Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0282

Uredba Komisije (EZ) br. 282/2004 od 18. veljače 2004. o uvođenju dokumenta za deklariranje i veterinarske preglede životinja iz trećih zemalja koje ulaze u Zajednicu Tekst značajan za EGP

OJ L 49, 19.2.2004, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 202 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 202 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 243 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stavljeno izvan snage 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/oj

03/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

243


32004R0282


L 049/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.02.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 282/2004

od 18. veljače 2004.

o uvođenju dokumenta za deklariranje i veterinarske preglede životinja iz trećih zemalja koje ulaze u Zajednicu

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2. i članak 7. stavak 2.,

budući da:

(1)

Prethodna najava prispijeća životinja iz trećih zemalja zahtijeva, u interesu neometanog funkcioniranja na graničnim inspekcijskim postajama, donošenje službenog dokumenta s podacima koji se odnose na carinsku deklaraciju.

(2)

Postupci za deklariranje i veterinarske preglede životinja na granici, moraju se uskladiti s postupcima koji se primjenjuju na proizvode životinjskog podrijetla.

(3)

Kao dio tog usklađivanja, potrebno je koristiti definicije osobe odgovorne za teret kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. točki (e) Direktive Vijeća 97/78/EZ (2).

(4)

Razvoj integriranog kompjuteriziranog veterinarskog sustava Traces, koji propisuje Odluka Komisije 2003/623/EZ (3), obuhvaća standardizaciju dokumenata koji se odnose na deklariranje i preglede tako da se prikupljenim podacima može pravilno rukovati i obrađivati ih kako bi se poboljšala zdravstvena sigurnost u Zajednici.

(5)

Odredbe Odluke Komisije 92/527/EEZ od 4. studenoga 1992. o obrascu certifikata iz članka 7. stavka 1. Direktive 91/496/EEZ (4) treba odgovarajuće ažurirati i staviti izvan snage Odluku 92/527/EEZ.

(6)

S obzirom da se granične inspekcijske postaje između postojećih država članica i novih država članica trebaju po pristupanju ukinuti, potrebno je donijeti prijelaznu mjeru kako bi ih se poštedjelo od uvođenja novih upravnih postupaka u trajanju od mjesec dana.

(7)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prijavljivanje prispijeća životinja putem zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku

1.   Ako bilo koja životinja iz Direktive 91/496/EEZ uđe u Zajednicu iz treće zemlje, osoba odgovorna za teret u smislu članka 2. stavka 2. točke (e) Direktive 97/78/EZ prijavljuje takav ulazak najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispijeća životinje/životinja na područje Zajednice. Takva se prijava daje inspekcijskom osoblju granične inspekcijske postaje koja koristi dokument sastavljen u skladu s obrascem zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU) propisanim u Prilogu I.

2.   ZVDU se izdaje u skladu s općim pravilima certificiranja utvrđenim u odnosnom zakonodavstvu Zajednice.

3.   ZVDU se sastoji od izvornika i onoliko preslika koliko traži nadležno tijelo kako bi se udovoljilo ovoj Uredbi. Osoba odgovorna za teret ispunjava dio 1. potrebnog broja preslika ZVDU-a i prosljeđuje ih službenom veterinaru odgovornom za graničnu inspekcijsku postaju.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., informacija sadržana u dokumentu može, uz suglasnost nadležnih tijela odnosne države članice koje se pošiljka tiče, podlijegati prethodnoj prijavi putem telekomunikacijskog sustava ili drugog sustava prijenosa podataka. U tom slučaju podatak koji se prenosi u elektroničkom obliku mora biti istovjetan onom traženom u dijelu 1. obrasca ZVDU-a.

Članak 2.

Veterinarski pregledi

Veterinarski pregledi i laboratorijske analize provode se u skladu s Odlukom Komisije 97/794/EZ (5).

Članak 3.

Postupci koji se provode nakon završetka veterinarskih pregleda

1.   Nakon završetka veterinarskih pregleda iz članka 4. Direktive 91/496/EEZ, popunjava se dio 2. ZVDU-a pod punom odgovornošću službenog veterinara odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju, te ga on/ona ili drugi službeni veterinar kojemu je prethodni nadređen i potpisuje.

Ako se uvoz odbije, rubrika „pojedinosti o ponovnoj otpremi” u dijelu 3. ZVDU-a se popunjava čim odnosna informacija postane poznata. Takva informacija se unosi u sustav razmjene informacija iz članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ (6).

2.   Izvornik ZVDU-a se sastoji od dijelova 1. i 2., propisno ispunjenih i potpisanih.

3.   Službeni veterinar, uvoznik ili osoba odgovorna za teret prijavljuje carinskim tijelima granične inspekcijske postaje veterinarsku odluku donesenu za pošiljku, predočenjem izvornika ZVDU-a ili njegovim upućivanjem elektroničkim putem.

4.   Ako je veterinarska odluka povoljna i carinsko tijelo je suglasno, izvornik ZVDU-a prati životinje do odredišta navedenog u dokumentu.

5.   Presliku ZVDU-a čuva službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji.

6.   Preslika ZVDU-a i, ako je primjereno, u skladu s člankom 7. Direktive 91/496/EEZ, preslika veterinarskog uvoznog certifikata se predaje uvozniku ili osobi odgovornoj za teret.

7.   Službeni veterinar čuva izvornik veterinarskog certifikata ili dokumentacije koja prati životinje, kao i presliku ZVDU-a, u trajanju od najmanje tri godine. Međutim, za životinje u provozu ili koje se prekrcavaju, čije se konačno odredište nalazi izvan Zajednice, izvorni veterinarski dokument koji prati životinje kod prispijeća putuje dalje s njima, a u graničnoj inspekcijskoj postaji se čuvaju samo preslike.

Članak 4.

Postupci koji se provode za životinje pod carinskom kontrolom ili koje podliježu posebnom praćenju

Za životinje koje ulaze u Zajednicu, a izuzete su od obveze podvrgavanja identifikacijskim i/ili fizičkim pregledima u skladu s člankom 4. stavkom 3. ili člankom 8.A stavkom I. točkom (b) podtočkom ii. Direktive 91/496/EEZ, ako su dokumentacijski pregledi zadovoljavajući, službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska u Zajednicu prijavljuje službenom veterinaru na graničnoj inspekcijskoj postaji mjesta odredišta. Takva se prijava obavlja putem sustava razmjene podataka iz članka 20. Direktive 90/425/EEZ. Službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji odredišta izdaje ZVDU uključujući konačnu veterinarsku odluku o prihvaćanju životinja. Ako pošiljke ne stignu ili dođe do kvantitativne ili kvalitativne neusklađenosti, nadležno tijelo odgovorno za graničnu inspekcijsku postaju odredišta popunjava dio 3. ZVDU-a.

U slučaju provoza, osoba odgovorna za teret predočava pošiljku službenom veterinaru na graničnoj inspekcijskoj postaji izlaska. Službeni veterinari na graničnim inspekcijskim postajama kojima je prijavljen provoz životinja koje putuju na odredište u trećoj zemlji pri izlasku iz Zajednice popunjavaju dio 3. ZVDU-a. Oni putem ZVDU-a obavješćuju službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji kroz koju su životinje u provozu ušle u Zajednicu.

Službeni veterinari nadležnog tijela u mjestu odredišta kojima je prijavljeno prispijeće životinja upućenih u klaonicu, odobrenu karantensku postaju u smislu Odluke Komisije 2000/666/EZ (7) ili službeno odobreno tijelo, institut ili centar u smislu Direktive Vijeća 92/65/EEZ (8) smješten na njihovom području nadležnosti, popunjavaju dio 3. ZVDU-a u slučajevima kada pošiljka ne stigne ili postoji kvantitativni ili kvalitativni nesklad.

Članak 5.

Koordinacija između nadležnih tijela odgovornih za preglede

Kako bi se osiguralo da sve životinje koje uđu u Zajednicu budu podvrgnute veterinarskim pregledima, nadležna tijela i službeni veterinari svake države članice rade u koordinaciji s drugim inspekcijskim službama kako bi prikupili sve informacije koje se odnose na uvoz životinja. Ovo posebno obuhvaća sljedeće informacije:

(a)

informacije dostupne carinskim službama;

(b)

informacije iz brodskih, željezničkih ili zrakoplovnih deklaracija;

(c)

ostale izvore informacija koje su dostupne cestovnim, željezničkim, lučkim operatorima ili operatorima zračnih luka.

Članak 6.

Pristup bazama podataka i sudjelovanje u informacijskim sustavima

Za postizanje cilja utvrđenog u članku 5., nadležna tijela i carinske službe države članice organiziraju međusobnu razmjenu podataka sadržanih u njihovim odnosnim bazama podataka. Sustavi informacijske tehnologije koje koristi nadležno tijelo se, u mjeri u kojoj je moguće i podložno odgovarajućoj sigurnosti podataka, koordiniraju s onima carinskih službi i s onima komercijalnih operatora, kako bi se ubrzao prijenos informacija.

Članak 7.

Primjena elektroničkog certificiranja

Dobivanje, korištenje, prijenos i pohrana ZVDU-a se može obavljati elektroničkim sredstvima u dogovoru s nadležnim tijelom.

Podaci se prenose među nadležnim tijelima putem sustava razmjene informacija iz članka 20. Direktive 90/425/EEZ.

Članak 8.

Prijelazne mjere

Ova se Uredba primjenjuje samo do 1. svibnja 2004. na granične inspekcijske postaje navedene u Prilogu II. koje će se ukinuti po pristupanju Mađarske, Poljske, Češke, Slovačke i Slovenije.

Članak 9.

Opoziv

Odluka 92/527/EEZ se ovime stavlja izvan snage.

Upućivanje na Odluku stavljenu izvan snage se tumači kao upućivanje na ovu Uredbu.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 31. ožujka 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/43/EZ (SL L 162, 1.7.1996., str. 1.).

(2)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(3)  SL L 216, 28.8.2003., str. 58.

(4)  SL L 332, 18.11.1992., str. 22.

(5)  SL L 323, 26.11.1997., str. 31.

(6)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(7)  SL L 278, 31.10.2000., str. 26.

(8)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, O


País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, E


País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Autriche — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O


Top