Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Uredba Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

03/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

215


32004R0599


L 094/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.03.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 599/2004

od 30. ožujka 2004.

o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 16. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/628/EZ od 19. studenoga 1991. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i o izmjeni direktiva 90/425/EEZ i 91/496/EEZ (3), a posebno njezin članak 15.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o uvođenju računalne tehnologije u veterinarskim uvoznim postupcima (projekt Shift) kojom se izmjenjuju direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ te se stavlja izvan snage Odluka 88/192/EEZ (4), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Usklađivanje izgleda zdravstvenih certifikata koje se zahtijevaju u trgovini unutar Zajednice ključno je za uvođenje sustava Traces kako je predviđeno u Odluci Komisije 2003/623/EZ o razvoju cjelovitog kompjutoriziranog veterinarskog sustava poznatog kao Traces (5), kako bi se prikupljenim podacima moglo pravilno upravljati i iste obrađivati radi poboljšanja zdravstvene sigurnosti u Zajednici.

(2)

Uvođenje usklađenog obrasca radi prikupljanja rezultata inspekcija provedenih na temelju direktiva 89/662/EEZ, 91/628/EEZ i 90/425/EEZ nužno je za obradu podataka elektroničkim putem te predstavlja temelj standardiziranog predstavljanja rezultata, kako je propisano navedenim Direktivama.

(3)

Izgled obrazaca dokumenata koje zahtijeva zakonodavstvo Zajednice u sljedećim aktima, mora biti usklađen:

Prilog F Direktivi Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (6),

prilozi D1 i D2 Direktivi Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja vrste goveda (7),

Prilog C Direktivi Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (8),

Prilog C Direktivi Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje kretanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (9),

Prilog D Direktivi Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (10),

Prilog IV. Direktivi Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (11),

Prilog E Direktivi Vijeća 91/67/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje stavljanje na tržište životinja akvakulture i njihovih proizvoda (12),

Prilog E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (13),

Prilog E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih zahtjeva kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji su utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktive 90/425/EEZ (14),

Prilog Odluci Komisije 94/273/EZ od 18. travnja 1994. o veterinarskim potvrdama za stavljanje na tržište Ujedinjene Kraljevine i Irske pasa i mačaka koji ne potječu iz tih država (15),

Prilog Odluci Komisije 95/294/EZ od 24. srpnja 1995. o određivanju primjerka veterinarskog certifikata za trgovinu jajnim stanicama i zamecima kopitara (16),

Prilog Odluci Komisije 95/307/EZ od 24. srpnja 1995. o određivanju primjerka veterinarskog certifikata za trgovinu sjemenom kopitara (17),

prilozi I. i II. Odluci Komisije 95/388/EZ od 19. rujna 1995. o određivanju primjerka certifikata za trgovinu unutar Zajednice sjemenom, jajnim stanicama i zamecima vrsta ovca i koza (18),

Prilog Odluci Komisije 95/483/EZ od 9. studenoga 1995. o određivanju primjerka certifikata za trgovinu unutar Zajednice jajnim stanicama i zamecima svinja (19),

Prilozi I. i II. Odluci Komisije 1999/567/EZ od 27. srpnja 1999. o utvrđivanju obrasca certifikata iz članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 91/67/EEZ (20),

Prilog I. Odluci Komisije 2003/390/EZ od 23. svibnja 2003. o uspostavljanju posebnih uvjeta za stavljanje na tržište životinja akvakulture za koje se smatra da nisu prijemljive na određene bolesti i njihovih proizvoda (21),

Prilog IV. Direktivi Vijeća 64/433/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište svježeg mesa (22),

Prilog VI. Direktivi Vijeća 71/118/EEZ od 15. veljače 1971. o zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište svježeg mesa peradi (23),

Prilog D Direktivi Vijeća 77/99/EEZ od 21. prosinca 1976. o zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište mesnih proizvoda i određenih drugih proizvoda životinjskog podrijetla (24),

Prilog IV. Direktivi Vijeća 91/495/EEZ od 27. studenoga 1990. o problemima javnog zdravlja i zdravlja životinja koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište mesa kunića i mesa divljači iz uzgoja (25),

Prilog II. Direktivi Vijeća 92/45/EEZ od 16. lipnja 1992. o problemima javnog zdravlja i zdravlja životinja koji se odnose na usmrćivanje divljači i stavljanje na tržište mesa divljači (26),

Prilog V. Direktivi Vijeća 94/65/EZ od 14. prosinca 1994. o utvrđivanju zahtjeva za proizvodnju i stavljanje na tržište mljevenog mesa i mesnih pripravaka (27).

(4)

Razmjene informacija između nadležnih tijela predviđenih u Uredbi (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvena pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (28) također se usklađuju kad je riječ o otpremi nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađevina.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Različiti zdravstveni certifikati koji se zahtijevaju u okviru trgovine unutar Zajednice, osim zdravstvenih certifikata za registrirane kopitare, predstavljaju se na temelju usklađenog obrasca priloženog ovoj Uredbi.

Ti obrasci certifikata obuhvaćaju:

1.

standardizirani dio I., „podaci o pošiljci”,

2.

dio II., „certificiranje” namijenjeno prikazivanju zahtjeva u skladu sa zakonodavstvom specifičnih za svaku vrstu, vrstu proizvodnje i vrstu proizvoda, te

3.

standardizirani dio III., „pregledi” gdje se bilježe rezultati inspekcija provedenih u skladu s važećim pravilima.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 31. prosinca 2004.

Međutim, države članice koje to žele mogu koristiti ovaj oblik certifikata od 1. travnja 2004. nadalje u okviru sustava Traces.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(2)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(3)  SL L 340, 11.12.1991., str. 17. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(4)  SL L 243, 25.8.1992., str. 27. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 95/1/EZ.

(5)  SL L 216, 28.8.2003., str. 58.

(6)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004.

(7)  SL L 194, 22.7.1988., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2004/101/EZ.

(8)  SL L 302, 19.10.1989., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(9)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(10)  SL L 224, 18.8.1990., str. 62. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(11)  SL L 303, 31.10.1990., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003

(12)  SL L 46, 19.2.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(13)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2003/708/EZ.

(14)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije(EZ) br. 1398/2003.

(15)  SL L 102., 12.4.2001., str. 63. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2001/298/EZ.

(16)  SL L 182., 2.8.1995., str. 27.

(17)  SL L 185, 4.8.1995., str. 58.

(18)  SL L 234, 3.10.1995., str. 30.

(19)  SL L 275, 18.11.1995., str. 30.

(20)  SL L 216, 14.8.1999., str. 13.

(21)  SL L 135, 3.6.2003., str. 19.

(22)  SL 121, 29.7.1964., str. 2012/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(23)  SL L 55, 8.3.1971., str. 23. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003.

(24)  SL L 26, 31.1.1977., str. 85. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003.

(25)  SL L 268, 24.9.1991., str. 41. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(26)  SL L 268, 14.9.1992., str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(27)  SL L 368, 31.12.1994., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003.

(28)  SL L 273, 10.10.2002., str. 1.


PRILOG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top