EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0021

Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

OJ L 5, 9.1.2004, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 56 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 146 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 146 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 112 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Stavljeno izvan snage i zamijenjeno 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/21/oj

03/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

112


32004R0021


L 005/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 21/2004

od 17. prosinca 2003.

o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Sukladno članku 3. stavku 1. točki (c) Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (3), životinje namijenjene trgovini unutar Zajednice moraju biti označene u skladu s pravilima Zajednice i moraju biti označene tako da se može utvrditi izvorno ili provozno gospodarstvo, centar ili organizacija. Ti sustavi označivanja i registracije moraju se do 1. siječnja 1993. proširiti na premještanje životinja unutar državnog područja svake države članice.

(2)

Članak 14. Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja, te o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (4) navodi da se označivanje i registracija iz članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive 90/425/EEZ, osim u slučaju životinja za klanje i registriranih kopitara, mora provesti nakon obavljenih veterinarskih pregleda.

(3)

Pravila o označivanju i registraciji ovaca i koza posebno su utvrđena u Direktivi 92/102/EEZ (5). U slučaju ovaca i koza iskustvo je pokazalo, a posebno kriza prilikom izbijanja bolesti slinavke i šapa, da provedba Direktive 92/102/EEZ nije zadovoljavajuća i da ju je potrebno unaprijediti. Stoga je potrebno utvrditi stroža i posebna pravila, kao što je već učinjeno za goveda Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju goveda (6).

(4)

Iz strukture zakonodavstva Zajednice, a posebno iz Uredbe (EZ) br. 1760/2000, proizlazi da se uobičajena upotreba pojmova posjednik i gospodarstvo ne odnosi na veterinarsku praksu ili klinike. Opseg tih pojmova trebao bi biti detaljnije objašnjen kako bi se i zakonodavstvo učinilo jasnijim.

(5)

Stoga je Direktivu 92/102/EEZ potrebno izmijeniti tako da se jasno navede da su goveda već izuzeta iz njezina područja primjene te da će se isključiti i ovce i koze.

(6)

Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o problemima vezanim uz zdravlje životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (7) također treba izmijeniti, kako bi se ažurirala upućivanja na odredbe u zakonodavstvu Zajednice koje se odnose na označivanje predmetnih životinjskih vrsta.

(7)

Komisija je 1998. pokrenula opsežan projekt elektroničkog označivanja životinja (IDEA), čije je završno izvješće dovršeno 30. travnja 2002. Taj je projekt pokazao da se u sustavu označivanja ovaca i koza mogu postići značajna poboljšanja upotrebom elektroničkih znakova raspoznavanja za te životinje, pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti koji se odnose na popratne mjere.

(8)

Tehnologija potrebna za elektroničko označivanje ovaca i koza razvijena je do stupnja u kojem se može upotrebljavati. Dok ne budu razvijene provedbene mjere potrebne za pravilno uvođenje sustava elektroničkog označivanja širom Zajednice, učinkovit sustav za označivanje i registraciju koji vodi brigu o budućem razvoju u području provedbe elektroničkog označivanja u čitavoj Zajednici trebao bi omogućiti pojedinačno označivanje životinja i gospodarstva na kojima su rođene.

(9)

Kako bi uzela u obzir budući razvoj u području elektroničkog označivanja ovaca i koza, a posebno iskustvo stečeno njegovom provedbom, Komisija dostavlja Vijeću izvješće o mogućoj primjeni sustava elektroničkog označivanja u čitavoj Zajednici, zajedno s potrebnim prijedlozima.

(10)

Komisija također treba, posebno u svjetlu postupaka koje provodi Zajednički istraživački centar, dostaviti detaljne tehničke smjernice, definicije i postupke za tehničke karakteristike znakova raspoznavanja i čitača, postupke ispitivanja, kriterije za prihvaćanje i model certifikacije za odobrene laboratorije za ispitivanje, nabavu odgovarajućih znakova raspoznavanja i čitača, primjenu znakova raspoznavanja, njihovo čitanje i povrat, šifriranje znakova raspoznavanja, zajedničku terminologiju, rječnik podataka i komunikacijske norme.

(11)

U državama članicama s relativno malim brojem ovaca i koza uvođenje elektroničkog sustava označivanja možda nije opravdano; stoga se preporučuje da se takvim državama članicama dopusti da same odluče hoće li uvesti takav sustav. Također je potrebno donijeti odredbu o hitnom postupku prilagodbe demografskih pragova ispod kojih nije obvezno provođenje elektroničkog označivanja.

(12)

Kako bi se dopustila premještanja ovaca i koza, životinje treba pravilno označiti, a svako njihovo premještanje mora biti takvo da se može pratiti.

(13)

Posjednici životinja moraju ažurirati podatke o životinjama na svojim gospodarstvima. Minimum potrebnih podataka odredit će se na razini Zajednice.

(14)

Svaka država članica treba uspostaviti središnji registar koji sadrži najnoviji popis svih posjednika životinja koji su obuhvaćeni ovom Uredbom, a koji se bave tom aktivnošću na njezinom državnom području, te minimum podataka utvrđen na razini Zajednice.

(15)

Za potrebe brzog i točnog praćenja životinja, svaka država članica treba izraditi računalnu bazu podataka koja bilježi sva gospodarstva na njezinom državnom području i svako premještanje životinja.

(16)

Vrste sredstava za označivanje utvrđuju se na razini Zajednice.

(17)

Osobe uključene u trgovinu životinjama moraju voditi evidenciju o svojim transakcijama, a na zahtjev nadležnog tijela mora mu se omogućiti pristup tim podacima.

(18)

Kako bi se Uredba pravilno primjenjivala, potrebno je osigurati brzu i učinkovitu razmjenu podataka među državama članicama o sredstvima označivanja i dokumentima koji su s tim povezani. Odredbe Zajednice koje se na to odnose donesene su Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i o suradnji između potonjih i Komisije radi osiguravanja pravilne primjene zakona o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (8), i Direktivom Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji između njih i Komisije radi osiguranja ispravne primjene zakonodavstva o veterinarskim i zootehničkim pitanjima (9).

(19)

Kako bi osigurale pouzdanost postupaka iz ove Uredbe, države članice moraju primijeniti prikladne i odgovarajuće mjere kontrole, ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ, Euratoma) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (10).

(20)

Kako bi se uzeo u obzir sustav uspostavljen ovom Uredbom, prilikom dodjeljivanja određenih potpora iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima (11), tu je Uredbu potrebno izmijeniti na odgovarajući način.

(21)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Svaka država članica uspostavlja sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza, u skladu s odredbama ove Uredbe.

2.   Ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice koja mogu biti donesena u vezi s iskorjenjivanjem bolesti ili za potrebe kontrole, i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/496/EEZ i Uredbu (EZ) br. 1782/2003.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„životinja” znači svaka životinja vrste ovca ili koza;

(b)

„gospodarstvo” znači svaki objekt, građevina ili, u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto na kojem se životinje drže trajno ili privremeno, osim veterinarske prakse ili klinika;

(c)

„posjednik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinje, čak i privremeno, osim veterinarske prakse ili klinika;

(d)

„nadležno tijelo” znači središnje tijelo ili tijela države članice koje je odgovorno za ili mu je povjereno provođenje veterinarskih pregleda i provedba ove Uredbe ili, u slučaju nadzora za nagradu, tijelo kojemu je povjerena provedba Uredbe (EZ) br. 1782/2003;

(e)

„trgovina unutar Zajednice” znači trgovina kako je određena u članku 2. stavku 6. Direktive 91/68/EEZ (13).

Članak 3.

1.   Sustav za označivanje i registraciju životinja obuhvaća sljedeće elemente:

(a)

sredstva za označivanje kojima se označava svaka životinja;

(b)

ažurni registri koji se vode na svakom gospodarstvu;

(c)

putni listovi;

(d)

središnji registar ili računalna baza podataka.

2.   Komisija i nadležno tijelo predmetne države članice imaju pristup svim podacima koje obuhvaća ova Uredba. Države članice i Komisija poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurali pristup tim podacima za sve zainteresirane strane, uključujući i organizacije potrošača koje priznaje država članica, pod uvjetom da se poštuju nacionalni propisi o zaštiti i tajnosti podataka.

Članak 4.

1.   Sve životinje na gospodarstvu koje su rođene nakon 9. srpnja 2005. označavaju se u skladu sa stavkom 2. u roku koji određuje država članica, a u svakom slučaju prije odlaska životinje s gospodarstva na kojem je rođena. Taj rok ne smije biti dulji od šest mjeseci.

Odstupajući od odredaba, države članice mogu produljiti taj rok, koji ipak ne može biti dulji od devet mjeseci, za životinje koje se drže u ekstenzivnim uvjetima ili na otvorenom. Dotične države članice obavješćuju Komisiju o učinjenim iznimkama. Ako je potrebno,provedbena pravila mogu se utvrditi u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.

2.

(a)

Životinje se označuju prvim sredstvom za označivanje koje zadovoljava uvjete iz odjeljka A.1 do A.3 Priloga, i,

(b)

drugim sredstvom za označivanje koja su odobrila nadležna tijela i koja su u skladu s tehničkim karakteristikama navedenim u odjeljku A.4 Priloga.

(c)

Međutim, do datuma iz članka 9. stavka 3., drugo sredstvo označivanja može se zamijeniti sustavom koji je utvrđen u odjeljku A.5 Priloga, osim u slučaju životinja uključenih u trgovinu unutar Zajednice.

(d)

Države članice koje uvode sustav iz točke (c) moraju u okviru postupka iz članka 13. stavka 2. od Komisije tražiti odobrenje za njegovo uvođenje. U tu svrhu Komisija pregledava dokumentaciju koju su dostavile države članice i provodi revizije potrebne za procjenu sustava. Kada se obave revizije, Komisija u roku od 90 dana od primitka zahtjeva za odobrenje podnosi izvješće Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, zajedno s nacrtom odgovarajućih mjera.

3.   Međutim, kad se radi o životinjama koje su namijenjene za klanje prije dobi od 12 mjeseci i nisu namijenjene niti trgovini unutar Zajednice niti izvozu u treće zemlje, nadležno tijelo može, kao alternativu sredstvu za označivanje iz stavka 2., odobriti metodu označivanja koja je navedena u odjeljku A.7 Priloga.

4.   Sve životinje uvezene iz treće zemlje koje su nakon 9. srpnja 2005. pregledane u skladu s Direktivom 91/496/EEZ i koje ostaju na području Zajednice označavaju se u skladu sa stavkom 2. na gospodarstvu odredišta na kojem se obavlja uzgoj stoke u roku koji određuje država članica, ali nije dulji od 14 dana nakon obavljanja pregleda, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva.

Izvorna oznaka treće zemlje evidentira se u registru gospodarstva predviđenom u članku 5., zajedno s identifikacijskim brojem koju joj je dodijelila država članica odredišta.

Međutim, označivanje predviđeno u stavku 1. nije potrebno za životinje namijenjene za klanje, ako se životinja prevozi izravno s granične veterinarske postaje u klaonicu koja se nalazi u državi članici u kojoj se obavljaju pregledi iz prvog podstavka te ako se životinja zakolje u roku od pet radnih dana nakon obavljenih pregleda.

5.   Sve životinje podrijetlom iz druge države članice zadržavaju vlastite izvorne oznake.

6.   Sredstva za označivanje ne smiju se ukloniti ili zamijeniti bez dozvole nadležnog tijela. Ako je sredstvo za označivanje postalo nečitko ili je izgubljeno, što je prije moguće, stavlja se zamjensko sredstvo za označivanje koje nosi isti identifikacijski broj, u skladu s ovim člankom. Uz identifikacijski broj životinje i odvojeno od njega, zamjensko sredstvo za označivanje može nositi oznaku koja pokazuje koliko je puta sredstvo za označivanje zamijenjeno.

Međutim, nadležno tijelo može, u okviru svog nadzora, dopustiti da zamjenska sredstva za označivanje nose različiti identifikacijski broj, pod uvjetom da se očuva sljedivost, posebno u slučaju označivanja životinja u skladu sa stavkom 3.

7.   Način na koji se sredstva za označivanje dodjeljuju gospodarstvu, distribuiraju te na koji se označuju životinje određuje nadležno tijelo.

8.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o modelu sredstava za označivanje i načinu označivanja koji se koriste na njihovom državnom području.

9.   Države članice koje su uvele elektroničko označivanje na dobrovoljnoj osnovi u skladu s odredbama odjeljka A.4 i A.6 Priloga, do datuma iz članka 9. stavka 3. moraju osigurati da pojedinačni brojevi elektroničkog označivanja i karakteristike korištenih sredstava sukladno Direktivi 91/68/EEZ budu navedeni u odgovarajućoj svjedodžbi koja prati životinje u trgovini unutar Zajednice.

Članak 5.

1.   Svaki posjednik životinja, osim prijevoznika, mora voditi ažuran registar koji sadrži barem podatke navedene u odjeljku B Priloga.

2.   Države članice mogu tražiti od posjednika da u registar unese dodatne podatke iz stavka 1., kao dodatak onima koji su navedeni u odjeljku B Priloga.

3.   Oblik registra odobrava nadležno tijelo, čuva se u pisanom ili elektroničkom obliku, i u svako doba dostupan je na gospodarstvu i na zahtjev nadležnog tijela u minimalnom razdoblju koje određuje nadležno tijelo, ali koje ne može biti kraće od tri godine.

4.   Odstupajući od odredaba iz stavka 1., registar podataka iz odjeljka B Priloga nije obvezan u državama članicama u kojima je operativna središnja računalna baza podataka koja već sadrži te podatke.

5.   Na zahtjev nadležnog tijela, svaki posjednik dostavlja sve podatke o podrijetlu, označivanju i, prema potrebi, odredištu životinja koje je posjednik držao, čuvao, prevozio, stavio u promet ili zaklao u posljednje tri godine.

6.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o obliku i sadržaju registra gospodarstva koji se koristi na njihovom državnom području i, gdje je primjenjivo, o odobrenim odstupanjima od odredaba stavka 1.

Članak 6.

1.   Od 9. srpnja 2005., sve životinje koje se premještaju unutar nacionalnog područja između dva odvojena gospodarstva mora pratiti putni list koji se temelji na obrascu koje je sastavilo nadležno tijelo. Taj dokument sadrži barem podatke navedene u odjeljku C Priloga, a popunjava ga posjednik ako to već nije učinilo nadležno tijelo.

2.   Države članice mogu u putni list iz stavka 1. unijeti i dodatne podatke, uz one koji se nalaze u odjeljku C Priloga, ili mogu zahtijevati da se takvi podaci unesu.

3.   Posjednik na gospodarstvu odredišta čuva putni list u minimalnom razdoblju koje određuje nadležno tijelo, ali koje ne može biti kraće od tri godine. Na zahtjev nadležnog tijela posjednik dostavlja presliku putnog lista.

4.   Odstupajući od odredaba stavka 1., putni list nije obvezan u državi članici u kojoj je uspostavljena središnja računalna baza podataka koja sadrži barem podatke iz odjeljka C Priloga, osim potpisa posjednika.

5.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o obliku i sadržaju putnog lista koji se koristi na njihovom državnom području i, gdje je primjenjivo, o iznimkama iz stavka 4.

Članak 7.

1.   Države članice osiguravaju da nadležno tijelo posjeduje središnji registar svih gospodarstava, s podacima o posjednicima životinja na svom državnom području, osim o prijevoznicima.

2.   Registar sadrži i identifikacijski broj gospodarstva ili, ako nadležno tijelo odobri, identifikacijski broj posjednika, koji nije prijevoznik, zanimanje posjednika, vrstu proizvodnje (meso ili mlijeko) i vrstu koju drži. Ako posjednik trajno drži životinje, on radi inventuru životinja u redovitim razmacima, koje određuje nadležno tijelo države članice, a najmanje jednom godišnje.

3.   Gospodarstvo ostaje evidentirano u središnji registar do proteka tri uzastopne godine u kojima nije bilo životinja na gospodarstvu. Od 9. srpnja 2005. registar se uključuje u računalnu bazu podataka iz članka 8. stavka 1.

Članak 8.

1.   Od 9. srpnja 2005., nadležno tijelo svake države članice uspostavlja računalnu bazu podataka u skladu s odjeljkom D.1 Priloga.

2.   Svaki posjednik životinja, osim prijevoznika, u roku od 30 dana ako se radi o podacima o posjedniku ili gospodarstvu, i u roku od sedam dana ako se radi o podacima o premještanju životinja, nadležnom tijelu dostavlja sljedeće:

(a)

podatke za unos u središnji registar i rezultate inventure iz članka 7. stavka 2., kao i podatke potrebne za uspostavljanje baze podataka iz stavka 1.;

(b)

u onim državama članicama koje primjenjuju odstupanje od članka 6. stavka 4., svaki put kad se životinja premješta, detalje o premještanju kako je utvrđeno u putnom listu iz članka 6.

3.   Nadležno tijelo svake države članice može, ako to želi, uspostaviti računalnu bazu podataka koja sadrži barem podatke navedene u odjeljku D.2 Priloga.

4.   Države članice u računalnu bazu podataka iz stavka 1. i stavka 3. mogu osim podataka navedenih u odjeljku D.1 i odjeljku D.2 Priloga unijeti i dodatne podatke.

5.   Baza podataka iz stavka 3. obvezna je od 1. siječnja 2008.

Članak 9.

1.   Smjernice i postupci za provedbu elektroničkog označivanja usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.

2.   Kako bi se unaprijedila provedba općeg elektroničkog označivanja, usvajaju se odluke iz stavka 1.

3.   Od 1. siječnja 2008. za sve je životinje obvezno elektroničko označivanje u skladu sa smjernicama iz stavka 1. i u skladu s odgovarajućim odredbama iz odjeljka A Priloga.

Međutim, države članice u kojima je ukupan broj ovaca i koza 600 000 ili manje mogu takvo elektroničko označivanje učiniti neobveznim za koze koje nisu uključene u trgovinu unutar Zajednice.

Države članice u kojima je ukupan broj koza 160 000 ili manje, elektroničko označivanje također mogu učiniti neobveznim za ovce koje nisu uključene u trgovinu unutar Zajednice.

4.   Komisija do 30. lipnja 2006. Vijeću podnosi izvješće o primjeni sustava elektroničkog označivanja zajedno s odgovarajućim prijedlozima, o čemu Vijeće glasa kvalificiranom većinom i potvrđuje ili prema potrebi mijenja datum iz stavka 3., te ako je potrebno ažurira tehničke aspekte primjene elektroničkog označivanja.

Članak 10.

1.   Izmjena Priloga i mjere potrebne za provedbu ove Uredbe usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.

Ove mjere odnose se posebno na:

(a)

minimalnu razinu kontrola koju se mora provesti;

(b)

primjenu administrativnih kazni;

(c)

potrebne prijelazne odredbe za početno razdoblje rada sustava.

2.   U skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2. sljedeći podaci se mogu ažurirati:

(a)

rokovi za dostavljanje podataka iz članka 8. stavka 2.;

(b)

demografski pragovi za stoku, iz drugog i trećeg podstavka članka 9. stavka 3.

Članak 11.

1.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o nazivu nadležnog tijela koje je odgovorno za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom.

2.   Države članice osiguravaju da su sve osobe zadužene za označivanje i registraciju životinja dobile upute i smjernice o odgovarajućim odredbama Priloga i da su im dostupni odgovarajući programi za osposobljavanje.

Članak 12.

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje usklađenosti s odredbama ove Uredbe. Predviđene kontrole ne dovode u pitanje bilo koju drugu kontrolu koju Komisija može provesti sukladno članku 9. Uredbe (EZ, Euratoma) br. 2988/95.

2.   Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju za povredu ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

3.   Stručnjaci iz Komisije zajedno s nadležnim tijelima:

(a)

potvrđuju da države članice udovoljavaju zahtjevima ove Uredbe;

(b)

prema potrebi provode kontrole na licu mjesta, kako bi osigurali da se kontrole iz stavka 1. provode u skladu s ovom Uredbom.

4.   Država članica na čijem se državnom području provode kontrole na licu mjesta stručnjacima iz Komisije pruža svu potrebnu pomoć u obavljanju njihovih zadataka.

Prije sastavljanja i dostavljanja konačnog izvješća potrebno je s nadležnim tijelom predmetne države članice obaviti razgovor o rezultatima pregleda.

5.   Ako Komisija smatra da rezultati kontrola to opravdavaju, ona preispituje situaciju unutar Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja iz članka 13. stavka 1. U skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2. može donijeti potrebne odluke.

6.   Komisija prati razvoj situacije. U svjetlu takvog razvoja i u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2. može izmijeniti ili staviti izvan snage odluke iz stavka 5.

7.   Prema potrebi, usvajaju se detaljna pravila za primjenu ovog članka u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.

Članak 13.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 14.

Uredba (EEZ) br. 1782/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U slučaju da se primjenjuju članci 67., 68., 69., 70. i 71., integrirani sustav uključuje sustav za označivanje i registraciju životinja koji je, s jedne strane, uspostavljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju goveda (15) i označivanje goveda i proizvoda od govedine i, s druge strane, s Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza (16).

2.

u članku 25. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ovi sustavi, a posebno sustav za označivanje i registraciju životinja uspostavljen u skladu s Direktivom 92/102/EEZ, Uredbom (EZ) br. 1760/2000 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1782/2003, usklađeni su s integriranim sustavom u smislu članka 26. ove Uredbe.”;

3.

članak 115. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kad Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1782/2003 postane primjenjiva, da bi se za njih dobila nagrada, životinje moraju biti označene i registrirane u skladu s ovim pravilima.”;

4.

sljedeća točka 8.a dodaje se u odjeljak A Priloga III.:

„8.a

Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

Članci 3., 4. i 5.”

Članak 15.

Direktiva 92/102/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

životinja znači svaku životinju onih vrsta koje su navedene u Direktivi 64/432/EEZ (17), osim goveda.

2.

članak 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Državama članicama je, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 90/425/EEZ, dopušteno da s popisa iz stavka 1. točke (a) isključe fizičke osobe koje drže jednu svinju namijenjenu osobnoj upotrebi ili potrošnji, ili da uzmu u obzir posebne okolnosti, pod uvjetom da je životinja prije bilo kakvog premještanja prošla kontrole utvrđene u ovoj Direktivi.”;

3.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. točka (a) mijenja se kako slijedi:

u prvom podstavku brišu se riječi „goveda ili”,

u drugom podstavku riječi „svih rođenja, smrti i premještanja” zamjenjuju se riječju „premještanja”,

četvrti podstavak se briše;

(b)

stavak 1. točka (b) se briše;

(c)

prvi podstavak stavka 3. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„svi posjednici životinja koje se trebaju premjestiti na tržište ili s tržišta ili u sabirni centar operatoru na tržištu ili u sabirnom centru, koja je privremeni posjednik životinja, dostavljaju dokument koji sadrži detaljne podatke o predmetnoj životinji.”;

4.

članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. se briše;

(b)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

u prvom podstavku brišu se riječi „osim goveda”,

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Države članice mogu, u očekivanju odluke predviđene u članku 10. ove Direktive i odstupajući od odredaba drugog podstavka članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive 90/425/EEZ, primjenjivati svoje nacionalne sustave za premještanje životinja na svojem državnom području. Takvi sustavi moraju omogućiti identifikaciju gospodarstva na koje su životinje došle i gospodarstva na kojem su rođene. Države članice obavješćuju Komisiju o sustavima koje u tu svrhu namjeravaju uvesti za svinje od 1. srpnja 1993. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 90/425/EEZ, od države članice može se tražiti da izmijeni svoj sustav, ako on ne ispunjava prethodno navedeni zahtjev.”,

četvrti podstavak se briše;

(c)

stavak 4. se briše;

5.

prva i treća alineja članka 11. stavka 1. se brišu.

Članak 16.

Članak 3. stavak 2. točka (d) Direktive 64/432/EEZ zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„(d)

moraju biti označeni u skladu s odredbama Direktive 92/102/EEZ u slučaju svinja, i u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1760/2000 u slučaju goveda.”

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 14., 15. i 16. primjenjuju se s učinkom od 9. srpnja 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  Mišljenje doneseno 17. studenoga 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 208, 3.9.2003., str. 32.

(3)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 315, 19.11.2002., str. 14.).

(4)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/43/EZ (SL L 16, 22.1.1996., str. 3.).

(5)  SL L 355, 5.12.1992., str. 32. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(6)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1.

(7)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1226/2002 (SL L 179, 9.7.2002., str. 13.).

(8)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1.

(9)  SL L 351, 2.12.1989., str. 34.

(10)  SL L 312, 23.12.1995., str. 23.

(11)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(13)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(14)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(15)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1.

(16)  SL L 5, 9.1.2004., str. 8.”;

(17)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.”


PRILOG

A.   Sredstva za označivanje

1.   Ušne markice moraju se staviti na takvo mjesto da su dobro vidljive iz daljine.

2.   Ušne markice i ostala sredstva za označivanje moraju sadržavati sljedeće oznake:

prva slova označavaju državu članicu u kojoj se nalazi gospodarstvo na kojem je životinja najprije označena. U tu svrhu koriste se oznake država koje se sastoje od dva slova ili tri brojke (1), u skladu s ISO 3166,

nakon oznake države slijedi pojedinačna oznaka koja nije duža od 13 znakova.

Uz podatke iz ovog stavka, nadležna tijela država članica mogu odobriti da posjednik koristi barkod i dodatne podatke, pod uvjetom da to ne onemogućava čitljivost identifikacijskog broja.

3.   Prvo sredstvo za označivanje iz članka 4. stavka 2. točke (a) mora biti ušna markica odobrena od strane nadležnog tijela, stavljena na jedno uho, izrađena od nerazgradivog materijala, neslomljiva i lako čitljiva tijekom čitavog životnog vijeka životinje i oblikovana tako da ostane pričvršćena za životinju, a da je ne ozlijedi. Ušna markica ne može se ponovno koristiti, a natpis iz točke 3. mora biti neizbrisiv.

4.   Drugo sredstvo za označivanje iz članka 4. stavka 2. točke (b) može se sastojati od:

ušne markice istih obilježja kao što je opisano u točki 3.,

ili

tetovaže, osim za životinje koje su uključene u trgovinu unutar Zajednice,

ili

znaka na gležnju, samo ako se radi o kozama,

ili

elektroničkog transpondera u skladu s karakteristikama navedenim u točki 6.

5.   Sustav iz članka 4. stavka 2. točke (c) zahtijeva označivanje životinja na gospodarstvu i pojedinačno, predviđa postupak zamjene ako sredstvo za označivanje postane nečitko ili se izgubi, pod nadzorom nadležnog tijela i bez ugrožavanja sljedivosti životinja u slučaju premještanja između gospodarstava, s ciljem kontrole epizootskih bolesti, i omogućava sljedivost životinja unutar državnog područja, s istim ciljem.

6.   Elektronski znak raspoznavanja mora imati sljedeće tehničke karakteristike:

biti samoočitavajući pasivni transponderi koji koriste HDX- ili FDX-B tehnologiju i u skladu su s ISO standardima 11784 i 11785,

elektronički znakovi raspoznavanja moraju biti takvi da ih mogu čitati uređaji za čitanje koji su u skladu s ISO standardom 11785, i koji mogu čitati HDX i FDX-B transpondere,

udaljenost čitanja za prijenosne čitače iznosi najmanje 12 cm od ušne markice, i najmanje 20 cm za bolus transpondere, a za stacionarne čitače iznosi najmanje 50 cm za ušne markice i za bolus transpondere.

7.   Način označivanja iz članka 4. stavka 3. je sljedeći:

životinje se označavaju pomoću ušne markice koja se stavlja na jedno uho, a koju je odobrilo nadležno tijelo,

ušna markica mora biti od nerazgradivog materijala, neslomljiva, lako čitljiva i oblikovana tako da ostane pričvršćena za životinju a da je ne ozlijedi. Ušna markica ne može se ponovno koristiti i mora sadržavati samo neizbrisive natpise,

ušna markica mora sadržavati barem oznaku države koja se sastoji od dva slova i identifikacijski broj gospodarstva rođenja.

Države članice koje koriste ovu metodu moraju obavijestiti Komisiju i države članice u okviru Odbora iz članka 13. stavka 1. Ako se životinje koje su označene u skladu s ovom točkom drže nakon dobi od 12 mjeseci ili su namijenjene trgovini unutar Zajednice ili izvozu u treće zemlje, moraju biti označene u skladu s točkama 1. do 4.

B.   Registar gospodarstva

Registar gospodarstva mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1.

Od 9. srpnja 2005.,

identifikacijski broj gospodarstva,

adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajući pokazatelj zemljopisnog položaja gospodarstva,

vrstu proizvodnje,

rezultate posljednje inventure iz članka 7. i datum kad je obavljena,

ime i adresu posjednika,

ako životinje odlaze s gospodarstva, ime prijevoznika, registracijsku oznaku dijela prijevoznog sredstva koje prevozi životinje, identifikacijski broj ili naziv i adresu gospodarstva odredišta, ili, ako se životinje otpremaju u klaonicu, identifikacijski broj ili naziv klaonice i datum otpreme, ili presliku ili ovjerenu kopiju putnog lista iz članka 6.,

ako životinje dolaze na gospodarstvo, identifikacijski broj gospodarstva s kojeg je životinja dopremljena i datum dolaska,

podatke o svim zamjenama markica ili elektroničkih uređaja.

2.

Od datuma utvrđenog u skladu s člankom 9. stavkom 3., za svaku životinju rođenu nakon tog datuma, sljedeće ažurirane podatke:

identifikacijski broj životinje,

godinu rođenja i datum označivanja,

mjesec i godinu uginuća životinje na gospodarstvu,

pasminu i genotip, ako je poznat.

Ipak, za životinje koje su označene u skladu s točkom 7. odjeljka A, za svaku skupinu životinja koje imaju iste oznake moraju se dostaviti podaci iz točke 2. tog odjeljka, kao i broj životinja.

3.

Ime i potpis predstavnika nadležnog tijela koji je provjerio registar i datum kad je obavljena kontrola.

C.   Putni list

1.

Putni list mora ispuniti posjednik u skladu s obrascem koji sastavlja nadležno tijelo; mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

identifikacijski broj gospodarstva,

ime i adresu posjednika,

ukupni broj životinja koje se premještaju,

identifikacijski broj gospodarstva odredišta ili sljedećeg posjednika životinja, ili, ako se životinje voze u klaonicu, identifikacijski broj ili naziv i adresu klaonice, ili, ako se radi o premještanju stada, mjesto odredišta,

podatke o prijevoznim sredstvima i prijevozniku, uključujući i broj odobrenja prijevoznika,

datum odlaska,

potpis posjednika.

2.

Od datuma koji je utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 3., za životinje koje su označene u skladu s odjeljkom A, točkama 1. do 6., uz podatke iz stavka 1., putni list mora sadržavati pojedinačne identifikacijskog broja za svaku životinju.

D.   Računalna baza podataka

1.

Računalna baza podataka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke za svako gospodarstvo:

identifikacijski broj gospodarstva,

adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajući pokazatelj zemljopisnog položaja gospodarstva,

ime, adresu i zanimanje posjednika,

vrste životinja,

vrstu proizvodnje,

rezultate inventure životinja iz članka 7. stavka 2., i datum kad je obavljena,

rubrika za unos podataka rezervirano za nadležno tijelo koje u to polje može unijeti podatke o zdravlju životinje, npr. ograničenja kretanja, status ili druge bitne podatke u kontekstu programa Zajednice ili nacionalnih programa.

2.

U skladu s člankom 8. mora postojati posebno mjesto za evidenciju svakog premještanja životinja. Evidencija mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

broj životinja koje se premještaju,

identifikacijski broj gospodarstva otpreme,

datum odlaska,

identifikacijski broj gospodarstva odredišta,

datum dolaska.


(1)  

Austrija

AT

040

Belgija

BE

056

Danska

DK

208

Finska

FI

246

Francuska

FR

250

Njemačka

DE

276

Grčka

EL

300

Irska

IE

372

Italija

IT

380

Luksemburg

LU

442

Nizozemska

NL

528

Portugal

PT

620

Španjolska

ES

724

Švedska

SE

752

Ujedinjena Kraljevina

UK

826


Top