Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0546

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2006 od 31. ožujka 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s nacionalnim programima kontrole grebeža ovaca i dodatnih jamstava, te o odstupanju od određenih zahtjeva Odluke 2003/100/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1874/2003

OJ L 94, 1.4.2006, p. 28–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 323–326 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 146 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; stavljeno izvan snage 32013R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/546/oj

03/Sv. 015

HR

Službeni list Europske unije

100


32006R0546


L 094/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.03.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 546/2006

od 31. ožujka 2006.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s nacionalnim programima kontrole grebeža ovaca i dodatnih jamstava, te o odstupanju od određenih zahtjeva Odluke 2003/100/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1874/2003

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin Prilog VIII. poglavlje A odjeljak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 predviđa se odobrenje nacionalnih programa kontrole grebeža ovaca u državama članicama ako one ispune određene kriterije određene tom Uredbom. Uredbom (EZ) br. 999/2001 također je predviđena definicija svih dodatnih jamstava za kojima se može javiti potreba u okviru trgovine unutar Zajednice i uvoza u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odlukom Komisije 2003/100/EZ od 13. veljače 2003. o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za određivanje programa uzgoja ovaca otpornih na transmisivne spongiformne encefalopatije (2) propisuje se da svaka država članica mora uvesti program uzgoja radi odabira ovaca otpornih na TSE-e iz određenih pasmina ovaca. Tom se Odlukom također predviđa mogućnost da država članica odstupi od zahtjeva za uspostavom programa uzgoja na temelju njezinog nacionalnog programa kontrole grebeža ovaca, koji se podnosi i odobrava u skladu s Uredbom (EZ) br. 999/2001, ako je istim predviđen stalno aktivno praćenje ovaca i koza uginulih na gospodarstvu za sva stada u toj državi članici.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1874/2003 od 24. listopada 2003. o odobravanju nacionalnih programa kontrole grebeža ovaca određenih država članica i definiranju dodatnih jamstava te odobravanju odstupanja u vezi s programima uzgoja ovaca otpornih na TSE-e u skladu s Odlukom 2003/100/EZ (3), odobreni su nacionalni programi kontrole grebeža ovaca u Danskoj, Finskoj i Švedskoj.

(4)

Austrija je 18. studenoga 2005. Komisiji predala nacionalni program kontrole grebeža ovaca. Komisiji su 5. siječnja 2006. dostavljene određene izmjene tog programa. Taj program, kako je izmijenjen, ispunjava potrebne kriterije određene Uredbom (EZ) br. 999/2001. Nadalje, nije vjerojatna raširenost ni prisutnost grebeža ovaca na državnom području Austrije.

(5)

Na temelju tog nacionalnog programa kontrole grebeža ovaca, Austriji bi trebalo odobriti odstupanje od programa uzgoja predviđenog Odlukom 2003/100/EZ. Nadalje, ovom je Uredbom potrebno odrediti dodatna trgovinska jamstva zahtijevana poglavljem A Priloga VIII. i poglavljem E Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(6)

Uredbom (EZ) br. 1874/2003 predviđena su određena dodatna jamstva za Dansku, Finsku i Švedsku u vezi s poljoprivrednim gospodarstvima. Međutim, ta je dodatna trgovinska jamstva potrebno izmijeniti da bi se povećala supsidijarnost tim državama članicama i Austriji, uzimajući u obzir različite epidemiološke i trgovinske situacije kao i razlike među sojevima grebeža ovaca koji su prisutni u te četiri države članice.

(7)

Stoga je iz praktičnih razloga i radi jasnoće zakonodavstva Zajednice primjereno staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 1874/2003 i zamijeniti je ovom Uredbom.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje nacionalnih programa kontrole grebeža ovaca

Ovime se odobravaju nacionalni programi kontrole grebeža ovaca, iz Priloga VIII. poglavlja A točke I. podtočke (b) Uredbe (EZ) br. 999/2001, država članica s popisa iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Dodatna jamstva u vezi s gospodarstvima

1.   Ovce i koze namijenjene državama članicama koje se nalaze na popisu iz Priloga, a podrijetlom su iz drugih država članica koje se ne nalaze na popisu iz Priloga ili iz trećih zemalja, moraju se od rođenja držati na gospodarstvima koja su najmanje sedam godina prije datuma otpreme tih životinja ispunjavala sljedeće uvjete:

(a)

nije bio potvrđen nijedan slučaj grebeža ovaca;

(b)

nisu bile primijenjene mjere iskorjenjivanja zbog pojave grebeža ovaca;

(c)

na gospodarstvu nisu bile prisutne životinje identificirane kao rizične životinje iz članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 999/2001.

2.   Ovce i koze namijenjene državama članicama koje se nalaze na popisu iz Priloga ovoj Uredbi, a podrijetlom su iz drugih država članica iz tog Priloga, morale su se držati na gospodarstvima na kojima najmanje sedam godina prije datuma otpreme tih životinja nijedna ovca ni koza nije podvrgnuta službenim ograničenjima premještanja zbog TSE-a u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 999/2001.

3.   Sjeme, zametci i jajne stanice ovaca i koza namijenjenih državama članicama koje se nalaze na popisu iz Priloga dobivaju se od životinja koje se od rođenja drže na gospodarstvima koja ispunjavaju uvjete određene:

(a)

stavkom 1., ako su podrijetlom iz drugih država članica koje nisu na popisu iz Priloga ili iz trećih zemalja; ili

(b)

stavkom 2., ako su podrijetlom iz drugih država članica koje se nalaze na popisu iz Priloga.

Članak 3.

Službena ograničenja premještanja

1.   Ovime se odobravaju službena ograničenja premještanja koja su podnijele države članice s popisa iz Priloga. Ona se primjenjuju na gospodarstva koja primaju ovce ili koze, ili sjeme, zametke i jajne stanice ovaca ili koza ako:

(a)

su životinje, sjeme, zametci i jajne stanice podrijetlom iz drugih država članica koje nisu na popisu iz Priloga ili iz trećih zemalja; i

(b)

je grebež ovaca potvrđen tijekom tri godine prije ili nakon datuma otpreme životinja, sjemena, zametaka i jajnih stanica u državi članici ili trećoj zemlji otpreme, kako je navedeno u točki (a).

2.   Službena ograničenja premještanja predviđena stavkom 1. ne primjenjuju se na slučajeve primitka ovaca ARR/ARR prionsko proteinskoga genotipa ili sjemena, zametaka i jajnih stanica životinje ARR/ARR prionsko proteinskoga genotipa.

Članak 4.

Odstupanja od zahtjeva za uspostavu programa uzgoja

U skladu s člankom 3. stavkom 1. prvom alinejom Odluke 2003/100/EZ, državama članicama s popisa iz Priloga ovoj Uredbi ovime se odobrava odstupanje od zahtjeva za uspostavu programa uzgoja kako je predviđeno člankom 2. stavkom 1. navedene Odluke.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1874/2003 stavlja se izvan snage.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 339/2006 (SL L 55, 25.2.2006., str. 5.).

(2)  SL L 41, 14.2.2003., str. 41.

(3)  SL L 275, 25.10.2003., str. 12. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1472/2004 (SL L 271, 19.8.2004., str. 26.).


PRILOG

Države članice iz članaka 1. do 4.

Danska

Austrija

Finska

Švedska


Top