Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0206-20090413

Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/2009-04-13

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2009R0206 — RO — 13.04.2009 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 206/2009 AL COMISIEI

din 5 martie 2009

privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 077, 24.3.2009, p.1)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 024, 28.1.2010, p. 14  (206/2009)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 206/2009 AL COMISIEI

din 5 martie 2009

privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate ( 1 ), în special articolul 3 alineatul (5), articolul 16 alineatele (3) și (4) și articolul 17 alineatul (7),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman ( 2 ), în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor ( 3 ), în special articolul 25 alineatul (2) literele (c) și (d),

întrucât:

(1)

Directiva 97/78/CE prevede controale veterinare pentru transporturile de anumite produse de origine animală introduse în Comunitate din țări terțe.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și (2) din directiva respectivă, statele membre trebuie să garanteze, pe de o parte, că niciun transport provenit dintr-o țară terță nu intră în Comunitate fără să fi fost supus controalelor veterinare adecvate (controale sistematice) și, pe de altă parte, că transporturile sunt introduse în Comunitate printr-un post de inspecție la frontieră.

(3)

În conformitate cu articolul 16 din Directiva 97/78/CE, aceste cerințe nu se aplică produselor care fac parte din bagajul personal al călătorilor și sunt destinate consumului personal, în măsura în care cantitatea de produse nu depășește o anumită cantitate care este stabilită în conformitate cu procedura descrisă în directiva respectivă. Aceste cerințe nu se aplică nici în cazul produselor care fac obiectul unor transporturi mici către persoane private, cu condiția ca produsele să nu fie importate în scop comercial, iar cantitatea trimisă să nu depășească o cantitate care este stabilită în conformitate cu procedura descrisă în directiva respectivă.

(4)

Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului ( 4 ) conține o listă a produselor de origine animală care trebuie să fie supuse controalelor veterinare la posturile de inspecție la frontieră.

(5)

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității la importul produselor provenind din țări terțe ( 5 ) prevede o limită de greutate de 1 kg pentru scutirea de controale sanitar-veterinare a produselor destinate consumului uman provenite dintr-o țară autorizată sau din părți ale unei țări autorizate. Articolul menționat prevede, de asemenea, limite de greutate pentru alte produse specifice de origine animală introduse în Danemarca și provenite, inter alia, din Groenlanda și din Insulele Feroe, precum și pentru anumiți pești introduși în Finlanda și Suedia din Rusia.

(6)

Anexa II la Decizia 2007/275/CE conține lista produselor compuse care sunt scutite de controale veterinare. Prin urmare, aceste produse ar trebui scutite, de asemenea, de controale veterinare sistematice atunci când fac parte din bagajul călătorilor și sunt destinate consumului personal sau atunci când fac obiectul unor transporturi mici către persoane private.

(7)

Cerințele și, în special, limitele de greutate pentru introducerea transporturilor de produse de origine animală pentru consumul personal sunt astfel prevăzute în mai multe texte legislative. Cu toate acestea, cerințele respective trebuie să fie ușor de înțeles pentru autoritățile de aplicare a legii, pentru călători și pentru publicul larg. Prin urmare, este de dorit ca tipurile și cantitățile de produse de origine animală care pot beneficia de scutirea de controalele veterinare prevăzute pentru importurile comerciale să fie simplificate și reunite într-un singur regulament.

(8)

Posibilul risc de introducere a unor boli ale animalelor în Comunitate prin introducerea produselor de origine animală trebuie întotdeauna avut în vedere atunci când sunt prevăzute măsuri de reglementare a acestor introduceri. Nivelul de risc asupra sănătății animalelor variază în funcție de diverși factori, cum ar fi tipul de produse, speciile de animale din care sunt obținute produsele și posibilitatea ca acestea să conțină un agent patogen.

(9)

Una dintre cele mai periculoase boli susceptibile de a fi introdusă în Comunitate este febra aftoasă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a evaluat riscul de introducere a febrei aftoase în Comunitate. Evaluarea respectivă a arătat în mod clar că introducerea cărnii și a produselor din carne, precum și a laptelui și a produselor lactate, reprezintă un mijloc potențial de pătrundere a virusului febrei aftoase în Comunitate.

(10)

Pentru a evita introducerea acestor boli, Comunitatea a stabilit, cu mulți ani în urmă, o serie de norme care reglementează importul animalelor vii și al produselor de origine animală în scopuri comerciale.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 745/2004 al Comisiei ( 6 ) stabilește măsuri privind importul de carne, produse din carne, lapte sau produse lactate pentru consum personal. În temeiul acestui regulament, carnea, produsele din carne, laptele și produsele lactate nu pot fi introduse de către călători în Comunitate decât dacă aceste produse respectă pe deplin normele comunitare privind importurile comerciale.

(12)

Acest principiu trebuie conservat în viitor pentru a asigura Comunității menținerea statutului de spațiu indemn de febră aftoasă. Prin urmare, cantitatea de carne, produse din carne, lapte și produse lactate transportată de pasageri, care ar trebui scutită de controalele veterinare sistematice la frontieră prevăzute în Directiva 97/78/CE, ar trebui fixată la zero.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament nu trebuie să aducă atingere legislației comunitare în domeniul veterinar care are drept obiectiv controlul și eradicarea bolilor animalelor sau vizează anumite măsuri de protecție.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament trebuie să se aplice fără a aduce atingere dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul schimburilor cu acestea ( 7 ).

(15)

De asemenea, este necesar să se asigure faptul că informațiile privind controalele și normele aplicabile în cazul introducerii produselor de origine animală sunt puse la dispoziția călătorilor și publicului larg.

(16)

Anumite țări terțe, datorită proximității lor geografice și a stării lor de sănătate, sunt considerate ca prezentând un risc minim pentru sănătatea animală în Comunitate. Prin urmare, cantități limitate de carne, produse de carne, lapte și produse lactate provenite din țările respective ar trebui să fie în continuare scutite de controalele veterinare sistematice.

(17)

În plus, anumite țări terțe vecine au încheiat acorduri specifice cu Comunitatea în ceea ce privește aspectele relevante din legislația comunitară în sectorul sanitar-veterinar.

(18)

Anexa 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole ( 8 ) a fost modificată în ceea ce privește comerțul cu produse agricole. Ca urmare a acestor modificări, controalele veterinare asupra transporturilor relevante provenind din Elveția nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2009.

(19)

În temeiul Deciziei 2007/658/CE a Consiliului din 26 septembrie 2007 privind încheierea unui acord adițional între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole ( 9 ), nici controalele veterinare asupra transporturilor provenind din Liechtenstein nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2009.

(20)

Prin urmare, transporturile personale cu produse de origine animală în cantități care nu depășesc un anumit prag și provin din țările terțe care au încheiat acorduri specifice cu Comunitatea, inclusiv Andora, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția, ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al controalelor veterinare sistematice prevăzute în Directiva 97/78/CE. În scopul informării adecvate a călătorilor, este necesar să se indice pe toate materialele publicitare corespunzătoare că țările terțe în cauză beneficiază de această scutire.

(21)

În general, statutul Croației din punct de vedere al sănătății animalelor poate fi considerat ca prezentând un risc minim pentru sănătatea animală în Comunitate. Produsele de origine animală provenind din Croația în cantități inferioare unui anumit prag, care fac parte din bagajul călătorilor sau care sunt trimise în transporturi mici consumatorilor, ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al controalelor veterinare sistematice prevăzute în Directiva 97/78/CE. În scopul informării adecvate a călătorilor, trebuie să se indice pe toate materialele publicitare corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament faptul că Croația beneficiază de această scutire.

(22)

Cu toate acestea, din cauza situației actuale de pestă porcină clasică în Croația, carnea de porc și produsele din carne de porc ar putea prezenta un eventual risc asupra sănătății animale în UE. Pentru a soluționa această problemă, Croația a fost de acord să ia măsurile adecvate pentru a asigura faptul că astfel de produse destinate Comunității și transportate de călători sau trimise prin poștă unor persoane private nu părăsesc teritoriul Croației, în cazul unui focar de pestă porcină clasică.

(23)

În plus, ar trebui să se indice în mod clar că dispozițiile care se aplică anumitor produse de origine animală destinate consumului uman se aplică, de asemenea, produselor de origine animală destinate hranei animalelor de companiei, pentru a preveni eludarea normelor prevăzute în prezentul regulament de către călători sau consumatori.

(24)

Ar trebui să se descurajeze în continuare introducerea în Comunitate a transporturilor de produse de origine animală cu caracter necomercial care nu sunt în conformitate cu cerințele comunitare în materie de sănătate fără autorizația sanitar-veterinară necesară. Statele membre trebuie să impună taxele și sancțiunile necesare, inclusiv taxele aplicate pentru distrugerea produselor, persoanelor considerate responsabile de o încălcare a normelor privind introducerea produselor de origine animală în Comunitate.

(25)

Statele membre trebuie să transmită în continuare Comisiei informațiile corespunzătoare privind mecanismele pe care le-au stabilit pentru aplicarea normelor prevăzute în prezentul regulament. În plus, informațiile transmise pot fi utilizate ulterior în revizuirea normelor prevăzute în prezentul regulament.

(26)

Pentru a asigura faptul că informațiile privind cerințele pentru introducerea produselor de origine animală în Comunitate sunt transmise în mod eficient călătorilor și publicului larg, este necesar ca statele membre și operatorii de transporturi internaționale de pasageri să aducă cerințele respective în atenția publicului larg și a pasagerilor care intră în Comunitate.

(27)

Având în vedere dificultățile de colaționare a informațiilor privind depozitele poștale, statelor membre ar trebui să li se acorde mai mult timp pentru a prezenta aceste informații.

(28)

În scopul coerenței și clarității legislației comunitare, este necesar să se modifice articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 și să se abroge Regulamentul (CE) nr. 745/2004.

(29)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiectul

(1)  Prezentul regulament stabilește normele privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală fără caracter comercial care fac parte din bagajul călătorilor sau fac obiectul unor transporturi mici către persoane private sau sunt comandate la distanță (de exemplu prin poștă, telefon sau internet) și livrate consumatorilor.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică transporturilor personale provenind din Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția. În plus, prezentul regulament nu se aplică transporturilor personale cu produse pescărești provenind din Insulele Feroe și Islanda. Pentru a asigura informarea corectă a pasagerilor, se indică pe toate materialele publicitare corespunzătoare că țările terțe în cauză beneficiază de această scutire.

(3)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare în domeniul veterinar care are drept obiectiv controlul și eradicarea bolilor animalelor sau vizează anumite măsuri de protecție.

(4)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere normelor de certificare relevante stabilite în reglementările de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

Articolul 2

Normele privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală

(1)  Transporturile personale cu produse de origine animală destinate consumului uman personal, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) și la articolul 16 alineatul (4) din Directiva 97/78/CE, nu fac obiectul normelor prevăzute în capitolul I din directiva respectivă, cu condiția ca acestea să se înscrie în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

(a) produse enumerate în partea 1 a anexei I și să nu fie vizate de articolul 6 alineatul (1) din Decizia 2007/275/CE, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 0 kilograme;

(b) produse enumerate în partea 1 a anexei II, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 2 kilograme;

(c) produse pescărești eviscerate, proaspete sau preparate, sau produse pescărești prelucrate în sensul punctelor 3.5, 3.6 sau 7.4 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 20 de kilograme sau greutatea unui singur pește, luându-se în considerare greutatea cea mai mare;

(d) alte produse decât cele menționate la literele (a), (b), (c) sau la articolul 6 alineatul (1) din Decizia 2007/275/CE, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 2 kilograme.

(2)  Transporturile personale cu produse animale destinate hranei animalelor de companie nu fac obiectul normelor prevăzute în capitolul I din Directiva 97/78/CE, cu condiția ca acestea să se înscrie în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

(a) produse enumerate în partea 2 a anexei I, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 0 kilograme;

(b) produse enumerate în partea 2 a anexei II, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 2 kilograme.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1) literele (a), (b) și (d) și de la alineatul (2), transporturile personale cu produse animale provenind din Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda nu fac obiectul normelor prevăzute în capitolul I din directiva respectivă, cu condiția ca acestea să se înscrie în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

(a) produse enumerate în anexa I și să nu fie vizate de articolul 6 alineatul (1) din Decizia 2007/275/CE, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 10 kilograme;

(b) produse enumerate în anexa II, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 10 kilograme;

(c) produse care nu sunt menționate la alineatul (1) litera (c) și la alineatul (3) literele (a) și (b) din prezentul articol sau la articolul 6 alineatul (1) din Decizia 2007/275/CE, iar cantitatea lor totală să nu depășească limita de greutate de 10 kilograme.

Articolul 3

Informații pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziția călătorilor și a publicului larg

(1)  Statele membre se asigură că, la toate punctele de intrare în Comunitate, se atrage atenția călătorilor sosiți din țări terțe asupra condițiilor veterinare aplicabile transporturilor personale introduse în Comunitate.

(2)  Informațiile transmise călătorilor în conformitate cu alineatul (1) includ cel puțin informațiile conținute în unul dintre afișele prezentate în anexa III, care trebuie expus pe panouri plasate în locuri cu vizibilitate bună.

(3)  Statele membre pot completa informațiile respective cu informațiile suplimentare, inclusiv:

(a) informațiile prezentate în anexa IV;

(b) informații corespunzătoare condițiilor locale și dispozițiilor naționale adoptate în temeiul Directivei 97/78/CE.

(4)  Informațiile prevăzute la alineatele (2) și (3) sunt întocmite:

(a) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru prin care produsele sunt introduse în Comunitate;

(b) într-o a doua limbă pe care autoritatea competentă o consideră adecvată; această a doua limbă poate fi limba utilizată în țara vecină sau, în cazul porturilor și aeroporturilor, limba cea mai susceptibilă de a fi utilizată de călătorii care sosesc în locurile respective.

Statele membre garantează faptul că cerințele privind introducerea în Comunitate a produselor de origine animală care fac obiectul unor transporturi mici către persoane private sau comandate la distanță de către consumatorii finali sunt aduse la cunoștința publicului larg.

Articolul 4

Informații pe care operatorii de transporturi internaționale de pasageri și serviciile poștale trebuie să le pună la dispoziția clienților lor

Operatorii de transporturi internaționale de pasageri, inclusiv operatorii portuari și aeroportuari și agențiile de turism, precum și serviciile poștale trebuie să atragă atenția clienților lor asupra normelor prevăzute în prezentul regulament, în special prin furnizarea informațiilor prezentate în anexele III și IV, astfel cum este prevăzut la articolul 3.

Articolul 5

Controale

(1)  Autoritatea sau autoritățile competente și autoritățile care efectuează controalele oficiale, în cooperare cu operatorii portuari și aeroportuari și cu operatorii responsabili de celelalte puncte de intrare a transporturilor cu produse de origine animală, organizează controale eficiente la punctele de intrare în Comunitate.

(2)  Controalele prevăzute la alineatul (1) vizează detectarea prezenței transporturilor personale cu produse de origine animală și verificarea respectării condițiilor prevăzute la articolul 2.

(3)  Controalele prevăzute la alineatul (1) se pot baza pe o abordare fondată pe riscuri, care să includă, în cazul în care autoritatea competentă din statul membru respectiv consideră necesar, utilizarea de mijloace de detectare eficiente, cum ar fi echipamente de scanare și câini dresați pentru a detecta prezența transporturilor cu produse de origine animală în volumele mari de bagaje personale.

Articolul 6

Sancțiuni

(1)  Autoritatea sau autoritățile competente care efectuează controalele oficiale:

(a) identifică transporturile personale care nu respectă normele prevăzute în prezentul regulament;

(b) confiscă și distrug transporturilor respective în conformitate cu legislația națională.

(2)  Autoritatea sau autoritățile competente, care efectuează controlul, poate (pot) impune costuri sau sancțiuni persoanelor responsabile pentru orice transport personal care se dovedește a fi contrar dispozițiilor prezentului regulament.

(3)  Statele membre se asigură că legislația națională aplicabilă în cazul confiscării și distrugerii transporturilor personale definește persoana fizică sau juridică căreia trebuie să-i fie imputate cheltuielile aferente distrugerii tuturor acestor transporturi personale confiscate.

Articolul 7

Obligații de raportare

(1)  Statele membre prezintă Comisiei, în fiecare an, un raport care rezumă informațiile relevante referitoare la măsurile luate pentru a face cunoscute și pentru a pune în aplicare normele prevăzute în prezentul regulament, precum și rezultatele acestora.

(2)  Raportul are forma unui tabel completat, astfel cum este prevăzut în anexa V, și este prezentat până în prima zi a lunii mai a anului care urmează imediat după sfârșitul fiecărei perioade de raportare anuale. Perioada de raportare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Articolul 8

Amendament

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Norme specifice pentru produsele care fac parte din bagajele personale ale călătorilor sau fac obiectul unor transporturi către persoane private

Produsele de origine animală care fac parte din bagajul călătorilor sau fac obiectul unor transporturi mici către persoane private respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei ( 10 ).

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 745/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și sunt corelate în conformitate cu tabelul din anexa VII.

Articolul 10

Dispoziții tranzitorii

Statele membre pot prezenta Comisiei un tabel completat, astfel cum este prevăzut în anexa VI în locul anexei V, astfel cum este prevăzut la articolul 7, pentru perioada de raportare care precedă data de 1 ianuarie 2011, până în prima zi a lunii martie a anului care urmează imediat după sfârșitul fiecărei perioade de raportare anuale. Perioada de raportare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IPARTEA 1

Lista produselor de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Codul NC

Descriere

Calificare și explicație

ex capitolul 2

(0201-0210)

Carne și organe comestibile

Cu excepția pulpelor de broască (codul NC 0208 90 70)

0401-0406

Lapte și produse lactate

Toate

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, cu excepția intestinelor

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la poziția 0209 sau 1503

Toate

1502 00

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

Toate

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

Toate

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

Toate

1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

Toate

1702 11 00

1702 19 00

Lactoză și sirop de lactoză

Toate

ex19 01

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex19 02

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex19 05 90

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex20 04

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex20 05

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex21 03

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex21 04

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

Numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte

ex21 05 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

Numai acele preparate care conțin lapte

ex21 06

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai acele preparate care conțin carne și/sau laptePARTEA 2

Lista produselor de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Codul NC

Descriere

Calificare și explicație

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

 

ex23 09

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Numai hrana pentru animalele de companie, produse de ros pentru câini și amestecuri de prafuri care conțin carne sau lapte

Observații:

1. Coloana 1: În cazul în care numai anumite produse sub orice cod trebuie să fie examinate prin controale veterinare și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în nomenclatura mărfurilor, codul este marcat prin „ex” (de exemplu, ex19 01: trebuie incluse numai acele preparate care conțin carne și/sau lapte).

2. Coloana 2: Descrierea mărfurilor este astfel cum este stabilită în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1), coloana de descriere din anexa I. Pentru mai multe explicații cu privire la domeniul exact de aplicare a Tarifului vamal comun, a se consulta ultima modificare a anexei respective.

3. Coloana 3: Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele vizate.
ANEXA II

PARTEA 1

Transporturi personale cu produse de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Lapte praf pentru sugari, alimente pentru sugari și produse alimentare speciale necesare din motive medicale, cu condiția ca aceste produse:

(i) să nu necesite o refrigerare înainte de deschidere;

(ii) să fie ►C1  produse de marcă comercială înregistrată, ambalate ◄ și destinate vânzării directe către consumatorul final; precum și

(iii) să aibă ambalajul intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

PARTEA 2

Transporturi personale cu produse de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Hrană specială pentru animalele de companie necesară din motive medicale, cu condiția ca aceste produse:

(i) să nu necesite o refrigerare înainte de deschidere;

(ii) să fie ►C1  produse de marcă comercială înregistrată, ambalate ◄ și destinate vânzării directe către consumatorul final; precum și

(iii) să aibă ambalajul intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.
ANEXA III

(Afișele se găsesc pe următorul site: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

image

image
ANEXA IV

Informații menționate la articolele 3 și 4

Partea 1 — Broșurăimage

Nu aduceți boli infecțioase de origine animală în Uniunea Europeană!

Produsele de origine animală pot fi purtătoare de agenți patogeni care provoacă boli infecțioase la animale

Din cauza riscului de a introduce boli în Uniunea Europeană (UE), există proceduri stricte de introducere a anumitor produse animale în UE. Aceste proceduri nu se aplică circulației produselor animale între cele 27 de state membre ale UE și nici produselor provenind din Andora, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția.

Toate produsele animale care nu respectă aceste norme trebuie predate la sosirea în UE pentru a fi distruse în mod oficial. Nedeclararea acestor produse poate conduce la impunerea unei amenzi sau la urmărire penală.

1.   Cantități mici de carne, lapte și produse din acestea (altele decât laptele praf pentru sugari, alimentele pentru sugari și produsele alimentare speciale sau hrana specială pentru animale de companie, necesare din motive medicale)

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând carne, lapte și produse din acestea (altele decât laptele praf pentru sugari, alimentele pentru sugari și produsele alimentare speciale sau hrana specială pentru animale de companie, necesare din motive medicale) numai dacă acestea provin din Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda și greutatea lor nu depășește 10 kilograme de persoană.

2.   Lapte praf pentru sugari, alimente pentru sugari și produse alimentare speciale, necesare din motive medicale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând lapte praf pentru sugari, alimente pentru sugari și produse alimentare speciale, necesare din motive medicale, numai dacă acestea:

 provin din Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda și greutatea totală nu depășește limita de greutate de 10 kilograme de persoană și

 

 produsul nu necesită o refrigerare înainte de consumare;

  ►C1  este un produs de marcă comercială înregistrată, ambalat ◄ și

 ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare;

 provin din alte țări (decât Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda) și greutatea totală nu depășește limita de greutate de 2 kilograme de persoană și

 

 produsul nu necesită o refrigerare înainte de consumare;

 este ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

 ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

3.   Hrana pentru animale de companie, necesară din motive medicale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând hrana pentru animale de companie, necesară din motive medicale, numai dacă acestea:

 provin din Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda și greutatea totală nu depășește limita de greutate de 10 kilograme de persoană și

 

 produsul nu necesită o refrigerare înainte de consumare;

  ►C1  este un produs de marcă comercială înregistrată, ambalat ◄ și

 ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare;

 provin din alte țări (decât Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda) și greutatea totală nu depășește limita de greutate de 2 kilograme de persoană și

 

 produsul nu necesită o refrigerare înainte de consumare;

 este ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

 ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

4.   Cantități mici de produse pescărești pentru consumul uman personal

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând produse pescărești (inclusiv pește proaspăt, uscat, gătit, tratat sau afumat și anumite crustacee precum creveți, homari, midii moarte și stridii moarte) numai dacă:

 peștele proaspăt este eviscerat;

 greutatea totală a produselor pescărești nu depășește, de persoană, 20 de kilograme sau greutatea unui singur pește, luându-se în considerare greutatea cea mai mare.

Aceste restricții nu se aplică produselor pescărești provenind din Insulele Feroe sau din Islanda.

5.   Cantități mici de alte produse animale pentru consumul uman personal

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE alte produse animale, cum ar fi de exemplu miere, stridii vii, midii și melci vii, numai dacă acestea:

 provin din Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda și greutatea totală nu depășește 10 kilograme de persoană;

 provin din alte țări (decât Croația, Insulele Feroe, Groenlanda sau Islanda) și greutatea totală nu depășește 2 kilograme de persoană.

Trebuie să știți că puteți aduce cantități mici de produse animale din mai multe din cele cinci categorii menționate anterior (punctele 1-5) cu condiția ca acestea să respecte normele explicate în fiecare paragraf în cauză.

6.   Cantități mari de produse animale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE cantități mari de produse animale numai dacă acestea respectă cerințele pentru transporturi comerciale, care includ:

 cerințe de atestare, astfel cum sunt prevăzute în certificatul veterinar corespunzător oficial în CE;

 prezentarea mărfurilor, însoțite de documentația corectă, la un post de inspecție la frontiera UE autorizat în vederea efectuării controlului veterinar, la intrarea în UE.

7.   Produse animale exceptate

Următoarele produse sunt exceptate de la normele explicate anterior:

 pâine, prăjituri, biscuiți, ciocolată și produse de cofetărie (inclusiv dulciuri) neamestecate sau neumplute cu produs din carne;

 suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final;

 extracte de carne și concentrate de carne;

 măsline umplute cu pește;

 paste făinoase și fidea neamestecate sau neumplute cu produs din carne;

 supe, ciorbe și arome ambalate pentru consumatorul final;

▼C1

 orice alte produse alimentare care nu conțin niciun fel de carne proaspătă sau procesată ori produse lactate și care conțin sub 50 % ouă prelucrate sau produse pescărești.

▼B

8.   Produse animale din specii protejate

Este posibil ca pentru anumite specii protejate să se aplice restricții suplimentare. De exemplu, pentru caviarul de la specii de sturion limita de greutate este de maximum 125 de grame de persoană.

Partea 2 — Video

Informațiile prezentate în partea 1 pot fi transmise prin intermediul unui material video, precum cel publicat de Comisia Europeană pe următoarea pagină de internet:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
ANEXA V

Cifre privind rezultatele aplicării normelor de introducere a transporturilor personale cu produse de origine animală

1. Informații generaleNumele statului membruAnul de raportareNumărul de puncte de intrare în Comunitatea Europeană2. Mecanisme utilizate în cursul anului de raportare în vederea sensibilizării opiniei publice asupra condițiilor de sănătate animală legate de introducerea de transporturi personale cu produse de origine animalăDADacă da, precizați frecvențaNUObservațiiAfișeAnunțuri publicePublicitate pe internetPublicitate suplimentarăAltele (precizați)3. Aplicarea legii la punctele de intrare în Comunitate3.1. Denumirea autorității (autorităților) de aplicare a legii3.2. Mecanismele utilizate în cursul anului de raportare în vederea identificării transporturilor personale conținând în mod ilegal carne și lapteDADacă da, precizați frecvențaNUObservațiiPercheziții aleatoriiPercheziții cu obiective specificeCâini dresați pentru detectareEchipament de scanareAltele (precizați)

3.3. Dacă este cazul, vă rugăm să indica ți din ce ț ări ter ț e au provenit călăt orii cel mai des supuși la percheziții cu obiective specifice ș i să furniza ț i detalii privind numărul de perchezi ții efectuate, precum ș i cantită țile și tipurile de transporturi personale ilegale descoperite (lista poate fi extinsă)Țara terț ăNumă rul de percheziții efectuateCantitatea și tipul transporturilor ilegale descoperiteObservații3.4. Numărul total aproximativ al transporturilor ilegale de carne și lapte descoperite în bagajul personal la punctele de intrare în Comunitate în cursul anului de raportareObservații:3.5. Cantitatea aproximativă (în kg) de carne ș i produse din carne confiscată ș i/sau distrusă din bagajul personal în urma controalelor aplicate la punctele de intrare în Comunitate î n cursul perioadei de raportareObservații:3.6. Cantitatea aproximativă (în kg) de lapte și produse lactate confiscată și/sau distrusă din bagajul personal în urma controalelor aplicate la punctele de intrare în Comunitate în cursul perioadei de raportareObservații:3.7. Vă rugăm să enumerați primele cinci țări terțe din care au provenit călătorii asupra cărora s-au descoperit cel mai des transporturi ilegale de carne, produse din carne, lapte și produse lactate în cursul perioadei de raportareȚara 1Țara 2Țara 3Țara 4Țara 5Observații3.8. Cantitatea aproximativă (în kg) de produse de origine animală (altele decât carne, produse din carne, lapte și produse lactate) confiscată și/sau distrusă din bagajul personal în urma controalelor aplicate la punctele de intrare în Comunitate în cursul perioadei de raportareObservații:

4. Punerea în aplicare a acestor norme în ceea ce privește transporturile mici către persoane private sau comandate la distanță (de exemplu prin poștă, telefon sau internet) și livrate consumatorilor.4.1. Denumirea autorității (autorităților) de aplicare a legii4.2.Mecanismele utilizate în cursul anului de raportare în vederea identificării unor astfel de colete personale conținând în mod ilegal carne și lapteDADacă da, preciza ți frecvențaNUObservațiiPercheziții aleatoriiPercheziții cu obiective specificeCâini dresați pentru detectareEchipament de scanareAltele (precizați)4.3. Dacă este cazul, vă rugăm să indica ți din ce țări terțe au provenit astfel de colete personale care au făcut cel mai des obiectul unor percheziții cu obiective specifice și să furnizați detalii privind numărul de percheziții efectuate, precum și cantitățile și tipurile de transporturi ilegale descoperite (lista poate fi extinsă)Țara terțăNumărul de percheziții efectuate4.4. Numărul total aproximativ al transporturilor ilegale de carne și lapte descoperite în astfel de colete personale în cursul anului de raportareObservații:4.5. Cantitatea aproximativă (în kg) de carne și produse din carne confiscată și/sau distrusă după ce a fost descoperită în astfel de colete personale în urma controalelor aplicate în cursul perioadei de raportareObservații:4.6. Cantitatea aproximativă (în kg) de lapte și produse lactate confiscată și/sau distrusă după ce a fost descoperită în astfel de colete personale în urma controalelor aplicate în cursul perioadei de raportareObservații:

4.7. Vă rugăm să enumerați primele cinci țări terțe din care au provenit astfel de colete personale în care s-au descoperit cel mai des transporturi ilegale de carne, produse din carne, lapte și produse lactate în cursul perioadei de raportareȚara 1Țara 2Țara 3Țara 4Țara 5Observații4.8. Cantitatea aproximativă (în kg) de produse de origine animală (altele decât carne, produse din carne, lapte și produse lactate) confiscată și/sau distrusă după ce a fost descoperită în astfel de colete personale în urma controalelor aplicate în cursul perioadei de raportareObservații:5. Observații generale

De transmis către Comisia Europeană până în prima zi a lunii mai a anului care urmează imediat după sfârșitul fiecărei perioade de raportare anuale.

Perioada de raportare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Informațiile colaționate și sintetizate pot fi accesate pe site-ul internet al Comisiei Europene la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.
ANEXA VI

Cifre privind rezultatele aplicării normelor referitoare la importurile de carne și lapte pentru consum personal

INFORMAȚII DE BAZĂ(a)Statul membru (precizați)(b) Numărul aproximativ al punctelor de intrare în Comunitatea Europeană (precizați)(c)Perioada de raportare (precizați)MECANISMELE UTILIZATE ÎN VEDEREA SENSIBILIZĂRII OPINIEI PUBLICE ASUPRA CONDIȚIILOR DE SĂNĂTATE ANIMALĂ LEGATE DE IMPORTURILE DESINATE CONSUMULUI PERSONALVă rugăm să preciza ț i mecanismele utilizate de autoritatea competentă în vederea sensibilizării opiniei publice asupra condi ț iilor de sănătate legate de importurile destinate consumului personal. Include ți atât mecanismele, cât și frecvența cu care acestea au fost utilizate (de exemplu afișe, anunț uri publice, publicitate suplimentară etc.).APLICAREA LEGII(a) Mecanismele utilizate în cursul perioadei de raportare în vederea identificării transporturilor ilegale de carne și lapte (tăiați mențiunea inutilă):Percheziții vamale aleatorii/percheziții vamale cu obiective specifice/câini dresați pentru detectare/echipament de scanare/alteleVă rugăm să furniza ți detalii privind sistemele de executare utilizate în cursul perioadei de raportare(b) Numărul total aproximativ al transporturilor ilegale de carne și lapte descoperite în bagajul personal la punctele de intrare în Comunitate în cursul perioadei de raportare ……………… (precizați)(c) Cantitatea aproximativă de carne și lapte confiscată și/sau distrusă din bagajul pers onal în urma controalelor aplicate la punctele de intrare în Comunitate în cursul perioadei de raportare:— ……… kg de carne și produse din carne— ………. kg de lapte și produse lactate

(d) Vă rugăm să enumerați principalele cinci țări terțe din care au provenit călătorii asupra cărora s-au descoperit cel mai des loturi ilegale de carne și lapte în cursul perioadei de raportare:(e) Dacă este cazul, vă rugăm să enumerați țările terțe din care au provenit călătorii cel mai des supuși la percheziții vamale cu obiective specifice și să furnizați detalii privind numărul de percheziții efectuate, precum și cantitatea și tipul de loturi ilegale descoperite:

De transmis către Comisia Europeană până în prima zi a lunii martie a anului care urmează imediat după sfârșitul fiecărei perioade de raportare anuale.

Perioada de raportare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.
ANEXA VII

Tabel de corespondențăRegulamentul (CE) nr. 745/2004

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (3) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7

Articolul 5 alineatul (2)

Anexele V și VI

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 11

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 7 alineatul (3)

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexele V și VI

Anexa V

Anexa I( 1 ) JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

( 2 ) JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

( 3 ) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

( 4 ) JO L 116, 4.5.2007, p. 9.

( 5 ) JO L 21, 28.1.2004, p. 11.

( 6 ) JO L 122, 26.4.2004, p. 1.

( 7 ) JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

( 8 ) JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

( 9 ) JO L 270, 13.10.2007, p. 5.

( 10 ) JO L 77, 24.3.2009, p. 1.”

Top