Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0504

Uredba Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6. lipnja 2008. o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara Tekst značajan za EGP

OJ L 149, 7.6.2008, p. 3–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 110 - 139

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stavljeno izvan snage 32015R0262 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/oj

03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

110


32008R0504


L 149/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.06.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 504/2008

od 6. lipnja 2008.

o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (1), a posebno njezin članak 4. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima unutar Zajednice (2), a posebno njezin članak 4. stavak 2. točke (c) i (d), drugu alineju članka 6. stavka 2. i prvi podstavak članka 8. stavka 1.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 94/28/EZ od 23. lipnja 1994. o utvrđivanju načela koja se odnose na zootehničke i genealoške uvjete primjenljive na uvoz iz trećih zemalja životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, te o izmjeni Direktiva 77/504/EEZ o čistokrvnim rasplodnim govedima (3), a posebno njezin članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 93/623/EEZ od 20. listopada 1993. o identifikacijskom dokumentu (putovnici) koji prati registrirane kopitare (4) uvodi metodu identifikacije registriranih kopitara tijekom njihovog premještanja u svrhu kontrole zdravlja životinja.

(2)

Odluka Komisije 2000/68/EZ od 22. prosinca 1999. o izmjeni Odluke Komisije 93/623/EEZ i o utvrđivanju identifikacije kopitara za rasplod i uzgoj (5) predviđa pravila za identifikacijsku ispravu koja prati kopitare tijekom njihovog kretanja.

(3)

Odluke 93/623/EEZ i 2000/68/EEZ države članice provele su različito. Nadalje, identifikacija kopitara u tim je Odlukama vezana uz njihovo kretanje, dok se u zakonodavstvu Zajednice koje se odnosi na ostale vrste stoke, životinje identificiraju, inter alia, radi nadzora bolesti, bez obzira na njihovo kretanje. Nadalje, taj dvorazinski sustav kopitara za rasplod i uzgoj s jedne strane i registriranih kopitara s druge strane može dovesti do izdavanja više od jedne identifikacijske isprave za jednu životinju, što se može spriječiti primjenom neizbrisive, no ne nužno i vidljive oznake na životinji, prilikom prve identifikacije životinje.

(4)

Dijagramski opis koji je uključen u identifikacijsku ispravu izloženu u Odluci 93/623/EEZ nije u potpunosti kompatibilan sa sličnim podacima koje traže međunarodne organizacije koje se bave kopitarima za natjecanja i utrke te Svjetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja (OIE). Ova Uredba stoga treba utvrditi dijagramski opis koji je primjeren potrebama Zajednice i koji je u skladu s tim međunarodno priznatim zahtjevima.

(5)

Uvoz kopitara i nadalje je podložan uvjetima predviđenima Direktivom 90/426/EEZ, a posebno Odlukom Komisije 93/196/EEZ od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz kopitara za klanje (6) i Odlukom Komisije 93/197/EEZ od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i uzgoj (7).

(6)

Prilikom primjene carinskog postupka predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (8), nužno je pozvati se i na Uredbu Vijeća (EEZ) br. 706/73 od 12. ožujka 1973. u vezi s aranžmanima Zajednice koji se primjenjuju na Kanalske otoke i otok Man za trgovinu poljoprivrednim proizvodima (9). Uredba (EEZ) br. 706/73 određuje da su od 1. rujna 1973. pravila Zajednice primjenljiva na području veterinarskog zakonodavstva, no isključuje zootehničko zakonodavstvo Zajednice. Ova se Uredba treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje tu Uredbu.

(7)

Uredba (EZ) 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uspostavi sustava za identifikaciju i registraciju goveda i o označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa (10) predviđa definiciju držatelja životinja. Suprotno tome, članak 4. stavak 2. Direktive 90/426/EEZ odnosi se na vlasnika ili uzgajivača životinje. Direktiva Vijeća 92/35/EEZ od 29. travnja 1992. o utvrđivanju pravila kontrole i mjera suzbijanja konjske kuge (11) propisuje kombiniranu definiciju vlasnika i držatelja životinja. Kako na temelju zakonodavstva Zajednice i nacionalnog zakonodavstva vlasnik kopitara nije nužno i osoba koja je odgovorna za životinju, primjereno je razjasniti da prvenstveno držatelj kopitara, koji može biti i vlasnik, treba biti odgovoran za identifikaciju kopitara u skladu s ovom Uredbom.

(8)

Radi dosljednosti zakonodavstva Zajednice, metode za identifikaciju kopitara predviđene ovom Uredbom trebaju se primjenjivati ne dovodeći u pitanje Odluku Komisije 96/78/EZ od 10. siječnja 1996. o utvrđivanju kriterija za upis i registraciju uzgojno valjanih kopitara u matične knjige (12).

(9)

Te metode trebaju biti usklađene s načelima koja su uspostavile uzgojne organizacije odobrene u skladu s Odlukom Komisije 92/353/EEZ od 11. lipnja 1992. o utvrđivanju uvjeta za odobravanje ili priznavanje organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare (13). U skladu s tom Odlukom, na organizaciji ili udruženju koja održava matičnu knjigu podrijetla pasmine je da uspostavi načela o sustavu za identifikaciju kopitara i o podjeli matične knjige u razrede, kao i o rodoslovlju koje se unosi u matičnu knjigu.

(10)

Nadalje, certifikat o podrijetlu koja se spominje u članku 4. stavku 2. točki (d) Direktive 90/427/EEZ koja se treba uvrstiti u identifikacijsku ispravu, treba navesti sve nužne podatke kako bi se osiguralo da se kopitari koji se premještaju između različitih matičnih knjiga budu uneseni u razred matične knjige s načelima kojima udovoljavaju.

(11)

U skladu s trećom alinejom članka 1. Odluke Komisije 96/510/EZ od 18. srpnja 1996. o utvrđivanju rodoslovnih i zootehničkih certifikata za uvoz životinja za rasplod, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka (14), rodoslovni i zootehnički certifikati za registrirane kopitare moraju udovoljavati identifikacijskoj ispravi kako je predviđeno Odlukom 93/623/EEZ. Stoga je nužno razjasniti da se bilo koje upućivanje na Odluku 93/623/EEZ, kao i na Odluku 2000/68/EZ, treba smatrati upućivanjem na ovu Uredbu.

(12)

Kako se svi kopitari rođeni ili uvezeni u Zajednicu u skladu s ovom Uredbom trebaju identificirati jednom identifikacijskom ispravom, nužne su posebne odredbe kada se status životinja kao kopitara za rasplod i uzgoj mijenja u registrirane kopitare kako je određeno člankom 2. stavkom (c) Direktive 90/426/EEZ.

(13)

Države članice trebaju moći uspostaviti posebne režime za identifikaciju kopitara koji kao divlji ili poludivlji lutaju određenim područjima ili teritorijima, uključujući rezervate prirode, radi dosljednosti drugom stavku članka 2. Direktive 92/35/EEZ.

(14)

Elektronički identifikatori (transponderi) za kopitare već su u širokoj praktičnoj uporabi na međunarodnoj razini. Ta se tehnologija treba koristiti kako bi se osigurala tijesna veza između kopitara i sredstva identifikacije. Kopitari se trebaju označiti transponderom, iako se treba donijeti odredba za alternativne metode koje se rabe za provjeru identiteta životinje pod uvjetom da te alternativne metode osiguravaju jednaka jamstva za sprečavanje višestrukog izdavanja identifikacijskih isprava.

(15)

Iako, u skladu s važećim zakonodavstvom Zajednice, kopitari uvijek moraju biti popraćeni svojim identifikacijskim ispravama, potrebno je donijeti odredbu za odstupanje od toga zahtjeva kada je to nemoguće ili čak nepraktično, s obzirom na zadržavanje identifikacijske isprave tijekom životnog vijeka kopitara, ili ako takva isprava nije izdana uzimajući u obzir klanje životinje prije no što dosegne maksimalnu dob za identifikaciju.

(16)

Ta se odstupanja trebaju primijeniti ne dovodeći u pitanje članak 14. Direktive Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za nadzor slinavke i šapa (15), što omogućuje odstupanje od određenih mjera nadzora bolesti za identificirane kopitare u objektima u kojima je potvrđeno izbijanje te bolesti.

(17)

Državama se članicama treba dopustiti i da omoguće uporabu pojednostavnjene identifikacijske isprave za kopitare koji se premještaju unutar njihovog područja. Plastične kartice s umetnutim računalnim čipovima (pametne kartice) uvedene su u raznim područjima kao naprave za pohranu podataka. Izdavanje takvih pametnih kartica trebalo bi biti moguće kao izbor uz identifikacijsku ispravu, kao i njihovo korištenje, pod određenim uvjetima, umjesto identifikacijske isprave koja prati kopitare tijekom njihovog premještanja unutar države članice.

(18)

U skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 2076/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju prijelaznih dogovora za provedbu Uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (16), do kraja 2009. trebaju se provesti zahtjevi u pogledu informacija o prehrambenom lancu za kopitare.

(19)

Nužne su odredbe u slučaju gubitka doživotne izvorne identifikacijske isprave izdane u skladu s ovom Uredbom. Te odredbe trebaju koliko je god to moguće isključiti nezakonito posjedovanje više od jedne identifikacijske isprave radi ispravnog opisivanja statusa životinje ako je namijenjena klanju radi prehrane ljudi. Ako su dostupne dostatne i provjerljive informacije, potrebno je izdati duplikat isprave koji je i označen kao takav, što općenito isključuje životinju iz prehrambenog lanca; u drugim slučajevima potrebno je izdati zamjensku ispravu, jednako označenu kao takvu, koja uz to umanjuje prethodno registriranog kopitara na kopitara za rasplod i uzgoj.

(20)

U skladu s člancima 4. i 5. Direktive 90/426/EEZ, identifikacijska isprava je instrument za imobilizaciju kopitara u slučaju izbijanja bolesti u objektu u kojem su držani ili uzgajani. Stoga je u slučaju izbijanja određenih bolesti nužno osigurati suspenziju valjanosti te isprave u svrhu premještanja tako da se u identifikacijsku ispravu primjereno upiše odgovarajući zapis.

(21)

Po uginuću kopitara na način koji nije klanje u klaonici, identifikacijska se isprava treba vratiti tijelu koje ju je izdalo putem nadležnog tijela koje nadzire postupanje s mrtvom životinjom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (17), te je potrebno osigurati da transponder, ili bilo koje alternativne metode, uključujući markice koje se koriste za provjeru identiteta kopitara, ne može biti recikliran.

(22)

Kako bi se spriječilo da transponderi uđu u prehrambeni lanac, meso životinja iz kojih nije bilo moguće ukloniti transponder u vrijeme klanja treba se proglasiti neprikladnim za prehranu ljudi u skladu s poglavljem V. odjeljka II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (18).

(23)

Standardizacija mjesta implantacije transpondera i zabilješka tog mjesta u identifikacijskim ispravama olakšala bi pronalazak implantiranih transpondera.

(24)

U skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (19), žive životinje pripremljene za stavljanje na tržište za prehranu ljudi definiraju se kao hrana. Ta Uredba predviđa dalekosežne odgovornosti subjekta u poslovanju sa hranom kroz sve stupnjeve proizvodnje hrane, uključujući sljedivost životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

(25)

Kopitari za rasplod i uzgoj, kao i registrirani kopitari, mogu u određenoj fazi njihovog životnog vijeka postati kopitari za klanje kako je određeno člankom 2. točkom (d) Direktive 90/426/EEZ. Meso kopitara propisano je Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (20).

(26)

U skladu sa stavkom 7. odjeljka III. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004, operater u klaonici treba zaprimiti, provjeriti životinje i djelovati na temelju informacija o prehrambenom lancu koje osiguravaju pojedinosti o podrijetlu, povijesti i upravljanju životinjama namijenjenih proizvodnji hrane. Nadležno tijelo može dopustiti da se informacije o prehrambenom lancu za domaće kopitare šalju u klaonicu u isto vrijeme kad i životinje, umjesto da se šalju unaprijed. Identifikacijska isprava koja prati kopitare za klanje stoga treba činiti sastavni dio te informacije o prehrambenom lancu.

(27)

U skladu sa stavkom 1. poglavlja III. odjeljka II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004, službeni veterinar treba provjeriti udovoljavanje obvezama subjekta u poslovanju s hranom kako bi osigurao da se životinje zaprimljene radi klanja za prehranu ljudi primjereno identificiraju.

(28)

U skladu sa stavkom 8. odjeljka III. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004, subjekti u poslovanju s hranom trebaju provjeriti putovnice koje prate domaće kopitare kako bi bili sigurni da se radi o životinji koja je namijenjena za klanje radi prehrane ljudi, te ako zaprime životinju radi klanja, putovnicu trebaju predati službenom veterinaru.

(29)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2377/90 od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju postupka Zajednice za određivanje najviših dopuštenih količina rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla (21) i Direktivu Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani uporabe određenih tvari na farmskim životinjama koje imaju hormonalno ili tireostatsko djelovanje ili beta-agonista (22), propisivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda kopitarima podložno je Direktivi 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (23).

(30)

Članak 10. stavci 2. i 3. Direktive 2001/82/EZ predviđaju posebna odstupanja za kopitare iz članka 11. te Direktive, u odnosu na liječenje životinja koje se koriste za proizvodnju hrane s medicinskim proizvodima koji imaju uspostavljenu najvišu graničnu vrijednost ostataka za vrste koje nisu ciljana vrsta ili su odobreni za drukčije stanje, pod uvjetom da su ti kopitari identificirani u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i posebno naznačeni u njihovim identifikacijskim ispravama da nisu namijenjeni klanju za prehranu ljudi ili da su namijenjeni klanju za prehranu ljudi nakon razdoblja povlačenja u trajanju od najmanje šest mjeseci nakon što su tretirani tvarima navedenima u Uredbi Komisije (EZ) br. 1950/2006 od 13. prosinca 2006. o uspostavljanju, u skladu s Direktivom 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarsko medicinske proizvode, popis tvari koje su ključne za tretiranje kopitara (24).

(31)

Radi održavanja kontrole nad izdavanjem identifikacijskih isprava, u bazu podataka potrebno je unijeti minimalni skup ključnih podataka koji se odnose na izdavanje takvih isprava. Te baze podataka u različitim državama članicama trebaju surađivati u skladu s Direktivom Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim i zootehničkim pitanjima (25) radi olakšavanja razmjene podataka.

(32)

Diljem svijeta je između vodećih organizacija za uzgoj konja i njihova natjecanja dogovoren sustav Jedinstvenog životnog broja kopitara (UELN). On je razvijen na inicijativu Svjetske federacije za uzgoj sportskih konja (WBFSH), Međunarodnog povjerenstva za vođenje matičnih knjiga (ISBC), Svjetske organizacije za uzgoj arapskih konja (WAHO), Europske konferencije organizacija za uzgoj arapskih konja (ECAHO), Međunarodne konferencije za uzgoj anglo-arapskih konja (Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe, CIAA), Međunarodne konjičke federacije (Fédération Equestre Internationale, FEI), te Europske kasačke unije (Union Européenne du Trot, UET), a podaci o tom sustavu mogu se pronaći na internetskoj stranici UELN-a (26).

(33)

Sustav UELN primjeren je za registraciju i registriranih kopitara i kopitara za rasplod i uzgoj te omogućuje postupno uvođenje računalnih mreža kako bi se osiguralo da se u slučaju registriranih kopitara identitet životinja i nadalje može provjeravati u skladu sa člankom 6. Direktive 90/427/EEZ.

(34)

Kada se bazama podataka dodjeljuju kôdovi, ti kôdovi i format zabilježenih identifikacijskih brojeva pojedinačnih životinja ni na koji način ne bi trebali biti u suprotnosti sa uspostavljenim sustavom UELN. Stoga se prije dodjeljivanja bilo kakvog novog kôda bazi podataka treba pretražiti popis dodijeljenih UELN kôdova.

(35)

Članak 7. stavak 3. Direktive 90/426/EEZ zahtijeva da službeni veterinar bilježi identifikacijski broj ili broj identifikacijske isprave zaklanog kopitara, te da na zahtjev nadležnog tijela u mjestu slanja proslijedi uvjerenje da je dotični kopitar bio zaklan. U skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom i. te Direktive, nakon klanja registriranih kopitara, njihove identifikacijske isprave trebaju se vratiti tijelu koje ih je izdalo. Ti se zahtjevi trebaju primjenjivati i na identifikacijske isprave koje su izdane kopitarima za rasplod i uzgoj. Bilježenje životnog broja koji je podudaran sa sustavom UELN i njegovo korištenje radi identifikacije vlasti ili tijela koje su izdale identifikacijsku ispravu treba olakšati udovoljavanje tim zahtjevima. Ako je to moguće, države članice trebaju koristiti tijela za vezu koja su odredila u skladu s člankom 35. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštovanja zakona o hrani za životinje i hrani, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (27).

(36)

Veterinarski nadzor nužan za osiguravanje jamstava u pogledu zdravlja životinja u skladu sa člancima 4. i 5. Direktive 90/426/EEZ može se osigurati samo ako je gospodarstvo kako je definirano člankom 2. točkom (a) te Direktive poznato nadležnom tijelu. Slični zahtjevi proizlaze iz primjene zakona o hrani u odnosu na kopitare kao životinje koje se koriste za proizvodnju hrane. Međutim, radi učestalosti premještanja kopitara u odnosu na ostalu stoku, ne bi se trebalo pokušavati uspostaviti sljedivost kopitara u stvarnom vremenu u odnosu na mjesto boravka. Identifikacija kopitara stoga treba biti prvi korak u sustavu za identifikaciju i registraciju kopitara koji se treba dovršiti u okviru Nove politike zdravlja životinja u Zajednici.

(37)

U svrhu jednoobrazne primjene zakonodavstva Zajednice na identifikaciju kopitara u državama članicama i radi osiguravanja njegove jasnoće i transparentnosti, potrebno je staviti izvan snage odluke 93/623/EEZ i 2000/68/EZ te ih zamijeniti ovom Uredbom.

(38)

Potrebno je osigurati prijelazne mjere radi omogućivanja državama članicama da prilagode pravila predviđena ovom Uredbom.

(39)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te Stalnog odbora za zootehniku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, OPSEG I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i opseg

1.   Ova Uredba predviđa pravila za identifikaciju kopitara:

(a)

rođenih u Zajednici; ili

(b)

stavljenih u slobodni promet u Zajednici u skladu s carinskim postupkom definiranim u članku 4. stavku 16. točki (a) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

2.   Ova Uredba ne dovodi u pitanje:

(a)

Uredbu (EEZ) br. 706/73 i Odluku 96/78/EZ; i

(b)

mjere koje su države članice poduzele radi registracije gospodarstava koja drže kopitare.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije u članku 2. točkama (a), (c) do (f), (h) i (i) Direktive 90/426/EEZ i članku 2. točki (c) Direktive 90/427/EEZ.

2.   Primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„držatelj” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima vlasništvo nad kopitarima, ili ih posjeduje, ili je zadužena za njihovo držanje, sa ili bez financijske naknade, bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, uključujući tijekom prijevoza, na sajmovima ili tijekom natjecanja, utrka ili kulturnih događanja;

(b)

„transponder” znači pasivna naprava s radijskom frekvencijom koja se može samoočitavati:

i.

koja udovoljava ISO 11784 standardu i koja primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju; i

ii.

koja se može očitati napravom za očitavanje koja je kompatibilna s ISO 111785 standardom, na minimalnoj odaljenosti od 12 cm;

(c)

„kopitari” znači divlji ili udomaćeni sisavci s kopitima koji pripadaju svim vrstama roda Equus porodice Equidae, te njihovim križancima;

(d)

„jedinstveni životni broj” znači jedinstveni 15-znamenkasti slovno-brojčani kôd koji sadrži podatke o pojedinačnom kopitaru te bazu podataka i zemlju u kojoj je ta informacija prvi put zabilježena u skladu sa sustavom kodiranja Jedinstvenog životnog broja kopitara (UELN) i koji sadrži:

i.

šesteroznamenkasti identifikacijski kôd kompatibilan sa sustavom UELN za bazu podataka koja se spominje u članku 21. stavku 1.; nakon čega slijedi

ii.

deveteroznamenkasti jedinstveni identifikacijski broj koji je dodijeljen dotičnom kopitaru;

(e)

„pametna kartica” znači plastična naprava s umetnutim računalnim čipom koji može pohranjivati podatke i elektroničkim ih putem prenositi u kompatibilne računalne sustave.

POGLAVLJE II.

IDENTIFIKACIJSKA ISPRAVA

Članak 3.

Opća načela i obveza identifikacije kopitara

1.   Kopitari koji se navode u članku 1. stavku 1. ne drže se ako nisu identificirani u skladu s ovom Uredbom.

2.   Ako držatelj nema nikakvo vlasništvo nad kopitarom, on djeluje u okviru ove Uredbe u ime i u suglasju s fizičkom ili pravnom osobom koja ima vlasništvo nad kopitarom (vlasnikom).

3.   U smislu ove Uredbe, sustav za identifikaciju kopitara sastoji se od sljedećih elemenata:

(a)

jedinstvene doživotne identifikacijske isprave;

(b)

metode za osiguravanje nedvosmislene poveznice između identifikacijske isprave i dotičnog kopitara;

(c)

baze podataka koja pod jedinstvenim identifikacijskim brojem bilježi identifikacijske pojedinosti koje se odnose na životinju za koju je identifikacijska isprava izdana osobi koja je zabilježena u bazi podataka.

Članak 4.

Tijela koja izdaju identifikacijske isprave za kopitare

1.   Države članice osiguravaju da identifikacijsku ispravu iz članka 5. stavka 1. za registrirane kopitare izdaju sljedeća tijela:

(a)

organizacija ili udruženje koju je država članica ili službena agencija dotične države članice službeno odobrila ili priznala, kako se navodi u prvoj alineji članka 2. točke (c) Direktive 90/427/EEZ, koja vodi matičnu knjigu za tu pasminu životinje, kako se spominje u članku 2. točki (c) Direktive 90/426/EEZ; ili

(b)

ogranak međunarodnog udruženja ili organizacije koja nadgleda konje za natjecanje ili utrke, sa središnjicom u državi članici, iz članka 2. točke (c) Direktive 90/426/EEZ.

2.   Identifikacijske isprave koje izdaju nadležna tijela treće zemlje koja izdaju certifikate o rodoslovlju u skladu s trećom alinejom članka 1. Odluke 96/510/EZ smatraju se valjanima u skladu s ovom Uredbom za registrirane kopitare iz članka 1. stavka 1. točke (b).

3.   Nadležno tijelo određuje tijelo koje izdaje identifikacijsku ispravu iz članka 5. stavka 1. za kopitare za rasplod i uzgoj.

4.   Tijela koja izdaju identifikacijske isprave iz stavaka 1., 2. i 3. djeluju u skladu s ovom Uredbom, posebno s odredbama članaka 5., 8. do 12., 14., 16., 17., 21. i 23.

5.   Države članice sastavljaju i ažuriraju popis tijela koja izdaju identifikacijske isprave i te podatke stavljaju na internetsku stranicu i tako ih čine dostupnima državama članicama i javnosti.

Podaci o tijelima koja izdaju identifikacijske isprave uključuju barem pojedinosti za kontakt koje su nužne radi udovoljavanja zahtjevima članka 19.

Radi pomoći državama članicama u omogućivanju dostupnosti tih ažuriranih popisa, Komisija osigurava internetsku stranicu na kojoj svaka država članica osigurava poveznicu na svoju nacionalnu internetsku stranicu.

6.   Popisi tijela koja izdaju identifikacijske isprave u trećim zemljama iz stavka 2. pripravljaju se i ažuriraju u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

nadležno tijelo treće zemlje u kojoj je smješteno tijelo koje izdaje identifikacijske isprave jamči da:

i.

tijelo koje izdaje identifikacijske isprave udovoljava stavku 2.;

ii.

u slučaju da je tijelo koje izdaje identifikacijske isprave odobreno u skladu s Direktivom 94/28/EZ, ono mora udovoljavati informacijskim zahtjevima koji se spominju u članku 21. stavku 3. ove Uredbe;

iii.

se popis tijela koja izdaju identifikacijske isprave sastavlja, ažurira i dostavlja Komisiji;

(b)

Komisija:

i.

državama članicama osigurava redovite obavijesti koje se odnose na nove ili ažurirane popise koje je zaprimila od nadležnih tijela dotičnih trećih zemalja u skladu s točkom (a) podtočkom iii.;

ii.

organizira da se ažurirane verzije tih popisa stave na raspolaganje javnosti;

iii.

ako je nužno, bez nepotrebnog odlaganja uključuje predmete koji se odnose na popis tijela koja izdaju identifikacijske isprave u trećim zemljama na raspored Stalnog odbora za zootehniku radi donošenja odluke u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2. Direktive Vijeća 88/661/EEZ (28).

Članak 5.

Identifikacija kopitara rođenih u Zajednici

1.   Kopitari rođeni u Zajednici identificiraju se putem jedinstvene identifikacijske isprave u skladu s predloškom identifikacijske isprave za kopitare

iz Priloga I. (identifikacijska isprava ili putovnica). Ona se izdaje za čitav životni vijek dotičnog kopitara.

Identifikacijska isprava tiska se u nedjeljivom obliku i sadrži stavke za unos podataka koji se traže pod njezinim sljedećim odjeljcima:

(a)

u slučaju registriranih kopitara, odjeljci I. do X.;

(b)

u slučaju kopitara za rasplod i uzgoj, barem odjeljci I., III., IV. i VI. do IX.

2.   Tijelo koje izdaje identifikacijske isprave osigurava da se životinji ne izda nikakva identifikacijska isprava dok nije pravilno popunjen barem njezin odjeljak I.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 1. Odluke 96/78/EZ i neovisno o odredbama stavka 1. točke (a) i stavka 2. ovog članka, registrirani kopitari identificiraju se u identifikacijskoj ispravi u skladu s pravilima tijela koja izdaju identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe.

4.   Za registrirane kopitare, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave, iz članka 4. stavka 1. točke (a) i stavka 2. ove Uredbe, u odjeljku II. identifikacijske isprave ispunjava podatke iz certifikata o podrijetlu, iz članka 4. stavka 2. točke (d) Direktive 90/427/EEZ.

U skladu s načelima odobrenih ili priznatih uzgojnih organizacija koje vode matične knjige podrijetla pasmina dotičnog registriranog kopitara, certifikat o podrijetlu mora sadržavati potpune informacije o rodoslovlju, odjeljak matične knjige iz članka 2. ili 3. Odluke 96/78/EZ i, tamo gdje je to utvrđeno, razred glavnog odjeljka u koji je uveden dotični kopitar.

5.   U svrhu dobivanja identifikacijske isprave, držatelj životinje podnosi prijavu ili, ako se to posebno zahtijeva zakonom u državi članici u kojoj je životinja rođena, vlasnik, u roku predviđenom stavkom 6. ovog članka i člankom 7. stavkom 1. za identifikacijsku ispravu iz stavka 1. ovog članka, tijelu koje izdaje identifikacijske isprave iz članka 4. stavaka 1., 2. ili 3., te je potrebno dostaviti sve podatke koji su nužni za udovoljavanje ovoj Uredbi.

6.   Ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 1., kopitari rođeni u Zajednici identificiraju se u skladu s ovom Uredbom prije 31. prosinca godine rođenja kopitara ili u roku od šest mjeseci nakon datuma rođenja, ovisno o tome koji je od tih datuma kasniji.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice mogu odlučiti ograničiti to maksimalno dopušteno razdoblje za identifikaciju kopitara na šest mjeseci.

Države članice koje se koriste odstupanjem koje se spominje u drugom podstavku izvješćuju Komisiju i druge države članice.

7.   Redoslijed odjeljaka i njihovo numeriranje u identifikacijskoj ispravi mora ostati neizmijenjeno, osim u slučaju odjeljka I. koji se u identifikacijskoj ispravi može smjestiti u središnji položaj.

8.   Identifikacijska isprava se ne umnaža niti se zamjenjuje, osim kako je predviđeno člancima 16. i 17.

Članak 6.

Odstupanje od popunjavanja odjeljka I. identifikacijske isprave

Odstupajući od članka 5. stavka 2., ako se u skladu s člankom 11. implantira transponder ili se nanese jedinstvena, neizbrisiva i vidljiva zamjenska oznaka u skladu s člankom 12., podaci u točki 3. podtočkama od (b) do (h) dijela A odjeljka I. i točkama od 12. do 18. u dijagramu opisa u dijelu B odjeljka I. identifikacijske isprave ne moraju se popunjavati, ili se umjesto popunjavanja tog dijagrama opisa može staviti fotografija ili ispis koji prikazuje pojedinosti dostatne za identifikaciju tog kopitara.

Odstupanje predviđeno u prvom stavku ne dovodi u pitanje pravila o identifikaciji kopitara koja su propisala tijela koja izdaju identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavcima 1., 2. i 3.

Članak 7.

Odstupanja koja se odnose na identifikaciju određenih kopitara koji žive pod divljim ili poludivljim uvjetima

1.   Odstupajući od članka 5. stavaka 1., 3. i 5., nadležno tijelo može odlučiti da se kopitari koji tvore definirane populacije koje žive u divljim ili poludivljim uvjetima u određenim područjima, uključujući rezervate prirode, koje to nadležno tijelo treba definirati, identificiraju u skladu s člankom 5. samo kada se uklanjaju iz takvih područja ili privode domaćoj uporabi.

2.   Države članice koje se namjeravaju koristiti odstupanjem predviđenim stavkom 1. izvješćuju Komisiju o populaciji i dotičnim područjima:

(a)

u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe; ili

(b)

prije korištenja tog odstupanja.

Članak 8.

Identifikacija uvezenih kopitara

1.   Držatelj ili, tamo gdje to posebno zahtijeva zakon države članice u koju se životinja uvozi, vlasnik, podnosi zahtjev za identifikacijsku ispravu, ili za registraciju postojeće identifikacijske isprave u bazi podataka odgovarajućeg tijela koje izdaje identifikacijske isprave u skladu s člankom 21., u roku 30 dana od datuma dovršetka carinskog postupka, kako je određeno u članku 4. stavku 16. točki (a) Uredbe (EZ) br. 2913/92, ako se:

(a)

kopitari uvoze u Zajednicu; ili

(b)

privremeni prihvat određen člankom 2. točkom (i) Direktive 90/426/EEZ promijeni u stalni ulazak u skladu s člankom 19. točkom iii. te Direktive.

2.   Ako je kopitar, iz stavka 1. ovog članka, popraćen ispravama koje ne udovoljavaju članku 5. stavku 1. ili im nedostaju određeni podaci koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave na zahtjev držatelja, ili, tamo gdje to posebno zahtijeva zakon države članice u koju se životinja uvozi, vlasnika:

(a)

ispunjava te isprave tako da udovoljavaju zahtjevima članka 5.; i

(b)

u bazu podataka u skladu s člankom 21. bilježi identifikacijske pojedinosti o toj životinji, kao i dopunske podatke.

3.   Ako isprave koje prate kopitare iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti izmijenjene tako da udovoljavaju zahtjevima članka 5. stavaka 1. i 2., one se ne smatraju valjanima u svrhu identifikacije u skladu s ovom Uredbom.

Ako se isprave iz prvog podstavka predaju tijelu koje izdaje identifikacijske isprave ili im ono poništi valjanost, ta se činjenica bilježi u bazi podataka kako se spominje u članku 21. a kopitari se identificiraju u skladu s člankom 5.

POGLAVLJE III.

NUŽNI PREGLEDI PRIJE IZDAVANJA IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA I TRANSPONDERA

Članak 9.

Provjera jedinstvenih identifikacijskih isprava koje se izdaju kopitarima

Prije izdavanja identifikacijske isprave, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave ili osoba koja djeluje u njegovo ime, poduzima sve primjerene mjere radi:

(a)

provjeravanja da za dotičnog kopitara takva identifikacijska isprava već nije bila izdana;

(b)

sprečavanja nezakonitog izdavanja više identifikacijskih isprava za pojedinačnog kopitara.

Te mjere uključuju barem konzultaciju primjerene dokumentacije i dostupnih elektroničkih zapisa, pregledavanje životinja na bilo kakve znakove ili oznake koje bi ukazivale na bilo kakvu prethodnu identifikaciju i primjenu mjera predviđenih člankom 10.

Članak 10.

Mjere za otkrivanje prethodnih aktivnih označivanja kopitara

1.   Mjere koje se spominju u članku 9. uključuju barem mjere za otkrivanje:

(a)

bilo kakvih prethodno implantiranih transpondera, uporabom naprave za očitavanje koja udovoljava ISO 11785 standardu i koja može očitavati HDX i FDX-B transpondere barem kad je naprava u izravnom doticaju s površinom tijela na mjestu gdje je pod normalnim uvjetima implantiran transponder;

(b)

bilo kakvih kliničkih znakova koji naznačuju da je prethodno implantirani transponder kirurški otklonjen;

(c)

bilo kakvih alternativnih oznaka na životinji koje su primijenjene u skladu s člankom 12. stavkom 3. točkom (b).

2.   Ako mjere predviđene stavkom 1. naznačuju postojanje prethodno implantiranog transpondera, ili bilo kakvu drugu alternativnu oznaku primijenjenu u skladu s člankom 12. stavkom 3. točkom (b), tijelo koje izdaje identifikacijske isprave poduzima sljedeće mjere:

(a)

u slučaju kopitara rođenih u državi članici, ono u skladu s člancima 16. ili 17. izdaje duplikat ili zamjensku identifikacijsku ispravu;

(b)

u slučaju uvezenih kopitara, ono djeluje u skladu s člankom 8. stavkom 2.

3.   Ako mjere predviđene stavkom 1. točkom (b) naznačuju postojanje prethodno implantiranog transpondera, ili mjere predviđene stavkom 1. točkom (c) naznačuju postojanje bilo koje druge alternativne oznake, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave taj podatak na primjereni način unosi u dio A i u shemu s kratkim pregledom u dijelu B odjeljka I. identifikacijske isprave.

4.   Ako se za kopitara rođenog u Zajednici potvrdi nedokumentirano uklanjanje transpondera ili alternativne oznake iz stavka 3. ovog članka, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave, iz članka 4. stavaka 1. ili 3., izdaje zamjensku identifikacijsku ispravu u skladu s člankom 17.

Članak 11.

Elektroničke metode za provjeru identiteta

1.   Tijelo koje izdaje identifikacijske isprave osigurava da je prilikom prve identifikacije kopitar aktivno označen implantacijom transpondera.

Države članice predviđaju minimalnu kvalifikaciju koja se traži za intervenciju koja se spominje u prvom podstavku ili određuje osobu ili profesiju kojoj se povjeravaju takvi zahvati.

2.   Transponder se implantira parenteralno pod aseptičkim uvjetima između glave i grebena u sredini vrata na području nuhalnog ligamenta.

Međutim, nadležno tijelo može odobriti implantaciju transpondera na drugom mjestu na vratu kopitara, pod uvjetom da takva alternativna implantacija ne ugrozi dobrobit životinje i ne poveća rizik pomicanja transpondera u usporedbi s metodom iz prvog podstavka.

3.   Kada se transponder implantira u skladu sa stavcima 1. i 2., tijelo koje izdaje identifikacijske isprave u identifikacijsku ispravu unosi sljedeće podatke:

(a)

u točki 5. dijela A odjeljka I., barem posljednjih 15 znamenki kôda koji prenosi transponder i koji prikazuje naprava za očitavanje nakon implantacije uz, tamo gdje je to primjereno, samoljepljivu naljepnicu s linijskim kôdom koji kodira barem tih posljednjih 15 znamenki kôda koji prenosi transponder;

(b)

u točki 11. dijela A odjeljka I., potpis i pečat osobe koja se spominje u stavku 1. koja je provela identifikaciju i implantirala transponder;

(c)

u točkama 12. ili 13. sheme s kratkim pregledom u dijelu B odjeljka I., ovisno o strani na kojoj je transponder implantiran, mjesto na kojem je transponder implantiran u kopitara.

4.   Odstupajući od stavka 3. točke (a) ovog članka, ako se mjere predviđene člankom 26. stavkom 2. provode za kopitara koji je označen prethodno implantiranim transponderom koji ne udovoljava standardima definiranim u članku 2. stavku 2. točki (b), naziv proizvođača sustava za očitavanje umeće se u točku 5. dijela A odjeljka I. identifikacijske isprave.

5.   Ako države članice predvide pravila za osiguravanje, u skladu sa iz članka 2. stavka 2. točke (b), jedinstvenosti brojeva koje prikazuju transponderi koje implantiraju tijela koja izdaju identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavku 1. točki (a) koji su odobreni u skladu s Odlukom 92/353/EEZ putem nadležnih tijela te države članice, ta se pravila primjenjuju ne ugrožavajući sustav identifikacije koji predviđa tijelo koje izdaje identifikacijske isprave u drugoj državi članici ili trećoj zemlji koje je provelo identifikaciju u skladu s ovom Uredbom na zahtjev držatelja ili, tamo gdje to posebno zahtijeva zakon države članice u kojoj je životinja rođena, vlasnik.

Članak 12.

Alternativne metode za provjeru identiteta

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1., države članice mogu odobriti identifikaciju kopitara primjerenim alternativnim metodama, uključujući oznake koje osiguravaju jednakomjerna znanstvena jamstva koja sama ili u kombinaciji osiguravaju da se identitet kopitara može provjeriti i da učinkovito sprečavaju dvostruko izdavanje identifikacijskih isprava (alternativna metoda).

Tijelo koje izdaje identifikacijske isprave osigurava da se za kopitara ne izdaje identifikacijska isprava ako se alternativna metoda koja se spominje u prvom podstavku ne unese u točku 6. ili točku 7. dijela A odjeljka I. identifikacijske isprave i ne zabilježi u bazi podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (f).

2.   Ako se koristi alternativna metoda, držatelj osigurava načine pristupanja tim identifikacijskim podacima ili, ako je to primjereno, snosi troškove provjere identiteta životinje.

3.   Države članice osiguravaju da:

(a)

alternativne metode kao jedini način provjere identiteta kopitara ne budu korištene kod većine kopitara koji se identificiraju u skladu s ovom Uredbom;

(b)

se vidljive oznake koje se stavljaju na kopitare za rasplod i uzgoj ne mogu pomiješati s onima koje su rezervirane za registrirane kopitare na njihovom području.

4.   Države članice koje namjeravaju koristiti odstupanje predviđeno stavkom 1., te podatke putem internetske stranice čine dostupnim Komisiji, ostalim državama članicama i javnosti.

Radi pomoći državama članicama u omogućivanju dostupnosti tih podataka, Komisija osigurava internetsku stranicu na kojoj svaka država članica osigurava poveznicu na svoju nacionalnu internetsku stranicu.

POGLAVLJE IV.

PREMJEŠTANJE I PRIJEVOZ KOPITARA

Članak 13.

Premještanje i prijevoz registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i rasplod

1.   Identifikacijska isprava treba u svako doba pratiti registrirane kopitare kao i kopitare za rasplod i uzgoj.

2.   Odstupajući od stavka 1., identifikacijska isprava ne mora pratiti kopitare koji se spominju u tom stavku u prilikama kada su:

(a)

u štali ili na paši, a identifikacijsku ispravu držatelj može bez odlaganja pokazati;

(b)

privremeno premješteni hodajući ili:

i.

u blizinu gospodarstva unutar države članice tako da se identifikacijska isprava može pokazati u roku od tri sata; ili

ii.

tijekom premještanja kopitara radi ispaše na ljetne pašnjake i s njih, a identifikacijske se isprave se mogu pokazati na gospodarstvu s kojega se krenulo na ispašu;

(c)

neodbijeni od sise i nalaze se uz majku ili kobilu koja ih doji;

(d)

sudjeluju u treningu ili testiranju za konjičko natjecanje ili događaj radi kojega napuštaju mjesto održavanja natjecanja ili događaja;

(e)

premješteni ili prevezeni u hitnoj situaciji koja se odnosi na same kopitare ili, ne dovodeći u pitanje drugi podstavak članka 14. stavka 1. Direktive 2003/85/EZ, u gospodarstvo na kojem se drže.

Članak 14.

Odstupanje od određenih premještanja i prijevoza bez pojednostavljenih identifikacijskih isprava ili s njima

1.   Odstupajući od članka 13. stavka 1., nadležno tijelo može odobriti premještanje ili prijevoz unutar iste države članice kopitara koji se spominju u tom stavku koji nisu popraćeni svojim identifikacijskim ispravama, pod uvjetom da su popraćeni pametnom karticom koju je izdalo tijelo koje je izdalo i njihove identifikacijske isprave i koja sadrži podatke izložene u Prilogu II.

2.   Države članice koje se koriste odstupanjem predviđenim stavkom 1. ovog članka mogu u okviru svojih vlastitih područja jedna drugoj dodijeliti odstupanja koja obuhvaćaju premještanje ili prijevoz kopitara iz članka 13. stavka 1.

One izvješćuju Komisiju o svojoj nakani da dodijele takva odstupanja.

3.   Tijelo koje izdaje identifikacijske isprave izdaje privremenu ispravu koja sadrži barem uputu na jedinstveni životni broj i, tamo gdje je to moguće, kôd transpondera, omogućujući kopitaru premještanje ili prijevoz unutar iste države članice na razdoblje koje ne premašuje 45 dana, tijekom kojih se identifikacijska isprava predaje tijelu koje izdaje identifikacijske isprave ili nadležnom tijelu u smislu ažuriranja identifikacijskih pojedinosti.

4.   Ako tijekom razdoblja koje se spominje u stavku 3. kopitar bude prevezen u drugu državu članicu ili kroz drugu državu članicu u treću zemlju on, bez obzira na svoj registracijski status, treba uz privremenu ispravu biti popraćen zdravstvenim certifikatom u skladu s Prilogom C Direktivi 90/426/EEZ. Ako životinja nije označena transponderom ili ako životinja nije identificirana alternativnom metodom u skladu s člankom 12. ove Uredbe, taj se zdravstveni certifikat mora popuniti opisom u skladu s odjeljkom I. identifikacijske isprave.

Članak 15.

Premještanje i prijevoz kopitara za klanje

1.   Identifikacijska isprava izdana u skladu s člankom 5. stavkom 1. ili člankom 8. kopitare za klanje prati tijekom njihovog premještanja ili prijevoza do klaonice.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može odobriti da kopitar za klanje koji nije identificiran u skladu s člankom 5. bude prevezen izravno iz gospodarstva rođenja do klaonice unutar iste države članice pod uvjetom:

(a)

da je kopitar mlađi od 12 mjeseci i da ima vidljive zubne zvijezde na privremenim lateralnim sjekutićima;

(b)

da postoji neprekinuta sljedivost od gospodarstva rođenja do klaonice;

(c)

da se tijekom prijevoza do klaonice kopitar može pojedinačno identificirati u skladu s člancima 11. ili 12.;

(d)

da je pošiljka popraćena podacima o prehrambenom lancu u skladu s odjeljkom III. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 koji uključuju uputu na pojedinačnu identifikaciju koja se spominje u točki (c) ovog stavka.

3.   Članak 19. stavak 1. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se u slučaju premještanja ili prijevoza kopitara za klanje u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

POGLAVLJE V.

IZDAVANJE DUPLIKATA, ZAMJENA I SUSPENZIJA IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA

Članak 16.

Izdavanje duplikata identifikacijske isprave

1.   Ako je izvorna identifikacijska isprava izgubljena, a identitet kopitara se može uspostaviti, prvenstveno putem kôda koji odašilje transponder ili alternativnom metodom, a dostupna je i izjava o vlasništvu, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave, kako se spominje u članku 4. stavku 1., izdaje duplikat identifikacijske isprave s uputom na jedinstveni životni broj i jasno označava ispravu kao takvu (duplikat identifikacijske isprave).

U takvim slučajevima kopitar se klasificira u dio II. odjeljka IX. duplikata identifikacijske isprave kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi prehrane ljudi.

Pojedinosti izdanog duplikata identifikacijske isprave i klasifikacije kopitara u njegov odjeljak IX. unosi se s uputom na jedinstveni životni broj u bazi podataka, kako se spominje u članku 21.

2.   Odstupajući od drugog podstavka stavka 1., nadležno tijelo može odlučiti suspendirati status kopitara kao životinje namijenjene klanju radi prehrane ljudi na razdoblje od šest mjeseci ako držatelj može u roku od 30 dana od navedenog datuma gubitka identifikacijske isprave na zadovoljavajući način dokazati da status kopitara kao životinje namijenjene klanju radi prehrane ljudi nije ugrožen bilo kakvim medicinskim tretmanom.

U tom smislu nadležno tijelo unosi datum početka šestomjesečnog razdoblja suspenzije u prvi stupac dijela III. odjeljka IX. duplikata identifikacijske isprave, te popunjava njegov treći stupac.

3.   Ako je izgubljenu identifikacijsku ispravu izdalo tijelo koje izdaje identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavku 2. u trećoj zemlji, to izvorno tijelo koje izdaje identifikacijske isprave izdaje duplikat identifikacijske isprave i prosljeđuje je držatelju ili, tamo gdje to posebno zahtijeva zakon države članice u kojoj je smještena životinja, vlasniku, putem tijela koje izdaje identifikacijske isprave ili nadležnog tijela u toj državi članici.

U takvim slučajevima kopitar se klasificira u dio II. odjeljka IX. duplikata identifikacijske isprave kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi prehrane ljudi i unos u bazu podataka kako se spominje u članku 21. stavku 1. točki (l) se primjereno tome mijenja.

Međutim, duplikat identifikacijske isprave može izdati tijelo koje izdaje identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavku 1. točki (a) koje registrira kopitare te pasmine ili tijelo koje izdaje identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavku 1. točki (b) koje registrira kopitare za tu svrhu u državi članici u kojoj je životinja smještena, ako je izvorno tijelo koje izdaje identifikacijske isprave u trećoj zemlji na to pristalo.

4.   Ako je izgubljenu identifikacijsku ispravu izdalo tijelo koje izdaje identifikacijske isprave koje više ne postoji, duplikat identifikacijske isprave izdaje tijelo u državi članici u kojoj je životinja smještena u skladu sa stavkom 1.

Članak 17.

Zamjena identifikacijske isprave

Ako je izvorna identifikacijska isprava izgubljena, a identitet kopitara se ne može uspostaviti, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavku 3. u državi članici u kojoj je životinja smještena izdaje zamjensku identifikacijsku ispravu koja se jasno označava kao takva i koja udovoljava zahtjevima članka 5. stavka 1. točke (b).

U takvim slučajevima, kopitar se klasificira u dio II. odjeljka IX. zamjenske identifikacijske isprave kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi prehrane ljudi.

Pojedinosti izdane zamjenske identifikacijske isprave i registracijski status kopitara te klasifikacija u njezin odjeljak IX. unosi se s uputom na jedinstveni životni broj u bazi podataka, kako se spominje u članku 21.

Članak 18.

Suspenzija identifikacijskih isprava radi premještaja životinjama

Službeni veterinar poništava valjanost identifikacijske isprave radi premještanja životinja odgovarajućim unosom u njezin odjeljak VIII. ako se kopitar drži na gospodarstvu ili dolazi s gospodarstva koje je:

(a)

podložno naredbi o zabrani iz članka 4. stavka 5. Direktive 90/426/EEZ; ili

(b)

smješteno u državi članici ili njezinom dijelu koji nije slobodan od konjske kuge.

POGLAVLJE VI.

SMRT KOPITARA I KOPITARI NAMIJENJENI KLANJU RADI PREHRANE LJUDI TE EVIDENCIJA O LIJEČENJU

Članak 19.

Smrt kopitara

1.   Po klanju ili smrti kopitara, poduzimaju se sljedeće mjere:

(a)

transponder se zaštićuje od nezakonite uporabe, posebno njegova ponovnog stavljanja u uporabu, uništavanja ili odbacivanja in situ;

(b)

identifikacijska se isprava smatra nevaljanom barem tako da se na prvu stranicu otisne „nije valjana”;

(c)

tijelu koje izdaje identifikacijske isprave dostavlja se potvrda, ili izravno ili putem kontaktne točke koja se spominje u članku 23. stavku 4., uzimajući u obzir jedinstveni životni broj kopitara radi dokazivanja da je kopitar podvrgnut klanju, da je usmrćen ili uginuo, uključujući datum smrti životinje; i

(d)

nevaljana identifikacijska isprava se uništava.

2.   Mjere predviđene stavkom 1. provodi ili nadgleda:

(a)

službeni veterinar:

i.

u slučaju klanja ili usmrćivanja radi kontrole bolesti, u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom i. Direktive 90/426/EEZ; ili

ii.

nakon klanja, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Direktive 90/426/EEZ; ili

(b)

nadležno tijelo definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (i) Uredbe (EZ) br. 1774/2002, u slučaju odbacivanja ili prerade trupa u skladu s člancima 4. ili 5. te Uredbe.

3.   Ako se, kako zahtijeva stavak 1. članak (a), transponder ne može izvaditi iz kopitara koji je zaklan radi prehrane ljudi, službeni veterinar proglašava meso ili dio mesa koji sadrži transponder neprikladnim za prehranu ljudi u skladu s poglavljem V. stavkom 1. točkom (n) odjeljka II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004.

4.   Odstupajući od stavka 1. točke (d), te ne dovodeći u pitanje pravila tiskana u identifikacijskoj ispravi koju je tiskalo tijelo koje izdaje identifikacijske isprave, države članice mogu provoditi postupke za povratak nevaljane isprave tijelu koje izdaje identifikacijske isprave.

5.   U svim slučajevima smrti ili gubitka kopitara koji nisu spomenuti u ovom članku, držatelj identifikacijsku ispravu vraća odgovarajućem tijelu koje izdaje identifikacijske isprave kako se spominje u članku 4. stavcima 1., 2. ili 3. u roku od 30 dana nakon smrti ili gubitka životinje.

Članak 20.

Kopitari namijenjeni klanju radi prehrane ljudi te evidencija o liječenju

1.   Kopitar se smatra namijenjenim klanju radi prehrane ljudi osim ako je u dijelu II. odjeljku IX. identifikacijske isprave neopozivo označeno da nije namijenjen klanju radi prehrane ljudi, na temelju potpisa:

(a)

držatelja ili vlasnika po njegovom/njezinom nahođenju; ili

(b)

držatelja i odgovornog veterinara koji djeluje u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2001/82/EZ.

2.   Prije bilo kakvog liječenja u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2001/82/EZ ili bilo kakvog liječenja uporabom medicinskog proizvoda koji je odobren u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive, odgovorni veterinar ustanovljava status kopitara kao životinje koja je ili namijenjena klanju radi prehrane ljudi, što je slučaj propusta, ili nije namijenjena klanju radi prehrane ljudi kako je određeno u dijelu II. odjeljku IX. identifikacijske isprave.

3.   Ako liječenje koje se spominje u stavku 2. ovog članka nije dopušteno za kopitara koji je namijenjen klanju radi prehrane ljudi, odgovorni veterinar osigurava da se u skladu s odstupanjem predviđenim člankom 10. stavkom 2. Direktive 2001/82/EZ dotični kopitar neopozivo označi kao životinja koja nije namijenjena klanju radi prehrane ljudi tako da:

(a)

popuni i potpiše dio II. odjeljak IX. identifikacijske isprave; i

(b)

poništi valjanost dijela III: odjeljka IX. identifikacijske isprave.

4.   Ako se kopitar treba liječiti na temelju uvjeta koji se spominju u članku 10. stavku 3. Direktive 2001/82/EZ, odgovorni veterinar u dio III. odjeljak IX. identifikacijske isprave unosi potrebne pojedinosti o medicinskom proizvodu koji sadrži tvari koje su ključne za liječenje kopitara navedene u Uredbi (EZ) br. 1950/2006.

Odgovorni veterinar upisuje datum posljednje primjene lijeka kako je propisano, te djelujući u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 2001/82/EZ izvješćuje držatelja o datumu karencije u skladu s člankom 10. stavkom 3. te Direktive.

POGLAVLJE VII.

REGISTRI I KAZNE

Članak 21.

Baza podataka

1.   Prilikom izdavanja identifikacijske isprave ili registracije prethodno izdanih identifikacijskih isprava, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave u svojoj bazi podataka vodi evidenciju o barem sljedećim podacima koji se tiču dotične životinje:

(a)

jedinstveni životni broj;

(b)

vrsta;

(c)

spol;

(d)

boja;

(e)

datum (dan, mjesec i godina) rođenja;

(f)

ako je primjenjivo, barem posljednjih 15 znamenki kôda koji odašilje transponder ili kôda koji odašilje identifikacijska naprava s radio frekvencijom, koja ne udovoljava standardu kako je određeno člankom 2. stavkom 2. točkom (b) uz podatke o potrebnom sustavu za očitavanje, ili o alternativnoj metodi;

(g)

zemlja rođenja;

(h)

datum izdavanja te izmjene identifikacijske isprave;

(i)

ime i adresa osobe kojoj se izdaje identifikacijska isprava;

(j)

status ili registriranog kopitara ili kopitara za rasplod i uzgoj;

(k)

ime životinje (ime po rođenju i tamo gdje je primjenjivo komercijalno ime);

(l)

poznati status životinje kao životinje koja nije namijenjena klanju radi prehrane ljudi;

(m)

podaci koji se odnose na bilo koje duplikate i zamjenske identifikacijske isprave u skladu s člancima 16. i 17.;

(n)

prijavljeni datum smrti životinje.

2.   Tijelo koje izdaje identifikacijske isprave čuva podatke koji se spominju u stavku 1. ovog članka u registrima u svojim bazama podataka barem 35 godina ili barem do dvije godine od datuma smrti kopitara u skladu s člankom 19. stavka 1. točke (c).

3.   Neposredno nakon pohranjivanja podataka koji se spominju u stavku 1. ovog članka, tijelo koje izdaje identifikacijske isprave dostavlja podatke koji se spominju u točkama od (a) do (f) i u točki (n) toga stavka središnjoj bazi podataka u državi članici u kojoj je životinja rođena, ako je takva središnja baza podataka dostupna, u skladu s člankom 23.

Članak 22.

Priopćavanje kôdova baza podataka od tijela koja izdaju identifikacijske isprave

Države članice drugim državama članicama i javnosti putem internetske stranice čine dostupnim nazive, adrese, uključujući kontaktne detalje, te šesteroznamenkaste identifikacijske kôdove baza podataka tijela koja izdaju identifikacijske isprave, kompatibilne sa sustavom UELN.

Kako bi pomogla državama članicama u omogućivanju dostupnosti takvih podataka, Komisija osigurava internetsku stranicu na kojoj svaka država članica osigurava poveznicu na svoju nacionalnu internetsku stranicu.

Članak 23.

Središnje baze podataka i njihova suradnja te kontaktne točke

1.   Država članica može odlučiti hoće li tijelo koje izdaje identifikacijske isprave uvrstiti podatke koji se spominju u članku 21. u odnosu na kopitare koji su rođeni ili identificirani na njezinom području u središnju bazu podataka ili će se baza podataka tog tijela koje izdaje identifikacijske isprave umrežiti s tom središnjom bazom podataka (središnjom bazom podataka).

2.   Države članice surađuju na djelovanju njihovih središnjih baza podataka u skladu s Direktivom 89/608/EEZ.

3.   Države članice drugim državama članicama i javnosti putem internetske stranice omogućuju pristup nazivu, adresi te šesteroznamenkastom identifikacijskom kôdu njihove središnje baze podataka.

Kako bi pomogla državama članicama u omogućivanju dostupnosti takvih podataka, Komisija osigurava internetsku stranicu na kojoj svaka država članica osigurava poveznicu na svoju nacionalnu internetsku stranicu.

4.   Države članice osiguravaju kontaktnu točku za zaprimanje potvrde kako se spominje u članku 19. stavku 1. točki (c) za daljnje prosljeđivanje tijelima koja izdaju identifikacijske isprave na njihovom području.

Kontaktna točka može biti tijelo za vezu kako se spominje u članku 35. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Dostupnost pojedinostima o kontaktnoj točki, koje se mogu uvrstiti u središnju bazu podataka, omogućuje se drugim državama članicama i javnosti putem internetske stranice.

Kako bi pomogla državama članicama u omogućivanju dostupnosti takvih podataka, Komisija osigurava internetsku stranicu na kojoj svaka država članica osigurava poveznicu na svoju nacionalnu internetsku stranicu.

Članak 24.

Sankcije

Države članice propisuju sankcije primjenljive na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve nužne mjere kako bi osigurala njihovo provođenje. Propisane sankcije su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Države članice o ovim odredbama izvješćuju Komisiju najkasnije 30. lipnja 2009. Bilo kakve naknadne izmjene koje na njih utječu bez odgađanja se prijavljuju Komisiji.

POGLAVLJE VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stavljanje izvan snage

Odluke 93/623/EEZ i 2000/68/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2009.

Upućivanja na Odluke stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 26.

Prijelazne odredbe

1.   Kopitari koji su rođeni do 30. lipnja 2009., te su do toga datuma identificirani u skladu s Odlukama 93/623/EEZ i 2000/68/EZ, smatraju se identificiranima u skladu s ovom Uredbom.

Identifikacijske isprave za te kopitare registriraju se u skladu s člankom 21. stavkom 1. ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2009.

2.   Kopitari koji su rođeni najkasnije do 30. lipnja 2009., ali do toga datuma nisu identificirani u skladu s Odlukama 93/623/EEZ i 2000/68/EZ, identificiraju se u skladu s ovom Uredbom najkasnije do 31. prosinca 2009.

Članak 27.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 55.

(3)  SL L 178, 12.7.1994., str. 66.

(4)  SL L 298, 3.12.1993., str. 45. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2000/68/EZ (SL L 23, 28.1.2000., str. 72.).

(5)  SL L 23, 28.1.2000., str. 72.

(6)  SL L 86, 6.4.1993., str. 7. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006 (SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

(7)  SL L 86, 6.4.1993., str. 16. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006.

(8)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(9)  SL L 68, 15.3.1973., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1174/86 (SL L 107, 24.4.1986., str. 1.).

(10)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006.

(11)  SL L 157, 10.6.1992., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/729/EZ (SL L 294, 13.11.2007., str. 26.).

(12)  SL L 19, 25.1.1996., str. 39.

(13)  SL L 192, 11.7.1992., str. 63.

(14)  SL L 210, 20.8.1996., str. 53. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/186/EZ (SL L 57, 25.2.2004., str. 27.).

(15)  SL L 306, 22.11.2003., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ.

(16)  SL L 338, 22.12.2005., str. 83. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1246/2007 (SL L 281, 25.10.2007., str. 21.).

(17)  SL L 273, 10.10.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1432/2007. (SL L 320, 6.12.2007., str. 13.).

(18)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.; ispravljena verzija (SL L 226, 25.6.2004., str. 83.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006.

(19)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 575/2006 (SL L 100, 8.4.2006., str. 3.).

(20)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.; ispravljena verzija (SL L 226, 25.6.2004., str. 22.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1243/2007 (SL L 281, 25.10.2007., str. 8.).

(21)  SL L 224, 18.8.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 61/2008 (SL L 22, 25.1.2008., str. 8.).

(22)  SL L 125, 23.5.1996., str. 3. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2003/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 22, 14.10.2003., str. 17.).

(23)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/28/EZ (SL L 136, 30.4.2004., str. 58.).

(24)  SL L 367, 22.12.2006., str. 33.

(25)  SL L 351, 2.12.1989., str. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.; ispravljena verzija (SL L 191, 28.5.2004., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006.

(28)  SL L 382, 31.12.1988., str. 36.


PRILOG I.

IDENTIFIKACIJSKA ISPRAVA ZA KOPITARE

PUTOVNICA

Općenito – Upute

Ove su upute sastavljene kako bi pomogle korisniku i ne priječe pravila predviđena Uredbom (EZ) br. 504/2008.

I.   Putovnica mora sadržavati sve upute koje su potrebne za njihovu uporabu i pojedinosti o tijelu koje izdaje identifikacijske isprave na francuskome, engleskome i jednome od službenih jezika države članice ili zemlje u kojoj tijelo koje izdaje identifikacijske isprave ima svoje središte.

II.   Podaci koji se prikazuju na putovnici

A.   Putovnica mora sadržavati sljedeće podatke:

1.   Odjeljci I. i II. – Identifikacija

Kopitara identificira nadležno tijelo. Identifikacijski broj jasno ukazuje na životinju i tijelo koje je izdalo identifikacijsku ispravu i treba biti kompatibilan sa sustavom UELN.

U točki 5. odjeljka I. mora se ostaviti dovoljno prostora za barem 15 znamenki kôda transpondera.

U slučaju registriranih kopitara, putovnica sadrži rodoslovnik i razred matične knjige u koju je životinja uvedena u skladu s pravilima odobrene uzgojne organizacije koja izdaje putovnicu.

2.   Odjeljak III. – Vlasnik

Ime vlasnika ili njegovog agenta/predstavnika mora biti navedeno ako to zahtijeva tijelo koje izdaje identifikacijske isprave.

3.   Odjeljak IV. – Vođenje evidencije o provjeri identiteta

Kada god to zahtijevaju zakoni i uredbe, provjere identiteta kopitara moraju se uvesti u evidenciju nadležnog tijela.

4.   Odjeljci V. i VI. – Vođenje evidencije o cijepljenju

Sva se cijepljenja moraju uvesti u evidenciju u odjeljku V. (samo influenca kopitara) i odjeljku VI. (sva ostala cijepljenja). Podaci mogu biti u obliku naljepnice.

5.   Odjeljak VII. – Laboratorijske pretrage

Moraju se uvesti u evidenciju svi nalazi pretraga provedenih radi otkrivanja zaraznih bolesti.

6.   Odjeljak VIII. – Valjanost isprave za svrhe premještanja

Poništenje valjanosti/obnova valjanosti isprave u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 90/426/EEZ i popis zaraznih bolesti podložnih obveznom prijavljivanju.

7.   Odjeljak IX. – Uporaba veterinarsko-medicinskih proizvoda

Dijelovi I. i II. ili dio III. ovog odjeljka moraju se ispravno popuniti u skladu s uputama izloženim u ovom odjeljku.

B.   Putovnica može sadržavati sljedeće podatke:

Odjeljak X. – Osnovni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja

ODJELJAK I.

Dio A – Identifikacijske pojedinosti

Image

ODJELJAK I.

Dio B – Dijagramski opis

Image

ODJELJAK II.

Certificat d’origine

Certifikat o podrijetlu

Image

ODJELJAK III.

[Popunjava se samo ako se to traži i u skladu s pravilima organizacija koje se spominju u članku 2. točki (c) Direktive 90/426/EEZ]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l’organisation, l’association ou le service officiel l’ayant délivré avec le nom et l’adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S’il y a plus d’un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d’un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(službeni jezik države članice/zemlje)

Pojedinosti o vlasništvu

1.

U svrhu natjecanja pod pokroviteljstvom Međunarodne konjičke federacije, nacionalnost vlasnika je i nacionalnost konja.

2.

Po promjeni vlasništva, putovnica se mora odmah podnijeti organizaciji koja izdaje identifikacijske isprave, udruzi ili službenoj agenciji, dostavljajući ime i adresu novog vlasnika radi ponovne registracije, te je proslijediti novom vlasniku.

3.

Ako postoji više od jednog vlasnika ili je konj vlasništvo tvrtke, tada se u putovnicu uz njegovu nacionalnost upisuje i ime pojedinca koji je odgovoran za tog konja. Ako su vlasnici različitih nacionalnosti, oni moraju odrediti nacionalnost konja.

4.

Kada Međunarodna konjička federacija odobri zakup konja kojeg u zakup uzima nacionalna konjička federacija, pojedinosti tih transakcija mora ubilježiti dotična nacionalna konjička federacija.


Date d’enregistrement par l’organisation, l’association ou le service officiel

Datum registracije u organizaciji, udruzi ili službenoj agenciji

Nom du propriétaire

Ime vlasnika

Adresse du propriétaire

Adresa vlasnika

Nationalité du propriétaire

Nacionalnost vlasnika

Signature du propriétaire

Potpis vlasnika

Cachet de l’organisation, association ou service officiel et signature

Pečat i potpis organizacije, udruge ili službene agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena za tijelo koje izdaje identifikacijske isprave (ne tiskati ovu napomenu u identifikacijskoj ispravi): Tekst u točkama 1. do 4. ovog odjeljka ili njegovi dijelovi, može se tiskati samo kada je u skladu s pravilima organizacija koje se spominju u članku 2. točki (c) Direktive 90/426/EEZ.

ODJELJAK IV.

Contrôles d’identité du cheval décrit dans ce passeport

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l’exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l’équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

 

Provjera identiteta konja koji je opisan u putovnici

Identitet kopitara mora se provjeriti svaki put kada se to zahtijeva pravilima i uredbama te ovjeriti da udovoljava opisu koji se nalazi u odjeljku I. putovnice.


Date

Datum

Ville et pays

Mjesto i zemlja

Motif du contrôle (concours,

certificat sanitaire, etc.)

Razlog za provjeru (događaj, zdravstveni certifikat itd.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l’identité

Potpis, ime (tiskanim slovima) i nadležnost službenika koji ovjerava identifikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK V.

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Samo influenca kopitara

ili

influenca kopitara s uporabom kombiniranih cjepiva

Evidencija cijepljenja

Pojedinosti o svakom cijepljenju kojemu se konj/kopitar podvrgne moraju se jasno i potanko unijeti u ispravu, te ovjeriti imenom i potpisom veterinara.


Date

Datum

Lieu

Mjesto

Pays

Zemlja

Vaccin/Cjepivo

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Ime (tiskanim slovima) i potpis veterinara

Nom

Ime

Numéro du lot

Broj serije

Maladie(s)

Bolest(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK VI.

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

 

Bolesti izuzev influence kopitara

Evidencija cijepljenja

Pojedinosti o svakom cijepljenju kojemu se kopitar podvrgne moraju se jasno i potanko unijeti u ispravu, te ovjeriti imenom i potpisom veterinara.


Date

Datum

Lieu

Mjesto

Pays

Zemlja

Vaccin/Cjepivo

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Ime (tiskanim slovima) i potpis veterinara

Nom

Ime

Numéro du lot

Serijski broj

Maladie(s)

Bolest(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK VII.

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l’autorité demandant le contrôle.

 

Laboratorijsko ispitivanje zdravlja životinja

Nalaze svake pretrage provedene na zaraznu bolest koju obavi veterinar ili laboratorij kojeg je ovlastila nacionalna veterinarska služba zemlje, veterinar koji djeluje u ime tijela koje zahtijeva pretragu mora jasno i potanko unijeti u ispravu.


Date de prélèvement

Datum uzorkovanja

Maladies transmissibles Concernées

Zarazne bolesti na koje je obavljena pretraga

Nature de l’examen

Vrsta pretrage

Résultat de l’examen

Nalaz pretrage

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Službeni laboratorij kojemu je poslan uzorak

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Ime (tiskanim slovima) i potpis veterinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK VIII.

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

PONIŠTENJE/OBNOVA VALJANOSTI ISPRAVE ZA POTREBE PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA

u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 90/426/EEZ

Date

Datum

Lieu

Mjesto

Validité du document

Valjanost isprave

Maladie

Bolest

[umetnuti sliku kako je spomenuto u tekstu ispod]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Ime tiskanim slovima i potpis službenog veterinara

Validité suspendue

Obustava valjanosti

Validité rétablie

Ponovno uspostavljanje valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE – ZARAZNE BOLESTI KOJE SU PODLOŽNE OBVEZNOM PRIJAVLJIVANJU

1.

Peste équine — konjska kuga

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — američki encefalomijelitis konja (svi tipovi uključujući VEK)

2.

Stomatite vésiculeuse — vezikularni stomatitis

6.

Anémie infectieuse — infekciozna anemija kopitara

3.

Dourine — durina

7.

Rage — bjesnoća

4.

Morve — maleus

8.

Fièvre charbonneuse — bedrenica

ODJELJAK IX.

Uporaba veterinarsko-medicinskih proizvoda

Image

Image

ODJELJAK X.

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l’introduction dans la Communauté

Osnovni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja

Ovi zahtjevi nisu valjani za ulazak u Zajednicu

Je soussigné (1) certifie que l’équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

Ja, nižepotpisani (1), ovime potvrđujem da kopitar opisan u ovoj putovnici udovoljava sljedećim uvjetima:

(a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

pregledan je na današnji dan, ne pokazuje nikakve kliničke znakove bolesti i sposoban je za prijevoz;

(b)

il n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie transmissible;

nije namijenjen klanju na temelju nacionalnog programa iskorjenjivanja zaraznih bolesti;

(c)

il ne provient pas d’une exploitation faisant l’objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n’a pas été en contact avec des équidés d’une telle exploitation;

ne dolazi s gospodarstva podvrgnutog ograničenjima radi zdravlja životinja i nije bio u doticaju s kopitarima na takvom gospodarstvu;

(d)

à ma connaissance, il n’a pas été en contact avec des équidés atteints d’une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l’embarquement.

prema mojim spoznajama, tijekom 15 dana prije utovara nije bio u doticaju s kopitarima koji boluju od zaraznih bolesti.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

OVAJ JE CERTIFIKAT VALJAN 10 DANA OD DATUMA POTPISA SLUŽBENOG VETERINARA

Date

Datum

Lieu

Mjesto

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

Radi posebnih epidemioloških razloga, ovu putovnicu prati odvojeni zdravstveni certifikat

Nom en capitales et signature du

vétérinaire officiel Ime tiskanim slovima i potpis službenog veterinara

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Da/ne (prekrižiti nepotrebno)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

Ova se isprava treba potpisati u roku od 48 sati prije međunarodnog prijevoza kopitara.


PRILOG II.

Podaci pohranjeni na pametnoj kartici

Pametna kartica sadrži barem sljedeće:

1.

Vidljivi podaci:

tijelo koje izdaje identifikacijske isprave

jedinstveni životni broj

ime

spol

boja

posljednjih 15 znamenki kôda kojeg prenosi transponder (ako je primjereno)

fotografija kopitara;

2.

Elektronički podaci kojima se može pristupiti uporabom standardnog softwarea:

barem sve obvezne informacije iz dijela A odjeljka I. identifikacijske isprave.


Top