EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0305

Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ Tekst značajan za EGP

OJ L 88, 4.4.2011, p. 5–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 113 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj

13/Sv. 050

HR

Službeni list Europske unije

113


32011R0305


L 088/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.03.2011.


UREDBA (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2011.

o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Pravila država članica zahtijevaju da se građevine projektiraju i izgrade tako da ne ugrožavaju sigurnost osoba, domaćih životinja ni imovine te da nisu štetne za okoliš.

(2)

Ta pravila izravno utječu na zahtjeve u vezi s građevnim proizvodima. Navedeni se zahtjevi stoga odražavaju na nacionalne norme za proizvode, nacionalna tehnička dopuštenja i druge nacionalne tehničke specifikacije i odredbe koje se odnose na građevne proizvode. Zbog njihove neusklađenosti, navedeni zahtjevi ometaju trgovinu unutar Europske unije.

(3)

Ova Uredba ne bi smjela utjecati na pravo država članica da detaljno utvrde zahtjeve koje smatraju potrebnima kako bi zajamčile zaštitu zdravlja, okoliša i radnika prilikom uporabe građevnih proizvoda.

(4)

Države članice uvele su odredbe, uključujući zahtjeve koji se ne odnose samo na sigurnost zgrada i drugih građevina, već također na zdravlje, trajnost, ekonomičnu potrošnju energije, zaštitu okoliša te na gospodarske i druge bitne aspekte od javnog interesa. Zakoni i drugi propisi ili sudska praksa u vezi s građevinama, koji su utvrđeni na razini Unije ili neke države članice, mogu utjecati na zahtjeve za građevne proizvode. S obzirom da njihov utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta može biti od velike sličnosti, takve je zakone i druge propise ili sudsku praksu za potrebe ove Uredbe primjereno uzeti u obzir kao „odredbe”.

(5)

Prema potrebi, odredbe o namijenjenoj uporabi ili uporabama građevnih proizvoda u nekoj od država članica, usmjerene na ispunjavanje temeljnih zahtjeva u vezi s građevinama, utvrđuju bitne značajke čija je svojstva potrebno objaviti. Kako bi se izbjegla prazna izjava o svojstvima, potrebno je objaviti barem jednu bitnu značajku građevnog proizvoda koja je važna za deklariranu uporabu ili uporabe.

(6)

Direktiva Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode (3) usmjerena je na uklanjanje tehničkih prepreka trgovini u području građevnih proizvoda kako bi se potaklo njihovo slobodno kretanje na unutarnjem tržištu.

(7)

Radi postizanja tog cilja, Direktivom 89/106/EEZ predviđeno je utvrđivanje usklađenih normi za građevne proizvode i dodjela europskih tehničkih dopuštenja.

(8)

Direktivu 89/106/EEZ potrebno je zamijeniti kako bi se pojednostavnio i razjasnio postojeći okvir te kako bi se unaprijedila transparentnost i učinkovitost postojećih mjera.

(9)

Ovom je Uredbom potrebno uzeti u obzir horizontalni zakonodavni okvir za trgovanje proizvodima na unutarnjem tržištu, uspostavljen Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (4) i Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (5).

(10)

Uklanjanje tehničkih prepreka u području izgradnje isključivo se može postići donošenjem usklađenih tehničkih specifikacija za potrebe ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda.

(11)

Navedene usklađene tehničke specifikacije trebale bi obuhvaćati ispitivanje, izračun i druge načine, definirane u usklađenim normama i europskim dokumentima za ocjenjivanje radi ocjenjivanja svojstava u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda.

(12)

Metode koje države članice koriste u svojim zahtjevima za građevine, kao i drugi nacionalni propisi koji se odnose na bitne značajke građevnih proizvoda, trebali bi biti u skladu s usklađenim tehničkim specifikacijama.

(13)

Prema potrebi, treba poticati uporabu razreda svojstava u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda unutar usklađenih normi, kako bi se uzele u obzir različite razine temeljnih zahtjeva u vezi s građevinama, kao i razlike u klimatskim, geološkim, geografskim i drugim uvjetima koji prevladavaju u državama članicama. Na temelju revidiranog ovlaštenja, europska normirna tijela treba ovlastiti za donošenje takvih razreda u slučajevima kada ih Komisija još nije donijela.

(14)

U slučaju kada najmeravana uporaba zahtijeva granične razine u vezi sa svim bitnim značajkama koje moraju zadovoljavati građevni proizvodi unutar država članica, navedene je vrijednosti potrebno utvrditi u usklađenim tehničkim specifikacijama.

(15)

Pri ocjenjivanju svojstava građevnog proizvoda, potrebno je voditi računa o zdravstvenim i sigurnosnim aspektima u vezi s njihovom uporabom tijekom cijelog životnog ciklusa.

(16)

Granične razine, koje je utvrdila Komisija sukladno ovoj Uredbi, trebaju predstavljati općepriznate vrijednosti za bitne značajke predmetnih građevnih proizvoda s obzirom na odredbe unutar država članica te bi se njima trebala zajamčiti visoka razina zaštite u smislu članka 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU).

(17)

Granične razine mogu biti tehničke ili regulatorne prirode te se mogu primjenjivati na pojedinu značajku ili na skup značajka.

(18)

Europski odbor za normizaciju i Europski odbor za elektrotehničku normizaciju priznati su kao nadležne organizacije za donošenje usklađenih normi u skladu s općim smjernicama o suradnju između Komisije i tih dviju organizacija, potpisanim 28. ožujka 2003. Proizvođači bi trebali koristiti navedene usklađene norme kada su upute na njih objavljene u Službenom listu Europske unije te u skladu s kriterijima utvrđenima na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa kao i pravila o uslugama informatičkog društva (6). Jednom kada je postignuta dostatna razina tehničkog i znanstvenog stručnog znanja u svim relevantnim aspektima, potrebno je pojačati učestalost pozivanja na usklađene norme za građevne proizvode, uključujući, prema potrebi, te nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo, postavljanje zahtjeva za poboljšanje tih normi pomoću ovlaštenja, na temelju postojećih europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(19)

Postupke za ocjenjivanje svojstava u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda na temelju Direktive 89/106/EEZ, koji nisu obuhvaćeni usklađenom normom, potrebno je pojednostavniti kako bi postali transparentni te kako bi se proizvođačima smanjili troškovi građevnih proizvoda.

(20)

Kako bi se proizvođačima građevnih proizvoda omogućilo sastavljanje izjave o svojstvima za građevni proizvod koji nije djelomično ni potpuno obuhvaćen usklađenom normom, potrebno je predvidjeti europsku tehničku ocjenu.

(21)

Proizvođačima građevnih proizvoda potrebno je dopustiti da zatraže izdavanje europske tehničke ocjene za svoje proizvode na temelju smjernica za europsko tehničko dopuštenje utvrđeno Direktivom 89/106/EEZ. Zbog toga je potrebno zajamčiti pravo na uporabu tih smjernica kao europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(22)

Sastavljanje nacrta europskih dokumenata za ocjenjivanje i izdavanje europskih tehničkih ocjena potrebno je povjeriti tijelima za tehničko ocjenjivanje (dalje u tekstu „TAB-ovi”) koje imenuju države članice. Kako bi se zajamčilo da TAB-ovi imaju potrebnu nadležnost za izvršavanje navedenih zadaća, zahtjeve za njihovo imenovanje je potrebno utvrditi na razini Unije.

(23)

TAB-ovi bi trebali tvoriti organizaciju (dalje u tekstu „organizacija TAB-ova”), koju bi, prema potrebi, financijski podupirala Unija, u svrhu usklađivanja postupaka za donošenje nacrta europskih dokumenata za ocjenjivanje te radi izdavanja europskih tehničkih ocjena, čime bi se osigurala transparentnost i potrebna tajnost navedenih postupaka.

(24)

Osim u slučajevima opisanima u ovoj Uredbi, stavljanje na tržište građevnog proizvoda koji je obuhvaćen usklađenim normama ili za koji je izdana europska tehnička ocjena, trebalo bi biti popraćeno izjavom o svojstvima u vezi s bitnim značajkama građevnog proizvoda u skladu s odgovarajućim usklađenim tehničkim specifikacijama.

(25)

Prema potrebi, uz izjavu o svojstvima potrebno je priložiti informaciju o udjelu opasnih tvari u građevnom proizvodu kako bi se unaprijedile mogućnosti održive gradnje te kako bi se pojednostavnio razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda. Takvu je informaciju potrebno osigurati ne dovodeći u pitanje obveze, posebno u vezi s označivanjem, utvrđene u drugim instrumentima prava Unije koji se primjenjuju na opasne tvari te ju je potrebno staviti na raspolaganje u isto vrijeme i u istom obliku kao i izjavu o svojstvima kako bi bila dostupna svim potencijalnim korisnicima građevnih proizvoda. Informacija o sadržaju opasnih tvari početno bi trebala biti ograničena na tvari navedene u članku 31. i 33. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (7). Međutim, potrebno je dodatno istražiti posebnu potrebu za informacijom o udjelu opasnih tvari u građevnim proizvodima radi upotpunjavanja cijelog niza tvari obuhvaćenih u svrhu osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika koji rabe građevne proizvode i samih korisnika građevina, uključujući zahtjeve za recikliranjem i/ili ponovnom uporabom dijelova ili materijala. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje pravo država članica i njihove obveze sukladno drugim instrumentima prava Unije koji se mogu primjenjivati na opasne tvari, a posebno Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (8), Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (9), Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu (10) i Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (11).

(26)

Potrebno je omogućiti numeriranje izjave o svojstvima u skladu s referentnim brojem vrste pripravka.

(27)

Potrebno je predvidjeti pojednostavljene postupke sastavljanja izjava o svojstvima kako bi se uklonio financijski teret poduzećima, a posebno malih i srednjih poduzeća (SME).

(28)

Kako bi se zajamčila točnost i pouzdanost izjave o svojstvima, svojstvo građevnog proizvoda potrebno je ocijeniti, a proizvodnju u tvornici nadzirati u skladu s odgovarajućim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda. Moguće je odabrati nekoliko sustava za primjenu kod odabranoga građevnog proizvoda, kako bi se u obzir uzela posebna veza nekih njegovih bitnih značajka i temeljnih zahtjeva za građevine.

(29)

S obzirom na specifičnost građevnih proizvoda i posebnu usredotočenost sustava za njihovo ocjenjivanje, postupci ocjene sukladnosti navedeni u Odluci br. 768/2008/EZ i moduli utvrđeni u toj Odluci nisu prikladni. Stoga je potrebno utvrditi posebne metode ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda.

(30)

Zbog razlika u značenju oznake CE za građevne proizvode, prilikom usporedbe s glavnim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 765/2008, potrebno je utvrditi posebne odredbe kako bi se zajamčila jasnoća obveze stavljanja oznake CE na građevne proizvode i njezine posljedice.

(31)

Kada proizvođač postavlja oznaku CE ili da postaviti takvu oznaku na građevni proizvod, također bi morao naznačiti da preuzima odgovornost za sukladnost tog proizvoda s njegovim navedenim svojstvom.

(32)

Oznaku CE je potrebno postaviti na sve građevne proizvode za koje je proizvođač sastavio izjavu o svojstvima u skladu s ovom Uredbom. Ako izjava o svojstvima nije sastavljena, oznaka CE ne smije se staviti na proizvod.

(33)

Oznaka CE bi trebala biti jedina oznaka sukladnosti građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenosti s primjenjivim zahtjevima koji se odnose na usklađeno zakonodavstvo Unije. Međutim, dopušteno je koristiti i druge oznake, pod uvjetom da one pomažu unapređenju zaštite korisnika građevnih proizvoda te da nisu obuhvaćene postojećim usklađenim zakonodavstvom Unije.

(34)

Kako bi se izbjeglo nepotrebno testiranje građevnih proizvoda čija su svojstva već dostatno dokazana stalnim ispitnim rezultatima ili drugim postojećim podacima, proizvođaču je potrebno dopustiti, pod uvjetima utvrđenima u usklađenim tehničkim specifikacijama ili odlukom Komisije, da objavljuje određenu razinu ili razred svojstava bez testiranja ili bez daljnjeg testiranja.

(35)

Kako bi se izbjeglo ponavljanje već ranije provedenih testova, proizvođaču građevnog proizvoda potrebno je dopustiti da koristi rezultate testova koje je dobila treća strana.

(36)

Potrebno je definirati uvjete za uporabu pojednostavljenih postupaka ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda, kako bi se smanjili, što je više moguće, troškovi njihovog stavljanja na tržište, bez snižavanja razine sigurnosti. Proizvođači koji koriste takve pojednostavljene postupke moraju prikladno dokazati da su ispunili navedene uvjete.

(37)

Kako bi se pojačao utjecaj mjera tržišnog nadzora, svi pojednostavljeni postupci ocjenjivanja svojstava građevnog materijala navedeni u ovoj Uredbi trebali bi se primjenjivati samo na fizičke ili pravne osobe koje same izrađuju proizvode koje stavljaju na tržište.

(38)

Kako bi se mikropoduzeću dodatno smanjili troškovi stavljanja na tržište građevnih proizvoda koje su sami proizveli, potrebno je predvidjeti pojednostavljene postupke za ocjenjivanje svojstava u slučajevima kada dotični proizvodi ne podrazumijevaju značajnu zabrinutost za sigurnost, dok su istodobno u skladu s primjenjivim zahtjevima, bez obzira na izvor tih zahtjeva. Poduzeća koja primjenjuju te pojednostavljene postupke bi trebala, povrh toga, dokazati da se mogu kvalificirati kao mikropoduzeća. Nadalje, obvezni su slijediti primjenjive postupke za provjeru stalnosti svojstava navedenih u usklađenim tehničkim specifikacijama za njihove proizvode.

(39)

Za pojedinačno osmišljene i proizvedene građevne proizvode, proizvođaču je potrebno dopustiti da prilikom ocjenjivanja svojstava koristi pojednostavljene postupke, u slučajevima kada može dokazati da je proizvod koji je stavljen na tržište u skladu s primjenjivim zahtjevima.

(40)

Okvir za tumačenje definicije „izvan serijskog procesa”, koji se primjenjuje na različite građevne proizvode obuhvaćene ovom Uredbom, donosi Komisija uz savjetovanje sa Stalnim odborom za graditeljstvo.

(41)

Svi gospodarski subjekti koji posreduju unutar opskrbnog lanca i distribucijskog lanca moraju poduzeti prikladne mjere kako bi zajamčili da na tržište stavljaju ili čine dostupnima samo one građevne proizvode koji su u skladu sa zahtjevima ove Uredbe, a čiji je cilj zajamčiti svojstva građevnih proizvoda i ispuniti temeljne zahtjeve u vezi s građevinama. Posebice, uvoznici i distributeri građevnih proizvoda trebali bi biti svjesni bitnih značajka za koje postoje odredbe na tržištu Unije te posebnih zahtjeva unutar država članica u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine, te bi navedeno znanje trebali koristiti prilikom svojih trgovačkih transakcija.

(42)

Bitno je zajamčiti dostupnost nacionalnih tehničkih pravila kako bi poduzeća, a posebno mala i srednja poduzeća, mogla prikupiti pouzdane i točne informacije o zakonu koji je na snazi unutar određene države članice u kojoj svoje proizvode namjeravaju staviti na tržište ili ih staviti na raspolaganje na tržištu. Stoga bi, u tu svrhu, države članice trebale imenovati kontaktne točke za građevne proizvode. Pored zadataka navedenih u članku 10. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka povezanih s primjenom određenih nacionalnih tehničkih pravila za proizvode koji se zakonito prodaju u drugoj državi članici (12), kontaktne točke za građevne proizvode trebale bi pružiti informaciju o pravilima koja se primjenjuju na ugradnju, sklapanje ili montažu određene vrste građevnog proizvoda.

(43)

Kako bi se olakšalo slobodno kretanje roba, kontaktne točke za građevne proizvode trebale bi omogućiti, bez plaćanja, informacije o odredbama usmjerenima na ispunjavanje temeljnih zahtjeva u vezi s građevinama, a koji se primjenjuju na najmeravanu uporabu svakoga građevnog proizvoda na području svake države članice. Kontaktne točke za građevne proizvode također mogu osigurati gospodarskim subjektima dodatne informacije ili opažanja. Za dodatnu informaciju, kontaktnim točkama za građevne proizvode trebalo bi biti dopušteno da naplaćuju naknade koje su razmjerne troškovima prikupljanja takvih informacija ili promatranja. Nadalje, države članice bi kontaktnim točkama za građevne proizvode trebale osigurati dodjelu dostatnih sredstava.

(44)

S obzirom da osnivanje kontaktnih točaka za građevne proizvode ne bi trebalo utjecati na dodjelu funkcija nadležnim vlastima unutar regulatornih sustava država članica, državama članicama potrebno je omogućiti uspostavljanje kontaktnih točaka za građevne proizvode u skladu s regionalnim ili lokalnim nadležnim službama. Države članice trebale bi moći povjeriti ulogu kontaktnih točaka za građevne proizvode već postojećim kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s drugim instrumentima Unije, kako bi se spriječilo nepotrebno širenje kontaktnih točaka te kako bi se pojednostavnili upravni postupci. Kako ne bi došlo do povećanja upravnih troškova za poduzeća i nadležne vlasti, države bi članice također trebale moći povjeriti ulogu kontaktnih točaka za građevne proizvode ne samo postojećim službama unutar javne uprave, već i nacionalnim središtima SOLVIT-a, gospodarskim komorama, profesionalnim organizacijama i privatnim tijelima.

(45)

Kontaktne točke za građevne proizvode trebale bi moći obavljati svoje funkcije na način da se izbjegavaju sukobi interesa, a posebno u vezi s postupcima dobivanja oznake CE.

(46)

Za potrebe jamčenja istovjetnog i dosljednog provođenja usklađenog zakonodavstva Unije, učinkoviti nadzor nad tržištem trebale bi obavljati države članice. Uredbom (EZ) br. 765/2008 predviđeni su osnovni uvjeti funkcioniranja takvog nadzora nad tržištem, posebno za programe, financiranje i kazne.

(47)

Odgovornost država članica za sigurnost, zdravlje i druga pitanja obuhvaćena temeljnim zahtjevima za građevine na njihovom području trebale bi biti prepoznate u zaštitnoj odredbi kojom se jamče odgovarajuće zaštitne mjere.

(48)

S obzirom da je u cijeloj Uniji potrebno zajamčiti jedinstvenu razinu svojstava tijela koja provode ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih predmeta, te s obzirom da bi sva takva tijela trebala izvršavati svoje zadaće na istoj razini i pod istim uvjetima pravednog tržišnog natjecanja, potrebno je utvrditi zahtjeve za navedena tijela koja žele biti prijavljena u smislu ove Uredbe. Potrebno je predvidjeti raspoloživost odgovarajuće informacije o takvim tijelima i njihov nadzor.

(49)

Kako bi se zajamčila usklađena razina kvalitete prilikom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, također je potrebno utvrditi zahtjeve koji bi se primjenjivali na vlasti odgovorne za prijavljivanje Komisiji i drugim državama članicama onih tijela koja provode navedene zadaće.

(50)

U skladu s člankom 291. UFEU-a, pravila i opća načela nadzora kojim države članice kontroliraju Komisijino vršenje provedbenih ovlasti, potrebno je unaprijed utvrditi putem uredbe donesene u skladu s uobičajenim zakonodavnim postupkom. U očekivanju donošenja te nove Uredbe, nastavlja se primjenjivati Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (13), uz iznimku regulatornog postupka s kontrolom, koji se više ne primjenjuje.

(51)

U svrhu postizanja ciljeva ove Uredbe, Komisiju je potrebno ovlastiti da donese određene delegirane akte u skladu s člankom 290. UFEU-a. Od posebne je važnosti da Komisija prevede prikladna savjetovanja tijekom svojih pripremnih radova, uključujući savjetovanja na stručnoj razini.

(52)

Komisiju je potrebno posebno ovlastiti da donese delegirane akte u kojima su opisani uvjeti uporabe web stranica kako bi se izjava o svojstvima mogla staviti na raspolaganje.

(53)

S obzirom da je potrebno određeno razdoblje kako bi se zajamčilo uspostavljanje okvira za pravilno funkcioniranje ove Uredbe, potrebno je odgoditi njezinu primjenu uz iznimku odredaba koje se odnose na imenovanje TAB-ova, nadležnih tijela koja podnose prijavu i prijavljenih tijela, osnivanje organizacije TAB-ova i osnivanje Stalnog odbora za graditeljstvo.

(54)

Komisija i države članice trebale bi, u suradnji s akterima, pokrenuti medijske kampanje kako bi građevinski sektor, a posebno gospodarske subjekte i korisnike građevnih proizvoda, informirale o uspostavi zajedničkog tehničkog jezika, podjeli odgovornosti među pojedinim gospodarskim subjektima i korisnicima, stavljanju oznake CE na građevne proizvode, reviziji temeljnih zahtjeva za građevine te o sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

(55)

Temeljni zahtjevi za građevine u vezi s održivom uporabom prirodnih izvora posebno bi trebali uzeti u obzir mogućnost reciklabilnosti građevina, njihovih materijala i dijelova nakon rušenja, trajnost građevina i uporabu sirovina i sekundarnih materijala u građevinama, a koji su u skladu s okolišem.

(56)

Kako bi se ocijenila održiva uporaba izvora i utjecaj koji građevine imaju na okoliš, potrebno je koristiti, kada su dostupne, deklaracije ekološkog proizvoda.

(57)

Gdje je god to moguće, potrebno je propisati ujednačene europske metode za utvrđivanje sukladnosti s temeljnim zahtjevima navedenima u Prilogu I.

(58)

S obzirom da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, a posebno postizanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta građevnih proizvoda uporabom usklađenih tehničkih specifikacija kojima se iskazuju svojstva građevina, već ih je, zbog njezinih razmjera i učinaka moguće bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom razmjernosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda utvrđivanjem usklađenih pravila o načinu izražavanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke i uporabu oznake CE na navedenim proizvodima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„građevni proizvod” znači svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište radi stalne ugradnje u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju učinak na svojstva građevine s obzirom na temeljne zahtjeve za građevinu;

2.

„sklop” znači građevni proizvod koji je na tržište stavio pojedini proizvođač kao skup od najmanje dva odvojena dijela koje treba postaviti zajedno da bi se ugradili u građevinu;

3.

„građevina” znači zgrada i inženjerska građevina;

4.

„bitne značajke” znači one značajke građevnog proizvoda koje se odnose na temeljne zahtjeve za građevinu;

5.

„svojstvo građevnog proizvoda” znači svojstvo koje se odnosi na odgovarajuće bitne značajke, iskazane razinom, razredom ili opisno;

6.

„razina” znači rezultat ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koja se odnose na njegove bitne značajke iskazane brojčanom vrijednošću;

7.

„razred” znači raspon razina svojstava građevnog proizvoda, razgraničen minimalnom i maksimalnom vrijednošću;

8.

„granična razina” znači minimalna ili maksimalna razina bitne značajke građevnog proizvoda;

9.

„vrsta proizvoda” znači skup reprezentativnih razina ili razreda svojstava građevnog proizvoda, koji se odnosi na njegove bitne značajke, proizvedenog uporabom danih kombinacija sirovina ili drugih elemenata u nekom određenom proizvodnom procesu;

10.

„usklađene tehničke specifikacije” znači usklađene norme i europski dokumenti za ocjenjivanje;

11.

„usklađena norma” znači norma koju je donijelo jedno od europskih normirnih tijela popisanih u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ na temelju zahtjeva koji je izdala Komisija u skladu s člankom 6. te Direktive;

12.

„europski dokument za ocjenjivanje” znači dokument koji je donijela organizacija TAB-ova (Tijela za tehničko ocjenjivanje) u svrhu izdavanja europskih tehničkih ocjena;

13.

„europska tehnička ocjena” znači dokumentirana ocjena svojstava građevnog proizvoda koja se odnosi na bitne značajke u skladu s odgovarajućim europskim dokumentom za ocjenjivanje;

14.

„namjeravana uporaba” znači najmjeravana uporaba građevnog proizvoda, kako je određeno u primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji;

15.

„specifična tehnička dokumentacija” znači dokumentacija kojom se dokazuje da su metode u okviru primjenjivog sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava zamijenjene drugim metodama, uz uvjet istovrijednosti rezultata dobivenih tim drugim metodama s rezultatima dobivenima ispitnim metodama iz odgovarajuće usklađene norme;

16.

„stavljanje na raspolaganje na tržište” znači svaka isporuka građevnog proizvoda za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

17.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje građevnog proizvoda na tržište Unije;

18.

„gospodarski subjekt” znači proizvođač, uvoznik, distributer ili ovlašteni predstavnik;

19.

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi građevni proizvod ili koja je takav proizvod osmislila ili proizvela i trguje tim proizvodom pod svojim imenom ili žigom;

20.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, koja nije proizvođač ili uvoznik, koja je građevni proizvod stavila na raspolaganje na tržište;

21.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja građevni proizvod iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

22.

„ovlašteni predstavnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja je dobila pisano ovlaštenje od proizvođača da s posebnim zadacima djeluje u njegovo ime;

23.

„povlačenje” znači svaka mjera u opskrbnom lancu kojoj je cilj spriječiti stavljanje na raspolaganje građevnog proizvoda na tržište;

24.

„opoziv” znači svaka mjera kojoj je cilj postići povrat građevnog proizvoda koji je krajnjem korisniku već stavljen na raspolaganje;

25.

„ovlašćivanje” ima značenje koje joj je dodijeljeno Uredbom (EZ) br. 765/2008;

26.

„kontrola tvorničke proizvodnje” znači dokumentirana, stalna i unutarnja kontrola proizvodnje u tvornici, u skladu s odgovarajućim usklađenim tehničkim specifikacijama;

27.

„mikropoduzeće” znači mikropoduzeće kako je definirano Preporukom Komisije od 6. svibnja 2003. u vezi s definiranjem mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća (14);

28.

„životni ciklus” znači uzastopne i međusobno povezane faze vijeka građevnog proizvoda, od dobave sirovina ili stvaranja iz prirodnih izvora do trenutka njegovog konačnog odlaganja.

Članak 3.

Temeljni zahtjevi za građevine i bitne značajke građevnih proizvoda

1.   Temeljni zahtjevi za građevine utvrđeni u Prilogu I. tvore temelj za pripremu normizacijskih ovlaštenja i usklađenih tehničkih specifikacija.

2.   Bitne značajke građevnih proizvoda propisuju se u usklađenim tehničkim specifikacijama u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine.

3.   Za posebne skupine građevnih proizvoda obuhvaćene usklađenom normom, Komisija utvrđuje, prema potrebi i u vezi s njihovom najmeravanom uporabom kako je definirano u usklađenim normama, pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 60., one bitne značajke za koje proizvođač objavljuje svojstva proizvoda u trenutku njegovog stavljanja na tržište.

Komisija utvrđuje, prema potrebi, pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 60., granične razine za svojstva u vezi s bitnim značajkama koje je potrebno objaviti.

POGLAVLJE II.

IZJAVA O SVOJSTVIMA I OZNAKA CE

Članak 4.

Izjava o svojstvima

1.   U slučaju kada je građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana, proizvođač sastavlja izjavu o svojstvima u slučaju kada takav proizvod stavlja na tržište.

2.   U slučaju kada je građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana, podaci o njegovim svojstvima, u bilo kojem obliku, u vezi s bitnim značajkama definiranima u primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji, smiju se pružiti samo ako su uključeni i pobliže naznačeni u izjavi o svojstvima, osim u slučaju kada, sukladno članku 5., izjava o svojstvima nije sastavljena.

3.   Sastavljanjem izjave o svojstvima, proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s takvim objavljenim svojstvima. U nedostatku objektivnih naznaka koje bi dokazale suprotno, države članice obvezne su prihvatiti izjavu o svojstvima koju je proizvođač sastavio kao točnu i pouzdanu.

Članak 5.

Odstupanja od sastavljanja izjave o svojstvima

Odstupajući od članka 4. stavka 1. i u nedostatku odredaba Unije ili nacionalnih odredbi koje zahtijevaju izjavu o bitnim značajkama u slučaju kada su građevni proizvodi namijenjeni uporabi, proizvođač se smije suzdržati od sastavljanja izjave o svojstvima kada se građevni proizvod obuhvaćen usklađenim normama stavlja na tržište, ako je:

(a)

građevni proizvod proizveden pojedinačno ili prema narudžbi u izvanserijskom procesu kao odgovor na posebnu narudžbu, i ako ga je proizvođač, koji je odgovoran za sigurnu ugradnju proizvoda u građevinu, ugradio u pojedinačno prepoznatljivu građevinu u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima, pri čemu su za izgradnju odgovorne osobe, koje su u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima odgovorne za sigurnu izgradnju građevina; ili

(b)

građevni proizvod proizveden na gradilištu kako bi bio ugrađen u pojedinačnu građevinu u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima, pri čemu su za proizvodnju odgovorne osobe, koje su u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima odgovorne za sigurnu izgradnju građevina; ili

(c)

građevni proizvod proizveden na tradicionalan način ili na način koji je primjeren očuvanju baštine te u sklopu neindustrijskog procesa zbog odgovarajuće obnove službeno zaštićene građevine kao dijela izgrađenog okoliša ili njihove posebne arhitektonske ili povijesne vrijednosti, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima.

Članak 6.

Sadržaj izjave o svojstvima

1.   Izjavom o svojstvima izražava se svojstvo građevnih proizvoda u vezi s bitnim značajkama tih proizvoda u skladu s relevantnim usklađenim tehničkim specifikacijama.

2.   Izjava o svojstvima posebno mora sadržavati sljedeće podatke:

(a)

uputu na vrstu proizvoda za koji je izjava o svojstvima sastavljena;

(b)

sustav ili sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.;

(c)

referentni broj i datum izdavanja usklađene norme ili europske tehničke ocjene koji se koristi prilikom ocjenjivanja svake bitne značajke;

(d)

prema potrebi, referentni broj upotrijebljene specifične tehničke dokumentacije i zahtjeve za koje proizvođač tvrdi da su u skladu s proizvodom.

3.   Nadalje, izjava o svojstvima također sadrži:

(a)

najmeravanu uporabu ili uporabe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama;

(b)

popis bitnih značajka, kako je utvrđeno u usklađenim tehničkim specifikacijama za objavljenu najmeravanu uporabu ili uporabe;

(c)

svojstvo barem jedne bitne značajke građevnog proizvoda koja je relevantna za objavljenu najmeravanu uporabu ili uporabe;

(d)

prema potrebi, svojstvo građevnog proizvoda, izraženo razinama, razredima ili opisno, prema potrebi temeljeno na izračunu u vezi s njegovim bitnim značajkama utvrđenima u skladu s člankom 3. stavkom 3.;

(e)

svojstvo bitnih značajka građevnog proizvoda koje se odnose na najmeravanu uporabu ili uporabe, uzimajući u obzir odredbe o najmeravanoj uporabi ili uporabama, u slučaju kada proizvođač namjerava proizvod staviti na raspolaganje na tržištu;

(f)

za navedene bitne značajke za koja nisu objavljena svojstva, slova „NPD” - bez utvrđenog svojstva (engl. No Performance Determined);

(g)

u slučaju kada je za taj proizvod izdana europska tehnička ocjena, svojstvo građevnog proizvoda izraženo razinama, razredima ili opisno, u vezi sa svim bitnim značajkama sadržanima u odgovarajućoj europskoj tehničkoj ocjeni.

4.   Izjavu o svojstvima potrebno je sastaviti koristeći model utvrđen u Prilogu III.

5.   Podatak naveden u članku 31. ili, ovisno o slučaju, u članku 33. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, potrebno je navesti zajedno s izjavom o svojstvima.

Članak 7.

Dostava izjave o svojstvima

1.   Presliku izjave o svojstvima za svaki zasebni proizvod koji je stavljen na raspolaganje na tržištu potrebno je dostaviti u papirnatom obliku ili elektroničkim putem.

Međutim, u slučaju kada je serija istog proizvoda dostavljena jednom korisniku, uz nju se može priložiti pojedinačna preslika izjave o svojstvima u papirnatom obliku ili elektroničkim putem.

2.   Papirnata preslika izjave o svojstvima dostavlja se primatelju na zahtjev.

3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., preslika izjave o svojstvima također može biti dostupna na web stranici u skladu s uvjetima koje Komisija utvrđuje pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 60. Takvim se uvjetima mora, inter alia, zajamčiti da izjava o svojstvima ostaje dostupna najmanje tijekom razdoblja utvrđenog člankom 11. stavkom 2.

4.   Izjavu o svojstvima potrebno je dostaviti na jeziku ili jezicima koje zatraži država članica u kojoj je proizvod stavljen na raspolaganje.

Članak 8.

Opća načela i uporaba oznake CE

1.   Na oznaku CE primjenjuju se opća načela utvrđena u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Oznaka CE postavlja se na one građevne proizvode za koje je proizvođač sastavio izjavu o svojstvima sukladno članku 4. i 6.

Ako proizvođač nije sastavio izjavu o svojstvima sukladno članku 4. i 6., oznaka CE ne smije se postaviti.

Ako proizvođač postavi ili kada je za proizvođača postavljena oznaka CE, tada on naznačuje da preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s objavljenim svojstvom, kao i za sukladnost sa svim primjenjivim zahtjevima propisanima u ovoj Uredbi i u drugom relevantnom usklađenom zakonodavstvu Unije kojim se predviđa njezino postavljanje.

Pravila postavljanja oznake CE predviđena drugim relevantnim usklađenim zakonodavstvom Unije primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ovaj stavak.

3.   Za svaki građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom ili za koji je izdana europska tehnička ocjena, oznaka CE predstavlja jedinu oznaku kojom se potvrđuje sukladnost građevnog proizvoda s objavljenim svojstvom u vezi s bitnim značajkama obuhvaćenima tom usklađenom normom ili europskom tehničkom ocjenom.

S tim u vezi, države članice ne uvode u nacionalne mjere nikakva upućivanja na oznake kojima se potvrđuje sukladnost s objavljenim svojstvima u vezi s bitnim značajkama obuhvaćenima usklađenom normom, osim oznaka CE, ili navedena upućivanja moraju povući.

4.   Država članica ne zabranjuje niti sprečava, unutar svojeg područja ili na području pod njezinom odgovornošću, stavljanje na raspolaganje na tržište ili uporabu građevnih proizvoda koji nose oznaku CE, ako objavljena svojstva odgovaraju zahtjevima za takvu uporabu u navedenoj državi članici.

5.   Država članica jamči da uporabu građevnog proizvoda koji nosi oznaku CE neće omesti pravila ili uvjeti koje nametnu javna tijela ili privatna tijela koja djeluju kao javna poduzeća ili koja djeluju kao javna tijela na temelju monopolskog položaja ili na temelju javnog ovlaštenja, u slučaju kada objavljena svojstva odgovaraju zahtjevima takve uporabe u navedenoj državi članici.

6.   Metode koje države članice koriste u svojim zahtjevima za građevine proizvode, te u svojim nacionalnim propisima u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda moraju biti u skladu s usklađenim normama.

Članak 9.

Pravila i uvjeti postavljanja oznake CE

1.   Oznaku CE potrebno je postaviti na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način na građevni proizvod ili etiketu pričvršćenu na njega. U slučaju kada gore navedeno zbog prirode proizvoda nije moguće ili nije opravdano, oznaka se postavlja na ambalažu ili na popratne dokumente.

2.   Oznaka CE popraćena je s najmanje dvije posljednje znamenke godine u kojoj je prvi put bila postavljena, imenom i registriranom adresom proizvođača ili identifikacijskom oznakom kojom se jednostavno i bez ikakve dvojbe omogućuje identifikacija imena i adrese proizvođača, jedinstvenom identifikacijskom oznakom vrste proizvoda, referentnim brojem izjave o svojstvima, razinom ili razredom objavljenog svojstva, uputom na usklađenu tehničku specifikaciju koja se primjenjuje, identifikacijskim brojem prijavljenog tijela i, ako je to primjenjivo, najmeravanom uporabom kako je propisano usklađenom tehničkom specifikacijom koja se primjenjuje.

3.   Oznaka CE postavlja se prije nego što je građevni proizvod stavljen na tržište. Može biti popraćena grafičkom ili bilo kojom drugom oznakom kojom je jasno označen poseban rizik ili uporaba.

Članak 10.

Kontaktne točke za građevne proizvode

1.   Države članice određuju kontaktne točke za građevne proizvode sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 764/2008.

2.   Članak 10. i 11. Uredbe (EZ) 764/2008 se primjenjuje na kontaktne točke za građevne proizvode.

3.   U vezi sa zadacima definiranima u članku 10. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 764/2008, svaka država članica jamči da kontaktne točke za građevne proizvode pružaju podatke, uporabom transparentnih i lako razumljivih izraza, o odredbama unutar svog državnog područja, s ciljem ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevine, koji se primjenjuju na najmeravanu uporabu svakoga građevnog proizvoda, kako je navedeno u članku 6. stavku 3. točki (e) ove Uredbe.

4.   Kontaktne točke za građevne proizvode obavljaju svoje funkcije na način kojim se izbjegavaju sukobi interesa, posebno u vezi s postupcima dobivanja oznake CE.

POGLAVLJE III.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 11.

Obveze proizvođača

1.   Proizvođači sastavljaju izjavu o svojstvima u skladu s člancima 4. i 6. te postavljaju oznaku CE u skladu s člancima 8. i 9.

Proizvođači na temelju izjave o svojstvima izrađuju tehničku dokumentaciju u kojoj opisuju sve bitne elemente u vezi s traženim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

2.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i izjavu o svojstvima tijekom 10 godina nakon što je građevni proizvod stavljen na tržište.

Prema potrebi, Komisija može pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 60. izmijeniti navedeno razdoblje za porodice građevnih proizvoda na temelju očekivanog vijeka trajanja ili uloge koju građevni proizvod ima u građevini.

3.   Proizvođači jamče da su uspostavljeni postupci kojima se jamči da serijska proizvodnja zadržava objavljeno svojstvo. Izmjene u vrsti proizvoda te u primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama prikladno se uzimaju u obzir.

Proizvođači su obvezni, u slučaju kada to smatraju prikladnim s obzirom na jamstvo točnosti, pouzdanosti i stalnosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda, provesti ispitivanje uzoraka građevnih proizvoda stavljenih na tržište ili stavljenih na raspolaganje na tržištu, istražiti i, prema potrebi, voditi registar pritužbi, registar nesukladnih građevnih proizvoda i povučenih proizvoda, i obavijestiti distributere o svakom takvom opažanju.

4.   Proizvođači jamče da njihovi građevni proizvodi nose oznaku vrste proizvoda, kontrolni ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje njihova identifikacija ili, u slučaju kada veličina ili priroda proizvoda to ne dopuštaju, da su zahtijevani podaci navedeni na ambalaži ili u dokumentu koji je priložen uz građevni proizvod.

5.   Proizvođači naznačuju na građevnom proizvodu ili, kada to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u pratećem dokumentu, svoje ime, registrirani trgovački naziv ili žig te svoju adresu za kontakt. U adresi mora biti naznačeno jedinstveno mjesto na kojem je moguće kontaktirati proizvođača.

6.   Prilikom stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu, proizvođači jamče da su uz proizvod priložene upute i sigurnosne obavijesti na jeziku koji odredi dotična država članica, a koji je lako razumljiv korisnicima.

7.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da građevni proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s izjavom o svojstvima ili nije u skladu s ostalim primjenjivim zahtjevima ove Uredbe, moraju odmah poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kako bi navedeni proizvod uskladili ili ga, prema potrebi, povukli ili opozvali. Nadalje, u slučaju kada navedeni proizvod predstavlja rizik, proizvođači odmah o tome obavješćuju nadležna državna tijela one države članice u kojoj su u tu svrhu navedeni proizvod učinili dostupnim, te istodobno predočuju detalje, posebno, o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Proizvođači dostavljaju, na obrazloženi zahtjev nadležnih državnih tijela, sve podatke i dokumentaciju kojima dokazuju sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i njegovu sukladnost s drugim primjenjivim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv. Obvezni su surađivati s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj aktivnosti koja je poduzeta kako bi se uklonili svi rizici koje predstavljaju građevni proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 12.

Ovlašteni predstavnici

1.   Proizvođač može imenovati ovlaštenog predstavnika pisanim ovlaštenjem.

Izrada tehničke dokumentacije ne tvori dio ovlaštenja ovlaštenog predstavnika.

2.   Ovlašteni predstavnik obavlja zadatke pobliže označene u ovlaštenju. Ovlaštenom predstavniku ovlaštenjem je dopušteno da obavlja barem sljedeće zadatke:

(a)

stavljati izjavu o svojstvima i tehničku dokumentaciju na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima tijekom razdoblja navedenog u članku 11. stavku 2.;

(b)

osim obrazloženog zahtjeva nadležnog državnog tijela, dostavljati navedenom tijelu sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenosti s drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi;

(c)

surađivati s nadležnim državnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj aktivnosti poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju građevni proizvodi obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog predstavnika.

Članak 13.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište Unije smo one građevne proizvode koji su u skladu s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe.

2.   Prije stavljanja građevnog proizvoda na tržište, uvoznici jamče da je proizvođač izvršio ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava. Obvezni su zajamčiti da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju navedenu u drugom podstavku članka 11. stavka 1. i izjavu o svojstvima u skladu s člancima 4. i 6. Također su obvezni zajamčiti da proizvod, prema potrebi, nosi oznaku CE, da je uz njega priložena potrebna dokumentacija te da je proizvođač ispunio zahtjeve navedene u članku 11. stavku 4. i 5.

U slučaju kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod nije u skladu s izjavom o svojstvima ili da nije usklađen s drugim primjenjivim zahtjevima ove Uredbe, uvoznik ne stavlja građevni proizvod na tržište sve dok nije postao sukladan s priloženom izjavom o svojstvima te dok nije u skladu s drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi ili dok izjava o sukladnosti nije ispravljena. Nadalje, u slučaju kada građevni proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za tržišni nadzor.

3.   Uvoznici navode na građevnom proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u popratnom dokumentu, svoje ime, registrirani trgovački naziv ili žig te svoju adresu za kontakt.

4.   Uvoznici jamče da su, prilikom stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu, uz proizvod priložene upute i sigurnosne obavijesti na jeziku koji odredi država članica na koju se navedeno odnosi, a koji je lako razumljiv korisnicima.

5.   Uvoznici jamče da, dok je građevni proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s izjavom o svojstvima, kao ni sukladnost s drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi.

6.   Uvoznici provode, kada to smatraju potrebnim radi jamčenja točnosti, pouzdanosti i stalnosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda, testiranje uzoraka građevnih proizvoda stavljenih na tržište ili stavljenih na raspolaganje na tržištu, istražiti i, prema potrebi, vode registar žalbi i registar nesukladnih ili povučenih proizvoda, te obavješćuju distributere o svakom takvom opažanju.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da građevni proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s izjavom o svojstvima ili drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi, odmah poduzimaju odgovarajuće korektivne mjere kako bi navedeni proizvod doveli u sukladnost ili ga, prema potrebi, povukli ili opozvali. Nadalje, u slučaju kada navedeni proizvod predstavlja rizik, uvoznici odmah o tome obavješćuju nadležna državna tijela države članice u kojoj su u tu svrhu navedeni građevni proizvod učinili dostupnim, te istodobno predočuju detalje, posebno, o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici stavljaju raspolaganje tijelima za tržišni nadzor, za razdoblje navedeno u članku 11. stavku 2., presliku izjave o svojstvima te jamče da je tehnička dokumentacija stavljena na raspolaganje tim tijelima, na njihov zahtjev.

9.   Uvoznici nadležnom državnom tijelu, na temelju njegovog obrazloženog zahtjeva, dostavljaju sve podatke i dokumentaciju potrebne kako bi se dokazala sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima te njegova sukladnost s drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi, na jeziku koje to tijelo lako razumije. Oni surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj aktivnosti koja je poduzeta kako bi se uklonili svi rizici koje predstavljaju građevni proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 14.

Obveze distributera

1.   Prilikom stavljanja građevnog materijala na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

2.   Prije stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu, distributeri jamče da proizvod, prema potrebi, nosi oznaku CE te da su uz njega priloženi dokumenti koji su uvjetovani na temelju ove Uredbe te upute i sigurnosni podaci na jeziku koji odredi država članica na koju se navedeno odnosi, a koji je lako razumljiv korisnicima. Distributeri također jamče da su proizvođač i uvoznik poštovali sve zahtjeve utvrđene u članku 11. stavku 4. i 5. i članku 13. stavku 3.

U slučaju kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod nije u skladu s izjavom o svojstvima ili drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi, distributer proizvod ne stavlja na raspolaganje na tržište sve dok isti nije u skladu s priloženom izjavom o svojstvima te dok nije sukladan drugim primjenjivim zahtjevima propisanima ovom Uredbom ili dok izjava o svojstvima nije ispravljena. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, distributer je o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i tijela za tržišni nadzor.

3.   Distributer jamči da, dok je građevni proizvod pod njegovom odgovornošću, uvjeti skladištenja i prijevoza ne dovode u opasnost njegovu sukladnost s izjavom o svojstvima i sukladnost s drugim primjenjivim zahtjevima ove Uredbe.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da građevni proizvod koji su stavili na raspolaganje na tržište nije u skladu s izjavom o svojstvima ili ostalim zahtjevima ove Uredbe odmah poduzimaju odgovarajuće korektivne mjere kako bi navedeni proizvod uskladili ili ga, prema potrebi, povukli ili opozvali. Nadalje, u slučaju kada navedeni proizvod predstavlja rizik, distributeri su odmah o tome obavješćuju nadležna državna tijela države članice u kojoj su u tu svrhu navedeni proizvod učinili dostupnim, navodeći istodobno detalje, posebno, o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Distributeri nadležnom državnom tijelu, na temelju njegovog obrazloženog zahtjeva, dostavljaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu kako bi se dokazala sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima te njegova sukladnost s drugim primjenjivim zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv. Oni surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj aktivnosti koja je poduzeta kako bi se uklonili svi rizici koje predstavljaju građevni proizvodi koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 15.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem za potrebe ove Uredbe te su podložni obvezama proizvođača sukladno članku 11. ako na tržište stavljaju proizvod pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada mijenjaju građevni proizvod koji je već stavljen na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s izjavom o svojstvima.

Članak 16.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Tijekom razdoblja navedenog u članku 11. stavku 2. gospodarski subjekti tijelima za tržišni nadzor, na njihov zahtjev, daju podatke o:

(a)

svakom gospodarskom subjektu koji im je isporučio proizvod;

(b)

svakom gospodarskom subjektu kojemu su oni isporučili proizvod.

POGLAVLJE IV.

USKLAĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Članak 17.

Usklađene norme

1.   Usklađene norme donose europska normirna tijela navedena u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ na temelju zahtjeva (dalje u tekstu „ovlaštenja”) koje izdaje Komisija u skladu s člankom 6. navedene Direktive te nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo navedenim u članku 64. ove Uredbe (dalje u tekstu „Stalni odbor za graditeljstvo”).

2.   U slučaju kada su u proces razvoja usklađenih normi sukladno ovom članku uključeni akteri, europska normirna tijela jamče da su različite kategorije aktera u svim instancama predstavljeni na pošten i pravedan način.

3.   Usklađenim se normama jamče metode i kriteriji ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim značajkama.

Kada je to predviđeno relevantnim ovlaštenjem, usklađena norma odnosi se na najmeravanu uporabu proizvoda koje obuhvaća.

Usklađenim je normama obvezno, prema potrebi i bez ugrožavanja točnosti, pouzdanosti ili dosljednosti rezultata, zajamčiti metode koje su manjeg intenziteta od testiranja u svrhu ocjenjivanja svojstva građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim značajkama.

4.   Europska normirna tijela utvrđuju, unutar usklađenih normi, primjenjivu prikladnu kontrolu tvorničke proizvodnje, kojima se uzimaju u obzir posebni uvjeti proizvodnog procesa građevnog proizvoda na koji se navedeno odnosi.

Usklađena norma uključuje tehničke detalje potrebne za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

5.   Komisija ocjenjuje sukladnost usklađenih normi koje su utvrdila europska normirna tijela s relevantnim ovlaštenjima.

Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije popis uputa na usklađene norme koje su u skladu s relevantnim ovlaštenjima.

Za svaku usklađenu normu na popisu navodi se sljedeće:

(a)

upute na zamijenjene usklađene tehničke specifikacije, ako postoje;

(b)

datum početka razdoblja supostojanja;

(c)

datum završetka razdoblja supostojanja.

Komisija objavljuje svako ažuriranje navedenog popisa.

Od dana početka razdoblja supostojanja mora postojati mogućnost uporabe usklađene norme kako bi se sastavila izjava o svojstvima za građevni proizvod koji je njome obuhvaćen. Nacionalna normirna tijela imaju obvezu prenijeti usklađene norme u skladu s Direktivom 98/34/EZ.

Ne dovodeći u pitanje članke 36. do 38., od dana završetka razdoblja supostojanja, usklađena norma predstavlja jedino način za sastavljanje izjave o svojstvima za građevni proizvod koji je njome obuhvaćen.

Pri završetku razdoblja supostojanja, oprečne nacionalne norme se povlače, a države članice ukidaju valjanost svih oprečnih nacionalnih normi.

Članak 18.

Formalni prigovor na usklađene norme

1.   U slučaju kada država članica ili Komisija smatraju da usklađena norma ne zadovoljava u cijelosti potrebe utvrđene u relevantnom ovlaštenju, dotična država članica ili Komisija, nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo, upućuje predmet odboru osnovanom sukladno članku 5. Direktive 98/34/EZ, uz obrazloženje svojih argumenata. Odbor dostavlja, nakon savjetovanja s relevantnim europskim normirnim tijelima, mišljenje bez odgode.

2.   U okviru mišljenja odbora osnovanog člankom 5. Direktive 98/34/EZ, Komisija odlučuje o objavljivanju, neobjavljivanju, objavljivanju uz ograničenje, zadržavanju, zadržavanju uz ograničenje ili povlačenju upućivanja na usklađenu normu sukladno Službenom listu Europske unije.

3.   Komisija obavješćuje dotično europsko normirno tijelo o svojoj odluci i, prema potrebi, traži reviziju dotične usklađene norme.

Članak 19.

Europski dokument za ocjenjivanje

1.   Temeljem proizvođačevog zahtjeva za europsku tehničku ocjenu, organizacija TAB-ova izrađuje i donosi europski dokument za ocjenjivanje za svaki građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen usklađenom normom, a čije svojstvo glede njegovih bitnih značajka ne može biti u potpunosti ocijenjeno sukladno postojećoj usklađenoj normi, zbog toga što, inter alia:

(a)

proizvod ne spada u okvir nijedne od postojećih usklađenih normi;

(b)

za najmanje jednu bitnu značajku tog proizvoda, metoda ocjenjivanja navedena u usklađenoj normi nije prikladna; ili

(c)

usklađena norma ne predviđa nijednu metodu ocjenjivanja u vezi s barem jednom bitnom značajkom tog proizvoda.

2.   Postupak donošenja europskog dokumenta za ocjenjivanje poštuje načela utvrđena u članku 20. te je u skladu s člankom 21. i Prilogom II.

3.   Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 60. kako bi izmijenila Prilog II. i utvrdila dodatna postupovna pravila za razvoj i donošenje europskog dokumenta za ocjenjivanje.

4.   Komisija, prema potrebi i nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo, uzima postojeće europske dokumente za ocjenjivanje kao temelj za ovlaštenja koje je potrebno objaviti sukladno članku 17. stavku 1. radi razvoja usklađenih normi glede proizvoda navedenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 20.

Načela izrade i donošenja europskih dokumenata za ocjenjivanje

1.   Postupak izrade i donošenja europskih dokumenata za ocjenjivanje je:

(a)

transparentan za proizvođača na kojeg se odnosi;

(b)

određuje prikladna obvezna vremenska ograničenja kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje;

(c)

na odgovarajući način uzima u obzir zaštitu poslovne tajne i povjerljivosti;

(d)

dopušta primjereno sudjelovanje Komisije;

(e)

je troškovno učinkovit za proizvođača; i

(f)

jamči kolegijalnost i koordinaciju među TAB-ovima imenovanima za predmetni proizvod.

2.   TAB-ovi, zajedno s organizacijom TAB-ova, snose sve troškove razvoja i donošenja europskih dokumenata za ocjenjivanje.

Članak 21.

Obveze TAB-ova koji zaprimaju zahtjev za europsku tehničku ocjenu

1.   TAB koji zaprimi zahtjev za europsku tehničku ocjenu obavješćuje proizvođača o tome je li građevni proizvod obuhvaćen, u cijelosti ili djelomično, usklađenom tehničkom specifikacijom, kako slijedi:

(a)

u slučaju kada je proizvod u cijelosti obuhvaćen usklađenom normom, TAB obavješćuje proizvođača da, u skladu s člankom 19. stavkom 1., europski dokument za ocjenjivanje ne može biti izdan;

(b)

u slučaju kada je proizvod u cijelosti obuhvaćen europskim dokumentom za ocjenjivanje, TAB obavješćuje proizvođača da će se takav dokument koristiti kao temelj za izdavanje europske tehničke ocjene;

(c)

u slučaju kada proizvod nije obuhvaćen, ili nije u cijelosti obuhvaćen, nijednom od usklađenih tehničkih specifikacija, TAB primjenjuje postupke utvrđene u Prilogu II. ili postupke koji su utvrđeni u skladu s člankom 19. stavkom 3.

2.   U slučajevima navedenima u stavku 1., točkama (b) i (c), TAB-ovi obavješćuju organizaciju TAB-ova i Komisiju o sadržaju zahtjeva i o uputama na odgovarajuću odluku Komisije koja se odnosi na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava, a koju TAB namjerava primjenjivati na navedeni proizvod, ili o nepostojanju takve odluke Komisije.

3.   Ako Komisija smatra da ne postoji odgovarajuća odluka za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava za građevni proizvod, primjenjuje se članak 28.

Članak 22.

Objavljivanje

Europski dokumenti za ocjenjivanje koji je donijela organizacija TAB-ova šalje se Komisiji koja objavljuje popis uputa na konačne verzije europskih dokumenata za ocjenjivanje u Službenom listu Europske unije.

Komisija objavljuje sva ažuriranja tog popisa.

Članak 23.

Odluka o sporu u slučaju neslaganja među TAB-ovima

Ako TAB-ovi nisu suglasni glede europskih dokumenata za ocjenjivanje unutar utvrđenih vremenskih ograničenja, organizacija TAB-ova stavlja taj predmet pred Komisiju radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Članak 24.

Sadržaj europskog dokumenta za ocjenjivanje

1.   Europski dokument za ocjenjivanje mora sadržavati, barem, opći opis građevnog proizvoda, popis bitnih značajki relevantnih za najmeravanu uporabu proizvoda kako je predvidio proizvođač i kako je dogovoreno između proizvođača i organizacije TAB-ova, kao i metode i kriterije ocjenjivanja svojstava proizvoda u odnosu na navedene bitne značajke.

2.   U europskom dokumentu za ocjenjivanje potrebno je utvrditi načela primjenjive kontrole tvorničke proizvodnje, vodeći računa o uvjetima proizvodnog postupka predmetnoga građevnog proizvoda.

3.   U slučaju kada se svojstvo jedne od bitnih značajki proizvoda može prikladno ocijeniti metodama i kriterijima koji su već objavljeni u drugim usklađenim tehničkim specifikacijama ili Smjernicama navedenima u članku 66. stavku 3., odnosno kada se mogu koristiti u skladu s člankom 9. Direktive 89/106/EEZ prije 1. srpnja 2013. u kontekstu izdavanja europskih tehničkih odobrenja, navedene postojeće metode i kriteriji moraju se ugraditi kao dijelovi europskog dokumenta za ocjenjivanje.

Članak 25.

Formalni prigovori na europske dokumente za ocjenjivanje

1.   U slučaju kada država članica ili Komisija smatraju da europski dokument za ocjenjivanje ne zadovoljava u cijelosti potrebe koje je potrebno ispuniti u pogledu temeljnih zahtjeva za građevine utvrđenih u Prilogu I., dotična država članica ili Komisija moraju uputiti taj predmet Stalnom odboru za graditeljstvo, uz predočenje svojih argumenata. Stalni odbor za graditeljstvo je dostavlja, nakon savjetovanja s organizacijom TAB-ova, svoje mišljenje bez odgode.

2.   U skladu s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo, Komisija odlučuje o objavljivanju, neobjavljivanju, objavljivanju uz ograničenje, zadržavanju, zadržavanju uz ograničenje ili povlačenju upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje navedene u Službenom listu Europske unije.

3.   Komisija obavješćuje organizaciju TAB-ova sukladno gore navedenom i, prema potrebi, traži reviziju predmetnog europskog dokumenta za ocjenjivanje.

Članak 26.

Europska tehnička ocjena

1.   Europsku tehničku ocjenu izdaje TAB na zahtjev proizvođača te na temelju europskog dokumenta za ocjenjivanje utvrđenog u skladu s postupcima propisanima člankom 21. i Prilogom II.

Pod uvjetom da europski dokument za ocjenjivanje postoji, europska tehnička ocjena može biti izdana čak i u slučaju kada je izdano ovlaštenje za usklađenu normu. Takvo izdavanje je moguće do početka razdoblja supostojanja koji je utvrdila Komisija u skladu s člankom 17. stavkom 5.

2.   Europska tehnička ocjena mora sadržavati svojstva koja je potrebno objaviti, prema razinama, razredima ili opisu, onih bitnih značajka koje su dogovorili proizvođač i TAB-ovi koji su zaprimili zahtjev za europsku tehničku ocjenu objavljene najmeravane uporabe i tehničke detalje potrebne za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

3.   Kako bi se zajamčila jedinstvena provedba ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila format europske tehničke ocjene u skladu s postupkom navedenim u članku 64. stavku 2.

Članak 27.

Razine ili razredi svojstva

1.   Komisija smije donijeti delegirane akte u skladu s člankom 60. kako bi utvrdila razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnog proizvoda.

2.   U slučaju kada je Komisija utvrdila razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda, europska normirna tijela koriste navedene razrede u usklađenim normama. Organizacija TAB-ova, prema potrebi, koristi te razrede u europskim dokumentima za ocjenjivanje.

U slučaju kada Komisija nije utvrdila razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda, smiju ih utvrditi europska normirna tijela u usklađenim normama, na temelju revidiranog ovlaštenja.

3.   Kada je to predviđeno relevantnim ovlaštenjima, europska normirna tijela utvrđuju u usklađenim normama granične razine u vezi s bitnim značajkama i, prema potrebi, u vezi s najmeravanom uporabom koju građevni proizvodi moraju zadovoljiti u državama članicama.

4.   U slučaju kada su europska normirna tijela utvrdila razrede svojstava u usklađenoj normi, organizacija TAB-ova koristi navedene razrede u europskim dokumentima za ocjenjivanje ako su bitni za građevni proizvod.

Kada se to smatra prikladnim, organizacija TAB-ova smije, uz suglasnost Komisije i nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo, utvrditi u europskom dokumentu za ocjenjivanje razrede svojstva i graničnih razina u vezi s bitnim značajkama građevnog proizvoda unutar njegove namjeravane uporabe, kako je predvidio proizvođač.

5.   Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 60., kako bi utvrdila uvjete pod kojima se smatra da je građevni proizvod zadovoljio određenu razinu ili razred svojstva bez provođenja testova ili bez daljnjeg testiranja.

U slučaju kada Komisija nije utvrdila gore navedene uvjete, smiju ih utvrditi europska normirna tijela u usklađenim normama, na temelju revidiranog ovlaštenja.

6.   U slučaju kada je Komisija utvrdila klasifikacijske sustave u skladu sa stavkom 1., države članice smiju utvrditi razine ili razrede svojstva kojih se građevni proizvodi moraju pridržavati u vezi s njihovim bitnim značajkama samo u skladu s navedenim klasifikacijskim sustavima.

7.   Europska normirna tijela i organizacija TAB-ova poštuju regulatorne potrebe država članica prilikom utvrđivanja granične razine ili razreda svojstava.

Članak 28.

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

1.   Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim značajkama provodi se u skladu s jednim od sustava utvrđenih u Prilogu V.

2.   Komisija, pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 60., utvrđuje i smije revidirati, posebno vodeći računa o učinku na zdravlje i sigurnost ljudi te o posljedicama koje ostavlja na okoliš, koji sustav ili sustavi su primjenjivi na dani građevni proizvod ili porodicu građevnih proizvoda ili na dane bitne značajke. Pritom, Komisija također vodi računa o dokumentiranim iskustvima koja su joj proslijedila državna tijela za tržišni nadzor.

Komisija odabire najlakši sustav ili sustave koji su u skladu s ispunjenjem svih temeljnih zahtjeva za građevine.

3.   Tako određeni sustav ili sustavi moraju biti naznačeni u ovlaštenjima za usklađene norme te u usklađenim tehničkim specifikacijama.

POGLAVLJE V.

TIJELA ZA TEHNIČKO OCJENJIVANJE

Članak 29.

Imenovanje, nadziranje i ocjenjivanje TAB-ova

1.   Države članice smiju imenovati TAB-ove na svom državnom području, a posebno za jedno ili više proizvodnih područja navedenih u tablici 1. Priloga IV.

Države članice koje su imenovale određeni TAB obvezne su dostaviti drugim državama članicama i Komisiji njegovo ime i adresu te proizvodno područje za koje je TAB imenovan.

2.   Komisija elektroničkim putem javno objavljuje popis svih TAB-ova na kojem je naznačeno proizvodno područje za koje su imenovani, pri čemu nastoji postići najvišu moguću razinu transparentnosti.

Komisija javno objavljuje svako ažuriranje navedenog popisa.

3.   Države članice nadziru aktivnosti i nadležnost TAB-ova koje su imenovale te ih ocjenjuju u vezi s određenim zahtjevima utvrđenima u tablici 2. Priloga IV.

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim nacionalnim postupcima za imenovanje TAB-ova, o nadziranju njihovih aktivnosti i nadležnosti te o svim drugim izmjenama nastalim u navedenim podacima.

4.   Nakon savjetovanja sa Stalnim odbora za graditeljstvo Komisija donosi smjernice za provedbu ocjenjivanja TAB-ova.

Članak 30.

Zahtjevi za TAB-ove

1.   TAB provodi ocjenjivanje i izdaje europsku tehničku ocjenu za proizvodno područje za koje je imenovan.

TAB mora zadovoljiti zahtjeve utvrđene u tablici 2. Priloga IV. unutar područja primjene svog imenovanja.

2.   TAB javno objavljuje svoju organizacijsku shemu i imena članova svojih internih tijela nadležnih za donošenje odluka.

3.   U slučaju kada TAB više ne zadovoljava zahtjeve navedene u stavku 1., država članica povlači imenovanje tog TAB-a za relevantno proizvodno područje i o tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.

Članak 31.

Koordinacija TAB-ova

1.   TAB-ovi uspostavljaju organizaciju za tehničko ocjenjivanje.

2.   Organizacija TAB-ova smatra se tijelom sukladno cilju od općeg europskog interesa unutar značenja članka 162. Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (15).

3.   Ciljevi zajedničke suradnje te upravni i financijski uvjeti koji se odnose na potpore dodijeljene organizaciji TAB-ova mogu biti definirani u okviru sporazuma o partnerstvu koji su potpisale Komisija i navedena organizacija, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (16) (Financijska uredba) i Uredbom (EZ, Euratom) br. 2342/2002. Europski parlament i Vijeće obaviješteni su o sklapanju svakog takvog sporazuma.

4.   Organizacija TAB-ova je izvršava barem sljedeće zadatke:

(a)

organizaciju i koordinaciju TAB-ovima i, prema potrebi, osiguranje suradnje i savjetovanja s drugim akterima;

(b)

osiguranje da su primjeri dobre prakse podijeljeni među TAB-ovima kako bi se promicala veća učinkovitost i zajamčila bolja usluga industriji;

(c)

koordinaciju i primjenom postupaka utvrđenih u članku 21. i Prilogu II. te osigurati potporu potrebnu u tu svrhu;

(d)

izradu i donošenje europskih dokumentata za ocjenjivanje;

(e)

obavješćivanje Komisije o svim pitanjima u vezi s izradom europskih dokumenata za ocjenjivanje te o svim aspektima u vezi s tumačenjem postupaka utvrđenima u članku 21. i u Prilogu II. te predlaganje Komisiji poboljšanja na temelju stečenog iskustva;

(f)

dostavu Komisiji i državi članici koja je imenovala TAB sva svoja opažanja u vezi s TAB-om koji ne ispunjava svoje zadatke u skladu s postupcima utvrđenima u članku 21. i Prilogu II.;

(g)

osiguranje da se doneseni europski dokumenti za ocjenjivanje i upute na europske tehničke ocjene stavljaju na raspolaganje javnosti.

Organizacija TAB-ova ima tajništvo kako bi mogla izvršavati navedene zadatke.

5.   Države članice jamče da TAB-ovi pridonose financijskim sredstvima i ljudskim resursima organizacije TAB-ova.

Članak 32.

Financiranje Unije

1.   Organizaciji TAB-ova može se odobriti financiranje Unije radi izvršenja zadataka navedenih u članku 31. stavku 4.

2.   Proračunska sredstva dodijeljena za obavljanje zadataka navedenih u članku 31. stavku 4. svake godine utvrđuje proračunsko tijelo unutar ograničenja financijskog okvira koji je na snazi.

Članak 33.

Financijska rješenja

1.   Financiranje Unije za potrebe TAB-ova je zajamčeno, bez poziva na podnošenje prijedloga, kako bi se izvršili zadaci navedeni u članku 31. stavku 4. za koje mogu biti dodijeljene potpore u skladu s Financijskom uredbom.

2.   Aktivnosti tajništva organizacije TAB-ova navedenog u članku 31. stavku 4. mogu se financirati na temelju potpora za rad. U slučaju obnove, potpore za rad ne smanjuju se automatski.

3.   Sporazumima o potporama može se odobriti paušalno pokrivanje korisnikovih režijskih troškova do najviše 10 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova za aktivnosti, osim kada su neizravni troškovi korisnika obuhvaćeni potporom za rad financiranom općim proračunom Unije.

Članak 34.

Upravljanje i nadzor

1.   Proračunska sredstva koja utvrđuje proračunsko tijelo za potrebe financiranja zadataka propisanih člankom 31. stavkom 4. također smiju pokrivati administrativne troškove pripreme, nadzora, inspekcije, ažuriranja i procjene, a koji su izravno potrebni za postizanje ciljeva ove Uredbe, a posebno studija, sastanaka, aktivnosti obavješćivanja i objavljivanja, troškova u vezi s informatičkim mrežama za razmjenu podataka i sve druge troškove u vezi s administrativnom i tehničkom potporom koju Zajednica može koristiti za aktivnosti vezane uz izradu i donošenje europskih dokumenata za ocjenjivanje i izdavanje europskih tehničkih ocjena.

2.   Komisija ocjenjuje važnost zadataka utvrđenih u članku 31. stavku 4. koje financira Unija u svjetlu zahtjeva politike i zakonodavstva Unije te kojima se Europski parlament i Vijeće obavješćuju o ishodu tog ocjenjivanja do 1. siječnja 2017. te svake naredne 4 godine.

Članak 35.

Zaštita financijskih interesa Zajednice

1.   Prilikom provedbe aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe Komisija osigurava da su financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji, učinkovitim provjerama i povratom nepropisno plaćenih iznosa i, ako su uoči nepravilnosti, kažnjavanjem učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (17), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (18) i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1073/1999 od 25. svibnja 1999. i istragama koje vodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (19).

2.   Za aktivnosti financirane na temelju ove Uredbe, nepravilnost navedena u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 označava svako kršenje odredaba prava Unije, odnosno svaku povredu ugovornih obveza koja je rezultat djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, a koje za posljedicu ima ili bi moglo imati dovođenje u pitanje općeg proračuna Unije ili više proračuna kojima taj subjekt upravlja time što bi neopravdano financirao određenu stavku.

3.   Svim sporazumima i ugovorima nastalima na temelju ove Uredbe potrebno je predvidjeti nadzor i financijsku kontrolu Komisije ili svakog predstavnika kojeg ona ovlasti te revizije od strane Suda revizora koje se, prema potrebi, mogu provesti na terenu.

POGLAVLJE VI.

POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI

Članak 36.

Uporaba prikladne tehničke dokumentacije

1.   Prilikom utvrđivanja vrste proizvoda, proizvođač može zamijeniti ispitivanje tipa ili izračun tipa prikladnom tehničkom dokumentacijom kojom dokazuje da:

(a)

se pri određivanju jedne ili više bitnih značajka građevnog proizvoda, koji proizvođač stavlja na tržište, smatra da je taj proizvod postigao određenu razinu ili razred svojstva bez ispitivanja ili izračunavanja, odnosno bez daljnjeg ispitivanja ili izračunavanja, u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnim usklađenim tehničkim specifikacijama ili odluci Komisije;

(b)

građevni proizvod, obuhvaćen usklađenom normom, koji proizvođač stavlja na tržište, odgovara vrsti proizvoda drugoga građevnog proizvoda, koji je proizveo drugi proizvođač te koji je već ispitan u skladu s odgovarajućom usklađenom normom. Kada su navedeni uvjeti ispunjeni, proizvođač ima pravo objaviti svojstva koja odgovaraju svim ili nekim ispitnim rezultatima tog drugog proizvoda. Proizvođač može koristiti ispitne rezultate koje je dobio drugi proizvođač isključivo nakon što ga je za to ovlastio navedeni proizvođač, koji ostaje odgovoran za točnost, pouzdanost i dosljednost navedenih ispitnih rezultata; ili

(c)

građevni proizvod koji je obuhvaćen usklađenim tehničkim specifikacijama, a koji proizvođač stavlja na tržište, predstavlja sustav sastavljen od dijelova, koje proizvođač sastavlja pomno prateći detaljne upute koje mu je dao dobavljač takvog sustava ili njegove dijelove, a koji je već ispitao taj sustav ili taj dio s obzirom na jednu ili više bitnih značajka u skladu s relevantnim usklađenim tehničkim specifikacijama. Kada su navedeni uvjeti ispunjeni, proizvođač stječe pravo da objavi svojstvo koje odgovara svim ili nekim ispitnim rezultatima za sustav ili dijelove koja mu je zajamčena. Proizvođač može koristiti ispitne rezultate koje je ishodio drugi proizvođač ili dobavljač sustava samo nakon što ga je za to ovlastio navedeni proizvođač ili dobavljač sustava, koji ostaje odgovoran za točnost, pouzdanost i stalnost tih ispitnih rezultata.

2.   Ako građevni proizvod naveden u stavku 1. pripada porodici građevnih proizvoda na koje se primjenjuje sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1 + ili 1, kako je utvrđeno u Prilogu V., prikladnu tehničku dokumentaciju navedenu u stavku 1. provjerava imenovano certifikacijsko tijelo za proizvod, kako je navedeno u Prilogu V.

Članak 37.

Uporaba pojednostavljenih postupaka za mikropoduzeća

Mikropoduzeća koja proizvode građevne proizvode obuhvaćene usklađenom normom smiju zamijeniti određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa primjenjivim sustavima 3 i 4, kako je utvrđeno u Prilogu V., uporabom metoda koje se razlikuju od metoda sadržanih u primjenjivoj usklađenoj normi. Navedeni proizvođači također smiju postupati s građevnim proizvodima, na koje se primjenjuje sustav 3. u skladu s odredbama za sustav 4. U slučaju kada proizvođač koristi navedene pojednostavljene postupke, on je obvezan dokazati sukladnost građevnog proizvoda s primjenjivim zahtjevima uporabom specifične tehničke dokumentacije i dokazati istovjetnost upotrijebljenih postupaka s postupcima utvrđenima u usklađenim normama.

Članak 38.

Drugi pojednostavljeni postupci

1.   U vezi s građevnim proizvodima obuhvaćenima usklađenom normom, a koji su proizvedeni pojedinačno ili prema narudžbi u izvan serijskom postupku kao odgovor na posebnu narudžbu, te koji su ugrađeni u pojedinačno prepoznatljivu građevinu, dio ocjenjivanja svojstava primijenjenog sustava, kako je utvrđeno u Prilogu V., proizvođač smije zamijeniti uporabom specifične tehničke dokumentacije kojom dokazuje sukladnost tog proizvoda s primjenjivim zahtjevima i istovjetnost upotrijebljenih postupaka s postupcima utvrđenima u usklađenim normama.

2.   Ako građevni proizvod naveden u stavku 1. pripada porodici građevnih proizvoda na koje se primjenjuje sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1 + ili 1, kako je utvrđeno u Prilogu V., prikladnu tehničku dokumentaciju provjerava imenovano certifikacijsko tijelo za proizvod, kako je navedeno u Prilogu V.

POGLAVLJE VII.

TIJELA KOJA PODNOSE PRIJAVU I PRIJAVLJENA TIJELA

Članak 39.

Prijavljivanje

Države članice prijavljuju Komisiji i drugim državama članicama tijela koja su ovlaštena da obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava na temelju ove Uredbe (dalje u tekstu „prijavljena tijela”).

Članak 40.

Tijela koja podnose prijavu

1.   Države članice imenuju tijelo koje podnosi prijavu, a koje je odgovorno za uspostavu i provođenje potrebnih postupaka za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela koja je potrebno ovlastiti da obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za potrebe ove Uredbe, te za nadzor prijavljenih tijela, uključujući njihovu sukladnost s člankom 43.

2.   Države članice smiju odlučiti da ocjenjivanje i nadzor navedeni u stavku 1. provode njihova državna akreditacijska tijela unutar značenja i u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008.

3.   U slučaju kada tijela koja podnose prijavu imenuju ili na neki drugi način povjere ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadziranje navedeno u stavku 1. tijelu koje ne predstavlja vladino tijelo, navedeno tijelo mora biti pravna osoba i mora ispunjavati mutatis mutandis zahtjeve utvrđene u članku 41. Nadalje, navedeno je tijelo obvezno imati rješenja kojima bi se obuhvatile odgovornosti koje proistječu iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijela koja podnose prijavu preuzimaju potpunu odgovornost za zadatke koje obavlja tijelo navedeno u stavku 3.

Članak 41.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja podnose prijavu

1.   Tijelo koje podnosi prijavu osniva se tako da ne stvara sukob interesa s prijavljenim tijelom.

2.   Tijelo koje podnosi prijavu organizirano je i djeluje tako da čuva objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje podnosi prijavu organizirano je tako da svaku odluku, koja se odnosi na prijavljeno tijelo ovlašteno da izvršava zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, donose stručne osobe koje se razlikuju od osoba koje su izvršile ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje podnosi prijavu ne nudi niti jamči pružanje aktivnosti koje obavljaju prijavljena tijela, niti konzultantske usluge na komercijalnoj ili konkurentnoj osnovi.

5.   Tijelo koje podnosi prijavu čuva povjerljivost dobivene informacije.

6.   Tijelo koje podnosi prijavu ima na raspolaganju dostatan broj stručnog osoblja za pravilno provođenje svojih zadataka.

Članak 42.

Obveza obavješćivanja za države članice

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim nacionalnim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela koja su ovlaštena da izvršavaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava i nadzoru prijavljenih tijela te o svim nastalim promjenama s tim u vezi.

Komisija je obvezna navedenu informaciju učiniti javno dostupnom.

Članak 43.

Zahtjevi za prijavljena tijela

1.   Za potrebe prijavljivanja, prijavljeno tijelo obvezno je zadovoljiti zahtjeve utvrđene u stavcima 2. do 11.

2.   Prijavljeno tijelo je uspostavljeno na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.

3.   Prijavljeno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili profesionalnom savezu koji predstavlja poduzeća uključena u osmišljavanje, proizvodnju, nabavu, sklapanje, uporabu ili održavanje građevnih proizvoda koje ono ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom, uz uvjet da je dokazalo svoju neovisnost i odsutnost svakog sukoba interesa.

4.   Prijavljeno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje prijavljenog tijela ili uporabu proizvoda za osobne potrebe.

Prijavljeno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izvedbu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Oni se ne smiju uključiti ni u kakve djelatnosti koje bi mogle biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i poštenjem povezanim s djelatnostima za koje su prijavljeni. Ovo se posebno odnosi na savjetodavne usluge.

Prijavljeno tijelo mora osigurati da djelovanje njegovih podružnica ili podugovarača ne utječe na povjerljivost, objektivnost i neovisnost njegovih djelatnosti ocjenjivanja i/ili provjera.

5.   Prijavljeno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i uzroka, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih aktivnosti ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili skupine osoba koje imaju interes za rezultate takvih aktivnosti.

6.   Prijavljeno tijelo mora biti sposobno obavljati sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koji mu je dodijeljen u skladu s Prilogom V. u vezi s kojima je prijavljeno, bilo da te zadatke provodi samo prijavljeno tijelo ili netko u njegovo ime ili uz njegovu odgovornost.

U svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava i za svaku vrstu ili kategoriju građevnih proizvoda, bitne značajke i zadatke za koje je prijavljeno, prijavljeno tijelo ima na raspolaganju sljedeće:

(a)

nužno osoblje s tehničkim znanjem te dovoljnim i prikladnim iskustvom za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava;

(b)

nužan opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istodobno jamčeći transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaci koje provodi kao prijavljeno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti.

(c)

postupke nužne za obavljanje njegovih aktivnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojemu djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti određene proizvodne tehnologije i masovnu ili serijsku prirodi proizvodnog procesa.

Prijavljeno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i administrativnih zadataka vezanih uz aktivnosti za koje je prijavljeno te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili uređajima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti za koja je tijelo prijavljeno ima sljedeće:

(a)

jasnu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i vrednovanja stalnosti svojstava u odgovarajućem području za koje je tijelo prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno ovlaštenje da obavljaju navedene aktivnosti;

(c)

odgovarajuće znanje i razumijevanje primjenjivih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba Uredbe;

(d)

sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera provedeni.

8.   Nepristranost prijavljenog tijela, njegove uprave i osoblja za ocjenjivanje je osigurana.

Naknade za upravu prijavljenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

9.   Prijavljeno tijelo ima osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili ako je sama država članica izravno odgovorna za provedeno ocjenjivanje i/ili provjeru.

10.   Osoblje prijavljenog tijela je vezano za čuvanje profesionalne tajne koja se odnosi na podatke dobivene pri provedbi zadataka tijela na temelju Priloga V., osim u odnosu na nadležna upravna tijela države članice u kojoj su navedene aktivnosti provedene. Vlasnička prava su zaštićena.

11.   Prijavljeno tijelo sudjeluje u ili se brine da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normirnim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske skupine prijavljenih tijela, uspostavljene na temelju ove Uredbe te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada te skupine.

Članak 44.

Pretpostavka sukladnosti

Pretpostavlja se da je prijavljeno tijelo, koje je potrebno ovlastiti da izvršava zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava kojima se dokazuje sukladnost s kriterijima utvrđenima u odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europske unije, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 43. u onoj mjeri u kojoj primjenjive usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 45.

Društva kćeri i podugovaratelji prijavljenih tijela

1.   U slučaju kada prijavljeno tijelo podugovori određene zadatke povezane sa zadacima treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili kada traži pomoć svoje podružnice, osigurava da podugovaratelj ili društvo kći ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u članku 43. te o tome obavješćuje tijelo koje podnosi prijavu.

2.   Prijavljeno tijelo preuzima potpunu odgovornost za zadatke koje su izvršili podugovaratelji ili društva kćeri bez obzira gdje im se nalazi poslovni nastan.

3.   Aktivnosti može podugovoriti ili izvršiti društvo kći samo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo tijelu koje dostavlja prijavu stavlja na raspolaganje bitne dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija svakog podugovaratelja ili društva kćeri i na zadatke koje takve stranke izvršavaju na temelju Priloga V.

Članak 46.

Uporaba pogona izvan ispitnog laboratorija prijavljenog tijela

1.   Na zahtjev proizvođača i u slučaju kada je to opravdano tehničkim, ekonomskim ili logističkim razlozima, prijavljena tijela smiju odlučiti izvršiti ispitivanja navedena u Prilogu V., za sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1+, 1 i 3 ili dati da se takva ispitivanja izvrše pod njihovim nadzorom, u proizvodnim pogonima uporabom ispitne opreme internog laboratorija proizvođača ili, uz prethodnu suglasnost proizvođača, u vanjskom laboratoriju, uporabom ispitne opreme tog laboratorija.

Prijavljena tijela koja provode takva ispitivanja moraju biti posebno imenovana kao stručna za rad izvan svojih akreditiranih ispitnih pogona.

2.   Prije izvršavanja takvih ispitivanja, prijavljeno tijelo potvrđuje da su zadovoljeni zahtjevi ispitne metode i ocjenjuje:

(a)

sadrži li ispitna oprema odgovarajući kalibracijski sustav i je li zajamčena sljedivost mjerenja;

(b)

je li zajamčena kakvoća ispitnih rezultata.

Članak 47.

Podnošenje zahtjeva za prijavu

1.   Tijelo koje je potrebno ovlastiti da izvrši zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava podnosi zahtjev za prijavu tijelima odgovornima za prijavljivanje one države članice u kojoj ima poslovni nastan.

2.   Uz zahtjev je potrebno priložiti opis aktivnosti koje je potrebno izvršiti, postupke ocjenjivanja i/ili provjere za koje tijelo tvrdi da je nadležno, potvrdu o akreditacija, ako takva postoji, a koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da navedeno tijelo zadovoljava zahtjeve utvrđene u članku 43.

3.   U slučaju kada predmetno tijelo ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, obvezno je predočiti tijelima koja podnose prijavu sve dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor njegove sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 43.

Članak 48.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja podnose prijavu mogu prijaviti samo tijela koja su zadovoljila zahtjeve utvrđene u članku 43.

2.   Ona o tome obavješćuju Komisiju i druge države članice, posebno uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

Izuzetno, u slučajevima utvrđenima u točki 3. Priloga V., u kojima odgovarajući alat za elektroničko prijavljivanje nije dostupan, prihvaća se papirnata preslika prijave.

3.   Prijava sadrži detaljne podatke o funkcijama koje je potrebno izvršiti, upućivanja na odgovarajuću usklađenu tehničku specifikaciju i, za potrebe sustava utvrđenog u Prilogu V., bitne značajke zbog kojih se tijelo smatra nadležnim.

Međutim, upućivanje na odgovarajuću usklađenu tehničku specifikaciju nije potrebno u slučajevima utvrđenima u točki 3. Priloga V.

4.   U slučaju kada se prijava ne temelji na potvrdi o akreditaciji, kako je navedeno u članku 47. stavku 2., tijelo koje podnosi prijavu dostavlja Komisiji i drugim državama članicama sve dokumentirane dokaze kojima se potvrđuje nadležnost prijavljenog tijela i dogovore kojima se jamči da se navedeno tijelo redovito nadzire te da će nastaviti ispunjavati zahtjeve propisane člankom 43.

5.   Dotično tijelo smije obavljati aktivnosti prijavljenog tijela samo u slučaju kada Komisija ili druge države članice nisu uložile primjedbe u roku od 2 tjedna od prijavljivanja, u slučaju kada je upotrijebljena potvrda o akreditaciji, odnosno u roku od 2 mjeseca od prijavljivanja u slučaju kada potvrda o akreditaciji nije upotrijebljena.

Samo se takvo tijelo smije smatrati prijavljenim tijelom u smislu ove Uredbe.

6.   Komisija i druge države članice obavješćuju se o svim naknadnim bitnim promjenama u prijavi.

Članak 49.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija dodjeljuje identifikacijski broj svakom prijavljenom tijelu.

Ona takav jedinstven broj dodjeljuje čak i u slučaju kada je tijelo prijavljeno na temelju nekoliko propisa Unije.

2.   Komisija čini javno dostupnim popis tijela prijavljenih na temelju ove Uredbe, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljeni, posebno uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

Komisija jamči da se navedeni popis svakodnevno ažurira.

Članak 50.

Izmjene u prijavi

1.   U slučaju kada tijelo koje dostavlja prijavu ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve utvrđene u članku 43. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje dostavlja prijavu ograničava, obustavlja ili povlači prijavu kao prikladnu, ovisno o ozbiljnosti nemogućnosti za zadovolji navedene zahtjeve ili da ispuni navedene obveze. Tijelo u skladu s tim odmah obavješćuje Komisiju i druge države članice, posebno uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

2.   U slučaju povlačenja, ograničavanja ili obustave prijave ili u slučaju kada je navedeno prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, dotična država članica koja dostavlja prijavu poduzima sve prikladne mjere kako bi zajamčila da predmete tog tijela obrađuje drugo prijavljeno tijelo ili da su oni na zahtjev dostupni odgovornim tijelima koja podnose prijavu i tijelima za tržišni nadzor.

Članak 51.

Osporavanje nadležnosti prijavljenih tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve za koje sumnja ili joj je ukazano na sumnju u nadležnost prijavljenog tijela ili u nastavak ispunjavanja zahtjeva prijavljenog tijela i odgovornosti kojima podliježe.

2.   Država članica koja podnosi prijavu dostavlja Komisiji, na njezin zahtjev, sve podatke koji se odnose na utemeljenje prijave ili na održavanje nadležnosti predmetnog tijela.

3.   Komisija jamčiti da se sve osjetljive informacije koje su dobivene za vrijeme istraga smatraju povjerljivom informacijom.

4.   U slučaju kada Komisija ustanovi da prijavljeno tijelo ne ispunjava odnosno da više neće ispunjavati zahtjeve za njegovo prijavljivanje, ona u skladu s tim obavješćuje državu članicu koja je podnijela prijavu i zahtijeva od nje da, prema potrebi, poduzme sve potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave.

Članak 52.

Radne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela izvršavaju zadatke treće strane u skladu sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisanih Prilogom V.

2.   Ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provode se transparentno što se tiče proizvođača, te na razmjeran način, kako bi se izbjegao nepotreban teret za gospodarske subjekte. Prijavljena tijela izvršavaju svoje aktivnosti vodeći računa o veličini poduzeća, sektora u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.

Pritom prijavljena tijela moraju, bez obzira na sve, strogo poštovati stupanj strogoće koji se zahtijeva za proizvod na temelju ove Uredbe i ulogu koju proizvod ima u ispunjavanju svih temeljnih zahtjeva za građevine.

3.   U slučaju kada, tijekom početnog nadzora proizvodnog pogona i nadzora proizvodnje u tvornici, prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač nije zajamčio stalnost svojstava proizvedenog proizvoda, ono zahtijeva od proizvođača da poduzme prikladne korektivne mjere te mu ne izdaje potvrdu.

4.   U slučaju kada, tijekom aktivnosti nadzora usmjerenih na provjeru stalnosti svojstava proizvedenog proizvoda, prijavljeno tijelo ustanovi da građevni proizvod više nema ista svojstva potrebna za vrstu proizvoda, tada od proizvođača mora zatražiti da poduzme prikladne korektivne mjere i, prema potrebi, obustavi ili povuče svoju potvrdu.

5.   U slučaju kada korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju potreban učinak, prijavljeno tijelo, prema potrebi, ograničava, obustavlja ili povlači sve potvrde.

Članak 53.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje je podnijelo prijavu o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju potvrda;

(b)

svim okolnostima koje utječu na područje primjene i uvjete prijave;

(c)

svakom zahtjevu za obavješćivanje o provedenim aktivnostima ocjenjivanja i/ili provjeravanja stalnosti svojstava, a koje im je dostavilo tijelo za tržišni nadzor;

(d)

na zahtjev, o zadacima treće strane u skladu sa sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provedenih unutar područja primjene njihove prijave i o svim drugim izvršenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

2.   Prijavljena tijela dostavljaju drugim tijelima prijavljenima na temelju ove Uredbe, koja obavljaju slične zadatke treće strane u skladu sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevne proizvode obuhvaćene istom usklađenom tehničkom specifikacijom, sve bitne podatke o svim problemima koji proizlaze iz negativnih i, na zahtjev, pozitivnih rezultata tih ocjena i/ili provjera.

Članak 54.

Razmjena iskustava

Komisija omogućuje organiziranje razmjene iskustava između državnih tijela država članica odgovornih za politiku prijavljivanja.

Članak 55.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija jamči uspostavljanje odgovarajuće koordinacije i suradnje između tijela prijavljenih sukladno članku 39. i odgovarajući rad u obliku skupine prijavljenih tijela.

Države članice jamče da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili putem imenovanih predstavnika, ili jamče da su predstavnici prijavljenih tijela obaviješteni o radu navedene skupine.

POGLAVLJE VIII.

TRŽIŠNI NADZOR I SIGURNOSNI POSTUPCI

Članak 56.

Postupak rješavanja građevnih proizvoda koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   U slučaju kada su tijela za tržišni nadzor jedne od država članica poduzela mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili kada imaju dostatne razloge vjerovati da građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom ili za koji je izdana europska tehnička ocjena ne postiže objavljena svojstva i predstavlja rizik za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine obuhvaćene ovom Uredbom, ona provodi procjenu proizvod na koji se navedeno odnosi, a kojom su obuhvaćeni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Relevantni gospodarski subjekti, prema potrebi, surađuju s tijelima za tržišni nadzor.

U slučaju kada, tijekom navedene procjene, tijela za tržišni nadzor ustanove da građevni proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ona bez odlaganja zahtijevaju od odgovarajućih gospodarskih subjekata da poduzmu sve prikladne korektivne mjere kojima taj proizvod dovode u sklad s navedenim zahtjevima, posebno s objavljenim svojstvima ili da proizvod povuku s tržišta, opozovu ga unutar razumnog razdoblja, razmjerno prirodi rizika, što ta tijela smiju propisati.

Tijela za tržišni nadzor sukladno tome obavješćuju prijavljena tijela, ako prijavljeno tijelo u tome sudjeluje.

Članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuje se na mjere navedene u drugom podstavku ovog stavka.

2.   U slučaju kada tijela za tržišni nadzor smatraju da nesukladnost nije ograničena njihovim državnim područjem, ona obavješćuju Komisiju i druge države članice o rezultatima procjene i o mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta.

3.   Gospodarski subjekt jamči da su poduzete sve prikladne korektivne mjere u vezi s građevnim proizvodima na koje se navedeno odnosi, a koje je gospodarski subjekt stavio na raspolaganje na tržištu na području cijele Unije.

4.   U slučaju kada odgovarajući gospodarski subjekt, unutar razdoblja navedenog u drugom podstavku stavka 1., ne poduzme prikladne korektivne mjere, tijela za tržišni nadzor poduzimaju sve prikladne privremene mjere kojima zabranjuju ili ograničavaju stavljanje na raspolaganje građevnih proizvoda na domaćem tržištu, povlače ih s tržišta ili ga opozivaju.

Tijela za tržišni nadzor bez odgađanja obavješćuju Komisiju i druge države članice o navedenim mjerama.

5.   Informacija navedena u stavku 4. podrazumijeva sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnoga građevnog proizvoda, podrijetla građevnog proizvoda, prirode navodne nesukladnosti i uključenog rizika, prirode i trajanja poduzetih nacionalnih mjera kao i argumenata koje je predočio relevantni gospodarski subjekt. Posebno, tijela za tržišni nadzor naznačuju je li nesukladnost posljedica:

(a)

nemogućnosti proizvoda da postigne objavljeno svojstvo i/ili da zadovolji zahtjeve u vezi s ispunjenjem glavnih zahtjeva za građevine utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

nedostataka usklađenih tehničkih specifikacija ili specifične tehničke dokumentacije.

6.   Države članice, osim država članica koje započinju postupak, bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje imaju na raspolaganju, a koje se odnose na nesukladnost dotičnoga građevnog proizvoda i, u slučaju neslaganja s objavljenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.

7.   U slučaju kada, unutar 15 radnih dana od primitka informacije navedene u stavku 4., država članica ili Komisija nisu uložile primjedbe na privremene mjere koje je poduzela država članica u vezi s građevnim proizvodom na koje se navedeno odnosi, navedena se mjera smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju da su bez odgađanja poduzele prikladne restriktivne mjere za građevni proizvod na koji se navedeno odnosi, kao što je povlačenje proizvoda sa svojeg tržišta.

Članak 57.

Sigurnosne mjere Unije

1.   U slučaju kada su, nakon okončanja postupka utvrđenog u članku 56. stavku 3. i 4., uložene primjedbe na mjere koje je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektom (subjektima) i procjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata te procjene Komisija odlučuje je li mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o tome odmah obavješćuje države članice i odgovarajući (odgovarajuće) gospodarski (gospodarske) subjekt(e).

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da je nesukladan građevni proizvod povučen s njihovog tržišta i o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotične države članice moraju tu mjeru povući.

3.   U slučaju kada se nacionalna mjera smatra opravdanom, a nesukladnost građevnog proizvoda pripisuje nedostacima usklađenih normi, kako je navedeno člankom 56. stavkom 5. točkom (b), Komisija je obvezna o tome obavijestiti relevantno europsko normirno tijelo ili tijela i navedeni slučaj predočiti odboru uspostavljenom sukladno članku 5. Direktive 98/34/EZ. Navedeni se odbor savjetuje s relevantnim europskim normirnim tijelom ili tijelima i bez odlaganja donosi svoje mišljenje.

U slučaju kada se nacionalna mjera smatra opravdanom, a nesukladnost građevnog proizvoda pripisuje nedostacima Europskog dokumenta za ocjenjivanje ili specifične tehničke dokumentacije, kako je navedeno u članku 56. stavku 5. točki (b), Komisija predočava taj slučaj Stalnom odboru za graditeljstvo i nakon toga donosi odgovarajuće mjere.

Članak 58.

Sukladni građevni proizvodi koji ipak predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost

1.   U slučaju kada država članica, nakon provedene procjene sukladno članku 56. stavku 1., ustanovi da, iako u skladu s ovom Uredbom, građevni proizvod ipak predstavlja rizik pri ispunjenju temeljnih zahtjeva za građevinu, zdravlje ili sigurnost osoba ili druge aspekte zaštite javnog interesa, ona zahtijeva od odgovarajućeg gospodarskog subjekta da poduzme sve prikladne mjere kako bi zajamčio da predmetni građevni proizvod, jednom kada je stavljen na tržište, više ne predstavlja taj rizik, da povuče građevni proizvod s tržišta ili da ga opozove unutar razumnog razdoblja, razmjerno prirodi rizika, a koji ima pravo propisati.

2.   Gospodarski subjekt osigurava da su poduzete sve korektivne mjere glede građevnih proizvoda na koje se navedeno odnosi, a koje je taj gospodarski subjekt učinio dostupnim na tržištu na području cijele Unije.

3.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju i druge države članice. Ta obavijest uključuje sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju građevnog proizvoda na koji se navedeno odnosi, podrijetla i opskrbnog lanca proizvoda, prirodu uključenog rizika te prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektom(ima) te procjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te procjene, Komisija odlučuje da li su poduzete mjere opravdane ili ne i, prema potrebi, predlaže prikladne mjere.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te je odmah dostavlja njima i odgovarajućem (odgovarajućim) gospodarskom (gospodarskim) subjektu (subjektima).

Članak 59.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 56., u slučaju kada država članica ustanovi jedno od sljedećeg, ona od odgovarajućeg gospodarskog subjekta zahtijeva da ukloni navedenu nesukladnost zbog toga što:

(a)

je oznaka CE postavljena protivno članku 8. ili 9.;

(b)

oznaka CE nije postavljena, kako se zahtijeva u skladu s člankom 8. stavkom 2.;

(c)

ne dovodeći u pitanje članak 5., izjava o svojstvima nije sastavljena, prema potrebi, u skladu s člankom 4.;

(d)

izjava o svojstvima nije sastavljena u skladu s člankom 4., 6. i 7.;

(e)

tehnička dokumentacija nije dostupna ili potpuna.

2.   U slučaju kada se nesukladnost navedena u stavku 1. nastavi, država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje građevnog proizvoda na tržište ili jamči povlačenje tog proizvoda s tržišta.

POGLAVLJE IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Delegirani akti

Za potrebe postizanja ciljeva ove Uredbe, a posebno uklanjanja i izbjegavanja ograničenja prilikom stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu, dolje navedena pitanja prenose se na Komisiju u skladu s člankom 61. i pod uvjetima utvrđenima u članku 62. i 63.:

(a)

utvrđivanje, prema potrebi, bitnih značajki ili graničnih razina za posebne porodice građevnih proizvoda, u vezi s kojima, u skladu s člankom 3. do 6., proizvođač objavljuje, ovisno o njihovoj najmeravanoj uporabi, pomoću razina, grupa ili opisom, svojstvo svog proizvoda u trenutku stavljanja na tržište;

(b)

uvjeti pod kojima se izjava o svojstvima može obraditi elektroničkim putem, kako bi postala dostupna na web stranicama u skladu s člankom 7.;

(c)

izmjena u razdoblju tijekom kojeg proizvođač mora čuvati tehničku dokumentaciju i izjavu o svojstvima nakon što je građevni proizvod stavljen na tržište, u skladu s člankom 11., na temelju očekivanog vijeka trajanja ili uloge koju građevni proizvod ima u građevinama;

(d)

izmjena u Prilogu II. i, prema potrebi, donošenje dodatnih pravila postupanja u skladu s člankom 19. stavkom 3., kako bi se zajamčila sukladnost s načelima iz članka 20. ili praktična primjena postupaka utvrđenih u članku 21.;

(e)

prilagodba Priloga III., tablice 1. Priloga IV. i Priloga V. kao odgovora na tehnički napredak;

(f)

uspostava i prilagodba razreda svojstava kao odgovor na tehnički napredak u skladu s člankom 27. stavkom 1.;

(g)

uvjeti pod kojima se smatra da građevni proizvod zadovoljava određenu razinu ili grupu svojstava bez ispitivanja ili bez daljnjeg ispitivanja u skladu s člankom 27. stavkom 5., pod uvjetom da time nije ugroženo ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevne proizvode;

(h)

prilagodba, utvrđivanje i revizija sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava u skladu s člankom 28., u vezi s danim proizvodom, određenom porodicom proizvoda ili određenim bitnim značajkama, te u skladu s:

i.

važnošću uloge koju taj proizvod ili te bitne značajke imaju u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine;

ii.

prirodom proizvoda;

iii.

učinkom varijabilnosti bitnih značajka građevnog proizvoda tijekom očekivanog vijeka trajanja proizvoda; i

iv.

osjetljivošću na nedostatke u proizvodnji proizvoda;

Članak 61.

Provedba delegiranih akata

1.   Ovlast donošenja delegiranih akata navedenih u članku 60. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje od pet godina počevši od 24. travnja 2011. Komisija izrađuje izvješće od delegiranju ovlasti najkasnije šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti se automatski produljuje za razdoblja u istovjetnom trajanju, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive sukladno članku 62.

2.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

3.   Ovlast donošenja delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u članku 62. i 63.

Članak 62.

Opoziv delegiranih ovlasti

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 60.

2.   Institucija koja je započela interni postupak odlučivanja o opozivu delegiranih ovlasti nastoji obavijestiti druge institucije i Komisiju, unutar razumnog razdoblja prije donošenja konačne odluke, pri čemu mora naznačiti delegiranu ovlast koja bi mogla biti predmetom opoziva i moguće razloge tog opoziva.

3.   Odluka o opozivu predstavlja kraj delegiranja ovlasti pobliže označenih u toj odluci. Ona proizvodi učinke odmah ili kasnije, kako je pobliže označeno u toj odluci. Ne utječe na valjanost delegiranih ovlasti koje su već na snazi. Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 63.

Prigovori na delegirane akte

1.   Europski parlament ili Vijeće smiju uložiti prigovor na delegirani akt unutar razdoblja od 3 mjeseca od dana priopćenja tog akta.

Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća, navedeno se razdoblje produljuje za 3 mjeseca.

2.   Ako po isteku razdoblja navedenog u stavku 1. ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor na delegirani akt, on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je u njemu naveden.

Delegirani se akt smije objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka tog razdoblja ako su Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju kako ne namjeravaju uložiti prigovor.

3.   Ako Europski parlament ili Vijeće ulože prigovor na delegirane akte unutar razdoblja navedenog u stavku 1., tada on ne stupa na snagu. Institucija koja uloži prigovor mora navesti razloge za ulaganje prigovora na delegirani akt.

Članak 64.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za graditeljstvo.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

3.   Države članice jamče da su članovi Stalnog odbora za graditeljstvo u mogućnosti izvršavati svoje funkcije tako da se izbjegnu sukobi interesa, a posebno s obzirom na postupke dobivanja oznake CE.

Članak 65.

Stavljanje izvan snage

1.   Direktiva 89/106/EEZ stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 66.

Prijelazne odredbe

1.   Smatra se da su građevni proizvodi, koji su stavljeni na tržište u skladu s Direktivom 89/106/EEZ prije 1. srpnja 2013., u skladu s ovom Uredbom.

2.   Proizvođači sastavljaju Izjavu o svojstvima na temelju certifikata o sukladnosti ili izjave o sukladnosti, koje su izdane prije 1. srpnja 2013. u skladu s Direktivom 89/106/EEZ.

3.   Smjernice za europsko tehničko dopuštenje koje su objavljene prije 1. srpnja 2013. u skladu s člankom 11. Direktive 89/106/EEZ mogu se koristiti kao europski dokumenti za ocjenjivanje.

4.   Proizvođači i uvoznici smiju koristiti europska tehnička odobrenja koja su izdana u skladu s člankom 9. Direktive 89/106/EEZ prije 1. srpnja 2013. kao europske tehničke ocjene tijekom razdoblja valjanosti tih odobrenja.

Članak 67.

Obavješćivanje Komisije

1.   Komisija do 25. travnja 2014. procjenjuje posebnu potrebu za podacima o udjelu opasnih tvari u građevnim proizvodima i razmotriti moguće proširenje obveznih podataka predviđenih člankom 6. stavkom 5. na druge tvari te o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće. U svojim procjenama Komisija mora voditi računa, inter alia, o potrebi da se zajamči visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti radnika koji koriste građevne proizvode i korisnika građevina, uključujući zahtjeve recikliranja i/ili ponovne uporabe dijelova ili materijala.

Prema potrebi, nakon izvještaja se, unutar 2 godine od njegovog podnošenja Europskom parlamentu i Vijeću, donose odgovarajući zakonski prijedlozi.

2.   Komisija do 25. travnja 2016. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi ove Uredbe, uključujući izvještaj o članku 19., 20., 21., 23., 24. i 37. na temelju izvješća koje su dostavile države članice, kao i drugi relevantni akteri, a uz koje su priloženi, prema potrebi, prikladni prijedlozi.

Članak 68.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 3. do 28., članak 36. do 38., članak 56. do 63., članak 65. i 66., kao i prilozi I., II., III. i V. primjenjuju se od 1. srpnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. ožujka 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednica

GYŐRI E.


(1)  SL C 218, 11.9.2009., str. 15.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 24. travnja 2009. (SL C 184 E, 8.7.2010., str. 441.), Stajalište Vijeća iz prvog čitanja od 13. rujna 2010. (SL C 282 E, 19.10.2010., str. 1.), Stajalište Europskog parlamenta od 18. siječnja 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 28. veljače 2011.

(3)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

(4)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(6)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(7)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(8)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(9)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(10)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(11)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(12)  SL L 218, 13.8.2008., str. 21.

(13)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(14)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(15)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1.

(16)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(17)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(18)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(19)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.


PRILOG I.

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINE

Građevine moraju, u cijelosti i u svojim zasebnim dijelovima, biti prikladne za njihovu najmeravanu uporabu, posebno vodeći računa o zdravlju i sigurnosti osoba uključenih tijekom životnoga ciklusa građevine. Uz uobičajeno održavanje, građevine moraju zadovoljiti navedene temeljne zahtjeve za građevine u ekonomski prihvatljivom uporabnom vijeku.

1.   Mehanička otpornost i stabilnost

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradnje i uporabe ne mogu dovesti do jedne od sljedećih pojava:

(a)

rušenja cijele građevine ili njezinog dijela;

(b)

velikih deformacija nedopustivog stupnja;

(c)

oštećenja drugih dijelova građevine, instalacija ili ugrađene opreme zbog velikih deformiranja nosive konstrukcije;

(d)

oštećenja zbog događaja, u mjeri koja je nesrazmjerna izvornom uzroku.

2.   Sigurnost u slučaju požara

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:

(a)

nosivost građevine može biti očuvana tijekom određenog vremena;

(b)

su ograničeni stvaranje i širenje požara i dima u građevini;

(c)

širenje požara na susjedne građevine bude ograničeno;

(d)

korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni;

(e)

sigurnost spasilačkog tima uzeta je u razmatranje.

3.   Higijena, zdravlje i okoliš

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog životnog ciklusa ne ugrožava higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, stanovnika ili susjeda, te da tijekom svog životnog ciklusa nema previše velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat sljedećih pojava:

(a)

ispuštanja otrovnog plina;

(b)

emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih sastojaka (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica, u unutarnji ili vanjski zrak;

(c)

emisije opasnog zračenja;

(d)

otpuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo;

(e)

otpuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje inače imaju negativan utjecaj na pitku vodu;

(f)

pogrešnog ispuštanja otpadnih voda, emisije dimovodnih plinova ili pogrešnog odlaganja krutog ili tekućeg otpada;

(g)

prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površinama u građevini.

4.   Sigurnost i pristupačnost pri uporabi

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja pri uporabi ili pogonu, kao što su klizanje, pad, sudar, opekline, električni udari, povreda od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi osobama smanjene pokretljivosti.

5.   Zaštita od buke

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili ljudi u blizini ostaje na razini koja neće ugroziti zdravlje i dopustiti im spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

6.   Gospodarenje energijom i očuvanje topline

Građevine i njihove instalacije grijanja, hlađenja, rasvjete i ventilacije moraju biti projektirane i izgrađene tako da je količina energije koju one zahtijevaju u uporabi mala, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete lokacije. Građevine moraju biti i energetski učinkovite, tako da troše što je moguće manje energije tijekom svoje gradnje i razgradnje.

7.   Održiva uporaba prirodnih izvora

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva i da je posebno zajamčena:

(a)

ponovna uporaba ili mogućnost recikliranja građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja;

(b)

trajnost građevine;

(c)

uporaba ekoloških sirovina i sekundarnih materijala pri gradnji građevine.


PRILOG II.

POSTUPCI ZA DONOŠENJE EUROPSKOG DOKUMENTA ZA OCJENJIVANJE

1.   Zahtjev za europsku tehničku ocjenu

U slučaju kada proizvođač bilo kojem TAB-u podnese zahtjev za europsku tehničku ocjenu građevnog proizvoda te nakon što su proizvođač i TAB (dalje u tekstu „odgovorni TAB”) potpisali sporazum o trgovačkoj tajni i povjerljivosti, osim kada proizvođač odluči drukčije, proizvođač podnosi odgovornom TAB-u tehničku mapu u kojoj je opisan proizvod, njegova uporaba kako ju je predvidio proizvođač i detalji kontrole tvorničke proizvodnje koju proizvođač namjerava primijeniti.

2.   Ugovor

Za građevne proizvode navedene u članku 21. stavku 1. točki (c), unutar 1 mjeseca od primitka tehničke mape, između proizvođača i odgovornog TAB-a sklapa se ugovor o izradi europske tehničke ocjene, u kojem se definira program rada za sastavljanje europskog dokumenta za ocjenjivanje, koji sadrži:

organizaciju rada unutar organizacije TAB-ova,

sastav radne skupine koja će se uspostaviti unutar organizacije TAB-ova, imenovane za predmetno proizvodno područje,

koordinaciju TAB-ova.

3.   Program rada

Nakon sklapanja ugovora s proizvođačem, organizacija TAB-ova obavješćuje Komisiju o programu rada za izradu europskog dokumenta za ocjenjivanje, planu njegove izvedbe uz naznaku programa ocjenjivanja. Navedena obavijest mora biti poslana unutar 3 mjeseca od primitka zahtjeva za europsku tehničku ocjenu.

4.   Nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje

Organizacija TAB-ova dovršava nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje uporabom radnih skupina kojima koordinira odgovoran TAB te navedeni nacrt dostavlja uključenim strankama unutar 6 mjeseci od dana kada je Komisija bila obaviještena o programu rada.

5.   Sudjelovanje Komisije

Predstavnik Komisije može sudjelovati, kao promatrač, u svim dijelovima provedbe programa rada.

6.   Produženje i odgoda

Radna skupina obavješćuje organizaciju TAB-ova i Komisiju o svakoj odgodi u vezi s vremenskim ograničenjima utvrđenima u odjeljcima od 1. do 4. ovog Priloga.

Ako je produženje vremenskih ograničenja za izradu europskog dokumenta za ocjenjivanje moguće opravdati, posebno nepostojanjem odluke Komisije o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevni proizvod ili potrebom za razvojem nove ispitne metode, produženo vremensko ograničenje utvrđuje Komisija.

7.   Donošenje europskog dokumenta za ocjenjivanje i njegove izmjene

Odgovorni TAB šalje nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje proizvođaču, koji tada ima 15 radnih dana da na njega reagira. Nakon toga, organizacija TAB-ova mora:

(a)

prema potrebi, obavijestiti proizvođača na koji način su njegove reakcije uzete u obzir;

(b)

donijeti nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje; i

(c)

poslati presliku Komisiji.

Ako, unutar 15 radnih dana od primitka, Komisija pošalje organizaciji TAB-ova svoja opažanja o nacrtu europskog dokumenta za ocjenjivanje, organizacija TAB-ova, nakon isteka roka za ulaganje primjedbe, u skladu s njima mijenja nacrt i šalje proizvođaču i Komisiji presliku donesenog europskog dokumenta za ocjenjivanje.

8.   Objava konačnog europskog dokumenta za ocjenjivanje

Čim odgovorni TAB izda prvu europsku tehničku ocjenu na temelju donesenog europskog dokumenta za ocjenjivanje, navedeni se europski dokument za ocjenjivanje prilagođava, prema potrebi, na temelju stečenih iskustava. Organizacija TAB-ova donosi konačni europski dokument za ocjenjivanje i šalje njegovu presliku Komisiji, zajedno s prijevodom njegovog naziva na svim službenim jezicima Unije, zbog objavljivanja uputa na njega. Organizacija TAB-ova mora europski dokument na ocjenjivanje učiniti dostupnim elektroničkim sredstvima čim proizvod dobije oznaku CE.


PRILOG III.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. …

1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: …

2.

Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

3.

Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

4.

Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

5.

Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6.

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

7.

U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

… (ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela, prema potrebi)

provedeno … sukladno sustavu … (opis zadataka treće strane, kako je utvrđeno u Prilogu V.)

i izdano … (certifikat o stalnosti svojstava, certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvještaji o ispitivanju/izračunu – prema potrebi)

8.

U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

… (naziv i identifikacijski broj tijela za tehničko ocjenjivanje, prema potrebi)

izdan … (referentni broj europske tehničke ocjene)

na temelju … (referentni broj europskog dokumenta za ocjenjivanje)

provedeno … sukladno sustavu … (opis zadataka treće strane, kako je utvrđeno u Prilogu V.)

i izdano … (certifikat o stalnosti svojstava, certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvještaji o ispitivanju/izračunu – prema potrebi)

9.

Objavljeno svojstvo

Napomene uz tablicu.

1.

Stupac 1. sadrži popis bitnih značajka, kako je utvrđeno u usklađenim tehničkim specifikacijama za najmeravanu uporabu ili uporabe, označene u gore navedenoj točki 3.

2.

Za svaku bitnu značajku navedenu u stupcu 1., te u skladu sa zahtjevima članka 6., stupac 2. sadrži objavljeno svojstvo, izraženo razinom, razredom ili opisom, glede odgovarajućih bitnih značajki. Slova „NPD” - bez utvrđenog svojstva (engl. No Performance Determined) naznačuju se u slučaju kad nije objavljeno nijedno svojstvo.

3.

Za svaku bitnu značajku navedenu u stupcu 1., stupac 3. sadrži:

(a)

datiranu uputu na odgovarajuće usklađene norme i, prema potrebi, referentni broj specifične ili prikladne tehničke dokumentacije;

ili

(b)

datiranu uputu na odgovarajući europski dokument za ocjenjivanje i, prema potrebi, referentni broj upotrijebljene europske tehničke ocjene.

Bitne značajke

(vidjeti napomenu 1.)

Svojstva

(vidjeti napomenu 2.)

Usklađena tehnička specifikacija

(vidjeti napomenu 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:

10.

Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

… (ime i funkcija)

……

(mjesto i datum izdavanja) (potpis)


PRILOG IV.

PODRUČJA PROIZVODA I ZAHTJEVI ZA TAB-ove

Tablica 1. —   Područja proizvoda

ŠIFRA PODRUČJA

PODRUČJE PROIZVODA

1.

PREDGOTOVLJENI OBIČNI/LAGANI/AUTOKLAVIRANI PORASTO BETONSKI PROIZVODI.

2.

VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI.

3.

MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI NANIJETE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE).

4.

PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU.

SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI.

5.

KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI.

SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE

6.

DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI.

7.

GIPSANI PROIZVODI.

8.

GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI.

9.

OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE.

10.

PRIČVRŠĆENA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, PRIČVRŠĆENI PROTUPOŽARNI PROIZVODI, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I SUZBIJANJE EKSPLOZIJE).

11.

SANITARNI UREĐAJI.

12.

PRIČVRŠĆENA PROMETNA OPREMA: CESTOVNA OPREMA.

13.

PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI DIJELOVI.

14.

PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI.

15.

CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA.

16.

ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPIJANJE BETONA (I POMOĆNI DIJELOVI).

SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE.

17.

ZIĐE I SRODNI PROIZVODI.

ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI DIJELOVI.

18.

PROIZVODI ZA INŽENJERSTVO OTPADNIH VODA.

19.

PODNE OBLOGE.

20.

KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI DIJELOVI.

21.

ZAVRŠNI PROIZVODI UNUTARNJIH I VANJSKIH ZIDOVA I PLAFONA. SKLOPOVI UNUTARNJIH PREGRADA.

22.

KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI.

KROVNI SKLOPOVI.

23.

PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA.

24.

AGREGATI.

25.

GRAĐEVNI ADHEZIVI.

26.

PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I INJEKCIJSKOM MASOM.

27.

UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA.

28.

CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI DIJELOVI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU.

29.

GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU.

30.

PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA.

31.

KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE.

32.

BRTVILA ZA SPOJEVE.

33.

PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE.

34.

SKLOPOVI I JEDINICE ZGRADA I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI.

35.

PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA.

PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA.


Tablica 2. —   Zahtjevi za TAB-ove

Nadležnost

Opis nadležnosti

Zahtjev

1.

Analiza rizika

Identificiranje mogućih rizika i koristi od uporabe inovativnih građevnih proizvoda za koje ne postoje utvrđeni/konsolidirani tehnički podaci u vezi s njihovim svojstvima prilikom ugradnje u građevine.

TAB se uspostavlja na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost. Neovisan je od aktera i svih posebnih interesa.

Nadalje, TAB ima osoblje koje ima:

(a)

objektivnost i jasnu tehničku prosudbu;

(b)

detaljno znanje o regulatornim odredbama i drugim zahtjevima koji su na snazi u državama članicama u kojima su imenovani, prema područjima proizvoda za koje će biti imenovani;

(c)

opće znanje o građevnoj praksi i detaljno tehničko znanje prema područjima proizvoda za koje će biti imenovani;

(d)

detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima procesa izgradnje;

(e)

detaljno znanje o postojećim usklađenim normama i ispitnim metodama unutar područja proizvoda za koji će biti imenovani;

(f)

prikladne lingvističke vještine.

Naknada dodijeljena osoblju TAB-a ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

2.

Utvrđivanje tehničkih kriterija

Pretvoriti rezultate analiza rizika u tehničke kriterije za procjenu ponašanja i svojstava građevnih proizvoda glede ispunjenja primjenjivih nacionalnih zahtjeva;

Zajamčiti tehničke podatke potrebne sudionicima u postupku izgradnje kao mogućim korisnicima građevnih proizvoda (proizvođači, projektanti, podugovarači, instalateri).

3.

Postavljanje metoda ocjenjivanja

Osmisliti i ocijeniti prikladne metode (testove ili izračune) za ocjenjivanje svojstava bitnih značajka građevnih proizvoda, vodeći računa o trenutačnom stanju predmeta.

4.

Utvrđivanje posebne kontrole tvorničke proizvodnje

Razumjeti i ocijeniti proizvodni proces posebnog proizvoda kako bi se identificirale prikladne mjere kojima se jamči stalnost proizvoda tijekom određenog proizvodnog procesa.

TAB ima osoblje s odgovarajućim znanjem o odnosu između proizvodnog procesa i značajki proizvoda u vezi s kontrolom tvorničke proizvodnje.

5.

Ocjenjivanje proizvoda

Ocijeniti svojstva bitnih značajka građevnog proizvoda na temelju usklađenih metoda prema usklađenim kriterijima.

Osim zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3., TAB ima pristup potrebnim sredstvima i opremi za ocjenjivanje svojstava osnovnih značajki građevnih proizvoda unutar proizvodnog područja za koje će biti imenovan.

6.

Opće upravljanje

Zajamčiti dosljednost, pouzdanost, objektivnost i sljedivost stalnom primjenom odgovarajućih metoda upravljanja

TAB mora sadržavati:

(a)

dokazanu evidenciju poštovanja dobrog upravnog ponašanja;

(b)

politiku i dodatne postupke kojima se jamči povjerljivost osjetljivih podataka unutar TAB-a i svih njegovih partnera;

(c)

sustav kontrole dokumenata kako bi se zajamčila registracija, sljedivost, održavanje i arhiviranje svih relevantnih dokumenata;

(d)

mehanizam interne revizije i ocjene menadžmenta kako bi se zajamčilo redovito nadziranje sukladnosti s prikladnim metodama upravljanja;

(e)

postupak objektivnog rješavanja molbi i žalbi.


PRILOG V.

OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA

1.   SUSTAVI OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA

1.1.

Sustav 1+ – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajka građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:

(a)

proizvođač provodi:

i.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

ii.

daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja;

(b)

prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda na temelju:

i.

određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;

iii.

stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje;

iv.

ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište.

1.2.

Sustav 1. – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:

(a)

proizvođač provodi:

i.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

ii.

daljnje ispitivanje uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja;

(b)

prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda na temelju:

i.

utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;

iii.

stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

1.3.

Sustav 2+ – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajka građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:

(a)

proizvođač provodi:

i.

određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

iii.

ispitivanje uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja;

(b)

prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje na temelju:

i.

početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;

ii.

stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

1.4.

Sustav 3 – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:

(a)

proizvođač provodi kontrolu tvorničke proizvodnje;

(b)

prijavljeni ispitni laboratorij provodi određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda.

1.5.

Sustav 4 – Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju sljedećih stavki:

(a)

proizvođač provodi:

i.

utvrđivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

(b)

prijavljeno tijelo nema zadataka.

2.   TIJELA UKLJUČENA U OCJENJIVANJE I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA

Glede funkcija prijavljenih tijela uključenih u ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava za građevne proizvode, potrebno je razlikovati:

(1)

tijelo za certificiranje proizvoda; vladino ili nevladino prijavljeno tijelo koje ima potrebnu stručnost i odgovornost da provodi certifikaciju proizvoda u skladu s danim postupovnim pravilima i upravljanjem;

(2)

certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje: prijavljeno tijelo, vladino ili nevladino tijelo koje ima potrebnu stručnost i odgovornost da provodi certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje u skladu s danim postupovnim pravilima i upravljanjem;

(3)

ispitni laboratorij: prijavljeni laboratorij koji mjeri, istražuje, ispituje, umjerava ili na drugi način određuje značajke ili svojstva materijala ili građevnih proizvoda.

3.   BITNE ZNAČAJKE U SLUČAJU KADA NIJE POTREBNA UPUTA NA ODGOVARAJUĆU USKLAĐENU TEHNIČKU SPECIFIKACIJU

1.

Reakcija na požar.

2.

Otpornost na požar.

3.

Svojstva prilikom vanjskog požara.

4.

Apsorpcija buke.

5.

Emisija opasnih tvari.


Top