Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

167


32011R0284


L 077/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.03.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 284/2011

od 22. ožujka 2011.

o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 48. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2002/72/EZ (2) utvrđene su posebne odredbe u vezi s plastičnim materijalima i predmetima namijenjenima dodiru s hranom, uključujući zahtjeve sastava te ograničenja i specifikacije za tvari koje se u njima smiju koristiti.

(2)

Putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje primljeno je više obavijesti i upozorenja na temelju članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) u vezi s materijalima koji dolaze u dodir s hranom uvezenima u Uniju iz Narodne Republike Kine (dalje u tekstu: „Kina”) i Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine (dalje u tekstu: „Hong Kong”) koji otpuštaju u hranu odnosno modelnu otopinu količine kemikalija koje nisu u skladu sa zakonodavstvom Unije.

(3)

Te se obavijesti i upozorenja prvenstveno odnose na plastične kuhinjske proizvode od poliamida i melamina koji ne udovoljavaju zahtjevima vezanima za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida u hranu, kako je utvrđeno u Prilogu V. dijelu A odnosno Prilogu II. odjeljku A Direktive 2002/72/EZ.

(4)

Primarni aromatski amini (dalje u tekstu: „PAA”) su skupina spojeva od kojih su neki kancerogeni, dok se za druge sumnja da su kancerogeni. PAA se mogu pojaviti u materijalima namijenjenima za dodir s hranom kao posljedica nečistoća ili proizvoda razgradnje.

(5)

Prijavljeno je da kuhinjski proizvodi od poliamida podrijetlom ili isporučeni iz Kine i Hong Konga otpuštaju visoke razine PAA u hranu.

(6)

Direktivom 2002/72/EZ odobrena je uporaba formaldehida u proizvodnji plastičnih masa, pod uvjetom da te plastične mase ne otpuštaju u hranu više od 15 mg/kg formaldehida (granica specifične migracije (SML), izraženo kao ukupni formaldehid i heksametilentetramin).

(7)

Prijavljeno je da kuhinjski proizvodi od melamina podrijetlom ili isporučeni iz Kine i Hong Konga otpuštaju u hranu formaldehid iznad odobrenih razina.

(8)

U posljednjih je nekoliko godina Komisija pokrenula više inicijativa s ciljem boljeg upoznavanja sa zahtjevima zakonodavstva Unije vezanim za materijale koji dolaze u dodir s hranom koji se uvoze u Uniju, uključujući obuke za kineska nadzorna tijela i relevantne proizvođače.

(9)

Unatoč tim inicijativama, misije Ureda za hranu i veterinarstvo u Kini i Hong Kongu su 2009. utvrdile značajne nedostatke u sustavu službenog nadzora nad plastičnim materijalima koji dolaze u kontakt s hranom namijenjenima uvozu u Uniju, a velike količine kontroliranih plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga još uvijek ne ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva Unije.

(10)

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđene su posebne odredbe koje se odnose na materijale i predmete namijenjene izravnom ili neizravnom dodiru s hranom, uključujući određene opće i posebne zahtjeve koje bi ti materijali i predmeti trebali ispuniti. Države članice na temelju njezinoga članka 24. provode službene kontrole kako bi osigurale usklađenost s tom Uredbom u skladu s relevantnim odredbama prava Unije koje se odnose na službene kontrole hrane i hrane za životinje. Te su odredbe utvrđene u Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(11)

Konkretno, u članku 48. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 predviđeno je da ako u zakonodavstvu Unije nisu utvrđeni uvjeti i detaljni postupci koji se moraju poštovati kod uvoza roba iz trećih zemalja, te uvjete i postupke može prema potrebi utvrditi Komisija.

(12)

U članku 48. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004 predviđena je mogućnost uvođenja posebnih uvjeta za uvoz pojedinih proizvoda koji dolaze iz određenih trećih zemalja, uzimajući u obzir rizike povezane s tim proizvodima.

(13)

Da bi se umanjili mogući zdravstveni rizici koji proizlaze iz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga, svaku bi pošiljku tih proizvoda trebala pratiti odgovarajuća dokumentacija, uključujući rezultate analize koji pokazuju da ona ispunjava zahtjeve vezane uz otpuštanje PAA odnosno formaldehida, kako je utvrđeno u Direktivi 2002/72/EZ.

(14)

Da bi se osigurala učinkovitija organizacija kontrola plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga, uvoznici odnosno njihovi predstavnici trebali bi prethodno najaviti prispijeće pošiljaka i njihovu vrstu. Isto tako, države članice bi trebale imati mogućnost odrediti posebna mjesta prvog unosa kroz koja pošiljke tih predmeta mogu ući u Uniju. Te bi informacije trebale biti javno dostupne.

(15)

Da bi se na razini Unije osigurao određeni stupanj ujednačenosti u pogledu kontrola plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga, u ovoj bi Uredbi trebalo definirati postupak službenih kontrola, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004. Te bi kontrole trebale obuhvaćati dokumentacijske, identifikacijske i fizičke preglede.

(16)

U slučaju da se prilikom fizičkih pregleda utvrdi nesukladnost, države članice bi trebale odmah obavijestiti Komisiju putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

(17)

Države članice bi u određenim slučajevima trebale imati mogućnost odobriti nastavak prijevoza pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga od mjesta prvog unosa, pod uvjetom da se s nadležnim tijelom u mjestu odredišta dogovore mjere za osiguravanje sljedivosti pošiljaka u očekivanju rezultata fizičkih pregleda, čime bi se nadležnom tijelu omogućilo da djelotvorno i učinkovito riješi postupak uvoza tih pošiljaka.

(18)

Plastični kuhinjski proizvodi od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučeni iz Kine i Hong Konga trebali bi biti pušteni u slobodni promet tek nakon što su dovršeni svi pregledi i poznati njihovi rezultati. U tu bi svrhu rezultate kontrola trebalo staviti na raspolaganje carinskim vlastima prije nego što se roba pusti u slobodni promet.

(19)

Trebalo bi utvrditi postupak za bilježenje informacija dobivenih tim kontrolama. Te bi se informacije trebale redovito dostavljati Komisiji.

(20)

Odredbe ove Uredbe trebalo bi periodički preispitivati, uzimajući u obzir informacije primljene od država članica.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju posebni uvjeti i detaljni postupci za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine (dalje u tekstu: „Kina”) i Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine (dalje u tekstu: „Hong Kong”).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„plastični kuhinjski proizvodi” su plastični materijali, kako je opisano u članku 1. stavcima 1. i 2. Direktive 2002/72/EZ, koji potpadaju pod tarifnu oznaku KN ex 3924 10 00;

(b)

„pošiljka” je količina plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida ili melamina obuhvaćena istim dokumentom ili dokumentima, koja se prevozi istim prijevoznim sredstvom i dolazi iz iste treće zemlje;

(c)

„nadležna tijela” su nadležna tijela država članica određena u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004;

(d)

„mjesto prvog unosa” je mjesto ulaska pošiljke u Uniju;

(e)

„dokumentacijski pregled” je provjera dokumenata iz članka 3. ove Uredbe;

(f)

„identifikacijski pregled” je vizualni pregled kod kojeg se provjerava odgovaraju li popratni dokumenti sadržaju pošiljke;

(g)

„fizički pregled” je uzorkovanje u svrhu analize i laboratorijskog ispitivanja te svi drugi pregledi koji su potrebni kako bi se provjerila sukladnost sa zahtjevima vezanim za otpuštanje PAA i formaldehida utvrđenima u Direktivi 2002/72/EZ.

Članak 3.

Uvjeti uvoza

1.   Plastični kuhinjski proizvodi od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučeni iz Kine i Hong Konga mogu se uvesti u države članice samo ako uvoznik nadležnom tijelu za svaku pošiljku dostavi propisno ispunjenu izjavu kojom potvrđuje da isporuka ispunjava zahtjeve vezane uz otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida utvrđene u Prilogu V. dijelu A odnosno Prilogu II. odjeljku A Direktive 2002/72/EZ.

2.   Predložak izjave iz stavka 1. utvrđen je u Prilogu ovoj Uredbi. Izjava se sastavlja na službenom jeziku odnosno jednom od službenih jezika države članice u koju se pošiljka uvozi.

3.   Izjavi iz stavka 1. prilaže se laboratorijsko izvješće koje sadrži:

(a)

za kuhinjske proizvode od poliamida: rezultate analize koji pokazuju da ti proizvodi ne otpuštaju zamjetne količine primarnih aromatskih amina u hranu odnosno modelnu otopinu. Granica detekcije primjenjuje se na ukupni zbroj primarnih aromatskih amina. Granica detekcije za primarne aromatske amine za potrebe ove analize iznosi 0,01 mg/kg hrane odnosno modelne otopine;

(b)

za kuhinjske proizvode od melamina: rezultate analize koji pokazuju da ti proizvodi ne otpuštaju u hranu odnosno modelnu otopinu formaldehid u količini iznad 15 mg/kg hrane.

4.   Nadležno tijelo u izjavi utvrđenoj u Prilogu ovoj Uredbi navodi je li roba prihvatljiva za puštanje u slobodni promet, ovisno o tome ispunjava li uvjete predviđene u Direktivi 2002/72/EZ, kako je navedeno u stavku 1.

Članak 4.

Prethodna najava pošiljaka

Uvoznici odnosno njihovi predstavnici prijavljuju nadležnom tijelu na mjestu prvog unosa predviđeni datum i vrijeme fizičkog prispijeća pošiljaka podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga najmanje dva radna dana unaprijed.

Članak 5.

Prijava mjesta prvog unosa

Ako države članice odluče odrediti posebna mjesta prvog unosa za pošiljke podrijetlom ili isporučene iz Kine i Hong Konga, one na internetu objavljuju ažuran popis tih mjesta i Komisiji priopćuju internetsku adresu.

Komisija u svrhu informiranja na svojoj web stranici prikazuje poveznice na nacionalne popise posebnih mjesta prvog unosa.

Članak 6.

Kontrole na mjestu prvog unosa

1.   Nadležno tijelo obavlja na mjestu prvog unosa:

(a)

dokumentacijske preglede za sve pošiljke u roku od dva radna dana od vremena njihova prispijeća;

(b)

identifikacijske i fizičke preglede, uključujući laboratorijsku analizu 10 % pošiljaka tako da uvoznici odnosno njihovi predstavnici ne mogu predvidjeti hoće li pojedina pošiljka biti podvrgnuta tim pregledima; rezultati fizičkih pregleda moraju biti raspoloživi čim to bude tehnički moguće.

2.   Ako se kod laboratorijske analize iz stavka 1. točke (b) utvrdi nesukladnost, nadležno tijelo odmah obavješćuje Komisiju o rezultatima putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje uspostavljenog člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Članak 7.

Nastavak prijevoza

Nadležno tijelo na mjestu prvog unosa može odobriti nastavak prijevoza pošiljaka podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga u očekivanju rezultata pregleda iz članka 6. stavka 1. točke (b).

Ako nadležno tijelo da odobrenje iz stavka 1., ono obavješćuje nadležno tijelu u mjestu odredišta i dostavlja presliku izjave utvrđene u Prilogu, propisno ispunjene kako je predviđeno u članku 3., te rezultate pregleda iz članka 6. stavka 1. točke (b) čim oni budu raspoloživi.

Države članice osiguravaju da se provedu odgovarajuće mjere kako bi pošiljke ostale pod stalnim nadzorom nadležnih tijela i da se njima ne može na bilo koji način manipulirati dok ne budu raspoloživi rezultati pregleda iz članka 6. stavka 1. točke (b).

Članak 8.

Puštanje u slobodni promet

Puštanje u slobodni promet plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine ili Hong Konga podložno je uvjetu da se carinskim vlastima dostavi izjava utvrđena u Prilogu, propisno ispunjena kako je predviđeno u članku 3.

Članak 9.

Podnošenje izvješća Komisiji

1.   Nadležna tijela kod provedbe pregleda iz članka 6. stavka 1. vode evidenciju sa sljedećim informacijama:

(a)

podaci o svakoj pregledanoj pošiljci, uključujući:

i.

veličinu, izraženo kao broj predmeta;

ii.

zemlju podrijetla;

(b)

broj pošiljaka podvrgnutih uzorkovanju i analizi;

(c)

rezultati kontrola iz članka 6.

2.   Države članice Komisiji podnose izvješće s informacijama iz stavka 1. tromjesečno, i to do kraja mjeseca nakon svakog tromjesečja.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. srpnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL 220, 15.8.2002., str. 18.

(3)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(4)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.


PRILOG

Izjava koja se dostavlja za svaku pošiljku plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina

Image


Top