digestije i kompost koji su proizvedeni u skladu s parametrima koje je odobrilo nadležno tijelo:

(a)

u skladu sa stavkom 1.;

(b)

u skladu sa stavcima 2. i 3. samo u državi članici u kojoj su ti parametri odobreni.

Odjeljak 3.

Standardi za ostatke digestije i kompost

1.

(a)

Reprezentativni uzorci ostataka digestije ili komposta, uzeti tijekom ili neposredno nakon pretvorbe u pogonu za proizvodnju bioplina ili kompostiranja u kompostani s ciljem praćenje postupka, moraju ispunjavati sljedeće standarde:

 

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 u 1 g;

ili

 

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 u 1 g;

i

(b)

Reprezentativni uzorci ostataka digestije ili komposta, uzeti tijekom skladištenja ili prilikom iznošenja iz skladišta, moraju ispunjavati sljedeće standarde:

Salmonella: odsutnost u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Gdje je u slučaju točke (a) ili (b):

n

=

broj uzoraka koje treba pretražiti;

m

=

granična vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra zadovoljavajućim ako broj bakterija u svim uzorcima ne prelazi vrijednost m;

M

=

najveća vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra nezadovoljavajućim ako je broj bakterija u jednome ili više uzoraka jednak vrijednosti M ili viši; i

c

=

broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M; uzorak se i dalje smatra prihvatljivim ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak vrijednosti m ili manji.

2.

Ostatke digestije ili kompost koji ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog odjeljka treba ponovno pretvoriti u bioplin ili kompostirati, a u slučaju salmonele potrebno je s njima postupati ili ih zbrinuti u skladu s uputama nadležnoga tijela.


PRILOG VI.

POSEBNA PRAVILA O ISTRAŽIVANJIMA, HRANIDBI ŽIVOTINJA, TE SAKUPLJANJU I ODLAGANJU

POGLAVLJE I.

POSEBNA PRAVILA O UZORCIMA ZA ISTRAŽIVANJA I DRUGE SVRHE

Odjeljak 1.

Uzorci za istraživanja i dijagnostiku

1.

Subjekti moraju osigurati da pošiljke uzoraka za istraživanja i dijagnostiku prati komercijalni dokument, u kojemu mora biti navedeno sljedeće:

(a)

opis materijala i vrstu životinje od koje potječe;

(b)

kategorija materijala;

(c)

količina materijala;

(d)

mjesto podrijetla i mjesto otpreme materijala;

(e)

ime i adresa pošiljatelja;

(f)

ime i adresa primatelja i/ili korisnika.

2.

Korisnici koji postupaju s uzorcima za istraživanja i dijagnostiku moraju poduzeti sve potrebne mjere za sprečavanje širenja bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje tijekom postupanja s materijalima pod njihovim nadzorom, a posebno primjenom dobre laboratorijske prakse.

3.

Zabranjena je svaka daljnja uporaba uzoraka za istraživanja i dijagnostiku za svrhe različite od onih navedenih u stavku 38. Priloga I.

4.

Osim ako se čuvaju u referentne svrhe, uzorci za istraživanja i dijagnostiku, te svi proizvodi dobiveni uporabom tih uzoraka odlažu se:

(a)

kao otpad spaljivanjem ili suspaljivanjem;

(b)

u slučaju nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda iz članka 8. točke (a) podtočke iv., članka 8. točaka (c) i (d) i članka 9. i članka 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koji su dio staničnih kultura, laboratorijske opreme ili laboratorijskih uzoraka, postupanjem u uvjetima koji su barem istovjetni potvrđenoj metodi za parne autoklave (1) i naknadnim odlaganjem kao otpad ili otpadne vode u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije;

(c)

sterilizacijom pod tlakom i naknadnim odlaganjem ili uporabom u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

5.

Korisnici koji postupaju s uzorcima za istraživanja i dijagnostiku moraju voditi evidenciju pošiljaka takvih uzoraka.

U toj evidenciji moraju biti navedeni podaci iz stavka 1. i datum i metoda odlaganja uzoraka i od njih dobivenih proizvoda.

6.

Odstupajući od stavaka 1., 4. i 5. nadležno tijelo može odobriti postupanje s uzrocima za istraživanja i dijagnostiku za obrazovne svrhe i njihovo odlaganje pod drugim uvjetima kojima se sprečavaju svi neprihvatljivi rizici za javno zdravlje ili zdravlje životinja.

Odjeljak 2.

Trgovački uzorci i izložbeni predmeti

1.

Trgovački se uzorci i izložbeni predmeti mogu prevoziti, upotrebljavati i odlagati u skladu sa stavcima 1. do 4. i stavkom 6. odjeljka 1,

2.

Osim ako se trgovački uzorci čuvaju u referentne svrhe, nakon obavljenih posebnih studija ili analiza ti se uzorci:

(a)

ponovno otpremaju u državu članicu podrijetla;

(b)

otpremaju u drugu državu članicu ili treću zemlju ako je takvu otpremu unaprijed odobrilo nadležno tijelo odredišne države članice ili treće zemlje; ili

(c)

odlažu ili koriste u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

3.

Nakon izložbe ili umjetničke aktivnosti izložbeni se predmeti ponovno otpremaju u državu članicu podrijetla ili se otpremaju ili odlažu u skladu sa stavkom 2.

POGLAVLJE II.

POSEBNA PRAVILA O HRANIDBI ŽIVOTINJA

Odjeljak 1.

Opći zahtjevi

Materijalom kategorija 2 i 3, kako su navedene u članku 18. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, dopušteno je hraniti životinje iz stavka 1. točaka (a), (d), (f), (g) i (h) toga članka ako su ispunjeni barem sljedeći uvjeti pored uvjeta koje je utvrdilo nadležno tijelo u skladu s člankom 18. stavkom 1. te Uredbe:

1.

Nusproizvode životinjskog podrijetla treba prevoziti do korisnika ili u sabirne centre u skladu s odjeljcima 1. i 3. poglavlja I. Priloga VIII.

2.

Sabirališta moraju biti registrirana pri nadležnom tijelu pod uvjetom da:

(a)

ispunjavaju zahtjeve za objekte koji obavljaju međuradnje iz poglavlja II. Priloga IX.; i

(b)

imaju odgovarajuće objekte i opremu za uništavanje neiskorištenog materijala ili da šalju taj materijal u odobreni pogon za preradu ili odobrenu spalionicu ili suspalionicu u skladu s ovom Uredbom.

3.

Države članice mogu odobriti uporabu pogona za preradu materijala kategorije 2 kao sabirni centri.

4.

Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u sabirnim centrima koji opskrbljuju krajnje korisnike materijalom, osim nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od akvatičnih životinja i akvatičnih beskralježnjaka, moraju osigurati da je taj materijal podvrgnut jednome od sljedećih postupaka:

(a)

denaturaciji otopinom bojila; otopina mora biti toliko jaka da boja na obojanom materijalu bude jasno vidljiva i da ne nestane kada se obojani materijal smrzne ili rashladi, te čitava površina svih komada materijala mora biti prekrivena takvom otopinom, i to bilo uranjanjem materijala u otopinu ili prskanjem ili drugačijim nanošenjem te otopine na materijal;

(b)

sterilizaciji kuhanjem ili parenjem pod tlakom dok svaki komad materijala ne bude u potpunosti prokuhan; ili

(c)

drugom postupku ili obradi koje je odobrilo nadležno tijelo odgovorno za subjekta.

Odjeljak 2.

Hranidba određenih vrsta životinja na mjestima za hranidbu

1.

Nadležno tijelo može odobriti uporabu materijala kategorije 1 iz članka 18. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za hranidbu sljedećih ugroženih i zaštićenih vrsta na mjestima za hranidbu pod sljedećim uvjetima:

(a)

Materijalom je dopuštena hranidba:

i.

jedne od sljedećih vrsta ptica lešinara u sljedećim državama članicama:

Država članica

Vrsta životinje

Bugarska

kostoberina (Gypaetus barbatus)

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

orao krstaš (Aquila heliaca)

orao štekavac (Haliaeetus albicilla)

crna lunja (Milvus migrans)

crvena lunja (Milvus milvus)

Grčka

kostoberina (Gypaetus barbatus)

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

orao krstaš (Aquila heliaca)

orao štekavac (Haliaeetus albicilla)

crna lunja (Milvus migrans)

Španjolska

kostoberina (Gypaetus barbatus)

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

španjolski orao (Aquila adalberti)

crna lunja (Milvus migrans)

crvena lunja (Milvus milvus)

Francuska

kostoberina (Gypaetus barbatus)

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

orao štekavac (Haliaeetus albicilla)

crna lunja (Milvus migrans)

crvena lunja (Milvus milvus)

Italija

kostoberina (Gypaetus barbatus)

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

crna lunja (Milvus migrans)

crvena lunja (Milvus milvus)

Cipar

sup starješina (Aegypius monachus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

Portugal

sup starješina (Aegypius monachus)

crkavica (Neophron percnopterus)

bjeloglavi sup (Gyps fulvus)

suri orao (Aquila chrysaetos)

Slovačka

suri orao (Aquila chrysaetos)

orao krstaš (Aquila heliaca)

orao štekavac (Haliaeetus albicilla)

crna lunja (Milvus migrans)

crvena lunja (Milvus milvus)

ii.

jedne od vrsta iz reda zvijeri (Carnivora) s popisa iz Priloga II. Direktive 92/43/EEZ u posebnim područjima očuvanja koja su utvrđena u toj Direktivi; ili

iii.

jedne od vrsta iz redova grabljivica (Falconiformes) ili sovki (Strigiformes) s popisa iz Priloga I. Direktive 2009/147/EZ u posebnim područjima zaštite koja su utvrđena u toj Direktivi;

(b)

Nadležno je tijelo izdalo odobrenje subjektu odgovornom za mjesto za hranidbu.

Nadležno tijelo izdaje takva odobrenja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

hranidba se životinja ne koristi kao alternativni način odlaganja specificiranog rizičnog materijala ili uginulih preživača koji sadrže takav materijal koji predstavlja rizik od TSE-a;

ii.

uspostavljen je odgovarajući sustav nadziranja TSE-a, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 999/2001, koji uključuje redovito laboratorijsko pretraživanje uzoraka na TSE;

(c)

Nadležno tijelo mora osigurati koordinaciju s drugim nadležnim tijelima odgovornima za nadzor nad poštovanjem zahtjeva iz odobrenja;

(d)

Nadležno se tijelo mora na temelju ocjene posebnoga stanja u vezi s predmetnom životinjskom vrstom i njezinim staništem uvjeriti da će se poboljšati stanje očuvanosti te vrste;

(e)

Odobrenje koje je dodijelilo nadležno tijelo:

i.

mora sadržavati uputu na vrste životinja na koje se stvarno odnosi i njihove nazive;

ii.

mora sadržavati podrobni opis lokacije na kojoj se nalazi mjesto za hranidbu u zemljopisnom području na kojemu će se hraniti životinje; i

iii.

mora se istom privremeno obustaviti u slučaju:

sumnje ili potvrđene povezanosti sa širenjem TSE-a dok se rizik ne isključi, ili

neispunjenja bilo kojega pravila iz ove Uredbe.

(f)

Subjekt odgovoran za hranidbu mora:

i.

namijeniti hranidbi područje koje mora biti zatvoreno i u koje je pristup moguć samo životinjama vrste koju treba očuvati, prema potrebi ogradom ili na koji drugi način ovisno o prirodnom obrascu hranjenja tih vrsta;

ii.

osigurati da se prihvatljivi trupovi goveda i barem 4 % prihvatljivih trupova ovaca i koza namijenjenih hranidbi prije te uporabe pretraže na TSE s negativnim rezultatom u okviru programa nadziranja TSE-a koji se provodi u skladu s Prilogom III. Uredbe (EZ) br. 999/2001 i, prema potrebi, u skladu s Odlukom donesenom na temelju drugoga podstavka članka 6. stavka 1.b te Uredbe; i

iii.

voditi evidenciju barem o broju, prirodi, procijenjenoj masi i podrijetlu trupova životinja upotrijebljenih za hranidbu, datumu hranidbe, mjestu na kojemu je izvršena hranidba i, ako je primjenjivo, rezultatima pretraživanja na TSE.

2.

Kada država članica podnosi Komisiji zahtjev za uvrštenje u popis iz stavka 1. točke (a), mora joj podnijeti:

(a)

detaljno opravdanje proširenja popisa na određene vrste ptica lešinara u toj državi članici, uključujući razloge iz kojih je potrebno hraniti te ptice materijalom kategorije 1 umjesto materijalom kategorije 2 ili kategorije 3;

(b)

objašnjenje mjera koje će se poduzeti kako bi se osigurala sukladnost sa stavkom 1.

Odjeljak 3.

Hranidba divljih životinja izvan mjesta za hranidbu

Nadležno tijelo može odobriti uporabu materijala kategorije 1 koji uključuje čitave trupove ili dijelove trupova mrtvih životinja koji sadrže specificirani rizični materijal, prema potrebi bez prethodnoga sakupljanja mrtvih životinja, za hranidbu divljih životinja iz stavka 1. točke (a) odjeljka 2. izvan mjesta za hranidbu pod sljedećim uvjetima:

1.

Nadležno se tijelo mora na temelju ocjene posebnoga stanja u vezi s predmetnom životinjskom vrstom i njezinim staništem uvjeriti da će se poboljšati stanje očuvanosti te vrste;

2.

Nadležno tijelo mora u odobrenju utvrditi gospodarstva ili stada u zemljopisno određenom području hranidbe pod sljedećim uvjetima:

(a)

Područje hranidbe ne smije zahvaćati područja na kojima se vrši intenzivni uzgoj životinja;

(b)

životinje iz uzgoja na gospodarstvima ili u stadima u području hranidbe moraju biti pod redovitim nadzorom službenog veterinara u pogledu raširenosti TSE-a i bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;

(c)

hranidba se istom prekida u slučaju:

i.

sumnje ili potvrđene povezanosti sa širenjem TSE-a na gospodarstvu ili u stadu dok se rizik ne isključi;

ii.

sumnje ili potvrde izbijanja ozbiljne bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje na gospodarstvu ili u stadu dok se rizik ne isključi; ili

iii.

neispunjenja bilo kojega pravila iz ove Uredbe;

(d)

Nadležno tijelo mora u odobrenju navesti sljedeće:

i.

odgovarajuće mjere za sprečavanje širenja TSE-a i prenosivih bolesti sa mrtvih životinja na ljude ili druge životinje, kao što su mjere usmjerene na obrasce hranidbe vrsta koje je potrebno očuvati, sezonska ograničenja hranidbe, ograničenja kretanja životinja iz uzgoja i druge mjere za nadzor nad mogućim rizicima od širenja bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, kao što su mjere povezane s vrstama životinja koje su prisutne u području hranidbe, a za čiju se hranidbu ne koriste nusproizvodi životinjskog podrijetla;

ii.

odgovornosti osoba ili subjekata u području hranidbe koji pomažu pri hranidbi ili koji su odgovorni za životinje iz uzgoja u vezi s mjerama iz podtočke i.;

iii.

uvjete izricanja kazni, kako je navedeno u članku 53. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koje se primjenjuju u slučaju nepoštovanja mjera iz podtočke i. od strane osoba ili subjekata iz podtočke ii. ove točke (d);

(e)

Ako se hranidba vrši bez prethodnog sakupljanja mrtvih životinja, potrebno je izvršiti procjenu vjerojatne stope smrtnosti životinja iz uzgoja u području hranidbe i vjerojatnih potreba divljih životinja za hranidbom kao temelj za ocjenu mogućih rizika od širenja bolesti.

Odjeljak 4.

Hranidba životinja iz zooloških vrtova materijalom kategorije 1

Nadležno tijelo može odobriti uporabu materijala kategorije 1 koji uključuje čitave trupove ili dijelove trupova mrtvih životinja koji sadrže specificirani rizični materijal i uporabu materijala dobivenog od životinja iz zooloških vrtova za hranidbu životinja u zoološkim vrtovima pod sljedećim uvjetima:

(a)

Nadležno je tijelo izdalo odobrenje subjektu odgovornom za hranidbu Nadležno tijelo izdaje takva odobrenja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

hranidba se životinja ne koristi kao alternativni način odlaganja specificiranog rizičnog materijala ili uginulih preživača koji sadrže takav materijal koji predstavlja rizik od TSE-a;

ii.

kada se upotrebljava materijal kategorije 1 koji uključuje čitave trupove ili dijelove trupova mrtvih goveda koji sadrže specificirani rizični materijal, uspostavljen je odgovarajući sustav nadziranja TSE-a, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 999/2001, koji uključuje redovito laboratorijsko pretraživanje uzoraka na TSE;

(b)

Odobrenje koje je dodijelilo nadležno tijelo mora se istom povući u slučaju:

i.

sumnje ili potvrđene povezanosti sa širenjem TSE-a dok se rizik ne isključi; ili

ii.

neispunjenja bilo kojega pravila iz ove Uredbe;

(c)

Subjekt odgovoran za hranidbu mora:

i.

skladištiti materijal namijenjen hranidbi životinja i vršiti hranidbu u zatvorenom i ograđenom prostoru kako bi se osiguralo da materijal za hranidbu nije dostupan ikojim drugim mesojedima osim životinja iz zoološkoga vrta za koje je izdano odobrenje;

ii.

osigurati da se preživači koji će se koristiti za hranidbu uključe u program praćenja TSE-a koji se provodi u skladu s Prilogom III. Uredbe (EZ) br. 999/2001 i, ako je primjenjivo, u skladu s Odlukom donesenom na temelju drugoga podstavka članka 6. stavka 1.b te Uredbe;

iii.

voditi evidenciju barem o broju, prirodi, procijenjenoj masi i podrijetlu trupova životinja upotrijebljenih za hranidbu, rezultatima pretraživanja na TSE i datumu hranidbe.

POGLAVLJE III.

POSEBNA PRAVILA O SAKUPLJANJU I ODLAGANJU

Odjeljak 1.

Posebna pravila o odlaganju nusproizvoda životinjskog podrijetla

1.

Ako nadležno tijelo odobri odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla na licu mjesta u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkama (a), (b), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, to se odlaganje može izvršiti:

(a)

spaljivanjem ili zakopavanjem u objektu iz kojega potječu nusproizvodi životinjskog podrijetla;

(b)

na odobrenom odlagalištu otpada; ili

(c)

spaljivanjem ili zakopavanjem na mjestu gdje je rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, te za okoliš najmanji, pod uvjetom da se to mjesto nalazi dovoljno daleko da omogućuje nadležnom tijelu da spriječi rizike za javno zdravlje i zdravlje životinja, te za okoliš.

2.

Spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla na mjestima iz članka 19. stavka 1. točaka (b), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 mora se vršiti tako da se ti nusproizvodi spale:

(a)

na propisno izrađenim lomačama, te da od njih ostane samo pepeo;

(b)

bez ugrožavanja zdravlja ljudi;

(c)

bez uporabe postupaka ili metoda koji bi mogli naštetiti okolišu, a posebno ako bi mogli ugroziti vodu, zrak, tlo, bilje i životinje, ili izazvati buku ili neugodne mirise;

(d)

u uvjetima kojima se osigurava odlaganje nastaloga pepela zakopavanjem na odobrenom odlagalištu.

3.

Zakopavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla na mjestima iz članka 19. stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 mora se vršiti tako da se ti nusproizvodi zakopaju:

(a)

tako da mesojedi ili svejedi ne mogu do njih doći;

(b)

na odobrenom odlagalištu ili drugome mjestu bez ugrožavanja zdravlja ljudi i uporabom postupaka ili metoda koji ne štete okolišu, a posebno ako bi mogli ugroziti vodu, zrak, tlo, bilje i životinje, ili izazvati buku ili neugodne mirise.

4.

U slučaju odlaganja u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkama (a), (b), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nusproizvode životinjskog podrijetla treba prevoziti s mjesta podrijetla na mjesto odlaganja pod sljedećim uvjetima:

(a)

nusproizvode životinjskog podrijetla treba prevoziti u sigurnim, nepropusnim spremnicima ili vozilima;

(b)

utovar i istovar nusproizvoda životinjskog podrijetla mora prema potrebi nadzirati nadležno tijelo;

(c)

kotače vozila potrebno je dezinficirati pri napuštanju mjesta podrijetla;

(d)

spremnike i vozila koji se koriste za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla potrebno je temeljito očistiti i dezinficirati nakon istovara nusproizvoda životinjskog podrijetla; i

(e)

prema potrebi treba osigurati primjerenu pratnju vozila, ispitivanje nepropusnosti i dvostruki pokrov.

Odjeljak 2.

Spaljivanje i zakopavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u udaljenim područjima

Najveći postotak iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ne smije prijeći:

(a)

10 % populacije goveda odnosne države članice;

(b)

25 % populacije ovaca i koza odnosne države članice;

(c)

10 % populacije svinja odnosne države članice; i

(d)

postotak populacije drugih vrsta koji utvrđuje nadležno tijelo na temelju ocjene mogućih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nastaju odlaganjem tih životinjskih vrsta spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta.

Odjeljak 3.

Spaljivanje i zakopavanje pčela i nusproizvoda pčelarstva

Nadležno tijelo može odobriti odlaganje pčela i nusproizvoda pčelarstva spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, kako je utvrđeno u članku 19. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pod uvjetom da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da spaljivanje ili zakopavanje ne ugrožavaju zdravlje ljudi ili životinja ili okoliš.

POGLAVLJE IV.

ODLAGANJE NA DRUGE NAČINE

Odstupajući od članka 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, države članice mogu odobriti sakupljanje, prijevoz i odlaganje materijala kategorije 3 iz članka 10. točke (f) te Uredbe na načine različite od spaljivanja ili zakopavanja pod uvjetom:

(a)

da ti materijali ne prelaze količinu od 20 kg tjedno iz objekta ili pogona u kojemu se sakupljaju, bez obzira na životinjsku vrstu podrijetla materijala;

(b)

da se materijali sakupljaju, prevoze i odlažu tako da spriječi širenje neprihvatljivih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;

(c)

da nadležno tijelo vrši redovite kontrole, uključujući kontrole evidencije koju vode subjekti, u objektima ili pogonima u kojima se materijali sakupljaju kako bi osiguralo sukladnost s odredbama iz ovog odjeljka.

Države članice mogu donijeti odluku o povećanju količine iz točke (a) do najviše 50 kg tjedno pod uvjetom da putem Stalnoga odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja iz članka 52. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 podnesu Komisiji i drugim državama članicama detaljno obrazloženje u kojemu se navodi vrsta djelatnosti za koju bi se povećala količina, vrsta životinja podrijetla odnosnih nusproizvoda životinjskog podrijetla i razlozi iz kojih je potrebno povećati količinu, uz poštovanje primjerenoga sustava za postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima, te za njihovo odlaganje na vlastitome državnom području, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 4. te Uredbe.


(1)  CEN TC/102 – Sterilizatori za uporabu u medicini – EN 285:2006 + A2:2009 – Sterilizacija - Parni sterilizatori - Veliki sterilizatori, uputa objavljena u SL C 293, 2.12.2009., str. 39.


PRILOG VII.

STANDARDNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE ALTERNATIVNIH METODA

POGLAVLJE I.

Jezik podnošenja zahtjeva

1.

Zahtjevi za odobrenje alternativne metode uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda, kako je navedeno u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 (zahtjevi), podnose se na jednome od službenih jezika Europske unije, kako je navedeno u članku 1. Uredbe br. 1. iz 1958.

2.

Zainteresirane stranke koje podnose takve zahtjeve na jeziku koji nije engleski jezik, moraju prije ocjenjivanja ovjeriti službeni prijevod njihova zahtjeva, koji osigurava EFSA.

Rok iz članka 20. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 počinje teći nakon što zainteresirana stranka ovjeri službeni prijevod zahtjeva.

POGLAVLJE II.

Sadržaj zahtjeva

1.

Kako bi EFSA mogla ocijeniti sigurnost predložene alternativne metode, zahtjevi moraju sadržavati sve potrebne podatke u vezi sa sljedećim točkama:

(a)

kategorije nusproizvoda životinjskog podrijetla na koje će se primjenjivati alternativna metoda, i to uputom na kategorije navedene u člancima 8., 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

(b)

utvrđivanje i opis rizičnih materijala na temelju sljedećih načela:

Materijale značajnoga rizika potrebno je zasebno utvrditi. Za svaki materijal treba ocijeniti vjerojatnost izlaganja ljudi i životinja u redovnim i izvanrednim/neuobičajenim radnim uvjetima. U slučaju značajne izloženosti potrebno je ocijeniti mogući rizik;

(c)

smanjenje rizika povezanog s uzročnikom bolesti na temelju sljedećih načela:

 

Smanjenje rizika za zdravlje ljudi i životinja koje je moguće postići postupkom, treba procijeniti na temelju izravnih mjerenja.

 

Ako izravna mjerenja nisu dostupna, mogu se upotrijebiti modeliranje ili ekstrapolacija iz drugih postupaka. Kako bi se dokazalo stvarno smanjenje rizika, potrebno je količinski odrediti utvrđenu opasnost (kao što je salmonela) u ulaznom materijalu (sirovinama) i dobivenom materijalu. U smislu ovog poglavlja, dobiveni materijal obuhvaća krajnje proizvode i nusproizvode nastale odnosnim postupkom.

 

Procjenama je potrebno priložiti dokaze. Za mjerenja to uključuje podatke o primijenjenoj metodologiji (osjetljivost i pouzdanost primijenjenih metoda), vrstu uzoraka koji su analizirani i dokaze da su uzorci reprezentativni (odgovarajući stvarni uzorci, broj izvršenih ispitivanja).

 

Ako se koriste surogati za mjerenje priona, potrebno je obrazložiti njihovu primjerenost. Treba priložiti ocjenu valjanosti s uključenim neizvjesnostima;

(d)

ograničenje rizika na temelju sljedećih načela:

 

Potrebno je analizirati vjerojatnu učinkovitost tehničkih mjera za ograničenje rizika.

 

Analiza mora odražavati redovne i izvanredne/neuobičajene radne uvjete, uključujući prekide u postupku.

 

Potrebno je utvrditi postupke za praćenje i nadziranje kako bi se dokazalo ograničenje.

 

Ako potpuno ograničenje rizika nije izvedivo, potrebno je izvršiti ocjenu svih mogućih rizika;

(e)

utvrđivanje međuovisnih postupaka na temelju sljedećih načela:

 

Potrebno je ocijeniti moguće neizravne učinke koji mogu utjecati na mogućnost smanjenja rizika određenog postupka.

 

Neizravni učinci mogu proizaći iz prijevoza, skladištenja i sigurnog odlaganja krajnjih proizvoda i nusproizvoda nastalih postupkom;

(f)

predviđena krajnja uporaba krajnjih proizvoda i nusproizvoda na temelju sljedećih načela:

 

Potrebno je navesti predviđenu krajnju uporabu krajnjih proizvoda i nusproizvoda pojedinog postupka.

 

Vjerojatne povezane rizike treba izračunani na temelju smanjenja rizika za zdravlje ljudi i životinja ocijenjenog u skladu s točkom (c).

2.

Zahtjevu treba priložiti dokazne dokumente, a posebno dijagram toka koji prikazuje odvijanje postupka, dokaze iz stavka 1. točke (c), te druge dokaze u prilog obrazloženja koje se podnosi u skladu sa stavkom 1.

3.

U zahtjevu je potrebno navesti kontakt adresu zainteresirane stranke, što uključuje ime i punu adresu, broj telefona i/ili faksa i/ili adresu elektronske pošte određene osobe za kontakt koja je ovlaštena od strane zainteresirane stranke ili nastupa u njezino ime.


PRILOG VIII.

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I SLJEDIVOST

POGLAVLJE I.

SAKUPLJANJE I PRIJEVOZ

Odjeljak 1.

Vozila i spremnici

1.

Od početne točke u proizvodnom lancu iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode treba sakupljati i prevoziti u zapečaćenim novim pakiranjima ili prekrivenim nepropusnim spremnicima ili vozilima.

2.

Vozila i spremnici za višekratnu uporabu, te sva oprema ili uređaji za višekratnu uporabu koji dolaze u doticaj i nusproizvodima životinjskog podrijetla ili od njih dobivenim proizvodima, osim dobivenih proizvoda koje se stavljaju na tržište u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2009 i koje se skladište i prevoze u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 183/2005, moraju se održavati u čistome stanju.

Osim ako su namijenjeni prijevozu posebnih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda na način kojime se sprečava kros-kontaminacija, treba ih posebno:

(a)

očistiti i osušiti prije uporabe; i

(b)

očistiti, oprati i/ili dezinficirati nakon svake uporabe u mjeri potrebnoj kako bi se izbjegla kros-kontaminacija.

3.

Spremnici za višekratnu uporabu moraju biti namijenjeni prijevozu određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda u mjeri potrebnoj kako bi se izbjegla kros-kontaminacija.

Međutim, ako nadležno tijelo odobri takvu uporabu, spremnici za višekratnu uporabu mogu se koristiti:

(a)

za prijevoz različitih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda ako ih se očisti i dezinficira između različitih uporaba na način kojime se sprečava kros- kontaminacija;

(b)

za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 nakon što su upotrijebljeni za prijevoz proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi u uvjetima kojima se sprečava kros-kontaminacija.

4.

Ambalažni materijal treba odložiti spaljivanjem ili na drugi način u skladu sa zakonodavstvom Unije.

Odjeljak 2.

Temperaturni uvjeti

1.

Kako bi se izbjegli svi rizici za javno zdravlje ili zdravlje životinja, nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za proizvodnju krmiva ili sirove hrane za kućne ljubimce moraju se prevoziti na odgovarajućoj temperaturi, u slučaju nusproizvoda životinjskog podrijetla od mesa i mesnih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do najviše 7 °C, osim ako će se koristiti za hranidbu u skladu s poglavljem I. Priloga II.

2.

Neprerađeni materijal kategorije 3 namijenjen za proizvodnju krmiva ili hrane za kućne ljubimce mora se skladištiti i prevoziti rashlađen, smrznut ili siliran, osim:

(a)

ako se prerađuje u roku od 24 sata od sakupljanja ili na kraju skladištenja u rashlađenom ili smrznutom obliku ako se naknadno prevozi u prijevoznim sredstvima u kojima se održava temperatura skladištenja;

(b)

u slučaju mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka ili mliječnih prerađevina koji nisu podvrgnuti nijednom postupku obrade iz dijela I. odjeljka 4. poglavlja II. Priloga X., ako se zbog obilježja materijala prevozi rashlađen i u izoliranim kontejnerima, osim ako se može smanjiti rizike primjenom drugih mjera.

3.

Vozila koja se koriste za prijevoz materijala u rashlađenom stanju moraju biti izrađena tako da se osigura održanje primjerene temperature tijekom čitavoga trajanja prijevoza te omogući praćenje te temperature.

Odjeljak 3.

Odstupanje u pogledu sakupljanja i prijevoza materijala kategorije 3 kojega čine mlijeko, proizvode na bazi mlijeka i mliječne prerađevine

Odjeljak 1. ne primjenjuje se na sakupljanje i prijevoz materijala kategorije 3 kojega čine mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka i mliječne prerađevine, od strane subjekata koji posluju u objektima za preradu mlijeka koji su odobreni u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 kada primaju proizvode koje su prethodno isporučili i koji su im vraćeni, a posebno od vlastitih klijenata.

Odjeljak 4.

Odstupanje u pogledu sakupljanja i prijevoza stajskog gnoja

Odstupajući od odjeljka 1., nadležno tijelo može dopustiti sakupljanje i prijevoz stajskog gnoja između dviju točaka koje se nalaze na istome gospodarstvu ili među gospodarstvima i korisnicima u istoj državi članici u drugim uvjetima kojima se sprečavaju neprihvatljivi rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja.

POGLAVLJE II.

IDENTIFIKACIJA

1.

Treba poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo:

(a)

da je moguće identificirati pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, te da se tijekom sakupljanja na mjestu podrijetla nusproizvoda životinjskog podrijetla i tijekom prijevoza drže odvojene i da su propisno označene;

(b)

da se tvar za označivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda određene kategorije koristi samo za kategoriju za koju je uporabe te tvari propisana ovom Uredbom ili utvrđena u stavku 4.;

(c)

da se pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda otpremaju iz jedne države članice u drugu državu članicu u ambalaži, spremnicima ili vozilima koji su vidno i barem tijekom prijevoza neizbrisivo označeni bojom za prikaz podataka iz ove Uredbe na površini ili dijelu površine ambalaže, spremnika ili vozila, ili na etiketi ili simbolu koji su na njih pričvršćeni:

i.

u slučaju materijala kategorije 1 crnom bojom;

ii.

u slučaju materijala kategorije 2 (osim stajskog gnoja i sadržaja probavnog trakta) žutom bojom;

iii.

u slučaju materijala kategorije 3 zelenom bojom s visokim sadržajem plave boje kako bi se jasno razlikovala od drugih boja;

iv.

u slučaju pošiljaka iz uvoza bojom propisanom za odgovarajući materijal iz podtočaka i., ii. i iii. od trenutka kada pošiljka prijeđe graničnu inspekcijsku postaju prilikom prvoga ulaska u Uniju.

2.

Tijekom prijevoza i skladištenja, na etiketi pričvršćenoj na ambalažu, spremnik ili vozilo:

(a)

mora biti jasno istaknuta kategorija nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda; i

(b)

moraju biti jasno i čitljivo navedene sljedeće riječi na ambalaži, spremniku ili vozilu, kako je primjenjivo:

i.

u slučaju materijala kategorije 3, „nije za prehranu ljudi”;

ii.

u slučaju materijala kategorije 2 (osim stajskog gnoja i sadržaja probavnog trakta) i proizvoda dobivenih od materijala kategorije 2, „nije namijenjeno za hranidbu životinja”; međutim, ako je materijal kategorije 2 namijenjen za hranidbu životinja iz članka 18. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 pod uvjetima koji su utvrđeni u skladu s tim člankom, na etiketi mora stajati: „za hranidbu…”, čemu se dodaje naziv vrste životinja za čiju je hranidbu materijal namijenjen;

iii.

u slučaju materijala kategorije 1 i proizvoda dobivenih od materijala kategorije 1, koji su namijenjeni:

za odlaganje: „samo za odlaganje”;

za proizvodnju hrane za kućne ljubimce: „samo za proizvodnju hrane za kućne ljubimce”;

za proizvodnju dobivenih proizvoda iz članka 36. Uredbe (EZ) br. 1069/2009: „samo za proizvodnju dobivenih proizvoda. Nije za prehranu ljudi ili životinja, niti za uporabu na zemlji.”;

iv.

u slučaju mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka, mliječnih prerađevina, kolostruma i proizvoda od kolostruma: „nije za prehranu ljudi”;

v.

u slučaju želatine proizvedene od materijala kategorije 3: „želatina prikladna za hranidbu životinja”;

vi.

u slučaju kolagena proizvedenog od materijala kategorije 3: „kolagen prikladan za hranidbu životinja”;

vii.

u slučaju sirove hrane za kućne ljubimce: „samo kao hrana za kućne ljubimce”;

viii.

u slučaju ribe i proizvoda dobivenih od ribe namijenjenih kao hrana za ribe, koji su prerađeni i pakirani prije distribucije, jasno i čitljivo napisani ime i adresa proizvodnog objekta podrijetla; i

u slučaju ribljeg brašna od ribe iz ulova, riječi: „sadrži samo riblje brašno od riba iz ulova - može se upotrebljavati za hranidbu svih vrsta riba iz uzgoja”;

u slučaju ribljeg brašna od ribe iz uzgoja, riječi: „sadrži samo riblje brašno od riba iz uzgoja vrste […] - može se upotrebljavati za hranidbu samo drugih vrsta riba iz uzgoja”;

u slučaju ribljeg brašna od ribe iz ulova i iz uzgoja, riječi: „sadrži riblje brašno od riba iz ulova i iz uzgoja vrste […] - može se upotrebljavati za hranidbu samo drugih vrsta riba iz uzgoja”;

ix.

u slučaju proizvoda od krvi kopitara koji nisu namijenjeni hranidbi životinja: „krv i proizvodi od krvi kopitara. Nije za prehranu ljudi ili životinja”;

x.

u slučaju rogova, kopita i papaka, te drugih materijala za proizvodnju organskih gnojiva i poboljšivača tla iz odjeljka 12. poglavlja II. Priloga XIV.: „nije za prehranu ljudi ili životinja”;

xi.

u slučaju organskih gnojiva i poboljšivača tla: „organska gnojiva ili poboljšivači tla/zabranjena ispaša životinja iz uzgoja ili uporaba kultura kao krmnih trava barem 21 dana nakon nanošenja na tlo”;

xii.

u slučaju materijala koji se koristi za hranidbu životinja u skladu s odjeljkom 1. poglavlja II. Priloga VI., ime i adresa sabirnog centra i tekst: „nije za prehranu ljudi”;

xiii.

u slučaju stajskog gnoja i sadržaja probavnog trakta: „stajski gnoj”;

xiv.

u slučaju međuproizvoda, na vanjskoj ambalaži mora biti napisano: „samo za lijekove/veterinarsko medicinske proizvode/medicinske proizvode/aktivne implatabilne medicinske proizvode/in vitro dijagnostičke medicinske proizvode/laboratorijske reagense”;

xv.

u slučaju uzoraka za istraživanja i dijagnostiku: „za istraživačke i dijagnostičke svrhe” umjesto teksta s etikete iz točke (a);

xvi.

u slučaju trgovačkih uzoraka: „trgovački uzorak koji nije za prehranu ljudi” umjesto teksta s etikete iz točke (a);

xvii.

u slučaju izložbenih predmeta: „izložbeni predmet koji nije za prehranu ljudi” umjesto teksta s etikete iz točke (a);

(c)

međutim, etiketa iz točke (b) podtočke xi. nije potrebna za sljedeća organska gnojiva i poboljšivače tla:

i.

u pakiranjima za izravnu prodaju mase do 50 kg, koja su namijenjena krajnjem korisniku; ili

ii.

u velikim vrećama mase do 1 000 kg pod uvjetom:

da ih je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj će se organsko gnojivo ili poboljšivač tla upotrebljavati na zemlji,

da je na tim vrećama navedeno da nisu namijenjene uporabi na zemljištu kojemu imaju pristup životinje iz uzgoja.

3.

Države članice mogu uspostaviti sustave ili utvrditi pravila za označivanje bojom ambalaže, spremnika ili vozila koji se koriste za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda koji potječu s njihovoga državnog područja i ostaju na njemu, pod uvjetom da se ti sustavi ili pravila ne miješaju sa sustavom označivanja bojom iz stavka 1. točke (c).

4.

Države članice mogu uspostaviti sustave ili utvrditi pravila za označivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji potječu s njihovoga državnog područja i ostaju na njemu, pod uvjetom da ti sustavi ili pravila nisu u suprotnosti sa zahtjevima u vezi s označivanjem dobivenih proizvoda iz poglavlja V. ovog Priloga.

5.

Odstupajući od stavaka 3. i 4., države članice mogu primjenjivati sustave ili pravila iz tih stavaka za nusproizvode životinjskog podrijetla koji potječu s njihovoga državnog područja, ali koji neće ostati na njemu ako je odredišna država članica ili treća zemlja dala za to suglasnost.

6.

Međutim:

(a)

stavci 1. i 2. ovog poglavlja ne vrijede za identifikaciju materijala kategorije 3 kojega čine mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka i mliječne prerađevine, od strane subjekata koji posluju u objektima za preradu mlijeka koji su odobreni u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 kada primaju proizvode koje su prethodno isporučili i koji su im vraćeni, a posebno od vlastitih klijenata;

(b)

odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležno tijelo može dopustiti identifikaciju stajskog gnoja koji se prevozi između dviju točaka koje se nalaze na istome gospodarstvu ili među gospodarstvima i korisnicima u istoj državi članici na druge načine;

(c)

krmne smjese, kako su utvrđene u članku 3. stavku 2. točki (h) Uredbe (EZ) br. 767/2009, koje su proizvedene od nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda i koje se pakiraju i stavljaju na tržište kao hrana za životinje u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 767/2009, ne moraju biti označene u skladu sa stavkom 1., niti moraju nositi etiketu u skladu sa stavkom 2.

POGLAVLJE III.

KOMERCIJALNI DOKUMENTI I ZDRAVSTVENI CERTIFIKATI

1.

Tijekom prijevoza nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode mora pratiti komercijalni dokument u skladu s obrascem iz ovog poglavlja ili, ako to nalaže ova Uredba, zdravstveni certifikat.

Međutim, takav dokument ili certifikat nisu potrebni:

(a)

ako proizvode dobivene od materijala kategorije 3, te organska gnojiva i poboljšivače tla dobavljaju trgovci na malo krajnjim korisnicima, osim poslovnim subjektima, u istoj državi članici;

(b)

ako se mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka i mliječne prerađevine, koji su materijal kategorije 3, sakupljaju i vraćaju subjektima koji posluju u objektima za preradu mlijeka koji su odobreni u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 kada ti subjekti primaju proizvode, posebno od vlastitih klijenata, koje su prethodno isporučili;

(c)

ako se krmne smjese, kako su utvrđene u članku 3. stavku 2. točki (h) Uredbe (EZ) br. 767/2009, koje su proizvedene od nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda, stavljaju na tržište zapakirani i označeni u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 767/2009.

2.

Komercijalni dokument mora biti sastavljen barem u tri primjerka (jedan izvornik i dvije preslike). Izvornik mora pratiti pošiljku do konačnoga odredišta. Primatelj zadržava izvornik. Jednu presliku zadržava proizvođač, a drugu prijevoznik.

Države članice mogu zatražiti da se za dokazivanje prispijeća pošiljaka koristi sustav TRACES ili četvrta preslika komercijalnog dokumenta, koju primatelj vraća proizvođaču.

3.

Zdravstvene certifikate izdaje i potpisuje nadležno tijelo.

4.

Komercijalni dokument u skladu s obrascem iz stavka 6. mora pratiti nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode tijekom prijevoza unutar Unije od početne točke u proizvodnom lancu iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Međutim, pored odobrenja za prijenos podataka putem alternativnog sustava, kako je navedeno u drugome podstavku članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, nadležno tijelo može odobriti da nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji se prevoze na njegovom državnom području može pratiti:

(a)

različiti komercijalni dokument u papirnom ili elektronskom obliku, pod uvjetom da taj komercijalni dokument sadrži podatke iz točke (f) Napomena iz stavka 6. ovog poglavlja;

(b)

komercijalni dokument u kojemu je količina materijala izražena u obliku mase ili obujma materijala, ili broja pakiranja.

5.

Evidenciju i odnosne komercijalne dokumente ili zdravstvene certifikate potrebno je čuvati barem dvije godine radi davanja na uvid nadležnom tijelu.

6.

Obrazac komercijalnog dokumenta

Napomene

(a)

Komercijalni se dokument mora izrađivati u skladu s obrascem iz ovog poglavlja.

Mora sadržavati potvrde potrebne za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda u redoslijedu označenom brojevima, kako je prikazano u obrascu.

(b)

Sastavlja se na jednome od službenih jezika države članice podrijetla i odredišne države članice, ovisno o slučaju.

Međutim, može se sastaviti i na drugim službenim jezicima Unije ako mu je priložen službeni prijevod ili ako se s tim prethodno složilo nadležno tijelo odredišne države članice.

(c)

Izvornik svakog komercijalnog dokumenta čini jedan list papira ispisan s obiju strana ili, ako je potrebno više teksta, mora biti u takvom obliku da su svi potrebni listovi papira dokazano dio jedinstvene i nedjeljive cjeline.

(d)

Ako se radi identifikacije dijelova pošiljke komercijalnom dokumentu prilože dodatni listovi papira, ti se listovi papira također smatraju dijelom izvornoga dokumenta, i to potpisom osobe odgovorne za pošiljku na svakoj strani.

(e)

Ako se komercijalni dokument, uključujući dodatne listove papira iz točke (d), sastoji od više od jedne stranice, svaka stranica mora biti označena brojem – (broj stranice) od (ukupnoga broja stranica) – na dnu stranice, a na vrhu stranice mora biti navedena brojčana oznaka dokumenta koju je odredila odgovorna osoba.

(f)

Izvornik komercijalnog dokumenta popunjava i potpisuje odgovorna osoba.

U komercijalnom dokumentu treba navesti:

i.

datum otpreme materijala iz objekta;

ii.

opis materijala uključujući:

identifikaciju materijala u skladu s jednome od kategorija iz članaka 8., 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

životinjsku vrstu i posebnu uputu na primjenjivu točku iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za materijal kategorije 3 i proizvode dobivene od toga materijala, koji su namijenjeni hranidbi životinja, i

ako je primjenjivo, broj ušne markice životinje;

iii.

količinu materijala u obliku obujma, mase ili broja pakiranja;

iv.

mjesto podrijetla materijala iz kojega je materijal otpremljen;

v.

ime i adresu prijevoznika materijala;

vi.

ime i adresu primatelja i, ako je primjenjivo, njegov broj odobrenja ili registracije, koji je izdan na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ili Uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 ili (EZ) br. 183/2005, ovisno o slučaju;

vii.

prema potrebi, broj odobrenja ili registracije objekta ili pogona podrijetla, koji je izdan na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ili Uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 ili (EZ) br. 183/2005, kako je primjenjivo, te vrstu i metode obrade;

(g)

Boja potpisa odgovorne osobe mora se razlikovati od boje tiska.

(h)

Referentni broj dokumenta i lokalni referentni broj izdaju se samo jedanput za istu pošiljku.

Komercijalni dokument

Za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi u Europskoj uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009

Image

Image

POGLAVLJE IV.

EVIDENCIJE

Odjeljak 1.

Opće odredbe

1.

Evidencija iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode, osim krmnih smjesa kako su utvrđene u članku 3. stavku 2. točki (h) Uredbe (EZ) br. 767/2009, koji su proizvedeni od nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda i koji se stavljaju na tržište u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 767/2009, mora sadržavati:

(a)

opis:

i.

životinjskih vrsta za materijal kategorije 3 i od njega dobivene proizvode, koji su namijenjeni za uporabu kao krmivo i, ako je primjenjivo, u slučaju čitavih trupova i glava, broj ušne markice;

ii.

količine materijala;

(b)

u slučaju evidencije koju vode osobe koje otpremaju nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode, sljedeće podatke:

i.

datum otpreme materijala iz objekta;

ii.

ime i adresu prijevoznika i primatelja i, ako je primjenjivo, njihov broj odobrenja ili registracije;

(b)

u slučaju evidencije koju vode osobe koje prevoze nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode, sljedeće podatke:

i.

datum otpreme materijala iz objekta;

ii.

mjesto podrijetla materijala iz kojega je materijal otpremljen;

iii.

ime i adresu primatelja i, ako je primjenjivo, njegov broj odobrenja ili registracije;

(d)

u slučaju evidencije koju vode osobe koje primaju nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode, sljedeće podatke:

i.

datum primitka materijala;

ii.

mjesto podrijetla materijala iz kojega je materijal otpremljen;

iii.

ime i adresu prijevoznika.

2.

Odstupajući od stavka 1. ovog odjeljka, subjekti ne moraju odvojeno čuvati podatke iz stavka 1. podtočke (a), te točke (b) podtočke i., točke (c) podtočaka i. i iii. i točke (d) podtočaka ii. i iii. ako za svaku pošiljku čuvaju presliku komercijalnog dokumenta iz poglavlja III. i stavljaju te podatke na raspolaganje zajedno s drugim podacima propisanim stavkom 1. ovog odjeljka.

3.

Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u spalionicama i suspalionicama moraju voditi evidenciju količina i kategorije nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda koje spaljuju ili suspaljuju, kako je primjenjivo, te datuma na koji su izvršene te radnje.

Odjeljak 2.

Dodatni zahtjevi za uporabu za posebne hranidbene namjene

Pored evidencije propisane odjeljkom 1., subjekti su dužni voditi sljedeću evidenciju u vezi s odnosnim materijalom ako se nusproizvodi životinjskog podrijetla koriste za posebne hranidbene namjene u skladu s poglavljem II. Priloga VI.:

1.

u slučaju krajnjih korisnika, evidenciju o upotrijebljenim količinama, životinjama kojima je hrana namijenjena i datumu uporabe;

2.

u slučaju sabirnog centra evidenciju:

i.

količina s kojima se postupa ili koja se obrađuje u skladu sa stavkom 4. odjeljka 1. poglavlja I. Priloga VI.;

ii.

imena i adrese svakoga krajnjeg korisnika koji upotrebljava materijal;

iii.

objekata kojima se materijal otprema radi uporabe;

iv.

otpremljenih količina; i

v.

datuma otpreme materijala iz objekta.

Odjeljak 3.

Zahtjevi u vezi s određenim krznašima

Odgovorna osoba gospodarstva iz poglavlja I. Priloga II. dužan je voditi evidenciju barem sljedećih podataka:

(a)

broja krzna i trupova životinja koje su se hranile materijalom koji potječe od iste životinjske vrste; i

(b)

svake pošiljke kako bi se osigurala sljedivost materijala.

Odjeljak 4.

Zahtjevi u vezi s uporabom određenih organskih gnojiva i poboljšivača tla na zemlji

Osoba odgovorna za zemljište na kojemu se koriste organska gnojiva i poboljšivači tla, osim materijala iz drugoga podstavka poglavlja II. Priloga II., i do kojega imaju pristup životinje iz uzgoja ili na kojemu se kose krmne trave za hranidbu životinja iz uzgoja, mora barem dvije godine voditi evidenciju o:

1.

količinama upotrijebljenih organskih gnojiva i poboljšivača tla;

2.

datumu na koji su organska gnojiva i poboljšivači tla naneseni na zemlju i mjestima na kojima je to izvršeno;

3.

datumima nakon uporabe organskoga gnojiva ili poboljšivača tla od kojih je dopuštena ispaša životinja iz uzgoja na tom zemljištu ili na koje su košene krmne trave za hranidbu životinja.

Odjeljak 5.

Zahtjevi za nusproizvode životinjskog podrijetla dobivene od akvatičnih životinja i hranidbu riba

Pogoni za preradu koji proizvode riblje brašno ili drugu hranu za životinje podrijetlom od akvatičnih životinja moraju voditi evidenciju o:

(a)

dnevno proizvedenim količinama;

(b)

životinjskim vrstama podrijetla, uključujući podatak da li su akvatične životinje ulovljene ili uzgojene u akvakulturi;

(c)

u slučaju ribljeg brašna dobivenog od ribe iz uzgoja koje je namijenjeno hranidbi riba iz uzgoja druge vrste, znanstveni naziv vrste podrijetla.

Odjeljak 6.

Zahtjevi za spaljivanje i zakopavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

U slučaju spaljivanja ili zakopavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla, kako je utvrđeno u članku 19. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, osoba odgovorna za to spaljivanje ili zakopavanje mora voditi evidenciju o:

(a)

količinama, kategorijama i vrstama spaljenih ili zakopanih nusproizvoda životinjskog podrijetla;

(b)

datumu i mjestu spaljivanja i zakopavanja.

Odjeljak 7.

Zahtjevi za želatinu za fotografske namjene

Subjekti odobrenih fotografskih industrijskih pogona iz odjeljka 11. poglavlja II. Priloga XIV. moraju voditi podrobnu evidenciju nabave i uporaba želatine za fotografske namjene, te evidenciju o odlaganju ostataka i viška materijala.

POGLAVLJE V.

OZNAČIVANJE ODREĐENIH DOBIVENIH PROIZVODA

1.

U pogonima za preradu materijala kategorije 1 ili kategorije 2 dobiveni proizvodi moraju biti trajno označeni glicerol triheptanoatom (GTH) tako da:

(a)

GTH se dodaje dobivenim proizvodima koji su prethodno bili toplinski obrađeni s postignutom temperaturom u središtu od barem 80 °C i koji su nakon toga bili zaštićene od ponovne kontaminacije;

(b)

svi dobiveni proizvodi sadrže najmanju koncentraciju od barem 250 mg GTH po kilogramu masti jednoliko raspoređenu u čitavom proizvodu.

2.

Subjekti u poslovanju s nusproizvodima u pogonu za preradu iz stavka 1. dužni su uspostaviti sustav za praćenje i bilježenje parametara, koji je prikladan za dokazivanje nadležnom tijelu da je propisana jednoliko raspoređena najmanja koncentracija GTH-a postignuta.

Sustav za praćenje i bilježenje mora uključivati i određivanje sadržaja nepromijenjenog GTH kao triglicerida u pročišćenom petrolej-eterskom 40-70 ekstraktu GTH iz uzoraka koji se uzimaju u redovitim vremenskim razmacima.

3.

Označivanje GTH-om nije potrebno za:

(a)

tekuće dobivene proizvode namijenjene za pogone za proizvodnju bioplina ili kompostane;

(b)

dobivene proizvode koji se koriste za hranidbu krznaša u skladu s poglavljem I. Priloga II.;

(c)

biodizel proizveden u skladu s točkom D odjeljka 2. poglavlja IV. Priloga IV.;

(d)

dobivene proizvode proizvedene u skladu s člankom 12. točkom (a) podtočkom ii. i točkom (b) podtočkom ii., člankom 13. točkom (a) podtočkom ii. i točkom (b) podtočkom ii., te člankom 16. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 kada takvi proizvodi:

i.

prevoze se putem zatvorenog sustava s pokretnom trakom, koji se ne može zaobići, te pod uvjetom da je taj sustav odobrilo nadležno tijelo, iz pogona za preradu za:

trenutačno izravno spaljivanje ili suspaljivanje,

trenutačnu uporabu u skladu s metodom odobrenom za nusproizvode životinjskog podrijetla kategorije 1 ili kategorije 2 u skladu s poglavljem IV. Priloga IV.; ili

ii.

namijenjeni su za istraživanje i druge posebne svrhe, kako je navedeno u članku 17. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koje je odobrilo nadležno tijelo.


PRILOG IX.

ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA ODREĐENE ODOBRENE I REGISTRIRANE OBJEKTE I POGONE

POGLAVLJE I.

PROIZVODNJA HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE

Objekti ili pogoni koji proizvode hranu za kućne ljubimce iz članka 24. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 moraju imati odgovarajuće prostore za:

(a)

potpuno sigurno skladištenje i obradu ulaznog materijala; i

(b)

odlaganje neupotrijebljenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koji zaostanu nakon proizvodnje proizvoda u skladu s ovom Uredbom, ili se takav materijal mora otpremiti u spalionicu, suspalionicu, pogon za preradu ili, u slučaju materijala kategorije 3, pogon za proizvodnju bioplina ili kompostanu u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ovom Uredbom.

POGLAVLJE II.

POSTUPANJE S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAKON NJIHOVA SAKUPLJANJA

Zahtjevi iz ovog poglavlja primjenjuju se na skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1. točki (i) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, i na sljedeće radnje koje uključuju postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla nakon njihova sakupljanja, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1. točki (h) te Uredbe:

(a)

sortiranje;

(b)

rasjecanje;

(c)

rashlađivanje;

(d)

smrzavanje;

(e)

soljenje ili konzerviranje drugim postupcima;

(f)

uklanjanje koža;

(g)