EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0528

Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Tekst značajan za EGP

OJ L 167, 27.6.2012, p. 1–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 049 P. 181 - 303

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

13/Sv. 049

HR

Službeni list Europske unije

181


32012R0528


L 167/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.05.2012.


UREDBA (EU) br. 528/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. svibnja 2012.

o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Biocidni proizvodi su nužni za kontrolu organizama koji su štetni za zdravlje ljudi ili životinja te za kontrolu organizama koji štete prirodnim ili proizvedenim materijalima. Biocidni proizvodi, međutim, zbog svojih intrinzičnih svojstava i povezanih načina uporabe mogu predstavljati rizik za ljude, životinje i okoliš.

(2)

Biocidni proizvodi se ne smiju stavljati na raspolaganje na tržištu niti koristiti ako nisu odobreni u skladu s ovom Uredbom. Tretirani proizvodi ne bi se trebali stavljati na tržište osim ako sve aktivne tvari sadržane u biocidnim proizvodima kojima su oni bili tretirani ili koje oni sadrže, nisu odobrene u skladu s ovom Uredbom.

(3)

Svrha ove Uredbe je poboljšanje slobodnog kretanja biocidnih proizvoda u Uniji uz istodobno osiguranje visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja te okoliša. Posebna bi se pozornost trebala posvetiti zaštiti ranjivih skupina, kao što su trudnice i djeca. Ova se Uredba temelji na načelu predostrožnosti kako bi se osiguralo da proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržištu aktivnih tvari i biocidnih proizvoda nemaju štetne učinke na zdravlje ljudi ili životinja niti neprihvatljive učinke na okoliš. Kako bi se u što većoj mjeri uklonile prepreke trgovini biocidnim proizvodima, potrebno je donijeti pravila za odobrenje aktivnih tvari te stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda, uključujući pravila za međusobno priznavanje odobrenja i paralelnu trgovinu.

(4)

Kako bi se osigurao visoki stupanj zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja te okoliša, primjena ove Uredbe ne dovodi u pitanje zakonodavstvo Zajednice o sigurnosti na radu te zaštiti okoliša i potrošača.

(5)

Pravila za stavljanje biocidnih proizvoda na tržište Zajednice ustanovljena su Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Ta se pravila trebaju prilagoditi na temelju stečenog iskustva, a posebno na temelju izvješća o prvih sedam godina provedbe, koje je Komisija podnijela Europskom parlamentu i Vijeću i u kojem analizira probleme i slabosti te Direktive.

(6)

Uzimajući u obzir glavne izmjene koje je potrebno unijeti za postojeća pravila, uredba se smatra prikladnim pravnim instrumentom za zamjenu Direktive 98/8/EZ kako bi se utvrdila jasna, detaljna i izravno primjenjiva pravila. Osim toga, uredbom se osigurava istodobno i usklađeno provođenje pravnih zahtjeva u cijeloj Uniji.

(7)

Potrebno je razlikovati postojeće aktivne tvari koje su bile na tržištu u biocidnim proizvodima na dan prenošenja određen u Direktivi 98/8/EZ, od novih aktivnih tvari koje još nisu bile na tržištu u biocidnim proizvodima na taj dan. Za vrijeme trajanja ocjenjivanja postojećih aktivnih tvari države članice bi trebale i dalje dopuštati da biocidni proizvodi koji sadrže takve tvari budu dostupni na tržištu u skladu s njihovim nacionalnim propisima, sve dok se ne donese odluka o odobrenju tih aktivnih tvari. Uslijed takve odluke države članice ili, prema potrebi, Komisija, trebale bi dati, ukinuti ili izmijeniti odobrenja ako bude primjereno. Nove aktivne tvari trebalo bi ocijeniti prije stavljanja na tržište biocidnih proizvoda u kojima su one sadržane, kako bi se osiguralo da novi proizvodi koji se stavljaju na tržište ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe. Međutim, s ciljem poticanja razvoja novih aktivnih tvari postupak ocjenjivanja novih aktivnih tvari ne smije spriječiti države članice ili Komisiju da za određeni vremenski period odobre biocidne proizvode koji sadrže aktivnu tvar prije njezina odobrenja, pod uvjetom da se dostavi potpuna dokumentacija i da se smatra da dotični biocidni proizvod zadovoljava uvjete iz ove Uredbe.

(8)

Kako bi se osigurao ravnopravni položaj osoba koje stavljaju aktivne tvari na tržište, te bi osobe trebale imati dokumentaciju ili odobrenje za pristup toj dokumentaciji ili relevantnim podacima u dokumentaciji za svaku aktivnu tvar koju proizvode ili uvoze za uporabu u biocidnim proizvodima. Biocidni proizvodi koji sadrže aktivne tvari za koje dotična osoba ne ispunjava obveze, ne smiju biti dostupni na tržištu te se u tom slučaju treba predvidjeti odgovarajuće razdoblje za postupno ukidanje radi odlaganja i uporabe postojećih zaliha biocidnih proizvoda.

(9)

Ova se Uredba primjenjuje na biocidne proizvode koji se, u obliku u kojem se isporučuju korisniku, sastoje od, sadrže ili stvaraju jednu ili više aktivnih tvari.

(10)

Radi osiguranja pravne sigurnosti potrebno je uspostaviti popis aktivnih tvari koje su u Uniji odobrene za uporabu u biocidnim proizvodima. Potrebno je utvrditi postupak ocjenjivanja radi uvrštavanja aktivnih tvari na taj popis te navesti podatke koje zainteresirane strane trebaju priložiti uz zahtjev za davanje odobrenja za određenu aktivnu tvar i njezino uvrštavanje na popis.

(11)

Primjena ove Uredbe ne dovodi u pitanje Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (4). Pod određenim uvjetima biocidne aktivne tvari se izuzimaju od pripadajućih odredbi te Uredbe.

(12)

S ciljem postizanja visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša, aktivne tvari s najvišim stupnjem štetnosti ne smiju se odobriti za uporabu u biocidnim proizvodima, osim u posebnim slučajevima u kojima se odobrenje smatra opravdanim zbog zanemarivog rizika od izloženosti toj tvari, zbog zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja ili okoliša ili zbog nesrazmjernog negativnog učinka na društvo u slučaju neodobrenja. Kod odlučivanja o odobrenju takvih aktivnih tvari potrebno je uzeti u obzir dostupnost prikladnih i dostatnih alternativnih tvari ili tehnologija.

(13)

Popis aktivnih tvari u Uniji treba redovito pregledavati kako bi se uzela u obzir znanstvena i tehnološka dostignuća. Ako postoje značajne naznake da određena aktivna tvar koja se koristi u biocidnim proizvodima ili tretiranim proizvodima, ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe, Komisija može preispitati odobrenje te aktivne tvari.

(14)

Aktivne tvari se označuju kao potencijalne tvari za zamjenu ako imaju određena intrinzična opasna svojstva. Kako bi se osiguralo redovito ispitivanje tvari koje su određene kao potencijalni kandidati za zamjenu, razdoblje za njihovo odobrenje ne smije biti dulje od sedam godina, čak ni u slučaju obnove odobrenja.

(15)

Tijekom postupka davanja ili obnove odobrenja za biocidne proizvode koji sadrže aktivnu tvar koja je potencijalna tvar za zamjenu, potrebno je omogućiti usporedbu biocidnog proizvoda s drugim odobrenim biocidnim proizvodom, nekemijskim sredstvima za nadzor i preventivnim metodama, s obzirom na rizike i prednosti njihove uporabe. Na temelju takvog usporednog ocjenjivanja biocidni proizvod koji sadrži aktivne tvari određene kao potencijalna tvar za zamjenu, se zabranjuje ili ograničava, ako se dokaže dostatna učinkovitost drugih odobrenih biocidnih proizvoda ili nekemijskih metoda nadzora ili prevencije koji predstavljaju značajno manji opći rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš i ne uzrokuju nikakve druge značajne ekonomske niti praktične poteškoće. U tim se slučajevima trebaju predvidjeti prikladna razdoblja za postupno uklanjanje.

(16)

Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno i financijsko opterećenje za industriju i nadležna tijela, potpuno i temeljito ocjenjivanje zahtjeva za obnovu odobrenja aktivne tvari ili za davanje odobrenja za biocidni proizvod se provodi jedino ako nadležno tijelo koje je bilo odgovorno za početno ocjenjivanje, na temelju dostupnih informacija odluči da je to nužno.

(17)

Potrebno je osigurati učinkovitu koordinaciju i upravljanje tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije, osnovana prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”) bi trebala obavljati određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem aktivnih tvari i odobravanjem određenih kategorija biocidnih proizvoda na razini Unije te povezane zadaće. Sukladno tomu, u okviru Agencije bi trebalo uspostaviti Odbor za biocidne proizvode koji će obavljati određene zadaće Agencije propisane ovom Uredbom.

(18)

Određeni biocidni proizvodi i tretirani proizvodi, kako su definirani u ovoj Uredbi, se također uređuju drugim zakonodavstvom Unije te je, stoga, potrebno povući jasnu granicu kako bi se osigurala pravna sigurnost. U Prilogu ovoj Uredbi uspostavlja se popis vrsta proizvoda koji ulaze u područje primjene ove Uredbe s okvirnim opisom svake vrste.

(19)

Biocidni proizvodi koji su namijenjeni za uporabu ne samo za potrebe ove Uredbe, nego i u vezi s medicinskim uređajima, kao što su dezinficijensi za dezinficiranje bolničkih površina i medicinskih uređaja, mogu predstavljati i druge opasnosti pored onih kojima se bavi ova Uredba. Iz tog se razloga takvi biocidni proizvodi moraju, pored zahtjeva iz ove Uredbe, uskladiti s relevantnim ključnim zahtjevima iz Priloga I. Direktivi Vijeća 90/385/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na aktivne medicinske implantate (5), Direktive Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim pomagalima (6) i Direktive 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (7).

(20)

Ako proizvod ima biocidnu funkciju koja je svojstvena njegovoj kozmetičkoj funkciji ili ako se biocidna funkcija smatra sekundarnom tvrdnjom za kozmetički proizvod te je stoga uređena Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (8), takva funkcija i takav proizvod isključeni su iz područja primjene ove Uredbe.

(21)

Sigurnost hrane i hrane za životinje uređuje zakonodavstvo Unije, a posebno Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka o pitanjima sigurnosti hrane (9) te se, stoga, ova Uredba ne odnosi na hranu i hranu za životinje koja se koristi kao repelent ili mamac.

(22)

Pomoćna tehnološka sredstva obuhvaćena su postojećim zakonodavstvom Unije, a posebno Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima koji se koriste u prehrani životinja (10) i Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (11) te je, stoga, prikladno njihovo isključivanje iz područja primjene ove Uredbe.

(23)

Budući da proizvodi koji se koriste za konzerviranje hrane ili hrane za životinje putem kontrole štetnih organizama, prethodno obuhvaćeni u vrsti proizvoda 20, ulaze u područje primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003 i Uredbe (EZ) br. 1333/2008., nije prikladno zadržati tu vrstu proizvoda.

(24)

Budući da Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i sedimentima predviđa učinkovitu procjenu rizika koji predstavljaju sustavi upravljanja balastnim vodama, konačno odobrenje i naknadno tipsko odobrenje takvih sustava se smatra istovjetnim odobrenju proizvoda prema ovoj Uredbi.

(25)

Za izbjegavanje mogućih negativnih učinaka na okoliš, s biocidnim proizvodima koji više ne mogu biti zakonito dostupni na tržištu, mora se postupati u skladu sa zakonodavstvom Unije o otpadu, a posebno Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu (12), te nacionalnim zakonodavstvom kojim se ono provodi.

(26)

Za lakše stavljanje na raspolaganje na tržištu cijele Unije za određene biocidne proizvode sa sličnim uvjetima uporabe u svim državama članicama, potrebno je predvidjeti odobrenje na razini Unije. Kako bi se Agenciji osiguralo određeno vremensko razdoblje za uspostavu potrebnog kapaciteta i upoznavanje s tim postupkom, mogućnost prijave za odobrenje Unije se treba postupno proširiti na druge kategorije biocidnih proizvoda sa sličnim uvjetima uporabe u svim državama članicama.

(27)

Komisija preispituje iskustvo s odredbama o odobrenju Unije i do 31. prosinca 2017. o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće te, prema potrebi, u prilogu svog izvješća dostavlja prijedloge za izmjene.

(28)

Kako bi se osiguralo da na tržištu budu stavljeni na raspolaganje jedino oni biocidni proizvodi koji su usklađeni s pripadajućim odredbama iz ove Uredbe, biocidne proizvode za stavljanje na raspolaganje i uporabu na državnom području neke države članice ili dijelu tog područja ne moraju odobriti nadležna tijela ili Komisija u slučaju stavljanja na raspolaganje i uporabe na području Unije.

(29)

Za poticanje uporabe proizvoda s povoljnijim svojstvima u odnosu na okoliš ili zdravlje ljudi i životinja potrebno je osigurati pojednostavljene postupke za davanje odobrenja za takve biocidne proizvode. Ako su odobreni u barem jednoj državi članici, za takve biocidne proizvode mora se omogućiti stavljanje na raspolaganje na tržištima u svim državama članicama, pod određenim uvjetima, bez obveze međusobnog priznavanja.

(30)

Za određivanje biocidnih proizvoda koji ispunjavaju uvjete za pojednostavljene postupke za davanje odobrenja, prikladno je uspostaviti posebni popis aktivnih tvari koje ti proizvodi mogu sadržavati. Taj bi popis prvotno trebao uključivati tvari za koje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili Direktivom 98/8/EZ utvrdilo da predstavljaju nizak rizik, tvari određene kao aditivi za hranu, feromoni i druge tvari niske toksičnosti, kao što su slabe kiseline, alkoholi i biljna ulja, koji se koriste u kozmetici i hrani.

(31)

Potrebno je odrediti jedinstvena načela za ocjenjivanje i odobrenje biocidnih proizvoda kako bi se osigurao usklađeni pristup nadležnih tijela.

(32)

Za procjenu rizika koji proizlaze iz predložene uporabe biocidnih proizvod, podnositelji zahtjeva moraju dostaviti dokumentaciju koja sadržava potrebne informacije. Potrebno je definirati skupine podataka za aktivne tvari i biocidne proizvode u kojima su one sadržane, kako bi se istodobno pomoglo podnositeljima zahtjeva za odobrenje i nadležnim tijelima koja provode ocjenjivanje radi donošenja odluke o odobrenju.

(33)

S obzirom na raznovrsnost aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koji nisu predmet pojednostavljenog postupka davanja odobrenja, zahtjevi vezani uz podatke i ispitivanje trebaju biti prilagođeni pojedinačnim okolnostima i trebaju omogućiti opću procjenu rizika. Podnositelju zahtjeva se, stoga, mora osigurati mogućnost da prema potrebi zatraži prilagođavanje zahtjeva za podacima, uključujući odstupanje od zahtjeva za podacima koji nisu potrebni ili ih nije moguće dostaviti zbog same prirode ili predviđene uporabe proizvoda. Podnositelji zahtjeva dostavljaju odgovarajuće tehničko i znanstveno obrazloženje kojim dokazuju utemeljenost svojih zahtjeva.

(34)

Kako bi se podnositeljima zahtjeva, a posebno malim i srednjim poduzećima (MSP), pomoglo kod usklađivanja sa zahtjevima iz ove Uredbe, države članice moraju osigurati pružanje savjeta tako da, na primjer, uspostave službu za pomoć korisnicima. Takvo savjetovanje bi trebalo biti dodatak operativnim smjernicama i drugim savjetima i pomoći koju osigurava Agencija.

(35)

Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje prava na zahtjev za prilagođavanje zahtjeva za podacima, države članice moraju obavijestiti podnositelje zahtjeva o toj mogućnosti i razlozima na temelju kojih se može podnijeti takav zahtjev.

(36)

Za lakši pristup tržištu moguće je grupi biocidnih proizvoda dati odobrenje kao jednoj skupini biocidnih proizvoda. Biocidni proizvodi iz iste skupine moraju imati sličnu uporabu i iste aktivne tvari. Potrebno je navesti razlike u sastavu ili zamjene neaktivnih tvari, ali to ne smije negativno utjecati na razinu rizika ili značajno smanjiti učinkovitost proizvoda.

(37)

Prilikom odobravanja biocidnih proizvoda potrebno je osigurati da su kod ispravne primjene za predviđene namjene oni dovoljno učinkoviti i nemaju nikakvi neprihvatljivi učinak na ciljne organizme, kao što je otpornost ili u slučaju kralježnjaka da ne uzrokuju nepotrebnu patnju i bol. Osim toga, s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja ti proizvodi ne smiju imati nikakav neprihvatljivi učinak na zdravlje ljudi, zdravlje životinja niti okoliš. Ako je prikladno, radi zaštite zdravlja ljudi i životinja potrebno je utvrditi najveće dopuštene količine ostataka za hranu i hranu za životinje s obzirom na aktivne tvari sadržane u biocidnim proizvodima. U slučaju neispunjavanja ovih zahtjeva ne izdaje se odobrenje za dotične biocidne proizvode, osim ako njihovo odobrenje nije opravdano nerazmjernim negativnim učinkom na društvo u slučaju neodobravanja u usporedbi s rizicima koji nastaju njihovom uporabom.

(38)

Ako je moguće, prisutnost štetnih organizama treba se izbjeći poduzimanjem prikladnih preventivnih mjera kao što je ispravno skladištenje roba, poštovanje pripadajućih higijenskih standarda i odlaganje otpada bez odgode. Što je više moguće, potrebno je koristiti biocidne proizvode koji predstavljaju manji rizik za ljude, životinje i okoliš, kada god oni pružaju učinkovito rješenje, dok se biocidni proizvodi čija je namjena naštetiti, ubiti ili uništiti životinje koje mogu osjetiti bol i patnju, trebaju koristiti samo kao krajnje sredstvo.

(39)

Neki odobreni biocidni proizvodi mogu predstavljati određene rizike ako ih koristi opća javnost te je, stoga, prikladno predvidjeti da se za određene biocidne proizvode ne smije dati opće odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu radi uporabe od opće javnosti.

(40)

Kako bi se izbjeglo ponavljanje postupaka ocjenjivanja i osiguralo slobodno kretanje biocidnih proizvoda u Uniji, potrebno je uspostaviti postupke kojima će se osigurati da odobrenje dano u jednoj državi članici bude priznato u ostalim državama članicama.

(41)

Za osiguranje uže suradnje između država članica u ocjenjivanju biocidnih proizvoda i za lakši pristup biocidnih proizvoda na tržište, treba omogućiti da se prilikom podnošenja zahtjeva za prvo nacionalno odobrenje pokrene postupak za međusobno priznavanje.

(42)

Prikladno je utvrditi postupke za međusobno priznavanje nacionalnih odobrenja, a posebno za rješavanje bilo kakvih neslaganja bez nepotrebnog odlaganja. Ako nadležno tijelo odbije međusobno priznavanje odobrenja ili predloži njegovo ograničenje, koordinacijska skupina treba pokušati postići dogovor o potrebnom djelovanju. Ako koordinacijska skupina ne uspije pronaći dogovor u određenom vremenskom roku, za donošenje odluke treba ovlastiti Komisiju koja se o tehničkim ili znanstvenim pitanjima može savjetovati s Agencijom prije donošenja odluke.

(43)

Međutim, razmatranja vezana uz javni interes ili javnu sigurnost, zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja ljudi i životinja, zaštitu nacionalnog blaga i odsutnost ciljnih organizama mogu, u dogovoru s podnositeljem zahtjeva, opravdati odbijanje države članice da izda odobrenje ili njezinu odluku da prilagodi uvjete pod kojima se to odobrenje izdaje. Ako nije moguće postići dogovor s podnositeljem zahtjeva, Komisija se ovlašćuje da donese odluku.

(44)

Uporaba određenih vrsta biocidnih proizvoda može uzrokovati zabrinutost za dobrobit životinja. Države članice, stoga, mogu odstupiti od načela međusobnog priznavanja za biocidne proizvoda koji pripadaju tim vrstama proizvoda, u onoj mjeri u kojoj su ta odstupanja opravdana i ne ugrožavaju svrhu ove Uredbe u vezi s odgovarajućim stupnjem zaštite unutarnjeg tržišta.

(45)

Radi pojednostavljenja postupaka za davanje odobrenja i međusobno priznavanje prikladno je uspostaviti sustav međusobne razmjene informacija. Za to je potrebno uspostaviti registar biocidnih proizvoda. Države članice, Komisija i Agencija trebaju koristiti taj registar kako bi međusobno stavili na raspolaganje pojedinosti i znanstvenu dokumentaciju koja je podnesena u vezi sa zahtjevima za odobrenje biocidnih proizvoda.

(46)

Ako je uporaba određenog biocidnog proizvoda u interesu države članice, ali ni jedan podnositelj zahtjeva nije zainteresiran za njegovo stavljanje na raspolaganje na tržištu te države članice, treba omogućiti da službena ili znanstvena tijela podnesu zahtjev za njegovo odobrenje. U slučaju davanja odobrenja ta tijela imaju ista prava i obveze kao i svaki drugi nositelj odobrenja.

(47)

Kako bi se uzeo u obzir znanstveni i tehnički napredak kao i potrebe nositelja odobrenja, prikladno je navesti uvjete za ukidanje, preispitivanje ili izmjenu odobrenja. Prijavljivanje i razmjena informacija koje mogu utjecati na davanje odobrenja, su također potrebni kako bi se nadležnim tijelima i Komisiji omogućilo da poduzmu prikladne mjere.

(48)

U slučaju nepredviđene opasnosti koja predstavlja prijetnju za javno zdravlje ili okoliš i koja se ne može spriječiti drugim sredstvima, države članice mogu na određeno vremensko razdoblje dopustiti da se na tržištu stavljaju na raspolaganje biocidni proizvodi koji ne ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe.

(49)

Za poticanje istraživanja i razvoja aktivnih tvari i biocidnih proizvoda potrebno je utvrditi pravila za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu neodobrenih biocidnih proizvoda i neodobrenih aktivnih tvari za svrhe istraživanja i razvoja.

(50)

S obzirom na koristi za unutarnje tržište i potrošače poželjno je uspostaviti usklađena pravila za usporednu trgovinu identičnim biocidnim proizvodima odobrenim u različitim državama članicama.

(51)

Za određivanje sličnosti aktivnih tvari prikladno je utvrditi pravila o tehničkoj istovjetnosti.

(52)

Za zaštitu zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša te radi izbjegavanja diskriminacije između tretiranih proizvoda podrijetlom iz Unije i tretiranih proizvoda uvezenih iz trećih država, svi tretirani proizvodi koji se stavljaju na unutarnje tržište trebaju sadržavati isključivo odobrene aktivne tvari.

(53)

Kako bi se potrošačima omogućilo da donesu svoj izbor na temelju informiranosti te kako bi se pojednostavila provedba i pružio pregled njihove uporabe, tretirani proizvodi moraju biti prikladno označeni.

(54)

Podnositeljima zahtjeva koji su uložili novac za odobrenje aktivne tvari ili dobivanja odobrenja za biocidni proizvoda u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 98/8/EZ trebalo bi osigurati djelomični povrat ulaganja tako da prime pravednu naknadu kada god se u korist sljedećih podnositelja zahtjeva koriste zaštićeni podaci koji su dostavljeni tijekom postupka takvog odobrenja aktivne tvari ili dobivanja odobrenja za biocidni proizvod.

(55)

Kako bi se osiguralo da svi zaštićeni podaci koji su dostavljeni tijekom postupka odobravanja aktivne tvari ili dobivanja odobrenja za biocidne proizvode budu zaštićeni od trenutka njihova dostavljanja i kako bi se spriječile situacije u kojima su određeni podaci nezaštićeni, razdoblja koje se odnose na zaštitu podataka trebala bi se, također, primjenjivati i na podatke dostavljene za potrebe Direktive 98/8/EZ.

(56)

Za poticanje razvoja novih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda u kojima su one sadržane, potrebno je predvidjeti određeno razdoblje za zaštitu zaštićenih podataka dostavljenih tijekom postupka odobravanja tih aktivnih tvari ili dobivanja odobrenja za biocidne proizvode u kojima su one sadržane. To je razdoblje dulje od razdoblja za zaštitu podataka o postojećim aktivnim tvarima i biocidnim proizvodima u kojima su one sadržane.

(57)

Ispitivanja na životinjama moraju se svesti na najnižu moguću razinu, a testiranja s biocidnim proizvodima ili aktivnim tvarima koje su sadržane u biocidnim proizvodima trebaju se izvoditi samo kada je to potrebno zbog namjene i uporabe proizvoda. Podnositelji zahtjeva trebaju razmjenjivati, a ne ponavljati, studije o kralježnjacima u zamjenu za pravednu naknadu. Ako se između vlasnika podataka i potencijalnog podnositelja zahtjeva ne postigne dogovor o razmjeni studija o kralježnjacima, potencijalnom podnositelju zahtjeva Agencija omogućava korištenje tih studija ne dovodeći u pitanje bilo koju odluku nacionalnih sudova u vezi s naknadama. Nadležna tijela i Agencija bi, radi obavješćivanja potencijalnih podnositelja zahtjeva, trebala imati pristup kontaktnim podacima vlasnika tih studija preko registra Unije.

(58)

Na tržištu je potrebno, za postojeće aktivne tvari što prije uspostaviti podjednake konkurentske uvjete, uzimajući u obzir ciljeve smanjenja nepotrebnih ispitivanja i troškova na najnižu moguću razinu, a posebno za MSP-e, izbjegavanja stvaranja monopola, održavanja slobodnog tržišnog natjecanja između gospodarskih subjekata i pravedne naknade troškova vlasnicima podataka.

(59)

Potrebno je poticati pridobivanje informacija alternativnim metodama koja ne uključuju ispitivanja na životinjama, a koja su istovrijedna propisanim testiranjima i metodama testiranja. Povrh toga, prilagođavanje zahtjeva za podacima trebalo bi se koristiti kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi vezani uz ispitivanje.

(60)

Kako bi se osiguralo da biocidni proizvodi kada su dostupni na tržištu ispunjavaju zahtjeve u pogledu sigurnosti i kvalitete odobrenih biocidnih proizvoda, države članice bi trebale poduzeti prikladne mjere nadzora i inspekcije, a proizvođači trebaju zadržati odgovarajući i razmjerni sustav kontrole kvalitete. U tu svrhu može biti prikladno zajedničko djelovanje država članica.

(61)

Učinkovito obavješćivanje o rizicima od biocidnih proizvoda i mjerama upravljanja rizikom predstavljaju ključni dio sustava koji se uspostavlja ovom Uredbom. Kod olakšavanja pristupa informacijama nadležna tijela, Agencija i Komisija trebale bi poštovati načelo povjerljivosti i izbjegavati bilo kakvo otkrivanje podataka, čime bi se moglo naštetiti trgovačkim interesima dotične osobe, osim ako to nije nužno radi zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti ili okoliša ili iz drugih razloga pretežno javnog interesa.

(62)

Za bolju učinkovitost nadzora i kontrole te radi pružanja informacija koje su važne za određivanje rizika od biocidnih proizvoda, nositelji odobrenja trebali bi voditi evidenciju o proizvodima koje stavljaju na tržište.

(63)

Potrebno je navesti da se odredbe o Agenciji, osnovanoj prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, trebaju sukladno primjenjivati u kontekstu biocidnih aktivnih tvari i proizvoda. Ako se trebaju donijeti zasebne odredbe s obzirom na zadaće i djelovanje Agencije, one se moraju posebno naznačiti u ovoj Uredbi.

(64)

Troškove postupaka u vezi s primjenom ove Uredbe trebaju snositi oni koji stavljaju biocidne proizvode na raspolaganje na tržištu i oni koji to namjeravaju, pored onih koji podupiru odobrenje aktivnih tvari. Radi promicanja nesmetanog djelovanja unutarnjeg tržišta prikladno je uspostaviti određena jedinstvena načela koja će se odnositi na pristojbe koje se plaćaju Agenciji i nadležnim tijelima država članica, pri čemu se trebaju uzeti u obzir posebne potrebe MSP-a.

(65)

Potrebno je predvidjeti mogućnost žalbe na određene odluke Agencije. Žalbeno vijeće uspostavljeno u okviru Agencije prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 rješava žalbene postupke protiv odluka koje donese Agencija sukladno ovoj Uredbi.

(66)

Postoji znanstvena nesigurnost u vezi sa sigurnošću nanomaterijala za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš. Kako bi se osigurao visoki stupanj zaštite potrošača, slobodno kretanje robe i pravna sigurnost za proizvođače, potrebno je donijeti jedinstvenu definiciju nanomaterijala, po mogućnosti na temelju rada odgovarajućih međunarodnih foruma, i navesti da odobrenje aktivne tvari ne uključuje oblik nanomaterijala, osim ako nije izričito navedeno. Komisija bi trebala redovito pregledavati odredbe o nanomaterijalima u pogledu znanstvenog napretka.

(67)

Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz, prikladno je predvidjeti odgođenu primjenu ove Uredbe i posebne mjere za ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje aktivnih tvari i biocidnih proizvoda, podnesenih prije primjene ove Uredbe.

(68)

Od datuma primjene ove Uredbe Agencija preuzima zadaće koordinacije i pojednostavljenja za nove zahtjeve za odobrenje aktivnih tvari. Međutim, zbog velikog broja arhivske dokumentacije Agenciji treba osigurati određeno vrijeme da se pripremi za nove zadaće u vezi s dokumentacijom podnesenom prema Direktivi 98/8/EZ.

(69)

Za poštovanje opravdanih očekivanja poduzeća u vezi sa stavljanjem na tržište i uporabom biocidnih proizvoda niskog rizika iz Direktive 98/8/EZ, tim se poduzećima treba dopustiti da stavljaju dotične proizvode na tržište ako su u skladu s propisima o registraciji biocidnih proizvoda niskog rizika prema istoj Direktivi. Međutim, ova se Uredba primjenjuje nakon isteka prve registracije.

(70)

S obzirom da određeni proizvodi nisu bili obuhvaćeni zakonodavstvom Zajednice o biocidnim proizvodima, prikladno je predvidjeti prijelazna razdoblja za te proizvode i tretirane proizvode.

(71)

Ova bi Uredba, prema potrebi, trebala uzeti u obzir ostale radne programe koji se odnose na ocjenjivanje ili odobravanje tvari i proizvoda ili relevantne međunarodne konvencije. Ona bi posebno trebala pridonijeti ispunjavanju ciljeva Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama usvojenog 6. veljače 2006. u Dubaiju.

(72)

Za dopune ili izmjene ove Uredbe ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije prenose se na Komisiju u vezi s određenim manje bitnim elementima ove Uredbe. Od osobite je važnosti da Komisija u svom pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja uključujući savjetovanja na razini stručnjaka. Kod pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravodobno i prikladno dostavljanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(73)

Komisija bi trebala bez odlaganja donijeti primjenjive delegirane akte ako u opravdanim slučajevima koji se odnose na ograničavanje aktivne tvari u Prilogu I. ili na uklanjanje aktivne tvari iz tog Priloga, to zahtijevaju nezaobilazni razlozi hitnosti.

(74)

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene se ovlasti prenose na Komisiju. Te se ovlasti izvode u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (13).

(75)

Komisija bi trebala bez odlaganja donijeti primjenjive provedbene akte ako u opravdanim slučajevima koji se odnose na odobrenje aktivne tvari ili ukidanje tog odobrenja, to zahtijevaju nezaobilazni razlozi hitnosti.

(76)

Budući da se cilj ove Uredbe, točnije bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta biocidnih proizvoda uz istodobno osiguranje visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša, ne može zadovoljavajuće postići na razini država članica te se, stoga, zbog njegova opsega i učinaka može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom razmjernosti, kako je predviđeno u istome članku, ova se Uredba odnosi samo na ono što je nužno za postizanje spomenutog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Svrha i predmet

1.   Svrha ove Uredbe je poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta kroz usklađivanje pravila o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda istodobno osiguravajući visoki stupanj zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša. Odredbe ove Uredbe temelje se na načelu predostrožnosti s ciljem zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša. Posebna se pozornost treba posvetiti zaštiti ranjivih skupina.

2.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za:

(a)

uspostavu popisa aktivnih tvari na razini Unije, koje se mogu koristiti u biocidnim proizvodima;

(b)

odobrenje biocidnih proizvoda;

(c)

međusobno priznavanje odobrenja unutar Unije;

(d)

stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda u jednoj ili više država članica Unije;

(e)

stavljanje tretiranih proizvoda na tržište.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba odnosi na biocidne proizvode i tretirane proizvode. Popis vrsta biocidnih proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom i njihovi opisi navedeni su u Prilogu V.

2.   Osim ako u ovoj Uredbi ili drugom zakonodavstvu Unije nije izričito određeno drukčije, ova se Uredba ne odnosi na biocidne proizvode ili tretirane proizvode koji ulaze u područje primjene sljedećih instrumenata:

(a)

Direktive Vijeća 90/167/EEZ od 26. ožujka 1990. o utvrđivanju uvjeta kojima se uređuje priprema, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje u Zajednici (14);

(b)

Direktive 90/385/EEZ, Direktive 93/42/EEZ i Direktive 98/79/EZ;

(c)

Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (15), Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (16) i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje i nadzor lijekova za humanu i veterinarsku primjenu i o osnivanju Europske agencije za lijekove (17);

(d)

Uredbe (EZ) br. 1831/2003;

(e)

Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (18) i Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (19);

(f)

Uredbe (EZ) br. 1333/2008;

(g)

Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s aromatskim obilježjima za korištenje u i na hrani (20);

(h)

Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (21);

(i)

Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (22);

(j)

Uredbe (EZ) br. 1223/2009;

(k)

Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (23).

Neovisno o prvom podstavku, ako biocidni proizvod ulazi u područje primjene jednog od gore spomenutih instrumenata, a namijenjen je za uporabu koja nije obuhvaćena tim instrumentima, ova se Uredba također primjenjuje na taj biocidni proizvod u onoj mjeri u kojoj dotična uporaba nije obuhvaćena tim instrumentima.

3.   Osim ako u ovoj Uredbi ili drugom zakonodavstvu Unije nije izričito određeno drukčije, ova Uredba ne dovodi u pitanje sljedeće instrumente:

(a)

Direktivu Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (24);

(b)

Direktivu Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (25);

(c)

Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (26);

(d)

Direktivu Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (27);

(e)

Direktivu 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (28);

(f)

Direktivu 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (29);

(g)

Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području politike voda (30);

(h)

Direktivu 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (31);

(i)

Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (32);

(j)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006;

(k)

Direktivu 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i usporednom oglašavanju (33);

(l)

Uredbu (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (34);

(m)

Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (35);

(n)

Direktivu 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive uporabe pesticida (36);

(o)

Uredbu (EZ) 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (37);

(p)

Direktivu 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (38);

(q)

Direktivu 2010/75 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (39).

4.   Članak 69. se ne primjenjuje na prijevoz biocidnih proizvoda željeznicom, cestom, morem, unutarnjim vodenim putovima ili zrakom.

5.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

hranu ili hranu za životinje koja se koristi kao repelent ili mamac;

(b)

biocidne proizvode koji se koriste kao pomoćna tehnološka sredstva.

6.   Biocidni proizvodi koji su dobili konačno odobrenje prema Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i sedimentima smatraju se odobrenima u skladu s Poglavljem VIII. ove Uredbe te se, sukladno tome, primjenjuju članci 47. i 68.

7.   Nijedna odredba ove Uredbe ne sprečava države članice da ograniče ili zabrane uporabu biocidnih proizvoda u javnoj opskrbi pitkom vodom.

8.   U posebnim slučajevima države članice mogu dopustiti izuzeća od ove Uredbe za određene biocidne proizvode, kao takve ili u tretiranom proizvodu, ako je to potrebno u interesu obrane.

9.   Odlaganje aktivnih tvari i biocidnih proizvoda provodi se u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije u području otpada.

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„biocidni proizvodi” su

tvari i smjese, priređene u obliku u kojem se isporučuju korisniku, koje se sastoje od, sadrže ili proizvode jednu ili više aktivnih tvari, i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem,

tvari i smjese, dobivene od tvari ili smjesa koje same ne potpadaju pod prvu alineju, i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem.

Tretirani proizvod koji ima primarnu biocidnu funkciju smatra se biocidnim proizvodom.

(b)

„mikroorganizam” znači svaka stanična ili nestanična mikrobiološka jedinka, sposobna za razmnožavanje ili prenošenje genetskog materijala, uključujući niže gljive, viruse, bakterije, kvasce, plijesni, alge, protozoe i mikroskopske parazitske helminte;

(c)

„aktivna tvar” znači tvar ili mikroorganizam koji djeluje na ili protiv štetnih organizama;

(d)

„postojeća aktivna tvar” znači tvar koja je 14. svibnja 2000. bila na tržištu kao aktivna tvar biocidnog proizvoda za namjene koje ne uključuju znanstveno istraživanje i razvoj usmjeren na proizvod i proces;

(e)

„nova aktivna tvar” znači tvar koja 14. svibnja 2000. nije bila na tržištu kao aktivna tvar biocidnog proizvoda za namjene koje ne uključuju znanstveno istraživanje i razvoj usmjeren na proizvod i proces;

(f)

„zabrinjavajuća tvar” znači svaka tvar, osim aktivne tvari, koja zbog svojih svojstava može odmah ili u daljoj budućnosti uzrokovati štetan učinak na ljude, a posebno na ranjive skupine, životinje ili okoliš, a sadržana je ili nastaje u biocidnom proizvodu u dovoljnoj koncentraciji da predstavlja rizik od takvog učinka.

Osim ako ne postoje drugi razlozi za zabrinutost, ta bi tvar obično trebala biti:

tvar razvrstana kao opasna ili tvar koja ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasna tvar u skladu s Direktivom 67/548/EEZ, i u biocidnom je proizvodu sadržana u koncentracijama prema kojima bi se i taj proizvod trebao smatrati opasnim u smislu članaka 5., 6. i 7. Direktive 1999/45/EZ, ili

tvar razvrstana kao štetna ili tvar koja ispunjava kriterije za razvrstavanje kao štetna u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, i u biocidnom je proizvodu sadržana u koncentracijama prema kojima bi se i taj proizvod trebao smatrati štetnim u smislu te Uredbe,

tvar koja ispunjava kriterije da bude definirana kao postojana organska onečišćujuća tvar (POP) prema Uredbi (EZ) br. 850/2004 ili postojana, bioakumulativna i toksična (PBT) ili vrlo postojana i vrlo bioakumulativna (vPvB) tvar u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

(g)

„štetan organizam” znači organizam, uključujući patogene agense, čija je prisutnost nepoželjna ili koji ima štetan učinak na ljude, njihove aktivnosti ili proizvode koje rabe ili proizvode, na životinje ili na okoliš;

(h)

„ostatak” znači tvar prisutna u ili na proizvodima biljnog ili životinjskog podrijetla, vodnim resursima, pitkoj vodi, hrani, hrani za životinje ili drugdje u okolišu, koja zaostaje nakon uporabe biocidnih proizvoda, uključujući metabolite takvih tvari te produkte njihove razgradnje ili reakcije;

(i)

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka biocidnih proizvoda ili tretiranog proizvoda za distribuciju ili uporabu u okviru trgovačke djelatnosti, bilo uz plaćanje bilo bez naknade;

(j)

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda ili tretiranog proizvoda na tržištu;

(k)

„uporaba” znači sva djelovanja s biocidnim proizvodom, uključujući skladištenje, rukovanje, miješanje i primjena, osim djelovanja koja se izvode radi izvoza biocidnog proizvoda ili tretiranog proizvoda izvan Unije;

(l)

„tretirani proizvod” znači svaka tvar, smjesa ili proizvod koji je tretiran jednim ili više biocidnih proizvoda ili ih namjerno sadržava;

(m)

„nacionalno odobrenje” znači upravni akt kojim nadležno tijelo države članice odobrava stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda ili skupine biocidnih proizvoda na svom državnom području ili dijelu tog područja;

(n)

„odobrenje Unije” znači upravni akt kojim Komisija odobrava stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda ili skupine biocidnih proizvoda na području Unije ili dijelu tog područja;

(o)

„odobrenje” znači nacionalno odobrenje, odobrenje Unije ili odobrenje u skladu s člankom 26.;

(p)

„nositelj odobrenja” znači osoba s pravnim nastanom u Uniji koja je odgovorna za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište u određenoj državi članici ili Uniji i navodi se u odobrenju;

(q)

„vrsta proizvoda” znači jedna vrsta proizvoda iz Priloga V.;

(r)

„pojedinačni biocidni proizvod” znači biocidni proizvod bez predviđenih odstupanja u postotku aktivnih ili neaktivnih tvari koje sadrži;

(s)

„skupina biocidnih proizvoda” znači grupa biocidnih proizvoda slične uporabe, čije aktivne tvari imaju iste specifikacije, a određene razlike u njihovom sastavu ne utječu negativno na razinu rizika niti značajno smanjuju učinkovitost proizvoda;

(t)

„odobrenje za pristup” znači originalni dokument koji potpisuje vlasnik podataka ili njegov zastupnik, u kojem se navodi da nadležna tijela, Agencija ili Komisija mogu koristiti podatke u korist treće strane za potrebe ove Uredbe;

(u)

„hrana” i „hrana za životinje” znači hrana prema definiciji iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i hrana za životinje prema definiciji iz članka 3. stavka 4. iste Uredbe;

(v)

„pomoćna tehnološka sredstva” znači svaka tvar koja je obuhvaćena definicijom iz članka 3. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1333/2008 ili članka 2. stavka 2. točke (h) Uredbe (EZ) br. 1831/2003;

(w)

„tehnička istovjetnost” znači sličnost s obzirom na kemijski sastav i profil opasnosti između tvari koja je proizvedena bilo iz izvora različitog od referentnog izvora, bilo iz referentnog izvora, ali drugačijim proizvodnim postupkom i/ili na drugoj proizvodnoj lokaciji, i tvari iz referentnog izvora za koju je provedena početna procjena rizika, kako je utvrđeno u članku 54.;

(x)

„Agencija” znači Europska agencija za kemikalije osnovana Uredbom (EZ) br. 1907/2006;

(y)

„oglašavanje” znači način promicanja prodaje ili uporabe biocidnih proizvoda u tiskanim, elektroničkim ili ostalim medijima;

(z)

„nanomaterijal” znači prirodna ili proizvedena aktivna tvar ili neaktivna tvar koja sadrži čestice u nevezanom stanju, u obliku agregata ili aglomerata i gdje je za 50 % ili više čestica u raspodjeli po brojevnoj veličini jedna ili više vanjskih dimenzija unutar opsega od 1 – 100 nm.

Fulereni, grafeni i ugljikove nanocijevi jednostrukih stijenki s jednom ili više vanjskih dimenzija ispod 1 nm smatraju se nanomaterijalima.

Za potrebe definicije nanomaterijala „čestica”, „aglomerat” i „agregat” se definiraju kako slijedi:

„čestica” znači vrlo mali dio tvari s definiranim fizičkim granicama,

„aglomerat” znači skup slabo vezanih čestica ili agregata, čija je vanjska površina slična sumi površina pojedinačnih komponenti;

„agregat” znači čestica koja sadrži čvrsto vezane ili sjedinjene čestice;

(aa)

„upravna izmjena” znači isključivo upravna izmjena postojećeg odobrenja, koja ne uključuje nikakve promjene svojstava ili učinkovitosti biocidnog proizvoda ili skupine biocidnih proizvoda;

(ab)

„manja izmjena” znači izmjena postojećeg odobrenja, koja nije isključivo upravne prirode i zahtijeva samo ograničeno, ponovno ocjenjivanje svojstava ili učinkovitosti biocidnog proizvoda ili skupine biocidnih proizvoda;

(ac)

„veća izmjena” znači izmjena postojećeg odobrenja, koja nije upravna niti manja izmjena;

(ad)

„ranjive skupine” znači osobe na koje treba posvetiti posebnu pozornosti prilikom ocjenjivanja akutnih i kroničnih učinaka biocidnih proizvoda na zdravlje, a uključuju trudnice i dojilje, nerođenu djecu, dojenčad i djecu, starije te radnike i rezidente, ako su dugotrajno izloženi visokim koncentracijama biocidnih proizvoda;

(ae)

„mala i srednja poduzeća” ili „MSP” znači mala i srednja poduzeća prema definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (40).

2.   Za potrebe ove Uredbe definicije utvrđene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjenjuju se na sljedeće pojmove:

(a)

„tvar”;

(b)

„smjesa”;

(c)

„proizvod”;

(d)

„istraživanje i razvoj usmjereni na proizvod i proces”;

(e)

„znanstveno istraživanje i razvoj”.

3.   Na zahtjev države članice Komisija može svojim provedbenim aktima odlučiti je li određena tvar nanomaterijal uzimajući posebno u obzir Preporuku Komisije 2011/696/EU od 18. listopada 2001. o definiciji nanomaterijala (41) i je li određeni proizvod ili skupina proizvoda biocidni proizvod ili tretirani proizvod ili nijedno od toga. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. kako bi se definicija nanomaterijala iz ovog članka, stavka 1. točke (z) prilagodila s obzirom na tehnički i znanstveni napredak uzimajući u obzir Preporuku 2011/696/EU.

POGLAVLJE II.

ODOBRENJE AKTIVNIH TVARI

Članak 4.

Uvjeti odobrenja

1.   Aktivna tvar se odobrava za početno razdoblje od najviše 10 godina, ako se za najmanje jedan biocidni proizvod koji sadrži tu aktivnu tvar, može očekivati da ispunjava kriterije iz članka 19. stavka 1. točke (b) uzimajući u obzir čimbenike određene u članku 19. stavcima 2 i 5. Aktivna tvar koja je obuhvaćena člankom 5. može se odobriti samo za početno razdoblje od najviše pet godina.

2.   Odobrenje aktivne tvari se ograničava na one vrste proizvoda za koje su u skladu s člankom 6. dostavljeni relevantni podaci.

3.   U odobrenju se navode sljedeći uvjeti:

(a)

najmanji stupanj čistoće aktivne tvari;

(b)

vrsta i najviši sadržaj određenih nečistoća;

(c)

vrsta proizvoda;

(d)

način i područje uporabe i prema potrebi, uporaba u tretiranim proizvodima;

(e)

skupina korisnika;

(f)

ako je potrebno, karakterizacija kemijskog identiteta s obzirom na stereoizomere;

(g)

ostali posebni uvjeti na temelju ocjene podataka o toj aktivnoj tvari;

(h)

datum davanja i isteka odobrenja za aktivnu tvar.

4.   Odobrenje aktivne tvari ne obuhvaća nanomaterijale osim ako nije izričito navedeno.

Članak 5.

Kriteriji za isključivanje

1.   Podložno stavku 2. ne odobravaju se sljedeće aktivne tvari:

(a)

aktivne tvari koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao karcinogene tvari kategorije 1A ili 1B ili koje ispunjavaju kriterije za takvo razvrstavanje;

(b)

aktivne tvari koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao mutagene tvari kategorije 1A ili 1B ili koje ispunjavaju kriterije za takvo razvrstavanje;

(c)

aktivne tvari koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao reproduktivno toksične kategorije 1A ili 1B ili koje ispunjavaju kriterije za takvo razvrstavanje;

(d)

aktivne tvari za koje se na temelju kriterija određenih u skladu sa stavkom 3. prvim podstavkom ili, do usvajanja tih kriterija, na temelju stavka 3. drugog i trećeg podstavka, smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije što može imati nepovoljne učinke na ljude ili koje su u skladu s člankom 57. točkom (f) i člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) 1907/2006 određene kao tvari koje imaju svojstva endokrine disrupcije;

(e)

aktivne tvari koje ispunjavaju kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 1., aktivne tvari iz ovog članka stavka 1. mogu se odobriti ako se dokaže da je zadovoljen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

rizik za ljude, životinje ili okoliš uslijed izloženosti aktivnoj tvari u biocidnom proizvodu u realno najgorim uvjetima uporabe je zanemariv, posebno ako se proizvod koristi u zatvorenim sustavima ili u drugim uvjetima čiji je cilj spriječiti svaki dodir s ljudima i ispuštanje u okoliš;

(b)

dokazano je da je aktivna tvar nužna za sprečavanje ili kontrolu ozbiljne opasnosti za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš; ili

(c)

neodobravanje aktivne tvari imalo bi nerazmjeran negativni učinak na društvo u usporedbi s rizikom za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš koji proizlazi iz uporabe te tvari.

Prilikom odlučivanja o mogućem odobravanju aktivne tvari u skladu s prvim podstavkom, ključno pitanje koje treba uzeti u obzir jest dostupnost prikladnih i dostatnih alternativnih tvari ili tehnologija.

Uporaba biocidnih proizvoda koji sadrže aktivne tvari odobrene u skladu s ovim stavkom podliježe odgovarajućim mjerama za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se izloženost ljudi, životinja i okoliša tim aktivnim tvarima svede na najnižu razinu. Uporaba biocidnih proizvoda s dotičnim aktivnim tvarima ograničava se na države članice u kojima je zadovoljen najmanje jedan uvjet utvrđen u ovome stavku.

3.   Najkasnije 13. prosinca 2013. Komisija će donijeti delegirane akte u skladu s člankom 83. u kojima će navesti znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrinih poremećaja.

Do donošenja tih kriterija smatra se da aktivne tvari koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao karcinogene kategorije 2 i reproduktivno toksične kategorije 2 ili tvari koje ispunjavaju uvjete za takvo razvrstavanje, ometaju rad žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem.

Za tvari koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao toksične za reprodukciju kategorije 2 ili koje imaju toksični učinak na endokrine organe, ili za tvari koje ispunjavaju uvjete za takvo razvrstavanje, može se smatrati da imaju svojstva endokrine disrupcije.

Članak 6.

Podaci koji se zahtijevaju uz zahtjev

1.   Zahtjev za odobrenje aktivne tvari sadrži najmanje sljedeće elemente:

(a)

dokumentaciju o aktivnoj tvari koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II.;

(b)

dokumentaciju koja ispunjava zahtjeve iz Priloga III. za najmanje jedan reprezentativan biocidni proizvod koji sadrži aktivnu tvar; i

(c)

ako aktivna tvar ispunjava najmanje jedan od kriterija za isključivanje iz članka 5. stavka 1., dokaz o primjenjivosti članka 5. stavka 2.

2.   Neovisno o stavku 1. podnositelj zahtjeva ne treba dostaviti podatke u okviru dokumentacije koja je zatražena pod točkama (a) i (b) stavka 1. ako vrijedi jedno od sljedećeg:

(a)

podaci nisu potrebni zbog izloženosti povezane s predloženom uporabom;

(b)

nije potrebno dostaviti podatke iz znanstvenih razloga; ili

(c)

tehnički je nemoguće pribaviti podatke.

Međutim, dostavljaju se dostatni podaci kako bi se moglo odrediti ispunjava li određena aktivna tvar kriterije iz članka 5. stavka 1. ili članka 10. stavka 1., ako to zatraži ocjenjivačko nadležno tijelo prema članku 8. stavku 2.

3.   Podnositelj zahtjeva može predložiti da se podaci iz zatražene dokumentacije prema točkama (a) i (b) stavka 1. prilagode u skladu s Prilogom IV. U zahtjevu se jasno navodi obrazloženje za predložene prilagodbe zahtjeva za dostavljanje podataka s uputom na posebna pravila iz Priloga IV.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83., u kojima se navode kriteriji za određivanje primjerenih obrazloženja za prilagođavanje zahtjeva za dostavljanje podataka prema stavku 1. ovog članka na temelju stavka 2. točke (a) ovog članka.

Članak 7.

Podnošenje i potvrđivanje zahtjeva

1.   Podnositelj zahtjeva Agenciji podnosi zahtjev za odobrenje aktivne tvari ili za unošenje naknadnih izmjena uvjeta za odobrenje aktivne tvari te je obavješćuje o nazivu nadležnog tijela države članice, koje predlaže za ocjenjivanje zahtjeva i dostavlja pisanu potvrdu o pristanku tog nadležnog tijela. To nadležno tijelo je nadležno ocjenjivačko tijelo.

2.   Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i nadležno ocjenjivačko tijelo.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. Agencija prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja i nadležno ocjenjivačko tijelo navodeći datum prihvaćanja zahtjeva i njegov jedinstveni identifikacijski kod.

3.   U roku od 30 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev ako su dostavljeni traženi podaci iz članka 6. stavka 1. točaka (a) i (b) i, ako je primjereno, točke (c) zajedno s bilo kojim obrazloženjem za prilagođavanje zahtjeva za podacima.

U kontekstu potvrđivanja iz prvog podstavka nadležno ocjenjivačko tijelo ne donosi ocjenu o kvaliteti ili prikladnosti podnesenih podataka ili obrazloženja.

U što kraćem roku nakon što Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje podnositelja o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj na plati spomenute pristojbe u roku od 30 dana o čemu obavješćuje podnositelja.

4.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zahtjev nije potpun, obavješćuje podnositelja o potrebnim dodatnim podacima za potvrđivanje zahtjeva i određuje razuman rok za dostavu tih podataka. Spomenuti rok obično nije dulji od 90 dana.

U roku od 30 dana od primitka dodatnih podataka nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev ako utvrdi da su dostavljeni dodatni podaci dovoljni za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 3.

Nadležno ocjenjivačko tijelo odbacuje zahtjev ako podnositelj ne dostavi tražene podatke unutar roka i o tome obavješćuje podnositelja i Agenciju. U tim se slučajevima vraća dio pristojbi plaćenih u skladu s člankom 80. stavcima 1. i 2.

5.   Nadležno ocjenjivačko tijelo bez odlaganja obavješćuje podnositelja zahtjeva, Agenciju i ostala nadležna tijela o potvrđivanju zahtjeva u skladu sa stavcima 3. ili 4. navodeći datum potvrđivanja.

6.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema stavku 2. ovog članka.

Članak 8.

Ocjenjivanje zahtjeva

1.   U roku od 365 dana od potvrđivanja zahtjeva nadležno ocjenjivačko tijelo ocjenjuje zahtjev u skladu s člancima 4. i 5. uključujući, prema potrebi, sve prijedloge za prilagođavanje zahtjeva za podacima dostavljenima u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Agenciji šalje izvješće i zaključke ocjenjivanja.

Prije nego što Agenciji podnese svoje zaključke, nadležno ocjenjivačko tijelo podnositelju zahtjeva daje mogućnost da u roku od 30 dana dostavi pisane primjedbe u vezi s izvješćem i zaključcima ocjenjivanja. Kod svoje konačne ocjene nadležno ocjenjivačko tijelo uzima u obzir te primjedbe.

2.   Ako se pokaže da su za provođenje ocjenjivanja potrebni dodatni podaci, nadležno ocjenjivačko tijelo traži od podnositelja zahtjeva da dostavi te podatke u određenom vremenskom roku te o tome obavješćuje Agenciju. Kako je navedeno u članku 6. stavku 2. drugom podstavku, nadležno ocjenjivačko tijelo može, prema potrebi, zatražiti od podnositelja zahtjeva da dostavi dostatne podatke kako bi se moglo odrediti ako određena aktivna tvar ispunjava kriterije iz članka 5. stavka 1. ili članka 10. stavka 1. Razdoblje od 365 dana, spomenuto u stavku 1. ovog članka, suspendira se od datuma izdavanja zahtjeva do datuma primitka informacija. Suspenzija ne smije trajati dulje od ukupno 180 dana, osim ako to ne opravdava sama priroda traženih podataka ili iznimne okolnosti.

3.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zbog kumulativnih učinaka uporabe biocidnih proizvoda koji sadrže iste ili različite aktivne tvari, postoji zabrinutost za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš, ono ih dokumentira u skladu sa zahtjevima iz relevantnih dijelova odjeljka II.3. Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i uključuje u svoje zaključke.

4.   U roku od 270 dana od primitka zaključaka ocjenjivanja, Agencija priprema i Komisiji podnosi svoje mišljenje o odobrenju aktivne tvari uzimajući u obzir zaključke ocjenjivanja nadležnog ocjenjivačkog tijela.

Članak 9.

Odobrenje aktivne tvari

1.   Po primitku mišljenja Agencije iz članka 8. stavka 4. Komisija:

(a)

donosi provedbenu uredbu o odobravanju aktivne tvari i uvjetima pod kojima se ona odobrava zajedno s datumima odobrenja i isteka; ili

(b)

u slučajevima kada uvjeti iz članka 4. stavka 1. ili, ako se primjenjuju, uvjeti iz članka 5. stavka 2. nisu zadovoljeni ili kada traženi podaci nisu dostavljeni u zadanom roku, donosi provedbenu odluku o neodobravanju aktivne tvari.

Ovi se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

2.   Odobrene aktivne tvari se uključuju u popis odobrenih aktivnih tvari Unije. Komisija ažurira spomenuti popis te ga u elektroničkom obliku stavlja na raspolaganje javnosti.

Članak 10.

Aktivne tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu

1.   Aktivna tvar se smatra potencijalnom tvari za zamjenu ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:

(a)

zadovoljava najmanje jedan kriterij za isključivanje iz članka 5. stavka 1., ali se može odobriti sukladno članku 5. stavku 2.;

(b)

zadovoljava kriterije za razvrstavanje kao uzročnik respiratorne preosjetljivosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008;

(c)

prihvatljivi dnevni unos, akutna referentna doza ili prihvatljivi stupanj izloženosti radnika su značajno niži od onih za većinu odobrenih aktivnih tvari za istu vrstu proizvoda i predviđenu uporabu;

(d)

zadovoljava dva kriterija da se u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 može smatrati PBT-om;

(e)

postoje određeni razlozi za zabrinutost vezano uz prirodu kritičnih učinaka koji u kombinaciji s načinima uporabe dovode do uporabe koja svejedno može izazvati zabrinutost, kao što je visoka potencijalna opasnost za podzemne vode, čak i uz vrlo stroge mjere upravljanja rizikom;

(f)

sadrži značajan udio neaktivnih izomera ili nečistoća.

2.   Kod pripreme mišljenja o odobrenju ili obnovi odobrenja aktivne tvari Agencija ispituje da li aktivna tvar ispunjava neki od kriterija iz stavka 1. i u svojem mišljenju razlaže to pitanje.

3.   Prije podnošenja mišljenja o odobrenju ili obnovi odobrenja aktivne tvari Komisiji, ne dovodeći u pitanje članke 66. i 67., Agencija stavlja na raspolaganje javnosti informacije o potencijalnim tvarima za zamjenu u razdoblju od najviše 60 dana tijekom kojih zainteresirane treće strane mogu dostaviti relevantne podatke, uključujući podatke o dostupnim zamjenama. U svom konačnom mišljenju Agencija uzima u obzir prikupljene informacije.

4.   Odstupajući od članka 4. stavka 1. i članka 12. stavka 3. odobrenje aktivne tvari koja se smatra potencijalnom tvari za zamjenu i svaka obnova tog odobrenja ne smije biti za razdoblje duže od sedam godina.

5.   Aktivne tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu u skladu sa stavkom 1. određuju se kao takve u pripadajućoj uredbi donesenoj u skladu s člankom 9.

Članak 11.

Tehničke smjernice

Komisija sastavlja tehničke smjernice za lakšu provedbu ovog Poglavlja, a posebno članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 1.

POGLAVLJE III.

OBNOVA I PREISPITIVANJE ODOBRENJA AKTIVNE TVARI

Članak 12.

Uvjeti obnove

1.   Komisija obnavlja odobrenje aktivne tvari ako ona i dalje ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. ili, ako se primjenjuju, uvjete iz članka 5. stavka 2.

2.   U svjetlu znanstvenog i tehničkog napretka Komisija preispituje i, ako je potrebno, izmjenjuje uvjete navedene za aktivnu tvar iz članka 4. stavka 3.

3.   Obnova odobrenja aktivne tvari vrijedi 15 godina za sve vrste proizvoda na koje se odnosi odobrenje, osim ako za obnovu takvog odobrenja u provedbenoj uredbi, donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (a), nije određeno kraće razdoblje.

Članak 13.

Podnošenje i prihvaćanje zahtjeva

1.   Podnositelji zahtjeva koji žele zatražiti obnovu odobrenja aktivne tvari za jednu ili više vrsta proizvoda podnose zahtjev Agenciji najkasnije 550 dana prije isteka odobrenja. Ako različite vrste proizvoda imaju različite datume isteka, zahtjev se podnosi najkasnije 550 dana prije najranijeg datuma isteka odobrenja.

2.   Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu odobrenja aktivne tvari podnositelj zahtjeva dostavlja:

(a)

ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 1., sve relevantne podatke zatražene prema članku 20. koji su dobiveni nakon početnog odobrenja ili, prema potrebi, prethodne obnove; i

(b)

svoju ocjenu daljnje valjanosti zaključaka početnog ili prethodnog ocjenjivanja aktivne tvari i sve pripadajuće dokaze.

3.   Podnositelj zahtjeva, također, dostavlja naziv nadležnog tijela države članice koje predlaže za ocjenjivanje zahtjeva za obnovu i dostavlja pisanu potvrdu o pristanku tog nadležnog tijela. To nadležno tijelo je nadležno ocjenjivačko tijelo.

Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i nadležno ocjenjivačko tijelo.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. Agencija prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja i nadležno ocjenjivačko tijelo navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

4.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema stavku 3. ovog članka.

Članak 14.

Ocjenjivanje zahtjeva za obnovu

1.   Na temelju ocjenjivanja dostupnih podataka i potrebe za preispitivanjem zaključaka početnog ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje ili, ako je prikladno, prethodnih obnova, u roku od 90 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev u skladu s člankom 13. stavkom 3., nadležno ocjenjivačko tijelo odlučuje je li s obzirom na postojeća znanstvena saznanja potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva za obnovu uzimajući u obzir sve vrste proizvoda za koje se traži obnova.

2.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo odluči da je potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, ono se izvodi u skladu s člankom 8. stavcima 1., 2. i 3.

Ako nadležno ocjenjivačko tijelo odluči da nije potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, u roku od 180 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev u skladu s člankom 13. stavkom 3., to tijelo priprema i Agenciji dostavlja preporuku za obnovu odobrenja aktivne tvari, dok podnositelju zahtjeva dostavlja kopiju te preporuke.

Čim Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

3.   U roku od 270 dana od primitka preporuke nadležnog ocjenjivačkog tijela, ako se provodi potpuno ocjenjivanje zahtjeva, ili u roku od 90 dana u ostalim slučajevima, Agencija priprema i Komisiji podnosi svoje mišljenje o obnovi odobrenja aktivne tvari.

4.   Po primitku mišljenja Agencije Komisija donosi:

(a)

provedbenu uredbu kojom se odobrenje aktivne tvari obnavlja za jednu ili više vrsta proizvoda i pod kojim uvjetima; ili

(b)

provedbenu odluku kojom se odobrenje aktivne tvari ne obnavlja.

Ovi se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Primjenjuje se članak 9. stavak 2.

5.   Kada će, zbog razloga koji nadilaze kontrolu podnositelja zahtjeva, odobrenje aktivne tvari vjerojatno isteći prije odluke o njegovoj obnovi, Komisija na temelju provedbenih akata donosi odluku o odgodi isteka odobrenja za razdoblje koje je dostatno da se omogući ispitivanje zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 82. stavka 2.

6.   Ako Komisija odluči da neće obnoviti ili odluči izmijeniti odobrenje aktivne tvari za jednu ili više vrsta proizvoda, države članice, odnosno, u slučaju odobrenja Unije, Komisija, ukidaju ili, ako je prikladno, izmjenjuju odobrenja biocidnih proizvoda za dotične vrste proizvoda koji sadrže tu aktivnu tvar. Sukladno tomu primjenjuju se članci 48. i 52.

Članak 15.

Preispitivanje odobrenja aktivne tvari

1.   Komisija može u svakome trenutku preispitati odobrenje aktivne tvari za jednu ili više vrsta proizvoda ako postoje značajne naznake da više nisu zadovoljeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. ili, ako je to primjereno, uvjeti iz članka 5. stavka 2. Komisija može, također, na zahtjev države članice preispitati odobrenje aktivne tvari za jednu ili više vrsta proizvoda ako postoje naznake da uporaba aktivne tvari u biocidnim proizvodima ili tretiranim proizvodima izaziva značajnu zabrinutost u vezi sa sigurnošću takvih biocidnih proizvoda ili tretiranih proizvoda. Komisija objavljuje informacije o provođenju preispitivanja i podnositelju zahtjeva omogućuje da dostavi svoje primjedbe. Tijekom preispitivanja Komisija uzima u obzir te primjedbe.

Ako se te naznake potvrde, Komisija donosi provedbenu uredbu o izmjeni uvjeta za odobrenje aktivne tvari ili ukidanju odobrenja. Ta se provedbena uredba donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3. Primjenjuje se članak 9. stavak 2. Komisija o tome obavješćuje prvotne podnositelje zahtjeva za odobrenje.

Iz opravdanih i nezaobilaznih hitnih razloga u skladu s postupkom iz članka 82. stavka 4. Komisija donosi provedbene akte koji se neposredno primjenjuju.

2.   Komisija se može savjetovati s Agencijom o svim pitanjima znanstvene ili tehničke prirode u vezi s preispitivanjem odobrenja aktivne tvari. U razdoblju od 270 dana od zahtjeva Agencija priprema mišljenje i dostavlja ga Komisiji.

3.   Ako Komisija odluči ukinuti ili izmijeniti odobrenje aktivne tvari za jednu ili više vrsta proizvoda, države članice ili, u slučaju odobrenja Unije, Komisija, ukidaju ili, ako je prikladno, izmjenjuju odobrenja biocidnih proizvoda za dotične vrste proizvoda koji sadrže tu aktivnu tvar. Sukladno tomu primjenjuju se članci 48. i 52.

Članak 16.

Provedbene mjere

Na temelju provedbenih akata, Komisija može donijeti detaljne mjere za provedbu članaka od 12. do 15., u kojima se dodatno objašnjavaju postupci obnove i preispitivanja odobrenja aktivne tvari. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

POGLAVLJE IV.

OPĆA NAČELA ZA ODOBRENJE BIOCIDNIH PROIZVODA

Članak 17.

Stavljanje biocidnih proizvoda na raspolaganje na tržištu i njihova uporaba

1.   Biocidni proizvodi se ne smiju stavljati na raspolaganje na tržištu niti koristiti ako nisu odobreni u skladu s ovom Uredbom.

2.   Zahtjev za odobrenje podnosi potencijalni nositelj odobrenja ili netko u njegovo ime.

Zahtjevi za nacionalno odobrenje u državi članici podnose se nadležnom tijelu te države članice („nadležno tijelo primatelj”).

Zahtjevi za odobrenje Unije podnose se Agenciji.

3.   Odobrenje se može dati za pojedinačni biocidni proizvod ili za skupinu biocidnih proizvoda.

4.   Odobrenje se daje za razdoblje od najviše 10 godina.

5.   Biocidni proizvodi se koriste u skladu s uvjetima odobrenja određenim prema članku 22. stavku 1. i zahtjevima za označivanje i pakiranje iz članka 69.

Ispravna uporaba uključuje primjerenu primjenu kombinacije fizikalnih, bioloških, kemijskih ili prema potrebi drugih mjera, pri čemu se uporaba biocidnih proizvoda ograničava na najmanju potrebnu mjeru i poduzimaju se primjerene mjere predostrožnosti.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se javnosti dostavile prikladne informacije o prednostima i rizicima u vezi s biocidnim proizvodima i načinima njihove što manje uporabe.

6.   Nositelj odobrenja obavješćuje svako nadležno tijelo koje je dodijelilo nacionalno odobrenje za skupinu biocidnih proizvoda, o svakome proizvodu iz te skupine biocidnih proizvoda najkasnije 30 dana prije njegova stavljanja na tržište, osim kada se određeni proizvod izričito navodi u odobrenju ili kada se izmjene u sastavu odnose isključivo na pigmente, mirise i bojila u okviru dopuštenih izmjena. U obavijesti se navodi točan sastav, trgovački naziv i dodatak broju odobrenja. Za odobrenja Unije nositelj odobrenja obavješćuje Agenciju i Komisiju.

7.   Na temelju provedbenog akta Komisija određuje postupke za davanje odobrenja za iste biocidne proizvode istog ili različitih poduzeća pod istim uvjetima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Članak 18.

Mjere za održivu uporabu biocidnih proizvoda

Do 18. srpnja 2015. Komisija će, na temelju iskustva stečenog u primjeni ove Uredbe, Europskome parlamentu i Vijeću dostaviti izvješće o načinima na koji ova Uredba doprinosi održivoj uporabi biocidnih proizvoda te o eventualnoj potrebi za uvođenjem dodatnih mjera, posebno za profesionalne korisnike, kako bi se smanjili rizici od biocidnih proizvoda za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš. U tom će se izvješću, između ostalog, razmotriti:

(a)

promicanje najboljih praksi smanjenjem uporabe biocidnih proizvoda na najmanju mjeru;

(b)

najučinkovitiji pristupi za praćenje uporabe biocidnih proizvoda;

(c)

razvoj i primjenu načela integrirane kontrole štetočina s obzirom na uporabu biocidnih proizvoda;

(d)

rizici od uporabe biocidnih proizvoda u određenim prostorima kao što su škole, radna mjesta, vrtići, javne površine, domovi za starije i nemoćne, ili u blizini površinskih ili podzemnih voda, te vezano za te rizike potreba za dodatnim mjerama;

(e)

moguća uloga poboljšane učinkovitosti opreme koja se koristi za primjenu biocidnih proizvoda u okviru održive uporabe.

Na temelju tog izvješća Komisija podnosi prijedlog na usvajanje u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Članak 19.

Uvjeti za davanje odobrenja

1.   Biocidni proizvodi, izuzev onih koji u skladu s člankom 25. ispunjavaju uvjete za pojednostavljeni postupak odobrenja, odobravaju se ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

aktivne tvari su odobrene za dotičnu vrstu proizvoda i ispunjeni su svi navedeni uvjeti za te aktivne tvari;

(b)

sukladno jedinstvenim načelima za ocjenjivanje dokumentacije o biocidnim proizvodima iz Priloga VI., utvrđeno je da biocidni proizvod, ako se koristi u skladu s odobrenjem i uzimajući u obzir čimbenike navedene u stavku 2. ovog članka, ispunjava sljedeće kriterije:

i.

biocidni proizvod je dovoljno učinkovit;

ii.

biocidni proizvod nema nikakve neprihvatljive učinke na ciljne organizme, a posebno neprihvatljivu ili unakrsnu otpornost niti uzrokuje nepotrebnu patnju i bol za kralježnjake;

iii.

biocidni proizvod kao takav i njegovi ostaci nemaju neposrednih niti odgođenih, neprihvatljivih učinaka za zdravlje ljudi, uključujući ranjive skupine, ili životinja izravno ili preko vode za piće, hrane, hrane za životinje, zraka ili drugih neizravnih učinaka;

iv.

biocidni proizvod kao takav i njegovi ostaci nemaju nikakvih neprihvatljivih učinaka na okoliš uzimajući posebno u obzir sljedeće:

sudbinu i raspodjelu biocidnog proizvoda u okolišu,

onečišćenje površinskih voda (uključujući estuarijsku i morsku vodu), podzemnih voda, vode za piće i tla, uzimajući u obzir lokacije udaljene od mjesta njegove uporabe zbog prijenosa u okolišu na velike udaljenosti,

utjecaj biocidnog proizvoda na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini,

utjecaj biocidnog proizvoda na biološku raznolikost i ekosustav;

(c)

prema pripadajućim zahtjevima iz priloga II. i III. može se odrediti kemijski identitet, količina i tehnička istovrsnost aktivnih tvari u biocidnim proizvodima i prema potrebi bilo koje toksikološke ili ekotoksikološke značajne nečistoće i neaktivne tvari, te njihovi ostaci koji imaju toksikološko značenje ili značenje za okoliš, a koji su posljedica odobrene uporabe,

(d)

fizikalna i kemijska svojstva biocidnog proizvoda su određena i smatraju se prihvatljivima za primjerenu uporabu i prijevoz proizvoda.

(e)

ako je potrebno, za hranu i hranu za životinje određuju se najveće dopuštene količine ostataka s obzirom na aktivnu tvar sadržanu u biocidnom proizvodu u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (42), Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (43), Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (44), Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla (45) ili Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (46);

(f)

ako se u tom proizvodu koriste nanomaterijali, posebno se ocjenjuje rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš.

2.   Prilikom ocjenjivanja biocidnog proizvoda s obzirom na ispunjavanje kriterija iz stavka 1. točke (b) potrebno je uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

(a)

realno najgore uvjete uporabe biocidnog proizvoda;

(b)

način uporabe tretiranih proizvoda koji su tretirani biocidnim proizvodom ili ga sadrže;

(c)

posljedice uporabe i odlaganje biocidnog proizvoda;

(d)

kumulativne učinke;

(e)

sinergijske učinke.

3.   Biocidni proizvod se odobrava isključivo za uporabu za koju su dostavljeni relevantni podaci u skladu s člankom 20.

4.   Biocidni proizvod se ne odobrava za stavljanje na raspolaganje na tržištu za uporabu opće javnosti ako:

(a)

ispunjava kriterije prema Direktivi 1999/45/EZ za razvrstavanje kao:

otrovno ili vrlo otrovno,

karcinogeno kategorije 1 ili 2,

mutageno kategorije 1 ili 2, ili

reproduktivno toksično kategorije 1 ili 2;

(b)

ispunjava kriterije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 za razvrstavanje kao:

akutno oralno toksično kategorija 1, 2 ili 3,

akutno dermalno toksično kategorija 1, 2 ili 3,

akutno inhalacijski toksično kategorija 1, 2 ili 3 (plinovi i prašina/maglica),

akutno inhalacijski toksično (pare) kategorija 1 ili 2

karcinogeno kategorije 1A ili 1B,

mutageno kategorije 1A ili 1B, ili

reproduktivno toksično kategorije 1A ili 1B;

(c)

ispunjava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

(d)

ima svojstva endokrine disrupcije; ili

(e)

ima neurotoksične ili imunotoksične učinke na razvoj.

5.   Neovisno o stavcima 1. i 4. biocidni se proizvod može odobriti iako uvjeti navedeni u stavku 1. točki (b) podtočkama iii. i iv. nisu u potpunosti ispunjeni, ili se može odobriti za stavljanje na tržište za uporabu opće javnosti kada su ispunjeni zahtjevi iz stavka 4. točke (c), ako bi neodobravanje aktivne tvari imalo nerazmjeran negativni učinak na društvo u usporedbi s rizikom za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš kao posljedicom uporabe te tvari u uvjetima koji su utvrđeni u odobrenju.

Uporaba biocidnog proizvoda odobrenog prema ovom stavku podliježe odgovarajućim mjerama za smanjivanje rizika kako bi se osiguralo da se izloženost ljudi i okoliša tom biocidnom proizvodu svede na najnižu razinu. Uporaba biocidnog proizvoda odobrenog prema ovom stavku ograničava se na države članice u kojima je zadovoljen uvjet iz prvog podstavka.

6.   Za skupinu biocidnih proizvoda može se dopustiti smanjenje postotka jedne ili više aktivnih tvari, promjena postotka jedne ili više neaktivnih tvari i/ili zamjena jedne ili više neaktivnih tvari određenim drugim tvarima koje predstavljaju jednaki ili manji rizik. Razvrstavanje, oznake upozorenja i oznake obavijesti za svaki proizvod u okviru skupine biocidnih proizvoda su iste (izuzev skupine biocidnih proizvoda koji sadržavaju koncentrat za profesionalnu uporabu i proizvode spremne za uporabu dobivene razrjeđivanjem tog koncentrata).

Skupina biocidnih proizvoda se odobrava samo ako se očekuje da svi biocidni proizvodi iz te skupine ispunjavaju uvjete određene u stavku 1. uzimajući u obzir dopuštena odstupanja iz prvog podstavka.

7.   Ako je primjereno, potencijalni nositelj odobrenja ili njegov predstavnik mogu zatražiti da se utvrde maksimalne dopuštene količine ostataka aktivnih tvari sadržanih u biocidnom proizvodu u skladu s Uredbom (EEZ) br. 315/93, Uredbom (EZ) br. 1935/2004, Uredbom (EZ) br. 396/2005, Uredbom (EZ) br. 470/2009 ili Direktivom 2002/32/EZ.

8.   Ako u trenutku odobrenja aktivne tvari obuhvaćene člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 470/2009 nisu utvrđene maksimalne dopuštene količine ostataka u skladu s člankom 9. iste Uredbe ili ako treba izmijeniti ograničenje utvrđeno u skladu s člankom 9. iste Uredbe, maksimalne dopuštene količine ostataka se utvrđuju ili izmjenjuju u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 1. točke (b) iste Uredbe.

9.   Kad je biocidni proizvod namijenjen za neposrednu primjenu na vanjske dijelove ljudskog tijela (epiderma, kosa, nokti, usnice i vanjski spolni organi) ili na zube i sluznicu usne šupljine, ne smije sadržavati nikakve neaktivne tvari koje ne smiju biti sadržane u kozmetičkom proizvodu sukladno Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

Članak 20.

Zahtjevi za podnošenje zahtjeva za odobrenje

1.   Podnositelj zahtjeva za odobrenje uz zahtjev dostavlja sljedeću dokumentaciju:

(a)

za biocidne proizvode, osim za one koji ispunjavaju uvjete iz članka 25.:

i.

dokumentaciju ili odobrenje za pristup podacima za biocidni proizvod koji zadovoljava zahtjeve iz Priloga III.;

ii.

sažetak svojstava biocidnog proizvoda zajedno s informacijama iz članka 22. stavka 2. točaka (a), (b) i (e) do (q), ako se primjenjuju;

iii.

dokumentaciju ili odobrenje za pristup podacima za biocidni proizvod koji zadovoljava zahtjeve iz Priloga II. za svaku aktivnu tvar u biocidnom proizvodu;

(b)

za biocidne proizvode za koje podnositelj zahtjeva smatra da ispunjavaju uvjete iz članka 25.:

i.

sažetak svojstava biocidnog proizvoda, kako je navedeno u točki (a) alineji ii. ovog stavka;

ii.

podatke o učinkovitosti; i

iii.

sve druge relevantne podatke u prilog zaključku da biocidni proizvod ispunjava uvjete iz članka 25.

2.   Nadležno tijelo primatelj može zatražiti da se zahtjevi za nacionalna odobrenja dostave na jednom ili više službenih jezika države članice u kojoj to nadležno tijelo ima sjedište.

3.   Za zahtjeve za odobrenja Unije koji se podnose sukladno članku 43. podnositelj dostavlja sažetak svojstava biocidnog proizvoda, kako je navedeno u stavku 1. točki (a) alineji ii. ovog članka, na jednom od službenih jezika Unije, prihvaćenom od nadležnog ocjenjivačkog tijela u trenutku prijave i na svim službenim jezicima Unije prije odobrenja biocidnog proizvoda.

Članak 21.

Odstupanje od zahtjeva za podacima

1.   Odstupajući od članka 20. podnositelj zahtjeva ne treba dostaviti podatke zatražene prema tom članku ako vrijedi nešto od sljedećeg:

(a)

podaci nisu potrebni zbog izloženosti povezane s namijenjenom uporabom;

(b)

nije potrebno dostaviti podatke iz znanstvenih razloga; ili

(c)

tehnički je nemoguće pribaviti podatke.

2.   Podnositelj zahtjeva može predložiti prilagođavanje zahtjeva za potrebnim podacima iz članka 20. u skladu s Prilogom IV. U zahtjevu se jasno navodi obrazloženje za predložene prilagodbe zahtjeva za potrebnim podacima s uputom na posebna pravila iz Priloga IV.

3.   Za usklađenu primjenu stavka 1. točke (a) ovog članka Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83., u kojima se navode kriteriji za određivanje slučajeva kada izloženost povezana s predloženom uporabom opravdava prilagođavanje zahtjeva za potrebnim podacima iz članka 20.

Članak 22.

Sadržaj odobrenja

1.   U odobrenju se određuju uvjeti za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu pojedinačnog biocidnog proizvoda ili skupine biocidnih proizvoda i uključuje sažetak svojstava biocidnog proizvoda.

2.   Ne dovodeći u pitanje članke 66. i 67. sažetak svojstava biocidnog proizvoda za pojedinačni biocidni proizvod ili u slučaju skupine biocidnih proizvoda a, za biocidne proizvode iz te skupine uključuje sljedeće informacije:

(a)

trgovački naziv biocidnog proizvoda;

(b)

ime i adresu nositelja odobrenja;

(c)

datum i istek odobrenja;

(d)

broj odobrenja biocidnog proizvoda zajedno s, u slučaju skupine biocidnih proizvoda, sufiksima koji se stavljaju na pojedinačne biocidne proizvoda iz skupine biocidnih proizvoda a;

(e)

kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih i neaktivnih tvari, čije je poznavanje ključno za ispravnu uporabu biocidnih proizvoda; za skupinu biocidnih proizvoda kvantitativni sastav navodi najmanji i najveći postotak svake aktivne i neaktivne tvari, pri čemu najmanji navedeni postotak određene tvari može biti 0 %;

(f)

proizvođače biocidnog proizvoda (nazive i adrese te lokacije proizvodnih pogona);

(g)

proizvođače aktivnih tvari (nazive i adrese te lokacije proizvodnih pogona);

(h)

vrstu formulacije biocidnog proizvoda;

(i)

oznake upozorenja i obavijesti;

(j)

vrstu proizvoda i, ako je potrebno, točan opis odobrene uporabe;

(k)

ciljne štetne organizme;

(l)

doze i upute za uporabu;

(m)

kategorije korisnika;

(n)

pojedinosti o vjerojatnim izravnim ili neizravnim nepovoljnim učincima, upute za prvu pomoć te hitne mjere zaštite okoliša;

(o)

upute za sigurno odlaganje proizvoda i njegove ambalaže;

(p)

uvjete skladištenja i rok valjanosti biocidnog proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja;

(q)

ako je potrebno, ostale podatke o biocidnom proizvoda.

Članak 23.

Komparativno ocjenjivanje biocidnih proizvoda

1.   Nadležno tijelo primatelj ili, u slučaju ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje Unije, nadležno ocjenjivačko tijelo treba provesti komparativno ocjenjivanje kao dio ocjenjivanja zahtjeva odobrenje ili obnovu odobrenja biocidnog proizvoda koji sadrži aktivnu tvar koja je potencijalna tvar za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1.

2.   Rezultati komparativnog ocjenjivanja se bez odlaganja prosljeđuju nadležnim tijelima ostalih država članica i Agenciji, kao i Komisiji u slučaju ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje Unije.

3.   Nadležno tijelo primatelj ili, u slučaju odluke o zahtjevu za odobrenje Unije, Komisija zabranjuje ili ograničava stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporabu biocidnog proizvoda koji sadrži aktivnu tvar koja je potencijalna tvar za zamjenu ako komparativno ocjenjivanje u skladu s Prilogom VI. („komparativno ocjenjivanje”) pokaže da su zadovoljena oba kriterija:

(a)

za uporabe navedene u zahtjevu već postoji drugi odobreni biocidni proizvod ili nekemijska metoda nadzora ili prevencije koji predstavljaju značajno niži opći rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš, dovoljno su učinkoviti i ne uzrokuju nikakve druge značajne ekonomske niti praktične poteškoće;

(b)

kemijska raznolikost aktivnih tvari je dostatna da se pojava otpornosti u ciljnom štetnom organizmu svede na najnižu mjeru.

4.   Odstupajući od stavka 1. biocidni proizvod koji sadrži aktivnu tvar koja je potencijalna tvar za zamjenu može se odobriti za razdoblje od najviše četiri godine bez komparativnog ocjenjivanja u iznimnim slučajevima kada je to nužno za stjecanje praktičnog iskustva uporabom tog proizvoda.

5.   Ako komparativno ocjenjivanje uključuje pitanje koje bi se zbog svog opsega ili posljedica bolje razmotrilo na razini Unije, posebno kada se odnosi na sva ili više nadležnih tijela, nadležno tijelo primatelj može uputiti to pitanje Komisiji za odluku. Komisija donosi takvu odluku na temelju provedbenih akata u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Komisiju treba ovlastiti da u skladu s člankom 83. donosi delegirane akte u kojima se navode kriteriji za odlučivanje kada usporedno ocjenjivanje uključuje pitanja koja bi se bolje razmotrila na razini Unije, i postupci za takvo komparativno ocjenjivanje.

6.   Bez obzira na članak 17. stavak 4. i ne dovodeći u pitanje stavak 4. ovog članka, biocidni proizvod koji sadrži aktivnu tvar koja je potencijalna tvar za zamjenu se odobrava za razdoblje od najviše pet godina i obnavlja za razdoblje od najviše pet godina.

7.   Ako se u skladu sa stavkom 3. odluči ne odobriti ili ograničiti uporabu biocidnog proizvoda, to ukidanje ili izmjena odobrenja stupa na snagu četiri godine nakon te odluke. Međutim, ako odobrenje aktivne tvari koja je potencijalna tvar za zamjenu ističe ranije, ukidanje odobrenja stupa na snagu na taj raniji datum.

Članak 24.

Tehničke smjernice

Komisija sastavlja tehničke smjernice za lakšu provedbu ovog poglavlja, a posebno članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 3.

POGLAVLJE V.

POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK ODOBRENJA

Članak 25.

Ispunjavanje uvjeta za pojednostavljeni postupak odobrenja

Za biocidne proizvode koji ispunjavaju pripadajuće uvjete može se podnijeti zahtjev za odobrenje prema pojednostavljenom postupku. Biocidni proizvod ispunjava uvjete ako su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

sve aktivne tvari sadržane u biocidnom proizvodu u nalaze se u Prilogu I. i poštuju sva ograničenja iz tog Priloga;

(b)

biocidni proizvod ne sadrži nikakvu zabrinjavajuću tvar;

(c)

biocidni proizvod ne sadrži nikakve nanomaterijale;

(d)

biocidni proizvod je dovoljno učinkovit; i

(e)

rukovanje biocidnim proizvodima i njegova predviđena uporaba ne zahtijevaju osobnu zaštitnu opremu.

Članak 26.

Važeći postupak

1.   Podnositelj zahtjeva za odobrenje biocidnog proizvoda koji ispunjava uvjete iz članka 25. podnosi zahtjev Agenciji obavještavajući je o nazivu nadležnog tijela države članice koje predlaže za ocjenjivanje zahtjeva i dostavlja pisanu potvrdu o pristanku tog nadležnog tijela. To nadležno tijelo je nadležno ocjenjivačko tijelo.

2.   Nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. nadležno ocjenjivačko tijelo prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

3.   U roku od 90 dana od prihvaćanja zahtjeva nadležno ocjenjivačko tijelo odobrava biocidni proizvod ako smatra da ispunjava uvjete iz članka 25.

4.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zahtjev nije potpun, obavješćuje podnositelja o potrebnim dodatnim podacima i određuje razuman rok za dostavu tih podataka. Spomenuti rok obično nije dulji od 90 dana.

U roku od 90 dana od primitka dodatnih informacija nadležno ocjenjivačko tijelo odobrava biocidni proizvod ako na temelju dostavljenih dodatnih informacija smatra da biocidni proizvod ispunjava uvjete iz članka 25.

Nadležno ocjenjivačko tijelo odbacuje zahtjev ako podnositelj ne dostavi tražene podatke unutar roka i o tome obavješćuje podnositelja. U tim se slučajevima vraća dio pristojbi plaćenih u skladu s člankom 80. stavkom 2.

Članak 27.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu biocidnih proizvoda odobrenih prema pojednostavljenom postupku

1.   Biocidni proizvod odobren u skladu s člankom 26. može se staviti na raspolaganje na tržištu u svim državama članicama bez međusobnog priznavanja. Međutim, nositelj odobrenja obavješćuje svaku državu članicu najkasnije 30 dana prije stavljanja biocidnog proizvoda na tržište na državnom području te države članice, a za označivanje tog proizvoda koristi službeni jezik ili jezike te države članice, osim ako sama država članica ne predvidi drukčije.

2.   Ako određena država članica, koja nije država nadležnog ocjenjivačkog tijela, smatra da biocidni proizvod odobren u skladu s člankom 26. nije bio prijavljen ili označen u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili ne ispunjava zahtjeve iz članka 25., može uputiti to pitanje koordinacijskoj skupini osnovanoj u skladu s člankom 35. stavkom 1. Članak 35. stavak 3. i članak 36. primjenjuju se mutatis mutandis.

Ako država članica na temelju valjanih razloga smatra da biocidni proizvod odobren u skladu s člankom 26. ne ispunjava kriterije iz članka 25., a još nije donesena odluka prema člancima 35. i 36., ta država članica može privremeno ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporabu tog proizvoda na svom državnom području.

Članak 28.

Izmjena Priloga I.

1.   Komisiju treba ovlastiti da nakon što primi mišljenje Agencije donese delegirane akte u skladu s člankom 83. o izmjeni Priloga I., kako bi se uključile aktivne tvari pod uvjetom da se dokaže da one ne izazivaju zabrinutost sukladno stavku 2. ovog članka.

2.   Aktivne tvari izazivaju zabrinutost ako:

(a)

ispunjavaju kriterije za razvrstavanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 kao:

eksplozivne/vrlo zapaljive,

organski peroksid,

akutno toksične kategorije 1, 2 ili 3,

nagrizajuće kategorije 1A, 1B ili 1C,

uzročnik respiratorne preosjetljivosti,

uzročnik preosjetljivosti kože,

mutagene za zametne stanice kategorije 1 ili 2,

karcinogene kategorije 1 ili 2,

reproduktivno toksične kategorije 1 ili 2 ili s učinkom na ili putem dojenja,

toksične za određeni ciljni organ nakon jednokratne ili ponavljane izloženosti, ili

akutno toksične za vodeni okoliš kategorije 1;

(b)

ispunjavaju neki od kriterija za zamjenu prema članku 10. stavku 1.; ili

(c)

imaju neurotoksične ili imunotoksične učinke.

Aktivne tvari, također, izazivaju zabrinutost čak i ako nije zadovoljen ni jedan od posebnih kriterija iz točaka od (a) do (c), ali se istovjetna razina zabrinutosti može opravdano dokazati na temelju pouzdanih informacija.

3.   Komisija se, također, ovlašćuje da nakon što primi mišljenje Agencije donese delegirane akte u skladu s člankom 83. o izmjeni Priloga I., s ciljem ograničenja ili isključivanja aktivne tvari ako postoje dokazi da biocidni proizvodi koji sadrže tu tvar u određenim okolnostima ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka ili članka 25. Kada to zahtijevaju nezaobilazni razlozi hitnosti, na delegirane akte donesene sukladno ovom stavku primjenjuje se postupak predviđen u članku 84.

4.   Komisija primjenjuje stavke 1. ili 3. na vlastitu inicijativu ili na zahtjev gospodarskog subjekta ili države članice, ako se dostave potrebni dokazi kao što je navedeno u tim stavcima.

Kad god Komisija izmijeni Prilog I., donosi posebni delegirani akt za svaku tvar.

5.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se dodatno određuju postupci koji se trebaju slijediti u vezi s izmjenom Priloga I. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

POGLAVLJE VI.

NACIONALNA ODOBRENJA BIOCIDNIH PROIZVODA

Članak 29.

Podnošenje i potvrđivanje zahtjeva

1.   Osobe koje žele zatražiti nacionalno odobrenje u skladu s člankom 17. podnose zahtjev nadležnom tijelu primatelju. To tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te ga o tome obavješćuje. Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. nadležno tijelo primatelj prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja navodeći datum prihvaćanja.

2.   U roku od 30 dana od prihvaćanja nadležno tijelo primatelj potvrđuje zahtjev ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

dostavljeni su relevantni podaci iz članka 20.; i

(b)

podnositelj zahtjeva izjavljuje da nije podnio zahtjev za odobrenje istog biocidnog proizvoda za istu uporabu nijednom drugom nadležnom tijelu.

U kontekstu potvrđivanja iz prvog podstavka nadležno tijelo primatelj ne donosi ocjenu o kvaliteti ili prikladnosti podnesenih podataka ili obrazloženja.

3.   Ako nadležno tijelo primatelj smatra da zahtjev nije potpun, obavješćuje podnositelja o potrebnim dodatnim informacijama za potvrđivanje zahtjeva i određuje razuman rok za dostavu tih podataka. Spomenuti rok obično nije dulji od 90 dana.

U roku od 30 dana od primitka dodatnih informacija nadležno tijelo primatelj potvrđuje zahtjev ako utvrdi da su dostavljene dodatne informacije dovoljne za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 2.

Nadležno tijelo primatelj odbacuje zahtjev ako podnositelj ne dostavi tražene informacije unutar roka i o tome obavješćuje podnositelja.

4.   Ako se iz registra biocidnih proizvoda iz članka 71. utvrdi da neko drugo nadležno tijelo, koje nije nadležno tijelo primatelj, razmatra zahtjev za isti biocidni proizvod ili je već odobrilo isti biocidni proizvod, nadležno tijelo primatelj odbija ocijeniti taj zahtjev. U tom slučaju nadležno tijelo primatelj obavješćuje podnositelja zahtjeva o mogućnosti da zatraži međusobno priznavanje u skladu s člankom 33. ili 34.

5.   Ako se stavak 3. ne primjenjuje i nadležno tijelo primatelj smatra da je zahtjev potpun, ono potvrđuje taj zahtjev i bez odlaganja obavješćuje podnositelja zahtjeva navodeći datum potvrđivanja.

Članak 30.

Ocjenjivanje zahtjeva

1.   U roku od 365 dana od potvrđivanja zahtjeva u skladu s člankom 29. nadležno tijelo primatelj donosi odluku o davanju odobrenja u skladu s člankom 19. uzimajući u obzir rezultate usporednog ocjenjivanja provedenog u skladu s člankom 23., ako se primjenjuje.

2.   Ako se pokaže da su za provođenje ocjenjivanja potrebni dodatni podaci, nadležno tijelo primatelj traži od podnositelja zahtjeva da dostavi te podatke u određenom vremenskom roku te o tome obavješćuje Agenciju. Razdoblje od 365 dana, spomenuto u stavku 1., se suspendira od datuma zahtijevanja do datuma primitka informacija. Suspenzija ne smije trajati dulje od ukupno 180 dana, osim ako to ne opravdava sama priroda traženih podataka ili iznimne okolnosti.

Nadležno tijelo primatelj odbacuje zahtjev ako podnositelj zahtjeva ne dostavi tražene podatke u zadanom roku i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

3.   U razdoblju od 365 dana iz stavka 1. nadležno tijelo primatelj:

(a)

sastavlja izvješće u kojem sažima zaključke svog ocjenjivanja i razloge za odobrenje biocidnog proizvoda ili odbijanje davanja odobrenja („izvješće o ocjenjivanju”);

(b)

šalje elektroničku kopiju nacrta izvješća o ocjenjivanju podnositelju zahtjeva i daje mu mogućnost da dostavi svoje primjedbe u roku od 30 dana; i

(c)

u svom konačnom ocjenjivanju uzima u obzir spomenute primjedbe.

Članak 31.

Obnova nacionalnog odobrenja

1.   Zahtjev kojim nositelj odobrenja ili netko u njegovo ime traži obnovu nacionalnog odobrenja za jednu ili više vrsta proizvoda, podnosi se nadležnom tijelu primatelju najkasnije 550 dana prije isteka odobrenja. Ako se traži obnova za više vrsta proizvoda, zahtjev se podnosi najkasnije 550 dana prije najranijeg datuma isteka odobrenja.

2.   Nadležno tijelo primatelj obnavlja nacionalno odobrenje pod uvjetom da su i dalje zadovoljeni uvjeti iz članka 19. uzimajući u obzir rezultate usporednog ocjenjivanja provedenog u skladu s člankom 23., ako se primjenjuje.

3.   Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu podnositelj zahtjeva dostavlja:

(a)

ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 1. sve relevantne podatke zatražene prema članku 20. koji su dobiveni nakon početnog odobrenja ili, ako je prikladno, prethodne obnove; i

(b)

svoju ocjenu daljnje valjanosti zaključaka početnog ili prethodnog ocjenjivanja biocidnog proizvoda i sve pripadajuće dokaze.

4.   Nadležno tijelo primatelj obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. nadležno tijelo primatelj prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

5.   Na temelju ocjenjivanja dostupnih podataka i potrebe za preispitivanjem zaključaka početnog ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje ili, ako je prikladno, prethodnih obnova, u roku od 90 dana od prihvaćanja zahtjeva u skladu sa stavkom 4. nadležno tijelo primatelj odlučuje je li s obzirom na postojeća znanstvena saznanja potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva za obnovu, uzimajući u obzir sve vrste proizvoda za koje se traži obnova.

6.   Ako nadležno tijelo primatelj odluči da je potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, odluka o obnovi odobrenja se donosi nakon ocjenjivanja zahtjeva u skladu s člankom 30. stavcima 1., 2. i 3.

Ako nadležno tijelo primatelj odluči da nije potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, u roku od 180 dana od prihvaćanja zahtjeva u skladu sa stavkom 4. iz ovog članka donosi odluku o obnovi odobrenja.

7.   Ako se zbog razloga koji nadilaze kontrolu nositelja nacionalnog odobrenja, ne donese nikakva odluka o obnovi odobrenja prije njegova isteka, nadležno tijelo primatelj odobrava obnovu za razdoblje koje je potrebno za dovršenje ocjenjivanja.

POGLAVLJE VII.

POSTUPAK MEĐUSOBNOG PRIZNAVANJA

Članak 32.

Odobrenje na temelju međusobnog priznavanja

1.   Zahtjevi za međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja slijede postupke određene u članku 33. (sekvencijalno međusobno priznavanje) ili članku 34. (usporedno međusobno priznavanje).

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 37. sve države članice koje zaprime zahtjeve za međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja za određeni biocidni proizvod daju odobrenje za taj biocidni proizvod pod istim uvjetima u skladu s postupcima iz ovog Poglavlja.

Članak 33.

Sekvencijalno međusobno priznavanje

1.   Podnositelji zahtjeva za sekvencijalno međusobno priznavanje, u jednoj ili više država članica („dotične države članice”), nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod, koje je već dano u drugoj državi članici u skladu s člankom 17. („referentna država članica”), svim nadležnim tijelima dotičnih država članica dostavljaju zahtjev koji u svakome slučaju sadrži prijevod nacionalnog odobrenja referentne države članice na službene jezike koje može zatražiti dotična država članica.

Nadležna tijela dotičnih država članica obavješćuju podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. i odbacuju zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuju podnositelja zahtjeva i ostala nadležna tijela. Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. nadležna tijela dotičnih država članica prihvaćaju zahtjev i o tome obavješćuju podnositelja navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

2.   U roku od 30 dana od prihvaćanja zahtjeva iz stavka 1. dotične države članice potvrđuju zahtjev i o tome obavješćuju podnositelja navodeći datum prihvaćanja potvrde.

U roku od 90 dana od potvrde zahtjeva i podložno člancima 35., 36. i 37. dotične države članice se dogovaraju o sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz članka 22. stavka 2. i upisuju svoj dogovor u registar biocidnih proizvoda.

3.   U roku od 30 dana od postizanja dogovora svaka dotična država članica odobrava biocidni proizvod u skladu s dogovorenim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda.

4.   Ne dovodeći u pitanje članke 35., 36. i 37., ako se u razdoblju od 90 dana iz stavka 2. drugog podstavka ne postigne dogovor, svaka država članica koja je suglasna sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz stavka 2. može sukladno tome odobriti proizvod.

Članak 34.

Usporedno međusobno priznavanje

1.   Podnositelji zahtjeva za usporedno međusobno priznavanje biocidnog proizvoda koji još nije odobren u skladu s člankom 17. u nijednoj državi članici, nadležnom tijelu odabrane države članice („referentna država članica”) dostavljaju zahtjev koji sadrži:

(a)

podatke navedene u članku 20.;

(b)

popis svih ostalih država članica u kojima se traži nacionalno odobrenje („dotične države članice”).

Referentna država članica je odgovorna za ocjenjivanje zahtjeva.

2.   Prilikom podnošenja zahtjeva referentnoj državi članici u skladu sa stavkom 1. nadležnim tijelima svake dotične države članice podnositelj zahtjeva istodobno podnosi zahtjev za međusobno priznavanje odobrenja za koje je podnio zahtjev referentnoj državi članici. Taj zahtjev sadrži:

(a)

naziv referentne i dotičnih država članica;

(b)

sažetak svojstava biocidnog proizvoda iz članka 20. stavka 1. točke (a) podtočke ii. na službenim jezicima koje dotične države članice mogu zatražiti.

3.   Nadležna tijela referentne države članice i dotičnih država članica obavješćuju podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. i odbacuju zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuju podnositelja zahtjeva i ostala nadležna tijela. Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. nadležna tijela referentne države članice i dotičnih država članica prihvaćaju zahtjev i o tome obavješćuju podnositelja navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

4.   Referentna država članica potvrđuje zahtjev u skladu s člankom 29. stavcima 2. i 3. te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i dotične države članice.

U roku od 365 dana od potvrđivanja referentna država članica ocjenjuje zahtjev i sastavlja izvješće o ocjenjivanju u skladu s člankom 30. stavkom 3., koje zajedno sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda dostavlja dotičnim državama članicama i podnositelju zahtjeva.

5.   U roku od 90 dana od primitka dokumentacije iz stavka 4. i podložno člancima 35., 36. i 37. dotične države članice se dogovaraju o sažetku svojstava biocidnog proizvoda i upisuju svoj dogovor u registar biocidnih proizvoda. Referentna država članica unosi dogovoreni sažetak svojstava biocidnog proizvoda i konačno izvješće o ocjenjivanju u registar biocidnih proizvoda zajedno sa svim dogovorenim uvjetima u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabom biocidnog proizvoda.

6.   U roku od 30 dana od postizanja dogovora referentna država članica i svaka dotična država članica odobrava biocidni proizvod u skladu s dogovorenim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda.

7.   Ne dovodeći u pitanje članke 35., 36. i 37., ako se u razdoblju od 90 dana iz stavka 5. ne postigne dogovor, svaka država članica koja je suglasna sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz stavka 5. može sukladno tome odobriti proizvod.

Članak 35.

Upućivanje prigovora koordinacijskoj skupini

1.   Osniva se koordinacijska skupina za razmatranje svih pitanja, osim onih navedenih u članku 37., u vezi s ispunjavanjem uvjeta za davanje odobrenja iz članka 19. za biocidni proizvod za koji je u skladu s člankom 33. ili 34. podnesen zahtjev za međusobno priznavanje.

Sve države članice i Komisija mogu sudjelovati u radu koordinacijske skupine. Agencija osigurava usluge tajništva koordinacijskoj skupini.

Koordinacijska skupina donosi svoj poslovnik.

2.   Ako neka dotična država članica smatra da biocidni proizvod, koji je ocijenila referentna država članica, ne ispunjava uvjete utvrđene u članku 19., referentnoj državi članici, ostalim dotičnim državama članicama, podnositelju zahtjeva i, ako je potrebno, nositelju odobrenja dostavlja detaljno objašnjenje spornih točaka i razloge svog stajališta. Sporne točke se bez odlaganja upućuju koordinacijskoj skupini.

3.   U okviru koordinacijske skupine sve države članice iz stavka 2. ovog članka nastoje svim snagama postići dogovor o mjerama koje se trebaju poduzeti. Podnositelju zahtjeva mora se omogućiti da iznese svoje stajalište. Ako se dogovor postigne u roku od 60 dana od upućivanja spornih točaka iz stavka 2. ovog članka, referentna država članica upisuje taj dogovor u registar biocidnih proizvoda. Postupak se tada može smatrati zaključenim, a referentna država članica i svaka dotična država članica odobravaju biocidni proizvod u skladu s člankom 33. stavkom 4. ili člankom 34. stavkom 6. ako je prikladno.

Članak 36.

Upućivanje neriješenih prigovora Komisiji

1.   Ako države članice spomenute u članku 35. stavku 2. ne postignu dogovor u razdoblju od 60 dana, kako je određeno u članku 35. stavku 3., referentna država članica bez odlaganja obavješćuje Komisiju i dostavlja joj detaljnu izjavu o pitanjima oko kojih države članice nisu uspjele postići dogovor kao i razloge njihova neslaganja. Jedan primjerak te izjave se prosljeđuje dotičnim državama članicama, podnositelju zahtjeva i nositelju odobrenja, ako postoji.

2.   Komisija može zatražiti mišljenje Agencije o znanstvenim i tehničkim pitanjima koje su postavile države članice. Ako ne zatraži mišljenje Agencije, podnositelju zahtjeva i nositelju odobrenja, ako postoji, Komisija omogućava da dostave pisane primjedbe u roku od 30 dana.

3.   Putem svojih provedbenih akata Komisija donosi odluku o pitanju koje joj se uputi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda navedenom u članku 82. stavku 3.

4.   Odluka iz stavka 3. upućuje se svim državama članicama i priopćava podnositelju zahtjeva i nositelju odobrenja, ako postoji. Dotične države članice i referentna država članica u roku od 30 dana od priopćenja o odluci daju, odbijaju ili ukidaju odobrenje ili izmjenjuju njegove uvjete ako je to potrebno radi usklađivanja s odlukom.

Članak 37.

Odstupanja od međusobnog priznavanja

1.   Odstupajući od članka 32. stavka 2. svaka dotična država članica može predložiti odbijanje davanja odobrenja ili prilagođavanje uvjeta odobrenja koje se treba izdati, pod uvjetom da se takva mjera može opravdati sljedećim:

(a)

zaštitom okoliša;

(b)

javnim interesom ili javnom sigurnosti;

(c)

zaštitom zdravlja i života ljudi, a posebno ranjivih skupina, životinja ili biljaka;

(d)

zaštitom nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; ili

(e)

ciljni organizmi nisu prisutni u štetnim količinama.

Svaka dotična država članica može u skladu s prvim podstavkom posebno predložiti odbijanje davanja odobrenja ili prilagođavanje uvjeta odobrenja koje se treba izdati za biocidni proizvod koji sadrži aktivnu tvar na koju se primjenjuje članak 5. stavak 2. ili članak 10. stavak 1.

2.   Dotične države članice podnositelju zahtjeva dostavljaju detaljnu izjavu o razlozima na temelju kojih traže odstupanje sukladno stavku 1. i nastoje postići dogovor s podnositeljem zahtjeva u vezi s predloženim odstupanjem.

Ako dotična država članica ne uspije postići dogovor s podnositeljem zahtjeva ili od njega ne primi nikakav odgovor u roku od 60 dana od takvog priopćenja, o tome obavješćuje Komisiju. U tom slučaju Komisija:

(a)

može zatražiti mišljenje Agencije o znanstvenim ili tehničkim pitanjima koje su postavili podnositelj zahtjeva ili dotična država članica;

(b)

donosi odluku o odstupanju u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Komisija upućuje odluku dotičnoj državi članici i o njoj obavješćuje podnositelja zahtjeva.

Dotična država članica poduzima potrebne mjere za usklađivanje s odlukom Komisije u roku od 30 dana od priopćenja.

3.   Ako Komisija ne donese odluku sukladno stavku 2. u roku od 90 dana nakon što je obaviještena u skladu s drugim podstavkom stavka 2., dotična država članica može provesti odstupanje predloženo u skladu sa stavkom 1.

Za vrijeme trajanja postupka iz ovog članka privremeno se ukida obveza država članica da odobri biocidni proizvod u roku od dvije godine od datuma odobrenja, kako je navedeno u članku 89. stavku 3. prvom podstavku.

4.   Odstupajući od članka 32. stavka 2. država članica može odbiti dati odobrenje za vrste proizvoda 15., 17. i 20. zbog dobrobiti životinja. Države članice bez odlaganja obavješćuju ostale države članice i Komisiju o svim odlukama donesenim u tom smislu zajedno s njihovim obrazloženjima.

Članak 38.

Mišljenje Agencije

1.   Na zahtjev Komisije sukladno članku 36. stavku 2. ili članku 37. stavku 2. Agencija donosi mišljenje u roku od 120 dana od datuma kada joj je upućeno pitanje.

2.   Prije donošenja svog mišljenja, podnositelju zahtjeva i nositelju odobrenja, ako postoji, Agencija omogućava da dostave pisane primjedbe u određenom roku koji ne prelazi 30 dana.

Agencija može suspendirati rok iz stavka 1. kako bi podnositelju zahtjeva i nositelju odobrenja omogućila da pripreme svoje primjedbe.

Članak 39.

Zahtjev službenih ili znanstvenih tijela za međusobno priznavanje

1.   Ako u državi članici nije podnesen ni jedan zahtjev za nacionalno odobrenje za biocidni proizvod koji je već odobren u drugoj državi članici, službena ili znanstvena tijela koja se bave aktivnostima kontrole štetnika ili zaštitom javnog zdravlja mogu podnijeti zahtjev za nacionalno odobrenje za isti biocidni proizvod s istom uporabom i istim uvjetima uporabe kao u toj državi članici u skladu s postupkom međusobnog priznavanja predviđenim u članku 33. i uz pristanak nositelja odobrenja u toj drugoj državi članici.

Podnositelj zahtjeva dokazuje da je uporaba biocidnog proizvoda od općeg interesa za tu državu članicu.

Uz zahtjev se plaćaju pristojbe u skladu s člankom 80.

2.   Ako nadležno tijelo dotične države članice smatra da određeni biocidni proizvod ispunjava uvjete iz članka 19. i da su zadovoljeni uvjeti iz ovog članka, nadležno tijelo odobrava stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda. U tom slučaju tijelo koje je podnijelo zahtjev ima ista prava i obveze kao i ostali nositelji odobrenja.

Članak 40.

Dodatna pravila i tehničke smjernice

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. o utvrđivanju dodatnih pravila za obnovu odobrenja koja su predmet međusobnog priznavanja.

Komisija, također, sastavlja tehničke smjernice za lakšu provedbu ovog Poglavlja, a posebno članaka 37. i 39.

POGLAVLJE VIII.

ODOBRENJE UNIJE ZA BIOCIDNE PROIZVODE

ODJELJAK 1.

Davanje odobrenja Unije

Članak 41.

Odobrenje Unije

Odobrenje Unije koje izdaje Komisija u skladu s ovim Odjeljkom valjano je u cijeloj Uniji osim ako nije navedeno drukčije. U svakoj državi članici dodjeljuje ista prava i obveze kao i nacionalno odobrenje. Za kategorije biocidnih proizvoda navedene u članku 42. stavku 1. podnositelj zahtjeva može zatražiti odobrenje Unije umjesto da zatraži nacionalno odobrenje i međusobno priznavanje.

Članak 42.

Biocidni proizvodi za koje se može dati odobrenje Unije

1.   Podnositelji zahtjeva mogu zatražiti odobrenje Unije za biocidne proizvode koji imaju slične uvjete uporabe u cijeloj Uniji izuzev biocidnih proizvoda koji sadrže aktivne tvari obuhvaćene člankom 5. i pripadaju vrstama proizvoda 14, 15, 17, 20 i 21. Odobrenje Unije se može dati:

(a)

od 1. rujna 2013. za biocidne proizvode koji sadrže jednu ili više novih aktivnih tvari i biocidne proizvode iz vrsta proizvoda 1, 3, 4, 5, 18 i 19;

(b)

od 1. siječnja 2017. za biocidne proizvode iz vrsta proizvoda 2, 6 i 13; i

(c)

od 1. siječnja 2020. za biocidne proizvode iz svih preostalih vrsta proizvoda.

2.   Do 1. rujna 2013. Komisija će sastaviti smjernice za definiciju „sličnih uvjeta uporabe u cijeloj Uniji”.

3.   Do 31. prosinca 2017. Europskome parlamentu i Vijeću Komisija dostavlja izvješće o primjeni ovog članka, koje sadrži ocjenu isključenja vrsta proizvoda 14, 15, 17, 20 i 21 iz odobrenja Unije.

Uz izvješće se, prema potrebi, dostavljaju relevantni prijedlozi za usvajanje u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Članak 43.

Podnošenje i potvrđivanje zahtjeva

1.   Osobe koje žele zatražiti odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. podnose zahtjev Agenciji zajedno s potvrdom da biocidni proizvod ima slične uvjete uporabe u cijeloj Uniji te je obavješćuju o nazivu nadležnog tijela države članice, koje predlažu za ocjenjivanje zahtjeva i dostavljaju pisanu potvrdu o pristanku tog nadležnog tijela. To nadležno tijelo je nadležno ocjenjivačko tijelo.

2.   Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i nadležno ocjenjivačko tijelo.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. Agencija prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja i nadležno ocjenjivačko tijelo navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

3.   U roku od 30 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev ako su dostavljeni relevantni podaci iz članka 20.

U kontekstu potvrđivanja iz prvog podstavka nadležno ocjenjivačko tijelo ne donosi ocjenu o kvaliteti ili prikladnosti podnesenih podataka ili obrazloženja.

U što kraćem roku nakon što Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje podnositelja o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj na plati spomenute pristojbe u roku od 30 dana te o tome obavješćuje podnositelja.

4.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zahtjev nije potpun, obavješćuje podnositelja o potrebnim dodatnim informacijama za ocjenjivanje zahtjeva i određuje razuman rok za dostavu tih podataka. Spomenuti rok obično nije dulji od 90 dana.

U roku od 30 dana od primitka dodatnih informacija nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev ako utvrdi da su dostavljene dodatne informacije dovoljne za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 3.

Nadležno ocjenjivačko tijelo odbacuje zahtjev ako podnositelj ne dostavi tražene informacije unutar roka i o tome obavješćuje podnositelja i Agenciju. U tim se slučajevima vraća dio pristojbi plaćenih u skladu s člankom 80. stavkom 1. i 2.

5.   Nadležno ocjenjivačko tijelo bez odlaganja obavješćuje podnositelja zahtjeva, Agenciju i ostala nadležna tijela o potvrđivanju zahtjeva u skladu sa stavcima 3. ili 4. navodeći datum potvrđivanja.

6.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema stavku 2. ovog članka.

Članak 44.

Ocjenjivanje zahtjeva

1.   U roku od 365 dana od potvrđivanja zahtjeva nadležno ocjenjivačko tijelo ocjenjuje zahtjev u skladu s člankom 19. uključujući, prema potrebi, sve prijedloge za prilagođavanje zahtjeva za podacima dostavljenim u skladu s člankom 21. stavkom 2., te Agenciji šalje izvješće i zaključke ocjenjivanja.

Prije dostavljanja svojih zaključaka Agenciji nadležno ocjenjivačko tijelo podnositelju zahtjeva daje mogućnost da dostavi pisane primjedbe u vezi sa zaključcima ocjenjivanja u roku od 30 dana. Nadležno ocjenjivačko tijelo uzima u obzir te primjedbe kod konačne ocjene.

2.   Ako se pokaže da su za provođenje ocjenjivanja potrebni dodatni podaci, nadležno ocjenjivačko tijelo traži od podnositelja zahtjeva da dostavi te podatke u određenom vremenskom roku te o tome obavješćuje Agenciju. Razdoblje od 365 dana, spomenuto u stavku 1. ovog članka, se suspendira od datuma izdavanja zahtjeva do datuma primitka informacija. Suspenzija ne smije trajati dulje od ukupno 180 dana osim u izvanrednim slučajevima i kada to opravdava sama priroda traženih podataka.

3.   U roku od 180 dana od primitka zaključaka ocjenjivanja Agencija priprema i Komisiji podnosi svoje mišljenje o odobrenju biocidnog proizvoda.

Ako Agencija preporuča odobrenje biocidnog proizvoda, mišljenje mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

(a)

izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka 19. stavka 1. i nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda, kako je navedeno u članku 22. stavku 2.;

(b)

ako je potrebno, detalje o svim uvjetima koji se trebaju uvesti za stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporabu biocidnog proizvoda;

(c)

konačno izvješće o ocjenjivanju biocidnog proizvoda.

4.   U roku od 30 dana od podnošenja svog mišljenja Komisiji, Agencija dostavlja Komisiji nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije, kako je navedeno u članku 22. stavku 2. ako se primjenjuje.

5.   Po primitku mišljenja Agencije Komisija donosi provedbenu uredbu o davanju odobrenja Unije za biocidni proizvod ili provedbenu odluku o odbijanju davanja odobrenja Unije za biocidni proizvod. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Na zahtjev države članice Komisija donosi odluku o prilagođavanju određenih uvjeta za odobrenje Unije posebno za državno područje te države članice ili odlučuje da se odobrenje Unije ne primjenjuje na državno područje dotične države članice pod uvjetom da se takav zahtjev temelji na jednome ili više opravdanja iz članka 37. stavka 1.

ODJELJAK 2.

Obnova odobrenja Unije

Članak 45.

Podnošenje i prihvaćanje zahtjeva

1.   Zahtjev kojim nositelj odobrenja ili netko u njegovo ime želi zatražiti obnovu odobrenja Unije podnosi se Agenciji najkasnije 550 dana prije isteka odobrenja.

Uz zahtjev se plaćaju pristojbe u skladu s člankom 80. stavkom 1.

2.   Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu podnositelj zahtjeva dostavlja:

(a)

ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 1. sve relevantne podatke zatražene prema članku 20. koji su dobiveni nakon početnog odobrenja ili, ako je prikladno, prethodne obnove; i

(b)

svoju procjenu daljnje valjanosti zaključaka početnog ili prethodnog ocjenjivanja biocidnog proizvoda i sve pripadajuće dokaze.

3.   Podnositelj zahtjeva, također, dostavlja naziv nadležnog tijela države članice koje predlaže za ocjenjivanje zahtjeva za obnovu i dostavlja pisanu potvrdu o pristanku tog nadležnog tijela. To nadležno tijelo je nadležno ocjenjivačko tijelo.

Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i nadležno ocjenjivačko tijelo.

Po primitku pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. Agencija prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje podnositelja i nadležno ocjenjivačko tijelo navodeći datum prihvaćanja zahtjeva.

4.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije iz stavka 3. ovog članka.

Članak 46.

Ocjenjivanje zahtjeva za obnovu

1.   Na temelju procjene dostupnih podataka i potrebe za preispitivanjem zaključaka početnog ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje Unije ili, ako je prikladno, prethodnih obnova, u roku od 30 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev u skladu s člankom 45. stavkom 3., nadležno ocjenjivačko tijelo odlučuje je li s obzirom na postojeća znanstvena saznanja potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva za obnovu.

2.   Ako nadležno ocjenjivačko tijelo odluči da je potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, ono se izvodi u skladu s člankom 44. stavcima 1. i 2.

Ako nadležno ocjenjivačko tijelo odluči da nije potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva, u roku od 180 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev nadležno ocjenjivačko tijelo priprema i Agenciji dostavlja preporuku za obnovu odobrenja, dok podnositelju zahtjeva dostavlja kopiju te preporuke.

Čim Agencija prihvati zahtjev, nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

3.   U roku od 180 dana od primitka preporuke nadležnog ocjenjivačkog tijela Agencija priprema i Komisiji podnosi svoje mišljenje o obnovi odobrenja Unije.

4.   Po primitku mišljenja Agencije Komisija donosi provedbenu uredbu o obnovi odobrenja Unije ili provedbenu odluku o odbijanju obnove odobrenja Unije za biocidni proizvod. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Komisija obnavlja odobrenje Unije pod uvjetom da su i dalje zadovoljeni uvjeti iz članka 19.

5.   Ako se zbog razloga koji nadilaze kontrolu nositelja odobrenja Unije ne donese nikakva odluka o obnovi odobrenja prije njegova isteka, na temelju provedbenih akata Komisija obnavlja odobrenje Unije za razdoblje koje je potrebno za dovršenje ocjenjivanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 82. stavka 2.

POGLAVLJE IX.

UKIDANJE, PREISPITIVANJE I IZMJENA ODOBRENJA

Članak 47.

Obveza obavješćivanja o neočekivanim ili štetnim učincima

1.   Ako nositelj odobrenja bude upoznat s informacijama o odobrenom biocidnom proizvodu ili aktivnoj tvari koju on sadrži, koje bi mogle utjecati na odobrenje, bez odlaganja o tome obavješćuje nadležno tijelo koje je dalo nacionalno odobrenje i Agenciju ili u slučaju odobrenja Unije Komisiju i Agenciju. Posebno se obavješćuje o sljedećem:

(a)

novim podacima ili informacijama o štetnim učincima aktivne tvari ili biocidnog proizvoda na ljude, posebno ranjive skupine, životinje ili okoliš;

(b)

svim podacima koji ukazuju na potencijal aktivne tvari da razvije otpornost;

(c)

novim podacima ili informacijama koje ukazuju da biocidni proizvod nije dovoljno učinkovit.

2.   Nadležno tijelo koje je dalo nacionalno odobrenje ili, u slučaju odobrenja Unije Agencija, ispituje potrebu da se dotično odobrenje izmijeni ili ukine u skladu s člankom 48.

3.   Nadležno tijelo koje je dalo nacionalno odobrenje ili, u slučaju odobrenja Unije Agencija, bez odlaganja izvješćuje nadležna tijela ostalih država članica i, ako je prikladno, Komisiju o svim takvim pribavljenim podacima ili informacijama.

Nadležna tijela država članica koja su dala nacionalna odobrenja za isti biocidni proizvod u okviru postupka međusobnog priznavanja ispituju potrebu da se dotično odobrenje izmijeni ili ukine u skladu s člankom 48.

Članak 48.

Ukidanje ili izmjena odobrenja

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 23. nadležno tijelo države članice ili, u slučaju odobrenja Unije Komisija, mogu u bilo kojem trenutku ukinuti ili izmijeniti dano odobrenje ako smatraju da:

(a)

uvjeti iz članka 19. ili, ako je prikladno, članka 25. nisu zadovoljeni;

(b)

odobrenje je dano na temelju lažnih ili obmanjujućih informacija;

(c)

nositelj odobrenja nije ispunio svoje obveze iz odobrenja ili ove Uredbe.

2.   Ako nadležno tijelo ili, u slučaju odobrenja Unije, Komisija namjeravaju ukinuti ili izmijeniti odobrenje, o tome obavješćuju nositelja odobrenja i daju mu mogućnost da u određenom vremenskom roku dostavi svoje primjedbe ili dodatne informacije. Nadležno ocjenjivačko tijelo ili, u slučaju odobrenja Unije, Komisija uzimaju u obzir spomenute primjedbe prilikom donošenja konačne odluke.

3.   Ako nadležno tijelo ili, u slučaju odobrenja Unije, Komisija ukinu ili izmijene odobrenje u skladu sa stavkom 1., bez odlaganja o tome obavješćuju nositelja odobrenja, nadležna tijela ostalih država članica i, ako je prikladno, Komisiju.

Nadležna tijela koja su u okviru postupka međusobnog priznavanja dala odobrenja za biocidni proizvod čije je odobrenje ukinuto ili izmijenjeno, u roku od 120 dana od obavijesti ukidaju ili izmjenjuju odobrenja i o tome obavješćuju Komisiju.

U slučaju neslaganja između nadležnih tijela određenih država članica u vezi s nacionalnim odobrenjima koja podliježu međusobnom priznavanju, primjenjuju se postupci utvrđeni u člancima 35. i 36. mutatis mutandis.

Članak 49.

Ukidanje odobrenja na zahtjev nositelja odobrenja

Na utemeljeni zahtjev nositelja odobrenja nadležno tijelo koje je dalo nacionalno odobrenje ili, u slučaju odobrenja Unije Komisija, ukidaju odobrenje. Ako se takav zahtjev odnosi na odobrenje Unije, on se podnosi Agenciji.

Članak 50.

Izmjena odobrenja na zahtjev nositelja odobrenja

1.   Uvjete odobrenja može izmijeniti isključivo nadležno tijelo koje je odobrilo dotični biocidni proizvod ili, u slučaju odobrenja Unije, Komisija.

2.   Nositelj odobrenja koji želi izmijeniti neku od informacija koje su dostavljene u vezi s prvim zahtjevom za odobrenje proizvoda, podnosi zahtjev nadležnim tijelima dotičnih država članica koja su dala odobrenje za taj biocidni proizvod ili, u slučaju odobrenja Unije, Agenciji. Ta nadležna tijela odlučuju ili, u slučaju odobrenja Unije, Agencija ispituje, a Komisija odlučuje o potrebi da se izmijene uvjeti odobrenja.

Uz zahtjev se plaćaju pristojbe u skladu s člankom 80. stavkom 1. i 2.

3.   Izmjena postojećeg odobrenja potpada pod jednu od sljedećih kategorija:

(a)

administrativna izmjena;

(b)

manja izmjena; ili

(c)

veća izmjena.

Članak 51.

Detaljna pravila

Kako bi se osigurao usklađeni pristup kod ukidanja i izmjene odobrenja, na temelju provedbenih akata Komisija utvrđuje detaljna pravila za primjenu članaka od 47. do 50. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Pravila iz 1. stavka ovog članka se, između ostalog, temelje na sljedećim načelima:

(a)

pojednostavljeni postupak obavješćivanja se primjenjuje za administrativne izmjene;

(b)

za manje izmjene određuje se kraće razdoblje ocjenjivanja;

(c)

razdoblje ocjenjivanja za veće izmjene je razmjerno opsegu predložene izmjene.

Članak 52.

Razdoblje počeka

Ako bez obzira na članak 89. nadležno tijelo ili, u slučaju biocidnog proizvoda odobrenog na razini Unije Komisija, ukine ili izmijeni odobrenje ili odluči da ga neće obnoviti, odobrava se razdoblje počeka za odlaganje, stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu postojećih zaliha, osim ako bi daljnje stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporaba biocidnog proizvoda mogla predstavljati neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš.

Razdoblje počeka ne smije biti dulje od 180 dana za stavljanje na raspolaganje na tržištu i dodatnog maksimalnog razdoblja od 180 dana za odlaganje i uporabu postojećih zaliha dotičnih biocidnih proizvoda.

POGLAVLJE X.

PARALELNA TRGOVINA

Članak 53.

Paralelna trgovina

1.   Na zahtjev podnositelja zahtjeva nadležno tijelo države članice („država članica uvođenja”) daje dozvolu za paralelnu trgovinu biocidnim proizvodom koji je odobren u drugoj državi članici („država članica podrijetla”) radi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabe u državi članici uvođenja, ako u skladu sa stavkom 3. utvrdi da je biocidni proizvod identičan biocidnom proizvodu koji je već odobren u državi članici uvođenja („referentni proizvod”).

Podnositelj zahtjeva koji namjerava staviti biocidni proizvod na tržište države članice uvođenja, nadležnom tijelu te države članice podnosi zahtjev za dozvolu paralelne trgovine.

Uz zahtjev se dostavljaju informacije navedene u stavku 4. i svi ostali potrebni dokazi da je biocidni proizvod identičan referentnom proizvodu kako je određeno u stavku 3.

2.   Ako nadležno tijelo države članice uvođenja utvrdi da je biocidni proizvod identičan referentnom proizvodu, u roku od 60 dana od primitka pristojbi koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 2. daje dozvolu za paralelnu trgovinu. Nadležno tijelo države članice uvođenja može od nadležnog tijela države članice podrijetla zatražiti dodatne potrebne informacije za utvrđivanje identičnosti u odnosu na referentni proizvod. Nadležno tijelo države članice podrijetla dostavlja tražene informacije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

3.   Biocidni proizvod se smatra identičnim referentnom proizvodu isključivo ako zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a)

proizvelo ih je isto poduzeće, pridruženo poduzeće ili prema licenci u skladu s istim proizvodnim postupkom;

(b)

imaju identične specifikacije i sadržaj s obzirom na aktivne tvari i vrstu formulacije;

(c)

jednaki su s obzirom na prisutnost neaktivnih tvari; i

(d)

imaju istu ili jednakovrijednu veličinu, materijal ili oblik pakovanja, u smislu potencijalnog štetnog učinka na sigurnost proizvoda u odnosu na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš.

4.   Zahtjev za dozvolu paralelne trgovine uključuje sljedeće informacije i stavke:

(a)

naziv i broj odobrenja biocidnog proizvoda u državi članici podrijetla;

(b)

naziv i adresu nadležnog tijela države članice podrijetla;

(c)

naziv i adresu nositelja odobrenja u državi članici podrijetla;

(d)

originalnu deklaraciju i upute za uporabu s kojima se biocidni proizvod distribuira u državi članici podrijetla, ako se to smatra potrebnim za ispitivanje od strane nadležnog tijela države članice uvođenja;

(e)

naziv i adresu podnositelja zahtjeva;

(f)

naziv pod kojim će se biocidni proizvod distribuirati u državi članici uvođenja;

(g)

nacrt deklaracije za biocidni proizvod koji će se staviti na raspolaganje na tržištu države članice uvođenja, na službenom jeziku ili jezicima te države članice osim ako se ne predvidi drukčije;

(h)

uzorak biocidnog proizvoda koji se namjerava uvesti, ako nadležno tijelo države članice uvođenja to smatra potrebnim;

(i)

naziv i broj odobrenja referentnog proizvoda u državi članici uvođenja.

Nadležno tijelo države članice uvođenja može zatražiti prijevod odgovarajućih dijelova originalnih uputa za uporabu iz točke (d).

5.   U dozvoli za paralelnu trgovinu propisuju se isti uvjeti za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu kao i u odobrenju referentnog proizvoda.

6.   Dozvola za paralelnu trgovinu vrijedi za razdoblje valjanosti odobrenja za referentni proizvod u državi članici uvođenja.

Ako nositelj odobrenja za referentni proizvod zatraži ukidanje odobrenja u skladu s člankom 49., a zahtjevi iz članka 19. ostanu ispunjeni, valjanost dozvole za paralelnu trgovinu istječe na dan na koji bi isteklo odobrenje referentnog proizvoda.

7.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe iz ovog članka, članci od 47. do 50. i poglavlje XV. primjenjuju se mutatis mutandis na biocidne proizvode koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu na temelju dozvole za paralelnu trgovinu.

8.   Nadležno tijelo države članice uvođenja može povući dozvolu za paralelnu trgovinu ako se odobrenje uvedenog biocidnog proizvoda povuče u državi članici podrijetla zbog sigurnosti ili učinkovitosti.

POGLAVLJE XI.

TEHNIČKA ISTOVJETNOST

Članak 54.

Ocjenjivanje tehničke istovjetnosti

1.   Ako je potrebno utvrditi tehničku istovjetnost aktivnih tvari, osoba koja traži utvrđivanje te istovjetnosti („podnositelj zahtjeva”) podnosi zahtjev Agenciji i plaća pripadajuće pristojbe u skladu s člankom 80. stavkom 1.

2.   Podnositelj zahtjeva dostavlja sve podatke koje zatraži Agencija radi ocjenjivanja tehničke istovjetnosti.

3.   Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o pristojbama koje se plaćaju sukladno članku 80. stavku 1. i odbacuje zahtjev ako podnositelj u roku od 30 dana ne plati dotične pristojbe te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i nadležno ocjenjivačko tijelo.

4.   Nakon što je podnositelju zahtjeva dala mogućnost da dostavi svoje primjedbe, u roku od 90 dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. Agencija donosi odluku o kojoj obavješćuje države članice i podnositelja zahtjeva.

5.   Ako smatra da su za ocjenjivanje tehničke istovjetnosti potrebne dodatne informacije, Agencija od podnositelja zahtjeva može zatražiti da u određenom vremenskom roku dostavi dotične informacije. Agencija odbacuje zahtjev ako podnositelj ne dostavi dodatne informacije unutar roka. Razdoblje od 90 dana, spomenuto u stavku 4., se suspendira od datuma izdavanja zahtjeva do datuma primitka informacija. Suspenzija ne smije trajati dulje od ukupno 180 dana, osim ako to ne opravdava sama priroda traženih podataka ili iznimne okolnosti.

6.   Ako je prikladno, Agencija se može savjetovati s nadležnim tijelom države članice koje je imalo ulogu nadležnog ocjenjivačkog tijela prilikom ocjenjivanja aktivne tvari.

7.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema stavcima 3., 4. i 5. ovog članka.

8.   Agencija sastavlja tehničke smjernice za lakšu provedbu ovog članka.

POGLAVLJE XII.

ODSTUPANJA

Članak 55.

Odstupanja od zahtjeva

1.   Odstupajući od članaka 17. i 19. za razdoblje od najviše 180 dana nadležno tijelo može dopustiti stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporabu biocidnog proizvoda koji ne ispunjava uvjete za odobrenje prema ovoj Uredbi, za ograničenu i kontroliranu uporabu pod nadzorom nadležnog tijela, ako je takva mjera nužna zbog opasnosti po javno zdravlje, zdravlje životinja ili okoliš i ne može se suzbiti drugim sredstvima.

Nadležno tijelo iz prvog podstavka bez odlaganja obavješćuje ostala nadležna tijela i Komisiju o svojem djelovanju i razlozima za takvo djelovanje. Nadležno tijelo bez odlaganja obavješćuje ostala nadležna tijela i Komisiju o opozivu takvog djelovanja.

Po primitku utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, Komisija bez odlaganja putem provedbenih akata odlučuje o mogućnosti i uvjetima da se poduzeto djelovanje nadležnog tijela produlji za razdoblje od najviše 550 dana. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

2.   Odstupajući od članka 19. stavka 1. točke (a), do odobrenja aktivne tvari nadležna tijela i Komisija mogu, za razdoblje od najviše tri godine, dati odobrenje za biocidni proizvod koji sadrži novu aktivnu tvar.

Takvo se privremeno odobrenje može izdati samo ako nakon ocjenjivanja dokumentacije u skladu s člankom 8. nadležno ocjenjivačko tijelo dostavi preporuku za odobrenje nove aktivne tvari i ako nadležna tijela koja su primila zahtjev za privremeno odobrenje ili, u slučaju privremenog odobrenja Unije, Agencija smatraju da se očekuje da biocidni proizvod ispuni uvjete iz članka 19. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) uzimajući u obzir čimbenike iz članka 19. stavka 2.

Ako Komisija odluči ne odobriti novu aktivnu tvar, nadležna tijela koja su dala privremeno odobrenje ili Komisija ukidaju spomenuto odobrenje.

Ako po isteku trogodišnjeg razdoblja Komisija još nije donijela odluku o odobravanju nove aktivne tvari, nadležna tijela koja su izdala privremeno odobrenje ili Komisija mogu produljiti privremeno odobrenje za razdoblje od najviše godinu dana pod uvjetom da postoje dobri razlozi za uvjerenost da će aktivna tvar ispuniti uvjete iz članka 4. stavka 1. ili, ako je prikladno, uvjete iz članka 5. stavka 2. Nadležna tijela koja produlje privremeno odobrenje o tome obavješćuju ostala nadležna tijela i Komisiju.

3.   Odstupajući od članka 19. stavka 1. točke (a) Komisija može putem provedbenih akata dopustiti državi članici da odobri biocidni proizvod koji sadrži neodobrenu aktivnu tvar ako je ta aktivna tvar nužna za zaštitu kulturne baštine i ne postoji nikakva prikladna alternativa. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 82. stavka 2. Država članica koja želi dobiti takvo odstupanje podnosi zahtjev Komisiji navodeći primjereno obrazloženje.

Članak 56.

Istraživanje i razvoj

1.   Odstupajući od članka 17. pokus ili test u svrhe istraživanja ili razvoja, koji uključuje neodobreni biocidni proizvod ili neodobrenu aktivnu tvar namijenjenu isključivo za uporabu u biocidnom proizvod („pokus” ili „test”), može se izvoditi isključivo pod uvjetima utvrđenim u ovome članku.

Osobe koje izvode pokus ili test sastavljaju i vode pisanu evidenciju s detaljnim opisom identiteta biocidnog proizvoda ili aktivne tvari, podacima o označivanju, dostavljenim količinama te imenima i adresama osoba koje primaju biocidni proizvod ili aktivnu tvar, i sastavljaju dokumentaciju koja sadrži sve dostupne podatke o mogućim učincima na zdravlje ljudi ili životinja ili utjecaju na okoliš. Ti se podaci stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev.

2.   Svaka osoba koja namjerava izvesti pokus ili test koji može uključiti ili dovesti do ispuštanja biocidnog proizvoda u okoliš, najprije obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj će se odvijati pokus ili test. Takva obavijest uključuje identitet biocidnog proizvoda a ili aktivne tvari, podatke o označivanju i dostavljenim količinama te sve dostupne podatke o mogućim učincima na zdravlje ljudi ili životinja ili utjecaju na okoliš. Dotična osoba stavlja na raspolaganje sve druge podatke koje zatraže nadležna tijela.

Ako u roku od 45 dana od priopćenja iz prvog podstavka nadležno tijelo ne dostavi svoje mišljenje, pokus ili test se može izvesti.

3.   Ako bi pokusi ili testovi mogli imati neposredne ili odgođene štetne učinke na zdravlje ljudi, posebno ranjivih skupina, ili životinja ili bilo kakav neprihvatljivi negativni učinak na ljude, životinje ili okoliš, relevantno nadležno tijelo dotične države članice ih može zabraniti ili dopustiti pod uvjetima koje smatra potrebnim za sprečavanje takvih posljedica. Nadležno tijelo bez odlaganja obavješćuje Komisiju i ostala nadležna tijela o svojoj odluci.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. o određivanju detaljnih pravila koja dopunjuju ovaj članak.

Članak 57.

Izuzeća od registracije prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pored aktivnih tvari navedenih u članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, aktivne tvari proizvedene ili uvezene za uporabu u biocidnim proizvodima odobrenim za stavljanje na tržište u skladu s člankom 27., 55. ili 56., smatraju se registriranima, a njihova registracija potpuna za proizvodnju ili uvoz za uporabu u biocidnom proizvodu te, stoga, u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 1. i 5. glave II. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

POGLAVLJE XIII.

TRETIRANI PROIZVODI

Članak 58.

Stavljanje tretiranih proizvoda na tržište

1.   Ovaj se članak primjenjuje isključivo na tretirane proizvode koji nisu biocidni proizvodi. Ne primjenjuje se na tretirane proizvode kod kojih se tretiranje ograničilo na fumigaciju ili dezinfekciju prostora ili spremnika koji se koriste za skladištenje ili prijevoz i gdje se ne očekuju nikakvi ostaci nakon takvog tretiranja.

2.   Tretirani se proizvod ne smije stavljati na tržište osim ako sve aktivne tvari sadržane u biocidnim proizvodima kojima je bio tretiran ili koje sadrži, nisu uključene na popis sastavljen u skladu s člankom 9. stavkom 2. za pripadajuću vrstu proizvoda i uporabu ili u Prilogu I. i osim ako nisu zadovoljeni svi tamo navedeni uvjeti ili ograničenja.

3.   Osoba koja je odgovorna za stavljanje na tržište takvog tretiranog proizvoda osigurava da su na deklaraciji navedeni podaci iz drugog podstavka ako:

za tretirani proizvod koji sadrži biocidni proizvod, proizvođač dotičnog tretiranog proizvoda navede tvrdnju o biocidnim svojstvima proizvoda, ili

uzimajući posebno u obzir mogućnost kontakta dotičnih aktivnih tvari s ljudima ili njihovo ispuštanje u okoliš, to zahtijevaju uvjeti povezani s odobrenjem aktivnih tvari.

Na deklaraciji iz prvog podstavka navode se sljedeći podaci:

(a)

izjava da tretirani proizvod sadrži biocidne proizvode;

(b)

biocidno svojstvo tretiranog proizvoda, ako je utemeljeno;

(c)

ne dovodeći u pitanje članak 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 naziv svih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima;

(d)

naziv svih nanomaterijala sadržanih u biocidnim proizvodima, iza kojih slijedi termin „nano” u zagradama;

(e)

sve odgovarajuće upute za uporabu uključujući sve mjere predostrožnosti koje se poduzimaju zbog biocidnih proizvoda kojima je proizvod tretiran ili koje sadrži.

Ovaj se stavak ne primjenjuje ako u sektorskom zakonodavstvu već postoje barem istovjetni zahtjevi za označivanje biocidnih proizvoda u tretiranim proizvodima kako bi se ispunili zahtjevi za podacima o tim aktivnim tvarima.

4.   Neovisno o zahtjevima za označivanje iz stavka 3. osoba koja je odgovorna za stavljanje na tržište tretiranog proizvoda, na deklaraciji navodi sve odgovarajuće upute za uporabu zajedno s potrebnim mjerama predostrožnosti, ako je to potrebno za zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

5.   Neovisno o zahtjevima za označivanje iz stavka 3., na zahtjev potrošača u roku od 45 dana dobavljač tretiranog proizvoda bez naknade dostavlja podatke o biocidnoj obradi tretiranog proizvoda.

6.   Deklaracija mora biti jasno vidljiva, lako čitljiva i dovoljno trajna. Ako je potrebno zbog veličine ili funkcije tretiranog proizvoda, deklaracija se tiska na pakiranju, na uputama za uporabu ili jamstvu na službenom jeziku ili jezicima države članice uvođenja, osim ako država članica ne predvidi drukčije. U slučaju tretiranih proizvoda koji se ne proizvode kao dio serije, već su oblikovani i proizvedeni prema posebnoj narudžbi, proizvođač može dogovoriti druge načine za pružanje odgovarajućih podataka potrošaču.

7.   Komisija može donijeti provedbene akte za primjenu stavka 2. ovog članka, zajedno s odgovarajućim postupcima obavješćivanja koji po mogućnosti uključuju Agenciju, i u kojima se dodatno utvrđuju zahtjevi za označivanje prema stavcima 3., 4. i 6. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

8.   Ako postoje značajne naznake da aktivna tvar sadržana u biocidnom proizvodu kojim je tretirani proizvod obrađen ili koji on sadrži, ne ispunjava uvjete utvrđene u članku 4. stavku 1., članku 5. stavku 2. ili članku 25., Komisija preispituje odobrenje te aktivne tvari ili njezino uključivanje u Prilog I. u skladu s člankom 15. stavkom 1. ili člankom 28. stavkom 2.

POGLAVLJE XIV.

ZAŠTITA I RAZMJENA PODATAKA

Članak 59.

Zaštita podataka u posjedu nadležnih tijela ili Agencije

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 62. i 63. nadležna tijela ili Agencija ne smiju koristiti podatke dostavljene za svrhe Direktive 98/8/EZ ili ove Uredbe, u korist naknadnog podnositelja zahtjeva, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako naknadni podnositelj zahtjeva dostavi odobrenje za pristup; ili

(b)

ako je istekao rok za zaštitu podataka.

2.   Prilikom podnošenja podataka nadležnome tijelu ili Agenciji za svrhe ove Uredbe podnositelj zahtjeva, ako je prikladno, navodi ime i kontaktne podatke vlasnika svih dostavljenih podataka. Podnositelj, također, navodi je li on vlasnik podataka ili ima odobrenje za pristup.

3.   Podnositelj podataka bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo ili Agenciju o svim promjenama vlasništva podataka.

4.   Savjetodavni znanstveni odbori, osnovani prema Odluci Komisije 2004/210/EZ od 3. ožujka 2004. o osnivanju znanstvenih odbora za zaštitu potrošača, javno zdravlje i zaštitu okoliša (47), također imaju pristup podacima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Razdoblja zaštite podataka

1.   Podaci dostavljeni za svrhe Direktive 98/8/EZ ili ove Uredbe zaštićeni su prema uvjetima iz ovog članka. Razdoblje zaštite podataka započinje nakon što se prvi put dostave.

Podaci zaštićeni prema ovome članku ili čije je razdoblje zaštite prema ovome članku isteklo, više se ne zaštićuju.

2.   Razdoblje zaštite podataka dostavljenih radi odobrenja postojeće aktivne tvari završava deset godina od prvog dana u mjesecu nakon dana donošenja odluke u skladu s člankom 9. o davanju odobrenja za dotičnu aktivnu tvar za određenu vrstu proizvoda.

Razdoblje zaštite podataka dostavljenih radi odobrenja nove aktivne tvari završava petnaest godina od prvog dana u mjesecu nakon dana donošenja odluke u skladu s člankom 9. o davanju odobrenja za dotičnu aktivnu tvar za određenu vrstu proizvoda.

Razdoblje zaštite novih podataka dostavljenih radi obnove ili preispitivanja odobrenja aktivne tvari završava pet godina od prvog dana u mjesecu nakon dana donošenja odluke u skladu s člankom 14. stavkom 4. o obnovi ili pregledu.

3.   Razdoblje zaštite podataka dostavljenih radi odobrenja biocidnog proizvoda koji sadrži isključivo postojeće aktivne tvari završava deset godina od prvog dana u mjesecu nakon donošenja prve odluke o odobrenju proizvoda u skladu s člankom 30. stavkom 4., člankom 34. stavkom 6. ili člankom 44. stavkom 4.

Razdoblje zaštite podataka dostavljenih radi odobrenja biocidnog proizvoda koji sadrži novu aktivnu tvar završava petnaest godina od prvog dana u mjesecu nakon donošenja prve odluke o odobrenju proizvoda u skladu s člankom 30. stavkom 4., člankom 34. stavkom 6. ili člankom 44. stavkom 4.

Razdoblje zaštite novih podataka dostavljenih radi obnove ili izmjene odobrenja biocidnog proizvoda završava pet godina od prvog dana u mjesecu nakon donošenja odluke o obnovi ili izmjeni odobrenja.

Članak 61.

Odobrenje za pristup

1.   Odobrenje za pristup sadrži barem sljedeće podatke:

(a)

naziv i kontaktne podatke vlasnika podataka i korisnika;

(b)

naziv aktivne tvari ili biocidnog proizvoda za koji je odobren pristup podacima;

(c)

datum kada odobrenje za pristup stupa na snagu;

(d)

popis dostavljenih podataka za koje se u odobrenju za pristup daje pravo citiranja.

2.   Opoziv odobrenja za pristup ne utječe na valjanost odobrenja izdanog na temelju dotičnog odobrenja.

Članak 62.

Razmjena podataka

1.   Kako bi se izbjegla testiranja na životinjama, testiranja na kralježnjacima za svrhe ove Uredbe izvode se isključivo kao krajnje sredstvo. Testiranja na kralježnjacima se ne smiju ponavljati za svrhe ove Uredbe.

2.   Svaka osoba koja namjerava izvoditi testiranja ili istraživanja („potencijalni podnositelj zahtjeva”)

(a)

u slučaju podataka koji uključuju testiranja na kralježnjacima, mora; i

(b)

u slučaju podataka koji ne uključuju testiranja na kralježnjacima, može

dostaviti Agenciji pisani zahtjev za utvrđivanje jesu li takva testiranja ili istraživanja već bili dostavljeni Agenciji ili nadležnom tijelu u vezi s prethodnim zahtjevom u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 98/8/EZ. Agencija provjerava jesu li takvi pokusi ili istraživanja već bili dostavljeni.

Ako su takva testiranja ili istraživanja već bili dostavljeni Agenciji ili nadležnom tijelu u vezi s prethodnim zahtjevom u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 98/8/EZ, Agencija bez odlaganja obavješćuje potencijalnog podnositelja zahtjeva o nazivu i kontaktnim podacima osobe koja je dostavila podatke i koja je vlasnik podataka.

Osoba koja je dostavila podatke treba olakšati kontakte između potencijalnog podnositelja zahtjeva i vlasnika podataka.

Ako su podaci, pribavljeni tim testiranjima ili istraživanjima, još uvijek zaštićeni prema članku 60., potencijalni podnositelj zahtjeva od vlasnika podataka traži:

(a)

u slučaju podataka koji uključuju testiranja na kralježnjacima; i

(b)

u slučaju podataka koji ne uključuju testiranja na kralježnjacima,

sve znanstvene i tehničke podatke u vezi s dotičnim testiranjima i istraživanjima kao i pravo da navede te podatke prilikom podnošenja zahtjeva sukladno ovoj Uredbi.

Članak 63.

Naknada za razmjenu podataka

1.   Ako je podnesen zahtjev u skladu s člankom 62. stavkom 2., potencijalni podnositelj zahtjeva i vlasnik podataka ulažu sve napore za postizanje dogovora o razmjeni rezultata testiranja ili istraživanja koje zatraži potencijalni podnositelj. Umjesto takvog dogovora predmet se može uputiti arbitražnom tijelu uz obvezu prihvaćanja arbitražnog naloga.

2.   U slučaju postizanja dogovora vlasnik podataka potencijalnom podnositelju zahtjeva stavlja na raspolaganje sve znanstvene i tehničke podatke u vezi s dotičnim testiranjima i istraživanjima ili mu daje dopuštenje da prilikom podnošenja zahtjeva prema ovoj Uredbi navede dotične pokuse ili istraživanja.

3.   Ako se ne postigne dogovor u vezi s podacima koji uključuju testiranja ili istraživanja na kralježnjacima, potencijalni podnositelj zahtjeva o tome obavješćuje Agenciju i vlasnika podataka najranije mjesec dana nakon što potencijalni podnositelj zahtjeva od Agencije dobije ime i adresu osobe koja je dostavila podatke.

U roku od 60 dana od priopćenja, potencijalnom podnositelju zahtjeva Agencija daje dopuštenje da se pozove na zatražena testiranja ili istraživanja na kralježnjacima pod uvjetom da potencijalni podnositelj zahtjeva dokaže da su poduzeti svi mogući napori za postizanje dogovora i da je vlasniku podataka nadoknadio dio podnesenih troškova. Ako potencijalni podnositelj zahtjeva i vlasnik podataka ne postignu dogovor, nacionalni sudovi odlučuju o razmjernom udjelu troškova koje potencijalni podnositelj zahtjeva treba platiti vlasniku podataka.

Vlasnik podataka ne odbija primiti nijedno plaćanje ponuđeno sukladno drugom postavku. Bilo kakvo prihvaćanje, međutim, ne dovodi u pitanje njegovo pravo na razmjerni udio troškova koje odredi nacionalni sud u skladu s drugim podstavkom.

4.   Naknada za razmjenu podataka određuje se na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način uzimajući u obzir smjernice koje je donijela Agencija (48). Od podnositelja zahtjeva se traži da sudjeluje samo u troškovima za podatke koje treba dostaviti za svrhe ove Uredbe.

5.   U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema stavku 3. ovog članka.

Članak 64.

Uporaba podataka za sljedeće zahtjeve

1.   Ako je razdoblje zaštite podataka za određenu aktivnu tvar sukladno članku 60. isteklo, nadležno tijelo primatelj ili Agencija se mogu sporazumjeti da se sljedeći podnositelj zahtjeva za odobrenje može pozvati na podatke koje je dostavio prvi podnositelj zahtjeva, u onoj mjeri u kojoj sljedeći podnositelj zahtjeva može dokazati da je aktivna tvar tehnički istovjetna aktivnoj tvari za koju je razdoblje zaštite podataka isteklo, uključujući njezin stupanj čistoće i prirodu svih pripadajućih nečistoća.

Ako je razdoblje zaštite podataka za određeni biocidni proizvod sukladno članku 60. isteklo, nadležno tijelo primatelj ili Agencija se mogu sporazumjeti da se sljedeći podnositelj zahtjeva za odobrenje može pozvati na podatke koje je dostavio prvi podnositelj zahtjeva, u onoj mjeri u kojoj sljedeći podnositelj zahtjeva može dokazati da je biocidni proizvod k jednak onome koji je već odobren ili da njihove međusobne razlike nisu značajne s obzirom na procjenu rizika, a aktivne tvari u biocidnom proizvodu su tehnički istovjetne onima u već odobrenom biocidnom proizvodu uključujući stupanj čistoće i prirodu svih pripadajućih nečistoća.

U skladu s člankom 77. moguće je uložiti žalbu na odluke Agencije prema prvom i drugom podstavku ovog stavka.

2.   Neovisno o stavku 1. sljedeći podnositelji zahtjeva dostavljaju sljedeće podatke nadležnom tijelu primatelju ili Agenciji, ako je to primjenjivo:

(a)

sve potrebne podatke za identifikaciju biocidnog proizvoda uključujući njegov sastav;

(b)

potrebne podatke za identifikaciju aktivne tvari i utvrđivanje njezine tehničke istovjetnosti;

(c)

potrebne podatke kojima se dokazuje usporedivost rizika i učinkovitosti biocidnog proizvoda u odnosu na odobreni biocidni proizvod.

POGLAVLJE XV.

INFORMACIJE I OBAVJEŠTAVANJE

ODJELJAK 1.

Praćenje i izvješćivanje

Članak 65.

Usklađenost sa zahtjevima

1.   Države članice uspostavljaju sustav praćenja biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda koji se stavljaju na tržište, kako bi se utvrdila njihova usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe. Sukladno tome primjenjuje se Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditiranje i nadzor nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (49).

2.   Države članice uspostavljaju sustav službenih kontrola za provođenje usklađenosti s ovom Uredbom.

Kako bi se olakšalo spomenuto provođenje, proizvođači biocidnih proizvoda stavljenih na tržište Unije vode prikladnu dokumentaciju, u papirnatom ili elektroničkom obliku, o proizvodnom postupku, što je važno za kvalitetu i sigurnost biocidnog proizvoda koji se treba staviti na tržište, i pohranjuju uzorke proizvodnih serija. Spomenuta dokumentacija uključuje barem sljedeće:

(a)

sigurnosno-tehničke listove i specifikacije aktivnih tvari i ostalih sastojaka koji se koriste za proizvodnju biocidnog proizvoda;

(b)

evidenciju o različitim izvedenim proizvodnim postupcima;

(c)

rezultate unutarnjih kontrola kvalitete;

(d)

identifikaciju proizvodnih serija.

Kada je to potrebno za osiguranje ujednačene primjene ovog stavka, Komisija može donijeti provedbene akte u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Mjere poduzete sukladno ovome stavku ne bi trebale uzrokovati nerazmjerno administrativno opterećenje za gospodarske subjekte i države članice.

3.   Svakih pet godina od 1. rujna 2015. države članice Komisiji podnose izvješće o provođenju ove Uredbe na njihovim državnim područjima. To izvješće posebno uključuje:

(a)

podatke o rezultatima službenih kontrola provedenih u skladu sa stavkom 2.;

(b)

podatke o eventualnim trovanjima i, ako je dostupno, profesionalnim bolestima koje uključuju biocidne proizvode, posebno u vezi s ranjivim skupinama, i svim posebnim mjerama za smanjenje rizika od budućih slučajeva;

(c)

sve dostupne podatke o štetnim učincima na okoliš, zabilježenim tijekom uporabe biocidnih proizvoda;

(d)

podatke o uporabi nanomaterijala u biocidnim proizvodima i njihovim potencijalnim rizicima.

Izvješća se dostavljaju do 30. lipnja dotične godine i uključuju razdoblje do 31. prosinca godine koja prethodi njihovom dostavljanju.

Izvješća se objavljuju na odgovarajućim internetskim stranicama Komisije.

4.   Na temelju izvješća primljenih u skladu sa stavkom 3. i u roku od 12 mjeseci od datuma navedenog u drugom podstavku istog stavka, Komisija sastavlja skupno izvješće o provedbi ove Uredbe, a posebno članka 58., te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 66.

Povjerljivost

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (50) i pravila upravnog odbora Agencije, donesena u skladu s člankom 118. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjenjuju se na dokumente u posjedu Agencije za svrhe ove Uredbe.

2.   Agencija i nadležna tijela odbijaju pristup informacijama ako bi njihovo otkrivanje naštetilo zaštiti komercijalnih interesa, privatnosti ili sigurnosti dotičnih osoba.

Smatra se da otkrivanje sljedećih informacija obično šteti zaštiti komercijalnih interesa, privatnosti ili sigurnosti dotičnih osoba:

(a)

detalji o punom sastavu biocidnog proizvoda;

(b)

točna tonaža aktivne tvari ili biocidnog proizvoda, proizvedenog ili stavljenog na raspolaganje na tržištu;

(c)

veze između proizvođača aktivne tvari i osobe koja je odgovorna za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište ili između osobe koja je odgovorna za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište i distributera proizvoda;

(d)

imena i adrese osoba uključenih u izvođenje testiranja na kralježnjacima.

Međutim, ako je radi zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja, sigurnosti ili okoliša ili iz drugih razloga prevladavajućeg društvenog interesa nužno hitno djelovanje, Agencija ili nadležna tijela otkrivaju informacije iz ovog stavka.

3.   Neovisno o stavku 2. nakon dodjele odobrenja ne smije se ni u kojem slučaju odbiti pristup sljedećim informacijama:

(a)

naziv i adresa nositelja odobrenja;

(b)

naziv i adresa proizvođača biocidnog proizvoda;

(c)

naziv i adresa proizvođača aktivne tvari;

(d)

sadržaj aktivnih tvari u biocidnom proizvodu i naziv biocidnog a;

(e)

fizikalni i kemijski podaci o biocidnom u;

(f)

sve metode za neutralizaciju aktivne tvari ili biocidnog proizvoda;

(g)

sažetak rezultata testova, zatraženih prema članku 20., za utvrđivanje učinkovitosti proizvoda i njegovih učinaka na ljude, životinje i okoliš i, ako je prikladno, njegove sposobnosti da potpomogne otpornost;

(h)

preporučene metode i predostrožnosti za smanjenje opasnosti kod rukovanja, prijevoza i uporabe kao i opasnosti od požara ili ostalih opasnosti;

(i)

sigurnosno-tehnički listovi;

(j)

metode analize navedene u članku 19. stavku 1.;

(k)

načini odlaganja proizvoda i njegove ambalaže;

(l)

postupci koji se trebaju slijediti i mjere koje se trebaju poduzeti u slučaju izlijevanja ili propuštanja;

(m)

prva pomoć i medicinski savjeti u slučaju ozljede osoba.

4.   Sve osobe koje za potrebe ove Uredbe Agenciji ili nadležnom tijelu dostave informacije o aktivnoj tvari ili biocidnom proizvodu, mogu zatražiti da se informacije iz članka 67. stavka 3. ne učine dostupnima zajedno s obrazloženjem zašto bi otkrivanje tih informacija moglo naštetiti njihovim komercijalnim interesima ili interesima bilo kojih drugih dotičnih strana.

Članak 67.

Elektronički pristup javnosti

1.   Od dana kada se odobri aktivna tvar, sljedeće ažurirane informacije o aktivnim tvarima u posjedu Agencije ili Komisije se stavljaju na raspolaganje javnosti, lako su dostupne i bez naknade:

(a)

ako postoji, naziv ISO i naziv prema nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC);

(b)

ako se primjenjuje, naziv koji je dan u Europskom popisu postojećih komercijalnih kemijskih tvari;

(c)

razvrstavanje i označivanje, uključujući naznaku ako aktivna tvar ispunjava neki od kriterija iz članka 5. stavka 1.;

(d)

fizikalno-kemijske krajnje točke i podaci o kretanjima te sudbini i ponašanju u okolišu;

(e)

rezultati svih toksikoloških i ekotoksikoloških studija;

(f)

prihvatljiva razina izloženosti ili predviđena koncentracija bez učinka, utvrđena u skladu s Prilogom VI.;

(g)

smjernice o sigurnoj uporabi u skladu s prilozima II. i III.;

(h)

analitičke metode navedene u odjeljcima 5.2. i 5.3. glave 1. i odjeljku 4.2. glave 2. Priloga II.

2.   Od dana kada se odobri biocidni proizvod, Agencija stavlja na raspolaganje javnosti sljedeće ažurirane informacije, lako dostupne i bez naknade:

(a)

uvjete odobrenja;

(b)

sažetak svojstava biocidnog proizvoda; i

(c)

analitičke metode navedene u odjeljcima 5.2. i 5.3. glave 1. i odjeljku 5.2. glave 2. Priloga III.

3.   Od dana kada se odobri aktivna tvar, Agencija stavlja na raspolaganje javnosti bez naknade sljedeće ažurirane informacije o aktivnim tvarima, osim ako nadležno tijelo ili Agencija ne prihvate kao valjano, u skladu s člankom 66. stavkom 4., obrazloženje koje osoba koja dostavlja podatke navede kao razlog zbog kojeg bi njihovo objavljivanje moglo naštetiti njegovim komercijalnim interesima ili interesima bilo koje dotične strane:

(a)

ako je bitno za razvrstavanje i označivanje, stupanj čistoće tvari i identitet nečistoća i/ili aditiva aktivnih tvari koje su poznate kao štetne;

(b)

sažetke ili grube sažetke studija koje su dostavljene u prilog odobrenja aktivne tvari;

(c)

podatke, osim onih iz stavka 1. ovog članka, sadržane u sigurnosno-tehničkim listovima;

(d)

trgovačke nazive tvari;

(e)

izvješće o ocjenjivanju.

4.   Od dana kada se odobri biocidni proizvod, Agencija stavlja na raspolaganje javnosti sljedeće ažurirane informacije bez naknade, osim ako nadležno tijelo ili Agencija ne prihvate kao valjano, u skladu s člankom 66. stavkom 4., obrazloženje koje osoba koja dostavlja podatke navede kao razlog zbog kojeg bi njihovo objavljivanje moglo naštetiti njegovim komercijalnim interesima ili interesima bilo koje dotične strane:

(a)

sažetke ili detaljne sažetke studija koje su dostavljene u prilog odobrenja biocidnog proizvoda;

(b)

izvješće o ocjenjivanju.

Članak 68.

Vođenje evidencije i izvješćivanje

1.   Nositelji odobrenja vode evidenciju o biocidnim proizvodima koje stavljaju na tržište najmanje 10 godina nakon njihova stavljanja na tržište ili 10 godina nakon datuma ukidanja ili isteka odobrenja, koje je god ranije. Na zahtjev nadležnoga tijela odgovarajuće informacije sadržane u toj evidenciji se stavljaju na raspolaganje.

2.   Kako bi se osigurala ujednačena primjena stavka 1. ovog članka, Komisija donosi provedbene akte u kojima navodi oblik i sadržaj evidentiranih informacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 82. stavka 2.

ODJELJAK 2.

Podaci o biocidnim proizvodima

Članak 69.

Razvrstavanje, pakiranje i označivanje biocidnih proizvoda

1.   Nositelji odobrenja osiguravaju da se biocidni proizvodi razvrstavaju, pakiraju i označuju u skladu s odobrenim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda, a posebno izjavama o opasnosti i mjerama predostrožnosti, kako je navedeno u članku 22. stavku 2. točki (i) te u skladu s Direktivom 1999/45/EZ i, ako se primjenjuje, Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Povrh toga, biocidni proizvodi koji se mogu nehotično zamijeniti za hranu, piće ili hranu za životinje moraju se pakirati tako da se mogućnost takve pogreške svede na najmanju moguću mjeru. Ako su oni namijenjeni općoj uporabi, moraju sadržavati sastojke koji odvraćaju od konzumacije i, posebno, ne smiju biti privlačni djeci.

2.   Pored usklađivanja sa stavkom 1. nositelji odobrenja osiguravaju da deklaracije ne budu obmanjujuće u odnosu na rizike koje proizvod predstavlja za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš, ili u odnosu na njegovu učinkovitost i u svakom slučaju ne smiju navoditi naznake „biocidni proizvod niskog rizika”, „neotrovno”, „bezopasno”, „prirodno”, „ekološki prihvatljivo”, „prihvatljivo za životinje” ili slične. Osim toga, na deklaraciji moraju biti jasno i neizbrisivo navedene sljedeće informacije:

(a)

identitet svake aktivne tvari i njezina koncentracija u metričkim jedinicama;

(b)

nanomaterijali sadržani u proizvodu, ako postoje, i svi povezani rizici te nakon svake upute na nanomaterijale riječ „nano” u zagradama;

(c)

broj odobrenja koje je nadležno tijelo ili Komisija dodijelila biocidnom proizvodu;

(d)

naziv i adresu nositelja odobrenja;

(e)

vrstu formulacije;

(f)

uporabe za koje je biocidni proizvod odobren;

(g)

upute za uporabu, učestalost primjene i doziranje, izraženo u metričkim jedinicama, na smisleni i razumljivi način za korisnika, za svaku uporabu predviđenu na temelju uvjeta iz odobrenja;

(h)

pojedinosti o vjerojatnim, izravnim ili neizravnim, štetnim popratnim učincima i sve upute za prvu pomoć;

(i)

ako su priložene upute, rečenica „Prije uporabe pročitati priložene upute” i, prema potrebi, upozorenja za ranjive skupine;

(j)

upute za sigurno odlaganje biocidnog proizvoda i njegove ambalaže, uključujući bilo kakvu zabranu ponovne uporabe ambalaže;

(k)

broj ili oznaku serije formulacije i rok trajanja relevantan za normalne uvjete skladištenja;

(l)

ako se primjenjuje, potrebno razdoblje za biocidni učinak, potrebni razmak između primjena biocidnog proizvoda, između primjene i sljedeće uporabe tretiranog proizvoda ili sljedećeg pristupa ljudi ili životinja područjima na kojima je korišten biocidni proizvod, uključujući pojedinosti o sredstvima i mjerama dekontaminacije te trajanju potrebnog provjetravanja tretiranih područja; pojedinosti za odgovarajuće čišćenje opreme; pojedinosti o mjerama predostrožnosti tijekom uporabe i prijevoza;

(m)

ako se primjenjuje, kategorije korisnika na koje se ograničava biocidni proizvod;

(n)

ako se primjenjuje, podaci o bilo kojoj posebnoj opasnosti za okoliš, posebno u vezi sa zaštitom neciljnih organizama i izbjegavanjem zagađivanja vode;

(o)

za biocidne proizvode koji sadrže mikroorganizme, zahtjevi za označivanje u skladu s Direktivom 2000/54/EZ.

Odstupajući od prvog podstavka, ako je to nužno zbog veličine ili funkcije biocidnog proizvoda, podaci navedeni u točkama (e), (g), (h), (j), (k), (l) i (n) mogu se navesti na pakiranju ili u priloženim uputama koje su sastavni dio pakiranja.

3.   Države članice mogu zatražiti:

(a)

da im se dostave uzorci ili nacrti pakiranja, deklaracija i uputa;

(b)

da deklaracija biocidnog proizvoda koji se stavlja na raspolaganje na njihovim državnim područjima bude na njihovom službenom jeziku ili jezicima.

Članak 70.

Sigurnosno-tehnički listovi

Sigurnosno-tehnički listovi za aktivne tvari i biocidne proizvode se izrađuju i stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, ako je to primjenjivo.

Članak 71.

Registar biocidnih proizvoda

1.   Agencija uspostavlja i održava informacijski sustav pod nazivom registar biocidnih proizvoda.

2.   Registar biocidnih proizvoda se koristi za razmjenu informacija između nadležnih tijela, Agencije i Komisije te između podnositelja zahtjeva i nadležnih tijela, Agencije i Komisije.

3.   Podnositelji zahtjeva koriste registar biocidnih proizvoda za podnošenje zahtjeva i dostavljanje podataka za sve postupke u okviru ove Uredbe.

4.   Nakon podnošenja zahtjeva i dostave podataka Agencija provjerava jesu li oni dostavljeni u ispravnom obliku i o tome bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo.

Ako Agencija odluči da zahtjev nije podnesen u ispravnom obliku, zahtjev se odbacuje te se o tome obavješćuje podnositelja.

5.   Nakon što odgovarajuće nadležno tijelo potvrdi ili prihvati zahtjev, preko registra biocidnih proizvoda on se stavlja na raspolaganje svim ostalim nadležnim tijelima i Agenciji.

6.   Nadležna tijela i Komisija koriste registar biocidnih proizvoda za evidentiranje i priopćavanje odluka koje su donijeli u vezi s odobrenjima biocidnih proizvoda i ažuriraju podatke u registru biocidnih pripravaka u trenutku donošenja takvih odluka. U registru biocidnih proizvoda nadležna tijela posebno ažuriraju podatke o biocidnim proizvodima koji su odobreni na njihovom državnom području ili za koje je nacionalno odobrenje odbijeno, izmijenjeno, obnovljeno ili ukinuto ili za koje je dozvola za paralelnu trgovinu dana, odbijena ili ukinuta. Komisija posebno ažurira podatke o biocidnim proizvodima koji su odobreni na razini Unije ili za koje je odobrenje Unije odbijeno, izmijenjeno, obnovljeno ili ukinuto.

Podaci koji se unose u registar biocidnih proizvoda uključuju:

(a)

uvjete za davanje odobrenja;

(b)

sažetak svojstava biocidnog proizvoda prema članku 22. stavku 2.;

(c)

izvješće o procjeni biocidnog proizvoda.

Podaci iz ovog stavka se, također, stavljaju na raspolaganje podnositelju zahtjeva preko registra biocidnih proizvoda.

7.   U slučaju da registar biocidnih proizvoda ne bude u potpunosti operativan do 1. rujna 2013. ili prestane djelovati nakon toga datuma, sve obveze država članica, nadležnih tijela, Komisije i podnositelja zahtjeva prema ovoj Uredbu u vezi s podnošenjem i priopćavanjem se nastavljaju primjenjivati. Kako bi se osigurala ujednačena primjena ovog stavka, posebno s obzirom na oblik u kojem se podaci mogu dostavljati i razmjenjivati, Komisija donosi potrebne mjere u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3. Te su mjere vremenski ograničene na razdoblje koje je nužno potrebno kako bi registar biocidnih proizvoda postao u potpunosti operativan.

8.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila o vrsti podataka koji se unose u registar biocidnih proizvoda. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 82. stavka 2.

9.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. kojima se utvrđuju dodatna pravila za korištenje registra.

Članak 72.

Oglašavanje

1.   Kod oglašavanja biocidnoga proizvoda, pored poštovanja Uredbe (EZ) br. 1272/2008, svaki oglas mora sadržavati sljedeći tekst: „Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu”. Navedeni tekst mora biti jasno odvojen i vidljiv u cijelom oglasu.

2.   Riječ „biocidni proizvod” u propisanom tekstu oglašivači mogu zamijeniti s jasnom uputom na vrstu proizvoda koji se oglašava.

3.   Oglasi biocidnih proizvoda ne smiju prikazivati proizvod tako da dovode u zabludu u vezi s rizicima za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš ili u vezi s njegovom učinkovitosti. U svakom slučaju u oglasima za biocidne proizvode se ne smije navoditi sljedeće: „biocidni proizvod niskog rizika”, „neotrovno”, „bezopasno”, „prirodno”, „ekološki prihvatljivo”, „prihvatljivo za životinje” ili slično.

Članak 73.

Kontrola otrovanja

Za svrhe ove Uredbe primjenjuje se članak 45. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

POGLAVLJE XVI.

AGENCIJA

Članak 74.

Uloga Agencije

1.   Agencija obavlja zadaće koje su joj dodijeljene na temelju ove Uredbe.

2.   Članci od 78. do 84., 89. i 90. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjenjuju se mutatis mutandis uzimajući u obzir ulogu Agencije s obzirom na ovu Uredbu.

Članak 75.

Odbor za biocidne proizvode

1.   Ovime se u okviru Agencije osniva

Odbor za biocidne proizvode koji je odgovoran za pripremu mišljenja Agencije o sljedećim pitanjima:

(a)

zahtjevima za odobrenje i obnovu odobrenja aktivnih tvari;

(b)

preisipitivanju odobrenja aktivnih tvari;

(c)

zahtjevima za uključivanje u Prilog I. aktivnih tvari koje ispunjavaju uvjete iz članka 28. i preispitivanjem uključivanja takvih aktivnih tvari u Prilog I.;

(d)

određivanju aktivnih tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu

(e)

zahtjevima za odobrenje Unije za biocidne proizvode te obnovu, ukidanje i izmjene odobrenja Unije, osim ako su u pitanju administrativne izmjene;

(f)

znanstvenim i tehničkim pitanjima u vezi s međusobnim priznavanjem u skladu s člankom 38.;

(g)

na zahtjev Komisije ili nadležnih tijela država članica, svim drugim pitanjima koja se mogu javiti kod provođenja ove Uredbe u vezi s tehničkim smjernicama ili rizicima za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš.

2.   Svaka država članica ima pravo imenovati člana Odbora za biocidne proizvode. Države članice mogu, također, imenovati i njegovog zamjenika.

Kako bi se olakšao njegov rad, na temelju odluke Upravnog odbora Agencije te u dogovoru s Komisijom, Odbor se može podijeliti u dva ili više paralelna odbora. Svaki paralelni odbor je odgovoran za zadaće koje im povjeri Odbor za biocidne proizvode. Svaka država članica ima pravo imenovati po jednog člana za svaki paralelni odbor. Ista se osoba može imenovati u više paralelnih odbora.

3.   Članovi Odbora se imenuju na temelju njihova iskustva koje je važno za izvođenje zadataka navedenih u stavku 1. i mogu raditi u okviru nadležnog tijela. Pomažu im znanstveni i tehnički resursi dostupni državama članicama. U tu svrhu, imenovanim članovima Odbora države članice osiguravaju dostatne znanstvene i tehničke resurse.

4.   Članak 85. stavci 4., 5., 8. i 9. te članci 87. i 88. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjenjuju se mutatis mutandis na Odbor za biocidne proizvode.

Članak 76.

Tajništvo Agencije

1.   Tajništvo Agencije spomenuto u članku 76. stavku 1. točki (g) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 izvršava sljedeće zadaće:

(a)

uspostava i održavanje registra biocidnih proizvoda;

(b)

obavljanje zadaća u vezi s prihvaćanjem zahtjeva obuhvaćenih ovom Uredbom;

(c)

utvrđivanje tehničke istovjetnosti;

(d)

pružanje tehničkih i znanstvenih smjernica i alata za primjenu ove Uredbe od strane Komisije i nadležnih tijela država članica te potpora nacionalnim službama za pomoć korisnicima;

(e)

savjetovanje i pomoć podnositeljima zahtjeva, posebno MSP-ima, za odobrenje aktivne tvari ili njezino uvrštavanje u Prilog I. ovoj Uredbi ili za odobrenje Unije;

(f)

priprema pojašnjenja ove Uredbe;

(g)

uspostava i održavanje baza podataka o aktivnim tvarima i biocidnim proizvodima;

(h)

na zahtjev Komisije pružanje tehničke i znanstvene potpore za bolju suradnju između nadležnih tijela Unije, međunarodnih organizacija i trećih zemalja u znanstvenim i tehničkim pitanjima u vezi s biocidnim proizvodima;

(i)

priopćavanje odluka Agencije;

(j)

specifikacija formata i softverskih paketa za dostavljanje informacija Agenciji;

(k)

potpora i pomoć državama članicama kako bi se izbjeglo paralelno ocjenjivanje zahtjeva za isti ili slični biocidni proizvod naveden u članku 29. stavku 4.;

2.   Informacije iz članka 67. tajništvo stavlja na raspolaganje javnosti putem Interneta bez naknade, osim u slučaju kada se zahtjev podnesen sukladno članku 66. stavku 4. smatra opravdanim. Agencija na zahtjev stavlja na raspolaganje ostale informacije u skladu s člankom 66.

Članak 77.

Žalba

1.   Žalbe na odluke Agencije donesene sukladno članku 7. stavku 2., članku 13. stavku 3., članku 26. stavku 2., članku 43. stavku 2., članku 45. stavku 3., stavku 54. stavcima 3., 4. i 5., članku 63. stavku 3. i članku 64. stavku 1. podnose se pri žalbenom vijeću ustanovljenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006.

Članak 92. stavci 1. i 2. te članci 93. i 94. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjenjuju se na žalbene postupke uložene prema ovoj Uredbi.

Pristojbe u skladu s člankom 80. stavkom 1. ove Uredbe su na teret osobe koja uloži žalbu.

2.   Žalba uložena u skladu sa stavkom 1. ima učinak odgode.

Članak 78.

Proračun Agencije

1.   Za potrebe ove Uredbe prihode Agencije čine:

(a)

subvencija Unije, uključena u opći proračun Europske unije (dio Komisije);

(b)

pristojbe plaćene Agenciji u skladu s ovom Uredbom;

(c)

sve naknade plaćene Agenciji za usluge koje pruža u skladu s ovom Uredbom;

(d)

svi dobrovoljni prilozi država članica.

2.   Prihodi i izdaci za aktivnosti vezane uz ovu Uredbu i Uredbu (EZ) br. 1907/2006 vode se odvojeno u proračunu Agencije uz odvojeno proračunsko i računovodstveno izvješćivanje.

Prihodi Agencije spomenuti u članku 96. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 se ne koriste za obavljanje zadaća prema ovoj Uredbi. Prihodi Agencije spomenuti u stavku 1. ovog članka se ne koriste za izvođenje zadaća prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Članak 79.

Formati i softver za dostavljanje informacija Agenciji

Agencija određuje formate i softverske pakete za dostavljanje informacija Agenciji te ih bez naknade stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama. Nadležna tijela i podnositelji zahtjeva koriste te formate i pakete kod svojih podnesaka prema ovoj Uredbi.

Tehnička dokumentacija iz članka 6. stavka 1. i članka 20. dostavlja se koristeći softverski paket IUCLID.

POGLAVLJE XVII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Pristojbe i naknade

1.   Na temelju načela određenih u stavku 3. Komisija donosi provedbenu uredbu u kojoj navodi:

(a)

pristojbe koje se plaćaju Agenciji, uključujući godišnju pristojbu za proizvode s odobrenjem Unije u skladu s Poglavljem VIII., i pristojbu za zahtjeve za međusobno priznavanje u skladu s Poglavljem VII.;

(b)

pravila kojima se određuju uvjeti za niže pristojbe, izuzimanje od plaćanja pristojbi i naknada za člana Odbora za biocidne proizvode koji ima ulogu izvjestitelja; i

(c)

uvjete plaćanja.

Ta se provedbena uredba donosi u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3. i primjenjuje se isključivo na pristojbe koje se plaćaju Agenciji.

Agencija može naplaćivati i ostale svoje usluge.

Pristojbe koje se plaćaju Agenciji određuju se tako da se osigura da prihodi od pristojbi, zajedno s ostalim izvorima prihoda Agencije, budu dostatni za pokrivanje troškova dostavljenih usluga. Agencija objavljuje pristojbe koje se plaćaju.

2.   Podnositeljima zahtjeva države članice izravno naplaćuju pristojbe za pružene usluge s obzirom na postupke sukladno ovoj Uredbi uključujući usluge koje nadležna tijela država članica obavljaju u svojstvu nadležnih ocjenjivačkih tijela.

Na temelju načela iz stavka 3. Komisija izdaje smjernice za usklađenost strukture pristojbi.

Države članice mogu ubirati godišnje pristojbe za biocidne proizvode koji se stavljaju na raspolaganje na njihovim tržištima.

Države članice mogu naplaćivati ostale svoje usluge.

Države članice utvrđuju i objavljuju iznos pristojbi koje se plaćaju njihovim nadležnim tijelima.

3.   Provedbena Uredba iz stavka 1. i pravila država članica u vezi s pristojbama odražavaju sljedeća načela:

(a)

pristojbe se određuju tako da se osigura da prihodi od pristojbi načelno budu dostatni za pokrivanje troškova dostavljenih usluga i ne prelaze ono što je nužno za pokrivanje tih troškova;

(b)

djelomični povrat pristojbi ako podnositelj zahtjeva ne dostavi zatražene podatke u određenom vremenskom roku;

(c)

uzimaju se u obzir posebne potrebe MSP-a uključujući mogućnost raspodjele uplata na nekoliko obroka i faza;

(d)

struktura i iznos pristojbi uzimaju u obzir činjenicu jesu li podaci dostavljeni zajedno ili odvojeno;

(e)

u opravdanim okolnostima i ako to prihvati Agencija ili nadležno tijelo, moguće je potpuno ili djelomično ukinuti plaćanje pristojbi; i

(f)

rokovi za plaćanje pristojbi se određuju prema rokovima za postupke predviđene u ovoj Uredbi.

Članak 81.

Nadležna tijela

1.   Države članice imenuju nadležno tijelo ili nadležna tijela odgovorna za primjenu ove Uredbe.

Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju dovoljan broj prikladno kvalificiranog i iskusnog osoblja za učinkovito i uspješno ispunjavanje obveza određenih ovom Uredbom.

2.   Podnositeljima zahtjeva, posebno MSP-ima, i svim drugim zainteresiranim stranama nadležna tijela pružaju savjete o njihovim odgovornostima i obvezama prema ovoj Uredbi. To uključuje pružanje savjeta o mogućnosti prilagođavanja zahtjeva za podacima iz članaka 6. i 20., razlozima za takvo prilagođavanje i pripremi prijedloga, nadovezujući se na savjetovanje i pomoć koje pruža tajništvo Agencije u skladu s člankom 76. stavkom 1. točkom (d).

Nadležna tijela mogu posebno pružati savjete uspostavljanjem službi za pomoć korisnicima. Službe za pomoć korisnicima koje su već uspostavljene prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mogu djelovati kao službe prema ovoj Uredbi,

3.   Do 1. rujna 2013. države članice obavješćuju Komisiju o nazivima i adresama imenovanih nadležnih tijela i, ako postoje, službama za pomoć korisnicima. Bez bespotrebnog odlaganja države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama naziva i adresa nadležnih tijela ili službi za pomoć korisnicima.

Komisija objavljuje popis nadležnih tijela i službi za pomoć korisnicima.

Članak 82.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za biocidne proizvode („Odbor”). Taj Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne donese nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 83.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 5. stavka 3., članka 6. stavka 4., članka 21. stavka 3., članka 23. stavka 5., članka 28. stavaka 1. i 3., članka 40., članka 56. stavka 4., članka 71. stavka 9., članka 85. i članka 89. stavka 1. dodjeljuju se Komisiji za razdoblje od pet godina od 17. srpnja 2012. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegirane ovlasti iz članka 3. stavka 4., članka 5. stavka 3., članka 6. stavka 4., članka 21. stavka 3., članka 23. stavka 5., članka 28. stavaka 1. i 3., članka 40., članka 56. stavka 4., članka 71. stavka 9., članka 85. i članka 89. stavka 1. Odlukom o opozivu se prekida delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4., člankom 5. stavkom 3., člankom 6. stavkom 4., člankom 21. stavkom 3., člankom 23. stavkom 5., člankom 28. stavcima 1. i 3., člankom 40., člankom 56. stavkom 4., člankom 71. stavkom 9., člankom 85. i člankom 89. stavkom 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne izraze nikakav prigovor u razdoblju od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskome parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 84.

Hitni postupak

1.   Delegirani akti, doneseni prema ovome članku, stupaju na snagu bez odlaganja i primjenjuju se sve dok se ne uloži prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju Europskome parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi za korištenje hitnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom navedenim u članku 83. stavku 5. U tom slučaju nakon priopćenja odluke Europskog parlamenta ili Vijeća o ulaganju prigovora, Komisija bez odlaganja opoziva akt.

Članak 85.

Prilagođavanje znanstvenom i tehničkom napretku

Za prilagođavanje odredbi iz ove Uredbe u skladu sa znanstvenim i tehničkim napretkom, Komisiji se daju ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. u vezi s prilagođavanjem priloga II., III. i IV. tome znanstvenom i tehničkom napretku.

Članak 86.

Aktivne tvari uključene u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ

Aktivne tvari uključene u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ smatraju se odobrenima prema ovoj Uredbi i uključuju se u popis naveden u članku 9. stavku 2.

Članak 87.

Sankcije

Države članice utvrđuju sankcije za povrede odredbi ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i s učinkom odvraćanja. O tim odredbama države članice obavješćuju Komisiju najkasnije 1. rujna 2013. i bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svim naknadnim izmjenama.

Članak 88.

Zaštitna klauzula

Ako na temelju novih dokaza država članica iz opravdanih razloga smatra da biocidni proizvod, iako odobren u skladu s ovom Uredbom, predstavlja ozbiljnu, neposrednu ili dugoročnu opasnost po zdravlje ljudi, posebno ranjivih skupina, zdravlje životinja ili okoliš, mogu se poduzeti odgovarajuće privremene mjere. Država članica bez odlaganja o tome obavješćuje Komisiju i ostale države članice i obrazlaže svoju odluku na temelju novih dokaza.

Putem svojih provedbenih akata Komisija može dozvoliti privremenu mjeru za razdoblje određeno u odluci ili zatražiti od države članice da opozove privremenu mjeru. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3.

Članak 89.

Prijelazne mjere

1.   Komisija nastavlja obavljati program rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari, započet u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ s ciljem njegova dovršenja do 14. svibnja 2014. U tu svrhu Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. u vezi s provođenjem programa rada i određivanjem povezanih prava i obveza nadležnih tijela i sudionika u programu.

Ovisno o napredovanju programa rada Komisiji se daju ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 83. u vezi s produljivanjem trajanja programa rada za određeno razdoblje.

Za nesmetani prijelaz od Direktive 98/8/EZ na ovu Uredbu, u okviru programa rada Komisija donosi provedbene uredbe kojima se odobrava aktivna tvar i navode uvjeti tog odobrenja ili provedbene odluke u kojima se navodi da se aktivna tvar ne odobrava u slučajevima kada nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. ili, ako se primjenjuju, uvjeti iz članka 5. stavka 2., ili ako se u propisanom roku ne dostave traženi podaci. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 82. stavka 3. U uredbama o odobrenju aktivne tvari navodi se datum odobrenja. Primjenjuje se članak 9. stavak 2.

2.   Odstupajući od članka 17. stavka 1., članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3. ovog članka, država članica može nastaviti primjenjivati svoj trenutni sustav ili praksu za stavljanje određenog biocidnog proizvoda na raspolaganje na tržištu najkasnije dvije godine nakon datuma odobrenja posljednje aktivne tvari koja se treba odobriti u tom biocidnom proizvodu. U skladu sa svojim nacionalnim propisima država članica može odobriti da se na raspolaganje na tržištu na njezinom državnom području stavljaju isključivo biocidni proizvodi koji sadrže postojeće aktivne tvari koje su ocijenjene ili je njihovo ocjenjivanje u tijeku sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ (51), ali koje još nisu odobrene za tu vrstu proizvoda.

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju odluke o neodobravanju aktivne tvari, država članica može nastaviti primjenjivati svoj trenutni sustav ili praksu za stavljanje biocidnih proizvoda na raspolaganje na tržištu do najkasnije 12 mjeseci nakon datuma odluke o neodobravanju aktivne tvari u skladu s trećim podstavkom stavka 1.

3.   Nakon odluke o odobravanju određene aktivne tvari za specifičnu vrstu proizvoda države članice osiguravaju da se, u roku od dvije godine od datuma odobrenja, odobrenja za biocidne proizvode tih vrsta proizvoda koji sadrže spomenutu aktivnu tvar, u skladu s ovom Uredbom daju, izmijene ili ukinu, kako je prikladno.

U tu svrhu podnositelji zahtjeva za odobrenje ili usporedno međusobno priznavanje biocidnih proizvoda iz te vrste proizvoda, koji ne sadrže nikakve aktivne tvari osim postojećih, podnose zahtjeve za odobrenje ili usporedno međusobno priznavanje nadležnim tijelima država članica najkasnije do datuma odobrenja aktivne tvari. U slučaju biocidnih proizvoda koji sadrže više od jedne aktivne tvari, zahtjevi za odobrenje se podnose najkasnije do datuma odobrenja posljednje aktivne tvari za tu vrstu proizvoda.

Ako se u skladu s drugim podstavkom ne podnese ni jedan zahtjev za odobrenje ili usporedno međusobno priznavanje:

(a)

biocidni proizvod se ne smije više stavljati na raspolaganje na tržište s učinkom od 180 dana od dana odobrenja aktivne tvari; i

(b)

odlaganje i uporaba postojećih zaliha biocidnih proizvoda se može nastaviti najviše 365 dana od dana odobrenja aktivne tvari.

4.   Ako nadležno tijelo države članice odbaci zahtjev za odobrenje biocidnog proizvoda, dostavljen sukladno stavku 3., ili odluči ne izdati odobrenje, spomenuti biocidni proizvod se ne smije više stavljati na raspolaganje na tržište s učinkom od 180 dana od dana odobrenja aktivne tvari. Odlaganje i uporaba postojećih zaliha takvog biocidnih proizvoda se može nastaviti najviše 365 dana od dana spomenutog odbacivanja ili odluke.

Članak 90.

Prijelazne mjere za aktivne tvari ocijenjene prema Direktivi 98/8/EZ

1.   Agencija je odgovorna za usklađivanje postupka ocjenjivanja dokumentacije dostavljene nakon 1. rujna 2012. i olakšava ocjenjivanje osiguravajući organizacijsku i tehničku potporu državama članicama i Komisiji.

2.   Zahtjeve dostavljene za svrhe Direktive 98/8/EZ, čije ocjenjivanje u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ države članice ne dovrše do 1. rujna 2013., ocjenjuju nadležna tijela u skladu s odredbama iz ove Uredbe i, prema potrebi, Uredbe (EZ) br. 1451/2007.

To se ocjenjivanje izvodi na temelju podataka iz dokumentacije dostavljene sukladno Direktivi 98/8/EZ.

Ako se pri ocjenjivanju utvrde zabrinutosti koje proizlaze iz primjene odredbi ove Uredbe, koje nisu bile uključene u Direktivu 98/8/EZ, podnositelju zahtjeva se daje mogućnost da pruži dodatne informacije.

Poduzimaju se svi napori kako bi se izbjeglo dodatno testiranje na kralježnjacima te kašnjenja u programu revizije utvrđenog u Uredbi (EZ) br. 1451/2007 kao posljedica ovih prijelaznih mjera.

Neovisno o stavku 1. Agencija je, također, odgovorna za usklađivanje postupka ocjenjivanja dokumentacije dostavljene za svrhe Direktive 98/8/EZ, čije ocjenjivanje nije dovršeno do 1. rujna 2013., i olakšava pripremu ocjenjivanja osiguravajući organizacijsku i tehničku potporu državama članicama i Komisiji od 1. siječnja 2014.

Članak 91.

Prijelazne mjere u vezi sa zahtjevima za odobrenje biocidnog proizvoda, dostavljenima prema Direktivi 98/8/EZ

Zahtjeve za odobrenje biocidnog proizvoda, dostavljene za svrhe Direktive 98/8/EZ čije ocjenjivanje nije dovršeno do 1. rujna 2013., ocjenjuju nadležna tijela u skladu s tom Direktivom.

Neovisno o prvom stavku primjenjuje se sljedeće:

ako ocjena rizika aktivne tvari pokaže da je ispunjen jedan ili više kriterija iz članka 5. stavka 1., biocidni proizvod se odobrava u skladu s člankom 19.,

ako ocjena rizika aktivne tvari pokaže da je ispunjen jedan ili više kriterija iz članka 10., biocidni proizvod se odobrava u skladu s člankom 23.

Ako se pri ocjenjivanju utvrde zabrinutosti koje proizlaze iz primjene odredbi ove Uredbe, koje nisu bile uključene u Direktivu 98/8/EZ, podnositelju zahtjeva se daje mogućnost da pruži dodatne informacije.

Članak 92.

Prijelazne mjere za biocidne proizvode odobrene/registrirane prema Direktivi 98/8/EZ

1.   Biocidni proizvodi za koje je autorizacija ili registracija u skladu s člancima 3., 4., 15. ili 17. Direktive 98/8/EZ obavljena prije 1. rujna 2013., mogu se dalje stavljati na raspolaganje na tržištu i koristiti sukladno uvjetima iz tih odobrenja, koji su određeni u istoj Direktivi, do isteka ili ukidanja autorizacije ili registracije.

2.   Neovisno o stavku 1. ova se Uredba primjenjuje na biocidne proizvode spomenute u tom stavku od 1. rujna 2013.

Članak 93.

Prijelazne mjere za biocidne proizvode koji nisu obuhvaćeni Direktivom 98/8/EZ

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 89. zahtjevi za odobrenje biocidnih proizvoda koji nisu obuhvaćeni Direktivom 98/87EZ, a ulaze u područje primjene ove Uredbe, te koji su bili dostupni na tržištu 1. rujna 2013., podnose se najkasnije do 1. rujna 2017.

2.   Odstupajući od članka 17. stavka 1. biocidni proizvodi spomenuti u stavku 1. ovog članka, za koje je zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 1. ovog članka, mogu se dalje stavljati na raspolaganje na tržištu ili koristiti do datuma odluke o davanju odobrenja. U slučaju odluke o odbijanju davanja odobrenja biocidni proizvod se više ne smije stavljati na raspolaganje na tržištu 180 dana nakon takve odluke.

Odstupajući od članka 17. stavka 1. biocidni proizvodi spomenuti u stavku 1. ovog članka, za koje nije podnesen zahtjev u skladu sa stavkom 1. ovog članka, mogu se dalje stavljati na raspolaganje na tržištu ili koristiti najviše 180 dana nakon 1. rujna 2017.

Odlaganje i uporaba postojećih zaliha biocidnih proizvoda koje nadležno tijelo ili Komisija ne odobre za dotičnu uporabu, mogu se nastaviti najviše 365 dana od dana odluke spomenute u prvom podstavku ili 12 mjeseci od dana spomenutog u drugom podstavku, koji god je kasniji.

Članak 94.

Prijelazne mjere za tretirane proizvode

1.   Odstupajući od članka 58. i ne dovodeći u pitanje članak 89. tretirani proizvodi koji su bili dostupni na tržištu 1. rujna 2013. mogu se nastaviti stavljati na tržište do datuma odluke o odobrenju aktivne tvari sadržane u biocidnim proizvodima za relevantnu vrstu proizvoda kojima su tretirani proizvodi obrađeni ili koji ju sadrže, ako se zahtjev za odobrenje aktivne tvari za odgovarajuću vrstu proizvoda dostavi najkasnije do 1. rujna 2016.

2.   U slučaju odluke o neodobravanju aktivne tvari za odgovarajuću vrstu proizvoda, tretirani proizvodi koji su obrađeni ili koji sadrže biocidne proizvode koji sadrže tu aktivnu tvar, ne smiju se više stavljati na tržište 180 dana nakon takve odluke ili od 1. rujna 2016., koji god je datum kasniji, osim ako zahtjev za odobrenje nije podnesen u skladu sa stavkom 1.

Članak 95.

Prijelazne mjere u vezi s pristupom dokumentaciji o aktivnoj tvari

1.   Svaka osoba koja želi na tržište Unije stavljati aktivnu tvar kao takvu ili u biocidnom proizvodu („dotična osoba”), od 1. rujna 2013. za svaku aktivnu tvar koju proizvede ili uveze za uporabu u biocidnim proizvodima mora dostaviti Agenciji:

(a)

dokumentaciju usklađenu sa zahtjevima iz Priloga II. ili, prema potrebi, Priloga IIa Direktivi 98/8/EZ; ili

(b)

odobrenje za pristup dokumentaciji iz točke (a); ili

(c)

uputu na dokumentaciju iz točke (a), za koju su istekla sva razdoblja zaštite podataka.

Ako dotična osoba nije fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji, uvoznik biocidnog proizvoda koji sadrži takvu aktivnu tvar dostavlja podatke zatražene u prvom podstavku.

Za potrebe ovog stavka i za postojeće aktivne tvari navedene u Prilogu II. Uredbi/EZ) br. 1451/2007., članak 63. stavak 3. ove Uredbe se primjenjuje na sve toksikološke i ekotoksikološke studije uključujući sve toksikološke i ekotoksikološke studije koje ne uključuju pokuse na kralježnjacima.

Dotična osoba kojoj je izdano odobrenje za pristup dokumentaciji o aktivnoj tvari, podnositeljima zahtjeva za odobrenje biocidnog proizvoda koji sadrži tu aktivnu tvar, može dozvoliti da se pozovu na spomenuto odobrenje za pristup za potrebe članka 20. stavka 1.

Odstupajući od članka 60. ove Uredbe sva razdoblja za zaštitu podataka za kombinacije tvari/vrste proizvoda koje su popisane u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1451/2007., ali još nisu odobrene u okviru ove Uredbe, ističu 31. prosinca 2025.

2.   Agencija objavljuje popis osoba koje su podnijele zahtjev u skladu sa stavkom 1. ili za koje je donijela odluku u skladu s člankom 63. stavkom 3. Na popisu se, također, uključuju imena osoba koje sudjeluju u radnom programu ustanovljenom prema članku 89. stavku 1. prvom podstavku ili su preuzele ulogu sudionika.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 93. od 1. rujna 2015. biocidni proizvod se ne može staviti na raspolaganje na tržištu ako proizvođač ili uvoznik aktivne tvari sadržane u proizvodu ili, prema potrebi, uvoznik biocidnog proizvoda nije uključen na popis naveden u stavku 2.

Ne dovodeći u pitanje članke 52. i 89. odlaganje i uporaba postojećih zaliha biocidnih proizvoda koji sadrže aktivnu tvar, za koju nijedna dotična osoba nije uključena na popis naveden u stavku 2., mogu se nastaviti do 1. rujna 2016.

4.   Ovaj se članak ne primjenjuje na aktivne tvari popisane u Prilogu I. u kategorijama od 1. do 5. i 7. ili na biocidne proizvode koji sadrže isključivo takve aktivne tvari.

Članak 96.

Stavljanje izvan snage

Ne dovodeći u pitanje članke 86., 89., 90., 91. i 92. ove Uredbe, ovime se stavlja izvan snage Direktiva 98/8/EZ s učinkom od 1. rujna 2013.

Upute na Direktivu stavljenu izvan snage se tumače kao upute na ovu Uredbu i čitaju u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VII.

Članak 97.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. svibnja 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. WAMMEN


(1)  SL C 347, 18.12.2010., str. 62.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. rujna 2010. (SL C 50 E, 21.2.2012., str. 75.) i Stajalište Vijeća u prvom čitanju od 21. lipnja 2011. (SL C 320 E, 1.11.2011., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 19. siječnja 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 10. svibnja 2012.

(3)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(4)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 189, 20.7.1990., str. 17.

(6)  SL L 169, 12.7.1993., str. 1.

(7)  SL L 331, 7.12.1998., str. 1.

(8)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(9)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(10)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(11)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(12)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(13)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(14)  SL L 92, 7.4.1990., str. 42.

(15)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1.

(16)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67.

(17)  SL L 136, 30.4.2004., str. 1.

(18)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(19)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(20)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(21)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(22)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(23)  SL L 170, 30.6.2009., str. 1

(24)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.

(25)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.

(26)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(27)  SL L 330, 5.12.1998., str. 32.

(28)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

(29)  SL L 262, 17.10.2000., str. 21.

(30)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(31)  SL L 158, 30.4.2004., str. 50.

(32)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(33)  SL L 376, 27.12.2006., str. 21.

(34)  SL L 204, 31.7.2008., str. 1.

(35)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(36)  SL L 309, 24.11.2009., str. 71.

(37)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.

(38)  SL L 276, 20.10.2010., str. 33.

(39)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(40)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(41)  SL L 275, 20.10.2011., str. 38.

(42)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(43)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(44)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(45)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(46)  SL L 140, 30.5.2002., str. 10.

(47)  SL L 66, 4.3.2004., str. 45.

(48)  Smjernice o razmjeni podataka utvrđene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006.

(49)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(50)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(51)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.


PRILOG I.

POPIS AKTIVNIH TVARI IZ ČLANKA 25. TOČKE (a)

Broj EZ

Naziv/skupina

Ograničenje

Napomena

Kategorija 1. —   

Tvari odobrene kao prehrambeni aditivi sukladno Uredbi (EZ) br. 1333/2008

200-018-0

Mliječna kiselina

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 270

204-823-8

Natrijev acetat

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 262

208-534-8

Natrijev benzoat

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 211

201-766-0

(+)- Vinska kiselina

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 334

200-580-7

Octena kiselina

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 260

201-176-3

Propionska kiselina

Koncentracija je ograničena tako da za ni jedan biocidni proizvod nije potrebno razvrstavanje prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008

E 280

Kategorija 2. —   

Tvari uključene u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006

200-066-2

Askorbinska kiselina

 

 

232-278-6

Laneno ulje

 

 

Kategorija 3. —

Slabe kiseline

Kategorije 4. —   

Tradicionalno korištene tvari prirodnog podrijetla

Prirodno ulje

Ulje lavande

 

CAS 8000-28-0

Prirodno ulje

Ulje paprene metvice

 

CAS 8006-90-4

Kategorija 5. —   

Feromoni

222-226-0

Okt-1-en-3-ol

 

 

Smjesa

Feromon tekstilnih moljaca

 

 

Kategorija 6. —   

Tvari uključene u Prilog I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ

204-696-9

Ugljični dioksid

Isključivo za uporabu u plinskim spremnicima za neposrednu uporabu u kombinaciji s klopkom

 

231-783-9

Dušik

Isključivo za uporabu u ograničenim količinama u spremnicima za neposrednu uporabu

 

250-753-6

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat

 

 

Kategorija 7. —   

Ostalo

 

Bakulovirus

 

 

215-108-5

Bentonit

 

 

203-376-6

Citronelal

 

 

231-753-5

Željezov sulfat

 

 


PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA PODACIMA O AKTIVNIM TVARIMA

1.

U ovom se Prilogu utvrđuju zahtjevi za podacima za pripremu dokumentacije iz članka 6. stavka 1. točke (a).

2.

Podaci određeni u ovom Prilogu sastoje se od osnovne skupine podataka (Core Data Set – CDS) i dodatne skupine podataka (Additional Data Set - ADS). Podaci iz CDS-a se smatraju osnovnim podacima koji se u načelu dostavljaju za sve aktivne tvari. Međutim, u određenim slučajevima fizikalna ili kemijska svojstva tvari mogu podrazumijevati da nije moguće ili nije potrebno dostaviti posebne podatke iz CDS-a.

S obzirom na ADS, podaci koji se dostavljaju za određenu aktivnu tvar određuju se tako da se razmotri svaki element podataka ADS, naveden u ovom Prilogu, uzimajući u obzir fizikalna i kemijska svojstva tvari, postojeće podatke, informacije iz CDS-a i vrste proizvoda u kojima će se aktivna tvar koristiti te načini izloženosti s obzirom na takve uporabe.

Posebne upute za uključivanje određenih podataka dane su u stupcu 1. tablice iz Priloga II. Također se primjenjuju opća razmatranja o prilagođavanju zahtjeva za podacima, kako je određeno u Prilogu IV. S obzirom na važnost smanjenja pokusa na kralježnjacima, u stupcu 3. tablice iz Priloga II. daju se posebne upute za prilagođavanje nekih podataka koji bi mogli zahtijevati uporabu takvih pokusa na kralježnjacima. U svakom slučaju dostavljeni podaci trebaju biti dovoljni za ocjenjivanje rizika kojim se dokazuje da su ispunjeni kriteriji iz članka 4. stavka 1.

Podnositelj zahtjeva uzima u obzir detaljne tehničke upute za primjenu ovog Priloga i pripremu dokumentacije iz članka 6. stavka 1. točke (a), koje su dostupne na internetskim stranicama Agencije.

Podnositelj zahtjeva mora započeti savjetovanja prije samog podnošenja zahtjeva. Pored obveze iz članka 62. stavka 2. podnositelji zahtjeva se mogu, također, savjetovati s nadležnim tijelom koje će ocjenjivati dokumentaciju, u vezi s propisanim zahtjevima za podacima te posebno u vezi s pokusima na kralježnjacima koje podnositelj predlaže.

Može biti potrebno dostaviti dodatne podatke ako je to nužno za ocjenjivanje kako je navedeno u članku 8. stavku 2.

3.

Uključuje se detaljni i puni opis studija koje su provedene ili na koje se poziva, te opis korištenih metoda. Važno je osigurati da su dostupni podaci odgovarajući i zadovoljavajuće kvalitete za ispunjenje zahtjeva. Također je potrebno dostaviti dokaze kojim se potvrđuje da je aktivna tvar na kojoj su izvedena ispitivanja jednaka tvari koja je predmet zahtjeva.

4.

Za dostavljanje dokumentacije moraju se koristiti formati koje je Agencija stavila na raspolaganje. Pored toga, za odgovarajuće dijelove dokumentacije mora se koristiti IUCLID. Formati i daljnje smjernice o potrebnim podacima i pripremi dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

5.

Ispitivanja dostavljena za potrebe odobrenja aktivne tvari izvode se slijedeći metode opisane u Uredbi Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1). Međutim, ako metoda nije primjerena ili nije opisana, koriste se druge, znanstveno prikladne metode, ako je moguće međunarodno priznate, i u zahtjevu se obrazlaže njihova prikladnost. Ako se ispitne metode odnose na nanomaterijale, dostavlja se objašnjenje njihove znanstvene prikladnosti za nanomaterijale i, prema potrebi, objašnjenje tehničkih prilagodbi s obzirom na posebna svojstva tih materijala.

6.

Izvedena testiranja ispunjavaju pripadajuće zahtjeve za zaštitu laboratorijskih životinja, određene u Direktivi 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (2) i u slučaju ekotoksikoloških i toksikoloških ispitivanja, dobru laboratorijsku praksu određenu u Direktivi 2004/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o usklađivanju zakona i ostalih propisa u vezi s primjenom načela dobre laboratorijske prakse i provjeri njihove primjene u ispitivanju kemijskih tvari (3) ili druge međunarodne norme koje su Komisija ili Agencije priznale kao istovjetne. Ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava te podataka vezanih uz sigurnost tvari izvode se poštujući barem međunarodne norme.

7.

Za obavljena ispitivanja dostavlja se detaljni opis (specifikacija) korištene aktivne tvari i njezinih nečistoća. Ispitivanja se izvode s aktivnom tvari kako je proizvedena ili u slučaju nekih fizikalnih i kemijskih svojstava (vidjeti upute u stupcu I. tablice) s pročišćenim oblikom aktivne tvari.

8.

Ako postoje podaci o ispitivanjima, prikupljeni prije 1. rujna 2013. koristeći metode različite od onih iz Uredbe (EZ) br. 440/2208, za svaki pojedini slučaj nadležno tijelo dotične države članice odlučuje o prikladnosti tih podataka za potrebe ove Uredbe i potrebi da se izvedu nova testiranja sukladno Uredbi (EZ) br. 440/2008 uzimajući, između ostalog, u obzir potrebu da se pokusi na kralježnjacima svedu na najnižu mjeru.

9.

Nova ispitivanja na kralježnjacima izvode se kao posljednja raspoloživa mogućnost za ispunjavanje zahtjeva za podacima iz ovog Priloga, nakon što se iscrpe svi ostali izvori podataka. Potrebno je, također, izbjegavati in vivo ispitivanja s nagrizajućim tvarima u koncentracijama ili dozama koje uzrokuju nagrizanje.

GLAVA 1.

KEMIJSKE TVARI

Osnovna skupina podataka i dodatna skupina podataka za aktivne tvari

Podaci koji se traže kao podloga za odobrenje aktivne tvari, navedeni su u donjoj tablici.

Također se primjenjuju uvjeti u kojima nije potrebno posebno ispitivanje, koji su utvrđeni u odgovarajućim ispitnim metodama u Uredbi (EZ) br. 440/2008 i koji se ne ponavljaju u stupcu 3.

Stupac 1

Podaci koji se traže

Stupac 2

Svi podaci su osnovna skupina podataka (CDS) osim ako su označeni kao dodatna skupina podataka (ADS)

Stupac 3

Posebna pravila za prilagodbu iz standardnih podataka vodeći računa o pojedinim zahtjevima za podacima koji mogu zahtijevati testiranje na kralježnjacima

1.   

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.1.

Naziv i adresa

 

 

1.2.

Kontakt osoba

 

 

1.3.

Proizvođač aktivne tvari (naziv, adresa i lokacija proizvodnog/proizvodnih pogona)

 

 

2.   

IDENTITET AKTIVNE TVARI

Za aktivnu tvar, podaci iz ovog odjeljka trebaju biti dovoljni za identifikaciju aktivne tvari. Ako to nije tehnički moguće ili se ne čini znanstveno opravdano davati podatke o jednoj ili više dolje navedenih stavki, treba jasno navesti razloge.

 

 

2.1.

Zajednički naziv koji je predložio ili prihvatio ISO i sinonimi (uobičajeni naziv, trgovački naziv, skraćenica)

 

 

2.2.

Kemijski naziv (IUPAC i CA nomenklatura ili drugi međunarodni kemijski naziv/nazivi)

 

 

2.3.

Identifikacijski broj/brojevi proizvođača

 

 

2.4.

CAS broj i EC, INDEX i CIPAC brojevi

 

 

2.5.

Molekulska i strukturna formula (uključujući SMILES notaciju, ako je dostupna i odgovarajuća)

 

 

2.6.

Podaci o optičkoj aktivnosti i detaljan opis svih izomerskih sastava (ako je primjenjivo i odgovarajuće)

 

 

2.7.

Molarna masa

 

 

2.8.

Način proizvodnje (postupak sinteze) aktivne tvari, uključujući i podatke o sirovinama i otapalima, uključujući podatke o dobavljačima, specifikacijama i dostupnosti na tržištu

 

 

2.9.

Specifikacija čistoće aktivne tvari kako je proizvedena u g/kg, g/l ili %w/w (v/v), kako je prikladno, uključujući i podatke o gornjim i donjim granicama

 

 

2.10.

Identitet svih nečistoća i dodataka, uključujući i nusproizvode sinteze, optičke izomere, produkte razgradnje (ako je tvar nestabilna), neizreagirane i krajnje skupine itd. polimera i neizreagirane početne sirovine nepoznatog ili promjenjivog sastava (UVC tvari)

 

 

2.11.

Analitički profil barem pet reprezentativnih serija (g/kg aktivne tvari) uključujući i podatke o sadržaju nečistoća iz 2.10.

 

 

2.12.

Porijeklo prirodne aktivne tvari ili prekursor/i aktivne tvari, npr. ekstrakt cvijeta

 

 

3.   

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA AKTIVNE TVARI

3.1.   

Izgled (4)

3.1.1.

Agregatno stanje (pri 20 °C i 101,3 kPa)

 

 

3.1.2.

Fizikalno stanje (tj. viskozno, kristalno, praškasto) (pri 20 °C i 101,3 kPa)

 

 

3.1.3.

Boja (pri 20 °C i 101,3 kPa)

 

 

3.1.4.

Miris (pri 20 °C i 101,3 kPa)

 

 

3.2.

Talište/Ledište (5)

 

 

3.3.

Kiselost, lužnatost

 

 

3.4.

Vrelište (5)

 

 

3.5.

Relativna gustoća (5)

 

 

3.6.

Spektri apsorpcije (UV/VIS, IR, NMR) i maseni spektar, koeficijent molarne ekstinkcije na relevantnim valnim duljinama, gdje je bitno (5)

 

 

3.7.   

Tlak pare (5)

3.7.1.

Konstanta Henrijevog zakona uvijek se mora navesti za čvrste i tekuće tvari, ako se može izračunati

 

 

3.8.

Površinska napetost (5)

 

 

3.9.

Topljivost u vodi (5)

 

 

3.10.

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) i ovisnost o pH (5)

 

 

3.11.

Termostabilnost, identifikacija produkata razgradnje (5)

 

 

3.12.

Reaktivnost prema ambalažnom materijalu

 

 

3.13.

Konstanta disocijacije

ADS

 

3.14.

Granulometrija

 

 

3.15.

Viskoznost

ADS

 

3.16.

Topljivost u organskim otapalima, uključujući učinak temperature na topivost (5)

ADS

 

3.17.

Stabilnost u organskim otapalima koja se koriste u biocidnim proizvodima i identitet odgovarajućih produkata razgradnje (4)

ADS

 

4.   

FIZIKALNE OPASNOSTI I KARAKTERISTIKE

4.1.

Eksplozivi

 

 

4.2.

Zapaljivi plinovi

 

 

4.3.

Zapaljivi aerosoli

 

 

4.4.

Oksidirajući plinovi

 

 

4.5.

Plinovi pod pritiskom

 

 

4.6.

Zapaljive tekućine

 

 

4.7.

Zapaljive čvrste tvari

 

 

4.8.

Samoreagirajuće tvari i smjese

 

 

4.9.

Piroforne tekućine

 

 

4.10.

Piroforne čvrste tvari

 

 

4.11.

Samozagrijavajuće tvari i smjese

 

 

4.12.

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom otpuštaju zapaljive plinove

 

 

4.13.

Oksidirajuće tekućine

 

 

4.14.

Oksidirajuće čvrste tvari

 

 

4.15.

Organski peroksidi

 

 

4.16.

Nagrizajuće za metale

 

 

4.17.   

Dodatni fizikalni pokazatelji za opasne tvari

4.17.1.

Temperatura samozapaljenja (tekućine i plinovi)

 

 

4.17.2.

Relativna temperatura samozapaljenja za čvrste tvari

 

 

4.17.3.

Opasnost od eksplozije prašine

 

 

5.   

METODE ODREĐIVANJA I IDENTIFIKACIJE

5.1.

Analitičke metode uključujući parametre vrednovanja za određivanje aktivne tvari, kako je proizvedena i gdje je prikladno, za relevantne ostatke, izomere i nečistoće aktivne tvari i aditiva (npr. stabilizatori)

Za nečistoće, osim relevantnih nečistoća, ovo se primjenjuje samo ako ih ima ≥ 1 g/kg

 

 

5.2.   

Analitičke metode za potrebe praćenja, uključujući postotke iskorištenja i granice kvantifikacije i detekcije aktivne tvari, i njezinih ostataka u/na sljedećem, ako je primjenjivo

5.2.1.

Tlo

 

 

5.2.2.

Zrak

 

 

5.2.3.

Voda (površinska, voda za piće itd.) i sediment

 

 

5.2.4.

Tjelesne tekućine i tkiva životinja i ljudi

 

 

5.3.

Analitičke metode za potrebe praćenja, uključujući postotke iskorištenja i granice kvantifikacije i detekcije aktivne tvari, i njezinih ostataka u/na hrani biljnog i životinjskog podrijetla ili hraniza životinje i ostalim proizvodima, ako je primjenjivo (nije potrebno ako ni aktivna tvar ni proizvodi koji su tretirani njome ne dolaze u kontakt sa životinjama od kojih se dobiva hrana, hranom biljnog ili životinjskog podrijetla ili hranom za životinje)

ADS

 

6.   

UČINKOVITOST PROTIV CILJNIH ORGANIZAMA

6.1.

Funkcija, npr. fungicid, rodenticid, insekticid, baktericid i način nadzora, npr. privlačenje, ubijanje, inhibicija

 

 

6.2.

Reprezentativni organizam (organizmi) koje treba kontrolirati i proizvodi, organizmi ili predmeti koje treba zaštiti

 

 

6.3.

Učinci na reprezentativni ciljni organizam (organizme)

 

 

6.4.

Vjerojatna koncentracija pri kojoj će aktivna tvar biti upotrijebljena u biocidnim proizvodima i, gdje je prikladno, u tretiranim proizvodima

 

 

6.5.

Način djelovanja (uključujući vremensku odgodu)

 

 

6.6.

Podaci o učinkovitosti koji podupiru tvrdnje o biocidnim proizvodima i, gdje postoje navodi na deklaraciji, o tretiranim proizvodima, uključujući sve dostupne korištene standardne protokole, laboratorijske testove ili terenske pokuse, uključujući standarde uspješnosti gdje je prikladno

 

 

6.7.   

Sva poznata ograničenja učinkovitosti

6.7.1.

Podaci o pojavi ili mogućoj pojavi razvoja otpornosti i odgovarajućim protumjerama

 

 

6.7.2.

Promatranje neželjenih ili nenamjernih nuspojava, npr. na korisnim ili drugim organizmima koji ne pripadaju ciljnoj skupini

 

 

7.   

PREDVIĐENE NAMJENE I IZLOŽENOST

7.1.

Područja namjene predviđena za biocidne proizvode i, gdje je prikladno, tretirane proizvode

 

 

7.2.

Vrsta (vrste) proizvoda

 

 

7.3.

Detaljan opis predviđenih načina uporabe, uključujući i za tretirane proizvode

 

 

7.4.

Korisnici, npr. industrijski, osposobljeni profesionalci, profesionalci ili opća javnost (neprofesionalci)

 

 

7.5.

Vjerojatna godišnja težina u tonama, koja će biti stavljena na tržište i, gdje je prikladno, za predviđene glavne kategorije korištenja

 

 

7.6.   

Podaci o izloženosti u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi

7.6.1.

Podaci o izloženosti ljudi, povezani s predviđenim korištenjem i odlaganjem aktivne tvari

 

 

7.6.2.

Podaci o izloženosti okoliša, povezani s predviđenim korištenjem i odlaganjem aktivne tvari

 

 

7.6.3.

Podaci o izloženosti životinja od kojih se dobiva hrana, hrane i hrane za životinje, povezani s predviđenim korištenjem i odlaganjem aktivne tvari

 

 

7.6.4.

Podaci o izloženosti tretiranim proizvodima, uključujući podatke o izbjeljivanju (laboratorijske studije ili podaci dobiveni korištenjem modela)

 

 

8.   

TOKSIKOLOŠKI PROFIL ZA LJUDE I ŽIVOTINJE, UKLJUČUJUĆI METABOLIZAM

8.1.

Nadraživanje i nagrizanje kože

Procjena ove krajnje točke provodi se u skladu sa sekvencijalnom ispitnom strategijom za dermalno nadraživanje i nagrizanje, iz Dodatka Smjernicama za ispitivanje B.4. Akutna toksičnost- dermalno nadraživanje/nagrizanje (Prilog B.4. Uredbi (EZ) br. 440/2008)

 

 

8.2.

Nadraživanje očiju

Procjena ove krajnje točke provodi se u skladu sa sekvencijalnom ispitnom strategijom za nadraživanje i nagrizanje očiju, iz Dodatka Smjernicama za ispitivanje B.5. Akutna toksičnost: nadraživanje/nagrizanje očiju (Prilog B.5. Uredbi (EZ) br. 440/2008)

 

 

8.3.

Preosjetljivost kože

Procjena ove krajnje točke sastoji se od sljedećih uzastopnih koraka:

1.

procjena dostupnih podataka o ljudima, životinjama i alternativnih podataka

2.

ispitivanje in vivo

Prvi izbor metode za ispitivanje in vivo je analiza lokalnih limfnih čvorova (LLNA) glodavaca, uključujući, gdje je prikladno, njezin reducirani oblik. Ako se koristi drugi test za preosjetljivost kože, potrebno je dostaviti objašnjenje.

 

Nije potrebno provoditi 2. korak ako:

dostupni podaci ukazuju na to da tvar treba biti razvrstana s obzirom na preosjetljivost kože ili nagrizanje, ili

tvar je jaka kiselina (pH < 2,0) ili lužina (pH > 11,5)

8.4.

Preosjetljivost dišnih putova

ADS

 

8.5.   

Mutagenost

Procjena ove krajnje točke sastoji se od sljedećih uzastopnih koraka:

procjena dostupnih in vivo podataka o genotoksičnosti

potrebno je provesti in vitro test za genske mutacije na bakterijama, citogenetski test na stanicama sisavaca in vitro i test za genske mutacije na stanicama sisavaca in vitro

ako su rezultati bilo koje studije genotoksičnosti in vitro pozitivni, uzimaju se u obzir odgovarajuće studije genotoksičnosti in vivo

 

 

8.5.1.

Studija za genske mutacije kod bakterija in vitro

 

 

8.5.2.

Citogenetska studija na stanicama sisavaca in vitro

 

 

8.5.3.

Studija za genske mutacije na stanicama sisavaca in vitro

 

 

8.6.

Studija genotoksičnosti in vivo

Procjena ove krajnje točke sastoji se od sljedećih uzastopnih koraka:

ako postoji pozitivan rezultat bilo koje studije genotoksičnosti in vitro, a još nisu dostupni rezultati studije in vivo, podnositelj zahtjeva predlaže/provodi odgovarajuću studiju genotoksičnosti na somatskim stanicama in vivo

ako je bilo koji od testova za genske mutacije in vitro pozitivan, provodi se test in vivo kako bi se ispitala nepredviđena sinteza DNA

ovisno o rezultatima, kvaliteti i relevantnosti dostupnih podataka, može biti potreban drugi test na somatskim stanicama in vivo

ako je dostupan pozitivan rezultat studije na somatskim stanicama in vivo, potrebno je razmotriti mogućnost mutagenosti zametnih stanica, na temelju svih raspoloživih podataka, uključujući toksikokinetički dokaz koji pokazuje da je tvar došla do testiranog organa. Ako nije moguće doći do jasnog zaključka o mutagenosti zametnih stanica, razmatra se dodatno ispitivanje

ADS

Studiju/studije općenito ne treba provoditi ako:

su rezultati negativni u tri in vitro testa, i ako u sisavcima nisu nastali metaboliti koji izazivaju zabrinutost ili

su u studiji s ponovljenim dozama dobiveni valjani mikronukleus podaci in vivo, a mikronukleus test in vivo je odgovarajući test koji treba provesti kako bi se dobili traženi podaci

se zna da tvar spada u kancerogenu kategoriju 1A ili 1B ili mutagenu kategoriju 1A, 1B ili 2.

8.7.

Akutna toksičnost

Pored oralnog puta ulaska (8.7.1.) za tvari koje nisu plinovi, podaci iz 8.7.2. do 8.7.3. dostavljaju se za barem još jedan put ulaska

izbor drugog puta ulaska ovisit će o prirodi tvari i vjerojatnom putu izloženosti ljudi

plinovi i hlapljive tekućine trebalo bi ispitati inhalacijski

ako je jedini način izloženosti oralni način, tada treba dostaviti samo podatke o tom načinu. Ako je jedini način izloženosti ljudi onaj dermalni ili inhalacijski, tada se može razmotriti oralni test. Prije nego se provede nova studija o akutnoj dermalnoj toksičnosti, treba provesti studiju in vitro o prodiranju kroz kožu (OECD 428), kako bi se ocijenio vjerojatni opseg i stupanj dermalne bioraspoloživosti

u izuzetnim okolnostima može se smatrati potrebnim ispitati sve putove ulaska

 

Studiju/studije općenito ne treba provoditi ako:

je tvar razvrstana kao nagrizajuća za kožu

8.7.1.

Oralna

Metoda razreda akutne toksičnosti je preferirana metoda za određivanje ove krajnje točke.

 

Studiju ne treba provoditi ako:

je tvar plin ili jako hlapljiva tvar

8.7.2.

Inhalacijska

Testiranje inhalacijom je odgovarajuće ako je vjerojatno da izloženost ljudi inhalacijom uzima u obzir sljedeće:

tlak pare tvari (hlapljiva tvar ima parni tlak > 1 × 10–2 Pa pri 20 °C) i/ili

aktivna tvar je prah koji sadrži značajan omjer (npr. 1 % masenog udjela) čestica kod kojih je veličina čestice MMAD < 50 mikrometara ili

aktivna tvar nalazi se u proizvodima koji su prah ili njihov način primjene uzrokuje izloženost aerosolima, česticama ili kapljicama, koje je moguće udahnuti (MMAD < 50 mikrometara)

Metoda razreda akutne toksičnosti je preferirana metoda za određivanje ove krajnje točke.

 

 

8.7.3.

Dermalna

Dermalno testiranje potrebno je samo ako:

je udisanje tvari malo vjerojatno, ili

je vjerojatno da će doći do kontakta s kožom tijekom proizvodnje i/ili upotrebe, i

fizikalno-kemijska i toksikološka svojstva ukazuju na mogućnost značajnog stupnja apsorpcije putem kože, ili

rezultati in vitro studije o prodiranju kroz kožu (OECD 428) pokazuju visoku apsorpciju putem kože i bioraspoloživost

 

 

8.8.   

Toksikokinetičke studije i studije metabolizma na sisavcima

Toksikokinetičke studije i studije metabolizma trebale bi pružiti temeljne podatke o stupnju i opsegu apsorpcije, raspodjeli u tkivu i relevantnom metaboličkom putu, uključujući i stupanj metabolizma, putovima i stupnju izlučivanja i relevantnim metabolitima

 

 

8.8.1.

Dodatne toksikokinetičke studije i studije metabolizma na sisavcima

Dodatne studije mogu biti potrebne na temelju ishoda toksikokinetičkih studija i studija metabolizma koje su provedene na štakorima. Te dodatne studije potrebne su ako:

postoji dokaz da metabolizam štakora nije relevantan za izloženost ljudi

nije moguće provesti ekstrapolaciju s jednog puta ulaska na drugi, s oralne izloženosti na dermalnu/inhalacijsku izloženost

Ako se smatra prikladnim dobivanje podataka o dermalnoj apsorpciji, procjena ove krajnje točke nastavlja se koristeći višerazinski pristup za procjenu dermalne apsorpcije

DSP

 

8.9.

Toksičnost kod ponovljenih doza

Općenito, potreban je samo jedan put prijenosa, a oralni put je preferirani put. Ipak, u nekim slučajevima je potrebno evaluirati više od jednog puta izloženosti.

Za evaluaciju sigurnosti potrošača u odnosu na aktivne tvari koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti toksikološke studije oralnim putem

Testiranje dermalnog puta unosa razmatra se:

ako je vjerojatno da će doći do kontakta s kožom tijekom proizvodnje i/ili upotrebe, i

ako je udisanje tvari malo vjerojatno, i

ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

u dermalnom testu akutne toksičnosti uočena je manja doza toksičnosti nego u oralnom testu toksičnosti, ili

ii.

informacije ili podaci iz testiranja ukazuju da je apsorpcija putem kože usporediva ili veća od oralne apsorpcije, ili

iii.

dermalna toksičnost prepoznata je kod strukturalno povezanih tvari i promatra se pri manjim dozama nego u oralnim testovima toksičnosti, ili je dermalna apsorpcija usporediva ili veća od oralne apsorpcije

Testiranje inhalacijom razmatra se ako:

izloženost ljudi putem inhalacije vjerojatno uzima u obzir tlak pare tvari (hlapljive tvari i plinovi imaju parni tlak > 1 × 10–2 Pa pri 20 °C), i/ili

postoji mogućnost izloženosti aerosolima, česticama ili kapljicama, koje je moguće udahnuti (MMAD < 50 mikrometara)

 

Studiju toksičnosti kod ponovljenih doza (28 ili 90 dana) ne treba provoditi:

ako se tvar odmah raspada i ako postoji dovoljno podataka o proizvodima razgradnje u vezi sa sistemskim i lokalnim učincima, i ako se ne očekuju sinergijski učinci, ili

ako se može isključiti relevantna izloženost ljudi, u skladu s odjeljkom 3. Priloga IV.

Kako bi se smanjilo testiranje koje se provodi na kralježnjacima, a posebno potreba za pojedinačnim studijama s jednom krajnjom točkom, izrada studija toksičnosti s ponovljenim dozama uzima u obzir mogućnost istraživanja nekoliko krajnjih točaka unutar okvira jedne studije

8.9.1.

Studija kratkotrajne toksičnosti pri ponovljenim dozama (28 dana), preferirana vrsta je štakor

 

Studiju kratkotrajne toksičnosti pri ponovljenim dozama (28 dana) ne treba provoditi ako:

i.

je dostupna pouzdana studija subkronične toskičnosti (90 dana), pod uvjetom da su korištene najprikladnije vrste, doze, otapalo i put unosa,

ii.

učestalost i trajanje izloženosti ljudi ukazuju da je prikladna dugotrajna studija i zadovoljen je jedan od sljedećih uvjeta:

ostali dostupni podaci ukazuju da bi tvar mogla imati opasna svojstva koja se ne mogu otkriti studijom kratkotrajne toksičnosti, ili

odgovarajuće pripremljene toksikokinetičke studije pokazuju akumulaciju tvari ili njezinih metabolita u određenim tkivima ili organima, koje vjerojatno ne bi bile otkrivene u studiji kratkotrajne toksičnosti, ali bi dovele do negativnih učinaka nakon dugotrajne izloženosti

8.9.2.

Studija subkronične toksičnosti pri ponovljenim dozama (90 dana), preferirana vrsta je štakor

 

Studiju subkronične toksičnosti (90 dana) ne treba provoditi:

ako je dostupna pouzdana studija kratkotrajne toksičnosti (28 dana), koja pokazuje ozbiljne učinke toksičnosti u skladu s kriterijima za razvrstavanje tvari kao H372 i H373 (Uredba (EZ) br. 1272/2008), za koju promatrani NOAEL-28 dana, uz primjenu odgovarajućeg faktora nesigurnosti, omogućava ekstrapolaciju prema NOAEL-90 dana za isti put izloženosti, i

ako je dostupna pouzdana studija kronične toksičnosti, pod uvjetom da su korištene najprikladnije vrste i put unosa, ili

ako tvar nije reaktivna, nije topiva, nije bioakumulativna i nije je moguće inhalirati, te ne postoji dokaz apsorpcije ni dokaz toksičnosti u „ograničenom testu” od 28 dana, posebno ako je takav uzorak povezan s ograničenom izloženošću ljudi

8.9.3.

Dugotrajna toksičnost pri ponovljenim dozama (≥ 12 mjeseci)

 

Studiju o dugotrajnoj toksičnosti (≥ 12 mjeseci) ne treba provoditi:

ako se dugotrajna izloženost može isključiti i ako u 90-dnevnoj studiji nisu vidljivi učinci pri ograničenim dozama

ako je provedena kombinirana studija dugotrajne toksičnosti s ponovljenim dozama/studija karcinogenosti (8.11.1.)

8.9.4.

Dodatne studije s ponovljenim dozama

Dodatne studije s ponovljenim dozama uključuju i testiranje na drugim vrstama (ne-glodavcima), studije duljeg trajanja ili studije s drugim načinom unosa, provode se u slučajevima:

kada nisu dostavljeni drugi podaci o toksičnosti za druge vrste ne-glodavaca, ili

kada nije moguće utvrditi dozu bez opaženih štetnih učinaka (NOAEL) u 28-dnevnoj ili 90-dnevnoj studiji, osim ako je razlog tome što nisu uočeni nikakvi učinci pri ograničenim dozama, ili

tvari koje imaju pozitivne strukturalne elemente za učinke za koje su štakori ili miševi neprikladni ili neosjetljivi modeli, ili

posebno zabrinjavajuće toksičnosti (npr. ozbiljni/teški učinci), ili

znakova učinka za koji nisu dostupni odgovarajući podaci za utvrđivanje toksikoloških karakteristika i/ili karakteristika rizika. U takvim slučajevima možda je prikladnije provesti specifične toksikološke studije koje su namijenjene istraživanju takvih učinaka (npr. imunotoksičnost, neurotoksičnost, hormonalna aktivnost), ili

zabrinutosti zbog lokalnih učinaka za koje nije moguće provesti karakterizaciju rizika ekstrapolacijom s jednog puta unosa na drugi, ili

posebne zabrinutosti zbog izloženosti (npr. korištenje u biocidnim proizvodima, koje vodi do razina izloženosti koje su blizu toksikološki relevantnih doza), ili

da učinci, vidljivi u tvarima čija je molekularna struktura jasno povezana s ispitivanom tvari, nisu otkriveni u 28-dnevnoj ili 90-dnevnoj studiji, ili

da je put unosa koji se koristio u početnoj studiji s ponovljenim dozama bio neprikladan u odnosu na očekivani put izloženosti ljudi, te nije moguće izvršiti ekstrapolaciju s jednog puta unosa na drugi.

ADS

 

8.10.

Reproduktivna toksičnost

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

 

Studije ne treba provoditi:

ako se zna da je tvar genotoksično karcinogena i primijenjene su odgovarajuće mjere upravljanja rizikom, uključujući i mjere vezane uz reproduktivnu toksičnost, ili

ako se zna da je tvar mutagena za zametne stanice i primijenjene su odgovarajuće mjere upravljanja rizikom, uključujući i mjere vezane uz reproduktivnu toksičnost, ili

ako je tvar niske toksikološke aktivnosti (u nijednom dostupnom testiranju nije pronađen dokaz toksičnosti, pod uvjetom da su podaci dovoljno opsežni i informativni), iz toksikokinetičkih podataka može se dokazati da ne dolazi do sistemske apsorpcije kroz relevantne putove izloženosti (npr. koncentracije u plazmi/krvi su ispod utvrđene granice koristeći osjetljivu metodu, a u urinu, žuči ili izdahnutom zraku nema tvari i njezinih metabolita), a uzorak korištenja ukazuje da nema izloženosti ljudi, ili da ta izloženost nije značajna

ako se zna da tvar ima štetan učinak na plodnost, i ispunjava kriterije za razvrstavanje kao reproduktivno toksično Kat 1A ili 1B: Može štetno djelovati na plodnost (H360F), a dostupni podaci su dostatni za grubu procjenu rizika, onda nije potrebno dodatno testiranje za plodnost. Ipak, treba razmotriti testiranje razvojne toksičnosti

ako se zna da tvar uzrokuje razvojnu toksičnost, i ispunjava kriterije za razvrstavanje kao reproduktivno toksično Kat 1A ili 1B: Može naškoditi nerođenom djetetu (H360D), a dostupni podaci su dostatni za grubu procjenu rizika, onda nije potrebno dodatno testiranje na razvojnu toksičnost. Ipak, treba razmotriti testiranje učinaka na plodnost

8.10.1.

Studija prenatalne razvojne toksičnosti, preferirana vrsta je kunić; preferirani put unosa je oralni.

Studija se početno provodi na jednoj vrsti

 

 

8.10.2.

Studija reproduktivne toksičnosti na dvije generacije, štakori, preferirani put unosa je oralni.

Ako se koristi drugi test reproduktivne toksičnosti, potrebno je dostaviti objašnjenje. Proširena studija reproduktivne toksičnosti na jednoj generaciji, usvojena na razini OECD-a, razmatra se kao alternativni pristup multi-generacijskoj studiji

 

 

8.10.3.

Daljnja studija prenatalne razvojne toksičnosti. Odluka o potrebi provođenja dodatnih studija na drugoj vrsti ili studija o mehanizmu djelovanja treba se temeljiti na ishodu prvog testa (8.10.1) i svim drugim relevantnim podacima (posebno studijama o reproduktivnoj toksičnosti kod glodavaca). Preferirana vrsta je štakor, oralni put unosa

ADS

 

8.11.

Karcinogenost

Vidjeti 8.11.1 za nove zahtjeve za studije

 

Studija o karcinogenosti ne mora se provoditi:

ako je tvar razvrstana kao mutagena kategorije 1A ili 1B. Postavljena pretpostavka je da postoji vjerojatnost genotoksičnog mehanizma za karcinogenost. U tim slučajevima, test karcinogenosti nije potreban

8.11.1.

Kombinirana studija karcinogenosti i dugotrajne toksičnosti uz ponovljene doze

Štakor, preferirani put unosa je oralni. Ako se predlaže neki drugi put unosa, potrebno je dostaviti objašnjenje.

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

 

 

8.11.2.

Testiranje karcinogenosti na drugoj vrsti

Druga studija karcinogenosti treba se provesti koristeći miševe kao testiranu vrstu

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

 

 

8.12.   

Relevantni zdravstveni podaci, promatranja i liječenje

Ako podaci nisu dostupni, potrebno je dostaviti objašnjenje

 

 

8.12.1.

Podaci o zdravstvenom nadzoru radnika u proizvodnom pogonu

 

 

8.12.2.

Direktna zapažanja, npr. klinički slučajevi, slučajevi otrovanja

 

 

8.12.3.

Zdravstveni kartoni, iz industrijskih i svih drugih dostupnih izvora

 

 

8.12.4.

Epidemiološke studije na općoj populaciji

 

 

8.12.5.

Dijagnoze otrovanja, uključujući i specifične znakove otrovanja i kliničke testove

 

 

8.12.6.

Napomene o preosjetljivosti/alergenosti

 

 

8.12.7.

Poseban postupak u slučaju nesreće ili trovanja: mjere prve pomoći, protuotrovi i liječenje, ako je poznato

 

 

8.12.8.

Prognoze nakon otrovanja

 

 

8.13.

Dodatne studije

Dodatni podaci koji se mogu tražiti ovisno o karakteristikama i namijeni korištenja aktivnih tvari

Ostali dostupni podaci: Dostupni podaci dobiveni novim metodama i modelima, uključujući procjenu rizika toksičnosti na temelju puta unosa, in vitro i „omske” (genomske, proteomske, metabolomske itd.) studije, sistemsku biologiju, računalnu toksikologiju, bioinformatiku i pretraživanje s visokim protokom, dostavljaju se u isto vrijeme

ADS

 

8.13.1.

Fototoksičnost

ADS

 

8.13.2.

Neurotoksičnost, uključujući razvojnu neurotoksičnost

preferirana vrsta za testiranje je štakor, osim ako se dokaže da je druga vrsta prikladnija

za odgođene neurotoksične testove, preferirana vrsta je odrasla kokoš

ako je uočeno djelovanje antikolinesteraze, treba razmotriti mogućnost testiranja odziva na reaktivacijska sredstva

Ako je aktivna tvar organofosforni spoj ili ako postoji nekakav dokaz, npr. poznavanje mehanizma djelovanja ili rezultat studije s ponovljenim dozama, da aktivna tvar može imati neurotoksična ili razvojna neurotoksična svojstva, tada će se zatražiti dodatni podaci ili posebne studije.

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

ADS

 

8.13.3.

Endokrina disrupcija

Ako postoji dokaz dobiven studijom in vitro, studijom s ponovljenim dozama ili studijom reproduktivne toksičnosti, da bi aktivna tvar mogla imati svojstva endokrine disrupcije, tada će se zatražiti dodatni podaci ili posebne studije, radi:

pojašnjenja načina/mehanizma djelovanja

dostavljanja zadovoljavajućih dokaza za relevantne štetne učinke

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

ADS

 

8.13.4.

Imunotoksičnost uključujući i razvojnu imunotoksičnost

Ako postoji dokaz dobiven studijom o osjetljivosti kože, studijom s ponovljenim dozama ili studijom reproduktivne toksičnosti, da bi aktivna tvar mogla imati imunotoksična svojstva, tada će se zatražiti dodatni podaci ili posebne studije, radi:

pojašnjenja načina/mehanizma djelovanja

dostavljanja zadovoljavajućih dokaza za relevantne štetne učinke na ljude

Za ocjenu sigurnosti potrošača kad se radi o aktivnim tvarima koje mogu završiti u hrani ili hrani za životinje, potrebno je provesti studije toksičnosti oralnim putem unosa

ADS

 

8.13.5.

Podaci o mehanizmu djelovanja – sve studije potrebne za pojašnjenje učinaka navedenih u studijama toksičnosti

ADS

 

8.14.

Studije koje se odnose na izloženost ljudi aktivnoj tvari

ADS

 

8.15.

Toksični učinci na stoku i kućne ljubimce

ADS

 

8.16.

Hrana i hrana za životinje uključujući i onu za životinje od kojih se dobiva hrana i njihove proizvode (mlijeko, jaja i med)

Dodatni podaci vezani uz izloženost ljudi aktivnoj tvari sadržanoj u biocidnim proizvodima

ADS

 

8.16.1.

Predložene prihvatljive razine ostataka, tj. maksimalna razina ostataka (MRL) i objašnjenje njihove prihvatljivosti

ADS

 

8.16.2.

Ponašanje ostataka aktivne tvari na obrađenoj ili kontaminiranoj hrani ili hrani za životinje, uključujući i dinamiku razgradnje

Gdje je relevantno, treba dostaviti definicije ostataka. Također je važno usporediti ostatke pronađene u studijama toksičnosti s ostacima koji nastaju u životinjama od kojih se dobiva hrana i njihovim proizvodima, kao i u hrani i hrani za životinje

ADS

 

8.16.3.

Ukupna materijalna ravnoteža za aktivnu tvar

Dovoljno podataka o ostacima iz nadziranih pokusa na životinjama od kojih se dobiva hrana i njihovim proizvodima, kao i hrani i hrani za životinje, kako bi se dokazalo da ostaci koji vjerojatno nastaju zbog predložene uporabe, neće ugroziti zdravlje ljudi ili životinja

ADS

 

8.16.4.

Procjena potencijalne ili stvarne izloženosti ljudi aktivnoj tvari i ostacima kroz hranu i na druge načine

ADS

 

8.16.5.

Ako ostaci aktivne tvari nastaju u ili na hrani za životinje, u značajnom vremenskom razdoblju ili su nađeni u hrani životinjskog porijekla nakon primjene na ili oko životinja od kojih se dobiva hrana (npr. izravna primjena na životinje ili neizravna primjena u nastambama za životinje ili okoline), tada je potrebno na stoci provesti studije o hrani za životinje i metabolizmu, kako bi se omogućila procjena ostataka u hrani životinjskog porijekla

ADS

 

8.16.6.

Učinci industrijske obrade i/ili domaće pripreme na vrstu i opseg ostataka aktivne tvari

ADS

 

8.16.7.

Svi ostali dostupni relevantni podaci

Možda je prikladno uključiti i podatke o migracijama u hranu, posebno u slučaju primjene na materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

ADS

 

8.16.8.

Sažetak i ocjena podataka iz 8.16.1. do 8.16.8.

Važno je utvrditi da su metaboliti koji su pronađeni u hrani (životinjskog ili biljnog podrijetla) isti kao oni testirani u studijima toksičnosti. U suprotnome, vrijednosti za procjenu rizika (npr. ADI) nisu valjane za pronađene ostatke.

ADS

 

8.17.

Ako će se aktivna tvar koristiti u proizvodima kojima se tretiraju biljke, uključujući i proizvode protiv algi, tada se trebaju provesti testovi za procjenu toksičnog učinka metabolita iz tretiranih biljaka, ako ih ima, ako se oni razlikuju od onih identificiranih kod životinja

ADS

 

8.18.

Sažetak toksikoloških studija na sisavcima

Dostaviti ukupnu ocjenu i zaključak u vezi svih toksikoloških podataka, i sve druge informacije vezane uz aktivne tvari, uključujući NOAEL

 

 

9.   

EKOTOKSIKOLOŠKE STUDIJE

9.1.   

Toksičnost za vodene organizme

9.1.1.

Testiranje kratkotrajne toksičnosti na ribama

Ako se traže podaci o kratkotrajnoj toksičnosti za ribe, potrebno je primijeniti pristup praga (postupna strategija)

 

Studija se ne mora provoditi:

ako su dostupni valjani podaci iz dugotrajne studije toksičnosti za vodene organizme na ribama

9.1.2.   

Testiranje kratkotrajne toksičnosti na vodenim kralježnjacima

9.1.2.1.

Daphnia magna

 

 

9.1.2.2.

Ostale vrste

ADS

 

9.1.3.   

Studija inhibicije rasta na algama

9.1.3.1.

Učinci na stupanj rasta zelenih algi

 

 

9.1.3.2.

Učinci na stupanj rasta cijanobakterija ili diatoma

 

 

9.1.4.

Biokoncentracija

 

Eksperimentalno određivanje ne mora se provoditi:

ako je moguće dokazati, na temelju fizikalno-kemijskih svojstava (npr. log Kow < 3) ili drugih dokaza, da tvar ima nizak potencijal za biokoncentraciju

9.1.4.1.

Metode procjene

9.1.4.2.

Eksperimentalno određivanje

9.1.5.

Inhibicija mikrobiološke aktivnosti

Studiju može zamijeniti test inhibicije nitrifikacije, ako dostupni podaci pokažu da je tvar vjerojatno inhibitor rasta ili mikrobiološke funkcije, posebno nitrifikacijskih bakterija

 

 

9.1.6.

Daljnje studije toksičnosti na vodenim organizmima

Ako rezultati ekotoksikoloških studija, studija o budućnosti i ponašanju i/ili namjeni korištenja aktivne tvari, upućuju na rizik za vodeni okoliš, ili se očekuje dugotrajna izloženost, tada se provodi jedan ili više testova opisanih u ovom odjeljku

ADS

 

9.1.6.1.

Testiranje dugotrajne toksičnosti na ribama

(a)

Test na ribama u ranoj fazi života (FELS)

(b)

Test kratkotrajne toksičnosti na ribljim zamecima i ribljoj mlađi

(c)

Testiranje rasta mladih riba

(d)

Test na čitavom životnom ciklusu ribe

ADS

 

9.1.6.2.

Testiranje dugotrajne toksičnosti na beskralježnjacima

(a)

Studija rasta i reprodukcije vodene buhe (Daphnia)

(b)

Reprodukcija i rast drugih vrsta (npr. Mysid)

(c)

Nastajanje i razvoj drugih vrsta (npr. Chironomus)

ADS

 

9.1.7.

Bioakumulacija u odgovarajućim vodenim vrstama

ADS

 

9.1.8.

Učinci na bilo koje druge specifične, organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini (flora i fauna), za koje se vjeruje da su ugroženi

ADS

 

9.1.9.

Studije na organizmima koji žive u sedimentima

ADS

 

9.1.10.

Učinci na vodene makrofite

ADS

 

9.2.

Toksičnost za kopnene organizme, početni testovi

ADS

 

9.2.1.

Učinci na mikroorganizme u tlu

9.2.2.

Učinci na gujavice ili druge beskralježnjake koji ne pripadaju ciljnoj skupini koji borave u tlu

9.2.3.

Akutna toksičnost za biljke

9.3.

Dugotrajni testovi na kopnenim organizmima

ADS

 

9.3.1.

Reprodukcijska studija s gujavicama ili drugim beskralježnjacima koji ne pripadaju ciljnoj skupini koji borave u tlu

9.4.

Učinci na ptice

ADS

Za krajnju točku 9.4.3., studiju ne treba provoditi:

ako studija toksičnosti hrane pokaže da je LC50 iznad 2 000 mg/kg

9.4.1.

Akutna oralna toksičnost

9.4.2.

Kratkotrajna toksičnost – osmodnevna studija hrane na barem jednoj vrsti (osim pilića, pataka i gusaka)

9.4.3.

Učinci na reprodukciju

9.5.

Učinci na člankonošce

ADS

 

9.5.1.

Učinci na pčele

9.5.2.

Ostali kopneni člankonošci koji ne pripadaju ciljnoj skupini, npr. predatori

9.6.

Biokoncentracija, kopnena

ADS

 

9.7.

Bioakumulacija, kopnena

ADS

 

9.8.

Učinci na druge ne-vodene organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini

ADS

 

9.9.

Učinci na sisavce

ADS

Podaci su izvedeni iz toksikološke ocjene sisavaca. Izvještava se o najosjetljivijoj relevantnoj dugotrajnoj toksikološkoj krajnjoj točki (NOAEL) za sisavce, izraženoj kao mg ispitna smjesa/kg bw/dnevno

9.9.1.

Akutna oralna toksičnost

9.9.2.

Kratkotrajna toksičnost

9.9.3.

Dugotrajna toksičnost

9.9.4.

Učinci na reprodukciju

9.10.

Identifikacija endokrine aktivnosti

DSP

 

10.   

SUDBINA I PONAŠANJE U OKOLIŠU

10.1.   

Sudbina i ponašanje u vodi i sedimentu

10.1.1.   

Razgradnja, početne studije

Ako procjena upućuje na potrebu za daljnjim istraživanjem razgradnje tvari i njezinih produkata razgradnje, ili ako aktivna tvar ima nisku ili nikakvu abiotičnu razgradnju, potrebni su testovi opisani u 10.1.3. i 10.3.2. i, gdje je prikladno, u 10.4. Izbor odgovarajućeg testa ovisi o rezultatima početne procjene

 

 

10.1.1.1.

Abiotička

 

 

(a)

Hidroliza kao funkcija pH i identifikacija produkata razgradnje

Identifikacija produkata razgradnje potrebna je kada su produkti razgradnje u bilo kojem uzorkovanju prisutni ≥ 10 %

 

 

(b)

Fototransformacija u vodi, uključujući identifikaciju produkata transformacije

 

 

10.1.1.2.

Biotička

 

 

(a)

Brza biorazgradivost

 

 

(b)

Inherentna biorazgradivost (gdje je prikladno)

 

 

10.1.2.

Adsorpcija/desorpcija

 

 

10.1.3.   

Brzina i put razgradnje, uključujući identifikaciju metabolita i produkata razgradnje

10.1.3.1.

Biološko pročišćavanje otpadnih voda

 

 

(a)

Aerobna biorazgradnja

ADS

 

(b)

Anaerobna biorazgradnja

ADS

 

(c)

STP simulacijski test

ADS

 

10.1.3.2.

Biorazgradnja u slatkoj vodi

 

 

(a)

Studija aerobne razgradnje u vodi

ADS

 

(b)

Test razgradnje u vodi/sedimentu

ADS

 

10.1.3.3.

Biorazgradnja u morskoj vodi

ADS

 

10.1.3.4.

Biorazgradnja tijekom skladištenja gnojiva

ADS

 

10.1.4.

Adsorpcija i desorpcija u vodi/sustavima vodnih sedimenata i, gdje je relevantno, adsorpcija i desorpcija metabolita i produkata razgradnje

ADS

 

10.1.5.

Terenska studija o akumulaciji u sedimentu

ADS

 

10.1.6.

Anorganske tvari: podaci o sudbini i ponašanju u vodi

ADS

 

10.2.

Sudbina i ponašanje u tlu

ADS

 

10.2.1.

Laboratorijska studija o brzini i putu razgradnje, uključujući identifikaciju procesa i svih metabolita i produkata razgradnje u jednoj vrsti tla (osim ako se radi o putu koji ovisi o pH) pod odgovarajućim uvjetima

Laboratorijske studije o brzini razgradnje u tri dodatne vrste tla

ADS

 

10.2.2.

Terenske studije, dvije vrste tla

ADS

 

10.2.3.

Studije akumulacije u tlu

ADS

 

10.2.4.

Adsorpcija i desorpcija u najmanje tri vrste tla i, gdje je relevantno, adsorpcija i desorpcija metabolita i produkata razgradnje

ADS

 

10.2.5.

Daljnje studije o sorpciji

 

 

10.2.6.

Mobilnost u najmanje tri vrste tla i, gdje je relevantno, mobilnost metabolita i produkata razgradnje

ADS

 

10.2.6.1.

Studije ispiranja u koloni

 

 

10.2.6.2.

Lizimetrijske studije

 

 

10.2.6.3.

Terenske studije ispiranja

 

 

10.2.7.

Opseg i svojstva vezanih ostataka

Preporučuje se da se utvrđivanje i svojstva vezanih ostataka kombiniraju sa studijom simulacije tla

ADS

 

10.2.8.

Ostale studije razgradnje u tlu

ADS

 

10.2.9.

Anorganske tvari: podaci o sudbini i ponašanju u tlu

 

 

10.3.   

Sudbina i ponašanje u zraku

10.3.1.

Fototransformacija u zraku (metoda procjene)

Identifikacija produkata transformacije

 

 

10.3.2.

Sudbina i ponašanje u zraku, daljnje studije

ADS

 

10.4.

Dodatne studije o sudbini i ponašanju u okolišu

ADS

 

10.5.

Definicija ostataka

ADS

 

10.5.1.

Definicija ostataka za procjenu rizika

10.5.2.

Definicija ostataka za potrebe praćenja

 

 

10.6.

Podaci o praćenju

ADS

 

10.6.1.

Identifikacija svih produkata razgradnje (> 10 %) mora se nalaziti u studijama o razgradnji u tlu, vodi i sedimentima

 

 

11.   

MJERE POTREBNE ZA ZAŠTITU LJUDI, ŽIVOTINJA I OKOLIŠA

11.1.

Preporučene metode i mjere opreza vezane uz rukovanje, korištenje, skladištenje, prijevoz ili požar

 

 

11.2.

U slučaju požara, vrsta reakcijskih produkata, plinova koji nastaju sagorijevanjem itd.

 

 

11.3.

Hitne mjere u slučaju nesreće

 

 

11.4.

Mogućnost uništenja ili dekontaminacije nakon ispuštanja u ili na:

(a)

zrak

(b)

vodu, uključujući pitku vodu

(c)

tlo

 

 

11.5.

Postupci za zbrinjavanje otpada s aktivnom tvari, za industrijske ili profesionalne korisnike

 

 

11.6.

Mogućnost ponovnog korištenja ili recikliranja

 

 

11.7.

Mogućnost neutralizacije učinaka

 

 

11.8.

Uvjeti za kontrolirano ispuštanje, uključujući kvalitetu procjedne vode na ispustu

 

 

11.9.

Uvjeti za kontrolirano spaljivanje

 

 

11.10.

Identifikacija svih tvari koje su obuhvaćene popisom I. ili popisom II. Priloga Direktivi Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (6), priloga I. i II. Direktivi 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (7), Priloga I. Direktivi 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike (8), dijela B. Priloga I. Direktivi 98/83/EZ ili Priloga od VIII. do X. Direktivi 2000/60/EZ

 

 

12.   

RAZVRSTAVANJE, OZNAČIVANJE I PAKIRANJE

12.1.

Navesti razvrstavanje i označivanje koje već postoji

 

 

12.2.   

Razvrstavanje s obzirom na opasnost tvari, koje proizlazi iz primjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Dodatno, za svaki unos, navesti razloge zbog kojih nije navedeno razvrstavanje za krajnju točku

 

 

12.2.1.

Razvrstavanje s obzirom na opasnost

 

 

12.2.2.

Piktogram opasnosti

 

 

12.2.3.

Oznaka opasnosti

 

 

12.2.4.

Oznaka upozorenja

 

 

12.2.5.

Oznake obavijesti, uključujući sprečavanje, postupanje, skladištenje i odlaganje

 

 

12.3.

Specifične granične koncentracije, gdje je primjenjivo, koje proizlaze iz primjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008

 

 

13.

SAŽETAK I PROCJENA

Ključne podatke dobivene na temelju krajnjih točaka u svakom pododjeljku (2-12) treba sažeti, ocijeniti te izraditi nacrt procjene rizika

 

 

GLAVA 2.

MIKROORGANIZMI

Osnovna skupina podataka i dodatna skupina podataka za aktivne tvari

Podaci koji se traže kao podloga za odobrenje aktivne tvari, navedeni su u donjoj tablici.

Također se primjenjuju uvjeti u kojima nije potreban poseban test, koji su utvrđeni u odgovarajućim ispitnim metodama u Uredbi (EZ) br. 440/2008 i koji se ne ponavljaju u stupcu 3.

Stupac 1

Podaci koji se traže

Stupac 2

Svi podaci su osnovna skupina podataka (CDS) osim ako su označeni kao dodatna skupina podataka (ADS)

Stupac 3

Posebna pravila za prilagodbu iz standardnih podataka vodeći računa o pojedinim zahtjevima za podacima koji mogu zahtijevati testiranje na kralježnjacima

1.   

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.1.

Naziv i adresa

 

 

1.2.

Kontakt osoba

 

 

1.3.

Proizvođač (naziv, adresa i lokacija proizvodnog pogona)

 

 

2.   

IDENTITET MIKROORGANIZMA

2.1.

Zajednički naziv mikroorganizma (uključujući i alternativne i ranije važeće nazive)

 

 

2.2.

Taksonomski naziv i soj

 

 

2.3.

Referentni broj zbirke i kulture na mjestu pohrane kulture

 

 

2.4.

Metode, postupci i mjerila koji se koriste za utvrđivanje prisutnosti i identiteta mikroorganizma

 

 

2.5.

Specifikacija aktivnog sastojka na tehničkoj razini

 

 

2.6.

Metoda proizvodnje i kontrole kvalitete

 

 

2.7.

Sadržaj mikroorganizma

 

 

2.8.

Identitet i sadržaj nečistoća, aditiva, kontaminacije drugim mikroorganizmima

 

 

2.9.

Analitički profil serija

 

 

3.   

BIOLOŠKA SVOJSTVA MIKROORGANIZAMA

3.1.   

Opći podaci o mikroorganizmima

3.1.1.

Povijesna pozadina

 

 

3.1.2.

Povijesna upotreba

 

 

3.1.3.

Podrijetlo, pojavnost u prirodi i geografska raširenost

 

 

3.2.

Razvojne faze/životni ciklus mikroorganizma

 

 

3.3.

Povezanost s poznatim biljnim ili životinjskim ili ljudskim patogenima

 

 

3.4.

Genetska stabilnost i čimbenici koji na nju utječu

 

 

3.5.

Podaci o proizvodnji metabolita (posebno toksina)

 

 

3.6.

Proizvodnja i otpornost na antibiotike ili druge antimikrobne agente

 

 

3.7.

Otpornost na okoliš

 

 

3.8.

Dodatni podaci o mikroorganizmu

 

 

4.   

METODE OTKRIVANJA I IDENTIFIKACIJE

4.1.

Analitičke metode za analize mikroorganizama kako su proizvedeni

 

 

4.2.

Metode za utvrđivanje i određivanje količine ostataka (aktivnih ili inaktiviranih), za potrebe praćenja

 

 

5.   

UČINKOVITOST PROTIV CILJNOG ORGANIZMA

5.1.

Funkcija i način kontrole, npr. privlačenje, ubijanje, inhibicija

 

 

5.2.

Zaraznost, širenje i sposobnost kolonizacije

 

 

5.3.

Kontrolirani reprezentativni organizam/organizmi i produkti, organizmi ili predmeti koje treba zaštititi

 

 

5.4.

Učinci na reprezentativni ciljni organizam/organizme

Učinci na materijale, tvari i produkte

 

 

5.5.

Koncentracija pri kojoj će vjerojatno biti upotrijebljeni mikroorganizmi

 

 

5.6.

Način djelovanja (uključujući i vremenski odmak)

 

 

5.7.

Podaci o učinkovitosti

 

 

5.8.   

Sva poznata ograničenja učinkovitosti

5.8.1.

Podaci o nastanku ili mogućnosti nastanka otpornosti ciljnih organizama i odgovarajuće protumjere

 

 

5.8.2.

Opažanja o neželjenim ili nenamjernim nuspojavama

 

 

5.8.3.

Raspon specifičnosti za domaćina i učinak na druge vrste osim ciljnih organizama

 

 

5.9.

Metode sprječavanja gubitka virulencije početnog izvora mikroorganizma

 

 

6.   

PREDVIĐENA PRIMJENA I IZLOŽENOST

6.1.

Predviđeno područje/područja primjene

 

 

6.2.

Vrsta/vrste proizvoda

 

 

6.3.

Detaljan opis načina primjene

 

 

6.4.

Kategorije korisnika za koje je potrebno odobriti mikroorganizme

 

 

6.5.   

Podaci o izloženosti, gdje je primjereno, koji primjenjuju metodologije iz odjeljka 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1907/2006

6.5.1.

Podaci o izloženosti ljudi, povezani s predviđenim primjenama i odlaganjem aktivne tvari

 

 

6.5.2.

Podaci o izloženosti okoliša, povezani s predviđenim primjenama i odlaganjem aktivne tvari

 

 

6.5.3.

Podaci o izloženosti životinja od kojih se dobiva hrana i hrane i hrane za životinje, povezani s predviđenim primjenama i odlaganjem aktivne tvari

 

 

7.

UČINAK NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA

 

Traženi podaci iz ovog odjeljka mogu se prilagoditi prema potrebi, u skladu sa specifikacijama iz glave 1. ovog Priloga

7.1.   

Osnovni podaci

7.1.1.

Medicinski podaci

 

 

7.1.2.

Zdravstveni nadzor radnika u proizvodnom pogonu

 

 

7.1.3.

Opažanja nastanka preosjetljivosti/alergijske reakcije

 

 

7.1.4.

Izravna opažanja, npr. klinički slučajevi

Patogenost i zaraznost za ljude i ostale sisavce u uvjetima imunosupresije

 

 

7.2.   

Osnovne studije

7.2.1.

Preosjetljivost

 

 

7.2.2.   

Akutna toksičnost, patogenost i zaraznost

7.2.2.1.

Akutna oralna toksičnost, patogenost i zaraznost

 

 

7.2.2.2.

Akutna inhalacijska toksičnost, patogenost i zaraznost

ADS

 

7.2.2.3.

Intraperitonealna/subkutana pojedinačna doza

ADS

 

7.2.3.

In vitro testiranje genotoksičnosti

 

 

7.2.4.

Istraživanje na kulturi stanica

 

 

7.2.5.

Podaci o kratkotrajnoj toksičnosti i patogenosti

ADS

 

7.2.5.1.

Učinak na zdravlje nakon ponavljane inhalacijske izloženosti

ADS

 

7.2.6.

Predloženo liječenje: mjere prve pomoći, liječenje

 

 

7.3.

Posebne studije toksičnosti, patogenosti i zaraznosti

ADS

 

7.4.

Genotoksičnost – in vivo studije na somatskim stanicama

ADS

 

7.5.

Genotoksičnost – in vivo studije na zametnim stanicama

ADS

 

7.6.

Sažetak istraživanja toksičnosti na sisavcima, patogenosti i zaraznosti te opća ocjena

 

 

7.7.

Ostaci u ili na tretiranim proizvodima, hrani i hrani za životinje

ADS

 

7.7.1.

Perzistencija i vjerojatnost umnažanja u ili na tretiranim materijalima, hrani ili hrani za životinje

ADS

 

7.7.2.

Potrebne daljnje informacije

ADS

 

7.7.2.1.

Inaktivni ostaci

ADS

 

7.7.2.2.

Aktivni ostaci

ADS

 

7.8.

Sažetak i ocjena ostataka u ili na tretiranim proizvodima, hrani i hrani za životinje

ADS

 

8.

UČINCI NA ORGANIZME KOJI NE PRIPADAJU CILJNOJ SKUPINI

 

Traženi podaci iz ovog odjeljka mogu se prilagoditi prema potrebi, u skladu sa specifikacijama iz glave 1. ovog Priloga

8.1.   

Učinci na vodene organizme

8.1.1.

Učinci na ribe

 

 

8.1.2.

Učinci na slatkovodne beskralježnjake

 

 

8.1.3.

Učinci na rast algi

 

 

8.1.4.

Učinci na biljke osim algi

ADS

 

8.2.

Učinci na gujavice

 

 

8.3.

Učinci na mikroorganizme u tlu

 

 

8.4.

Učinci na ptice

 

 

8.5.

Učinci na pčele

 

 

8.6.

Učinci na člankonošce osim pčela

 

 

8.7.

Daljnja istraživanja

ADS

 

8.7.1.

Kopnene biljke

ADS

 

8.7.2.

Sisavci

ADS

 

8.7.3.

Ostale relevantne vrste i procesi

ADS

 

8.8.

Sažetak i ocjena učinaka na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini

 

 

9.   

SUDBINA I PONAŠANJE U OKOLIŠU

9.1.   

Perzistencija i umnožavanje

9.1.1.

Tlo

 

 

9.1.2.

Voda

 

 

9.1.3.

Zrak

 

 

9.1.4.

Pokretljivost

 

 

9.1.5.

Sažetak i ocjena sudbine i ponašanja u okolišu

 

 

10.   

MJERE ZA ZAŠTITU LJUDI, ŽIVOTINJA I OKOLIŠA

10.1.

Preporučene metode i mjere predostrožnosti pri rukovanju, skladištenju, transportu ili požaru

 

 

10.2.

Mjere u slučaju nesreće

 

 

10.3.

Postupci za uništavanje ili dekontaminaciju

 

 

10.4.

Postupci za zbrinjavanje otpada

 

 

10.5.

Plan nadzora koji će se koristiti za aktivne mikroorganizme uključujući rukovanje, skladištenje, transport i korištenje

 

 

11.   

RAZVRSTAVANJE, OZNAČIVANJE I PAKIRANJE MIKROORGANIZAMA

11.1.

Relevantna rizična skupina navedena u članku 2. Direktive 2000/54/EZ

 

 

12.

SAŽETAK I OCJENA

Ključne podatke dobivene na temelju krajnjih točaka u svakom pododjeljku (2-12) treba sažeti i ocijeniti te izraditi nacrt procjene rizika

 

 


(1)  SL L 142, 31.5.2008., str. 1.

(2)  SL L 276, 20.10.2010., str. 33.

(3)  SL L 50, 20.2.2004., str. 44.

(4)  Dostavljaju se podaci za pročišćenu aktivnu tvar navedenih specifikacija ili za aktivnu tvar kako je proizvedena, ako se razlikuju.

(5)  Dostavljaju se podaci za pročišćenu aktivnu tvar navedenih specifikacija.

(6)  SL L 20, 26.1.1980., str. 43.

(7)  SL L 372, 27.12.2006., str. 19.

(8)  SL L 348, 24.12.2008., str. 84.


PRILOG III.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

1.

Ovaj prilog utvrđuje zahtjeve za informacijama koje su dio dokumentacije za biocidne proizvode koja se prilaže zahtjevu za odobrenje aktivne tvari u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. i dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za biocidne proizvode u skladu s točkom (a) članka 20. stavka 1.

2.

Podaci, navedeni u ovom Prilogu čine Osnovnu skupinu podataka (Core Data Set – CDS)) i Dodatnu skupinu podataka (Additional Data Set – ADS). Podaci koji spadaju u CDS smatraju se osnovnim podacima koje bi, u načelu, trebalo dostaviti za sve biocidne proizvode.

S obzirom na ADS, podaci koje treba dostaviti za specifični biocidni proizvod, određuju se vodeći računa o svakom elementu ADS koji se navodi u ovom Prilogu, vodeći računa interalia, o fizikalnim i kemijskim svojstvima proizvoda, postojećim podacima, informaciji koja je dio CDS i vrstama proizvoda i načinima izloženosti koji su povezani s tom uporabom.

Posebni pokazatelji za uključivanje pojedinih podataka navedeni su u stupcu 1. tablice Priloga III. Također se primjenjuju opća razmatranja o prilagođavanju zahtjeva za podacima, koja su navedena u Prilogu IV. ovoj Uredbi. U svjetlu važnosti smanjenja testiranja na kralježnjacima, u stupcu 3. tablice navode se posebni pokazatelji za prilagodbu nekih podataka za koje bi mogli biti potrebni takvi testovi na kralježnjacima.

Neke zahtjeve za podacima iz ovog Priloga moguće je ispuniti na temelju dostupnih podataka o svojstvima aktivne tvari/aktivnih tvari sadržanih u proizvodu, te svojstvima neaktivne/neaktivnih tvari u proizvodu. Za neaktivne tvari, podnositelji zahtjeva koriste podatke koji su im dostavljeni u kontekstu glave IV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, gdje je relevantno, i podatke koje Agencija stavlja na raspolaganje, u skladu s točkom (e) članka 77. stavka 2. te Uredbe.

Relevantne metode izračunavanja koje se koriste za razvrstavanje smjesa iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, gdje je prikladno, primjenjuju se pri ocjeni opasnosti biocidnog proizvoda. Takve metode izračunavanja ne koriste se ako su, vezano uz određenu opasnost, vjerojatni sinergijski i antagonistički učinci između različitih tvari sadržanih u proizvodu.

Detaljne tehničke smjernice o primjeni ovog Priloga i pripremi dokumentacije, dostupne su na web stranici Agencije.

Podnositelj zahtjeva se mora prije podnošenja zahtjeva savjetovati. Pored obveze iz članka 62. stavka 2., podnositelji zahtjeva se mogu savjetovati s nadležnim tijelom koje će ocijeniti dokumentaciju s obzirom na predložene zahtjeve za podacima, a posebno testiranje na kralježnjacima, za koje podnositelj zahtjeva predlaže da se provede.

Može se zatražiti dostavljanje dodatnih podataka, ako je potrebno za ocjenjivanje iz članka 29. stavka 3. ili članka 44. stavka 2.

U svakom slučaju, dostavljeni podaci trebaju biti dovoljni za izradu procjene rizika, čime se pokazuje da su zadovoljeni kriteriji iz članka 19. stavka 1. točke (b).

3.

Treba uključiti detaljan i cjelovit opis provedenih studija i korištenih metoda. Važno je osigurati da su dostupni podaci relevantni i zadovoljavajuće kvalitete za ispunjavanje zahtjeva.

4.

Dokumentacija se dostavlja u formatima koje propisuje Agencija. Pored toga se koristi IUCLID, za one dijelove dokumentacije na koju se primjenjuje IUCLID. Formati i daljnje smjernice o zahtjevima za podacima i pripremi dokumentacije, dostupni su na web stranici Agencije.

5.

Testovi koji se dostavljaju za potrebe odobrenja, provode se u skladu s metodama koje su opisane u Uredbi (EZ) br. 440/2008. Ipak, ako je metoda neprikladna ili nije opisana, koriste se druge metode, koje su znanstveno prikladne, ako je moguće međunarodno priznate, a njihova prikladnost mora biti opravdana u prijavi. Ako se ispitne metode koriste za nanomaterijale, dostavlja se objašnjenje njihove znanstvene prikladnosti za nanomaterijale, i, gdje je primjenjivo, objašnjenje tehničkih prilagodbi koje su bile potrebne radi posebnih karakteristika tih materijala.

6.

Provedeni testovi u skladu su s relevantnim zahtjevima zaštite laboratorijskih životinja, utvrđenih u Direktivi 2010/63/EZ i, u slučaju ekotoksikoloških i toksikoloških testova, s dobrom laboratorijskom praksom, utvrđenom u Direktivi 2004/10/EZ ili drugim međunarodnim normama koje Komisija ili Agencija priznaju kao jednakovrijedne. Testovi fizikalno-kemijskih svojstava i podaci o tvarima vezanim uz sigurnost, trebaju se provoditi barem u skladu s međunarodnim normama.

7.

Kada je testiranje obavljeno, potrebno je dostaviti detaljan kvantitativan i kvalitativan opis (specifikaciju) proizvoda korištenih za svaki test i nečistoće koje sadrže.

8.

Kada postoje podaci o testovima, dobiveni prije 17. srpnja 2012., pomoću metoda koje se razlikuju od onih iz Uredbe (EZ) br. 440/2008, odluku o prikladnosti takvih podataka za potrebe ove uredbe i potrebi za provođenjem novog testa u skladu s Uredbom (EZ) br. 440/2008 donosi nadležno tijelo države članice, za svaki pojedini slučaj posebno, vodeći računa, između ostalog, o potrebi za izbjegavanjem nepotrebnog testiranja.

9.

Novi testovi koji uključuju kralježnjake provode se kao posljednja raspoloživa mogućnost da se udovolji zahtjevima za podacima iz ovog Priloga, kada su iscrpljeni svi ostali izvori podataka. Također, treba izbjegavati in vivo testiranje s nagrizajućim tvarima u koncentraciji/dozi koja uzrokuje nagrizanje.

GLAVA 1.

KEMIJSKI PROIZVODI

Osnovna skupina podataka i dodatna skupina podataka za kemijske proizvode

Podaci koji se traže kao podloga za odobrenje biocidnih proizvoda, navedeni su u donjoj tablici.

Za svaki traženi podatak iz ovog Priloga, također se primjenjuju pokazatelji iz stupca 1. i stupca 3. Priloga II. za isti podatak

Stupac 1

Podaci koji se traže

Stupac 2

Svi podaci su osnovna skupina podataka (CDS) osim ako su označeni kao dodatna skupina podataka (ADS)

Stupac 3

Pos