EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0944

Unutarnje tržište električne energije (od 2021.)

Unutarnje tržište električne energije (od 2021.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se navode pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju, opskrbu i skladištenje električne energije, zajedno s aspektima zaštite potrošača, u cilju stvaranja integriranih, konkurentnih, fleksibilnih, poštenih i transparentnih tržišta električne energije u EU-u orijentiranih na potrošače.
 • Između ostalog, sadržava pravila o maloprodajnim tržištima električne energije, dok Uredba (EU) 2019/943, donesena u isto vrijeme, uglavnom sadržava pravila o veleprodajnom tržištu i djelovanju mreže.
 • Stavlja izvan snage Direktivu 2009/72/EZ (vidjeti sažetak Unutarnje tržište električne energije) od 1. siječnja 2021.

KLJUČNE TOČKE

Prava potrošača

Direktivom se pojašnjavaju i pojačavaju postojeća prava potrošača i uvode nova:

 • pravo na slobodan izbor opskrbljivača i ograničenje naknada za promjenu i prekid, osim ako su ugovori s obveznim trajanjem i fiksnim cijenama raskinuti prije njihova isteka;
 • pravo na pristup barem jednom od alata za usporedbu koji ispunjava određene zahtjeve pouzdanosti; propisni privatni alati mogu dobiti znak pouzdanosti;
 • pravo na pridruživanje energetskoj zajednici građana uz potpuno zadržavanje prava potrošača, uključujući pravo na napuštanje zajednice bez kazni;
 • pravo na ugovor s dinamičnim određivanjem cijene (na temelju cijena na promptnim tržištima ili tržištima za dan unaprijed) od najmanje jednog opskrbljivača i od svakog opskrbljivača koji ima više od 200 000 kupaca te pravo na pružanje svih informacija o pogodnostima i uključenim rizicima;
 • pravo na ugovor o agregiranju neovisan o opskrbi električnom energijom;
 • pravo na proizvodnju, potrošnju, pohranu i prodaju električne energije, pojedinačno ili putem agregatora*;
 • pravo na ugradnju pametnog brojila u roku od četiri mjeseca, dok zemlje EU-a moraju osigurati uvođenje pametnih mjernih sustava, osim ako se to još ne smatra troškovno učinkovitim;
 • pravo energetski siromašnih ili ugroženih kupaca na ciljanu zaštitu, ali uz regulirano određivanje cijena dopušteno samo uz određene uvjete;
 • pravo kupaca koji su suočeni s isključivanjem da im se dovoljno unaprijed pruže informacije o alternativama, kao što su platni planovi ili moratorij.

Obračun

 • Obračun bi trebao biti jasan, točan, sažet i predočen na takav način da omogućuje laku usporedbu.
 • Informacije o obračunu trebale bi se davati najmanje svakih šest mjeseci ili jednom svaka tri mjeseca, ako se to traži, ili ako se krajnji kupac odluči za elektroničko izdavanje obračuna te najmanje jednom mjesečno ako se brojila mogu očitavati na daljinu.

Agregatori

Zemlje EU-a moraju:

 • osigurati da agregatori mogu ponuditi ugovore o agregiranju kupcima bez pristanka njihova opskrbljivača;
 • osiguravaju pošteno sudjelovanje agregatora na svim tržištima električne energije i da operatori prijenosnih i distribucijskih sustava postupaju agregatorima jednako kao s ostalim sudionicima na tržištu, uključujući i kada nabavljaju usluge;
 • uspostaviti transparentna pravila kojima se dodjeljuju uloge i odgovornosti svim sudionicima na tržištu i utvrditi pravila za razmjenu podataka između sudionika na tržištu;
 • uspostaviti pravila za naknadu između agregatora i opskrbljivača kod kojih aktivacija upravljanja potrošnjom uzrokuje neravnotežu; takva će naknada strogo pokrivati nastale troškove, a izračunavanje takve naknade može uzeti u obzir sustavne koristi od upravljanja potrošnjom.

Energetske zajednice građana

 • jesu subjekti pod kontrolom vlasnika udjela ili članova zasnovani na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju, koji imaju pravo sudjelovati u proizvodnji, distribuciji, opskrbi, potrošnji, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružaju druge energetske usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela;
 • imaju pravo biti priključene na distribucijske mreže i tretirane na nediskriminirajući način u smislu regulacije ili pristupa svim tržištima električne energije;
 • imaju pravo dijeliti vlastitu proizvodnju električne energije sa svojim članovima u skladu analizom troškova i koristi distribuiranih energetskih izvora;
 • imaju pravo, ako to dotična zemlja EU-a dopušta, posjedovati, uspostavljati, kupovati ili iznajmljivati distribucijske mreže u skladu s primjenjivim propisima.

Pristup podacima i interoperabilnost

 • Direktivom se ažuriraju pravila o pristupu mjernim podacima i podacima o potrošnji/proizvodnji mrežnih operatora, potrošača, opskrbljivača i pružatelja usluga. Nadalje, predviđa da će Europska komisija uspostaviti pravila o interoperabilnosti sekundarnog prava da bi olakšala razmjenu podataka.
 • Upravitelji podataka moraju osigurati nediskriminirajući pristup podacima iz pametnih sustava mjerenja, poštujući pravila o zaštiti podataka.

Elektromobilnost

 • Zemlje EU-a moraju uspostaviti regulatorni okvir da bi se olakšalo povezivanje mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu.
 • OPS-ovima bi bilo dopušteno posjedovati, razvijati, voditi mjesta za punjenje ili upravljati njima samo ako ni jedno drugo tijelo nije iskazalo zanimanje za otvoreni javni natječaj, podložno regulatornom odobrenju i u skladu s pravilima pristupa trećih strana.

Operatori distribucijskih sustava (ODS-ovi)*:

 • odgovorni su za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji zahtjevima za distribuciju električne energije, uključujući troškovno učinkovitu integraciju novih postrojenja za proizvodnju električne energije, posebno onih koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, kao i za pružanje korisnicima sustava informacija potrebnih za učinkovit pristup i upotrebu sustava;
 • moraju objaviti planove za razvoj mreže u kojima se utvrđuju planirana ulaganja za sljedećih 5 do 10 godina;
 • kada su dio vertikalno integriranog poduzeća, moraju biti neovisni, barem u smislu svojeg pravnog oblika, organizacije i donošenja odluka, o drugim djelatnostima koje nisu povezane s distribucijom;
 • ne smiju posjedovati, razvijati, voditi postrojenja za skladištenje ili upravljati njima, osim ako su ispunjeni određeni posebni uvjeti.

Operatori prijenosnog sustava (OPS-ovi)*:

 • moraju osigurati dugoročnu sposobnost sustava da ispuni zahtjeve za prijenos električne energije, u bliskoj suradnji sa susjednim OPS-ovima i ODS-ovima.
 • upravljat će sigurnim radom sustava uključujući održavanje ravnoteže između ponude i potražnje električne energije.
 • ne smiju posjedovati, razvijati, voditi postrojenja za skladištenje energije ili upravljati njima, pod sličnim uvjetima koji se primjenjuju na ODS-ove.

Nacionalni energetski regulatori:

Čista energija

Ova direktiva dio je paketa Čista energija za sve Europljane.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Direktivom (EU) 2019/944 revidira se i zamjenjuje Direktiva 2009/72/EZ koja je u zemljama EU-a trebala stupiti na snagu do 31. prosinca 2020.

Originalna Direktiva 2009/72/EU morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Agregator: pravna ili fizička osoba koja kombinira opterećenja većeg broja kupaca ili proizvedenu električnu energiju radi prodaje, kupnje ili dražbe na bilo kojem tržištu električne energije.
Operator distribucijskih sustava: pravna ili fizička osoba odgovorna za rad i razvoj distribucijskog sustava na danom području i njegovo međusobno povezivanje s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za distribucijom električne energije.
Operator prijenosnog sustava: pravna ili fizička osoba odgovorna za rad i razvoj prijenosnog sustava za električnu energiju na danom području i njegovo međusobno povezivanje s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za prijenosom električne energije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (preinaka) (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.–199.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (SL L 158, 14.6.2019., str. 1.–21.)

Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (SL L 158, 14.6.2019., str. 22–53.)

Uredba (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (SL L 158, 14.6.2019., str. 54.–124.)

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.–77.)

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.–93.)

Posljednje ažuriranje 01.10.2019

Vrh