EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0447

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. svibnja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)

OJ L 132, 3.5.2014, p. 32–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/447/oj

3.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 447/2014

оd 2. svibnja 2014.

o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuju se pravila i postupci za provedbu pomoći koji su zajednički za svih devet instrumenata za vanjsko djelovanje. Treba utvrditi dodatna posebna pravila za rješavanje posebnih situacija, naročito za neizravno upravljanje, za programe prekogranične suradnje koji se financiraju u okviru područja politike „regionalna i teritorijalna suradnja” i programe ruralnog razvoja koji se financiraju u okviru područja politike „poljoprivreda i ruralni razvoj”.

(2)

Kako bi se osigurala provedba pretpristupne pomoći u svim korisnicima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 231/2014 (dalje u tekstu: „korisnici instrumenta IPA II”) na isti način i uz poštivanje načela dobrog financijskog upravljanja, Komisija i korisnici instrumenta IPA II trebaju zaključiti sporazume u obliku okvirnih i specifičnih sporazuma za sektore o utvrđivanju načela za njihovu suradnju na temelju ove Uredbe.

(3)

Komisija bi trebala poduprijeti korisnike instrumenta IPA II u njihovim nastojanjima da razviju svoje kapacitete kako bi upravljali sredstvima Unije u skladu s načelima i pravilima predviđenima zakonodavstvom Unije. S tim u skladu i prema potrebi Komisija bi trebala delegirati zadatke izvršenja proračuna korisnicima instrumenta IPA II.

(4)

Odgovornost za programiranje i provedbu pomoći u okviru instrumenta IPA II trebali bi prvenstveno snositi korisnici instrumenta IPA II, koji bi morali utvrditi potrebne strukture i tijela te podnijeti zahtjeve Komisiji da im se povjere zadaci izvršenja proračuna.

(5)

Stoga je potrebno navesti posebna pravila za delegiranje zadataka izvršenja proračuna korisnicima instrumenta IPA II u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (4).

(6)

Uvjeti koje treba zadovoljiti država pristupnica obvezni su kako bi se osigurala sveukupna kvaliteta javnog financijskog upravljanja.

(7)

Potrebno je definirati posebna pravila za utvrđivanje financijskih ispravaka i postupka koji će se primijeniti na korisnike instrumenta IPA II prilikom provedbe pomoći Unije na temelju neizravnog upravljanja.

(8)

Kako bi se osigurala učinkovitost, djelotvornost, usklađenost i koordinacija korištenja pretpristupne financijske pomoći Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 231/2014 (u daljnjem tekstu „pomoć u okviru instrumenta IPA II”), Uredbu (EU) br. 236/2014 potrebno je nadopuniti podrobnim pravilima o praćenju i evaluaciji.

(9)

Potrebna su posebna pravila za izvještavanje kako bi se detaljno iznijeli zahtjevi za izvještavanje koje moraju ispunjavati korisnici instrumenta IPA II.

(10)

Trebalo bi definirati posebna pravila koja se odnose na transparentnost i vidljivost pomoći u okviru instrumenta IPA II kako bi se učinkovito uskladila s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

(11)

Pomoć u okviru instrumenta IPA II trebala bi se koristiti, među ostalim, za promicanje prekogranične suradnje među korisnicima instrumenta IPA II kao i među korisnicima instrumenta IPA II i državama članicama ili zemljama koje spadaju u područje primjene Europskog instrumenta za susjedstvo uspostavljenog Uredbom (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Potrebno je odrediti uloge i odgovornosti uključenih subjekata uzimajući u obzir različite situacije, posebno one povezane s prekograničnom suradnjom između korisnika instrumenta IPA II i država članica.

(12)

Pomoć u okviru instrumenta IPA II u programima ruralnog razvoja u sklopu područja politike „poljoprivreda i ruralni razvoj” trebala bi promicati postupno ujednačavanje s pravnom stečevinom o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Posebna pravila potrebna su za financiranje operacija sličnih onima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sustavima kontrole i upravljanja koji su slični odgovarajućim strukturama sa sličnim funkcijama u državama članicama.

(13)

Kako bi se omogućilo pravovremeno programiranje i provedba instrumenta IPA II 2014., ova Uredba stupa na snagu treći dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora IPA-e II,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET I OPĆI OKVIR ZA PROVEDBU POMOĆI U OKVIRU IPA-E

POGLAVLJE I.

Predmet i definicije

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju posebna pravila o uspostavljanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 231/2014 i detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 236/2014 u vezi s načinima provedbe, financijskim upravljanjem, praćenjem, evaluacijom i izvještavanjem, transparentnošću i vidljivošću pomoći u okviru instrumenta IPA II kao i posebna pravila za prekograničnu suradnju u području politike „regionalna i teritorijalna suradnja” i pomoć u okviru programa ruralnog razvoja u području politike „poljoprivreda i ruralni razvoj”.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„korisnik instrumenta IPA II” znači jedan od korisnika navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 231/2014;

(b)

„program” znači akcijski program, pojedinačne, posebne ili mjere potpore u skladu s člancima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 236/2014;

(c)

„okvirni sporazum” znači sporazum sklopljen između Komisije i korisnika instrumenta IPA II koji se primjenjuje na sva područja politike instrumenta IPA II i kojim se određuju načela financijske suradnje između korisnika instrumenta IPA II i Komisije na temelju ove Uredbe;

(d)

„sektorski sporazum” znači sporazum sklopljen između Komisije i korisnika instrumenta IPA II koji se odnosi na posebno područje politike ili program u okviru instrumenta IPA II te kojim se određuju pravila i postupci koje treba poštovati i koja nisu sadržana u okvirnom sporazumu ili sporazumima o financiranju;

(e)

„područja politike” znači osnovna područja suradnje koja su uređena aktivnostima financiranima iz pomoći u okviru instrumenta IPA II kako je predviđeno člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 231/2014;

(f)

„tijela” znači javni subjekti ili tijela korisnika instrumenta IPA II ili države članice na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;

(g)

„velik projekt” znači projekt koji obuhvaća niz radova, aktivnosti ili usluga i koji je namijenjen, sam po sebi, postizanju jasnog i nedjeljivog zadatka precizne gospodarske ili tehničke prirode, koji ima jasno utvrđene ciljeve i čiji su ukupni troškovi veći od onih koji su navedeni u okvirnom sporazumu;

(h)

„zemlje sudionice” znači korisnici instrumenta IPA II pojedinačno ili korisnici instrumenta IPA II zajedno s jednom ili više država članica ili s državama obuhvaćenima Europskim instrumentom za susjedstvo koje sudjeluju u višegodišnjem programu prekogranične suradnje koji su zajedno sastavile zemlje sudionice;

(i)

„financijski sporazum” znači godišnji ili višegodišnji sporazum sklopljen između Komisije i korisnika instrumenta IPA II radi provedbe financijske pomoći Unije za aktivnost koju obuhvaća ova Uredba.

POGLAVLJE II.

Opći okvir za provedbu pomoći u okviru instrumenta IPA II

Članak 3.

Načela financiranja Unije

1.   Pomoć u okviru instrumenta IPA II koristi se za potporu provedbi reformi korisnika instrumenta IPA II kako je navedeno u članku 1. Uredbe (EU) br. 231/2014. Posebni programi i samostalne aktivnosti mogu zahtijevati doprinos korisnika instrumenta IPA II i Unije.

2.   Stavka izdataka financirana na temelju Uredbe (EU) br. 231/2014 ne podliježe nikakvom drugom financiranju iz proračuna Unije.

Članak 4.

Načelo vlasništva

1.   Korisnik instrumenta IPA II je prije svega odgovoran za programiranje i provedbu pomoći u okviru instrumenta IPA II.

2.   Korisnik instrumenta IPA II imenuje nacionalnog koordinatora instrumenta IPA (NIPAC) koji je glavni predstavnik Komisije za cjeloviti proces strateškog planiranja, koordinacije programiranja, praćenja provedbe, evaluacije i izvještavanja o pomoći u okviru instrumenta IPA II.

Dužnosti nacionalnog koordinatora instrumenta IPA su:

(a)

osiguravanje koordinacije unutar uprave korisnika instrumenta IPA II i s ostalim donatorima te bliske veze između korištenja pomoći u okviru instrumenta IPA II i općeg procesa pristupanja;

(b)

koordiniranje sudjelovanja korisnika instrumenta IPA II u relevantnim teritorijalnim programima suradnje, posebno programima prekogranične suradnje iz točaka (a) do (c) članka 27. i, ako je potrebno, transnacionalnim ili programima međuregionalne suradnje koji su osnovani i izvršavaju se u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013. Nacionalni koordinator instrumenta IPA može taj zadatak koordiniranja prema potrebi delegirati koordinatoru za teritorijalnu suradnju ili operativnoj strukturi;

(c)

osiguravanje da su ciljevi navedeni u aktivnostima ili programima koje predlažu korisnici instrumenta IPA II usklađeni s ciljevima iz nacionalnih strateških dokumenata i vođenje računa o odgovarajućim makroregionalnim strategijama i strategijama zatvorenih mora;

(d)

nastojanje da uprave korisnika instrumenta IPA II poduzmu sve potrebne mjere kako bi olakšale provedbu srodnih programa.

Nacionalni koordinator instrumenta IPA visoko je pozicionirani službenik u vladi ili državnoj upravi korisnika instrumenta IPA II u odgovarajućem tijelu.

3.   Kako bi se ojačala osnova za upravljanje pretpristupnom pomoći i državnim sredstvima, Komisija i korisnik instrumenta IPA II uspostavljaju dijalog o javnom financijskom upravljanju. U tom pogledu Komisija procjenjuje razinu sukladnosti uprave korisnika instrumenta IPA II s načelima otvorenog i urednog sustava javnog financijskog upravljanja. Ako su upravna tijela usklađena s tim zahtjevima samo djelomično, korisnik instrumenta IPA II i odgovorni dužnosnik za odobravanje dogovaraju se o potrebnim mjerama kako bi se riješili utvrđeni nedostaci.

Članak 5.

Okvirni sporazumi i sektorski sporazumi

1.   Komisija i korisnik instrumenta IPA II sklapaju okvirni sporazum navodeći posebne dogovore za upravljanje, kontrolu, nadzor, praćenje, evaluaciju, izvještavanje i reviziju pomoći u okviru instrumenta IPA II obvezujući korisnika instrumenta IPA II da prenese u svoj pravni poredak odgovarajuće regulatorne zahtjeve Unije. Okvirni sporazum može se nadopuniti sektorskim sporazumima kojima se određuju posebne odredbe za upravljanje i provedbu pomoći u okviru instrumenta IPA II u posebnim političkim područjima ili programima.

2.   Pomoć u okviru instrumenta IPA II dodjeljuje se korisniku instrumenta IPA II tek nakon što je okvirni sporazum iz stavka 1. stupio na snagu. Ako su sklopljeni sektorski sporazumi, pomoć u okviru instrumenta IPA II iz područja politike ili programa o kojem je riječ dodjeljuje se nakon stupanja na snagu okvirnog sporazuma i sektorskog sporazuma koji se primjenjuje.

3.   Okvirni sporazum primjenjuje se na sve sporazume o financiranju iz članka 6. Sektorski sporazumi, prema potrebi, primjenjuju se na sve sporazume o financiranju sklopljene u odnosu na područje politike ili program obuhvaćen sektorskim sporazumom.

4.   Okvirni sporazum i, prema potrebi, sektorski sporazumi utvrđuju, posebno, podrobne odredbe o:

(a)

strukturama i tijelima potrebnima za upravljanje, kontrolu, nadzor, praćenje, evaluaciju, izvještavanje i reviziju pomoći u okviru instrumenta IPA II kao i o njihovim funkcijama i odgovornostima;

(b)

uvjetima i zahtjevima kontrole za:

i.

uspostavljanje zahtijevanih struktura i nadležnih tijela od strane korisnika instrumenta IPA II kako bi se omogućilo povjeravanje zadataka izvršenja proračuna u vezi pomoći u okviru instrumenta IPA II;

ii.

praćenje, ukidanje ili okončanje povjerenih zadataka izvršenja proračuna;

(c)

programiranju i provedbi pomoći u okviru instrumenta IPA II, a posebno odredbi koje se odnose na intenzitet potpore, razinu doprinosa Unije i prihvatljivost;

(d)

javnoj nabavi, dodjeli bespovratnih sredstava i drugim postupcima dodjele sredstava u skladu s člankom 1. stavkom 3. i člancima 8. i 10. Uredbe (EU) br. 236/2014;

(e)

pravilima o oporezivanju, carini i ostalim fiskalnim davanjima u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 236/2014;

(f)

zahtjevima za plaćanje, ispitivanju i prihvaćanju računa i postupaka financijskih ispravaka te opoziva neiskorištenih sredstava;

(g)

zaštiti financijskih interesa Unije iz članka 7. Uredbe (EU) br. 236/2014 i odredbama o izvještavanju o prijevarama i drugim nepravilnostima;

(h)

transparentnosti, vidljivosti, zahtjevima za informiranjem i promidžbom.

Članak 6.

Odluke i sporazumi o financiranju

1.   Odluke Komisije o usvajanju programa moraju ispunjavati zahtjeve potrebne za donošenje odluka o financiranju u skladu s člankom 84. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 94. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

2.   Ako se takvim odlukama donose višegodišnji programi djelovanja s podijeljenim obvezama za područja politike navedena u točkama (a) do (c) članka 3. Uredbe (EU) br. 231/2014, programi uključuju, kada je to primjereno, okvirni popis velikih projekata. Komisija donosi odluku o odobrenju financijskog doprinosa odabranom velikom projektu.

3.   U sporazumima o financiranju iznose se, među ostalim, uvjeti upravljanja pomoći u okviru instrumenta IPA II, uključujući primjenjive metode provedbe, intenzitet potpore, rokove provedbe te pravila o prihvatljivosti izdataka. U slučaju provedbe programa neizravnim upravljanjem od strane korisnika instrumenta IPA II, sporazum o financiranju uključuje zahtijevane odredbe članka 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

4.   Sporazume o financiranju za programe prekogranične suradnje iz glave VI. poglavlja II. mogu potpisati i države članice koje su domaćini tijela upravljanja predmetnog programa. Pojedinačni sporazum o financiranju za prekograničnu suradnju iz glave VI. poglavlja III. može potpisati svaka država sudionica pojedinog programa.

GLAVA II.

NEIZRAVNO UPRAVLJANJE KORISNIKA INSTRUMENTA IPA II

POGLAVLJE I.

Sustavi upravljanja i kontrole

Članak 7.

Strukture i tijela

1.   Korisnik instrumenta IPA II uspostavlja sljedeće strukture i tijela potrebne za upravljanje, kontrolu, nadzor, praćenje, evaluaciju, izvještavanje i internu reviziju pomoći u okviru instrumenta IPA II:

(a)

nacionalni koordinator instrumenta IPA;

(b)

nacionalni dužnosnik za odobravanje;

(c)

operativne strukture.

2.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje uspostavlja upravljačku strukturu koju sačinjavaju Nacionalni fond i ured za potporu nacionalnom dužnosniku za odobravanje.

3.   Korisnik instrumenta IPA II osigurava revizorsko tijelo.

4.   Korisnik instrumenta IPA II osigurava odgovarajuću podjelu dužnosti između i unutar struktura i tijela iz stavaka od 1. do 3.

Članak 8.

Funkcije i odgovornosti nacionalnog koordinatora instrumenta IPA

Pored dužnosti predviđenih člankom 4. stavkom 2., nacionalni koordinator instrumenta IPA poduzima mjere kako bi se osiguralo primjereno ispunjavanje ciljeva navedenih u aktivnostima ili programima za koje su povjereni zadaci izvršenja proračuna tijekom provedbe pomoći u okviru instrumenta IPA II.

Članak 9.

Funkcije i odgovornosti nacionalnog dužnosnika za odobravanje

1.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje snosi sveukupnu odgovornost za financijsko upravljanje pomoći u okviru instrumenta IPA II u korisniku instrumenta IPA II te je odgovoran za osiguravanje zakonitosti i regularnosti izdataka.

2.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje visoko je pozicionirani predstavnik državne uprave korisnika instrumenta IPA II u odgovarajućem tijelu.

3.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje posebno je odgovoran za sljedeće:

(a)

upravljanje računima i financijskim poslovanjem instrumenta IPA II;

(b)

učinkovito funkcioniranje sustava unutarnje kontrole za provedbu pomoći u okviru instrumenta IPA II;

(c)

uvođenje učinkovitih i razmjernih mjera protiv prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike;

(d)

započinjanje procesa iz članka 14.

4.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje dalje će pratiti izvješća revizorskog tijela iz članka 12. te podnijeti Komisiji godišnju izjavu o upravljanju. Godišnja izjava o upravljanju sastavlja se pojedinačno za svaki program u obliku navedenom u okvirnom sporazumu na temelju stvarnog nadzora sustava unutarnje kontrole koji provodi nacionalni dužnosnik za odobravanje tijekom financijske godine.

Na kraju provedbe programa nacionalni dužnosnik za odobravanje podnosi završnu izjavu o izdacima.

Članak 10.

Funkcije i odgovornosti operativnih struktura

1.   Korisnik instrumenta IPA II utvrđuje jednu ili više operativnih struktura za provedbu i upravljanje pomoći u okviru instrumenta IPA II.

2.   Operativna struktura odgovorna je za provedbu, informiranje i vidljivost, praćenje i izvještavanje o programima i, kada je to potrebno, za evaluaciju u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja te za osiguravanje zakonitosti i regularnosti izdataka nastalih prilikom provedbe programa za koje je odgovorna.

Članak 11.

Funkcije i odgovornosti upravljačke strukture

1.   Nacionalni fond smješten je u ministarstvu korisnika instrumenta IPA II na državnoj razini sa središnjom proračunskom nadležnošću. On pruža potporu nacionalnom dužnosniku za odobravanje u ispunjavanju njegovih zadataka, posebno onih iz članka 9. stavka 3. točke (a).

2.   Ured za potporu nacionalnom dužnosniku za odobravanje pomaže mu u ispunjavanju njegovih zadataka, posebno onih iz članka 9. stavka 3. točke (b).

Članak 12.

Funkcije i odgovornosti revizorskog tijela

1.   U skladu s točkom (c) prvog podstavka članka 60. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, strukture i tijela iz članka 7. stavka 1. koja je osnovao korisnik instrumenta IPA II i upravljačka struktura iz članka 7. stavka 2. koju je osnovao nacionalni dužnosnik za odobravanje moraju podlijegati neovisnoj vanjskoj reviziji koju vrši revizorsko tijelo iz članka 7. stavka 3. koje je neovisno od gore navedenih struktura i tijela. Korisnik instrumenta IPA II osigurava da voditelj revizijskog tijela posjeduje odgovarajuću stručnu osposobljenost, znanje i iskustvo u području revizije.

2.   Revizorsko tijelo provodi revizije o sustavu (sustavima) kontrole i upravljanja, aktivnostima, transakcijama i o godišnjim financijskim izvještajima u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima i u skladu sa strategijom revizije pripremljenom za trogodišnje razdoblje. Strategija revizije ažurira se svake godine.

3.   Revizorsko tijelo priprema godišnje izvješće o revizorskim aktivnostima i godišnje revizorsko mišljenje sastavljeno u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima.

4.   Na kraju provedbe programa revizorsko tijelo priprema završno izvješće o revizorskoj aktivnosti i revizorsko mišljenje o završnom izvješću o izdacima.

POGLAVLJE II.

Posebne odredbe za delegiranje zadataka izvršenja proračuna

Članak 13.

Uvjeti povjeravanja zadataka izvršenja proračuna korisniku instrumenta IPA II

1.   Komisija povjerava zadatke izvršenja proračuna korisniku instrumenta IPA II sklapanjem financijskog sporazuma u skladu s odredbama članka 60. stavaka 1. i 2., članka 61. i članka 184. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.   Korisnik instrumenta IPA II osigurava razinu zaštite financijskih interesa Unije koja u potpunosti odgovara zahtjevima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 te uspostavlja potrebne strukture kojima osigurava učinkovito funkcioniranje unutarnjih sustava kontrole.

3.   Sustavima upravljanja, kontrole, nadzora i revizije uspostavljenima u korisniku instrumenta IPA II osigurava se učinkovit sustav unutarnje kontrole koji uključuje najmanje pet sljedećih područja:

(a)

kontrolno okruženje;

(b)

upravljanje rizicima;

(c)

kontrolne aktivnosti;

(d)

informiranje i komunikacija;

(e)

aktivnosti praćenja.

Članak 14.

Povjeravanje zadataka izvršenja proračuna

1.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje je u ime korisnika instrumenta IPA II odgovoran za podnošenje zahtjeva za povjeravanje zadataka izvršenja proračuna Komisiji u skladu s člankom 13.

2.   Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. nacionalni dužnosnik za odobravanje osigurava da upravljačka struktura i jedna ili više odgovarajućih operativnih struktura zadovoljavaju zahtjeve iz točaka (a), (b) i (d) prvog podstavka članka 60. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i iz članka 13. stavka 3. ove Uredbe.

3.   Prije povjeravanja zadataka izvršenja proračuna pomoći u okviru instrumenta IPA II Komisija preispituje zahtjev iz stavka 1. i uspostavljene strukture i tijela iz članka 7. te za potrebe ex-ante evaluacije iz članka 61. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 pribavlja dokaze da su zahtjevi iz točaka (a) do (d) prvog podstavka članka 60. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i iz članka 13. stavka 3. ove Uredbe ispunjeni.

Prilikom delegiranja zadataka izvršenja proračuna pomoći u okviru instrumenta IPA II Komisija se može pozvati na ex-ante evaluaciju provedenu za prethodni financijski sporazum s korisnikom instrumenta IPA II ili na ex-ante evaluaciju pripremljenu prilikom dodjele prava upravljanja na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 (7). Komisija je dužna zatražiti dodatne dokaze ako te evaluacije ne ispunjavaju sve zahtjeve.

4.   Nacionalni dužnosnik za odobravanje prati kako upravljačka struktura i jedna ili više operativnih struktura kontinuirano ispunjuju zahtjeve iz stavka 2. U slučaju neispunjenja ovih zahtjeva nacionalni dužnosnik za odobravanje bez odlaganja obavještava Komisiju te poduzima sve odgovarajuće zaštitne mjere povezane s plaćanjem ili potpisivanjem ugovora.

5.   Komisija nadzire usklađenost s člankom 60. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te može poduzeti odgovarajuće popravne mjere uključujući obustavu ili raskid dijelova sporazuma o financiranju u bilo kojem trenutku ako se zahtjevi više ne ispunjuju.

GLAVA III.

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

POGLAVLJE I.

Financijski doprinos Unije

Članak 15.

Prihvatljivost izdataka

1.   Prije potpisivanja predmetnog sporazuma o financiranju u skladu s člankom 13., potpisani ugovori i dopune, nastali izdaci i uplate koje je izvršio korisnik instrumenta IPA II nisu prihvatljivi za financiranje prema Uredbi (EU) br. 231/2014.

2.   Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi za financiranje u skladu s Uredbom (EU) br. 231/2014:

(a)

kupnja zemljišta i postojećih građevina, osim kada postoje razlozi opravdani prirodom aktivnosti iz odluke o financiranju;

(b)

drugi izdaci iz sektorskih sporazuma ili sporazuma o financiranju.

Poglavlje II.:

Pravila povezana s neizravnim upravljanjem korisnika instrumenta IPA II

Članak 16.

Izvještavanje o prijevarama i ostalim nepravilnostima

Korisnik instrumenta IPA II bez odlaganja prijavljuje Komisiji sumnje na prijevaru i ostale nepravilnosti koje su bile predmet prvog upravnog ili sudskog nalaza te je obavješćuje o tijeku upravnih i pravnih postupaka. Izvještavanje se obavlja elektroničkim sredstvima koristeći se modulom koji je Komisija predvidjela za tu svrhu.

Članak 17.

Financijski ispravci

1.   Kako bi se osiguralo korištenje sredstava instrumenta IPA II u skladu s primjenjivim pravilima, Komisija primjenjuje mehanizme za financijske ispravke.

2.   Financijska ispravka može nastati iz sljedećega:

(a)

utvrđivanja konkretne pogreške, nepravilnosti ili prevare;

(b)

utvrđivanja slabosti ili nedostatka sustava upravljanja i kontrole korisnika instrumenta IPA II.

3.   Komisija primjenjuje financijske ispravke na temelju utvrđenih nepropisno potrošenih iznosa i na temelju financijskih učinaka na proračun. Kada se takvi iznosi ne mogu precizno utvrditi kako bi se primijenili pojedinačni ispravci, Komisija može primijeniti paušalne ispravke ili ispravke temeljene na ekstrapolaciji nalaza.

4.   Financijski ispravci se prema potrebi izvršavaju kompenzacijom.

5.   Prilikom utvrđivanja iznosa ispravka, Komisija uzima u obzir prirodu i težinu konkretne pogreške ili nepravilnosti i/ili razmjer financijskih posljedica slabosti ili nedostataka pronađenih u sustavu upravljanja i kontrole predmetnog programa.

GLAVA IV.

PRAĆENJE, OCJENJIVANJE I IZVJEŠTAVANJE

POGLAVLJE I.

Praćenje

Članak 18.

Odbor za praćenje IPA-e

1.   Komisija i korisnik instrumenta IPA II osnivaju odbor za praćenje IPA-e najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu prvog sporazuma o financiranju.

2.   Odbor za praćenje IPA-e preispituje sveukupnu učinkovitost, djelotvornost, kvalitetu, cjelovitost, koordinaciju i usklađenost provedbe svih aktivnosti kako bi se ispunili njihovi ciljevi. U tu svrhu, kada je potrebno, temelji se na informacijama dobivenim od sektorskih odbora za praćenje. On može dati preporuke za korektivne mjere kad god je to potrebno.

3.   Odbor za praćenje IPA-e sastavljen je od predstavnika Komisije, nacionalnog koordinatora instrumenta IPA i drugih mjerodavnih nacionalnih tijela i organa korisnika instrumenta IPA II te, prema potrebi, međunarodnih organizacija, uključujući međunarodne financijske institucije i ostale dionike kao što su civilno društvo i organizacije iz privatnog sektora.

4.   Predstavnik Komisije i nacionalni koordinator instrumenta IPA zajedno predsjedaju sastancima odbora za praćenje IPA-e.

5.   Odbor za praćenje IPA-e donosi svoj poslovnik o radu.

6.   Odbor za praćenje IPA-e sastaje se barem jednom godišnje. Ad hoc sastanci mogu se sazvati na inicijativu Komisije ili korisnika instrumenta IPA II, osobito na tematskoj osnovi.

Članak 19.

Sektorski odbor za praćenje

1.   Na temelju neizravnog upravljanja od strane korisnika instrumenta IPA II, korisnici instrumenta IPA II osnivaju sektorske odbore za praćenje po području politike ili po programu najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu prvog sporazuma o financiranju povezanog s odgovarajućim područjem politike ili programom. Kada je potrebno, sektorski odbori za praćenje mogu se ustanoviti ad hoc i u okviru ostalih načina provedbe.

2.   Svaki sektorski odbor za praćenje preispituje sveukupnu učinkovitost, djelotvornost, kvalitetu, cjelovitost, koordinaciju i usklađenost provedbe aktivnosti u području politike ili programa i njihovu dosljednost u odnosu na odgovarajuće sektorske strategije. Odbor mjeri napredak s obzirom na postizanje ciljeva aktivnosti i njihove očekivane ishode, rezultate i utjecaj putem indikatora povezanih s početnim stanjem kao i napredak povezan s financijskim izvršenjem. Sektorski odbor za praćenje izvješćuje odbor za praćenje IPA-e i može predložiti bilo kakve korektivne mjere kako bi osigurao postizanje ciljeva aktivnosti i poboljšao učinkovitost, djelotvornost, utjecaj i održivost pružene pomoći.

3.   Sektorski odbor za praćenje sastavljen je od predstavnika mjerodavnih nacionalnih tijela i organa, ostalih dionika kao što su ekonomski i socijalni partneri te partneri iz područja zaštite okoliša te, prema potrebi, međunarodnih organizacija uključujući međunarodne financijske institucije i civilno društvo. Komisija sudjeluje u radu odbora. Viši predstavnik korisnika instrumenta IPA II predsjeda sastancima sektorskog odbora za praćenje. Ovisno o području politike ili programu Komisija može supredsjedati sastancima odbora.

4.   Svaki sektorski odbor za praćenje donosi vlastiti poslovnik o radu.

5.   Sektorski odbor za praćenje sastaje se barem dvaput godišnje. Mogu se sazvati i ad hoc sastanci.

Članak 20.

Druge aktivnosti praćenja

Prema potrebi mogu se uspostaviti druge platforme za praćenje. Njihove aktivnosti prijavljuju se odboru za praćenje IPA-e.

POGLAVLJE II.

Evaluacija

Članak 21.

Načela

1.   Pomoć u okviru instrumenta IPA II podliježe evaluaciji, u skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, s ciljem poboljšanja njezine relevantnosti, usklađenosti, kvalitete, učinkovitosti, djelotvornosti, dodane vrijednosti za Uniju, dosljednosti i sinergije s odgovarajućim političkim dijalogom.

2.   Evaluacije se mogu provoditi na političkoj, strateškoj, tematskoj, sektorskoj, programskoj i operativnoj razini kao i na državnoj i regionalnoj razini.

3.   Rezultate evaluacije uzimaju u obzir odbor za praćenje IPA-e te sektorski odbori za praćenje.

Članak 22.

Evaluacije korisnika instrumenta IPA II na temelju neizravnog upravljanja

1.   Korisnik instrumenta IPA II kojemu su povjereni zadaci izvršenja proračuna pomoći u okviru instrumenta IPA II odgovoran je za provođenje evaluacija programa kojima upravlja.

2.   Korisnik instrumenta IPA II sastavlja plan evaluacije kojim predstavlja aktivnosti evaluacija koje namjerava provesti u različitim fazama provedbe.

POGLAVLJE III.

Izvještavanje

Članak 23.

Godišnja izvješća o provedbi pomoći u okviru instrumenta IPA II korisnika instrumenta IPA II na temelju neizravnog upravljanja

1.   Do 15. veljače sljedeće financijske godine korisnik instrumenta IPA II u skladu s člankom 60. stavkom 5. prvim podstavkom točkama (a) do (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 dostavlja Komisiji:

(a)

godišnje izvješće o izvršenju povjerenih zadataka;

(b)

godišnje financijske izvještaje ili izjave po proračunskoj osnovi kako je navedeno u sporazumu o financiranju, o rashodima koji su nastali prilikom izvršavanja povjerenih zadataka;

(c)

godišnju izjavu o upravljanju iz članka 9. stavka 4.;

(d)

sažetak izvještaja o revizijama i kontrolama koje je provela upravljačka struktura, kojima se pruža čvrsta podloga za izjavu o upravljanju. Takav sažetak uključuje analizu naravi i opsega pogrešaka i nedostataka utvrđenih u sustavima te provedenih ili planiranih korektivnih mjera kao i daljnjih aktivnosti u vezi s izvješćima koja izdaje revizorsko tijelo.

2.   Do 15. ožujka sljedeće financijske godine korisnik instrumenta IPA II dostavlja Komisiji mišljenje revizora u skladu s člankom 60. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

3.   Na kraju provedbe svakog programa korisnik instrumenta IPA II šalje završno izvješće koje obuhvaća cijelo razdoblje provedbe te može sadržavati zadnje godišnje izvješće.

4.   Ovisno o aktivnosti ili programu u okviru njezine odgovornosti, može se zahtijevati od operativne strukture da sastavi sveobuhvatno godišnje izvješće koje obuhvaća cijelu financijsku godinu i koje nacionalni koordinator instrumenta IPA podnosi Komisiji nakon što ga pregleda odgovorni sektorski odbor za praćenje.

GLAVA V.

TRANSPARENTNOST I VIDLJIVOST

Članak 24.

Informiranje, promidžba i transparentnost

1.   Svaki sudionik koji provodi pomoć u okviru instrumenta IPA II kako je definirano u članku 58. stavku 1. točkama (a) do (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 mora ispuniti zahtjeve za informiranje, promidžbu i transparentnost u skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i osigurati odgovarajuću vidljivost djelovanja.

2.   U slučaju neizravnog upravljanja korisnika instrumenta IPA II, operativne strukture odgovorne su za objavu podataka o primateljima sredstava Unije u skladu s člancima 21. i 22. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012. Operativne strukture osiguravaju da je korisnik obaviješten o njegovu uključenju u objavljeni popis primatelja sredstava. Svi osobni podaci na tom popisu obradit će se u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 45/2001.

3.   Strateški dokumenti jedne ili više država kao i njihova preispitivanja i programi javni su dokumenti, kada je to primjenjivo, te trebaju biti dostupni široj javnosti i civilnom društvu.

Članak 25.

Vidljivost i komunikacije

1.   Komisija i korisnik instrumenta IPA II dogovaraju dosljedni plan komunikacijskih aktivnosti kako bi informacije o pomoći u okviru instrumenta IPA II u korisnicima instrumenta IPA II bile dostupne i aktivno objavljivane.

2.   Korisnik instrumenta IPA II izvješćuje o vidljivosti i komunikacijskim aktivnostima odboru za praćenje IPA-e i sektorskim odborima za praćenje.

GLAVA VI.

PREKOGRANIČNA SURADNJA

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 26.

Definicije

1.   Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„operacija” znači projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odabrao zajednički odbor za praćenje ili javni naručitelj predmetnog programa, ili za koje je on odgovoran, koji pridonosi ciljevima, kada je riječ o programima prekogranične suradnje iz članka 27. točke (a), jedne ili više prioritetnih osi na koje se odnosi ili, kada je riječ o programima prekogranične suradnje iz članka 27. točaka (b) ili (c), jednog ili više tematskih prioriteta na koje se odnosi;

(b)

„korisnik” znači javno ili privatno tijelo odgovorno za pokretanje ili za pokretanje i provedbu operacija. U kontekstu programa državnih potpora (iz članka 2. stavka 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8)), izraz „korisnik” znači tijelo koje dobiva potpore što se tiče programa prekogranične suradnje koji uključuju države članice.

2.   Za potrebe poglavlja I. i II. ove glave koji se odnose na programe prekogranične suradnje koji uključuju zemlje članice, „javni rashodi”, „programiranje”, „sporazum o partnerstvu” i „dokument” koriste se u skladu s definicijama iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 27.

Oblik pomoći

Pomoć se pruža za jedan od sljedećih oblika prekogranične suradnje:

(a)

prekograničnu suradnju između jedne ili više država članica i jednog ili više korisnika instrumenta IPA II kako je predviđeno u poglavlju II.;

(b)

prekograničnu suradnju između dva ili više korisnika instrumenta IPA II kako je predviđeno u poglavlju III.;

(c)

prekograničnu suradnju između korisnika instrumenta IPA II i država u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo kako je predviđeno u poglavlju III.

Članak 28.

Intenzitet potpore i stopa pomoći u okviru instrumenta IPA II

1.   Odlukom Komisije o donošenju programa prekogranične suradnje za oblike suradnje iz članka 27. utvrđuje se stopa sufinanciranja i najveći iznos pomoći u okviru instrumenta IPA II na temelju:

(a)

ukupnih prihvatljivih izdataka, uključujući javne i privatne izdatke; ili

(b)

prihvatljivih javnih izdataka.

2.   Za programe prekogranične suradnje iz članka 27. točke (a) stopa sufinanciranja Unije na razini svake prioritetne osi programa prekogranične suradnje iz članka 34. stavka 2. ne smije biti manja od 20 % i ne veća od 85 % prihvatljivih izdataka.

3.   Za programe prekogranične suradnje iz točaka (b) i (c) članka 27. stopa sufinanciranja Unije na razini svakog tematskog prioriteta ne smije biti manja od 20 % i ne veća od 85 % prihvatljivih izdataka. Za tehničku pomoć stopa sufinanciranja iznosi 100 %.

Članak 29.

Tematski prioriteti i koncentracija pomoći u okviru instrumenta IPA II

1.   Tematski prioriteti pomoći u okviru instrumenta IPA II prioriteti su utvrđeni u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 231/2014.

2.   Najviše 4 tematska prioriteta odabiru se za svaki program prekogranične suradnje.

Članak 30.

Geografski opseg

Popis prihvatljivih regija uvrštava se u odgovarajući program prekogranične suradnje kako slijedi:

(a)

za programe prekogranične suradnje iz članka 27. točke (a), regije razine 3 nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS 3) ili, u nedostatku NUTS klasifikacije, ekvivalentna područja duž kopnenih granica ili duž granica na moru odvojena najviše 150 km, ne dovodeći u pitanje potencijalne prilagodbe potrebne kako bi se osigurala usklađenost i kontinuitet prekograničnih programa uspostavljenih za programsko razdoblje od 2007. do 2013.;

(b)

za programe prekogranične suradnje iz točaka (b) i (c) članka 27. prihvatljive regije utvrđuju se, prema potrebi, u odgovarajućem programu prekogranične suradnje.

Članak 31.

Izrada, ocjenjivanje, odobrenje i izmjena programa prekogranične suradnje

1.   Tematski prioriteti za svaki program prekogranične suradnje dogovaraju se između država sudionica za svaku granicu ili skupinu granica na temelju tematskih prioriteta određenih u prilogu III. Uredbi (EU) br. 231/2014.

2.   Komisija ovom Uredbom ocjenjuje dosljednost programa prekogranične suradnje, njihov stvaran doprinos odabranim tematskim prioritetima iz priloga III. Uredbi (EU) br. 231/2014 te, što se tiče država članica koje sudjeluju u programu, odgovarajuće sporazume o partnerstvu.

3.   Komisija daje primjedbe u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja programa prekogranične suradnje. Države sudionice dostavljaju Komisiji sve potrebne dodatne informacije i prema potrebi revidiraju predloženi program prekogranične suradnje.

4.   Pri odobravanju programa prekogranične suradnje koje slijedi nakon njegova službenog podnošenja, Komisija mora osigurati da su sve njezine primjedbe uzete u obzir na odgovarajući način.

5.   Zahtjevi za izmjenu programa prekogranične suradnje koje podnose države sudionice moraju biti valjano obrazloženi te se u njima posebno mora utvrditi predviđeni učinak promjena programa prekogranične suradnje na postizanje ciljeva određenih programom. Uz ove zahtjeve prilaže se revidirani program. Stavci 2. i 3. primjenjuju se na izmjene programa prekogranične suradnje.

Članak 32.

Tehnička pomoć

1.   Svaki program prekogranične suradnje uključuje posebnu dodjelu novčanih sredstava za operacije tehničke pomoći, uključujući pripremu, upravljanje, praćenje, evaluaciju, informiranje, komunikaciju, umrežavanje, rješavanje pritužbi, kontrolu i revizorske poslove povezane s provedbom programa i aktivnostima za jačanje administrativne sposobnosti za provedbu programa. Države sudionice mogu koristiti pomoć u okviru instrumenta IPA II kako bi poduprle mjere za smanjenje administrativnog opterećenja korisnika, uključujući sustave elektroničke razmjene podataka te mjere za jačanje kapaciteta korisnika i tijela u državama sudionicama kako bi upravljali i koristili pomoć u okviru instrumenta IPA II te razmijenili najbolje prakse. Ove se mjere mogu odnositi na prethodna i naredna programska razdoblja.

2.   Odstupajući od članka 15. stavka 1., izdaci za tehničku pomoć u svrhu podrške pripremi programa prekogranične suradnje te uspostavi sustava upravljanja i kontrole mogu biti prihvatljivi prije datuma donošenja odluke Komisije o odobrenju programa prekogranične suradnje, ali ne prije 1. siječnja 2014.

POGLAVLJE II.

Prekogranična suradnja među državama članicama i korisnicima instrumenta IPA II

Članak 33.

Primjenjive odredbe

1.   Što se tiče jedne ili više država članica koje sudjeluju u programu prekogranične suradnje u skladu s ovim poglavljem, a posebno države članice u kojoj upravljačko tijelo ima sjedište, primjenjuju se pravila iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9) primjenjiva na cilj europske teritorijalne suradnje, kako je predviđeno ovim poglavljem. Ako se ta pravila odnose na europske strukturne i investicijske fondove kako je predviđeno člankom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, za potrebe ovog poglavlja smatra se da je obuhvaćena i pomoć u okviru instrumenta IPA II.

2.   Što se tiče korisnika instrumenta IPA II koji sudjeluju u programu prekogranične suradnje u skladu s ovim poglavljem, primjenjuju se pravila primjenjiva na europsku teritorijalnu suradnju, kako je predviđeno ovim poglavljem, ne dovodeći u pitanje obrazložena odstupanja utvrđena u odgovarajućem sporazumu o financiranju.

Članak 34.

Programiranje

1.   Programi prekogranične suradnje sastavljaju se u skladu s načelom partnerstva kako je utvrđeno u članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te u skladu s člankom 8. stavcima 2. do 4., 7., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

2.   Programi prekogranične suradnje sastoje se od prioritetnih osi. Ne dovodeći u pitanje članak 32., prioritetna os odgovara tematskom prioritetu iz članka 29. Unutar prioritetne osi, kada je to primjereno i kako bi se usklađenim integriranim pristupom povećao njezin učinak i učinkovitost, mogu se dodati elementi drugih tematskih prioriteta.

3.   U okviru programa prekogranične suradnje mogu se provoditi aktivnosti lokalnog razvoja kojima upravlja lokalna zajednica u smislu članaka 32. do 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013, aktivnosti zajedničkih akcijskih planova u smislu članaka 104. do 109. te Uredbe kao i aktivnosti integriranih teritorijalnih ulaganja u smislu članka 36. te Uredbe, uzimajući u obzir osnovna načela tih instrumenata i članke 9. do 11. Uredbe (EU) br. 1299/2013. Za svaki program prekogranične suradnje Komisija i države sudionice dogovaraju posebna pravila i uvjete.

4.   Programe prekogranične suradnje u elektroničkom obliku Komisiji podnosi država članica u kojoj upravljačko tijelo programa ima sjedište.

5.   Europska investicijska banka (EIB) može, na zahtjev država sudionica, sudjelovati u pripremi i aktivnostima povezanima s pripremom operacija, osobito velikih projekata.

Komisija se može savjetovati s EIB-om prije donošenja programa prekogranične suradnje.

Članak 35.

Tehnička pomoć

Iznos pomoći u okviru instrumenta IPA II koji se dodjeljuje tehničkoj pomoći ograničava se na 10 % ukupnog iznosa dodijeljenog programu prekogranične suradnje, ali ne smije biti manji od 1 500 000 EUR.

Članak 36.

Način provedbe i imenovanje tijela nadležnih za program

1.   Programi prekogranične suradnje u okviru ovog poglavlja provode se na temelju podijeljenog upravljanja. Slijedom toga, države članice i Komisija odgovorni su za upravljanje programima i njihovu kontrolu u skladu sa svojim obvezama, kako je predviđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012, Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012 te ovom Uredbom.

Članci 73. i 74. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se tiču odgovornosti država članica u okviru podijeljenog upravljanja primjenjuju se na državu članicu u kojoj upravljačko tijelo ima sjedište.

Primjenjuje se članak 75. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se tiče ovlasti i odgovornosti Komisije u okviru podijeljenog upravljanja.

2.   Države članice koje sudjeluju u programu prekogranične suradnje određuju za potrebe članka 123. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 jedinstveno upravljačko tijelo; u smislu članka 123. stavka 2. navedene Uredbe jedinstveno tijelo za ovjeravanje; i u smislu članka 123. stavka 4. navedene Uredbe jedinstveno revizorsko tijelo.

3.   Upravljačko tijelo i revizorsko tijelo imaju sjedište u istoj državi članici. Države sudionice programa prekogranične suradnje mogu imenovati jedinstveno upravljačko tijelo koje će obavljati dužnosti tijela za ovjeravanje.

Postupak određivanja upravljačkog tijela i, prema potrebi, tijela za ovjeravanje, naveden u članku 124. Uredbe (EU) br. 1303/2013, provodi država članica u kojoj je tijelo smješteno.

Imenovanjima predviđenima ovim člankom ne dovodi se u pitanje raspodjela odgovornosti povezana s primjenom financijskih ispravaka među državama sudionicama kako je predviđeno programom prekogranične suradnje.

Članak 37.

Funkcije tijela nadležnih za program

1.   Primjenjuju se članak 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članak 23. stavci 1., 2., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1299/2013 koji se odnose na dužnosti upravljačkog tijela.

2.   Primjenjuju se članak 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članak 24. Uredbe (EU) br. 1299/2013 koji se odnose na dužnosti tijela za ovjeravanje.

Tijelo za ovjeravanje prima plaćanja koje je izvršila Komisija i, u pravilu, izvršava plaćanja vodećem korisniku u skladu s člankom 132. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.   Primjenjuju se članak 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članak 25. Uredbe (EU) br. 1299/2013 koji se odnose na dužnosti revizorskog tijela.

Članak 38.

Zajednički odbor za praćenje

1.   U roku od tri mjeseca od datuma obavještavanja države članice o odluci kojom se donosi program prekogranične suradnje države sudionice osnivaju zajednički odbor za praćenje (u daljnjem tekstu „odbor”).

2.   Odbor je sastavljen od predstavnika Komisije, nacionalnog koordinatora instrumenta IPA i drugih relevantnih nacionalnih tijela i službi korisnika instrumenta IPA II, jedne ili više država sudionica i, kada je to potrebno, međunarodnih financijskih institucija i ostalih dionika, uključujući organizacije civilnog društva i organizacije privatnog sektora.

3.   Odborom predsjeda predstavnik jedne od država sudionica ili predstavnik upravljačkog tijela.

4.   Komisija sudjeluje u radu odbora u savjetodavnoj ulozi.

5.   Ako EIB pridonosi programu, također može sudjelovati u radu odbora u savjetodavnoj ulozi.

6.   Odbor ocjenjuje ukupnu učinkovitost, kvalitetu i usklađenost provedbe svih aktivnosti koje vode k ispunjenju ciljeva utvrđenih u programu prekogranične suradnje, sporazumima o financiranju i relevantnim strateškim dokumentima. On može dati preporuke za korektivne mjere kad god je to potrebno.

Također se primjenjuju članci 49. i 110. Uredbe (EZ) br. 1303/2013 koji se odnose na njegove dužnosti.

Odbor i upravljačko tijelo provode praćenje u skladu s pokazateljima utvrđenima u relevantnom programu prekogranične suradnje, u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

7.   Odbor donosi svoj poslovnik.

8.   Odbor se sastaje najmanje jednom godišnje. Dodatni sastanci mogu se sazvati na inicijativu jedne od država sudionica ili Komisije, osobito na tematskoj osnovi.

Članak 39.

Odabir operacija

1.   Odbor odabire operacije u okviru programa prekogranične suradnje.

Odbor može osnovati upravljački odbor za odabir operacija koji djeluje pod njegovom odgovornošću.

2.   Odabrane operacije uključuju korisnike iz najmanje dvije države sudionice, od kojih je najmanje jedan iz države članice. Operacija se može provesti u jednoj državi sudionici, pod uvjetom da se mogu utvrditi prekogranični učinci i koristi.

3.   Korisnici surađuju pri razvoju i provedbi operacija. Osim toga, oni surađuju na osiguravanju osoblja te na financiranju operacija.

Članak 40.

Korisnici

1.   Ako postoje dva ili više korisnika za operaciju u programu prekogranične suradnje, svi korisnici određuju jednog od njih kao vodećeg korisnika.

2.   Vodeći korisnik obavlja sljedeće zadatke:

(a)

s drugim korisnicima u sporazumu određuje mjere koje se sastoje od odredbi kojima se, među ostalim, jamči dobro financijsko upravljanje sredstvima dodijeljenima toj operaciji, uključujući i mjere za povrat nepropisno isplaćenih iznosa;

(b)

preuzima odgovornost za osiguravanje provedbe cijele operacije;

(c)

osigurava da su izdaci koje su predstavili svi korisnici nastali pri provedbi operacije te da odgovaraju aktivnostima koje su dogovorili svi korisnici, a u skladu s dokumentom koji osigurava upravljačko tijelo kako je utvrđeno u stavku 6.;

(d)

osigurava da je izdatke koje su predstavili drugi korisnici potvrdio kontrolor ili više njih ako provjeru ne vrši upravljačko tijelo u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

3.   Ako nije drugačije određeno u mjerama iz stavka 2. točke (a), vodeći korisnik osigurava da drugi korisnici prime cjelokupni iznos javne potpore što je brže moguće i u potpunosti. Nikakav se iznos ne odbija niti zadržava te se ne naplaćuju nikakvi posebni troškovi niti troškovi s jednakim učinkom koji bi drugim korisnicima umanjili navedene iznose.

4.   Vodeći ili jedini korisnik mora imati sjedište u državi sudionici.

5.   Neovisno o članku 39. stavku 2. ove Uredbe, Europska grupacija za teritorijalnu suradnju uspostavljena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (10) ili neko drugo pravno tijelo osnovano u skladu sa zakonima jedne od država sudionica može se prijaviti kao jedini korisnik za operaciju pod uvjetom da su ga osnovala tijela javne vlasti iz najmanje dvije države sudionice.

6.   Upravljačko tijelo vodećem ili jedinom korisniku za svaku operaciju dostavlja dokument u kojem su naznačeni uvjeti za potporu operaciji, uključujući posebne zahtjeve za proizvode ili usluge koje treba dostaviti u okviru operacije, financijski plan i rokove za izvršenje.

Članak 41.

Evaluacija

1.   Evaluacije provode unutarnji ili vanjski stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o tijelima nadležnima za provedbu programa. Sve se evaluacije objavljuju.

2.   Sve države sudionice zajednički provode ex-ante evaluaciju u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.   Primjenjuje se članak 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnosi na ocjenjivanje tijekom programskog razdoblja.

4.   Primjenjuje se članak 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnosi na ex post evaluaciju.

Članak 42.

Izvještavanje, informiranje i komunikacija

1.   Primjenjuje se članak 14. Uredbe (EU) br. 1299/2013 koji se odnosi na izvješća o provedbi.

2.   Godišnji pregledni sastanak organizira se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

3.   U svrhu praćenja, upravljačko tijelo do 31. siječnja, 31. srpnja i 31. listopada svake godine za svaki program prekogranične suradnje i svaku prioritetnu os podnosi Komisiji u elektroničkom obliku:

(a)

ukupne i javne prihvatljive troškove operacija i broj operacija odabranih za potporu;

(b)

ukupne prihvatljive izdatke koje su korisnici prijavili upravljačkom tijelu.

Osim toga, podnesak dostavljen do 31. siječnja mora sadržavati podatke navedene u točkama (a) i (b) razvrstane prema kategoriji intervencije. Smatra se da ovaj podnesak ispunjuje uvjete za podnošenje financijskih podataka navedenih u članku 50. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Predviđeni iznos za koji upravljački odbor treba predati zahtjeve za plaćanje za tekuću financijsku godinu i narednu financijsku godinu prilaže se podnescima koji se dostavljaju do 31. siječnja i 31. srpnja.

Krajnji datum za podatke podnesene u skladu s ovim stavkom je kraj mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja.

4.   Upravljačko tijelo koordinira zadatke povezane sa zahtjevima u pogledu informacija, promidžbe i transparentnosti u skladu s člankom 24. stavkom 1. i stavkom 3. ove Uredbe.

Odstupajući od članka 25. ove Uredbe, upravljačko tijelo odgovorno je za aktivnosti informiranja i komunikacije kako je utvrđeno u člancima 115. i 116. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 43.

Prihvatljivost i trajnost

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. ove Uredbe, izdaci su prihvatljivi za financiranje u okviru instrumenta IPA II za potporu prekograničnoj suradnji:

(a)

ako su nastali u okviru aktivnosti korisnika iz države članice te ako su plaćeni u razdoblju između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2022.; ili

(b)

ako su nastali korisniku instrumenta IPA II od strane korisnika instrumenta IPA II i ako su plaćeni nakon podnošenja programa prekogranične suradnje.

2.   Pored pravila utvrđenih člankom 15. stavkom 2. ove Uredbe, pomoć u okviru instrumenta IPA II za prekograničnu suradnju ne dodjeljuje se za:

(a)

kamate na dug;

(b)

porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako nije nadoknadiv u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u;

(c)

stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona te njihovu izgradnju;

(d)

ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su obuhvaćene Prilogom I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11);

(e)

proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

(f)

poduzeća u poteškoćama kao što je određeno pravilima Unije o državnoj potpori;

(g)

ulaganje u aerodromsku infrastrukturu, osim ako je povezano sa zaštitom okoliša ili je popraćeno ulaganjima potrebnima za ublažavanje ili smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Odstupajući od članka 15. stavka 2. ove Uredbe, kupnja zemljišta na kojemu se nije gradilo i zemljišta na kojemu se gradi u iznosu većem od 10 % ukupnih prihvatljivih izdataka za predmetnu operaciju prihvatljiva je za financiranje u okviru instrumenta IPA II za potporu prekograničnoj suradnji. Za napuštena mjesta i nekadašnja industrijska mjesta koja obuhvaćaju zgrade ova se gornja granica povećava na 15 %. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima upravljačko tijelo može dopustiti viši postotak za operacije koje su povezane s očuvanjem okoliša.

3.   Operacije se ne odabiru za pomoć u okviru instrumenta IPA II ako su završene ili provedene u cijelosti prije nego što je korisnik upravljačkom tijelu podnio zahtjev za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje, neovisno o tome je li korisnik izvršio sva plaćanja.

4.   Primjenjuju se članak 61., članak 65. stavci 4. i 6. do 9. te 11., članci 66. do 68., članak 69. stavci 1. i 2. te članak 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu bespovratnih sredstava.

5.   Pored članka 6. stavka 2. ove Uredbe sporazumi o financiranju za prekogranične programe suradnje u okviru ovog poglavlja uspostavljaju hijerarhiju pravila o prihvatljivosti koja se primjenjuje na dotični program prekogranične suradnje u skladu s načelima utvrđenima u članku 18. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

6.   Također se primjenjuje članak 19. Uredbe (EU) br. 1299/2013 o troškovima osoblja.

Članak 44.

Prihvatljivost ovisno o lokaciji

1.   Operacije koje podliježu odstupanjima navedenima u stavcima 2. i 3. smještaju se u programsko područje koje obuhvaća dio teritorija država sudionica kako je određeno u odgovarajućem programu prekogranične suradnje („programsko područje”).

2.   Upravljačko tijelo može prihvatiti da se cijela operacija ili njezin dio provodi izvan programskog područja, pod uvjetom da su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

programsko područje ima korist od operacije;

(b)

ukupni iznos koji je u okviru programa prekogranične suradnje dodijeljen operacijama smještenima izvan programskog područja ne prelazi 20 % potpore Unije na razini programa;

(c)

obveze upravljačkih i revizorskih tijela u vezi s upravljanjem, kontrolom i revizijom operacije ispunjavaju tijela nadležna za program prekogranične suradnje ili ta tijela sklapaju sporazume s tijelima države članice ili treće zemlje u kojoj se operacija provodi.

3.   Izdaci za operacije koje se odnose na tehničku pomoć, aktivnosti promoviranja i jačanje kapaciteta mogu nastati izvan programskog područja, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka (a) i (c).

Članak 45.

Javna nabava

1.   Kada korisnici sklapaju ugovore o uslugama, nabavi i radu, postupci javne nabave slijede odredbe iz glave IV. poglavlja 3. dijela 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te glave II. poglavlja 3. dijela 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 koje se primjenjuju na cijelom programskom području, na teritoriju države članice i na teritoriju korisnika instrumenta IPA II.

2.   Kada upravljačko tijelo sklapa ugovore o uslugama, nabavi i radu u skladu s posebnom dodjelom novčanih sredstava iz proračuna za operacije tehničke pomoći, postupci javne nabave koje primjenjuje upravljačko tijelo mogu biti postupci navedeni u stavku 1. ili postupci u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 46.

Financijsko upravljanje, opoziv, pregled i prihvaćanje računa, zatvaranje računa i financijski ispravci

1.   Primjenjuje se članak 76. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s proračunskim obvezama.

2.   Primjenjuju se članci 77. do 80., 82. do 83., 129. do 132., 134. do 135. i 142. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnose na plaćanje. Osim toga, primjenjuje se članak 27. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013 koji se tiče uplata na jedinstveni račun. Primjenjuje se članak 28. Uredbe (EU) br. 1299/2013 u vezi s uporabom eura.

3.   Što se tiče predfinanciranja, nakon odluke Komisije kojom se usvaja program prekogranične suradnje, Komisija isplaćuje jednokratni iznos predfinanciranja.

Predfinanciranje iznosi do 50 % prve tri proračunske obveze za taj program.

Iznos predfinanciranja može se isplatiti u dva obroka, ako je potrebno, u skladu s proračunskim potrebama.

Ukupni isplaćeni iznos predfinanciranja u potpunosti se nadoknađuje Komisiji ako u roku od dvadeset i četiri mjeseca od datuma kada je Komisija isplatila prvi obrok iznosa predfinanciranja nije dostavljen zahtjev za plaćanje u okviru programa prekogranične suradnje.

4.   Što se tiče opoziva, primjenjuju se članci 86. do 88. i članak 136. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

5.   Primjenjuju se članci 84. i 137. do 141. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnose na preglede i prihvaćanje računa kao i na njihovo zatvaranje.

6.   Primjenjuje se članak 85., članak 122. stavak 2. i članci 143. do 147. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnose na financijske ispravke i povrate. Također se primjenjuje članak 27. stavak 2. i stavak 3. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

Članak 47.

Sustavi upravljanja i kontrole i revizija

1.   Primjenjuju se članak 72. i članak 122. stavak 1. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s općim načelima sustava upravljanja i kontrole.

2.   Primjenjuje se članak 128. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se odnosi na suradnju između Komisije i revizorskih tijela.

3.   Primjenjuje se članak 148. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s proporcionalnom kontrolom programa prekogranične suradnje.

Članak 48.

Obustava programa prekogranične suradnje

1.   Ako niti jedan od korisnika koji sudjeluju u instrumentu IPA II nije potpisao sporazum o financiranju do kraja godine koja je uslijedila nakon godine donošenja programa, Komisija obustavlja program prekogranične suradnje.

Godišnji obroci koje je prethodno odobrio Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) ostaju dostupni kako je dogovoreno, ali se mogu koristiti samo za aktivnosti koje se odvijaju isključivo u dotičnim državama članicama te koje su ugovorene prije odluke Komisije o obustavi programa. Upravljačko tijelo u roku od tri mjeseca od prestanka trajanja ugovora dostavlja završno izvješće Komisiji koja postupa u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Ako se program prekogranične suradnje ne može provesti zbog problema koji su nastali u odnosima među državama sudionicama ili u drugim opravdanim slučajevima, Komisija može donijeti odluku o obustavi programa prije isteka roka izvršenja, na zahtjev zajedničkog odbora za praćenje ili na vlastitu inicijativu nakon savjetovanja sa zajedničkim odborom za praćenje.

Ako se program obustavi, upravljačko tijelo mora dostaviti završno izvješće u roku od šest mjeseci nakon odluke Komisije. Nakon obračuna prethodnih obroka predfinanciranja, Komisija izvršava konačnu isplatu ili, prema potrebi, izdaje nalog za povrat. Komisija također opoziva bilancu odobrenih sredstava.

Alternativno, može se donijeti odluka o smanjenju dodjele sredstava za područje primjene programa u skladu s člankom 31. stavkom 5.

3.   U slučajevima navedenima u stavcima 1. i 2. odobrena potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj koja odgovara godišnjim obrocima koji još nisu izdvojeni ili godišnjim obrocima koji su izdvojeni i ukupno ili djelomično opozvani tijekom iste proračunske godine, a koji nisu bili preraspodijeljeni drugom programu unutar iste kategorije programa vanjske suradnje, dodjeljuje se programima unutarnje prekogranične suradnje u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

Pomoć u okviru instrumenta IPA II koja odgovara godišnjim obrocima koji još nisu izdvojeni ili godišnjim obrocima koji su izdvojeni te ukupno ili djelomično opozvani tijekom iste proračunske godine koristi se za financiranje ostalih programa ili projekata prihvatljivih za pomoć u okviru instrumenta IPA II.

POGLAVLJE III.

Prekogranična suradnja među korisnicima instrumenta IPA II ili korisnicima instrumenta IPA II i državama u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo

Članak 49.

Programiranje

1.   Programi prekogranične suradnje sastavljaju se u skladu s okvirnim programom koji osigurava Komisija, a zajednički ga pripremaju zemlje sudionice i dostavljaju Komisiji elektroničkim putem.

2.   Prekogranični program suradnje sastoji se od tematskih prioriteta u skladu s člankom 29.

Članak 50.

Tehnička pomoć

Iznos pomoći u okviru instrumenta IPA II koji se dodjeljuje tehničkoj pomoći ograničava se na 10 % ukupnog iznosa dodijeljenog programu prekogranične suradnje.

Članak 51.

Načini provedbe

1.   Programi prekogranične suradnje navedeni u članku 27. točkama (b) i (c) provode se na temelju izravnog i neizravnog upravljanja.

2.   Programima prekogranične suradnje upravlja jedan javni naručitelj određen provedbenom odlukom Komisije kojom se odobrava odgovarajući program prekogranične suradnje.

Članak 52.

Strukture i tijela

1.   Sljedeće strukture moraju biti uključene u upravljanje programima prekogranične suradnje kod korisnika instrumenta IPA II:

(a)

nacionalni koordinatori instrumenta IPA zemalja koje sudjeluju u programu prekogranične suradnje iz članka 4. i, ako je primjenjivo, koordinatori za teritorijalnu suradnju;

(b)

nacionalni dužnosnik za odobravanje i upravljačka struktura iz članka 7. korisnika koji sudjeluje u instrumentu IPA II u kojem se nalazi javni naručitelj kada se prekogranični program provodi neizravnim upravljanjem;

(c)

operativne strukture u svim zemljama sudionicama koje moraju međusobno tijesno surađivati u planiranju i provedbi relevantnog programa prekogranične suradnje. U slučaju neizravnog upravljanja operativna struktura uključuje javnog naručitelja;

(d)

revizorsko tijelo iz članka 7. stavka 3. kada se prekogranični program provodi neizravnim upravljanjem. Ako nema odobrenje za obavljanje zadaća predviđenih člankom 12., pomaže mu skupina revizora koja je sastavljena od predstavnika svake zemlje koja sudjeluje u prekograničnom programu suradnje.

2.   Korisnici instrumenta IPA II i države u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo koje sudjeluju u programu prekogranične suradnje uspostavljaju zajednički odbor za praćenje koji također vrši ulogu sektorskog odbora za praćenje iz članka 19.

3.   Uspostavlja se i zajedničko tehničko tajništvo za pomoć Komisiji, operativnim strukturama i sektorskom odboru za praćenje.

4.   Uloge i odgovornosti tih struktura određene su u Okvirnom sporazumu iz članka 5.

5.   Na temelju neizravnog upravljanja zemlje sudionice sklapaju bilateralni sporazum u kojem se navode njihove pojedinačne odgovornosti za provedbu odgovarajućeg programa prekogranične suradnje. Minimalni zahtjevi za takav bilateralni sporazum utvrđuju se okvirnim sporazumom iz članka 5.

Članak 53.

Odabir operacija

1.   Operacije odabrane u sklopu programa prekogranične suradnje donose jasne prekogranične učinke i koristi.

2.   Operacije u okviru programa prekogranične suradnje odabire javni naručitelj pozivima na podnošenje prijedloga koji u cijelosti obuhvaćaju prihvatljivo područje.

3.   Države sudionice također mogu odrediti operacije izvan poziva na podnošenje prijedloga. U tom slučaju operacije treba posebno navesti u programu prekogranične suradnje navedenom u članku 49.

4.   Operacije odabrane za prekograničnu suradnju uključuju korisnike iz najmanje dvije države sudionice. Korisnici surađuju pri razvoju i provedbi operacija. Osim toga, oni surađuju na osiguravanju osoblja, financiranju operacija ili oboje.

5.   Operacija se može provesti u jednoj državi sudionici, pod uvjetom da se mogu utvrditi prekogranični učinci i koristi.

Članak 54.

Korisnici

1.   Za programe prekogranične suradnje iz članka 27. točke (b) korisnici moraju imati poslovni nastan u nekom od korisnika instrumenta IPA II. Za programe prekogranične suradnje iz članka 27. točke (c) korisnik mora imati poslovni nastan u nekom od korisnika instrumenta IPA II ili u nekoj od država u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo.

2.   Svi korisnici imenuju jednog od korisnika koji sudjeluje u zadanoj operaciji vodećim korisnikom.

3.   Vodeći korisnik preuzima odgovornost za osiguranje financijske provedbe cijele operacije, nadzire provedbu operacije u skladu s uvjetima iz ugovora i utvrđuje mjere s drugim korisnicima kako bi se jamčilo dobro financijsko upravljanje sredstvima dodijeljenima operaciji, uključujući i mjere za povrat nepropisno isplaćenih iznosa.

GLAVA VII.

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Članak 55.

Posebne odredbe za programe ruralnog razvoja

1.   Kao dio područja politike „poljoprivreda i ruralni razvoj”, programi ruralnog razvoja pripremaju se na nacionalnoj razini, a pripremaju ih odgovarajuća tijela koja odredi korisnik instrumenta IPA II i podnose Komisiji nakon savjetovanja s odgovarajućim zainteresiranim stranama.

2.   Programe ruralnog razvoja provode korisnici instrumenta IPA II na temelju neizravnog upravljanja u skladu s člankom 58. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te se u sklopu njih financiraju odabrane vrste aktivnosti kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

3.   Operativna struktura koju treba uspostaviti u skladu s člankom 10. sastoji se, kada se radi o programima ruralnog razvoja, od sljedećih zasebnih tijela koja blisko surađuju:

(a)

upravljačkog tijela koje je javno tijelo koje djeluje na nacionalnoj razini i zaduženo je za pripremu i provedbu programa, uključujući odabir mjera i promidžbu, koordinaciju, evaluaciju, nadzor i izvještavanje o dotičnom programu te kojim upravlja viši dužnosnik s isključivim odgovornostima; i

(b)

agencije za ruralni razvoj u okviru instrumenta IPA s funkcijama sličnima agenciji za plaćanja u državama članicama koja je odgovorna za promidžbu, odabir projekata kao i za odobrenje, kontrolu i knjiženje obveza i plaćanja te za izvršenje plaćanja.

4.   Odstupajući od članka 15. stavka 1., izdaci za tehničku pomoć u svrhu podrške pripremi programa ruralnog razvoja te uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole mogu biti prihvatljivi prije datuma donošenja odluke Komisije o odobrenju programa ruralnog razvoja, ali ne prije 1. siječnja 2014.

5.   U određivanju udjela javnih izdataka kao postotka ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja ne uzimaju se u obzir nacionalne potpore za olakšavanje pristupa zajmovima odobrenima bez doprinosa Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 231/2014.

6.   Investicijski projekti u okviru programa ruralnog razvoja prihvatljivi su za financiranje Unije pod uvjetom da se znatno ne promijene u razdoblju od pet godina od konačne isplate koju je izvršila operativna struktura.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 77, 15.3.2014., str. 11.

(2)  Uredba (EU) br. 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o utvrđivanju zajedničkih pravila i postupaka za provedbu instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja (SL L 77, 15.3.2014., str. 95.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo (SL L 77, 15.3.2014., str. 27.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (SL L 210, 31.7.2006., str. 82.).

(8)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(9)  Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31.7.2006., str. 19.).

(11)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(12)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).


Top