Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0136

Uredba Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja Tekst značajan za EGP

OJ L 21, 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 242

In force. Latest consolidated version: 01/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

03/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

230


32004R0136


L 021/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.01.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 136/2004

od 22. siječnja 2004.

o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se propisuju načela za uređivanje ustroja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (1), a posebno njezin članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 5., članak 5. stavak 4., članak 8. stavak 7., članak 16. stavak 3. i članak 19. stavak 1.,

budući da:

(1)

Prvobitni zahtjevi u pogledu veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja utvrđeni su Direktivom Vijeća 90/675/EEZ (2), koja je stavljena izvan snage i zamijenjena Direktivom 97/78/EZ.

(2)

U svjetlu iskustva stečenog od donošenja Direktive 90/675/EEZ, došlo je do promjena postupaka koje je uvela Direktiva 97/78/EZ. Odluka Komisije 93/13/EEZ od 22. prosinca 1992. o utvrđivanju postupaka veterinarskih pregleda na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode iz trećih zemalja (3), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2003/279/EZ (4), donesena je na temelju prethodne direktive i stoga istu treba ažurirati.

(3)

Certifikat koji se izdaje nakon završetka veterinarskih pregleda i koji je trenutačno utvrđen u Prilogu B Odluci 93/13/EEZ treba prilagoditi kako bi uzeo u obzir promjene postupaka, kako za pošiljke koje udovoljavaju pravilima Zajednice, tako i za pošiljke koje ne udovoljavaju pravilima Zajednice, bilo za uvoz u ili provoz kroz Zajednicu.

(4)

Detaljna su pravila u vezi s korištenjem certifikata predviđena u Odluci Komisije 2000/208/EZ od 24. veljače 2000. o detaljnim pravilima za primjenu Direktive Vijeća 97/78/EZ koja se odnosi na provoz proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju isključivo cestom preko Europske zajednice (5), te Odluci Komisije 2000/571/EZ od 8. rujna 2000. o utvrđivanju metoda veterinarskih pregleda proizvoda iz trećih zemalja namijenjenih unosu u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu (6).

(5)

Međutim, potrebno je utvrditi posebna pravila u vezi s praktičnim rukovanjem certifikatom u situacijama kada pošiljke prime veterinarsko odobrenje za otpremu na graničnim inspekcijskim postajama, ali ostanu još neko vrijeme pod carinskim nadzorom iz poreznih razloga. U takvim je slučajevima potreban sustav sljedivosti te pojašnjenja dokumentacije koja treba slijediti pošiljku.

(6)

Za pravilno funkcioniranje sustava veterinarskih pregleda na jedinstvenom tržištu, svi podaci o proizvodu trebaju se objediniti u jedinstvenom dokumentu jedinstvenog oblika kako bi se umanjili problemi razlika u jezicima u različitim državama članicama.

(7)

Posebne pojedinosti usklađenog uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja različitih vrsta proizvoda bit će predmet kasnijih provedbenih odluka, ali u međuvremenu se trebaju i dalje primjenjivati nacionalna pravila, osim u slučaju posebnih zaštitnih mjera.

(8)

Iskustvo je pokazalo da je od velike važnosti raspolagati dobrim izvorima podataka o svim pošiljkama koje ulaze u Zajednicu kako bi se smanjilo prijevaru i izbjegavanje pregleda. Pregled deklaracija ključno je obilježje ovog postupka prikupljanja podataka, ali je to vrlo značajan i dugotrajan posao koji treba automatizirati elektroničkim putem gdje god je to moguće.

(9)

Pored učinkovitog prikupljanja odnosnih podataka od svih odgovarajućih operatora, nadležnim tijelima treba omogućiti pristup bazama podataka carinskih tijela. Svi se operatori trebaju integrirati u ovaj sustav baza podataka kako bi osigurali dostupnost ažuriranih podataka svima koji su uključeni.

(10)

Određeni biljni proizvodi koji predstavljaju opasnost od širenja infektivnih ili zaraznih bolesti za životinje trebaju biti podvrgnuti veterinarskim pregledima. Potrebno je sastaviti popis takvih proizvoda zajedno s popisom trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja koje mogu imati odobrenje za izvoz takvih proizvoda u Zajednicu.

(11)

Za manje količine proizvoda životinjskog podrijetla koji se prenose za osobnu potrošnju putnika koji dolaze iz trećih zemalja, moguća su izuzeća od zahtjeva za provođenjem postupaka veterinarskih pregleda. Neki od ovih proizvoda podliježu zaštitnoj mjeri u skladu s Odlukom Komisije 2002/995/EZ od 9. prosinca 2002. kojom se utvrđuju privremene zaštitne mjere u pogledu uvoza proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu prehranu (7). Upućivanja na ove mjere treba zadržati do donošenja stalnih pravila u ovom sektoru.

(12)

Mjere u ovoj Uredbi zamjenjuju one utvrđene u Odluci 93/13/EEZ i dotičnu odluku stoga treba staviti izvan snage.

(13)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Veterinarski pregledi

1.   Dokumentacijski pregledi iz članka 4. stavka 3. Direktive 97/78/EZ provode se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.   Laboratorijski pregledi i analize službenih uzoraka iz članka 4. stavka 4. točke (b) Direktive 97/78/EZ provode se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijava prispijeća proizvoda putem Zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku

1.   Prije fizičkog prispijeća pošiljke na područje Zajednice, osoba odgovorna za teret prijavljuje prispijeće proizvoda veterinarskom osoblju granične inspekcijske postaje kojoj se proizvodi trebaju podnijeti, korištenjem Zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU), u skladu s Prilogom III.

2.   ZVDU se izdaje u skladu s općim pravilima u vezi s certificiranjem koja su utvrđena u drugom relevantnom zakonodavstvu Zajednice.

3.   ZVDU se sastavlja u izvorniku i preslikama, utvrđenima od strane nadležnih tijela za udovoljavanje zahtjevima ove Uredbe. Osoba koja je odgovorna za teret popunjava dio 1. ZVDU-a i prenosi ga veterinarskom osoblju granične inspekcijske postaje.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., podaci koji su sadržani u ZVDU-u mogu, uz suglasnost nadležnih tijela kojih se pošiljka tiče, biti predmet prethodne najave putem telekomunikacijskog ili drugih sustava elektroničkog prijenosa podataka. Kada se to učini, podaci dostavljeni u elektroničkom obliku su oni koje zahtijeva dio 1. obrasca ZVDU-a.

Članak 3.

Postupak koji se provodi nakon obavljenih veterinarskih pregleda

1.   Nakon obavljenih veterinarskih pregleda iz članka 4. Direktive 97/78/EZ, popunjava se dio 2. ZVDU-a pod punom odgovornošću službenog veterinara odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju. ZVDU potpisuje spomenuti službeni veterinar ili drugi službeni veterinar koji radi pod nadzorom prethodnog, kako bi dao veterinarsko odobrenje za daljnju otpremu.

U slučaju graničnih inspekcijskih postaja koje provjeravaju uvoz ribe u skladu s Odlukom Komisije 93/352/EEZ (8), imenovana službena osoba može obavljati funkcije službenog veterinara, uključujući popunjavanje i potpisivanje ZVDU-a.

2.   Izvornik ZVDU-a za pošiljke kojima je dano veterinarsko odobrenje za daljnju otpremu sastoji se od dijelova 1. i 2. zajedno, uredno ispunjenih i potpisanih.

3.   Službeni veterinar ili osoba odgovorna za teret carinskim tijelima granične inspekcijske postaje prijavljuje veterinarsko odobrenje za pošiljku prema stavku 1. podnošenjem izvornika ZVDU-a ili elektroničkim putem.

Nakon izvršenog carinjenja (9), izvorni ZVDU prati pošiljku do prvog objekta odredišta.

Službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji zadržava presliku ZVDU-a.

Službeni veterinar dostavlja presliku ZVDU-a osobi odgovornoj za teret.

4.   Službeni veterinar zadržava izvorni veterinarski certifikat ili dokumentaciju koju je izdala treća zemlja i koja prati pošiljku kao i presliku ZVDU-a u trajanju od najmanje tri godine. Međutim, za pošiljke proizvoda u provozu ili za skladištenje u skladištu koje je odobreno prema članku 12. stavku 4. ili članku 13. Direktive 97/78/EZ, te konačno namijenjene za odredište izvan Zajednice, izvorni veterinarski dokumenti koji prate pošiljku prilikom prispijeća putuju i dalje s pošiljkom, a na graničnoj inspekcijskoj postaji zadržavaju se samo preslike ovih dokumenata.

Članak 4.

Postupak koji se provodi kada pošiljke proizvoda dobiju veterinarsko odobrenje za daljnju otpremu, ali su i dalje pod carinskim nadzorom

1.   Kad pošiljke proizvoda dobiju veterinarsko odobrenje za daljnju otpremu na graničnoj inspekcijskoj postaji prema članku 3. stavku 1., ali ostanu pod carinskim nadzorom i puštaju se u slobodan promet kasnije, primjenjuje se postupak utvrđen u stavku 2., 3. i 4.

2.   Izvornik ZVDU-a prati pošiljku sve dok pošiljka ostaje pod carinskim nadzorom kroz jedan ili više objekata, dok se ne zatraži carinjenje od strane osobe odgovorne za teret.

3.   Za prvo carinjenje osoba odgovorna za teret podnosi izvornik ZVDU-a carinarnici odgovornoj za objekt u kojem je smještena pošiljka. Ovo se, isto tako, može učiniti elektroničkim sredstvima, podložno odobrenju nadležnih tijela.

4.   Kada se carinjenje zahtijeva prema stavku 3., operator objekta:

(a)

zadržava presliku ZVDU-a koja prati pošiljku;

(b)

upisuje datum primitka pošiljke; i

(c)

upisuje datum carinjenja, ili datume takvog carinjenja ako je pošiljka razdijeljena u dijelove u skladu s člankom 5.

Članak 5.

Postupak koji se provodi ako su pošiljke pod carinskim nadzorom razdijeljene u dijelove

1.   Ako je pošiljka iz članka 4. stavka 1. razdijeljena na dijelove, izvornik ZVDU-a se podnosi nadležnim carinskim tijelima odgovornima za objekt u kojemu je pošiljka razdijeljena. Preslika ZVDU-a potom ostaje u objektu u kojem je pošiljka razdijeljena.

2.   Nadležno tijelo odgovorno za objekt iz stavka 1. može izdati ovjerenu presliku izvornika ZVDU-a koji prati svaki dio pošiljke, označen podacima o revidiranoj količini ili težini.

Nadležno tijelo može zahtijevati da operator objekta u kojem je pošiljka podijeljena vodi evidenciju kako bi se osigurala sljedivost različitih dijelova pošiljke.

Evidencije i preslike ZVDU-a moraju se čuvati tri godine.

Članak 6.

Koordinacija s drugim izvršnim službama

Kako bi se osiguralo da svi proizvodi životinjskog podrijetla koji ulaze u Zajednicu budu podvrgnuti veterinarskim pregledima, nadležna tijela i službeni veterinari svake države članice moraju se koordinirati s drugim izvršnim službama kako bi prikupili sve odnosne informacije u vezi s unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla. Ovo se posebno primjenjuje na sljedeće:

(a)

informacije dostupne carinskim službama;

(b)

informacije na brodskim deklaracijama, deklaracijama brodica, željezničkim ili zrakoplovnim deklaracijama;

(c)

ostale izvore informacija koje su dostupne cestovnim, željezničkim, lučkim ili zrakoplovnim komercijalnim operatorima.

Članak 7.

Pristup bazama podataka i integracija sustava informacijske tehnologije

U smislu članka 6., nadležno tijelo mora imati pristup bazama podataka ili njihovim odnosnim dijelovima koji su dostupni carinskim službama.

Podložno odgovarajućoj zaštiti podataka, sustavi informacijske tehnologije koje koristi nadležno tijelo moraju, u mjeri u kojoj je to moguće i ako je primjereno, biti integrirani u one carinskih službi i one komercijalnih operatora, kako bi se ubrzao prijenos podataka.

Članak 8.

Posebna pravila za proizvode koji čine dio prtljage putnika ili se šalju privatnim osobama u obliku malih pošiljaka

1.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila Zajednice u odnosu na određene proizvode, proizvodi iz članka 16. stavka 1. točke (a)., članka 16. stavka 1. točke (b) i članka 16. stavka 1. točke (d) Direktive 97/78/EZ ne podliježu sistematskim veterinarskim pregledima utvrđenima u poglavlju 1. spomenute direktive ako im je težina manja od 1 kg i ako su namijenjeni prehrani ljudi.

Međutim, takvi se proizvodi mogu unositi u Zajednicu samo iz odobrenih trećih zemalja ili dijelova odobrenih trećih zemalja.

2.   Stavak 1. ne utječe na pravila o zdravlju životinja i ljudi iz odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice.

3.   Za male pakete koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla unesene u Dansku s Grenlanda i Farskih otoka za izravnu potrošnju od strane privatnih osoba, granica težine iz stavka 1. je 5 kg.

4.   Za ribu ulovljenu za rekreaciju i unesenu u Finsku i Švedsku iz Rusije u osobnoj prtljazi putnika, za izravnu potrošnju od strane privatnih osoba, granica težine iz stavka 1. je 15 kg ili jedna riba bilo koje težine, što god iznosi više.

Članak 9.

Veterinarski pregledi određenih biljnih proizvoda

1.   Države članice podnose biljne proizvode navedene u Prilogu IV. iz zemalja odobrenih i popisanih u Prilogu V., na dokumentacijski pregled iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe i, prema potrebi, laboratorijske preglede iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe i druge fizičke preglede utvrđene u Prilogu III. Direktivi 97/78/EZ.

2.   Zahtjevi Direktive 97/78/EZ i ove Uredbe primjenjuju se na sve biljne proizvode navedene u Prilogu IV. ovoj Uredbi koji, posebno na račun svog podrijetla i kasnijeg odredišta, mogu uzrokovati opasnost od širenja infektivnih ili zaraznih bolesti životinja.

Članak 10.

Primjena elektroničkog certificiranja

Dobivanje, korištenje, prijenos i čuvanje ZVDU-a utvrđeno u različitim situacijama opisanima u ovoj Uredbi može se provesti elektroničkim sredstvima po nahođenju nadležnog tijela.

Članak 11.

Stavljanje izvan snage

Odluka 93/13/EEZ stavlja se izvan snage.

Upućivanje na odluku stavljenu izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(2)  SL L 373, 31.12.1990., str. 1.

(3)  SL L 9, 15.1.1993., str. 33.

(4)  SL L 101, 23.4.2003., str. 14.

(5)  SL L 64, 11.3.2000., str. 20.

(6)  SL L 240, 23.9.2000., str. 14.

(7)  SL L 353, 30.12.2002., str. 1.

(8)  SL L 144, 16.6.1993., str. 25.

(9)  Izraz „carinjenje” u ovoj Uredbi označava puštanje u slobodno kolanje prema članku 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uvođenju Carinskog zakonika Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG I.

DOKUMENTACIJSKE PROVJERE IZ ČLANKA 1. STAVKA 1.

Na dokumentacijske preglede proizvoda iz trećih zemalja primjenjuju se sljedeća pravila:

1.

Za svaku pošiljku, nadležno tijelo mora ustanoviti namjeravanu, po carini odobrenu obradu ili primjenu za koju će roba biti namijenjena.

2.

Svaki certifikat ili dokument u vezi sa zdravljem životinja ili ljudi koji prati pošiljku proizvoda koji potječu iz treće zemlje i koji se predočava na graničnoj inspekcijskoj postaji mora se pregledati kako bi se potvrdilo, prema potrebi:

(a)

da je to izvorni certifikat ili dokument;

(b)

da se odnosi na treću zemlju ili dio treće zemlje koja ima odobrenje za izvoz u Zajednicu ili, za neusklađene proizvode, u odnosnu državu članicu;

(c)

da njegov izgled i sadržaj odgovaraju obrascu izrađenom za proizvod i odnosnu treću zemlju ili, za neusklađene proizvode, odnosnu državu članicu;

(d)

da udovoljava općim načelima certificiranja utvrđenima u Prilogu IV. Direktivi Vijeća 2002/99/EZ (1);

(e)

da je potpuno popunjen;

(f)

da se odnosi na objekt ili plovilo odobreno ili registrirano za izvoz u Zajednicu ili, za neusklađene proizvode, u odnosnu državu članicu;

(g)

da je potpisan od strane službenog veterinara ili, prema potrebi, predstavnika službenog tijela i čitljivo iskazuje velikim tiskanim slovima njegovo/njezino ime i položaj, te, također, da službeni zdravstveni pečat treće zemlje i službeni potpis budu različite boje od onog tiska certifikata ili, za elektronički certifikat, da potpis i pečat budu izrađeni sigurnim sustavom;

(h)

da je dio 1. ZVDU-a ispravno popunjen i da podaci u njemu odgovaraju podacima u drugim odgovarajućim službenim dokumentima koji prate pošiljku.


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.


PRILOG II.

LABORATORIJSKI PREGLEDI IZ ČLANKA 1. STAVKA 2.

Na laboratorijsko ispitivanje proizvoda primjenjuju se sljedeća pravila:

1.

Države članice moraju podvrgavati pošiljke proizvoda predočenih za uvoz planu nadzora, s ciljem praćenja sukladnosti sa zakonodavstvom Zajednice ili, ako je primjenjivo, domaćim pravilima, a posebno za otkrivanje rezidua, patogenih organizama ili drugih tvari koje su opasne za ljude, životinje ili okoliš. Ovi planovi nadzora moraju se temeljiti na naravi proizvoda i opasnosti koju predstavljaju, uzimajući u obzir sve odnosne parametre nadzora, kao što su učestalost i broj ulaznih pošiljaka i rezultati prethodnog nadzora.

2.

Ako se provode nasumična ispitivanja prema planovima nadzora iz stavka 1., i ne sumnja se na izravnu opasnost za zdravlje ljudi ili životinja, ispitana se pošiljka može pustiti u slobodni promet prije dobivanja laboratorijskih rezultata. U svim slučajevima ZVDU koji prati pošiljku mora se u skladu s time popratiti bilješkama, a nadležno tijelo na mjestu odredišta obavijestiti u skladu s člankom 8. Direktive 97/78/EZ.

3.

Ako se laboratorijska ispitivanja provode na osnovu sumnje u neispravnost, dostupne informacije, prethodne prijave iz sustava brze dojave za hranu i krmu (RASFF) ili zaštitne mjere, a kada se ispitivanje odnosi na tvar ili patogenog uzročnika koji predstavlja izravnu ili neposrednu opasnost za zdravlje životinja ili ljudi, službeni veterinar odgovoran za graničnu inspekcijsku postaju koji je provodio ispitivanje ili nadležno tijelo moraju zadržati pošiljku prije podnošenja na veterinarsko odobrenje za daljnju otpremu i puštanja do primitka zadovoljavajućih rezultata laboratorijskih ispitivanja. U međuvremenu pošiljka mora ostati pod nadzorom tijela i u nadležnosti službenog veterinara ili imenovane službene osobe na graničnoj inspekcijskoj postaji koja je provela veterinarsku kontrolu.

4.

Svaka država članica mjesečno obavješćuje Komisiju o povoljnim i nepovoljnim rezultatima laboratorijskog ispitivanja koje je provedeno na njezinim graničnim inspekcijskim postajama.


PRILOG III.

ZAJEDNIČKI VETERINARSKI DOKUMENT O ULASKU (ZVDU)

Image

Image

Upute za ZVDU certifikat  (1)

Opće upute: Certifikat popuniti velikim tiskanim slovima. Ako postoji mogućnost brisanja rubrike ili ako nije primjenjiva, jasno izbrisati ili prekrižiti cijelu numeriranu rubriku. Za potvrđivanje izbora bilo koje opcije, staviti kvačicu ili označiti znak .

Ovaj se certifikat treba popuniti za sve pošiljke koje se predoče na graničnoj inspekcijskoj postaji, bilo da se pošiljke predočavaju kao da zadovoljavaju zahtjeve EU-a i slobodne su za promet, pošiljke koje podliježu usmjeravanju ili one pošiljke koje ne zadovoljavaju uvjete EU-a i namijenjene su prekrcaju, provozu ili njihovom stavljanju u slobodne zone, slobodna skladišta ili carinska skladišta ili za snabdjevače brodova. Usmjeravanje se odnosi na pošiljke prihvaćene prema uvjetima utvrđenima u članku 8. Direktive 97/78/EZ, ali koje ostaju pod veterinarskom kontrolom do pristizanja u navedeno konačno odredište, obično na daljnju obradu.

ISO oznake, ako su naznačene, odnose se na međunarodnu standardnu dvoslovnu oznaku za svaku zemlju.

Dio 1.

 

Ovaj odjeljak popunjava podnositelj zahtjeva ili osoba odgovorna za teret kako je definirano u članku 2. stavku 2. točki (e) Direktive 97/78/EZ. Napomene se odnose na rubriku označenu odgovarajućim brojem.

Rubrika 1.

Pošiljatelj/izvoznik: Naznačiti trgovački subjekt koji šalje pošiljku (u treću zemlju).

Rubrika 2.

Granična inspekcijska postaja. Ako ovaj podatak nije prethodno tiskan na dokumentu, molimo popuniti. Oznaka ZVDU-a je jedinstveni broj dodijeljen graničnoj inspekcijskoj postaji koja izdaje certifikat (ponovljen u rubrici 25.). Broj ANIMO jedinice jedinstven je za graničnu inspekcijsku postaju i naveden je pored njezinog naziva na popisu odobrenih graničnih inspekcijskih postaja objavljenom u Službenom listu.

Rubrika 3.

Primatelj: Navesti adresu osobe ili komercijalnog subjekta navedenog na certifikatu treće zemlje. Ako toga nema na certifikatu, može se koristiti primatelj u odgovarajućim trgovačkim dokumentima.

Rubrika 4.

Osoba odgovorna za teret (također predstavnik ili podnositelj zahtjeva): Ovo je osoba definirana u članku 2. stavku 2. točki (e) Direktive 97/78/EZ koja je zadužena za pošiljku kada se predoči na graničnoj inspekcijskoj postaji i daje potrebne deklaracije nadležnim tijelima u ime uvoznika: navesti ime i adresu.

Rubrika 5.

Uvoznik: Uvoznik može biti udaljen od stvarne granične inspekcijske postaje: navesti ime i adresu. Ako su uvoznik i predstavnik isti, navesti „kao u rubrici 4.”)

Rubrika 6.

Zemlja podrijetla: Ovo se odnosi na mjesto na kojemu je proizvod proizveden, izrađen ili zapakiran.

Rubrika 7.

Zemlja otpreme: Ovo se odnosi na zemlju u kojoj je pošiljka ukrcana na krajnje prijevozno sredstvo za putovanje u EU.

Rubrika 8.

Uključiti adresu odredišta u EU. Ovo se odnosi kako na sukladne (rubrika 19.), tako i nesukladne (rubrika 22.) proizvode.

Rubrika 9.

Navesti procijenjeni datum kada se očekuje prispijeće pošiljki na graničnu inspekcijsku postaju.

Rubrika 10.

Veterinarski certifikat/dokument: Datum izdavanja: Datum kada je certifikat/dokument potpisan od strane službenog veterinara ili nadležnog tijela. Broj: Navesti jedinstveni službeni broj certifikata. Za proizvode iz odobrenog ili upisanog objekta ili plovila, navesti naziv odobrenja/broj upisa ako je primjereno. Za zametke, jajne stanice ili sjeme navesti identifikacijski broj odobrenog tima za sakupljanje.

Rubrika 11.

Navesti sve pojedinosti o prijevoznim sredstvima dolaska: za zrakoplov broj leta i broj zračne teretnice, za plovila ime broda i broj teretnice, za cestovna vozila broj registracije s brojem prikolice, ako je primjereno, za željeznicu identifikacijski broj vlaka i broj vagona.

Rubrika 12.

Narav robe: Navesti vrstu životinje, obradu kojoj su podvrgnuti proizvodi i broj i vrsta pakiranja koji čine teret, npr. 50 kutija od 2 kg ili broj kontejnera. Označiti odgovarajuću temperaturu u prijevozu.

Rubrika 13.

Oznaka KN: Navedi najmanje prve četiri znamenke odnosne oznake Kombinirane nomenklature (KN) utvrđene u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 kako je zadnje izmijenjena. Ove su oznake također navedene u Odluci Komisije 2002/349/EZ (i jednake su rubrikama HS). Samo u slučaju proizvoda ribarstva, ako postoji jedan certifikat s pošiljke koja ima sadržaj s više od jedne oznake artikla, mogu se pribilježiti dodatne oznake na ZVDU-u ako je primjereno.

Rubrika 14.

Bruto masa: Ukupna masa u kg. Ovo je definirano kao ukupna masa proizvoda s neposrednim spremnicima i svom njihovom ambalažom, ali isključujući transportne spremnike i drugu transportnu opremu.

Rubrika 15.

Neto masa: masa stvarnog proizvoda bez ambalaže u kg. Ovo je definirano kao masa samih proizvoda bez neposrednih spremnika ili ambalaže. Koristiti jedinice kojima masa nije primjerena, npr. 100 slamki sjemena od X ml ili 3 biološka soja/zametka.

Rubrika 16.

Navesti sve identifikacijske brojeve pečaćenja i kontejnera ako je primjereno.

Rubrika 17.

Prekrcaj: Koristiti ako se pošiljku ne uvozi na ovoj graničnoj inspekcijskoj postaji, već se ona upućuje dalje u drugi brod ili zrakoplov bilo za uvoz u EU na drugoj i narednoj graničnoj inspekcijskoj postaji u Zajednici/EGP-u ili na odredište u trećoj zemlji. Broj ANIMO jedinice – vidjeti rubriku 2.

Rubrika 18.

Provoz: Za pošiljke koje ne zadovoljavaju EU zahtjeve i namijenjene su trećoj zemlji kretanjem preko odnosne članice EU/EGP-a cestovnim, željezničkim ili vodenim prijevozom.

Izlazna GIP: Naziv granične inspekcijske postaje gdje proizvodi trebaju napustiti EU. Broj ANIMO jedinice – vidjeti rubriku 2.

Rubrika 19.

Sukladni proizvodi: Svi proizvodi koji će se predočiti za slobodan promet na unutarnjem tržištu, uključujući one koji su prihvatljivi, ali će biti podvrgnuti „postupku usmjeravanja” i one koji se nakon dobivanja veterinarskog odobrenja kao prihvatljivi za slobodan promet mogu skladištiti pod carinski nadzor, i biti ocarinjeni kasnije, bilo u carinarnici o kojoj je granična inspekcijska postaja geografski ovisna ili na drugoj lokaciji.

Nesukladni proizvodi: Oni proizvodi koji ne udovoljavaju zahtjevima EU-a i koji su za slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta, opskrbljivače brodova ili brodove ili provoz za treću zemlju.

Rubrika 20.

Ponovni uvoz odnosi se na pošiljke podrijetlom iz EU-a kojima je odbijen prihvat ili ulazak u treću zemlju, i koji se vraćaju u objekt podrijetla u EU.

Rubrika 21.

Unutarnje tržište: Ovo je za pošiljke koje se stavljaju u promet na jedinstvenom tržištu. Označiti kategoriju za koju je pošiljka predočena. Ovo se također odnosi na one pošiljke koje se nakon dobivanja veterinarskog odobrenja kao prihvatljive za slobodan promet mogu spremiti pod carinskim nadzorom i cariniti kasnije, bilo u carinskom uredu o kojem je granična inspekcijska postaja geografski ovisna ili na drugoj lokaciji.

Rubrika 22.

Popuniti ovu rubriku za sve nesukladne proizvode ako će se pošiljka isporučiti i spremiti pod veterinarski nadzor u slobodnoj zoni, slobodnom skladištu, carinskom skladištu ili kod opskrbljivača brodova.

Opaska: rubrike 18. i 22. odnose se na samo na veterinarske postupke.

Rubrika 23.

Potpis: Ovo obvezuje potpisnika na prihvaćanje povrata pošiljaka u provozu kojima je odbijen ulazak u treću zemlju.


Dio 2.

Ovaj odjeljak popunjava isključivo službeni veterinar ili imenovana službena osoba(kao u Odluci 93/352/EEZ).

Za rubrike 38. do 41. koristiti boju drugačiju od crne.

Rubrika 24.

Prethodni ZVDU: Ako je prethodno izdan ZVDU, navesti serijski broj ovog certifikata.

Rubrika 25.

Ovo se odnosi na jedinstveni referentni broj koji dodjeljuje granična inspekcijska postaja koja izdaje certifikat, a odgovara onom u rubrici 2.

Rubrika 26.

Dokumentacijski pregled. Popunjava se za sve pošiljke.

Rubrika 27.

Naznačiti „pregled pečaćenja” ako kontejneri nisu otvoreni i pregledava se samo pečaćenje prema članku 4. stavku 4. točki (a) alineji i. Direktive 97/78/EZ.

Rubrika 28.

Fizički pregledi:

 

Pregledi sa smanjenom učestalošću odnose se na režim propisan u Odluci Komisije 94/360/EEZ ako pošiljka nije odabrana za fizički pregled, ali se smatra zadovoljavajuće pregledanom samo dokumentacijskim i identifikacijskim pregledom.

 

„Ostalo” se odnosi na: postupak ponovnog uvoza, usmjerene robe, prekrcaj, provoz ili postupke iz članka 12. i 13. Ova odredišta mogu se izvesti iz drugih rubrika.

Rubrika 29.

Popuniti kategorijom tvari ili patogene tvari na koju se pošiljka ispituje. „Nasumce”’ označava uzorkovanje kada se pošiljka ne zadržava do rezultata, u kojem slučaju se nadležno tijelo odredišta mora obavijestiti ANIMO porukom (vidjeti članak 8. Direktive 97/78/EZ). „Sumnja” obuhvaća slučajeve kada je pošiljka zadržana do dobivanja povoljnog rezultata ili je ispitana zbog prethodne prijave iz brzog sustava uzbunjivanja za hranu i krmu (RASFF) ili ispitana zbog zaštitne mjere koja je na snazi.

Rubrika 30.

Popuniti ako je primjereno za prihvatljivost prekrcaja. Koristiti ako se pošiljku ne uvozi na ovoj graničnoj inspekcijskoj postaji već se upućuje dalje u drugi brod ili zrakoplov, bilo za uvoz u EU na drugoj i narednoj graničnoj inspekcijskoj postaji u Zajednici/EGP-u ili na odredište u trećoj zemlji. Vidjeti članak 9. Direktive 97/78/EZ i Odluku Komisije 2000/25/EZ (2). Broj ANIMO jedinice – vidjeti rubriku 2.

Rubrika 31.

Provoz: Popuniti kada je prihvatljivo slati pošiljke koje ne udovoljavaju zahtjevima EU u treću zemlju preko EU-a/odnosnih zemalja EGP-a cestovnim, željezničkim ili vodenim prijevozom. Ovo se mora provoditi pod veterinarskim nadzorom u skladu s zahtjevima članka 11. Direktive 97/78/EZ i Odlukom 2000/208/EZ.

Rubrika 32.

Ova se rubrika koristi za sve pošiljke odobrene za slobodan promet unutar jedinstvenog tržišta. (Također treba koristiti za pošiljke koje udovoljavaju zahtjevima EU-a, ali iz financijskih razloga nisu odmah ocarinjene na graničnoj inspekcijskoj postaji, već su skladištene pod carinski nadzor u carinskom skladištu ili će biti ocarinjene naknadno i/ili na geografski odvojenom odredištu).

Rubrike 33. i 34.

Koristi se ako pošiljke ne mogu biti prihvaćene za puštanje u slobodan promet u skladu s veterinarskim pravilima, već se smatraju visoko rizičnima i treba ih uputiti pod veterinarski i carinski nadzor na jedno od kontroliranih odredišta iz Direktive 97/78/EZ. Prihvaćanje za slobodne zone, slobodna skladišta i carinska skladišta može se odobriti samo kada su ispunjeni zahtjevi propisani u članku 12. stavku 4. Direktive 97/78/EZ.

Rubrika 33.

Koristi se ako su pošiljke prihvaćene, ali se moraju usmjeriti na posebno odredište utvrđeno u članku 8. ili 15. Direktive 97/78/EZ.

Rubrika 34.

Koristiti za sve nesukladne pošiljke namijenjene premještanju ili skladištenju u skladištima odobrenima u skladu s članku 12. stavku 4. ili kod operatora ovlaštenih u skladu s članku 13. Direktive 97/78/EZ.

Rubrika 35.

U slučaju da je uvoz odbijen, naznačiti jasno sljedeći postupak koji treba provesti. Navesti datum izvršenja predloženog postupka. Adresa svakog objekta za preradu upisuje se u rubriku 37. Nakon odbijanja ili odluke o preradi, treba navesti i datum naredne aktivnosti u „upisniku narednih aktivnosti”.

Rubrika 36.

Razlozi odbijanja: Koristi se ako je primjereno dopisati odnosne podatke. Označiti odgovarajuću rubriku. Stavka 7. je za higijensku neispravnost koja nije obuhvaćena u 8. ili 9., uključujući nepravilnosti reguliranja temperature, truljenje ili onečišćene proizvode.

Rubrika 37.

Navesti odobreni broj i adresu (ili ime broda i luke) za sva odredišta gdje se zahtijeva daljnji veterinarski nadzor pošiljke, tj. za rubrike 33.: Usmjeravanje; 34.: Postupak skladištenja; 35.: Prerada ili uništenje.

Rubrika 38.

Koristiti ovu rubriku kada se izvorni pečat utisnut na pošiljku uništi pri otvaranju kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih pečaćenja koja su se koristila za ovu svrhu.

Rubrika 39.

Ovdje staviti službeni pečat granične inspekcijske postaje ili nadležnog tijela.

Rubrika 40.

Potpis veterinara ili, u slučaju luka namijenjenih za promet ribe, imenovane službene osobe kako je utvrđeno u Odluci 93/352/EZ.

Rubrika 41.

Ovu rubriku koristi provozna granična inspekcijska postaja izlaska iz EU-a kada su pošiljke upućene u provoz preko EU-a i pregledane na izlasku u skladu s Odluci 2000/208/EZ. Ako nema provoza, ova se rubrika može alternativno koristiti za dodatne napomene ako je primjereno u vezi s npr. neuklanjanjem kralježnice ili plaćanja pristojbi.

Rubrika 42.

Koriste carinske službe kako bi se dodale odgovarajuće informacije (npr. za broj carinskog certifikata T1 ili T5) ako pošiljke ostaju pod carinskim nadzorom neko vrijeme. Ova se informacija obično dodaje nakon potpisa od strane veterinara.

Rubrika 43.

Koristi se kada izvorni certifikat ZVDU-a mora ostati na bilo kojoj lokaciji i moraju se izdavati daljnji certifikati „sljednici” ZVDU-a.


(1)  Bilješke za upute mogu se tiskati i dijeliti odvojeno od samog certifikata.

(2)  SL L 9, 13.1.2000., str. 27.


PRILOG IV.

POPIS BILJNIH PROIZVODA IZ ČLANKA 9.

Biljni proizvodi koji podliježu veterinarskim pregledima:

1.

Slama

2.

Sijeno


PRILOG V.

POPIS ZEMALJA IZ ČLANKA 9.

Dio I.:   Zemlje iz kojih su države članice ovlaštene uvoziti sijeno i slamu

Australija

Bjelarus

Bugarska

Kanada

Čile

Hrvatska

Grenland

Island

Novi Zeland

Rumunjska

Južna Afrika (osim dijela kontrolnog područja za bolesti slinavke i šapa koji se nalazi u veterinarskoj regiji Sjeverni i Istočni Transvaal, oblasti Ingwavuma veterinarskog područja Natal i u pograničnom području s Bocvanom istočno od dužine 28°)

Švicarska

Sjedinjene Američke Države

Dio II.:   Zemlje iz kojih su države članice ovlaštene uvoziti sijeno i slamu do 30. travnja 2004.

Cipar

Češka

Estonija

Mađarska

Latvija

Litva

Malta

Poljska

Slovačka

Slovenija


Top