Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0048R(01)

Provedba prava intelektualnog vlasništva

Sažetci po temi

Provedba prava intelektualnog vlasništva

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2004/48/EZ – provedba prava intelektualnog vlasništva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

U njoj se utvrđuje minimalan niz mjera, postupaka i pravnih sredstava kojima se omogućuju učinkoviti postupci građanskopravne provedbe prava intelektualnog vlasništva u cijelom EU-u te osigurava standardizirana razina zaštite na cijelom unutarnjem tržištu.

U 2017. Europska komisija donijela je paket mjera kako bi se dodatno poboljšala primjena i provedba prava intelektualnog vlasništva i suzbijanje krivotvorenja i piratstva. Konkretno, objavila je Komunikaciju o smjernicama te objasnila pravila utvrđena predmetnom direktivom u slučajevima u kojima su postojala nedosljedna tumačenja u državama članicama. Mjere prate akcijski plan od deset točaka za provedbu prava intelektualnog vlasništva u EU-u koji je Komisija utvrdila u 2014.

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Glavni cilj direktive jest osigurati da isti alati budu dostupni u cijelom EU-u kako bi stvaratelji ili izumitelji mogli ostvariti svoja prava intelektualnog vlasništva. Međutim, uz suzbijanje krivotvorenja i piratstva, pomaže postići i druge ciljeve koji uključuju:

 • poticanje inovacija i poslovne konkurentnosti – učinkovito kažnjavanje krivotvorenja i piratstva može pomoći osigurati povjerenje u jedinstveno tržište;
 • zaštitu zapošljavanja u Europi – šteta koju pretrpe poslovni subjekti kao posljedicu krivotvorenja i piratstva odražava se na broju ponuđenih poslova;
 • osiguravanje zaštite potrošača – potrošače se namjerno vara u pogledu kakvoće koju imaju pravo očekivati od proizvoda koja ugrožava i zdravlje (npr. krivotvorenje lijekova ili kozmetičkih proizvoda) i sigurnost (npr. krivotvorenje igračaka ili električnih uređaja) i oni u načelu nemaju koristi od zajamčenih poslijeprodajnih usluga odnosno učinkovite pravne zaštite u slučaju štete;
 • osiguravanje održavanja javnog reda – radno zakonodavstvo koje se odnosi na povrede zbog krivotvorenja i piratstva (ilegalan rad), porezno zakonodavstvo (gubitak državnih prihoda), zdravstveno zakonodavstvo i zakonodavstvo o sigurnosti proizvoda.

Područje primjene

Direktiva se primjenjuje na sve povrede prava intelektualnog vlasništva predviđenog pravom EU-a i/ili nacionalnim pravom predmetne države članice.

Direktiva ne utječe na sljedeće:

 • pravila EU-a o provedbi prava u području autorskih i srodnih prava;
 • pravila EU-a kojima se uređuje materijalno pravo intelektualnog vlasništva (to jest, zakoni kojima se utvrđuju prava i obveze u području intelektualnog vlasništva);
 • međunarodne obveze država članica i posebice Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (poznat kao „Sporazum TRIPS”);
 • sva nacionalna pravila u državama članicama koja se odnose na kaznene postupke ili kazne zbog povrede prava intelektualnog vlasništva.

Opća obveza

 • Države članice trebale bi uvesti mjere, postupke i pravnu zaštitu potrebnu za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva i poduzeti odgovarajuće radnje protiv osoba odgovornih za krivotvorenje i piratstvo.
 • Te mjere, postupci i pravna zaštita trebali bi biti učinkoviti, razmjerni i odvraćati od povrede, ali izbjegavati stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i osigurati zaštitu protiv svoje zlouporabe.

Zahtjev za zaštitu

Zahtjev za primjenu mjera zaštite intelektualnog vlasništva mogu podnijeti:

 • nositelji prava intelektualnog vlasništva,
 • sve druge osobe koje su ovlaštene koristiti ta prava (npr. licencije) i tijela koja zastupaju nositelje prava intelektualnog vlasništva (tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva i profesionalne organizacije za zaštitu prava) u skladu s primjenjivim pravom.

Pravo na informaciju

Na zahtjev tužitelja, sud može naložiti da informaciju o podrijetlu robe i usluga za koje se smatra da povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva i njihovim distribucijskim mrežama pruži počinitelj povrede ili bilo koja druga osoba:

 • za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini posjeduje robu koja povrjeđuje pravo;
 • za koju je utvrđeno da se na komercijalnoj razini koristi uslugama koje povrjeđuju pravo;
 • za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini pruža usluge koje su korištene u aktivnostima koje povrjeđuju pravo;
 • navedena da je sudjelovala u proizvodnji, izradi ili distribuciji robe ili pružanja usluga koje povrjeđuju pravo.

Pravila prikupljanja i očuvanja dokaza

Na zahtjev stranke, sud može naložiti da suprotna stranka predoči dokaze koji su pod njezinom kontrolom, podložno zaštiti povjerljivih informacija. Sud može također izdati mjere kojima se omogućuje da relevantni dokazi budu očuvani u vezi s navodnom povredom.

Privremene mjere i mjere predostrožnosti

Na zahtjev tužitelja, Sud može izdati privremeni sudski nalog* usmjeren na:

 • sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva;
 • zabranu, na privremenoj osnovi, daljnjeg vršenja navodnih povreda prava intelektualnog vlasništva;
 • podložnost daljnjeg vršenja navodnih povreda polaganju jamstva kako bi se nositelju prava osigurala naknada štete.

U određenim slučajevima sudska tijela mogu naložiti oduzimanje iz predostrožnosti pokretne i nepokretne imovine navodnog počinitelja povrede, uključujući i blokiranje njegovih bankovnih računa i ostalih sredstava.

Mjere koje proizlaze iz odluke o meritumu

Na zahtjev tužitelja, sud može naložiti korektivne mjere kojima se omogućuje povlačenje ili uklanjanje s tržišta robe koja povrjeđuje pravo ili njezino uništenje.

Sud može naložiti i trajni sudski nalog kojim se sprečava daljnja povreda ili dodjeljuje naknada štete oštećenoj strani.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. svibnja 2004. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 29. travnja 2006.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Privremeni sudski nalog: također poznat kao privremena mjera jest privremeno sredstvo sudske zaštite koje zahtijeva od stranke da izvrši određene radnje do konačne odluke o predmetu ili je sprečava u tome.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, 30.4.2004., str. 45.–86.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva (COM(2017) 708 final, 29.11.2017.)

Posljednje ažuriranje 11.06.2018

Vrh