Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0004

Obveze uzdržavanja

Obveze uzdržavanja

Uredba obuhvaća zahtjeve za prekograničnim uzdržavanjem koje proizlazi iz obiteljskih odnosa. Utvrđuje zajednička pravila za cijelu Europsku uniju (EU) s ciljem osiguravanja naplate tražbina obveze uzdržavanja, čak i kada su obveznik uzdržavanja i uzdržavana osoba u drugoj državi EU-a.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

SAŽETAK

Ova Uredba omogućava niz mjera s ciljem olakšavanja plaćanja obveza uzdržavanja u prekograničnim slučajevima. Te obveze nastaju iz obveze pomaganja članovima obitelji. Mogu biti, primjerice, u obliku isplate uzdržavanja djetetu ili bivšem bračnom partneru nakon razvoda.

Uredba se primjenjuje na obveze uzdržavanja koje nastaju iz:

  • obiteljskog odnosa;
  • roditeljstva;
  • braka ili tazbine.

Nadležnost

U pitanjima koje se odnose na obveze uzdržavanja, nadležnost ima:

  • sud mjesta u kojem jedna od strana ili uzdržavana osoba uobičajeno boravi; ili
  • sud koji je nadležan za postupke koji se odnose na status osobe (primjerice, razvod) ili koji se odnose na roditeljsku odgovornost, ako se pitanje vezano uz uzdržavanje na to odnosi (pod uvjetom da nadležnost nije temeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana).

Ako se spor ne odnosi na obvezu uzdržavanja djeteta mlađeg od 18 godina, uz određene uvjete strane se mogu usuglasiti po pitanju suda ili sudova one države članice EU-a koja ima nadležnost riješiti spor.

Kada se jedna od strana pojavi pred sudom neke od država EU-a, taj će sud biti nadležan, osim ako druga strana ne ospori nadležnost tog suda.

U slučaju neispunjavanja gore navedenih uvjeta, uz određene uvjete spor se može pokrenuti na sudovima države EU-a čije su obje strane državljani.

Kada nisu ispunjeni gore navedeni uvjeti, ako se sudski postupci ne mogu razumno pokrenuti u državi s kojoj je spor usko povezan tada se spor može pokrenuti na sudu u državi EU-a s kojom je slučaj dovoljno povezan.

Dok god uzdržavana osoba boravi u državi EU-a gdje je donesena odluka o obvezama uzdržavanja, obveznik uzdržavanja može, uz određene iznimke, sudski postupak pokrenuti u drugoj državi EU-a za promjenu odluke. Obveznik uzdržavanja se, pak, može usuglasiti da o sporu odlučuje drugi sud.

Ako se pokreće sudski postupak vezan uz iste strane i isti postupak na sudovima različitih država EU-a nadležnost ima sud pred kojim je prvo pokrenut postupak.

Bez obzira na nadležnost suda po pitanju merituma stvari, zahtjevi za provizornim i zaštitnim mjerama mogu se uložiti pred svakim sudom svake države EU-a.

Priznavanje i provedba odluka

Druga država EU-a mora priznati odluku o obvezama uzdržavanja iz druge države EU-a bez određenih posebnih postupaka.

Većinu država EU-a obvezuje Haaški protokol od 23. studenoga 2007. o Pravu primjenjivom na obveze uzdržavanja.

U slučaju odluke koju donosi država koju obvezuje Haaški protokol iz 2007. godine, njeno priznavanje ne smije se osporiti.

U slučaju odluke koju donosi država koju ne obvezuje Haaški protokol iz 2007. godine, njeno se priznavanje može odbiti u određenim slučajevima i može ga provesti druga država ako je ta država dobila izjavu o njenom izvršenju.

U svim slučajevima izvorni sud može donijeti izjavu da je odluka provizorno izvršiva. Kada odluku treba provesti država EU-a koja nije država koja je donijela odluku izvršenje se provodi na temelju prava te države EU-a.

Odluka koja se donosi u nekoj državi EU-a ne može se pregledati po pitanju merituma stvari u državi EU-a u kojoj se traži njezino priznavanje, izvršivost ili izvršenje.

Besplatnu pravnu pomoć moguće je dobiti po pitanju zahtjeva za obveze uzdržavanja, a koji proizlaze iz odnosa roditelj-dijete prema osobi mlađoj od 21 godine, pod uvjetom da se te primjene vrše putem središnjih tijela.

Središnja tijela

Svaka država EU-a mora imenovati središnje tijelo odgovorno za pomoć stranama u utvrđivanju i naplati tražbina. Konkretno, ova će tijela slati i primati zahtjeve temeljem ove Uredbe te poduzeti sve potrebne mjere za uvođenje ili olakšavanje uvođenja potrebnih postupaka.

Središnja tijela će međusobno surađivati, promicati suradnju među nadležnim tijelima u svojoj državi i tražiti rješenja u slučaju poteškoća koje mogu nastati u primjeni ove Uredbe. U ovu će svrhu koristiti Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima.

Završne odredbe

Ova uredba zamjenjuje odredbe vezane uz obveze uzdržavanja u Uredbu (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima. . Također zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 805/2001 kojom se stvaraeuropsko rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave, osim za europska rješenja o ovrsi po pitanju obveza uzdržavanja koje izdaju države EU-a koje ne veže Haaški protokol iz 2007. godine.

Ova se Uredba primjenjuje od 18. lipnja 2011. godine.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 4/2009

30.1.2009.

-

SL L 7 od 10.1.2009.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2006/325/EZ od 27. travnja 2006. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima [Službeni list L 120 od 5.5.2006.].

Odluka Komisije 2009/451/EZ od 8. lipnja 2009. o namjeri Ujedinjene Kraljevine da prihvati Uredbu Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja [Službeni list L 149 od 12.6.2009.].

Odluka Vijeća 2011/220/EU od 31. ožujka 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja [Službeni list L 93 od 7.4.2011.].

Temeljem ove odluke, EU je 6. travnja 2011. godine potpisao Hašku konvenciju od 23. studenoga 2007. godine kojom se, između ugovornih strana, uspostavlja globalni sustav za naplatu tražbina za uzdržavanje.

Odluka Vijeća 2011/432/EU od 9. lipnja 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja [Službeni list L 192 od 22.7.2011.].

Odluka Vijeća 2014/218/EU od 9. travnja 2014. o izmjeni priloga I, II i III Odluci 2011/432/EU o odobrenju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja [Službeni list L 113 od 16.4.2014.].

Temeljem ovih odluka, Unija je uložila instrument odobrenja Konvencije 9. travnja 2014. godine. Konvencija stupa na snagu u svim državama EU-a osim Danske 1. kolovoza 2014. Konvencija pruža opsežan okvir za rješavanje pitanja o obvezama uzdržavanja s drugim državama nečlanicama EU-a, a koje su strane Konvencije.

25.09.2014

Vrh