EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0641

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/641 оd 16. travnja 2021. o hitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2704) (Tekst značajan za EGP)

C/2021/2704

OJ L 134, 20.4.2021, p. 166–260 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/641/oj

20.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 134/166


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/641

оd 16. travnja 2021.

o hitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2704)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 259. stavak 1.,

budući da:

(1)

Visokopatogena influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Virusi visokopatogene influence ptica mogu zaraziti ptice selice, koje te viruse mogu proširiti na velike udaljenosti tijekom jesenskih i proljetnih migracija. Zbog prisutnosti virusâ visokopatogene influence ptica kod divljih ptica postoji stalna opasnost od izravnog i neizravnog unošenja tih virusa na gospodarstva na kojima se drži perad ili ptice koje se drže u zatočeništvu. U slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica postoji rizik da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili ptice koje se drže u zatočeništvu.

(2)

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (2) utvrđene su određene preventivne mjere povezane s nadzorom i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje se primjenjuju u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa uspostava zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687 (3) predviđa se da se ta direktiva i akti doneseni na temelju te direktive prestaju primjenjivati s učinkom od 21. travnja 2021.

(3)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/1809 (4) utvrđuju se zaražena i ugrožena područja koja na razini Unije trebaju uspostaviti države članice navedene u njezinu Prilogu u skladu s Direktivom 2005/94/EZ nakon jednog ili više slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu i ta se odluka primjenjuje do 20. travnja 2021. Ta područja i trajanje ograničenja koja se na njima primjenjuju navedeni su u Prilogu toj provedbenoj odluci, kako je zadnje izmijenjena Provedbenom odlukom (EU) C(2021) 2605 (5). Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Francuska, Poljska i Švedska trenutačno su navedene u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2020/1809, kako je nedavno izmijenjena. Osim toga, Provedbenu odluku (EU) 2020/1809 potrebno je zamijeniti nakon njezina isteka 20. travnja 2021.

(4)

Od datuma donošenja Provedbene odluke (EU) C(2021) 2605 Mađarska je obavijestila Komisiju o slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica na gospodarstvu na kojem se drži perad ili ptice koje se drže u zatočeništvu u okrugu Hajdú-Bihar u toj državi članici.

(5)

Mjesto novog izbijanja bolesti u Mađarskoj nalazi se izvan granica područja koja su trenutačno navedena u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2020/1809, kako je zadnje izmijenjena Provedbenom odlukom (EU) C(2021) 2605, i nadležna tijela te države članice poduzela su mjere kontrole bolesti propisane Delegiranom uredbom (EU) 2020/687, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko tog mjesta izbijanja bolesti.

(6)

Uredbom (EU) 2016/429 uspostavljen je novi zakonodavni okvir za sprečavanje i kontrolu bolesti koje su prenosive na životinje ili ljude. Visokopatogena influenca ptica navedena je u članku 9. stavku 1. točki (a) podtočki i. te uredbe, te je stoga obuhvaćena definicijom bolesti s popisa iz te uredbe i podliježe pravilima za sprečavanje i kontrolu bolesti utvrđenima u toj uredbi. Osim toga, u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (6) definirane su bolesti s popisa kategorija od A do E, a u njezinu Prilogu visokopatogena influenca ptica navedena je kao bolest kategorija A, D i E.

(7)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 dopunjuju se pravila za kontrolu bolesti kategorija A, B i C utvrđena u Uredbi (EU) 2016/429, uključujući mjere kontrole bolesti za visokopatogenu influencu ptica. Tom delegiranom uredbom predviđa se uspostava zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja bolesti kategorije A, uključujući visokopatogenu influencu ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti, te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice u kojoj se bolest pojavila („predmetne države članice”). Uredba (EU) 2016/429, Provedbena uredba (EU) 2018/1882 i Delegirana uredba (EU) 2020/687 primjenjuju se od 21. travnja 2021.

(8)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjeglo da treće zemlje nametnu neopravdane prepreke trgovini, potrebno je na razini Unije brzo utvrditi zaražena i ugrožena područja uspostavljena u vezi s visokopatogenom influencom ptica u predmetnim državama članicama.

(9)

U skladu s time u Prilogu ovoj Odluci trebalo bi navesti zaražena i ugrožena područja u predmetnim državama članicama na kojima se primjenjuju mjere kontrole bolesti iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te vrijeme trajanja utvrđene regionalizacije.

(10)

Komisija je ispitala te mjere kontrole bolesti u suradnji s predmetnim državama članicama i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koja su uspostavila nadležna tijela predmetnih država članica na dovoljnoj udaljenosti od svih gospodarstava na kojima je potvrđeno izbijanje visokopatogene influence ptica.

(11)

Budući da se novi zakonodavni okvir za visokopatogenu influencu ptica utvrđen Uredbom (EU) 2016/429 i akti doneseni na temelju te okvirne uredbe primjenjuju od 21. travnja 2021., i ova bi se Odluka trebala primjenjivati od tog datuma. Osim toga, uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Uniji i susjednim trećim zemljama u pogledu visokopatogene influence ptica, ova bi se Odluka trebala primjenjivati do 30. rujna 2021.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovom se Odlukom na razini Unije utvrđuju zaražena i ugrožena područja koja države članice navedene u Prilogu ovoj Odluci („predmetne države članice”) trebaju uspostaviti nakon jednog ili više slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi ili ptica koje se drže u zatočeništvu u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te se utvrđuje trajanje mjera koje je potrebno provesti na zaraženim područjima u skladu s člankom 39. i na ugroženim područjima u skladu s člankom 55. te delegirane uredbe.

Članak 2.

Predmetne države članice osiguravaju sljedeće:

(a)

zaražena područja koja su uspostavila njihova nadležna tijela u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 obuhvaćaju barem područja koja su u dijelu A Priloga ovoj Odluci navedena kao zaražena područja;

(b)

mjere koje je potrebno provesti na zaraženim područjima, kako je utvrđeno u članku 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, provode se barem do datuma određenih u dijelu A Priloga ovoj Odluci za ta zaražena područja.

Članak 3.

Predmetne države članice osiguravaju sljedeće:

(a)

ugrožena područja koja su uspostavila njihova nadležna tijela u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 obuhvaćaju barem područja koja su u dijelu B Priloga ovoj Odluci navedena kao ugrožena područja;

(b)

mjere koje je potrebno provesti na ugroženim područjima, kako je utvrđeno u članku 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, provode se barem do datuma određenih u dijelu B Priloga ovoj Odluci za ta ugrožena područja.

Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje od 21. travnja 2021. do 30. rujna 2021.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020., str. 64.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1809 оd 30. studenoga 2020. o određenim zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 402, 1.12.2020., str. 144.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) C(2021) 2605 od 12. travnja 2021. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/1809 o određenim zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 134, 20.4.2021., str.1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa. (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).


PRILOG

DIO A

Zaražena područja iz članaka 1. i 2.:

Država članica: Češka

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Central Bohemian Region:

Malá Strana u Chotěšic (653080); Nová Ves u Chotěšic (653098); Vinice u Městce Králové (693308); Záhornice u Městce Králové (789828)

21.4.2021.

Černošice (620386); Choteč u Prahy (652989); Chýnice (652997); Kosoř (669971); Roblín (740195); Třebotov (770396); Vonoklasy (784982)

28.4.2021.

Moravian-Silesian Region:

Brantice (609480); Radim u Brantic (609498); Čaková (618306); Dubnice (633674); Loučky u Zátoru (791199); Zátor (791202);

Lichnov u Bruntálu (683752) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45910 a silnice č. 459

23.4.2021.

Hradec Králové Region:

Barchov (600890); Chlumec nad Cidlinou (651800); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056); Zachrašťany (790338)

21.4.2021.

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)

24.4.2021.

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Lhota pod Libčany (681105); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761826)

23.4.2021.

Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Smidarská Lhota (782173)

2.5.2021.

Pardubice Region:

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

23.4.2021.

Plzeň Region:

Bor u Tachova (607304); Kundratice u Přimdy (778711); Lužná u Boru (607355); Mlýnec pod Přimdou (773816); Souměř (756351); Velké Dvorce (778737); Vysočany u Boru (607398)

28.4.2021.

Ústí nad Labem Region:

Kamenná Voda (796808); Židovice u Bečova (796824); Lišnice (685071); Polerady (725226); Třískolupy (771139)

29.4.2021.

Dřínek 738719; Hetov (738727); Hrobčice (648167); Kučlín 648183; Mrzlice (648205); Mukov (700398); Radovesice u Bíliny (738735); Razice (648213); Štěpánov u Lukova (688967); Tvrdín (648221)

21.4.2021.

Država članica: Njemačka

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

BADEN-WÜRTTEMBERG

Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde St. Märgen im Osten bis Kreisgrenze. Weiter innerhalb der Linie, es ergibt sich ein geschlossener Kreis. Im Gschwengwald davon abweichend entlang des Waldwegs nach Norden, mit Waldweg nach Westen abbiegend, Gewann Mühlewald, weiter nach Westen, Gewanne Steinbacher Mühle und Habstmoos südlich des Landfeldwegs.

Weiter entlang des Landfeldwegs, Gewanne Birkweghäuslehof, Hinter der Mühle, Moos und Mühlematte.

Nach Osten abbiegend ohne Gewann Kälberacker.

Gesamtes geschlossenes Siedlungsgebiet der Gemeinde St. Märgen nach Norden abgegrenzt durch Rankhofstrasse, nach Westen bis Bebauungsgrenze an der Hausmatte.

Weiter nach Südwesten entlang der Waldgrenze entlang des Gewanns Kleiner Ohmenwald.

Weiter nach Südwesten südlich der Hummelmühle und der Hummelmatte weiter nach Süden inklusive des Gewanns Staatswald Großer Ohmenwald.

Nach Westen und nach Südwesten dem Holzschlagbach folgend bis zur Gemeindegrenze.

Weiter südlich davon die Gewanne Auf der Spirzen, Tännlehof, Kreuzacker, Mühlmatte, der komplette Gemeindewald in der Spirzen, der Spirzenkopf, der Falkengrund und alles östlich davon.

Weiter nach Süden bis Ortsgrenze Breitnau mit den Gewannen Winterwald, Fahrenberg, Stierhalde, Wangler Hof, Haldenmatte, Schelmenloch und Schelmenacker.

Im Anschluß der B500 nach Norden folgend bis Gewann Nazihäusle, dort die B500 nach Süden querend inklusive der Gewanne Unterm Wald, Dreieck, Mucklefeld und Im Moos. Dann östlich bis Gemeindegrenze Breitnau, entlang der Gemeindegrenze Breitnau und Titisee-Neustadt wieder bis zur Kreisgrenze.

Gemeinde Buchenbach die Gewanne Vorderbauernhof, Hutjörglehof, Schmiedshäusle, Schmiedhof, Schweigbrunnen, Pfändlerhäusle, Rufenhof, Pfändlerhof, Bartelshäusle und Bartelshof.

Gemeinde Breitnau der Gemeindewald Äußeres Allmend, Moos, Holzhof und Rutscherhäusle, der Doldenbühl, Doldenhof und Joshof, Einsiedel und Kellershof, Rainhof sowie alles nördlich des bisher Genannten bis zur Gemeindegrenze.

Stadt Titisee-Neustadt ab Konradenhäusle nach Norden bis zur Stadtgrenze inklusive Simonshof, Schwörerhof, Aloysenhof, Hohlengraben, dem Moosberg, Waldmühle, Kohlplatz. Nach Westen mit den Gewannen Hausmatte, Leibgedingmatte, Sommerwald und Winterhöhe und alles nördlich davon.

An der B500 östlich abbiegend bis zur Kreisgrenze von Ruheckle bis Lachenhäusle und alles nördlich davon.

21.4.2021.

Emmendingen

Ausgehend von den Gemarkungsgrenzen Furtwangen und Schönwald an die Kreisgrenze Emmendingen weiter in einer gedachten Linie zu Rappeneck (1 004,6 ) über Obereck (1 176,6 ) bis Einmündung Glasmattenbächle/Haslach Simonswaldbach, vorbei an der Ostgrenze Wüstloch bis zum Gobert. Von hier ausgehend in einer weiteren gedachten Linie zum Belchhäusle (758,0) bis zur Kreisgrenze (Hohkopf 1 059,9 ) an Gemarkung Schonach.

21.4.2021.

Freiburg – Lehen

Verlauf entlang der Kreislinie zwischen March-Umkirch und Freiburg im Breisgau in nördlicher Richtung, die Gewanne ‚Hohle‘ und ‚Mittelpfad‘ querend und dem Verlauf der Nimbergstraße folgend bis Ecke Hieberainle/Benzhauser Straße

weiter in südöstlicher Richtung dem Flurstück ‚Benzenweg‘ folgend bis Autobahn A5, die Autobahn querend bis über Bebelstraße hinweg in den 1. Jägerweg,

danach südlich abbiegend in den Ettenbachweg durch den Wald bis zu den Flurstücken 3210/3209, dem Feldweg zwischen den Feldern in südlicher Richtung folgend, nach einem Stallgebäude dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur T-Kreuzung im Wald, von dort in südlicher Richtung bis Feuerspritzenweg. Diesem in östlicher Richtung folgen bis Einfahrt ‚Eichelbuck‘. Danach südlich dem Bachverlauf Brandbach folgend bis Lembergallee, diese querend in die Tullastraße bis Ecke Guerickestraße, entlang Guerickestraße nach Süden den Bahngleisen und dem Rossgässlebach folgend über die Engesserstraße bis zu den Güterbahngleisen. An den Güterbahngleisen in südwestlicher Richtung bis Querung Breisacherstraße (K 9860), dann auf der westlichen Seite der Breisacherstraße Richtung Südosten bis Kreuzung Fehrenbachallee (K 9859) in südöstlicher Richtung der Fehrenbachallee folgend bis zur Kreuzung mit der Straßenbahnlinie, von dort in nordwestlicher Richtung dem Weg zwischen Eschholzpark und Kreismedienzentrum folgend bis Ferdinand-Weiß-Straße, über die B 31a, Dreisam und in die Bohlstraße bis Ecke Haslacherstraße. Von Haslacherstraße weiter in die Markgrafenstraße in südwestlicher Richtung folgend bis Ecke Opfingerstraße (K 9853). Opfingerstraße in nordwestlicher Richtung folgen bis Opfinger Brücke, von hier südwestlich entlang der Bahngleise bis Kreuzung Guildfordallee.

Der St. Georgener Straße in nordwestlicher Richtung folgend mit Querung der Besanconallee, weiter in Richtung Süden auf Munzingerstraße bis Kreuzung Bötzingerstraße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis Ecke Rimsinger Weg, dort nach Westen Richtung Wald in den Kiesgrubenweg, diesem nach Norden folgend bis zur Opfinger Straße (K 9853). Dem Verlauf der Opfinger Straße Richtung Westen folgend bis zur Abzweigung Parkplatz Opfinger See. Den Opfinger See auf dem westlichen Seeweg Richtung Norden bis zur Seemitte umrunden, dann Richtung Westen zwischen Gewann Spittelach und Obermoos bis St. Nikolauser Straße, hier der Tiergartenstraße nach Norden folgend bis zum Stumpenweg und dann in nordöstlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.

28.4.2021.

Freiburg – Tiengen

In Waltershofen nördlich des Silberbucks von der Kreisgrenze zur Gemeinde Merdingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in nordöstlicher Richtung zum nordöstlichen Ende des Längelbergs, dem Feldweg in südöstlicher Richtung folgend bis Klosterstraße (K 9861), der Straße bis zum südlichen Ende des Längelbergs folgend weiter auf dem Feldweg in nördlicher Richtung den Längelberg umrundend danach Richtung Osten entlang der Gewanne ‘Bös Breicke’ und ‘Im Niederfeld’.

Dem Feldweg parallel zur St. Nikolauserstraße in Richtung Süden folgend, erst östlich dann nordöstlich das Gewann ‚Eckbaum‘ umrundend bis St. Nikolauserstraße (L 187). Diese in südöstlicher Richtung querend bis Mittelmattweg. Diesem in südlicher Richtung folgend entlang der südlichen Grenze des Gewanns ‚Mittelmatt‘ bis zum Kretzbach, diesen queren und an der Mündung des Krebsbächle diesem in südöstlicher Richtung bis zum Waldrand folgen. Entlang des Waldrands anfangs südlich, dann östlich bis zur Kleingartenanlage.

An den Grenzen der Kleingartenanlage bis zum Parkplatz, entlang des Gewanns ‚Kuhmatt‘ nach Süden bis zur Querung der Freiburger Straße (K 9853), hier in den westlich gelegenen Feldweg einbiegend und diesem weiter in süd-/südöstlicher Richtung folgend bis Einmündung Ecke Linkmattstraße. Weiter auf einem Waldweg Richtung Süden zum Waldmösleweg, diesem südöstlich folgend in einer gedachten Linie bis zur Autobahn A 5. Ab hier wird der Sperrbezirk durch die Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald begrenzt.

28.4.2021.

Lörrach

Raitbach / Schwörstadt

Die Teile Raitbach und Schwörstadt sind durch Waldgebiete auf der Gemarkung Eichen miteinander verbunden.

In den Teil Raitbach fallen die Gemarkungen Raitbach und Hasel im Ganzen, sowie die angrenzenden Gemarkungen Eichen, Schopfheim, Fahrnau, Zell, Riedichen, Atzenbach und Gersbach in Teilen.

Dieser Teil wird südlich vom Verlauf der Bundesstraße 518 und westlich im Verlauf der Bundesstraße 317 bis Höhe des Sportplatzes südlich von Zell im Wiesental gelegen, umschlossen. Teile der Gemarkungen Eichen und Schopfheim. Nördlich wird der Teil Raitbach von einer gedachten Linie vom o. g. Sportplatz nach Schuhloch / Riedigen und in Fortsetzung von einer weiteren gedachten Linie von Schuhloch nach Brandenkopf an der Landstraße 148 umschlossen. Teile der Gemarkungen Zell, Riedichen, Atzenbach und Gersbach.

Aus der Gemarkung Eichen werden die an der Landkreisgrenze gelegenen Waldgebiete Seehölzle und Langeichle verbunden mit den Teilen Raitbach und Schwörstadt.

Im Teil Schwörstadt die Gemarkungen Schwörstadt und Dossenbach im Ganzen, sowie die Gemarkungen Karsau und Niederdossenbach in Teilen.

Südlich begrenzt durch den Verlauf des Rheins zwischen Wehramündung und Riedmatt. Westlich begrenzt durch eine gedachte gerade Linie von Riedmatt / Hirschbächle zur Straßenkreuzung der Verbindungsstraßen Nordschwaben, Dossenbach und Wiechs. Teile der Gemarkungen Karsau und Niederdossenbach.

21.4.2021.

Lörrach

Todtnau

In Todtnau die Gemarkungen Todtnau und Todtnauberg im Ganzen, sowie die daran angrenzenden Gemarkungen Aftersteg, Schlechtnau, Geschwend und Präg in Teilen.

Südlich begrenzt durch eine gedachte Linie zwischen Landkreisgrenze Höhe Landstraße 149 und Kläranlage Feldbergstraße 40, Todtnau. Von der Kläranlage in Verlauf der Bundesstraße 317 wieder bis zur Gemarkung Todtnau. Teile der Gemarkungen Schlechtnau, Geschwend und Präg. Die Gemarkung Aftersteg liegt mit dem Bereich Wasserfall.

21.4.2021.

Lörrach

Die an Waldshut-Tiengen angrenzenden Gemarkungen Gersbach und Häg.

Die dreieckige Form des Sperrgebietes wird westlich vom Verlauf der Landkreisgrenze zwischen Wehratalsäge und Fosthof (westlich der Gemarkung Gersbach), einer gedachten geraden Linie zwischen Fosthof Berg Rohrenkopf und einer weiteren gedachten geraden Linie zwischen Rohrenkopf - Wehratalsäge umschlossen. Teile der Lörracher Gemarkungen Gersbach und Häg.

21.4.2021.

Ravensburg

Ausgangspunkt ist die Ortschaft Schönbühl nahe Argenbühl

Der Straße in nördliche Richtung folgend bis Uttenhofen entlang der Uttenhofer Str. bis Winterazhofen

entlang des Waldrandes, am nördlichen Rand des Hinterweihers vorbei bis Wolfholz entlang des Alpenblickwegs und der Missener Str.

Am Fetzachmoos nördlich entlang bis zu dem Gewässer Eschach

entlang des Gewässers bis zur Kreuzung mit der L318, der L318 folgend bis Friesenhofen entlang der Beurenstr., Rimpracher Str. und dem Riedweg bis zur Landesgrenze zu Bayern

entlang der Landesgrenze zu Bayern bis zu den Blockwiesen

entlang des Waldwegs durch den Rohrdorfer Tobel nördlich des Schleifertobel vorbei bis Haslach

in nord-westliche Richtung um den Rangenberg herum bis zum Gewässer Untere Argen bis zur Kreuzung mit der L318

entlang der L318, Waldburgallee und der Riedstraße westlich folgend bis zum Kreisverkehr (nördliche Ausfahrt) – vorbei an der Argentalklinik (Dengeltshofen) bis zum Gewässer Untere Argen

dem Gewässer Untere Argen westlich folgend bis zur Straße nach Oberharprechts

Der Alpenstraße nach Unterharprechts, Argenbauer, Steig, dann der L265 in nördlicher Richtung folgend bis zur Abbiegung östlich nach Baldenhofen – Der Straße nach Baldenhofen weiter folgend bis nach Schönbühl (Ortschaft nahe Argenbühl)

21.4.2021.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Gemeinde Schonach;

die Gemeinde Schönwald;

die Gemeinde Furtwangen;

die Gemeinde Gütenbach;

von der Gemeinde Triberg die Gemarkungen Triberg-Stadt und Nußbach;

von der Gemeinde St. Georgen die Gemarkung Oberkirnach;

von der Gemeinde Vöhrenbach die Gemarkungen Langenbach und Urach

21.4.2021.

Waldshut

Wutach mit Ewattingen, Lembach und Teilen der Gemarkung Münchingen; Stühlingen mit den Gemarkungen Lausheim, Blumegg, Grimmelshofen, Weizen und Teilen der Gemarkungen Stühlingen und Schwaningen; Bonndorf mit Teilen der Gemarkungen Dillendorf, Brunnadern und Bonndorf

Beginnend an der Wutachmühle entlang der Wutach bis zur Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar-Kreis im Osten.

Der Kreisgrenze Schwarzwald-Baar-Kreis nach Westen folgend, dann entlang der Landesgrenze zur Schweiz bis zum Grenzübergang Oberwiesen.

Der B 314 folgend bis Ortseinfahrt Stühlingen. Dort der Hauptstraße folgend bis Kalvarienbergstraße, dieser weiter folgend bis Einmündung B 315 in Schwaningen.

Der B 315 in westlicher Richtung folgend bis zur K6515, dann der K6515 folgend bis Ortseinfahrt Brunnadern.

Dort scharf links abbiegend auf K6514 und weiter bis zur T-Kreuzung; dort scharf rechts, dann sofort links halten.

Links auf Feldweg über das Hunnenfeld dem Feldweg in nördlicher Richtung folgend bis zur L171.

Rechts abbiegend auf die L171 Richtung Münchingen, von dieser nach ca. einem Kilometer links auf Feldweg.

Dem Feldweg bis zum Ende folgend, dann links zur Straße auf die Mülldeponie.

Der Straße folgend bis zum Wutachgraben und dem Wutachgraben folgend bis zur Einmündung in die Wutach.

An der Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar Kreis der Wutach folgend bis zum Ausgangspunkt Wutachmühle

1.5.2021.

Waldshut

Häusern; Höchenschwand mit der Gemarkung Höchenschwand und Teilen der Gemarkungen Tiefenhäusern, Amrigschwand; Grafenhausen mit Teilen der Gemarkung Staufen; Ühlingen-Birkendorf mit Teilen der Gemarkung Brenden; Dachsberg mit der Gemarkung Urberg und Teile der Gemarkungen Wolpadingen, Wittenschwand und Wilfingen, Schlageten, St. Blasien mit Teilen der Gemarkungen St. Blasien und Immeneich

Beginnend an der B500 in östlicher Richtung der Kreisgrenze Breisgau-Hochschwarzwald folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße von Schönenbach nach Bulgenbach

Entlang der Gemeindeverbindungsstraße in südlicher Richtung bis zum Waldaustritt, dort rechts dem Hans-Müller-Weg in westlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt.

Weiter in südlicher Richtung bis zur Gemeindeverbindungstraße nach Brenden bis zur K6594, rechts auf K6594, 20 Meter links auf Feldweg.

Dem Bach folgend bis zur Kläranlage, in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in die Schwarza.

Schwarza abwärts bis Einmündung des Weschbrunnenbachs. Dem Weschbrunnenbach bis zur Quelle folgend bis zum Waldrand.

Dem Waldrand in nördlicher Richtung folgend bis zur K6555.

Der K6555 folgend bis zum Gemeindeverbindungsweg nach Attlisberg.

Dem Gemeindeverbindungsweg bis Ortseingang Attlisberg folgend, bis Richtung Ellmenegg an der Kreuzung zur K6555, der K6555 bis zur B 500 folgend.

Links auf B500 in südlicher Richtung bis Abzweigung rechts auf Gemeindeverbindungsweg Richtung Immeneich.

In Immeneich bis zur Überquerung des Möslebächles, dem Möslebächle folgend bis zur Mündung Alb.

Rechts auf L1154 bis Abzweigung, dann links bis Happinger Kapelle. In südlicher Richtung auf Feldweg bis zum Forstweg, dann links Richtung Happingen.

Dem Waldweg zur Happinger Halde folgend; von dort bis zum höchsten Punkt des Stollens. Dem Waldweg folgend bis zum Ortseingang Wolpadingen.

Links auf K6590 bis Abzweigung zum Vogelbach. Dem Vogelbach aufwärts folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße Richtung Langmoos.

Rechts ab in Richtung Finsterlingen. Am Ortseingang von Finsterlingen entlang der südlichen Ortsbebauung bis zur Gemeindeverbindungsstaße nach Fröhnd, dann Richtung Hierholz.

Vor Hierholz Verbindungsstraße Richtung Wittenschwand, an der ersten Gabelung links halten auf Forstweg. Nach ca. 120 Metern auf dem Waldweg zum Ibach.

Dem Landhagweg folgend zum Westrand des Sumpfgebietes Moos.

Am Winkelbuch aufwärts zur Verbindungsstraße nach Unteribach, von dort auf K6526 in nördlicher Richtung nach Oberibach folgend.

In Oberibach rechts auf der K6525 bis Abzweigung, dort links in nördlicher Richtung, bis zum Ramsenbächle.

Dem Ramsenbächle folgend bis zur Ibacher Säge. Von dort zur L150, rechts ab Richtung St. Blasien.

An der Ibacher Kluse ca. 400 Meter östlich zur Einfahrtswies. Der nördlichen Einfahrtswies folgend nach St. Blasien-Ziegelfeld.

Dort links ab auf L150 bis zur Einmündung der L149. Auf der L149 links Richtung Bernau.

Von Bernau der Straße Richtung Menzenschwand folgend.

Von dort zum Botzbergwerk über die Erhebung Hildahöhe, Erhöhung mittlere Ebene zum Windbergkopf. Von dort zum Ahorntobel und weiter zur Wittlemehütte.

Entlang der Kreisgrenze von Breisgau-Hochschwarzwald nach Süden bis zum Ausgangspunkt.

1.5.2021.

Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen mit der Gemarkung Oberalpfen und Teilen der Gemarkungen Waldkirch und Eschbach; Gemeinde Albbruck mit Teilen der Gemarkungen Birkingen, Birndorf, Buch und Unteralpfen, Gemeinde Dachsberg mit Teilen der Gemarkung Wilfingen, St. Blasien mit Teilen der Gemarkung Immeneich, Gemeinde Höchenschwand mit den Teilen der Gemarkungen Remetschwiel, Bannholz und Bierbronnen; Teile der Gemeinde Dogern

Der K6556 vom Abzweig der B 500 in Richtung Weilheim folgend bis rechts zur Abzweigung auf K6558,

Der K6558 bis zur Einmündung auf die K6551 folgend, dort rechts auf die K 6551 bis Mariabronnen.

In Mariabronnen links dem Feldweg in südlicher Richtung folgend. An der T-Kreuzung des Feldweges links in südöstlicher Richtung dem Feldweg folgend bis zum ersten Abzweig rechts.

Dem Feldweg weiter folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße nach Schmitzingen. Links in Richtung Schmitzingen.

In Schmitzingen links auf Chäpelleweg, dem Chäpelleweg folgend bis zur Kapelle.

Dort geradeaus weiter der Gemeindeverbindungstraße folgend bis zur ersten Abbiegung, links in südlicher Richtung.

An der ersten Abzweigung rechts Hausbrunnerstraße links abbiegend auf Gemeindestraße, dort erste rechts auf Pankratiusweg.

Von dort links auf Ziegelhüttestraße. Nach der Ziegelhütte rechts am Wegkreuz in Richtung Bohland.

Am letzten Haus links auf Feldweg zum Schürlebach weiter Richtung Behlen bis zur K6589.

Der K6589 Richtung Birkingen folgend, in Birkingen rechts am nördlichen Ortsrand entlang bis zur Kapelle am Gemeindeverbindungsweg.

Dort entlang bis zur Einmündung in die K6589 bis Birndorf. Am nördlichen Ortsrand entlang bis zur K6550.

Rechts abbiegend der K6550 folgend bis zur Abzweigung auf die K6549, rechts auf K6549 weiter Richtung Steinbach.

In Steinbach dem Feldweg folgend bis zum Bärenbrunnen und dem Bachlauf folgend bis zur Alb.

Albaufwärts bis zur Einmündung des Gundlisbachs, dann am Waldrand entlang in nordöstlicher Richtung bis zur K6529.

Nach rechts der K6529 folgend bis zur L152. Nach links abbiegend der L154 folgend bis K6551.

Dem erster Forstweg links folgend bis zum Waldrand, dort in östlicher Richtung dem Waldrand folgend die K6552 kreuzend.

Dem Waldrand weiter in östliche Richtung folgend bis zur B 500. Rechts auf B 500 weiter bis zum Ausgangspunkt Abzweigung K6556 Richtung Weilheim.

1.5.2021.

Waldshut

Todtmoos; Teile der Gemeinde Ibach; Görwihl mit den Gemarkungen Engelschwand, Hartschwand, Strittmatt, Segeten, Teilen der Gemarkungen Görwihl, Strittmatt, Rotzingen, Rüßwihl, Oberwihl und Niederwihl; Albbruck mit den Gemarkung Schachen und Teilen der Gemarkung Albbruck; Laufenburg mit allen Gemarkungen; Murg mit allen Gemarkungen; Bad Säckingen mit allen Gemarkungen; Wehr mit allen Gemarkungen; Rickenbach mit allen Gemarkungen; Herrischried mit allen Gemarkungen

An der Kreisgrenze zum Landkreis Lörrach bei Todtmoos-Lehen ausgehend von Kumlesbühl in nördlicher Richtung dem Wanderweg folgend bis zum Todtenbach.

Dem Verlauf des Todtenbachs folgend bis zur L146, dort links abbiegend, dann der Zellerstraße bis Weg folgend.

Rechts abbiegend der Hochkopfstraße entlang zur L151. Der L151 folgend bis nach Höfle.

In Höfle dem Rüttlebächle folgend bis zur Einmündung des Baches im Unterschweineloch. Dem Bach im Unterschweineloch folgend bis zum Wirtschaftsweg.

Von dort in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung zum Berglewald an die Verbindungstraße L150 Richtung Ibacher Kreuz.

Der L150 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der K6591. Der K6591 folgend bis Lindau.

In Lindau links auf den Wirtschaftsweg zum Waldrand. Dem Waldrand in südlicher Richtung folgend bis zur K6591.

Der K6591 folgend bis zur Abzweigung an die K6698. Weiter auf der K6598 bis zur ersten Abzweigung in den Waldweg.

Dem Waldweg folgend bis Hölzle, dann links Richtung Hartschwand.

Am Ortseingang von Hartschwand rechts der Straße Richtung Burg folgend. Nach knapp einem Kilometer kurz vor Burg rechts abbiegend.

Am Wegkreuz in südlicher Richtung bis zur Hinteren Wühre, der Hinteren Wühre folgend bis zur Vorderen Wühre.

Der Vorderen Wühre folgend bis zum nördlichen Rand der Ortsbebauung Görwihl, dieser folgend bis zur Straße Günnetsmättle, dort der südlichen Ortsrandbebauung Görwihl folgend bis zur L155.

Der L155 weiter folgend bis nach Oberwihl, dann links abbiegend auf die L151 bis zur Firma Freudenberg.

Auf Höhe der Fima Freudenberg links auf die Straße Niederwihl. Der Straße bis zum Ortseingang folgend.

Weiter entlang der nördlichen Ortsrandbebauung am östlichen Ortsende in gedachter Linie Richtung Osten bis zur Alb.

Dem Verlauf der Alb bis zur Einmündung in den Rhein folgend, dann rheinabwärts in Richtung Westen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Lörrach.

Entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Ausgangspunkt.

1.5.2021.

Waldshut

Bernau

An der Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dem Wanderweg vom Leistungszentrum Herzogenhorn in südlicher Richtung folgend bis zum Eintritt des Wanderweges in den Wald.

Von der Waldschneise in südlicher Richtung folgend, dann nach links am Waldrand entlang folgend bis zur Bernauer Alb.

Der Bernauer Alb bis zum Ortsrand von Hof folgend, von dort weiter zum Skilift Hof.

Vom Parkplatz Skilift dem Wirtschaftsweg in südlicher Richtung folgend durch den Ecklewald zum Hummelloch.

Von dort dem Wanderweg in südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze.

1.5.2021.

BAYERN

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Poing, ausgenommen der Ortsteil Grub

Gemeinde Pliening südlich der ST2082 und ST2332

Gemeinde Markt Schwaben südwestlich der ST2332 und westlich der ST2081

Gemeinde Anzing westlich der ST2081 und nördlich der EBE5; zusätzlich die Ortsteile Staudach, Ziegelstadel, Höggerloh

Gemeinde Vaterstetten Ortsteil Neufarn

21.4.2021.

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Forstinning im Bereich der Aicher Straße und nördlich der Mühldorfer Straße; Ortsteile Salzburg, Siegstätt und Aitersteinering sowie östliches Gemeindegebiet im Bereich der B12

Gemeinde Hohenlinden: Ortsteil Neupullach

23.4.2021.

Landkreis Erding

Gemeinde Forstern: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Pastetten: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Buch am Buchrain: Gemeindegebiet süd-westlich Haidberg und westlich Kerschelberg

23.4.2021.

Landkreis Mühldorf a. I.

In den Gemeinden Buchbach, Schwindegg, Obertaufkirchen, Ampfing, Rattenkirchen folgende Ortsteile:

Aichmehring, Angering bei Schwindegg, Au bei Wörth, Berg bei Walkersaich, Bichl bei Grüntegernbach, Erb bei Wörth, Forn, Fürfang, Grub bei Grüntegernbach, Gumpenbau, Hitzling bei Obertaufkirchen, Kothbach, Loinbruck, Markets-Mühle, Mitterhub, Mooshäusl bei Schwindegg, Moosmühle bei Obertaufkirchen, Oberhub bei Loinbruck, Petzenham, Rampoldsheim, Reith bei Schwindegg, Linden bei Steeg, Loiperding bei Buchbach, Niederhub bei Buchbach, Öd bei Besenbuchbach, Pfarrhof bei Buchbach, Plattenberg Be Buchbach, Plessenberg bei Buchbach, Ranetsham, Remelberg, Rundbuch, Schwaig bei Buchbach, Wies bei Ranetsham, Zeil bei Steeg, Zelg, Bubing bei Heisting, Edmühle bei Obertaufkirchen, Hasenwinkel bei Stefanskirchen, Schafdorn, Spanbruck, Wagmühle, Wies bei Schwindegg, Zurmühle (bei Schwindegg), Besenbuchbach, Breitenau bei Steeg, Dötzkirchen, Einstetting, Ella, Ellaberg bei Schwindegg, Geiersberg bei Oberbonbruck, Geiselbrechting, Greilhub, Gumpolding, Hagmering, Heimpolding, Hinterholzen bei Buchbach, Hohending, Kagen bei Steeg, Kienrathing, Oberaichet, Oberberg bei Stefanskirchen, Weiher bei Bubing, Windstoß, Allersheim, Au, Buchbach, Fischmühle, Hassenham, Hofmühle, Kothingdorfent, Langenloh, Mesmering, Oberbonbruck, Obertaufkirchen, Schwindegg, Steeg, Thalham, Walkersaich, Wörth

26.4.2021.

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

23.4.2021.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

29.4.2021.

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

29.4.2021.

Landkreis Paderborn

Giptenweg folgen bis zur Einmündung Franzosenweg, Franzosenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Ehlersweg, Ehlersweg in düsliche Richtung folgen bis zur Kreuzung Schöninger Straße (K61), Schöninger Straße (K61) folgen bis zur Einmündung Sudfeld, Sudfeld folgen bis zur Kreuzung Brakendiek, Brakendiek in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hammweg, Hammweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Postdamm, Postdamm in nordöstlicher Richtung folgen bis Lipplinger Straße, Lipplinger Straße folgen in südöstlicher Richtung folgen bis zur Kaunitzer Straße (L751), Kaunitzer Straße (L751) folgen in südlicher Richtung bis zur Einmündung Unterer Weg, Unterer Weg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Buschweg, Buschweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf-Sporck-Str., Graf-Sporck-Str. folgen bis zur Einmündung Lange Laake, Lange Laake folgen bis zur Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) folgen bis zur Einmündung Kiliansdamm, Kiliansdamm in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schäferweg, Schäferweg folgen bis zur Einmündung Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, ab dort dem Boker Kanal in westlicher Richtung folgen bis zur Kreuzung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße, Westenholzer Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in folgen bis zur Einmündung Knäppenstraße, Knäppenstraße folgen bis zur Einmündung Im Knäppen folgen bis zur Einmündung Ottensdamm, Ottensdamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Tannenweg, Tannenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße, Rietberger Straße überqueren bis zur Einmündung Hoppenmeer, Hoppenmeer folgen bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Entenweg, Entenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in nordwestlicher Richtung folgen bis Giptenweg

24.4.2021.

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Horstweg, Horstweg bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Lendringser Straße, Lendringser Straße bis Oesberner Weg, Oesberner Weg bis Lendringser Straße, Lendringser Straße in südlicher Richtung bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

29.4.2021.

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Feldweg, Feldweg in südlicher Richtung bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Bellingsen (Kreisgrenze), Kreisgrenze in westlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

24.4.2021.

Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr – Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Mende-ner Straße, nordwestlich folgend bis Ruhrstraße, über Marktplatz bis Eulenstraße (L679), der Eulenstraße nördlich folgen bis Schwarzer Weg, über die Ostbürener Straße östlich entlang Ho-henheide bis In den Telgen, nördlich bis „Rammbach“, entlang des Baches „Rammbach“ Richtung Osten bis Palzstraße (L881), Richtung Norden bis Prozessionsweg, Richtung Osten bis zur Kreisgrenze zum Kreis Soest. Entlang der Kreisgrenze Richtung Süden bis zur Ruhr, westlich folgen bis Mendener Straße. Kreuzung Mendener Straße – Von-Tirpitz-Straße, nördlich bis Uni-onstraße, Richtung Osten bis Eulenstraße.

29.4.2021.

THÜRINGEN

Stadt Erfurt

Gemeinde Erfurt: Ortsteil Bindersleben, Bischleben, Cyriaksied

Hochheim (bei Erfurt), Peterbornsiedlung, Schmira, Stedten (bei Arnstadt)

23.4.2021.

Landkreis Greiz

Gemeinde Lederhose: Ortsteil Lederhose, Neuensorga

Gemeinde Lindenkreuz: Ortsteil Lindenkreuz, Rothenbach (bei Lindenkreuz)

Gemeinde Münchenbernsdorf: Ortsteil Münchenbernsdorf, Teichhäuser (Münchenbersdorf), Teichmühle (Münchenbernsdorf)

23.4.2021.

Stadt Jena

Gemeinde Jena mit den Ortsteilen Closewitz, Cospeda, Krippendorf, Lützeroda, Vierzehnheiligen, Zwätzen

Gemeinde Lehesten mit den Ortsteilen Altengönna, Lehesten (bei Jena)

23.4.2021.

Stadt Jena

Gemeinde Jena: Ortsteil Closewitz, Cospeda, Zwätzen, Krippendorf, Lützeroda, Vierzehnheiligen

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Kleinbockedra: Ortsteil Kleinbockedra

Gemeinde Laasdorf: Ortsteil Laasdorf (bei Jena an der Saale)

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Sulza: Ortsteil Schiebelau (Zöllnitz)

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

Gemeinde Zöllnitz: Ortsteil Untermühle (Zöllnitz), Zöllnitz (bei Jena)

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Geisenhain: Ortsteil Geisenhain

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Meusebach: Ortsteil Meusebach

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Tröbnitz: Ortsteil Tröbnitz

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale)

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Gneus: Ortsteil Obergneus

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz, Seitenbrück

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Geisenhain: Ortsteil Geisenhain

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Kleinbockedra: Ortsteil Kleinbockedra

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Eineborn: Ortsteil Eineborn

Gemeinde Kleinebersdorf: Ortsteil Kleinebersdorf

Gemeinde Ottendorf: Ortsteil Ottendorf (bei Wippersdorf)

Gemeinde Renthendorf: Ortsteil Hellborn

Gemeinde Tautendorf: Ortsteil Neue Schenke (Tautendorf), Tautendorf (bei Neuensorga)

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Jena: Isserstedt, Remderoda

Gemeinde Großschwabhausen: Ortsteil Kötschau

Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Großromstedt, Kleinromstedt

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Eineborn: Ortsteil Eineborn

Gemeinde Renthendorf: Ortsteil Hellborn

GemeindeTautendorf: Ortsteil Neue Schenke (Tautendorf), Tautendorf (bei Neuensorga), Lippersdorf

23.4.2021.

T

 

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Bremsnitz: Ortsteil Bremsnitz (bei Stadtroda), Lohmühle (Bremsnitz)

Gemeinde Karlsdorf: Ortsteil Karlsdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Rattelsdorf: Ortsteil Rattelsdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Weißbach: Ortsteil Rothvorwerk, Weißbach (bei Lippersdorf)

23.4.2021.

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Lehesten: Ortsteil Altengönna, Lehesten (bei Jena)

23.4.2021.

Landkreis Saale-Orla

Gemeinde Triptis: Ortsteil Pillingsdorf

23.4.2021.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Gemeinde Rudolstadt: Ortsteil Ammelstädt, Cumbach (bei Rudolstadt), Debrahof, Geitersdorf, Mörla, Pflanzwirbach, Rudolstadt, Schaala, Teichröda

Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel: Ortsteil Teichweiden

23.4.2021.

Landkreis Sömmerda

Gemeinde Buttstädt: Ortsteile Ortsteil Großbrembach

25.4.2021.

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Dorotheenhof (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Tiefurt

22.4.2021.

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar)

25.4.2021.

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Dorotheenhof (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Landhaus Süßenborn, Lindenberg (Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Süßenborn, Tiefurt

25.4.2021.

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Landhaus Süßenborn, Süßenborn

27.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

21.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Oberroßla, Zottelstedt

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Mattstedt, Niederroßla, Wersdorf

22.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Herressen, Heusdorf, Nauendorf, Oberroßla, Schöten, Sulzbach, Utenbach

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Niederroßla

22.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Schwerstedt, Thalborn, Vippachedelhausen

22.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

22.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Bechstedtstraß: Ortsteil Bechstedtsstraß

Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

Gemeinde Isseroda: Ortsteil Isseroda

Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Mönchenholzhausen, Sohnstedt

Gemeinde Nohra: Ortsteil Utzberg

23.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

23.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Herressen, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Schöten, Sulzbach

Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Kleinromstedt

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Niederroßla

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Bechstedtstraß: Ortsteil Bechstedtsstraß

Gemeinde Isseroda: Ortsteil Isseroda

Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Eichelborn, Mönchenholzhausen, Sohnstedt

Gemeinde Nohra: Ortsteil Nohra, Utzberg

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Haindorf, Krautheim, Schwerstedt

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Hottelstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Stedten (bei Berlstedt)

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Ramsla

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Thalborn, Vippachedelhausen

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf

25.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Umpferstedt: Ortsteil Umpferstedt

Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf, Wiegendorf

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt

27.4.2021.

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Wohlsborn

23.4.2021.

Država članica: Estonija

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

The parts of Harju county that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.328315; E 24.323405

22.4.2021.

Država članica: Mađarska

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Hajdú-Bihar megye:

Nádudvar település közigazgatási területének a 47.423965 és a 21.122518 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

6.5.2021.

Država članica: Poljska

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:

Części powiatu kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.7583 E 18.2406

N 51.7914 E 18.2356

N 51.7483 E 18.2478

N 51.7564 E 18.2392

N 51.7533 E 18.2292

N 51.7589 E 18.2336

N 51.7706 E 18.3028

N 51.7697 E 18.2772

N 51.7572 E 18.2736

N 51.7592 E 18.2767

N 51.7569 E 18.2772

N 51.7536 E 18.3094

N 51.7433 E 18.2572

N 51.7619 E 18.2419

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7661 E 18.3878

N 51.7642 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3167

N 51.7486 E 18.2578

N 51.7731 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3539

N 51.7647 E 18.3533

N 51.5264 E 18.1647

N 51.7564 E 18.29

N 51.7092 E 18.3589

N 51.7914 E 18.3711

N 51.7239 E 18.1797

N 51.745 E 18.3214

N 51.7808 E 18.2997

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7858 E 18.4072

N 51.7689 E 18.4078

N 51.7697 E 18.4056

N 51.7711 E 18.3983

N 51.7236 E 18.1836

23.4.2021.

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.7661 E 18.3878

N 51.7092 E 18.3589

N 51.7914 E 18.3711

N 51.7858 E 18.4072

N 51.7689 E 18.4078

N 51.7697 E 18.4056

N 51.7711 E 18.3983

23.4.2021.

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

Części powiatów żuromińskiego, mławskiego i sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.0133 E 19.8283

N 53.0044 E 19.8625

N 52.9733 E 20.0175

N 52.9622 E 20.0997

N 52.9986 E 19.9431

N 52.9569 E 20.04

N 52.9883 E 19.9214

N 52.9939 E 19.9142

N 52.9675 E 19.9181

N 52.9217 E 19.8933

N 52.9892 E 19.9222

N 52.9683 E 20.1019

N 52.9567 E 20.0489

N 52.9844 E 20.0208

N 52.99 E 19.8692

N 53.025 E 19.9131

N 53.0078 E 19.8503

N 52.9581 E 20.0456

13.5.2021.

W województwie małopolskim, w powiecie limanowskim i nowosądeckim:

Część gminy Łukowica w powiecie limanowskim oraz czesć gminy Podegrodzie w powiecie nowosądeckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6114 E 20.5217

21.4.2021.

W województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim:

Części gmin Hażlach, Skoczów i Debowiec w powiecie cieszyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.8128 E 18.7367

22.4.2021.

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim:

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.7194 E 21.2244

21.4.2021.

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.6786 E 20.9403

21.4.2021.

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim:

Część powiatu mrągowo położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 53.8069 E 21.5908

23.4.2021.

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.5436

29.4.2021.

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim:

Część powiatu żuromińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 53.1056 E 19.8767

N 53.1053 E 19.8769

13.5.2021.

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim:

Część powiatu gorlickiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5881 E 21.1911

23.4.2021.

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Część powiatu klaiskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.6208 E 18.3358

N 51.6311 E 18.3031

N 51.6283 E 18.3261

N 51.6247 E 18.3325

N 51.6211 E 18.3353

27.4.2021.

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.6208 E 18.3358

N 51.6283 E 18.3261

N 51.6247 E 18.3325

N 51.6211 E 18.3353

27.4.2021.

DIO B

Ugrožena područja iz članaka 1. i 3.:

Država članica: Češka

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Moravian-Silesian Region:

Úblo (613151); Býkov (616508); Horní Benešov (642355); Horní Životice (644714); Hošťálkovy (646091); Křížová ve Slezsku (646105); Staré Purkartice (646113); Vraclávek (646121); Krasov (674036); Krásné Loučky (674770); Krnov-Horní Předměstí (674737); Opavské Předměstí (674630); Burkvíz (693375); Linhartovy (683876); Opavice (683884); Jelení u Bruntálu (695173); Milotice nad Opavou (695181); Nové Heřminovy (706183); Oborná (613231); Sosnová (752479); Dětřichovice (760421); Markvartice u Široké Nivy (762652); Skrbovice (762636); Široká Niva (762644); Malé Heraltice (690490);

Lichnov u Bruntálu (683752) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45910 a silnice č. 459;

Brumovice u Opavy (613100) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 4601 , ul. Hlavní a silnice č. 460;

Bruntál-město (613169) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Zahradní a silnice č. 11;

Razová (739987) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45214 a silnice spojující obec Razová a Horní Benešov;

Úvalno (775711) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 460

2.5.2021.

Brantice (609480); Radim u Brantic (609498); Čaková (618306); Dubnice (633674); Loučky u Zátoru (791199); Zátor (791202);

Lichnov u Bruntálu (683752) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45910 a silnice č. 459

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

Central Bohemian Region:

Běrunice (603104); Běruničky (603112); Slibovice (603155); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Dvořiště (712868); Kněžice u Městce Králové (666921); Osek (712876); Kněžičky (603121); Kamilov (750689); Střihov (750701)

24.4.2021.

Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239), Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Dubečno (666912); Dymokury (634247); Hradčany u Žehuně (646628); Chotěšice (653071); Choťovice (795721); Chroustov (654248); Kolaje (668010); Ledečky (679771); Malá Strana u Chotěšic (653080); Netřebice u Nymburka (704016); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Nové Zámky (706841); Okřínek (709751); Opočnice (711926); Ostrov u Poděbrad (774286); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Senice (747441); Srbce u Okřínka (709760); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Vlkov pod Oškobrhem (784095); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Žehuň (795739);

zástavba v katastrálním území Městec Králové (693286) ležící od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a celá vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

24.4.2021.

Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828);

Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

24.4.2021.

Benátecká Vrutice (602060); Brandýs nad Labem (609048); Břežany II (614955); Bříství (615056); Černíky (620220); Hlavenec (638960); Horoušany (644803); Chrást u Poříčan (653748); Jirny (660922); Jiřice (602078); Kounice (671142); Kozovazy (788490); Lázně Toušeň (767859); Litol (689556); Milovice nad Labem (695190); Mochov (698067); Mstětice (792764); Nehvizdy (702404); Nový Vestec (708038); Ostrá (713406); Ostrov u Brandýsa nad Labem (609234); Otradovice (748366); Předměřice nad Jizerou (734284); Přerov nad Labem (735035); Semice nad Labem (747211); Skorkov (748382); Sojovice (752169); Stará Boleslav (609170); Stará Lysá (753807); Starý Vestec (755231); Stránka u Brandýsa nad Labem (609269); Stratov (756326); Svémyslice (792772); Šestajovice u Prahy (762385); Tlustovousy (771414); Tuklaty (771422); Tuřice (771856); Velenka (777781); Vykáň (787558); Vyšehořovice (788503); Záluží u Čelákovic (619230); Zápy (609226); Zeleneč (792781);

Lysá nad Labem (689505) - celé katastrální území mimo území městské části Byšičky

25.4.2021.

Čelákovice (619159); Káraný (708020); Sedlčánky (619213);

území městské části Byšičky města Lysá nad Labem v katastrálním území (689505) Lysá nad Labem

Od 21.4.2021. do 25.4.2021.

Dománovice (709191); Končice (797448); Lipec (738760); Ohaře (709204); Opolánky (711985); Polní Chrčice (709212); Sány (746126);

Běruničky (603112); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Hradčany u Žehuně (646628); Choťovice (795721); Kněžice u Městce Králové (666921); Kolaje (668010); Městec Králové (693286); Vinice u Městce Králové (693308); Opočnice (711926); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Kamilov (750689); Sloveč (750697); Střihov (750701); Rasochy (773174); Vrbice u Poděbrad (785881); Záhornice u Městce Králové (789828); Žehuň (795739); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

29.4.2021.

Běrunice (603104); Kněžičky (603121); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Slibovice (603155)

Od 21.4.2021. do 29.4.2021.

Běrunice (603104); Běruničky (603112); Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239); Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Dymokury (634247); Chotěšice (653071); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Kněžičky (603121); Ledečky (679771); Městec Králové (693286); Nouzov u Dymokur (704920); Nové Zámky (706841); Opočnice (711926); Osek (712876); Podlužany (742660); Podmoky u Městce Králové (724084); Rožďalovice (742686); Senice (747441); Slibovice (603155); Sloveč (750697); Střihov (750701); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Velké Výkleky (603163); Vestec nad Mrlinou (781011); Vlkov nad Lesy (603171); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Zámostí u Rožďalovic (742694)

11.5.2021.

Malá Strana u Chotěšic (653080); Nová Ves u Chotěšic (653098); Vinice u Městce Králové (693308); Záhornice u Městce Králové (789828)

Od 22.4.2021. do 11.5.2021.

Běleč u Litně (685232); Březová u Zvole (794023); Bubovice (615137); Budňany (663719); Černolice (620351); Dobříč u Prahy (627763); Dobřichovice (627810); Drahelčice (631531); Dušníky u Rudné (743313); Hlásná Třebaň (638901); Hořelice (743321); Chrášťany u Prahy (654019); Chrustenice (654400); Jíloviště (660175); Jinočany (660744); Karlík (627828); Klínec (666343); Kozolupy (671967); Kuchař (676942); Lety u Dobřichovic (680761); Lhota u Dolních Břežan (628808); Líšnice u Prahy (685054); Loděnice u Berouna (686328); Lužce (689246); Měchenice (692719); Mezouň (693863); Mořina (699306); Mořinka (699322); Nučice u Rudné (708062); Ohrobec (709352); Ořech (712604); Poučník (663743); Řevnice (745375); Řitka (745804); Tachlovice (764825); Trněný Újezd (768324); Trnová u Jíloviště (660183); Vrané nad Vltavou (785318); Všenory (787272); Vysoký Újezd u Berouna (788449); Zadní Třebaň (789593); Zbuzany (791962); Zvole u Prahy (794058)

7.5.2021.

Černošice (620386); Choteč u Prahy (652989); Chýnice (652997); Kosoř (669971); Roblín (740195); Třebotov (770396); Vonoklasy (784982)

Od 29.4.2021. do 7.5.2021.

Capital City of Prague:

Hlubočepy (728837); Holyně (750573); Jinonice (728730); Komořany (728519); Lahovice (729248); Lipence (683973); Lochkov (686425); Malá Chuchle (729183); Modřany (728616); Radotín (738620); Řeporyje (745251); Slivenec (750590); Stodůlky (755541); Točná (652407); Třebonice (770353); Velká Chuchle (729213); Zadní Kopanina (745278); Zbraslav (791733); Zličín (793264)

7.5.2021.

Královéhradečki kraj:

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hrádek u Nechanic (647322); Hvozdnice u Hradce Králové (681717); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Klamoš (665428); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kunčice u Nechanic (677051); Hubenice (649198); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Nové Město nad Cidlinou (706396); Osice (713058); Polizy (725471); Trávník u Osic (713066); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Krásnice (746916); Praskačka (732915); Sedlice u Hradce Králové (746924); Vlčkovice u Praskačky (732931); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Stará Voda (754056); Hřibsko (649023); Těchlovice u Hradec Králové (765431); Urbanice u Praskačky (732923); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

24.4.2021.

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826 )

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kosičky (669849); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Prasek (732885); Převýšov (735299); Hrobičany (746312); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Stará Voda (754056); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Klamoš (665428); Kunčice u Nechanic (677051); Myštěves (700801); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Puchlovice (605999)

24.4.2021.

Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Běchary (601462); Budčeves (615188); Nečas (615196); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Cholenice (652334); Kopidlno (669296); Mlýnec u Kopidlna (697371); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)

24.4.2021.

Dobřenice (627747); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Štít (665436); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Převýšov (735299); Stará Voda (754056)

24.4.2021.

Klamoš (665428)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Bašnice (601101); Běchary (601462); Butoves (771767); Češov (623466); Liběšice (623474); Dolní Dobrá Voda (627071); Horní Dobrá Voda (627089); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Holovousy v Podkrkonoší (641332); Cholenice (652334); Chomutičky (652431); Obora u Chomutic (652440); Popovice u Jičína (725838); Robousy (740225); Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Dolany u Chyjic (655422); Jičiněves (659649); Labouň (678813); Žitětín (659665); Kacákova Lhota (771783); Kamenice u Konecchlumí (668991); Konecchlumí (669008); Kopidlno (669296); Pševes (631825); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojedy u Žlunic (797677); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lískovice u Ostroměře (684902); Tereziny Dary (766551); Lužany u Jičína (689238); Mlázovice (697249); Myštěves (700801); Nemyčeves (703273); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Ohnišťany (709280); Domoslavice (630985); Nové Smrkovice (706736); Ostroměř (715727); Sylvárův Újezd (630993); Kanice u Petrovic (720119); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Podhorní Újezd (723665); Vojice (723673); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Miličeves (749842); Slatiny (749851); Slavhostice (797693); Sloupno nad Cidlinou (750671); Červeněves (750913); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Sobčice (751499); Staré Místo (723754); Starý Bydžov (754943); Sukorady u Hořic (759406); Šaplava (762032); Šárovcova Lhota (697265); Třtěnice (771147); Hubálov (771775); Tuř (771791); Řeheč (774154); Úlibice (774162); Vesec u Jičína (778141); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)

24.4.2021.

Chomutice (652423); Nevratice (754765); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Chotělice (653021); Staré Smrkovice (754773); Volanice (784664); Stříbrnice v Čechách (757713); Vrbice nad Cidlinou (785954); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Hradištko (796484); Vlhošť (796492); Žeretice (796506)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Lužec nad Cidlinou (689271); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674)

29.4.2021.

Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Převýšov (735299)

Od 21.4.2021. do 29.4.2021.

Velké Babice (600610); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

3.5.2021.

Barchov (600890); Chlumec nad Cidlinou (651800); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056); Zachrašťany (790338)

Od 22.4.2021. do 3.5.2021.

Boharyně (605972); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

3.5.2021.

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)

Od 25.4.2021. do 3.5.2021.

600610 Velké Babice; 600890 Barchov; 605972 Boharyně; 768260 Trnava; 793957 Zvíkov nad Bystřicí; 630039 Dolní Přím; 643866 Horní Přím; 721212 Plačice; 647322 Hrádek u Nechanic; 681717 Hvozdnice u Hradce Králové; 654787 Chudeřice; 663182 Káranice; 665428 Klamoš; 669831 Kosice; 669849 Kosičky; 677051 Kunčice u Nechanic; 649198 Hubenice; 681725 Libčany; 681733 Želí; 600946 Barchůvek; 693057 Bydžovská Lhotka; 693073 Měník u Nového Bydžova; 697311 Mlékosrby; 702463 Lubno u Nechanic; 702471 Nechanice; 702480 Staré Nechanice; 706396 Nové Město nad Cidlinou; 674168 Obědovice; 725471 Polizy; 720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou; 746916 Krásnice; 732915 Praskačka; 746924 Sedlice u Hradce Králové; 732931 Vlčkovice u Praskačky; 605999 Puchlovice; 737763 Radíkovice; 738450 Radostov; 754056 Stará Voda; 649023 Hřibsko; 755451 Stěžery; 755478 Stěžírky; 765431 Těchlovice u Hradce Králové; 732923 Urbanice u Praskačky; 732893 Zdechovice u Nového Bydžova

2.5.2021.

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Lhota pod Libčany (681105); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761826)

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

Barchov (600890); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kozojedy u Žlunic (797677); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Myštěves (700801); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Ohnišťany (709280); Kanice u Petrovic (720119); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Prasek (732885); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Staré Smrkovice (754773); Šaplava (762032); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vinary u Smidar (782181); Volanice (784664); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Žlunice (797707)

11.5.2021.

Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Smidarská Lhota (782173)

Od 3.5.2021. do 11.5.2021.

Pardubice Region:

Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)

24.4.2021.

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Neratov (797316); Pravy (664286); Lhota pod Přeloučí (681113); Lohenice u Přelouče (686409); Přelouč (734560); Škudly (681121); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Labětín (744778); Řečany nad Labem (744786); Selmice (747149); Semín (747319); Tetov (766968); Trnávka (744794); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Spytovice (792241); Nerad (797308); Živanice (797332)

24.4.2021.

Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Žáravice (794597)

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Bukovka (616125); Chýšť (655686); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Malé Výkleky (655694); Pravy (664286); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597)

3.5.2021.

Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)

2.5.2021.

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

Plzeň Region:

Babice u Holubče (641375); Bernartice u Stráže (602701); Bezděkov u Damnova (624705); Bohuslav (678848); Boječnice (607291); Bonětice (710261); Bonětičky (710270); Borek u Tachova (602710); Borovany u Boru (607312); Částkov u Tachov (618560); Čečkovice (607321); Černá Hora u Bělé nad Radbuzou (601659); Dehetná (602728); Doly u Boru (607339); Dubec (770663); Holostřevy (641308); Jadruž (778702); Jemnice u Tisové (767204); Kosov u Boru (607347); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Labuť (678830); Lhota u Tachova (715964); Malé Dvorce (778729); Málkov u Přimdy (736091); Málkovice (677612); Maršovy Chody (618578); Mchov (754641); Nové Sedliště (754650); Olešná (710288); Ostrov u Tachova (715972); Pavlíkov u Třemešného (770671); Pernolec (618586); Pořejov (646253); Přimda (736112); Racov (754749); Rájov u Třískolup (771112); Skviřín (607380); Staré Sedliště (754668); Staré Sedlo u Tachova (754757); Strachovice u Bernartic (602736); Stráž u Tachova (756369); Svatá Kateřina u Rozvadova (742601); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třemešné (770680); Třískolupy pod Přimdou (771121); Újezd pod Přimdou (773824); Úšava (754676); Velká Ves u Damnova (624721)

7.5.2021.

Bor u Tachova (607304); Kundratice u Přimdy (778711); Lužná u Boru (607355); Mlýnec pod Přimdou (773816); Souměř (756351); Velké Dvorce (778737); Vysočany u Boru (607398)

Od 29.4.2021. do 7.5.2021.

Ústí nad Labem Region:

Bečov u Mostu 601233; Milá (601241); Stránce (796816); Zaječice u Bečova (601250); Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Odolice (602051); Bílence (604151); Škrle (604160); Bitozeves (604925); Nehasice (702374); Tatinná (702382); Vidovle (604933); Blažim (605549); Břvany (615111); Havraň (638021); Korozluky (669610); Sedlec u Obrnic (669628); Kozly u Loun (671827);

Lenešice (679925); Sinutec (671835); Lužice u Mostu (689327);

Svinčice (689335); Bylany u Mostu (616532); Holešice (640956); Malé Březno (690449); Čepirohy (619591); Hořany (645010); Most I (699357); Most II (699594); Rudolice nad Bílinou (699691); Skyřice (749206); Slatinice u Mostu (616559); Souš (903337); Střimice (699748); Třebušice (770540); Velebudice (749214); Vtelno (787507); České Zlatníky (708739); Chanov (708747); Obrnice (708755); Patokryje (718301); Postoloprty (726117); Rvenice (747190);

Seménkovice (747203); Vrbka u Postoloprt (726125); Hrádek u Loun (739235); Raná u Loun (739243); Dobrčice u Skršína (748684); Chrámce (748692); Skršín (748706); Strupčice (757195); Sušany (759597); Minice (777706); Velemyšleves (777722); Zálezly (777731); Volevčice (725234); Všestudy (787469); Počerady (723185); Výškov u Počerad (788554)

8.5.2021.

Kamenná Voda (796808); Židovice u Bečova (796824); Lišnice (685071); Polerady (725226); Třískolupy (771139)

Od 30.4.2021. do 8.5.2021.

Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Bílina (604208); Bílina-Újezd (604283); Bílka (608246); Braňany (609005); Břešťany (614858); Břežánky (614866); Bžany (617342); Černčice u Žalan (794309); Červený Újezd u Mukova (700380); České Zlatníky (708739); Děkovka (632805); Dobrčice u Skršína (748684); Dřemčice (632813); Dřevce (754072); Hořenec (681741); Hostomice nad Bílinou (645915); Chotějovice (760331); Chotovenka (760340); Chouč (648175); Chrámce (748692); Chrášťany u Dřemčic (632821); Chudeřice u Bíliny (604348); Jablonec u Libčevsi (681750); Jenišův Újezd (658472); Kaňkov (609013); Kocourov u Medvědic (692671); Korozluky (669610); Kostomlaty pod Milešovkou (670669); Kozly u Loun (671827); Křemýž (709221); Lahovice u Libčevsi (681768); Ledvice (679844); Leská (754081); Lhenice u Bžan (617351); Lhota u Medvědic (692689); Libčeves (681776); Liběšice u Želenic (795925); Liptice (684821); Lukov u Bíliny (688959); Lužice u Mostu (689327); Lysec (689653); Medvědice (692697); Měrunice (693227); Milešov u Lovosic (694649); Mirošovice (648191); Mrsklesy (692701); Obrnice (708755); Obřice (724483); Odolice (602051); Ohníč (709239); Páleč u Milešova (798321); Patokryje (718301); Pnětluky u Podsedic (724491); Pohradice (760382); Řisuty u Libčevsi (681784); Sedlec u Obrnic (669628); Sinutec (671835); Skalice u Lovosic (754099); Skršín (748706); Staré (754102); Světec (760366); Svinčice (689335); Šepetely (754111); Štrbice (760374); Třebívlice (770027); Vlastislav (783480); Všechlapy u Libčevsi (681792); Žalany (794325); Želenice u Mostu (795933); Želénky (789402); Želkovice u Loun (796361); Žichov (693235)

4.5.2021.

Dřínek 738719; Hetov (738727); Hrobčice (648167); Kučlín 648183; Mrzlice (648205); Mukov (700398); Radovesice u Bíliny (738735); Razice (648213); Štěpánov u Lukova (688967); Tvrdín (648221)

Od 22.4.2021. do 4.5.2021.

Država članica: Danska

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

The parts of Slagelse municipality, Næstved municipality and Sorø municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

22.4.2021.

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

The parts of Slagelse municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

22.4.2021.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

Država članica: Njemačka

Obuhvaćeno područje:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

BADEN-WÜRTTEMBERG

Böblingen

Gemeinden:

 

Aidlingen,

 

Gäufelden,

 

Hildrizhausen,

 

Jettingen

Teile der Gemarkungen:

 

Altdorf,

 

Böblingen - Dagersheim,

 

Bondorf,

 

Ehningen,

 

Grafenau – Döffingen,

 

Grafenau - Dätzingen,

 

Holzgerlingen,

 

Mötzingen

 

Sindelfingen–Darmsheim

Auf der Gemarkung Dätzingen nördlich des Kuhwaldes nach Osten bis zur K1063. Der K1063 in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der L1182 (Ölmühle) folgen. Der L1182 nach Süden folgend bis zur K1000. Dieser in südlicher Richtung bis zur Waldstraße (Gemarkung Dagersheim) folgen. Von hier nach Osten der Waldstraße folgen bis zur Schickardstraße. Von hier über das Autobahnkreuz bis zur B464. Der B464 in südlicher Richtung folgend bis auf Höhe Glemsbach. Dem Glemsbach nach Westen folgend bis zum westlichen Rand des Gewannes „Hinteres Feld“. Von hier nach Süden bis zur K1001. Der K1001 in süd-östlicher Richtung folgend, am westlichen bebauten Ortsrand von Altdorf entlang nach Süden. Auf der Laienstraße nach Süden bis direkt vor die Sportplätze. Nach Osten in Richtung Schaichhof bis zur B464. Der B464 entlang in südlicher Richtung bis zur Kälberstelle folgen. Von hier der Landkreisgrenze entlang bis zur Kreuzung mit der K1035. Der K1035 in Richtung Westen folgend bis zur Kreuzung mit der L1184. Der L1184 in nördlicher Richtung bis an den bebauten Ortsrand von Bondorf folgen. Von hier dem nördlichen Ortsrand von Bondorf entlang nach Westen Richtung Herdweghöfe folgend, weiter bis zur Kreuzung mit der L1361a. Auf der L1361a nach Westen Richtung Mötzingen. Am östlichen Ortsrand von Mötzingen entlang bis zur Unterjettinger Straße (K1070). Der Unterjettinger Straße nördlich bis zur Einfahrt „Lindenhof“ folgend. Südlich am Gewann Storren vorbei bis zur Kreisgrenze. An der Kreisgrenze entlang nach Norden bis zur Gemarkung Dätzingen.

28.4.2021.

Böblingen

Gemarkungen:

 

Herrenberg - Oberjesingen

 

Herrenberg - Kuppingen

 

Herrenberg - Affstätt

Teile der Gemarkungen:

 

Deckenpfronn

 

Gärtringen

 

Herrenberg - Haslach

 

Herrenberg

 

Nufringen

Im Norden auf der Gemarkung Deckenpfronn südlich der K1075 folgen bis zum Kreisverkehr. Der K1067 weiter folgend in Richtung Süden bis zur K1045. Dieser folgend bis zum Schnittpunkt mit der A81. Auf Höhe „Alter Rain“ der L1184 nach Westen folgend bis zum Zentrum Herrenberg. Hier den Bahngleisen folgend bis zur Plappenhalde. Weiter nördlich des Steinbruchs bis zur K1029. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der B28. Weiter nach Westen der B28 folgend bis zur Kreuzung mit der K1069. Nach Norden auf der K1069 weiter bis „Fleckenwäldle“. Weiter nach Westen bis zur Landkreisgrenze. Dieser nach Norden folgend auf den Waldweg zwischen „Wagrain“ und „Oberer Wald“ nach Nord/Ost bis zur B296. Von hier nach Norden bis zum Ortseingang Deckenpfronn (Frontalstraße). Auf der Frontalstraße nach Osten bis zur Tennentalstraße. Nördlich des Gebäudes 13 nach Osten bis zur Karl-König-Straße. Auf dieser nach Norden bis zur K1075 (Gärtringer Straße).

Od 21.4.2021. do 28.4.2021.

Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde St. Märgen alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde St. Peter vollumfänglich mit Ausnahme des Walddistrikts Ränkewald und des Gewanns Vordere Ränke.

Gemeinde Stegen der Kernort südlich des Eschbachs, im Westen bis zum Gewann Brühl, nördlich der L133 bis zum Sportplatz, der Sportplatz , die Ortsteile Unterbirken und Oberbirken und alles östlich davon.

Nördlich des Ortskerns der Buchbühl, das Steurental und alles nördlich davon bis zum Flaunser und zum Brombeerkopf und alles östlich dieser Linie bis zur Gemeindegrenze.

Gemeinde Kirchzarten die Teile Burg, Höfen, nördlich ab dem Wagensteigbach die Gewanne Brandenburg, Ruthe , Gesellen, der Giersberg und das Gewann Kohlbach und alles östlich davon bis zur Gemeindegrenze.

Gemeinde Buchenbach alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Breitnau alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Hinterzarten alles östlich der Linie Bankgallihöhe, Wiesenwaldkopf, Batzenwald ohne Rinken, nach Norden bis zur Gemeindegrenze. Südlich begrenzt durch den Sägenbach, dann der Straße nördlich des Häuslebauernhof. Die Windeck, der Hagenberg, die Kesslermühle und der Kesslerhof, ebenso der Kernort Hinterzarten. Der südliche Rand verläuft weiterhin von Schmiedshäusle bis Heizmannshäusle über den Bankenhansenhof bis zur Gemeindegrenze.

Stadt Titisee-Neustadt alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Eisenbach alle Gemeindeteile westlich der Linie Waldgebiet Treiber, Ortsmitte Mittelschollach und Gipfel des Wendelsbühl

30.4.2021.

Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde St. Märgen im Osten bis zur Kreisgrenze. Weiterhin innerhalb der Linie, es ergibt sich ein geschlossener Kreis. Im Gschwengwald davon abweichend entlang des Waldwegs nach Norden, mit dem Waldweg nach Westen abbiegend mit dem Gewann Mühlewald, weiter nach Westen mit den Gewannen Steinbacher Mühle und Habstmoos südlich des Landfeldwegs.

Weiter entlang des Landfeldwegs mit den Gewannen Birkweghäuslehof, Hinter der Mühle, Moos und Mühlematte.

Dann nach Osten abbiegend ohne das Gewann Kälberacker.

Das gesamte geschlossene Siedlungsgebiet der Gemeinde St. Märgen nach Norden abgegrenzt durch die Rankhofstraße, nach Westen bis zur Bebauungsgrenze an der Hausmatte.

Im weiteren Verlauf nach Südwesten entlang der Waldgrenze entlang des Gewanns Kleiner Ohmenwald.

Weiter nach Südwesten südlich der Hummelmühle und der Hummelmatte weiter nach Süden inklusive des Gewanns Staatswald Großer Ohmenwald.

Dann nach Westen und dann nach Südwesten dem Holzschlagbach folgend bis zur Gemeindegrenze.

Südlich davon die Gewanne Auf der Spirzen, Tännlehof, Kreuzacker, Mühlmatte, der komplette Gemeindewald in der Spirzen, der Spirzenkopf, der Falkengrund und alles östlich davon.

Weiter nach Süden bis zur Ortsgrenze Breitnau mit den Gewannen Winterwald, Fahrenberg, Stierhalde, Wangler Hof, Haldenmatte, Schelmenloch und Schelmenacker.

Im Anschluss der B500 nach Norden folgend bis zum Gewann Nazihäusle, dort die B500 nach Süden querend inklusive der Gewanne Unterm Wald, Dreieck, Mucklefeld und Im Moos. Dann östlich bis zur Gemeindegrenze Breitnau, entlang der Gemeindegrenze Breitnau und Titisee-Neustadt wieder bis zur Kreisgrenze.

Gemeinde Buchenbach die Gewanne Vorderbauernhof, Hutjörglehof, Schmiedshäusle, Schmiedhof, Schweigbrunnen, Pfändlerhäusle, Rufenhof, Pfändlerhof, Bartelshäusle und Bartelshof.

Gemeinde Breitnau der Gemeindewald Äußeres Allmend, Moos, Holzhof und Rutscherhäusle, der Doldenbühl, Doldenhof und Joshof, Einsiedel und Kellershof, Rainhof und alles nördlich vom bisher genannten bis zur Gemeindegrenze.

Stadt Titisee-Neustadt ab Konradenhäusle nach Norden bis zur Stadtgrenze inklusive Simonshof, Schwörerhof, Aloysenhof, Hohlengraben, dem Moosberg, Waldmühle, Kohlplatz. Nach Westen mit den Gewannen Hausmatte, Leibgedingmatte, Sommerwald und Winterhöhe und alles nördlich davon.

An der B500 dann östlich bis zur Kreisgrenze vom Ruheckle bis zum Lachenhäusle und alles nördlich davon.

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Calw

Teile der Gemarkung Nagold: Gewann Mittleres Bergle östlich der L 361, Gewann Galgenberg und Eisberg östlich des Waldeckwegs und der Kernenstaße sowie Gewann Sulzer Eschle östlich der K 4348,

Gemarkung Emmingen und Pfrondorf,

Gewann Geißäcker der Gemarkung Mindersbach,

Gewann Neuhausen der Gemarkung Rotfelden,

Gemarkungen Wildberg, Effringen, Gültlingen, Sulz am Eck,

Weiler Seitzental der Gemarkung Altbulach,

Gemarkungen Holzbronn, Stammheim,

Gemarkung Gechingen,

Gewann Lochwald der Gemarkung Ostelsheim

28.4.2021.

Emmendingen

Beginnend an der Rheinbrücke Markolsheim (F) / Sasbach (D) entlang der L113 bis Brücke Lehweg in Wyhl. Lehweg entlang nach Norden bis Limbergstraße, Tullastraße, Reckholderstraße in die Rheinstraße. Weiter bis Hauptstraße übergehend in Weisweiler Straße bis zur Kreuzung L 104 mit Verbindungsfeldweg L 104 zu Forchheimer Straße. Weiter in einer gedachten Linie bis zur Hüpbbe Feldweg Kreuzung Weingartenhöfe/Waldeckhof von dort in einer gedachten Linie bis Laubeck 1. Südlich von Laubeck 1 in einer gedachten Linie bis Nordende Reitplatz Haferkasten in Kenzingen. Gedachte Linien über Rammersberg zur K5115, Köndringer Straße/Seegraben. Weiter in gedachter Linie bis Landecker Straße/Schwarzwald Straße (Mundingen) und weiter bis Kreuzung Schlucht/Roethestraße in Emmendingen. Von diesem Punkt aus wieder in gedachter Linie bis Kreuzung Hochburger Straße/Moltkestraße. Hochburgerstraße entlang bis zum Kreisverkehr, dann in die Weinstockstraße einmünden. Weiter über Weinstockstraße, Übergang in Kollmarsreuter Straße, weiter bis Übergang Hauptstraße (Ortsteil Kollmarsreute) bis Kreuzung Geländeweg. Entlang des Geländeweg über Altdorfstraße in den Herrenweg. Herrenweg weiter folgen bis Bahnlinie Emmendingen-Freiburg, weiter auf Feldweg Im Grün. Im Grün folgen bis Denzlinger Straße. Denzlinger Straße bis Kreuzung Buchholzer Weg weiter bis Brücke Langgasse/Moosgraben – gedachte Linie bis Elzbrücke K5103. Von hier aus Gemarkungsgrenze folgen bis Kreisgrenze Denzlingen-Suggental-Breisgau-Hochschwarzwald (Unterglottertal).

Beginnend von der Kreisgrenze (Gemarkungen Waldkirch und Untersimonswald) zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Gemarkungen St. Peter und Oberglottertal) der Gemarkungsgrenze folgen bis Grenze Waldkirch, Siensbach und Untersimonswald. Weiter in einer gedachten Linie bis zur Bahnunterführung Dürrenbergweg in Niederwinden. Dürrenbergweg entlang über Hauptstraße, Schulstraße, Ringstraße, Bleilestraße bis Oberdorfstraße. In einer geraden Linie bis zur Kreuzung Mooshof/Hillersberg.

Gerade Linie bis K5111, Unterspitzenbacher Str./Einmündung 2/2a, weiter in einer gedachten Linie zum Stromberg (568,4), Starenbühl (536,4) bis zur Kreuzung Talstraße/Am Burgersber in Richtung Tannhöf weiter bis Kreuzung Eckstraße/Lanenbachweg bis zum Rötelstein (507,0), Kreuzung Leimental/Bachererweg.

Abschließend eine weitere gedachte Linie bis zu der Gemarkungsgrenze Biederbach an die Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar-Kreis (Sendeturm). Ab Sendeturm auf der Kreisgrenze entlang bis Hirschhochschanze.

30.4.2021.

Emmendingen

Ausgehend von den Gemarkungsgrenzen Furtwangen und Schönwald an die Kreisgrenze Emmendingen weiter in einer gedachten Linie zu Rappeneck (1 004,6 ) über Obereck (1 176,6 ) bis Einmündung Glasmattenbächle/Haslach Simonswaldbach, vorbei an der Ostgrenze Wüstloch bis Gobert. Von hier in einer weiteren gedachten Linie zum Belchhäusle (758,0) bis Kreisgrenze (Hohkopf 1 059,9 ) an Gemarkung Schonach.

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Enzkreis

Teile oder Gemarkungen folgender Städte und Gemeinden:

Illingen, Gemarkungen Illingen und Schützingen

Mühlacker, Gemarkungen Mühlhausen und Großglattbach

Teile der Gemeinde Wiernsheim.

Vom Beobachtungsgebiet des Landratsamtes Ludwigsburg entlang der Gemarkungsgrenze Illingen-Schützingen – Sternenfels-Diefenbach bis zur Gemarkungsgrenze Maulbronn-Zaisersweiher. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Zaisersweiher–Schützingen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Lienzingen, dort weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Schützingen bis Gemarkungsgrenze Illingen. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Illingen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Mühlhausen. Von dort weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Mühlacker – Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Lomersheim. Von dort entlang der Gemarkungsgrenze Lomersheim–Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Großglattbach. Dann entlang der Gemarkungsgrenze Lomersheim–Großglattbach bis Gemarkungsgrenze Wiernsheim. Anschließend entlang der Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Großglattbach bis zur Kreisstraße K4502.

Von dort entlang der Kreisstraße K4502 von Großglattbach bis Serres und weiter entlang der Bergstraße bis Einmündung Schillerstraße. Der Schillerstraße entlang bis zur Iptinger Straße und weiter in gerader Verlängerung entlang des Mönsheimer Weges bis Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Mönsheim. Von dort in südöstlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Mönsheim bis Kreisgrenze Böblingen und daran entlang der Kreisgrenze Enzkreis–Böblingen bis Kreisgrenze Ludwigsburg.

23.4.2021.

Freiburg

Gesamter Stadtkreis Freiburg

8.5.2021.

Freiburg

Verlauf entlang der Kreislinie zwischen March-Umkirch und Freiburg im Breisgau in nördlicher Richtung, die Gewanne ‚Hohle‘ und ‚Mittelpfad‘ querend und dem Verlauf der Nimbergstraße folgend bis Ecke Hieberainle/Benzhauser Straße weiter in südöstlicher Richtung dem Flurstück ‚Benzenweg‘ folgend bis zur Autobahn A5, die Autobahn querend bis über Bebelstraße hinweg in den 1. Jägerweg,

danach südlich abbiegend in den Ettenbachweg durch den Wald bis zu den Flurstücken 3210/3209, dem Feldweg zwischen den Feldern in südlicher Richtung folgend, nach einem Stallgebäude dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur T-Kreuzung im Wald, von dort in südlicher Richtung bis Feuerspritzenweg. Diesem in östlicher Richtung folgend bis Einfahrt ‚Eichelbuck‘. Danach südlich dem Bachverlauf Brandbach folgend bis zur Lembergallee, diese querend in die Tullastraße bis Ecke Guerickestraße, entlang Guerickestraße nach Süden den Bahngleisen und dem Rossgässlebach folgend über die Engesserstraße bis zu den Güterbahngleisen. An den Güterbahngleisen in südwestlicher Richtung bis zur Querung der Breisacherstraße (K9860), dann auf der westlichen Seite der Breisacherstraße Richtung Südosten bis zur Kreuzung Fehrenbachallee (K9859) in südöstlicher Richtung der Fehrenbachallee folgend bis zur Kreuzung mit der Straßenbahnlinie, von dort in nordwestlicher Richtung dem Weg zwischen Eschholzpark und dem Kreismedienzentrum folgend bis zur Ferdinand-Weiß-Straße, über die B 31a, Dreisam und in die Bohlstraße bis zur Ecke Haslacherstraße. Von der Haslacherstraße weiter in die Markgrafenstraße in südwestlicher Richtung folgend bis Ecke Opfingerstraße (K 9853). Der Opfingerstraße in nordwestlicher Richtung folgend bis Opfinger Brücke, von hier südwestlich entlang der Bahngleise bis Kreuzung Guildfordallee. Der St. Georgener Straße in nordwestlicher Richtung folgend mit Querung der Besanconallee und weiter in Richtung Süden auf Munzingerstraße bis Kreuzung Bötzingerstraße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis Ecke Rimsinger Weg, dort nach Westen Richtung Wald in den Kiesgrubenweg, diesem nach Norden folgend bis zur Opfinger Straße (K9853). Dem Verlauf der Opfinger Straße Richtung Westen folgend bis zur Abzweigung Parkplatz Opfinger See. Den Opfinger See auf dem westlichen Seeweg Richtung Norden bis zur Seemitte umrunden, dann Richtung Westen zwischen Gewann Spittelach und Obermoos bis St. Nikolauser Straße, hier der Tiergartenstraße nach Norden folgend bis zum Stumpenweg und dann in nordöstlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.

Od 29.4.2021. do 8.5.2021.

Freiburg

In Waltershofen nördlich des Silberbucks von der Kreisgrenze zur Gemeinde Merdingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in nordöstlicher Richtung zum nordöstlichen Ende des Längelbergs, dem Feldweg in südöstlicher Richtung folgend bis Klosterstraße (K9861), der Straße bis zum südlichen Ende des Längelbergs folgend weiter auf dem Feldweg in nördlicher Richtung den Längelberg umrundend danach Richtung Osten entlang der Gewanne ‘Bös Breicke’ und ‘Im Niederfeld’.

Dem Feldweg parallel zur St. Nikolauserstraße in Richtung Süden folgend, zuerst östlich dann nordöstlich das Gewann ‚Eckbaum‘ umrundend bis zur St. Nikolauserstraße (L187). Diese in südöstlicher Richtung querend bis Mittelmattweg. Diesem in südlicher Richtung folgend entlang der südlichen Grenze des Gewanns ‚Mittelmatt‘ bis zum Kretzbach, diesen queren und an der Mündung des Krebsbächle diesem in südöstlicher Richtung bis zum Waldrand folgend. Entlang dem Waldrand weiter südlich, dann östlich bis zur Kleingartenanlage. An den Grenzen der Kleingartenanlage bis zum Parkplatz, entlang dem Gewann ‚Kuhmatt‘ nach Süden bis zur Querung der Freiburger Straße (K9853), hier in den westlich gelegenen Feldweg einbiegend und diesem weiter in süd-/südöstlicher Richtung folgend bis Einmündung Ecke Linkmattstraße. Weiter auf einem Waldweg Richtung Süden zum Waldmösleweg, diesem südöstlich folgend in einer gedachten Linie bis zur Autobahn A 5. Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Od 29.4.2021. do 8.5.2021.

Lörrach

Die Gemarkungen Rheinfelden, Degerfelden, Karsau, Eichsel, Minseln, Adelhausen, Nordschwaben, Hüsingen, Wiechs, Eichen, Höllstein, Maulburg, Schopfheim, Langenau, Weitenau, Enkenstein, Hausen, Wieslet, Schlächtenhaus, Zell im Wiesental, Riedichen, Gersbach, Gresgen, Endenburg, Sallneck, Tegernau, Adelsberg, Atzenbach, Häg, Mambach, Pfaffenberg, Elbenschwand, Ehrsberg, Fröhnd, Wembach, Präg, Schönau, Tunau, Böllen, Schönenberg, Utzenfeld, Schlechtnau, Geschwend, Aitern, Aftersteg, Wieden, Muggenbrunn.

30.4.2021.

Lörrach

Gemarkungen Todtnau und Todtnauberg im Ganzen, sowie die daran angrenzenden Gemarkungen Aftersteg, Schlechtnau, Geschwend und Präg in Teilen.

Südliche Begrenzung: gedachte Linie zwischen Landkreisgrenze Höhe L 149 und Kläranlage Feldbergstraße 40, Todtnau. Von der Kläranlage in Verlauf der B 317 schließt die Grenze des Gebietes wieder an die Gemarkung Todnau an.

Gemarkung Aftersteg mit dem Bereich Wasserfall.

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Lörrach

Die an Waldshut-Tiengen angrenzenden Teile der Lörracher Gemarkungen Gersbach und Häg

Die dreieckige Form wird westlich vom Verlauf der Landkreisgrenze zwischen Wehratalsäge und Fosthof (westlich der Gemarkung Gersbach), einer gedachten geraden Linie zwischen Fosthof - Berg Rohrenkopf und einer weiteren gedachten geraden Linie zwischen Rohrenkopf - Wehratalsäge umschlossen.

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Ludwigsburg

Stadt Bönnigheim, Teilgebiet südlich des Enzbach

Gemeinde Erligheim, Teilgebiet vom Enzbach bis zur L1107, L1107 bis zur Gemarkungsgrenze Löchgau

Gemeinde Löchgau

Stadt Besigheim, Teilgebiet westlich der Enz

Stadt Bietigheim-Bissingen

Gemeinde Ingersheim, Teilgebiet südlich der L1125 von der Gemarkungsgrenze Bietigheim nach Osten bis zur L1113, L1113 nach Süden

Stadt Freiberg am Neckar, Teilgebiet westlich L1113 bis A81

Stadt Ludwigsburg, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Asperg, Teilgebiet westlich der A81

Gemeinde Möglingen, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Korntal-Münchingen, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Ditzingen, Teilgebiet bestehend aus Gemarkungen Heimerdingen und Schöckingen

Gemeinde Eberdingen

Gemeinde Freudental

Gemeinde Hemmingen

Stadt Markgröningen

Stadt Sachsenheim ohne Gemarkung Häfnerhaslach,

Gemeinde Schwieberdingen

Gemeinde Sersheim

Gemeinde Tamm

Stadt Vaihingen/Enz

23.4.2021.

Ludwigsburg

Stadt Oberriexingen

Stadt Vaihingen/Enz mit Teilen der Gemarkung Enzweihingen:

Beginnend an der westlichen Gemarkungsgrenze bei Pulverdingen westlich entlang den Feldwegen Flurstücknummern (Flstnr.) 51, 42, 32 bis zum Flurstück 6509 (Waldstück „Unteres Pulverdinger Holz“). Entlang des östlichen und südlichen Randes des Flstnr. 6509 bis zur B10 querend, entlang der Straße Flstnr. 6650 bis zum Feldweg Flstnr. 6684, entlang FlstNr. 6684 in westlicher Richtung bis zum Feldweg FlstNr. 6697, weiter nördlich entlang Feldweg Flstnr. 6697 bis zum Feldweg Flstnr. 6738 in westlicher Richtung, nach Süden entlang des Feldwegs FlstNr. 6736 -parallel Glems- bis zum Feldweg Flstnr.7055, nach Westen auf das gegenüberliegende Ufer der Glems. Nach Nordwesten entlang des „Kreuzwegs“ (FlstNr. 6692) bis zum Strümpfelbach. Dem Strümpfelbach Richtung Nordosten folgend bis zur Enz. Der Enz nach Westen folgend bis zur Schwieberdinger Straße. Der Schwieberdinger Straße nach Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze, dieser entlang nach Norden.

Weiter auf Teilen der Gemarkung Vaihingen:

Weiter auf Feldweg FlstNr. 6856 Richtung Norden, weiter folgend Feldweg Flstnr. 6665 nach Westen, nach Norden auf Feldweg FlstNr. 6515, anschließend Feldweg FlstNr. 6462 nach Osten, auf Feldweg FlstNr. 6434 nach Norden bis zur Gemarkungsgrenze. Der Gemarkungsgrenze entlang Richtung Westen folgend bis zur K1696.

Auf Teilen der Gemarkung Kleinglattbach:

Der K1696 Richtung Nordosten folgend bis Feldweg Flstnr. 1682, von dort nach Norden, entlang Weg durch den „Herrenwald“ Flstnr. 1670/1 nach Osten zum Kleinglattbacher Weg (Sersheim) folgend.

Gemeinde Sersheim

Dem Kleinglattbacher Weg entlang Richtung Osten bis zur L1131 folgend, der L1131 Richtung Norden bis zum Feldweg Flstnr. 5296 folgend, nach Nordosten dem Feldweg Flstnr. 5296, dann dem Feldweg 5398 und anschließend dem Feldweg Flstnr. 5399 folgend, weiter Richtung Osten dem Feldweg Flstnr. 5650, dem Feldweg Flstnr. 5674 und dem Feldweg Flstnr. 5694 folgend. Nach Norden dem Feldweg Flstnr. 5703 folgend, nach Osten dem Flstnr. 5744 folgend. Der K1638 Richtung Norden (Hohenhaslacher Straße) folgend. Dem Waldweg nach Osten durch das Gewann „Heiligenholz“ bis zur Gemarkungsgrenze, von dort Richtung Süden bis zur Bahnlinie folgend.

Stadt Sachsenheim

Entlang der Bahnlinie östlich bis zur Westtangente, von dort nach Süden bis zum Kreisverkehr, entlang dem Südring Richtung Osten bis Kraichertsweg, von dort Richtung Süden bis zr Gemarkungsgrenze nach Bietigheim. Dieser entlang bis zur Gemarkungsgrenze nach Markgröningen.

Stadt Markgröningen

Weiter entlang der Flurgrenze von Unterriexingen nach Süden, nach Südwesten bis zum Frauenweg, weiter südlich bis zum Feldweg FlstNr. 13238 (Höhe Papiermühle). Von dort westlich dem Feldweg FlstNrn. 13313 und 9892 entlang bis Gemarkungsgrenze

Od 21.4.2021. do 23.4.2021.

Ortenaukreis:

Die Gemeinde Hornberg mit den Gemarkungen Hornberg und Niederwasser sowie Teilen der Gemarkung Reichenbach:

Der gesamte Teil westlich der Gemarkung Hornberg sowie, beginnend an der östlichen Gemarkungsgrenze zu Hornberg, dem Schwanenbach entlang folgend mit Kuchersbach verlängert bis Landkreisgrenze.

Teile der Gemarkung Gutach beginnend an der Landkreisgrenze zur Gemarkung Prechtal, dem Waldweg nach Norden folgend bis zum Vogelbach, rechts dem Waldweg entlang folgend bis zum Steinenbach, rechts haltend den Steinenbachweg entlang in die Rothalde endend an der B33, der B33 in südliche Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hornberg.

Südliche Teile der Gemeinde Mühlenbach, beginnend an der Landkreisgrenze zur Gemarkung Elzach, der B294 folgend bis zum Pfausenbächle, ab hier dem Feldweg nach Osten Richtung Mühlenhof, vorbei am Jochenbauernhof und dem Philipplesbauernhof nach Dietental folgend, ab dem Kettererskasperhof dem Abzweig des Grundbachs in südliche Richtung folgend, an dessen Ende in östlicher Linie durch die Beerhalde und dem beginnenden Waldweg ca. weitere 1,7 km in östliche Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze am Schulmathisbühl.

30.4.2021.

Ravensburg

Ausgangspunkt ist die Kreuzung der Bahnlinie mit der A96 südlich der Autobahnauffahrt Wangen-Nord

der Bahnlinie folgend über Kißlegg – der Bahnlinie bis nach Leutkirch am Bahnhof

Luftlinie nördlich des Stadtweihers bis Nonnenbühl – von Nonnenbühl Luftlinie bis zum Jockenbauernhof an der Landesgrenze zu Bayern, entlang der Landesgrenze

sowie die gesamten Gemarkungen der Stadt Isny und der Gemeinde Argenbühl

30.4.2021.

Ravensburg

Ausgangspunkt ist die Ortschaft Schönbühl nahe Argenbühl

Der Straße in nördliche Richtung folgend bis Uttenhofen entlang der Uttenhofer Str. bis Winterazhofen

entlang des Waldrandes, am nördlichen Rand des Hinterweihers vorbei bis Wolfholz entlang des Alpenblickwegs und der Missener Str.

Am Fetzachmoos nördlich entlang bis zu dem Gewässer Eschach

entlang des Gewässers bis zur Kreuzung mit der der L318, der L318 folgend bis Friesenhofen entlang der Beurenstr., Rimpracher Str. und dem Riedweg bis zur Landesgrenze zu Bayern

entlang der Landesgrenze zu Bayern bis zu den Blockwiesen

entlang des Waldwegs durch den Rohrdorfer Tobel nördlich des Schleifertobel vorbei bis Haslach

in nord-westliche Richtung um den Rangenberg herum bis zum Gewässer Untere Argen bis Kreuzung mit der L318

entlang der L318, Waldburgallee und der Riedstraße westlich folgend bis zum Kreisverkehr (nördliche Ausfahrt) – vorbei an der Argentalklinik (Dengeltshofen) bis zum Gewässer Untere Argen

dem Gewässer Untere Argen westlich folgend bis zur Straße nach Oberharprechts

Der Alpenstraße nach Unterharprechts, Argenbauer, Steig, dann der L265 in nördlicher Richtung folgend bis zur Abbiegung östlich nach Baldenhofen – Der Straße nach Baldenhofen weiter folgend bis nach Schönbühl (Ortschaft nahe Argenbühl)

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Rems-Murr-Kreis

Gemeinden:

Allmersbach im Tal

Althütte (alle Teilorte außer Glaitenhof)

Aspach (außer Altersberg, Völkleshofen, Steinhausen, Einöd, Sinzenburg, Kleinaspach)

Auenwald (alle Teilorte außer Oberbrüden, Unterbrüden, Lippoldsweiler teilweise)

Backnang (Hauptort und alle Ortsteile, außer Steinbach)

Berglen (nur Rettersburg, Stöckenhof und Öschelbronn)

Burgstetten (nur Erbstetten, Burgstall östlich der L1114)

Großerlach (nur Unter-, Millfischbach, Erlach, Hohenbrach, Trauzenbach, Frankenweiler, Mannenweiler)

Kaisersbach (nur Hägerhof, Kaltenbronnhof, Ebni, Spatzenhof, Fratzenwiesenhof, Weidenhof, Höfenäckerle, Eulenhof, Rotenmad, Höfenäckerle, Heppichgehren, Klingenmühlhöfle)

Kirchberg an der Murr (nur Zwingelhausen)

Leutenbach (nur Nellmersbach)

Murrhardt (außer Hinterbüchelberg, Fornsbach, Kirchenkirnberg, Mettelbach)

Oppenweiler (außer Aichelbach)

Rudersberg (außer Steinenberg, Michelau, Asperglen)

Spiegelberg (nur Jux, Dauernberg, Teile von Spiegelberg)

Sulzbach an der Murr

Weissach im Tal (außer Dresselhöfe)

Winnenden (nur Bürg, Hertmannsweiler)

Welzheim (nur Klingenmühle)

Beim Schnittpunkt der Landkreisgrenze Rems-Murr - Ludwigsburg mit der L1115 dem Feldweg in nordöstlicher Richtung bis zur Kirchberger Straße folgen, vor Kleinaspach in nordöstlicher Richtung die Allmersbacher Straße überqueren, Der Winzerstraße in nordöstlicher Richtung bis zur historischen Kelter folgen, Dem Feldweg in westlicher Richtung bis zum Waldrand folgen. Am Waldrand Richtung Norden bis zur nördlichen Grenze der Weinberge, zwischen Weinbergen und Kleingärten dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgen, südlich um Vordervöhrenberg bis zum Waldrand, weiter in nördlicher Richtung am östlichen Ortsrand von Steinhausen vorbei, den Wald durchqueren und am nördlichen Waldrand dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Gemeindegrenze Aspach-Spiegelberg, der Gemeindegrenze in nordöstlicher Richtung folgend, bis diese in südöstlicher Richtung abknickt, der L1117 in nördlicher Richtung folgend bis Kurzacher Straße, am südlichen Ortsrand von Nassach in östlicher, dann in nordöstlicher Richtung bis Sandwaldstraße, dem Feldweg im Anschluss an die Sandwaldstraße erst in nördlicher und nach einem Bogen in südöstlicher, weiter in östlicher Richtung bis zum Wanderparklatz Zollstock folgend, von da der Hüttlenwaldschlucht und dem Hüttlenwaldbach in nordöstlicher Richtung folgend bis Prevorster Straße, der Prevorster Straße in östlicher Richtung folgend, dann der Sommerseitenstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Bergstraße, ab Hausnr. 38 in nordöstlicher Richtung bis zur Löwensteiner Straße, der Löwensteiner Straße in nördlicher Richtung folgend bis zum Dentelbach, diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Waldparkplatz Denteltal, von dort den Waldweg in nordöstlicher nach einem Bogen dann in südöstlicher Richtung folgend bis zum Waldrand südwestlich von Großhöchberg, dem Feldweg am Friedhof vorbei bis zur Großhöchberger Straße folgend, dann in östlicher Richtung südlich an Großhöchberg vorbei bis zum Kleinhöchberger Weg, diesem in nördlicher Richtung folgend bis dieser nach Westen abknickt, danach dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Spiegelberg – Großerlach, dieser 300 m in nordöstlicher Richtung folgend, dann in östlicher Richtung abknickend bis zur Großerlacher Straße, dieser in südlicher Richtung bis zum Ortseingang von Oberfischbach folgend, dem östlichen Waldrand erst in südlicher, dann in westlicher Richtung bis zur B14 folgend. Nach 30 m in nördlicher Richtung 30 m dem Feldweg erst in südöstlicher dann in nordöstlicher und schließlich nördlicher Richtung folgend, 20 m südlich der Tennisplätze dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Liemersbach und Erlach, diese überqueren und dem Feldweg in östlicher Richtung bis 50 m vor dem Ortseingang von Schöntalhöfle folgend, dem südlichen Ortsrand von Schöntalhöfle in östlicher Richtung folgend bis zur Schöntalstraße, dem Waldrand erst in südlicher dann in südöstlicher Richtung folgend bis zum östlichen Rand von Morbach, dem Feldweg in südöstlicher Richtung bis zur Landkreisgrenze zum Landkreis Schwäbisch Hall folgend, der Landkreisgrenze zu Schwäbisch Hall bis nördlich von Hinterbüchelberg folgend, dem Feldweg in südlicher Richtung bis zur Kreuzung 200 m nördlich von Hinterbüchelberg folgend, dann dem Feldweg in westlicher Richtung folgend, nach 200 m dem Feldweg in südlicher Richtung folgend und am westlichen Ortrand von Hinterbüchelberg bis zur Einmündung in die Hauptstraße in südlicher Richtung folgend, der Verbindungsstraße in südlicher Richtung folgend, dabei Haus 91 in südwestlicher Richtung umgehend, den Ortsteil Beilsbach erst an der nördlichen, dann an der westlichen Grenze umgehend, dem Beilsbach in südlicher Richtung folgend und die Bahnlinie sowie die Murrtalstraße überquerend, der Verbindungsstraße in südöstlicher Richtung bis zur L1149 folgen, dann der L112 unter östlicher Umgehung des Göckelhofes folgend bis auf Höhe von Haus 29 Mettelbach, dann in südlicher Richtung am westlichen Ortsrand von Bruch in Richtung Süden, südlich von Bruch, der Gemeindegrenze Kaisersbach – Murrhardt in südlicher Richtung bis zum Waldrand folgend, dem südlichen Waldrand in südwestlicher Richtung folgend bis zum westlichen Ortsrand von Kaisersbach; am Waldrand nach Süden abknickend und der Lein in südlicher Richtung folgend; zwischen Haus Nr. 17 und Nr. 7 zum nordöstlichen Waldrand und diesem in südöstlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Kaisersbach – Welzheim bis zum Waldrand folgend; diesem in südwestlicher Richtung und in der Verlängerung bis zur L1150 folgen, der L1150 in südlicher Richtung folgend bis zum nördlichen Ortsrand von Welzheim-Gausmannsweiler entlang des westlichen Ortsrands weiter in südliche Richtung zurück auf die L1150. Dieser ca. 420 m südlich folgend bis zum ersten nach Westen abzweigenden Feldweg, entlang des Feldwegs bis zum Waldrand und in westlicher Richtung weiter bis zur Wieslauf,der Wieslauf in südlicher Richtung folgend bis zur Laufenmühle, auf Höhe des östlichen Rands der Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entlang des Waldrands um das Gelände der Einrichtung herum zurück zur Wieslauf, dieser weiter abwärts folgend bis zur Einmündung des Hanstobelbachs, dem Bach aufwärts folgend bis zu seiner Quelle, dort entlang des Waldwegs (Dreibirkenweg) weiter in nördlicher, dann westlicher Richtung bis zum kreuzenden Waldweg aus Richtung Edelmannshof, weiter in westlicher Richtung bis zu einem Zulauf des Geißgurgelbachs und diesem entlang bis zum Waldrand beim Kirschenwasenhof auf Gemarkung Rudersberg, nach Westen abknickend am nördlichen Waldrand entlang bis zur Feldwegkreuzung, in den Wald hinein entlang des Wegs Richtung Schlechtbach, am südlichen Ortsrand von Schlechtbach vorbei, die L1148 und die Bahnlinie der Wieslauftalbahn überquerend bis zur Wieslauf südlich des Häckselplatzes, von dort in südlicher Richtung über den Feldweg Richtung Waldrand, der Verschwenkung der Haarnadelkurve folgend weiter in westlicher Richtung über den Waldweg in einem nördlichen Bogen (nördlicher Steinbruchweg) Richtung Necklinsberg, am Waldrand nördlich von Necklinsberg entlang Richtung Westen, auf Höhe des westlichen Ortsrand Necklinsberg nach Süden abknickend bis zum Drexelhofweg, diesem in westlicher Richtung ca. 470 m folgend, dort einem Feldweg der in nördlicher Richtung führt bis zum Waldrand folgend, entlang des Waldrands Richtung Westen und dem Waldweg Richtung Rettersburg weiter folgend, an Rettersburg entlang des südlichen Ortsrands bis zum Feldweg in Verlängerung der Straße „Im Öderich“, dem Feldweg weiter westlich folgend bis er auf den Feldweg „Wegscheide“ trifft, weiter westlich durch den Wald und entlang des Waldrandes Richtung Baach über die Ebniseestraße zum westlichen Ortsrand von Baach beim östlichen Ende der Baacher Hauptstraße, am nördlichen Ortsrand von Baach entlang, im Bogen zurück auf die Ruitzenbergstraße, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zum südlichen Ortsrand von Hertmannsweiler bei der K1851, diese querend und am südlichen Ortsrand von Hertmannsweiler entlang zum Sportplatz, dem Feldweg in nordwestlicher Richtung weiter folgend über die L1120, nach Nordwesten Richtung B14, dann dem Rotbach bachabwärts bis zum Regenauffangbecken folgend, entlang der B14 in nordöstlicher Richtung zurück, über die Feldwegbrücke und weiter Richtung K1845 in nordwestlicher Richtung über die K1845 hinweg und dem westlichen Feldweg Richtung Höllachbach (Kneipanlage) entlang, weiter nordwestlich bis zur großen Feldscheune, dort nach Norden abknickend bis zu den Aussiedlerhöfen „Im Hohen Bild“, direkt nach den Höfen auf den Feldweg in westlicher Richtung abzweigend, nach 950 m nach Norden auf den Feldweg Richtung Heidenhof abzweigend bis zum südöstlichen Eck von Heidenhof, entlang des östlichen Ortsrands bis zum Gebäude Heidenhof 10/1, an diesem nordöstlich zwischen Hoffläche und Obstbäumen entlang bis zum südöstlichen Eck der Hofstelle Heidenhof 41, dem Feldweg in nördliche Richtung folgend bis zum nächsten nach Westen abzweigenden Feldweg, diesem folgend bis zur L1114, weiter der L1114 entlang bis zum Ortsteil Burgstall der Gemeinde Burgstetten, der L1114 durch Burgstall weiter folgend aus dem Ort hinaus bis zum Abzweig des Feldwegs in nördlicher Richtung zu den Aussiedlerhöfen „Auf den Rüdern“, an diesen westlich entlang über die Gemeindeverbindungsstraße weiter folgend bis zum südlichen Ortsrand von Kirchberg-Zwingelhausen, dort in westlicher Richtung abzweigend im Bogen zur Kirchberger Straße, diese entlang bis zur L1114/Zwingelhäuser Straße, weiter die L1114 entlang bis zur L1124, dieser nach Westen ca. 270 m folgend bis zum Abzweig eines Feldweg Richtung Norden, nach Norden dem Feldweg nach bis zum Waldrand und diesem zuerst in östlicher, dann in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur L1115.

28.4.2021.

Rems-Murr-Kreis

Gemeinden:

Althütte (nur Glaitenhof)

Auenwald (nur Oberbrüden, Unterbrüden

Lippoldsweiler teilweise)

Backnang (nur Steinbach)

Oppenweiler (nur östlich der Bahnlinie)

Weissach im Tal (nur Dresselhöfe)

Stadtgebiet Backnang, Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Straße Roßlauf mit der Bahnstrecke Stuttgart – Schwäbisch Hall, von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Bahnlinie 1,5 km bis zum östlichen Rand des Freibads Backnang, in nördlicher Richtung bis zur K1897, in nordwestlicher Richtung entlang der nordöstlichen Grenze des Baugebiets Plattenwald und des Geländes des Vereins der Gartenfreunde Backnang Stadt, nach Südwesten abknickend bis zur Straße Plattenwaldallee, dieser folgend bis zum Zeller Weg, den zweiten von drei Waldwegen folgend weiter nach Nordost bis zum Waldrand südlich der Schießsportanlage Oppenweiler, entlang des Waldrands in westlicher Richtung bis zum nächsten Feldweg, diesem folgend bis zum Kirchweg in Oppenweiler, in gleicher Richtung weiter über die K1897 bis zur Bahnlinie, der Bahnlinie folgend bis Sulzbach an der Murr, auf Höhe des Bahnhofs nach Süden abknickend bis zum Waldrand der Waldschneise zur Seeklinge in südliche Richtung folgend, weiter entlang der K1815 bis zum nördlichen Ortsrand von Ittenberg, dem westlichen Ortsweg folgend bis ca. 30 Meter südlich des Gebäudes Ittenberg 90 nach Osten abknickend südlich entlang der Gebäude 76, 77 und 45 bis zum Waldrand weiter in dieser Richtung in den Wald bis zum ersten Waldweg südlich des Ittenberger Bachs, entlang Ittenberger Bach, diesem in östlicher Richtung folgend bis zur Breithaldestraße, von dort in südöstlicher Richtung zum westlichen Ortsrand von Siebenknie, weiter in südöstlicher Richtung bis zum Seebach und diesem folgend bis zum Hörschbach, bachaufwärts folgend bis zur Rottmannsberger Sägmühle und weiter dem Mähderbach folgend bis zum Ortsrand von Althütte-Sechselberg, entlang des nordöstlichen Ortsrands zur K1907, dieser ca. 210 Meter in westlicher Richtung folgend bis zum ersten Feldweg, dem Grasweg in südlicher Richtung folgend und in gleicher Richtung weiter durch das Wochenendhausgebiet bis zum Weg „Im Wengert“, diesem in westlicher Richtung folgend über das Eichwaldsträßle bis zum Ortsrand von Lippoldsweiler, dort abknickend in nördlicher Richtung und entlang des nordwestlichen Ortsrands bis kurz vor das Gebäude Bergstraße 7, in südliche Richtung zur Bergstraße, dieser nach Westen folgend in die Badstraße, bis zur Hauptstraße / der K 1836, der Hauptstraße folgend bis zur Rathausstraße in Hohnweiler bis zur Hohholzstraße, dieser weiter folgend über den Gemeindeverbindungsweg und dem Höhenweg bis nach Weißach-Oberweißach, auf Höhe des Spielplatzes Ginsterhalde dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgend bis K1907/Brüdener Straße, auf Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens in den Feldweg Richtung Norden und weiter entlang des nördlichen Ortsrands über den Brühlweg bis zur Weissach, dieser folgend bis zum südöstlichen Ortsrand von Backnang-Sachsenweiler, dem nordöstlichen Ortsrand folgend bis zum nordwestlichen Ortsrand bei der Sachsenweiler Straße, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt bei der Bahnlinie

Od 21.4.2021. do 28.4.2021.

Schwäbisch Hall

Ortsgebiet Wolfenbrück der Gemeinde Oberrot beginnend an der Kreisgrenze entlang des Schelmenbachs

in östlicher Richtung dem Bachverlauf folgend bis zum Fornsbach,

entlang des Fornsbachs in nordwestlicher Richtung bis zum Waldrand,

von dort in nordöstlicher Richtung am Waldrand entlang

die Straße K2609 kreuzend entlang des Waldrandes bis zur Straße nach Mannenweiler

dem Straßenverlauf der Straße nach Mannenweiler bis zur Kreuzung im Wald

von dort in westlicher Richtung Richtung Mannenweiler folgend bis zur Landkreisgrenze, entlang der Landkreisgrenze bis zum Ausgangspunkt

28.4.2021.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Gemeinde Unterkirnach;

von der Gemeinde Villingen-Schwenningen die Gemarkungen Villingen, Herzogenweiler und das Flurstück 873 Allmendswald;

von der Gemeinde Triberg die Gemarkung Gremmelsbach;

von der Gemeinde St. Georgen die Gemarkungen Langenschiltach, Peterzell, Brigach, St. Georgen-Stadt, Stockburg;

von der Gemeinde Vöhrenbach die Gemarkungen Vöhrenbach und Hammereisenbach-Bregenbach;

die Gemeinde Blumberg

von der Gemeinde Bräunlingen die Gemarkung Döggingen

von der Gemeinde Hüfingen die Gemarkungen Hausen und Mundelfingen

30.4.2021.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Gemeinde Schonach;

die Gemeinde Schönwald;

die Gemeinde Furtwangen;

die Gemeinde Gütenbach;

von der Gemeinde Triberg die Gemarkungen Triberg-Stadt und Nußbach;

von der Gemeinde St. Georgen die Gemarkung Oberkirnach;

von der Gemeinde Vöhrenbach die Gemarkungen Langenbach und Urach

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Tübingen

Gemarkungen:

Ammerbuch - Altingen

Ammerbuch - Breitenholz

Ammerbuch - Reusten

Rottenburg – Hailfingen

28.4.2021.

Waldshut

Soweit nicht in Teil A aufgeführt:

Gemeinde Albbruck

Gemeinde Bad Säckingen

Gemeinde Bernau

Gemeinde Bonndorf

Gemeinde Dachsberg

Gemeinde Dogern

Gemeinde Görwihl

Gemeinde Grafenhausen

Gemeinde Häusern

Gemeinde Herrischried

Gemeinde Höchenschwand

Gemeinde Ibach

Gemeinde Küssaberg mit der Gemarkung Kadelburg

Gemeinde Laufenburg

Gemeinde Murg

Gemeinde Stühlingen

Gemeinde Todtmoos

Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit den Gemarkungen Berau, Brenden, Birkendorf, Hürrlingen, Obermettingen, Riedern a.W.

Waldshut-Tiengen mit den Gemarkungen Aichen, Eschbach, Gurtweil, Indlekofen, Oberalpfen, Tiengen, Waldkirch, Waldshut

10.5.2021.

Waldshut

Häusern; Höchenschwand mit der Gemarkung Höchenschwand und Teilen der Gemarkungen Tiefenhäusern, Amrigschwand; Grafenhausen mit Teilen der Gemarkung Staufen; Ühlingen-Birkendorf mit Teilen der Gemarkung Brenden; Dachsberg mit der Gemarkungen Urberg und Teile der Gemarkungen Wolpadingen, Wittenschwand und Wilfingen, Schlageten, St. Blasien mit Teilen der Gemarkungen St. Blasien und Immeneich

Beginnend an der B500 in östlicher Richtung der Kreisgrenze Breisgau-Hochschwarzwald folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße von Schönenbach nach Bulgenbach

Entlang der Gemeindeverbindungsstraße in südlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt, dort rechts dem Hans-Müller-Weg in westlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt.

Weiter in südlicher Richtung folgend bis zur Gemeindeverbindungstraße nach Brenden bis zur K6594, rechts auf K6594, 20 Meter links auf Feldweg.

Dem Bach folgend bis zur Kläranlage, in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in die Schwarza folgend.

Schwarza abwärts bis Einmündung des Weschbrunnenbachs. Dem Weschbrunnenbach bis zur Quelle folgend bis zum Waldrand.

Dem Waldrand in nördlicher Richtung folgend bis zur K6555.

Der K6555 folgend bis zum Gemeindeverbindungsweg nach Attlisberg.

Dem Gemeindeverbindungsweg bis Ortseingang Attlisberg folgend, bis Richtung Ellmenegg an der Kreuzung zur K6555, der K6555 bis zur B 500 folgend.

Links auf B500 in südlicher Richtung bis Abzweigung rechts auf Gemeindeverbindungsweg Richtung Immeneich.

In Immeneich bis zur Überquerung des Möslebächles, dem Möslebächle folgend bis zur Mündung Alb.

Dann rechts auf L1154 bis zur Abzweigung, dann links bis Happinger Kapelle. In südlicher Richtung auf Feldweg bis zum Forstweg, dann links Richtung Happingen.

Dem Waldweg zur Happinger Halde folgend; von dort bis zum höchsten Punkt des Stollens. Dem Waldweg folgend bis zum Ortseingang Wolpadingen.

Links auf K 6590 bis Abzweigung zum Vogelbach. Dem Vogelbach aufwärts folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße Richtung Langmoos.

Rechts ab in Richtung Finsterlingen. Am Ortseingang von Finsterlingen entlang der südlichen Ortsbebauung bis zur Gemeindeverbindungsstaße nach Fröhnd, dann Richtung Hierholz.

Vor Hierholz Verbindungsstraße Richtung Wittenschwand, an der ersten Gabelung links halten auf Forstweg. Nach ca. 120 Metern auf dem Waldweg zum Ibach.

Dem Landhagweg folgend zum Westrand des Sumpfgebietes Moos.

Am Winkelbuch aufwärts zur Verbindungsstraße nach Unteribach, von dort auf der K6526 in nördlicher Richtung nach Oberibach folgend.

In Oberibach rechts auf der K6525 bis zur Abzweigung, dort links in nördlicher Richtung, bis zum Ramsenbächle.

Dem Ramsenbächle folgend bis zur Ibacher Säge. Von dort zur L150, rechts ab Richtung St. Blasien.

An der Ibacher Kluse ca. 400 Meter östlich zur Einfahrtswies. Der nördlichen Einfahrtswies folgend nach St. Blasien-Ziegelfeld.

Dort links ab auf L150 bis zur Einmündung der L149. Auf der L149 links abbiegen Richtung Bernau.

Von Bernau der Straße Richtung Menzenschwand folgend.

Von dort zum Botzbergwerk über die Erhebung Hildahöhe, Erhöhung mittlere Ebene zum Windbergkopf. Von dort zum Ahorntobel und weiter zur Wittlemehütte.

Dann entlang der Kreisgrenze von Breisgau-Hochschwarzwald nach Süden bis zum Ausgangspunkt.

Od 2.5.2021. do 10.5.2021.

Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen mit der Gemarkung Oberalpfen und Teilen der Gemarkungen Waldkirch und Eschbach; Gemeinde Albbruck mit Teilen der Gemarkungen Birkingen, Birndorf, Buch und Unteralpfen, Gemeinde Dachsberg mit Teilen der Gemarkung Wilfingen, St. Blasien mit Teilden der Gemarkung Immeneich, Gemeinde Höchenschwand mit den Teilen der Gemarkungen Remetschwiel, Bannholz und Bierbronnen; Teile der Gemeinde Dogern

Der K 6556 vom Abzweig der B 500 in Richtung Weilheim folgend bis rechts zur Abzweigung auf K 6558,

Der K 6558 bis zur Einmündung auf die K6551 folgend, dort rechts abbiegend auf die K 6551 bis Mariabronnen.

In Mariabronnen links dem Feldweg in südlicher Richtung folgend. An der T-Kreuzung des Feldweges links in südöstlicher Richtung dem Feldweg folgend bis zum ersten Abzweig rechts.

Dem Feldweg weiter folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße nach Schmitzingen. Links abbiegend in Richtung Schmitzingen.

In Schmitzingen links auf Chäpelleweg, dem Chäpelleweg folgend bis zur Kapelle.

Dort geradeaus weiter der Gemeindeverbindungstraße folgend bis zur ersten Abbiegung, links in südlicher Richtung.

An der ersten Abzweigung rechts Hausbrunnerstraße links abbiegend auf Gemeindestraße, dort erste rechts abbiegen auf Pankratiusweg.

Von dort links abbiegend auf Ziegelhüttestraße. Nach der Ziegelhütte rechts am Wegkreuz abbiegend in Richtung Bohland.

Am letzten Haus links auf Feldweg zum Schürlebach weiter Richtung Behlen bis zur K 6589.

Der K 6589 in Richtung Birkingen folgend, in Birkingen rechts am nördlichen Ortsrand entlang bis zur Kapelle am Gemeindeverbindungsweg. Dort entlang bis zur Einmündung in die K 6589 bis Birndorf. Am nördlichen Ortsrand entlang bis zur K 6550.

Rechts abbiegend der K 6550 folgend bis zur Abzweigung auf die K 6549, rechts auf K 6549 weiter Richtung Steinbach.

In Steinbach dem Feldweg folgend bis zum Bärenbrunnen und dem Bachlauf folgend bis zur Alb.

Albaufwärts bis zur Einmündung des Gundlisbachs, dann am Waldrand entlang in nordöstlicher Richtung bis zur K 6529.

Nach rechts der K 6529 folgend bis zur L 152. Nach links abbiegend der L 154 folgend bis K 6551.

Dem erster Forstweg links folgend bis zum Waldrand, dort In östlicher Richtung dem Waldrand folgend die K6552 kreuzend.

Dem Waldrand weiter in östliche Richtung folgend bis zur B 500. Rechts auf B 500 weiter bis zum Ausgangspunkt Abzweigung K 6556 Richtung Weilheim.

Od 2.5.2021. do 10.5.2021.

Waldshut

Todtmoos; Teile der Gemeinde Ibach; Görwihl mit den Gemarkungen Engelschwand, Hartschwand, Strittmatt, Segeten, Teilen der Gemarkungen Görwihl, Strittmatt, Rotzingen, Rüßwihl, Oberwihl und Niederwihl; Albbruck Albbruck mit den Gemarkung Schachen und Teilen der Gemarkung Albbruck; Laufenburg mit allen Gemarkungen; Murg mit allen Gemarkungen; Bad Säckingen mit allen Gemarkungen; Wehr mit allen Gemarkungen; Rickenbach mit allen Gemarkungen; Herrischried mit allen Gemarkungen

An der Kreisgrenze zum Landkreis Lörrach bei Todtmoos-Lehen ausgehend von Kumlesbühl in nördlicher Richtung dem Wanderweg folgend bis zum Todtenbach.

Dem Verlauf des Todtenbachs folgend bis zur L146, dort links abbiegend, dann der Zellerstraße bis Weg folgend.

Rechts abbiegend der Hochkopfstraße entlang zur L151. Der L151 folgend bis nach Höfle.

In Höfle dem Rüttlebächle folgend bis zur Einmündung des Baches im Unterschweineloch. Dem Bach im Unterschweineloch folgend bis zum Wirtschaftsweg.

Von dort in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung zum Berglewald an die Verbindungstraße L150 Richtung Ibacher Kreuz.

Der L150 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der K6591. Der K6591 folgend bis Lindau.

In Lindau links abbiegend auf den Wirtschaftsweg zum Waldrand. Dem Waldrand in südlicher Richtung folgend bis zur K 6591.

Der K 6591 folgend bis zur Abzweigung an die K 6698. Weiter auf der K6598 bis zur ersten Abzweigung in den Waldweg.

Dem Waldweg folgend bis Hölzle, dann links Richtung Hartschwand.

Am Ortseingang von Hartschwand rechts der Straße Richtung Burg folgend. Nach knapp einem Kilometer kurz vor Burg rechts abbiegend.

Am Wegkreuz in südlicher Richtung bis zur Hinteren Wühre, der Hinteren Wühre folgend bis zur Vorderen Wühre.

Der Vorderen Wühre folgend bis zum nördlichen Rand der Ortsbebauung Görwihl, dieser folgend bis zur Straße Günnetsmättle, dort der südlichen Ortsrandbebauung Görwihl folgend bis zur L155.

Der L155 weiter folgend bis nach Oberwihl, dann links abbiegend auf die L151 bis zur Firma Freudenberg.

Auf Höhe der Fima Freudenberg linkerhand abbiegend auf die Straße Niederwihl. Der Straße bis zum Ortseingang folgend.

Weiter entlang der nördlichen Ortsrandbebauung am östliche Ortsende in gedachter Linie Richtung Osten bis zur Alb. Dem Verlauf der Alb bis zur Einmündung in den Rhein folgend, dann rheinabwärts in Richtung Westen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Lörrach.

Entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Ausgangspunkt.

Od 2.5.2021. do 10.5.2021.

Waldshut

Bernau

An der Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dem Wanderweg vom Leistungszentrum Herzogenhorn in südlicher Richtung folgend bis zum Eintritt des Wanderweges in den Wald.

Von der Waldschneise in südlicher Richtung folgend, dann nach links am Waldrand entlang folgend bis zur Bernauer Alb.

Der Bernauer Alb bis zum Ortsrand von Hof folgend, von dort weiter zum Skilift Hof.

Vom Parkplatz Skilift dem Wirtschaftsweg in südlicher Richtung folgend durch den Ecklewald zum Hummelloch.

Von dort dem Wanderweg in südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze.

Od 2.5.2021. do 10.5.2021.

BAYERN

Landkreis Cham

Gemeinde Wald: Hirschenbühl, Wutzldorf, Buchendorf bei Wald, Frauenhofen b. Wald, Götzendorf b.Wald, Roßbach b. Wald, Wald b. Reichenbach am Regen, Wirtsholz b. Wald,

Gemeinde Walderbach: Eichelberg b. Kirchenrohrbach, Fischerhaus b. Kirchenrohrbach, Gusterei b. Nassen, Haselgrub, Kaghof b. Kirchenrohrbach, Hatzenrohrbach, Kirchenrohrbach, Nassen b. Roding, Amesberg b. Neubäu, Hardt b. Walderbach.

Gemeinde Zell: Hammühle, Hatzelsdorf, Hermannsdorf b. Beuscherling, Kager b. Hirschenbühl, Krottenthal b. Beucherling, Unterraning, Hetzenbach b. Zell

29.4.2021.

Landkreis Cham

die Gemeinde Reichenbach mit den Ortsteilen Heimhof, Hochgrat, Kaltenbach, Kienleiten, Windhof, Linden, Regen-Mühle und Reichenbach,

die Stadt Roding mit den Ortsteilen Neubäu, Neubäuermühl und Kohlschlag,

die Gemeinde Wald mit den Ortsteilen Hönighof, Nahenfürst, Weitenfürst, Gumping und Kolmberg bei Reichenbach,

die Gemeinde Walderbach mit den Ortsteilen Berg bei Reichenbach, Brunsthof, Fischerhaus, Haselmühle, Losenried, Trellhof, Walderbach,Wetzlarn, Abtsried, Dieberg, Gern bei Reichenbach, Grabenhof, Haslhof bei Neubäu, Haus, Hub, Riesen bei Wald, Stockhof bei Walderbach, Straßhof bei Walderbach und Kloster-Mühle

2.5.2021.

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Markt Schwaben

Gemeinde Forstinning

Gemeinde Anzing

Gemeinde Hohenlinden: Ortsteil Neupullach

Ebersberger Forst westlich von Lindach Geräumt; Ortsteil Eglhartinger Forst und Anzinger Forst

Gemeinde Kirchseeon: Ortsteil Eglharting

Gemeinde Zorneding

Gemeinde Vaterstetten

Gemeinde Pliening

Gemeinde Poing: Ortsteil Grub

30.4.2021.

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Poing, ausgenommen der Ortsteil Grub

Gemeinde Pliening südlich der ST2082 und ST2332

Gemeinde Markt Schwaben südwestlich der ST2332 und westlich der ST2081

Gemeinde Anzing westlich der ST2081 und nördlich der EBE5; zusätzlich die Ortsteile Staudach, Ziegelstadel, Höggerloh

Gemeinde Vaterstetten Ortsteil Neufarn

Od 22.4.2021. do 30.4.2021.

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Pliening östlich der Finsinger Straße; Ortsteile Schmalzmaier, Geltinger Au, Ziegler, Gigging und Unterspann

Gemeinde Markt Schwaben

Gemeinde Poing östlich der Straße „Am Hanselbrunn“ und Anzinger Straße, südlich der Schulstraße und westlich der Waldstraße und Verlängerung

Gemeinde Anzing

Ebersberger Forst, ausgenommen Eglhartinger Forst

Gemeinde Ebersberg: Gewerbegebiet Ebersberg Nord einschließlich der gesamten Wohnbebauung bis Anzinger Siedlung und Sportplätze; der nordöstliche Bereich der ST2080 in Höhe des Gewerbegebietes Ebersberg Nord bis Anzinger Siedlung; Ortsteile Gmaind, Angermann und Halbing

Gemeinde Steinhöring westlich der EBE20 und nördlich der Verbindungsstraße Sigersdorf – Abersdorf ausgenommen Meiletskirchen und Berg; Ortsteile Schützen, Helletsgaden, Au und Graben

Gemeinde Hohenlinden

2.5.2021.

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Forstinning im Bereich der Aicher Straße und nördlich der Mühldorfer Straße; Ortsteile Salzburg, Siegstätt und Aitersteinering sowie östliches Gemeindegebiet im Bereich der B12

Gemeinde Hohenlinden: Ortsteil Neupullach

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

Landkreis Erding

Gemeinde Buch am Buchrain: gesamtes Gemeindegebiet, das nicht im Sperrbezirk liegt

Gemeinde Isen: gesamtes Gemeindegebiet westlich der Linie der Ortsteile Gallersberg, Kopfsöd, Willmating, Thonbach und Angersbach

GemeindeLengdorf: gesamtes Gemeindegebiet (süd-)westlich der Linie der Ortsteile Harrisch, Gewerbegebiet Lengdorf, Lengdorf, Hauzenöd, Mitteröd und Hönning

Gemeinde Walpertskirchen: gesamtes Gemeindegebiet südlich der Linie der Ortsteile Schwarzhölzl, Windshub, Operding und Wattendorf

Gemeinde Erding: gesamtes Gemeindegebiet südlich der Linie der Ortsteile Indorf und Singlsing

Gemeinde Neuching: gesamtes Gemeindegebiet östlich der Linie der Ortsteile Oberneuching und Fuxleben

Gemeinde Finsing: gesamtes Gemeindegebiet östlich des Ortsteils Finsing, Bereich Markt Schwabener Straße

Gemeinde Ottenhofen: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Wörth: gesamtes Gemeindegebiet

2.5.2021.

Landkreis Erding

Gemeinde Forstern: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Pastetten: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Buch am Buchrain: Gemeindegebiet süd-westlich Haidberg und westlich Kerschelberg

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

Landkreis Erding

Gemeinde Finsing: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Neuching: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Ottenhofen: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Wörth: westliche Hälfe des Gemeindegebietes (zwischen St 2080 und St 2331 und südlich Teufstetten)

Gemeinde Pastetten: westliche Hälfte des Gemeindegebietes (westl. des A 94-Autobahnendes)

Gemeinde Moosinning: südlicher Rand des Gemeindegebietes, südlich Fichtenstraße und Gebiet östlich des Mittleren Isarkanals

Gemeinde Forstern: westliche Hälfte des Gemeindegebietes (westlich St 2331)

30.4.2021.

Landkreis Erding

Gemeinde St. Wolfgang: südöstlicher Gemeindebereich zwischen Jeßling, Stift und Schönbrunn sowie zwischen nördlicher Gemeindegrenze/B 15 und Mayerhofer Str. bis zur östlichen Gemeindegrenze

Gemeinde Dorfen: Gemeindebereich östlich B 15 und östlich der Linie der Ortsteile Rinning, Wölling, Hundsmuting, Neuharting und Norlaching

Gemeinde Taufkirchen: östlich der ED 13 bis zur B 388 sowie Bereich nördlich der B 388 zwischen Hubenstein, Straß und Jettenstetten

5.5.2021.

Landkreis Mühldorf a. I.

Gemeinde Buchbach

Gemeinde Schwindegg

Gemeinde Rattenkirchen

Gemeinde Oberbergkirchen

Gemeinde Heldenstein

Gemeinde Obertaufkirchen, ohne die folgenden Ortsteile:

Oberthalham bei Oberbergham, Oberbergham, Wies bei Thambach, Vogldorn, Lentfelden

Gemeinde Ampfing, ohne die folgenden Ortsteile:

Dirlafing, Rabein, Point bei Ampfing, Reit bei Holzgasse, Holzgasse, Lain bei Ampfing, Schicking, Notzen bei Ampfing, Neuhaus bei Ampfing, das Gewerbegebiet unterer Anger

Gemeinde Aschau a. Inn: Ortsteile Deinwalln, Ellach, Geidobl, Hamberg bei Waldkraiburg, Haselbach bei Waldkraiburg, Palxöd, Rattenberg bei Aschau am Inn, Rulading, Scheuern bei Rulading, Steinberg bei Waldkraiburg, Thal bei Rattenberg, Wimm bei Rattenberg, Wolfdobl, Ziegelwalln

Gemeinde Lohkirchen: Ortsteile Deißenbach, Habersam, Holzstraß, Pira, Sametsham

Gemeinde Reichertsheim: Ortsteile Albanstett, Anzenberg bei Manholding, Bergham bei Heberding, Brandstett bei Manholding, Heberding, Manholding bei Reichertsheim, Hermannsöd bei Reichertsheim, Hodering, Hub bei Gaßlhub, Kagen bei Manholding, Karwies, Oberbichl bei Reichertsheim, Reichertsheim, Riedbach bei Waldkraiburg, Rundum (bei Waldkraiburg), Schachen bei Manholding, Unterbichl bei Reichertsheim, Worneding, Zeiler bei Reichertsheim

Gemeinde Schönberg: Ortsteile Aspertsham, Braunrott, Eglso bei Wurmsham, Hargassen, Hinzing bei Schönberg, Inzlham, Misthilgen, Moosen bei Rafolding, Niedereck bei Haunzenbergersöll, Obereck bei Schönberg, Wiesling bei Oberbergkirchen, Wollerding

Gemeinde Zangberg: Ortsteile Atzging, Emerkam, Englhör, Hausmanning bei Zangberg, Herrnteisenbach, Permering bei Zangberg, Unterkiefering, Weiher bei Emerkam, Zangberg, Kröppen (bei Waldkraiburg), Taubenthal bei Ampfing, Palmberg bei Zangberg, Moos bei Zangberg

5.5.2021.

Landkreis Mühldorf a. I.

In den Gemeinden Buchbach, Schwindegg, Obertaufkirchen, Ampfing, Rattenkirchen folgende Ortsteile:

Aichmehring, Angering bei Schwindegg, Au bei Wörth, Berg bei Walkersaich, Bichl bei Grüntegernbach, Erb bei Wörth, Forn, Fürfang, Grub bei Grüntegernbach, Gumpenbau, Hitzling bei Obertaufkirchen, Kothbach, Loinbruck, Markets-Mühle, Mitterhub, Mooshäusl bei Schwindegg, Moosmühle bei Obertaufkirchen, Oberhub bei Loinbruck, Petzenham, Rampoldsheim, Reith bei Schwindegg, Linden bei Steeg, Loiperding bei Buchbach, Niederhub bei Buchbach, Öd bei Besenbuchbach, Pfarrhof bei Buchbach, Plattenberg Be Buchbach, Plessenberg bei Buchbach, Ranetsham, Remelberg, Rundbuch, Schwaig bei Buchbach, Wies bei Ranetsham, Zeil bei Steeg, Zelg, Bubing bei Heisting, Edmühle bei Obertaufkirchen, Hasenwinkel bei Stefanskirchen, Schafdorn, Spanbruck, Wagmühle, Wies bei Schwindegg, Zurmühle (bei Schwindegg), Besenbuchbach, Breitenau bei Steeg, Dötzkirchen, Einstetting, Ella, Ellaberg bei Schwindegg, Geiersberg bei Oberbonbruck, Geiselbrechting, Greilhub, Gumpolding, Hagmering, Heimpolding, Hinterholzen bei Buchbach, Hohending, Kagen bei Steeg, Kienrathing, Oberaichet, Oberberg bei Stefanskirchen, Weiher bei Bubing, Windstoß, Allersheim, Au, Buchbach, Fischmühle, Hassenham, Hofmühle, Kothingdorfent, Langenloh, Mesmering, Oberbonbruck, Obertaufkirchen, Schwindegg, Steeg, Thalham, Walkersaich, Wörth

Od 27.4.2021. do 5.5.2021.

Landkreis Mühldorf a. I.

Gemeinde Maithenbeth: Ortsteile Edgarten bei Lichtenweg, Etschlohe, Moos bei Maitenbeth, Pfaffenberg bei Lichtenweg, Rain bei Maitenbeth, Schranken, Binder bei Maitenbeth

2.5.2021.

Landkreis München

Gemeinde Aschheim

Gemeinde Feldkirchen

Gemeinde Haar

Gemeinde Kirchheim

Gemeinde Ismaning in einem Streifen nördlich des Ismaninger Speichersees

Gemeinde Grasbrunn, Ortsteil Keferloh

30.4.2021.

Landkreis Regensburg

Gemeinde Bernhardswald: Ortsteile: Feldhof b. Lambertsneukirchen, Hackenberg b. Wald, Hacklsberg b. Pettenreuth, Hinterappendorf, Kohlstetten b. Nittenau, Lamlhof, Lehen b. Hackenberg, Lehenfelden, Pettenreuth, Schafhof b. Hackenberg, Wieden b. Hackenberg, Ziegelstadel b. Lehen, Züchmühl.

Gemeinde Regenstauf: Ortsteil: Elendhalbstraße

29.4.2021.

Landkreis Regensburg

Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lambertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn,

Gemeinde Regenstauf mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstauf), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süssenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn

2.5.2021.

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof.

Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte.

Gemeinde Bruck i.d. Opf: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Hinterrandsberg, Kölbldorf, Mappach, Mögendorf, Schöngras, Vorderrandsberg, Windischbachmühl.

Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried.

Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus.

Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim.

Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz.

Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau.

2.5.2021.

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Holzheim, Holzseige, Muckenbach, Nittenau, Trumling.

Gemeinde Bruck i.d.Opf: Ortsteile Grabenberg, Kobl, Ried, Sollbach.

Od 21.4.2021. do 2.5.2021.

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

Od 24.4.2021. do 2.5.2021.

BRANDENBURG

Landkreis Elbe-Elster

Beginnend an der südlichen Kreisgrenze zu Oberspreewald-Lausitz der Gemarkungsgrenze Großthiemig in westlicher später nördlicher und östlicher Richtung folgend bis zum Graben A 16, entlang des Grabens in nördlicher Richtung, die Pulsnitz querend bis zum Binnengraben, diesen in östlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Großthiemig, entlang der Gemarkungsgrenzen Großthiemig und Schraden bis zur Kreisgrenze Oberspreewald-Lausitz

27.4.2021.

Landkreis Märkisch-Oderland

Beginnend an der Gemarkungsgrenze Sophienthal in südöstlicher Richtung entlang der Oder über die Gemarkungen Genschmar, Bleyen, Küstrin-Kietz, und Reitwein, dort weiter in westlicher Richtung bis Whuden, hier ab Kreuzung Ortsmitte dem Weg Richtung Reitweiner Wallberge folgend, weiter entlang dem Reitweiner Weg in südwestlicher Richtung bis Abzweig Priester-schlucht, hier dem Weg Richtung Alte Bahnlinie folgend, auf dieser weiter in südwestlicher Richtung bis zur B112, dieser nördlich folgend bis Abzweig Unterdorf, dann dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zum Wassergraben folgend, diesem folgend bis zur Alten Oder, dieser folgend bis zur Gemarkungs-grenze Sachsendorf, dieser in westlicher Richtung bis zur L332 folgen, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnstrecke, dieser dann nördlich über Werbig bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Langsow folgen, ab hier entlang der Gemarkungsgrenzen Buschdorf, Zechin und Sophienthal bis zur Oder

28.4.2021.

Landkreis Märkisch-Oderland

Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg“, weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau

Od 21.4.2021. do 28.4.2021.

Landkreis Oberspreewald- Lausitz

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Tettau,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Großkmehlen

27.4.2021.

Landkreis Oberspreewald- Lausitz

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand

Od 21.4.2021. do 27.4.2021.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Passee mit allen Orten und Ortsteilen

Gemeinde Glasin mit allen Orten und Ortsteilen

Gemeinde Züsow OT Bäbelin, Teplitz, Wakendorf

Gemeinde Neukloster OT Neuhof

Gemeinde Lübberstorf OT Lübberstorf, Lüdersdorf

Gemeinde Warin OT Neu Pennewitt

28.4.2021.

Landkreis Rostock

Amt Bützow-Land

Gemeinde Baumgarten OT Gralow, Katelbogen, Qualitz

Gemeinde Bernitt Ortsteile Bernitt, Glambeck, Göllin,

Hermannshagen, Jabelitz und Käterhagen, Neu Käterhagen,

Kurzen Trechow, Langen Trechow, Schlemmin und Viezen

Gemeinde Bützow, Stadt OT Parkow

Gemeinde Jürgenshagen OT Groß Gischow, Klein

Gischow, Jürgenshagen und Wokrent

Gemeinde Klein Belitz OT Klein Belitz, Neukirchen,

Reinstorf und Selow

Gemeinde Penzin OT Penzin

Gemeinde Steinhagen OT Steinhagen und Neuendorf

Amt Satow

Gemeinde Satow OT Satow und Radegast

Amt Neubukow-Salzhaff

Gemeinde Carinerland OT Klein Mulsow und Danneborth

28.4.2021.

Landkreis Rostock

Amt Bützow-Land

Gemeinde Bernitt OT Moisall, Neu Bernitt

Gemeinde Jürgenshagen OT Gnemern, Klein Sien, Moltenow und Ulrikenhof

Od 21.4.2021. do 28.4.2021.

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze in Höhe des Unlandsweges. Dem Unlandsweg in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Pool. Der Straße Am Pool in östlicher Richtung folgend bis zur Süddorfer Straße. Der Süddorfer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zum Eichenweg. Dem Eichenweg nach Süden folgend bis zur Edammer Straße L831. Der Edammer Straße L831 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Bahndamm. Der Straße Am Bahndamm in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkenmoor. Der Straße Barkenmoor folgend bis zum Erreichen der Vehne. Dem Flussverlauf der Vehne nach Osten folgend bis zur Vegesacker Straße. Der Vegesacker Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Jenseits der Vehne. Der Straße Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis zur Wi-schenstraße K142. Der Wischenstraße K142 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Der Straße Rüsseldorf nordöstlich folgend bis zum Scharreler Damm K141. Der Straße Scharreler Damm K141 in östlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Daran anschließend der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Unlandsweg.

22.4.2021.

Landkreis Aurich

Dem Pewsumer Tief folgen bis Coldewehrer Schöpfwerksschloot, dem Verlauf des Schloots folgen bis zur Coldewehrstraße, der Coldewehrstr. Folgen in östlicher Richtung bis zur Langwehrstraße, der folgen bis zum Canumer Tief, dem in östlicher Richtung folgen bis zum Freepsumer Tief, dem kurz in südöstlicher Richtung folgen bis zum Mittelweg (tiefster Punkt in Ostfriesland), am Ende des Mittelwegs auf Freepsumer Landstraße abbiegen und weiter in nördlicher Richtung bis zur Sielmönkener Kreisstraße, der folgen bis Übergang in Kloster Sielmönken, dort weiter bis Neues Greetsieler Sieltief, dem in östlicher Richtung folgen bis Cirkwehrumer Tief und darauf weiter durch den Ort Cirkwehrum bis zum Alten Greetsieler Sieltief, dem in südlicher Richtung folgen bis Eisinghuser Straße, dann in nordöstlicher Richtung weiter bis Übergang in Straße Bei Abbingwehr, folgen bis zur B210, darauf weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Neuen Maar und der folgen bis zum Knockster Tief und darauf bis zum Loppersumer Meer, an der nordwestlichen Seite entlang bis erneut Knockster Tief, dem folgen bis zur Einmündung in das Große Meer, das in Luftlinie überqueren in südöstlicher Richtung bis zum Nebenarm West – entlang Am Schiffahrtkanal bis zum Warfsweg, dem östlich folgen bis zur Kreuzung der Forlitzer Straße, diese überqueren bis Mudderpott, darauf bis zur Breike, darauf in südöstlicher Richtung bis zum Hiwkeschloot und darauf in westlicher Richtung bis zum Woldmer Weg, diesem bis zum Ende und dem Hiwkeweg folgen, diesem in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Delgenweg, darauf weiter bis Ems-Jade-Kanal, den überqueren und auf Gänseweg weiter bis Friesenstraße, dann in südwestlicher Richtung bis Südermeedenweg, dem folgen bis zum Unlandsweg und weiter in nordöstlicher Richtung bis zum Ochtelburer Weg, dann in südöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Sportzentrum, der folgen bis Voerkampen und in westlicher Richtung weiter bis Gasteweg, darauf in südlicher Richtung bis Simonswolde/Ihlower Straße, weiter in östlicher Richtung auf Am Sandwater bis zum Krummlandsweg, dem folgen bis zur Straße Am Fehntjer Tief, weiter in südwestlicher Richtung bis zur A31 am Fehntjer Tief/Kreisgrenze

26.4.2021.

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Essen von der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stromtrasse in Höhe Vor der Landwehr in westliche/ nordwestliche Richtung folgend bis Lager Hase, dem Wasserverlauf in westliche Richtung folgend bis Blocksmühlenbach, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Blocksmühle, dieser nordwestlich folgend bis Mühlendeich, diesem in nördliche, an der Gabelung nordwestliche Richtung folgend bis Dinklager Weg, entlang diesem in nordwestliche Richtung, die Beverner Straße überquerend über Krusen Beuken bis Im Holte, entlang dieser in nördliche Richtung bis Felder Straße, dieser in westliche Richtung folgend bis Steinriede, dieser folgend bis Am Steinkamp, dieser nördlich folgend in direkter Linie bis Bundesstraße 68 – Cloppenburger Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Höger Damm, entlang diesem bis Zur Sandbäke, dieser folgend bis Moordamm, diesem westlich und an der Abzweigung nördlich folgend, den Bunner-Hamstruper Moorbach überquerend über Zum Feld bis Zum Moor. Dieser südöstlich, an der Abzweigung östlich folgend bis Suhler Mark, entlang dieser bis Drift, dieser östlich folgend bis Hemmelter Straße, dieser in östliche Richtung folgend über Suhler Straße bis Waldweg, entlang diesem bis Kneheimer Straße, dieser nördlich folgend über Dorfstraße bis Bundesstraße 213 - Krapendorfer Straße, dieser westlich folgend bis Haßkamp, entlang diesem bis Hemstett, entlang dieser bis Matrumer Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Timmerlager Bach, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Ermker Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Stromtrasse, dieser westlich folgend bis Dorgdamm, diesem nördlich folgend und über Südring bis Matrumer Weg. Diesem westlich folgend bis Hauptstraße, dieser in nördliche Richtung folgend bis Drosselstraße, entlang dieser über Molkereistraße südlich bis Kriegerdamm, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen/ Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Grönenort Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend und über Delschloot bis Im Lütken Moor und dieser westlich folgend bis Eismoorstraße. Entlang dieser in nördliche Richtung bis Altenend, dieser westlich folgend über Gehlenberger Hauptstraße bis Alte Moorstraße, dieser östlich folgend und über Neuscharreler Straße und Gehlenberger Straße bis Hauptstraße, dieser nordwestlich folgend bis Apfelbaumsweg, entlang diesem bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Marka, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Küstenkanal nahe der Bundesstraße 72, entlang dem Verbindungsgraben zum Küstenkanal und dem Küstenkanal in östliche Richtung folgend bis Birkenkolonie. Dieser nördlich folgend entlang des Waldes bis zur Waldgrenze auf der östlichen Seite, der Waldgrenze mehrfach in östliche bzw. nördliche Richtung folgend und sodann in südliche Richtung bis zum Küstenkanal, dem Wasserverlauf in östlich Richtung folgend bis Heinfelder Straße, entlang dieser bis Wasserzug von Langenmoor, dem Wasserverlauf in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, entlang dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, entlang dieser in südöstliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

24.4.2021.

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang dieser in östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf’m Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

Landkreis Diepholz

Die nördliche und östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt des Fließgewässers „Dadau“ mit der Bundesstraße B69 an der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta aus entlang des Fliessgewässers „Dadau“ in östlicher, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Dadau“ mit der Straße „Poggenburger Damm“ und weiter entlang dieser Straße in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt des Nebenarmes der „Dadau“.

Die südliche Begrenzung verläuft entlang dieses Fliessgewässers in westlicher Richtung über den „Goseweg“ bis zum Aschener Ortsteil „Apwisch“ und weiter entang der „Apwischer Straße“ dem „Ahornweg“ und der „Lohner Straße“ (Kreisstraße K30) in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisstraße K30 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet von dort aus die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Bundesstraße B69.

21.4.2021.

Stadt Emden

Start: Wybelsumer Polder – Folkertswehrstraße, Folkertswehrstraße folgen bis Knockster Straße, dann auf Rysumer Landstraße bis zum Knockster Tief, auf dem Tief entlang in nördlicher Richtung bis zum Pewsumer Tief.

26.4.2021.

Stadt Emden

Start: Emden, Außenhafen, weiter über den Yachthafen, durch den Binnenhafen in das Emden Fahrwasser bis zur Brücke am Tonnenhof, von dort in den alten Binnenhafen und den Falderndelft bis zur Brücke Friedrich-Ebert-Str. und weiter durch das Rote Siel bis zur Kesselschleuse, bei der Kesselschleuse in nördlicher Richtung auf den Emder Stadtgraben bis zur Kreuzung Wolthuser Str./Uferstraße, dann in südöstlicher Richtung auf die Wolthuser Str. und dieser folgen bis zum Übergang in die Uphuser Str., darauf weiter bis zur Abzweigung Brückhörn in Uphusen, von dort in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Brückhörn/Schwagerweg/Esseweg, dort dem Esseweg folgen und bei der ersten Abzweigung in Richtung Uphuser Meer, dann Luftrichtung über das Uphuser Meer zur Ferienhaussiedlung beim Endjers Landhaus am Schwagerweg, in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Schwagerweg/Zum Uphuser Meer / Dobbenweg und Am Kapellentief, auf Am Kapellentief in südöstlicher Richtung bis zur ersten Abzweigung an der Windkraftanlage, dort Richtung Bansmeerschloot und weiter auf demselben Weg bis zur A31, in östlicher Richtung der Autobahn folgen bis zur Stinkenden Riede, dort auf die Straße Am Bansmeer wechseln, weiter in östlicher Richtung zum Türkmühlenweg bis zum Jheringsschloot und über den Grovehörnschloot zur Straße Am Fehntjer Tief, der kurz in westlicher Richtung folgen bis zum Kolkenschloot, von dort in südlicher Richtung folgen bis zum Hedderweg, dem weiter in südlicher Richtung folgen bis zum Ems-Seitenkanal, dem den westlicher Richtung folgen bis zum Petkumer Münteweg, von dort bis zur Abzweigung Petkumer Münte, der Straße folgen in Luftlinie bis zur Stadtgrenze.

Od 21.4.2021. do 26.4.2021.

Landkreis Leer

Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Höhe der Neermoorer Straße zur Reithlandstraße aus den Siever Weg bis zur Kreuzung Unterettinger Weg, vom Unterettingehr Weg in die Industriestraße Richtung Kirchstraße, von der Kirchstraße in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf der Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zum Dukelweg, auf dem Dukelkweg bleibend Richtung Bunderhammrich, auf der Straße Bunderhammrich Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhammrich Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke.

26.4.2021.

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum.

Od 21.4.2021. do 26.4.2021.

Landkreis Oldenburg

Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

24.4.2021.

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn

Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen

Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe

Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870)

Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald

Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze im Gebiet der Gemeinde Visbek, ab dem Gewässer Twillbäke. Dem Gewässer Twillbäke in südlicher Richtung bis zur Straße Bullmühle, Höhe Haus-Nr. 19, folgen. Von Höhe Haus Nr. 19 dem Feldweg in südwestlicher Richtung bis zur Straße Ahlhorner Straße (L 880) folgen. Die Straße Ahlhorner Straße überqueren und dem Feldweg weiter in südwestlicher Richtung bis zur Straße Erlte, Höhe Haus-Nr. 134, folgen. Der Straße Erlte von Haus-Nr. 134 in südlicher Richtung bis Haus-Nr. 131 der Straße Erlte folgen. Von Haus-Nr. 131 der Straße Erlte weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Erlte (L 873) folgen. Der Straße Erlte in südwestlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Der Straße Hagstedt zunächst weiter in südwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt des Gewässers Twillbäke an der Kreisgrenze folgen.

24.4.2021.

Landkreis Vechta

Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt. Die Straße Hagstedt in nordöstlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Die Straße Hagstedt (L 873) überqueren und von dort der Straße Hagstedt in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in südöstlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zur Straße Astrup folgen. Der Straße Astrup in östlicher Richtung bis Haus-Nr. 8 folgen. Von Höhe Haus-Nr. 8 der Straße Astrup in südlicher Richtung bis Astrup-Ort folgen. Der Straße Astrup in östlicher Richtung bis zur Straße Astrup (K 252) folgen. Der Straße Astrup ab Astrup-Ort in östlicher Richtung bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis Höhe Haus-Nr. 90 der Straße Norddöllen folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen in südlicher Richtung bis zur Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hasbach folgen. Dem Gewässer Hasbach in südöstlicher bzw. südlicher Richtung über die Straße Vechtaer Straße (L 881) hinweg weiter bis Verbindungsstraße zur Weinbergstraße folgen. Der Straße Weinbergstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße Waldbeerenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Wegerichstraße folgen. Die Straße Wegerichstraße in südöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Rießelmann Damm im Gebiet der Stadt Lohne folgen. Den Rießelmann Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg bis zur Straße Pickerweg folgen. Der Straße Pickerweg in südlicher Richtung bis zur Straße Torfweg folgen. Der Straße Torfweg in westlicher Richtung zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Thierkenweg folgen. Der Straße Thierkenweg in westlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (L 846) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) Folgen. Der Straße Lohner Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Misbäkerdamm folgen. Der Straße Misbäkerdamm weiter in nordwestlicher Richtung, dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Kattegor folgen. Dre Straße Kattegor in südlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 268) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Düper Straße (K 268) in nordwestlicher Richtung bis zur Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße weiter in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Holdorfer Straße (L 851) folgen. Die L 851 überqueren in die Straße Hörsterkamp. Der Straße Hörsterkamp bis zur Straße Maisweg folgen. Der Straße Maisweg in westlicher Richtung bis zur Straße Sesamstraße folgen. Der Straße Sesamstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Schweger Straße (K 267) folgen. Der Straße Schweger Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Schwege folgen. Der Straße Schwege in nördlicher Richtung bis zur Straße Badberger Straße (L 861) folgen. Der Straße Badberger Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Dinklager Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Dinklager Mühlenbach in nördlicher Richtung bis Straße Bünner Ringstraße folgen. Der Straße Bünner Ringstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Mühlenbachstraße folgen. Der Straße Mühlenbachstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Quakenbrücker Straße (L 845) folgen. Der Straße Quakenbrücker Straße in westlicher Richtung bis Straße Lager Straße (K 280). Der Straße Lager Straße in nördlicher Richtung bis Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt, folgen.

21.4.2021.

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum in südöstlicher Richtung bis zum Feldweg folgen. Diesem Feldweg in nordösterlicher Richtung und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zum Borgfeld, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Von der Straße zum Borgfeld den Feldweg in südlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hilgenstegsbach bzw. bis zur Gemeindegrenze folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Der Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Der Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Der Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Der Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Der Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Der Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Der Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Der Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Der Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Damm (K 262) folgen. Der Straße Straße Carumer Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Feldstraße folgen. Der Straße Feldstraße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Straße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Straße in nördlicher Richtung bis ebenfalls zur Straße Vestruper Straße (L 837) folgen. Der Straße Vestruper in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Up’n Sande folgen. Der Straße Up’n Sande in nordöstlricher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße überqueren und ab der Straße Zur Mühle in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.

21.4.2021.

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze im Gebiet der Gemeinde Visbek, ab der Straße Wildeshauser Straße (L 873). Der Straße Wildeshauser Straße in südwestlicher Richtung bis zu Straße Umgehungsstraße Visbek folgen. Der Straße Umgehungsstraße Visbek zunächst in südlicher und dann in westlicher Richtung bis zur Straße Döller Damm folgen. Der Straße Döller Damm in südlicher Richtung bis zur Straße Astruper Straße folgen. Der Straße Astruper Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Astruper Straße (K 252) folgen. Der Straße Astruper Straße in südlicher Richtung bis Astrup-Ort bzw. bis zur Straße Astrup folgen. Der Straße Astrup in westlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm bis zur Straße Visbeker Damm folgen. Der Straße Visbeker Damm in westlicher Richtung über einen Feldweg folgen. Dem Feldweg dann in südlicher Richtung bis zur Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 29, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in westlicher Richtung und dann in südlicher Richtung über die Bundesstraße 69 hinweg bis zur Straße Lange Straße (K 257) folgen. Der Straße Lange Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Spredaer Straße (K 257) folgen. Der Straße Spredaer Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Schwichteler Straße (K 257) folgen. Der Straße Schwichteler Straße in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Straße Wildeshauser Straße (L 873) an der Kreisgrenze folgen.

22.4.2021.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der südöstlichen Kreisgrenze PB/GT.

Dem Mastholter Grenzgraben in westlicher Richtung bis B55 folgen. B55 in nördlicher Richtung folgen. Vor dem Ortseingang Benteler links auf Königsallee in westlicher Richtung. Königsallee folgen bis Liesborner Str.. Liesborner Str. überqueren und Schulgraben in nördlicher Richtung folgen. Schulgraben wird zu Landgraben. Langraben in nordwestlicher Richtung bis Bergstr. folgen. Bergstr. in nördlicher Richtung folgen. Bergstr. wird zu Wadersloher Str; in nördlicher Richtung folgen. Wadersloher Str. wird zu Mühlenstr.; Mühlenstr. in nördlicher Richtung folgen. Im Kreisverkehr rechts auf Max-Planck-Str.. Max-Planck-Str. bis Selhorster Str. folgen. Links auf Selhorster Str..Im Kreisverkehr rechts auf Mühlenstr.. Mühlenstr. in nördlicher Richtung folgen bis Westfalenstr.. Rechts auf Westfalenstr.. Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Westfalenweg folgen. Links auf Westfalenweg in nördlicher Richtung. Weiter geradeaus auf Feldweg in nordöstlicher Richtung. Feldweg folgen bis B 55. B 55 in nördlicher Richtung folgen bis Bokeler Str.. Links auf Bokeler Str.; in nordwestlicher Richtung folgen bis Röckinghausener Str.. Rechts auf Röckinghausener Str.; erst in nordöstlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung folgen bis Eusternbach. Verlauf des Eusternbachs in nordöstlicher Richtung folgen bis Röckinghausener Str.. Rechts auf Röckinghausener Str. in östlicher Richtung; folgen bis B 61. B 61 in nördlicher Richtung folgen bis Hellingrottstr.. Rechts auf Hellingrottstr.; in östlicher Richtung folgen. Hellingrottstr. wird zu Dechant-Hense-Str.; folgen bis Patersweg. Links auf Patersweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Landstr.. Rechts auf Neuenkirchener Landstr.; in östlicher Richtung folgen bis Heideweg. Links auf Heideweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.. Rechts auf Varenseller Str.; in östlicher Richtung folgen bis Brockstr.. Links auf Brockstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Höhe Raststätte Gütersloh. Rechts auf Im Brock; in östlicher Richtung folgen bis zu einem Wassergraben. Wassergraben in östlicher Richtung folgen bis Höhe Hof Determeier. Feldweg in nördlicher Richtung bis Amelingstr. Folgen. Rechts auf Amelingstr.; in östlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.. Rechts auf Neuenkirchener Str.; in südöstlicher Richtung folgen. Links auf Neuenkirchener Str.; in nordöstlicher Richtung folgen bis In der Worth. Rechts auf In der Worth; in nordöstlicher Richtung folgen. Rechts auf In der Worth; in östlicher Richtung folgen bis Klosterweg. Links auf Klosterweg; in südlicher Richtung folgen bis Ölbach. Ölbach in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Weg. Rechts auf Varenseller Weg; in südöstlicher Richtung folgen bis Alter Ölbach. Alter Ölbach sin nordöstlicher Richtung folgen bis Bahnstrecke. Bahnstrecke in südöstlicher Richtung folgen bis Nickelstr.. Rechts auf Nickelstr.; in südlicher Richtung folgen bis Kraxweg. Links auf Kraxweg; in östlicher Richtung folgen bis Eiserstr.. Rechts auf Eiserstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Westfalenweg. Links auf Westfalenweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Strothweg. Rechts auf Strothweg; in östlicher Richtung folgen bis Westring. Rechts auf Westring; in östlicher Richtung folgen bis Kreisverkehr. Durch Kreisverkehr auf Kleiststr.; in östlicher Richtung folgen bis Rilkestr.. Rechts auf Rilkestr.; in östlicher Richtung folgen bis Lönsweg. Rechts auf Lönsweg; in südlicher Richtung folgen bis Feldgraben. Feldgraben in östlicher Richtung folgen bis Lindenstr.. Rechts auf Lindenstr.; in südöstlicher Richtung folgen. Lindenstr. wird zu Bornhlter Str.; in östlicher Richtung folgen bis Wapelweg. Rechts auf Wapelweg; in südöstlicher Richtung folgen bis zur Wapel. Wapellauf in nordöstlicher Richtung folgen bis Marienstr.. Rechts auf Marienstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Rodenbach. Rodenbach in südlicher Richtung folgen bis zur Wapel. Wapel in östlicher Richtung folgen bis Alter Postweg. Rechts auf Alter Postweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Fürstenstr.. Rechts auf Fürstenstr.; in südwestlicher Richtung folgen bis Köldingsweg. Links auf Köldingsweg; in südlicher Richtung folgen bis Rietberger Landstr.. Links auf Rietberger Landstr.; in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT/PB.

23.4.2021.

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung der Überwachungszone startet an der Kreuzung der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh und der Kreuzung der Haselhorster Str.

Haselhorster Str. nordwestlich folgen bis zur Eichenallee. Eichenallee erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Feldkamp. Feldkamp nordöstlich folgen bis Feldkampstr. Feldkampstr. nordwestlich folgen bis Hanfgarten. Hanfgarten erst nordwestlich, dann nordöstlich folgen bis Rietbergerstr. Rietbergerstr. nördlich folgen bis sie in die Masterholterstr. Übergeht. Mastholterstr. nördlich folgen bis Industriestr. Industriestr. erst östlich, dann nördlich folgen bis Fischhausweg. Fischhausweg erst westlich, dann nördlich folgen bis Johannesweg. Johannesweg erst südöstlich, dann östlich folgen bis Delbrücker Str. Delbrücker Str. nördlich folgen bis Torfweg. Torfweg nordöstlich folgen bis Westerwieher Str. Westerwieher Str. östlich folgen bis Dortenbach. Dortenbach südöstlich folgen bis Im Plumpe. Im Plumpe südlich folgen bis Kühler Grund. Kühler Grund nordöstlich folgen bis Kornweg. Kornweg südlich folgen bis er in Im Thüle übergeht. Im Thüle südlich folgen bis Berkenheide. Berkenheide östlich folgen bis Im Eickholt. Im Eickholt südlich folgen bis Im Wiesengrund. Im Wiesengrund östlich folgen bis Westerloher Str. Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg. Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg. Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str. Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof. Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str. Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg. Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg. Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str. Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg. Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg. Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Sr.. Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str. Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str. Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str. Haselhorster Str. bis zum Ausgangspunkt folgen.

Od 21.4.2021. do 23.4.2021.

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der westlichen Kreisgrenze WAF/GT auf Höhe des Louisensees:

Vom Grenzweg rechts in die Seenstr.; Seenstr. In nordöstlicher Richtung folgen bis Münsterstr. Links auf Münsterstr.; in nordöstlicher Richtung folgen bis Zeisigstr. Rechts auf Zeisigstr.; in östlicher Richtung folgen. Zeisigstr. wird zu Lange Str.; in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Aabach. Lauf des Aabachs in nördlicher Richtung folgen bis zum Ziegenbach. Lauf des Ziegenbachs in östlicher Richtung folgen bis Bussardstr. Rechts auf Bussardstr.; in südlicher Richtung folgen bis Alte Hessel. Lauf der Alten Hessel in östlicher Richtung folgen bis Langer Weg. Rechts auf Langer Weg.; in südlicher Richtung folgen bis Vorbruchstr. Links auf Vorbruchstr.; in östlicher Richtung folgen bis Schäferweg. Rechts auf Schäferweg; in südlicher Richtung folgen bis Greffener Landweg. Links auf Greffener Landweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis In den Lodden. Rechts auf In den Lodden; in südöstlicher Richtung folgen bis Hesselteicher Str. Rechts auf Hesselteicher Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Rhedaer Bach. Rhedaer Bach in nordöstlicher Richtung folgen bis An der Egge. Rechts auf An der Egge; in südöstlicher Richtung folgen bis Kölkebecker Str. Rechts auf Kölkebecker Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Beller Heide. Links in Beller Heide; in östlicher Richtung folgen bis Am Holtkamp. Rechts auf Am Holtkamp; in südlicher Richtung folgen bis Im Vechtel. Links auf Im Vechtel; in nordöstlicher Richtung, dann rechts in südöstlicher Richtung folgen bis Steinhäger Str. Rechts auf Steinhäger Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Abrooksbach. Verlauf des ABrooksbaches in nordöstlicher Richtung folgen bis Amsbergstr. Rechts in Amsbergstr.; in südlicher Richtung folgen. Rechts Amsbergstr. In südlicher Richtung folgen bis Vennorter Str. Rechts auf Vennorter Str.; in südwestlicher Richtung folgen. Vennorter Str. wird zu Brockhäger Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Max-Planck-Str. Links auf Max-Planck-Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Bielefelder Str. Rechts auf Bielefelder Str.; in südlicher Richtung folgen bis Klosterstr. Links auf Klosterstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Kreisverkehr. Auf Südfeld abbiegen; Südfeld in südlicher Richtung folgen. Südfeld wird zur Groppeler Str.; in südlicher Richtung folgen bis zur Ems. Emsverlauf in südöstlicher Richtung folgen bis Herzebrocker Str. Herzebrocker Str.; in südwestlicher Richtung folgen. Herzebrocker Str. wird zu Gütersloher Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Tecklenburger Weg. Links auf Tecklenburger Weg; in südlicher Richtung folgen bis B64. Rechts auf B64; in südwestlicher Richtung folgen bis Herzebrocker Str. Links auf Herzebrocker Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Heinrich-Heineke-Str. Rechts auf Heinrich-Heineke-Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Alleestr. Rechts auf Alleestr.; in südwestlicher Richtung folgen. Allestr. mündet in Oelder Str. Oelder Str. in südwestlicher Richtung folgen bis Brocker Str. Links auf Brocker Str.; in südlicher Richtung folgen bis zur Bahnstrecke. Bahnstrecke in südwestlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT/WAF.

21.4.2021.

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der nordwestlichen Kreisgrenze WAF/GT:

L831 in nordöstlicher Richtung folgen bis Körkesweg. Rechts auf Körkesweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Heerdamm. Heerdam überqueren; auf Heerder Str.; in südlicher Richtung folgen. Heerder Str. wird zu Greffener Str. Greffener Str. in südlicher Richtung folgen bis Feldweg vor Ortseingang Clarholz. Rechts auf Feldweg; Feldweg in südwestlicher Richtung folgen; Hoendiksbach und Mühlenbach überqueren bis B 64. Rechts auf B 64; in nordwestlicher Richtung folgen bis Axtbach. Axtbach in südlicher Richtung folgen bis Feldweg. Rechts auf Feldweg; in westlicher Richtung folgen bis Hemfelder Str. Links auf Hemfelder Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Sundernstr. Rechts auf Sundernstr.; in nordwestlicher Richtung folgen. Sundernstr. wird zu Schürkamp; Schürkamp folgen bis Sundernstr. Schürkamp mündet wieder in Sundernstr. Sundernstr. in westlicher Richtung folgen bis Sunderkämpe. Links auf Sunderkämpe; in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT/WAF.

21.4.2021.

Landkreis Gütersloh

Lippstädter Str. nördlich folgen bis zum Haustenbach (Gewässer)

Haustenbach westlich folgen bis Waldliesborner Str.

Waldliesborner Str. nordöstlich folgen bis Bentelerstr.

Bentelerstr. Nordöstlich folgen bis Kiefernweg

Kiefernweg nordwestlich folgen bis zur Westernholzer Umleitung (Gewässer)

Westernholzer Umleitung südwestlich folgen bis Schwarzer Graben (Gewässer)

Schwarzer Graben nordöstlich folgen bis Vornholzstr.

Vornholzstr. nordwestlich folgen bis Laumoor

Laumoor erst nordöstlich dann nordwestlich folgen bis Mastholter Str.

Mastholter Str. nordwestlich folgen bis Brandgraben (Gewässer)

Brandgraben nordwestlich folgen bis Unter den Eichen

Unter den Eichen nordöstlich folgen; Unter den Eichen geht in Hammoor über

Hammoor nordöstlich folgen bis Alt Hammoor

Alt Hammoor nördlich folgen; Alt Hammoor geht in Brockstr. Über

Brockstr. nördlich folgen bis Krögerstr.

Krögerstr. östlich folgen bis Bokeler Str.

Bokeler Str. nordöstlich folgen bis Batenhorster Str.

Batehorster Str. nordwestlich folgen bis Bokel-Mastholte-Hauptkanal (Gewässer)

Bokel-Mastholte-Hauptkanal nördlich folgen bis zur Grenze der Gemeinden Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

Grenzverlauf östlich folgen bis Zur Flammemmühle

Zur Flammenmühle nördlich folgen bis Am Emssee

Am Emssee nordöstlich folgen; Am Emssee geht über in Junkernweg

Junkernweg nördlich folgen bis Druffeler Str.

Druffeler Str. nordöstlich folgen bis Westring

Westring nördlich folgen bis Breedeweg

Breedeweg östlich folgen; Breedeweg geht in Nordring über

Nordring nordöstlich folgen bis Druffeler Str.

Druffeler Str. nordöstlich folgen bis Am Postdamm

Am Postdamm nordwestlich folgen bis zur Grenze zwischen den Gemeinden Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

Grenze nördlich folgen bis zur zum Große Bastergraben (Gewässer)

Großer Bastergraben östlich folgen bis er die Gütersloher Str. kreuzt

Gütersloher Str. südlich folgen bis Schulstr.

Schulstr. östlich folgen bis Vienstr.

Vienstr. östlich folgen bis Varenseller Str.

Varenseller Str. nördlich folgen bis Hemmersweg

Hemmersweg nordöstlich folgen bis Basterweg

Basterweg nördlich folgen bis Großer Bastergraben (Gewässer)

Großer Bastergraben südöstlich folgen bis Schillingsweg

Schillingsweg erst nordöstlich dann südöstlich folgen; Schillingsweg geht in Frickenweg über

Frickenweg südöstlich folgen bis Österwieher Str.

Österwieher Str. nordwestlich folgen bis Großer Bastergraben (Gewässer)

Großer Bastergraben östlich folgen bis Lönsweg

Lönsweg südlich folgen bis Bornholter Str.

Bornholter Str. östlich bis Marienstr.

Marienstr. südlich folgen bis Alter Postweg

Alter Postweg südöstlich folgen bis Fürstenstr.

Fürstenstr. Nordöstlich folgen bis Paderborner Str.

Paderborner Str. östlich folgen bis Espelner Weg

Espelner Weg südlich folgen bis zur Rietberger Landstr. Und somit der Grenze zwischen den Kreisen Gütersloh, Gemeinde Verl und Paderborn Gemeinde Hövelhof

3.5.2021.

Landkreis Hochsauerlandkreis

Von Höingen kommend ab der Kreisgrenze auf L732 nach Neheim bis zur Kreuzung mit L745, weiter auf Werler Straße durch den Tunnel übergehend auf Goethestraße, Goethestraße bis zum Abzweig Lange Wende, Lange Wende bis zum Abzweig L544, L544 bis zum Abzweig L682, L682 bis zum Abzweig K1, K1 durch Oelinghauser Heide bis zum Abzweig K26, K26 durch Albringen bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021.

Landkreis Hochsauerlandkreis

Von Niederense kommend ab der Kreisgrenze auf L745 nach Neheim bis zum Abzweig Möhnestraße, Möhnestraße bis zum Abzweig Graf-Gottfried-Straße, Graf-Gottfried-Straße bis zum Abzweig Stembergstraße, Stembergstraße folgend weiter auf L544, L544 bis zum Abzweig L682, L682 bis zum Abzweig K2, K2 durch Herdringen bis zum Abzweig L544, L544 folgend nach Hövel bis zum Abzweig K1, K1 durch Wettmarsen bis zum Abzweig K26, K26 bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021.

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna über den Lenninghauser Weg in südlicher Richtung auf die Eichelberger Str. in Richtung Drüpplingsen bis Abzweigung auf Drüpplingser Hardt, dann B 233 über Drüpplingser Str., In der Helle, Kalthofer Str., Ba-rendorfer Str., Baarstr., Seilerseestr., dann geradeaus in die Schlesische Str. bis Ab-zweig Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Abzweig Lohstr., geradeaus in die Witte-kindstr., dann L682 – Hauptstr. bis Abzweig Hönnetalstr., dann Abzweig Brockhauser Weg entlang über Bäingnser Weg, an T-Kreuzung links, dann in östlicher Richtung Weg folgen, an T-Kreuzung links über die Hönne durch Ortslage Binolen bis Erreichen der B515 – Mendener Str., diese in nördlicher Richtung bis Abzweig K29 – Haustadt. Dann K29 – Horst, Horster Str., Burgstr. bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021.

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

Od 21.4.2021. do 8.5.2021.

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna über den Lenninghauser Weg in südlicher Richtung auf die Eichelberger Str. in Richtung Drüpplingsen bis Abzweigung auf Drüpplingser Hardt, dann B 233 über Drüpplingser Str., In der Helle, Kalthofer Str., Barendorfer Str., Baarstr., Seilerseestr., dann geradeaus in die Schlesische Str. bis Abzweig Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Abzweig Lohstr., geradeaus in die Wittekindstr., dann L682 – Hauptstr. bis Abzweig Hönnetalstr., dieser folgen bis Abzweig Balver Weg, diesem folgen bis T-Kreuzung, dort links über In den Klippen, Brockhauser Weg, Bäingnser Weg, an T-Kreuzung links, dann in östlicher Richtung Weg folgen, an T-Kreuzung links über die Hönne durch Ortslage Binolen bis Erreichen der B515 – Mendener Str., diese in nördlicher Richtung bis Abzweig K29 – Haustadt. Dann K29 – Horst, Horster Str. bis Abzweig K39 – Eisborner Dorfstr, Grübecker Str. bis zum Ende, dann links K26 über Grübeck Richtung Möhringen bis zur Kreisgrenze.

8.5.2021.

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

Od 30.4.2021. do 8.5.2021.

Münster, Stadt

Südlicher Ausgangspunkt ist die Überschneidung der Stadtgrenze mit der Alverskirchener Straße. Alverskirchener Straße in westlicher Richtung bis zur Hofstraße. Die Hofstraße fortlaufend in westlicher Richtung entlang bis zur Einmündung Am Steintor/Münsterstraße. Von dort aus die Straße am Steintor in südlicher Richtung bis zur Hiltruper Straße. Hiltruper Straße bis zur Kreuzung Albersloher Weg. Albersloher Weg in nord-westlicher Richtung bis zur Pommernstraße. Pommernstraße bis zur Einmündung Normannenweg. Normannenweg bis zur Einmündung Frankenweg. Frankenweg bis zur Einmündung Angelsachsenweg. Angelsachsenweg bis Kühlken. Kühlken bis zur Einmündung Vahlbusch. Vahlbusch bis zum Dortmund-Ems-Kanal. In nord-westlicher Richtung im Verlauf des Dortmund-Ems-Kanals bis zur Trauttmansdorffstraße/Brücke. Trauttmansdorffstraße/Brücke in westlicher Richtung bis zur Unterführung Hammer Straße. Hammer Straße in nord-westlicher Richtung bis zur B51. Von der B51 bis zur Überführung Kappenberger Damm. Von dort aus in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Inselbogen. Inselbogen in nord-westlicher Richtung bis zur Weseler Straße und darüber hinaus in die Bonhoefferstraße bis zur Einmündung Mecklenbecker Straße. Mecklenbecker Straße in nord-östlicher Richtung bis zur Einmündung Kardinal-von-Galen-Ring/Kolde-Ring. Kardinal-von-Galen-Ring über die Torminbrücke. Hinter der Torminbrücke in nord-östlicher Richtung den Fußweg in Richtung Sportplatz Sentruper Höhe. Weiter zwischen Sportplatz und Sportpark bis zur Sentruper Straße. Sentruper Straße in süd-westlicher Richtung bis zur Einmündung Schmeddingstraße. Schmeddingstraße bis zur Einmündung Albert-Schweitzer-Straße. Albert-Schweitzer-Straße in nord-westlicher Richtung bis zur Roxeler Straße. Roxeler Straße in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr. Vom Kreisverkehr in westlicher Richtung die von-Esmarch-Straße folgend bis zur Einmündung Enschedeweg. Enschedeweg bis zum Gievenbeckerweg und im weiteren Verlauf des Gescherwegs bis zur Einmündung Am Breilbusch. Am Breilbusch bis zur Einmündung Horstmarer Landweg. Horstmarer Landweg in nord-westlicher Richtung bis zur Einmündung Haus Uhlenkotten. Haus Uhlenkotten bis zum Kreisverkehr. Am Kreisverkehr die Steinfurter Straße in nord-westlicher Richtung bis zur Autobahnbrücke über die A1. Ab der Autobahnbrücke über die A1 in nord-westlicher Richtung der Altenberger Straße bis zur Einmündung Am Baumberger Hof. Am Baumberger Hof bis zu Einmündung Hagelbachstiege. Hagelbachstiege bis zur Einmündung Gasselstiege. Gasselstiege in nord-westlicher Richtung bis zur Einmündung Langenhorster Stiege. Darauf folgend in nord-westlicher Richtung Hägerfeld bis zur Hägerstraße. Hägerstraße in nördlicher Richtung bis zum Bahnübergang Münster-Häger. Von dort aus in nördlicher Richtung der Hanseller Straße bis zur Einmündung Uhlenbrockweg. Uhlenbrockweg in nord-östlicher Richtung bis zur zweiten Abzweigung Richtung Nord-Westen bis zur Einmündung Flothfeld. Flothfeld in nord-östlicher Richtung bis Am Max-Klemens-Kanal. Am Max-Klemens-Kanal in nördlicher Richtung bis zur Stadtgrenze und von dort in süd-östlicher Richtung entlang der Stadtgrenze bis zum Ausgangspunkt Alverskirchener Straße.

24.4.2021.

Landkreis Münster, Stadt

Südlicher Ausgangspunkt ist die Überschneidung der Stadtgrenze mit der Warendorfer Straße. Warendorfer Straße in westlicher Richtung bis zur Einmündung Hugerlandshofweg. Hugerlandshofweg bis zur Kreuzung Boniburgallee. In westlicher Richtung der Boniburgallee in Richtung Haus Dyckburg bis zur Einmündung Dyckburgstraße. Dyckburgstraße in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Mariendorfer Straße. Mariendorfer Straße bis Einmündung Schifffahrter Damm.

Schifffahrter Damm in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Hessenweg. Hessenweg bis zur Einmündung Zur Eckernheide. Zur Eckernheide bis zur Einmündung Zur Hakenesheide. Zur Hakenesheide bis Schifffahrter Damm. Schifffahrter Damm in nördlicher Richtung bis zur Stadtgrenze und von dort in süd-östlicher Richtung entlang der Stadtgrenze bis zum Ausgangspunkt.

Od 21.4.2021. do 24.4.2021.

Landkreis Olpe

Die Beschreibung beginnt am südlichen Ende von Rüspe an dem Punkt, an dem die Kreisgrenze auf die L553 trifft

weiter in nördliche Richtung entlang der L553, dort rechts auf die B517

links auf die B236

rechts über die L880 zur L737

links über die L737

an der Kreuzung rechts auf die B236

im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt auf die Lenscheider Straße

übergehend auf die L687

übergehend auf Hohes Lenscheid in Richtung Lenscheid bis zur Kreisgrenze

entlang der Kreisgrenze in süd-östliche bis Rüspe

22.4.2021.

Landkreis Olpe

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze auf der Brenscheder Straße in Fahrtrichtung Brenschede

innerhalb der Ortslage an der ersten Kreuzung rechts

nach der Brenscheder Straße 7. rechts

links auf die Brachter Str.

links auf die B55

rechts auf die L737

rechts auf „Elsmecke“ bis zur Kreisgrenze

vom Eckpunkt der Kreisgrenze in süd-östliche Richtung entlang der Kreisgrenze bis zur Brenscheder Straße

Od 21.4.2021. do 22.4.2021.

Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh von dem Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Soest am Boker Kanal bis zur Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof, Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh folgen bis Emsallee, Emsallee folgen bis Detmolder Straße, Detmolder Straße südlich folgen bis Espelner Straße, Espelner Straße südöstlich folgen bis Hövelhofer Straße (L822), Hövelhofer Straße (L822) südlich folgen bis Wittendorfer Straße, Wittendorfer Straße südlich folgen bis Wasserwerkstraße, Wasserwerkstraße folgen bis Verbindungsweg zur Bundesstraße 64 (B64), Verbindungsweg zwischen Wasserwerkstraße und B64, B64 ab Einmündung Verbindungsweg zur Wasserwerkstraße folgen bis Einmündung Kreuzmeer, Kreuzmeer folgen bis zur Einmündung Graf-Meerveldt-Straße, Graf Meerveldt-Straße östlich folgen bis Heddinghauser Straße (K3), Heddinghauser Straße (K3) folgen bis Scharmeder Straße, Scharmeder Straße folgen bis zur Einmündung Bentfelder Weg, Bentfelder Weg folgen bis Glockenpohl, Glockenpohl folgen bis Thüler Straße, Thüler Straße ab Einmündung Glockenpohl folgen bis Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße folgen bis Birkenstraße, Birkenstraße folgen bis zur Einmündung Liemekestraße, Liemekestraße folgen bis Boker Damm (K55), Boker Damm (K55) ab Einmündung Liemekestraße südlich folgen bis Mühlendamm, Mühlendamm folgen bis Haupstraße (L636) (Verne), Hauptstraße (L636) (Verne) ab Einmündung Mühlendamm folgen bis Enkhausen, Enkhausen folgen bis Verlarer Straße und wiederum folgen bis Lippstädter Straße, Lippstädter Straße folgen bis zur Einmündung Am Damm, Am Damm folgen bis Dammstraße, Dammstraße ab Einmündung Am Damm folgen bis zur Einmündung Verlarer Weg, Verlarer Weg folgen bis Kreisgrenze Paderborn-Soest, Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Soest ab Verlarer Weg bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh am Boker Kanal

23.4.2021.

Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße, Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg, Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg, Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str., Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof, Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str., Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg, Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg, Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg, Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str., Haselhorster Straße bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn

Od 21.4.2021. do 23.4.2021.

Landkreis Paderborn

Beginnend an der Kreisgrenze Gütersloh auf der L757, L 757 in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung L756, L756 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung A33, A33 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung B64, B64 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Nesthauser Str., Nesthauser Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Sander Str., Sander Str. in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Gesselner Str. (K5), Gesselner Str. (K5) folgen bis zur Einmündung Elser Hude, Elser Hude bis zur Bahnstrecke Paderborn Richtung Geseke, Bahnstrecke Paderborn Richtung Geseke in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung K32, K32 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung K3, K3 in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Thüler Feld, Thüler Feld übergehend in Stadtteiche, Stadtteiche folgen bis zur Einmündung Verner Straße (L636), Verner Straße (L636) in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Hauptstraße, Hauptstraße folgen bis zur Einmündung K 55, K 55 folgen bis zur Einmündung Im Heil, Im Heil in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Verner Holz, Verner Holz in westlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze Soest

3.5.2015.

Landkreis Paderborn

Giptenweg folgen bis zur Einmündung Franzosenweg, Franzosenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Ehlersweg, Ehlersweg in düsliche Richtung folgen bis zur Kreuzung Schöninger Straße (K61), Schöninger Straße (K61) folgen bis zur Einmündung Sudfeld, Sudfeld folgen bis zur Kreuzung Brakendiek, Brakendiek in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hammweg, Hammweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Postdamm, Postdamm in nordöstlicher Richtung folgen bis Lipplinger Straße, Lipplinger Straße folgen in südöstlicher Richtung folgen bis zur Kaunitzer Straße (L751), Kaunitzer Straße (L751) folgen in südlicher Richtung bis zur Einmündung Unterer Weg, Unterer Weg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Buschweg, Buschweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf-Sporck-Str., Graf-Sporck-Str. folgen bis zur Einmündung Lange Laake, Lange Laake folgen bis zur Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) folgen bis zur Einmündung Kiliansdamm, Kiliansdamm in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schäferweg, Schäferweg folgen bis zur Einmündung Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, ab dort dem Boker Kanal in westlicher Richtung folgen bis zur Kreuzung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße, Westenholzer Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in folgen bis zur Einmündung Knäppenstraße, Knäppenstraße folgen bis zur Einmündung Im Knäppen folgen bis zur Einmündung Ottensdamm, Ottensdamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Tannenweg, Tannenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße, Rietberger Straße überqueren bis zur Einmündung Hoppenmeer, Hoppenmeer folgen bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Entenweg, Entenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in nordwestlicher Richtung folgen bis Giptenweg

Od 25.4.2021. do 3.5.2021.

Landkreis Soest

B55 in östlicher Richtung (Kreisgrenze) folgend bis Höhe Geseker Bach, Auf der Trift in westlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis Bahnecke, Bahnecke bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richutng bis Höhe In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße in westlicher Richtung bis B55, B55 in nördlicher Richtung 4,7 km folgend bis Höhe Kreisgrenze Gütersloh

23.4.2021.

Landkreis Soest

Höhenweg Höhe Kreisgrenze in östlicher Richtung bis Tiggesloh, Tiggesloh bis Bahnstrecke, Bahstrecke in östlicher Richtung folgend bis Iwering, Iwering in südlicher Richtung bis K18, K18 bis Büdericher Straße, Büdericher Straße bis Dahlienstraße, Dahlienstraße bis L969, L969 in östlicher Richtung bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/B516 in südlicher Richtung bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/L732 bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in westlicher Richtung bis Lendringser Straße, Lendringser Straße in nördlicher Richtung bis Oesberner Weg, Oesberner Weg bis Lendringser Straße, Lendringser Straße bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Horstweg, Horstweg bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis B63, B63 bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis Wickeder Straße, Wickeder Straße bis Scheda, Scheda bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung bis Höhenweg.

29.4.2021.

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Horstweg, Horstweg bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Lendringser Straße, Lendringser Straße bis Oesberner Weg, Oesberner Weg bis Lendringser Straße, Lendringser Straße in südlicher Richtung bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

Od 30.4.2021. do 8.5.2021.

Landkreis Soest

Kreisgrenze Höhe Lippstädter Straße in östlicher Richtung (Kreisgrenze) folgend bis Flachsstraße, Flachsstraße bis Zur Ölmühle, Zur Ölmühle bis Delbrücker Straße, Delbrücker Straße, in nördlicher Richtung bis Dreifaltigkeitsweg, Dreifaltigkeitsweg bis Vitusweg, Vitusweg bis Vöhteich, Vöhteich bis Bruchweg, Bruchweg in nordwestlicher Richtung folgend bis Brandenbaumer Weg, Brandenbaumer Weg, Brandenbaumer Weg in westlicher Richtung folgend bis Corveyer Straße, Corveyer Straße in nördlicher Richtung bis Bahnecke, Bahnecke bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richtung bis In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße bis Bismarckstraße, Bismarckstraße bis Lippstädter Straße. Lippstädter Straße bis Kreisgrenze

3.5.2021.

Landkreis Soest

Höhenweg Höhe Kreisgrenze in östlicher Richtung bis Tiggesloh, Tiggesloh bis Bahnstrecke, Bahstrecke in östlicher Richtung folgend bis Iwering, Iwering in südlicher Richtung bis K18, K18 bis Büdericher Straße, Büdericher Straße bis Dahlienstraße, Dahlienstraße bis L969, L969 in östlicher Richtung bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/B516 in südlicher Richtung bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Neheimer Straße, Neheimer Straße/L732 bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in westlicher Richtung bis B7, B7 in westlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg bis Kuhlenweg, Kuhlenweg in westlicher Richtung bis B63, B63 bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis Wickeder Straße, Wickeder Straße bis Scheda, Scheda bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung bis Höhenweg.

8.5.2021.

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Feldweg, Feldweg in südlicher Richtung bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Bellingsen (Kreisgrenze), Kreisgrenze in westlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

Od 30.4.2021. do 8.5.2021.

Landkreis Steinfurt

Das Beobachtungsgebiet des Kreises Steinfurt verläuft im Bereich der Stadt Greven entlang der Grenzen zur Stadt Münster und zum Kreis Warendorf. Es ragt darüber hinaus mit einem kleinen Teil auch in das südliche Gebiet der Gemeinde Ladbergen hinein. An der Kreisgrenze zur Stadt Münster Abzweigung Wiethölter Damm/Aldruper Mark nordöstlich dem Aldruper Mark folgend bis zur Abzweigung Laumanns Damm. In nördlicher Richtung dem Laumanns Damm folgend. Dem Laumanns Damm in nordöstlicher Richtung weiter folgen, bis zum Gallenbach, dem Gallenbach in nördlicher Richtung folgend. Dem Gallenbach anschließend in nordöstlicher Richtung weiter folgend, Abzweigung Gallenbach (Bachgabelung) nordöstlich folgend bis zum Aldruper Brink. Dem Aldruper Brink in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Aldruper Strasse, der Aldruper Strasse in östlicher Richtung folgend, übergehend in dem Aldruper Oberesch. Dem Aldruper Oberesch in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Grevener Strasse (K18). Der Grevener Strasse (K 18) in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Aldruper Strasse. Der Aldruper Strasse in nördliche Richtung folgend, übergehend in die Münsterstrasse bis zur Abzweigung Grabenstrasse. Der Grabenstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Schützenstrasse, der Schützenstrasse in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Siedlungsweg. Dem Siedlungsweg in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Overmannstrasse. Der Overmannstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Maestruper Brook. Dem Maestruper Brook in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gabelung, dort dem Maestruper Brook in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur Schmedehausener Strasse/Ostbeverner Damm. Der Schmedehausener Strasse in westlicher Richtung folgen bis zur Schmedehausener Strasse (L 555). Der Schmedehausener Strasse (L 555) weiter in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Ostbeverner Strasse. Der Ostbeverner Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Dortmund-Ems-Kanal. Dem Dortmund-Ems-Kanal in nördlicher Richtung folgend bis zur Mündung der Lütke Beeke (Bach). Dem Bach Lütke Beeke in östlicher Richtung folgend bis zur Mündung nahe dem Westerweg, dem Bach Lütke Beeke in östlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Brockwiesen. Der Strasse Brockwiesen in südlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zur Stadt Münster.

23.4.2021.

Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr – Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Ruhr Sieben Zeichen Brücke, nördlich entlang der Ruhrstraße, weiterhin nördlich über Mühlenstraße (K 27) bis Dorfstraße. Dorfstraße Richtung Westen bis Kleistraße. Richtung Norden über Kleist-raße (L678), Hillering, Feldstraße bis zur A44. Der A44 östlich folgen bis Hertingerstraße. Hert-ingerstraße nördlich folgen bis Südring. Weiter über den Ostring bis Bahnhof Unna. Entlang der Bahnlinie Unna-Hamm bis Gemeindegrenze Bönen. Entlang der Gemeindegrenze Bönen östlich bis zur Kreisgrenze des Kreises Soest, in Südrichtung entlang der Kreisgrenze bis zur Kreisgrenze Märkischer Kreis, Richtung Westen zum Ausgangspunkt.

29.4.2021.

Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr – Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Mende-ner Straße, nordwestlich folgend bis Ruhrstraße, über Marktplatz bis Eulenstraße (L679), der Eulenstraße nördlich folgen bis Schwarzer Weg, über die Ostbürener Straße östlich entlang Ho-henheide bis In den Telgen, nördlich bis „Rammbach“, entlang des Baches „Rammbach“ Richtung Osten bis Palzstraße (L881), Richtung Norden bis Prozessionsweg, Richtung Osten bis zur Kreisgrenze zum Kreis Soest. Entlang der Kreisgrenze Richtung Süden bis zur Ruhr, westlich folgen bis Mendener Straße. Kreuzung Mendener Straße – Von-Tirpitz-Straße, nördlich bis Uni-onstraße, Richtung Osten bis Eulenstraße.

Od 30.4.2021. do 8.5.2021.

Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr – Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Ruhr Sieben Zeichen Brücke, nördlich entlang der Ruhrstraße, weiterhin nördlich über Mühlenstraße (K 27) bis Dorfstraße. Dorfstraße Richtung Westen bis Kleistraße. Richtung Norden über Kleistraße (L678), Hillering, Feldstraße bis zur A44. Der A44 östlich folgen bis Hertingerstraße. Hertingerstraße nördlich folgen bis Südring. Weiter über den Ostring bis Bahnhof Unna. Entlang der Bahnlinie Unna-Hamm bis Gemeindegrenze Bönen. Entlang der Gemeindegrenze Bönen östlich bis zur Kreisgrenze des Kreises Soest, in Südrichtung entlang der Kreisgrenze bis zur Kreisgrenze Märkischer Kreis, Richtung Westen zum Ausgangspunkt.

8.5.2021.

Landkreis Warendorf

Die Beschreibung beginnt im Süden am Kreuzungspunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Bahnstrecke.

Der Bahnstrecke in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der L792.

Der L792 in westlicher Richtung folgen bis Ennigerloh Stadt. Hier den Bahnschienen in nördlicher Richtung folgen bis zur K2 (Nordring).

Der K2 in westlicher Richtung folgen bis zur B475.

Die B475 (Westring) nach Norden bis zur Einmündung Amselweg folgen. Dieser bis zur Einmündung Höhenweg in nord-westlicher Richtung folgen. Dem Höhenweg bis zum Abzweig Richtung Büttrup folgen.

Die westliche Ortsumgehung Büttrup nutzen bis zur K2 (Hoetmarer Straße). Dieser in nördliche Richtung folgen bis zum Musenbach.

Diesem in Richtung Westen folgen bis zur K1.

Der K1 Richtung Norden folgen bis zur Warendorfer Straße.

Von da aus weiter Richtung Osten bis zur Straße Nordfeld. Dieser Richtung Norden folgen bis zur Eisenbahnstraße. Von dort aus weiter Richtung Norden über die Kuhstraße zur L547.

Dann weiter der L547 Warendorfer Straße in nördliche Richtung folgen.

Die Warendorfer Straße geht über in die Freckenhorster Straße, dieser weiter Richtung Norden folgen bis zum Markt.

Dann nach Norden in die Emsstraße.

Der Straße weiter folgen bis zwischen den Emsbrücken. Von da aus weiter nach Norden über die Dreibrückenstraße und die Dr. Rau-Allee bis zum Abzweig Gröblingen. Dieser Straße folgen bis zur Hessel.

Dann der Hessel Richtung Osten folgen bis zur B475 Füchtorfer Straße.

Der B475 nach Norden folgen bis zur Einbiegung B476 (Füchtorfer Straße).

In der Rechtskurve links der Straße am Füchtorfer Moor entlang in Richtung Feldmarksee bis zur Einmündung Vennstraße folgen.

Der Vennstr. In nördlicher Richtung folgen.

An der ersten Einmündung rechts abbiegen und um den Feldmarksee herum, an der Siedlung Feldmark vorbei bis zur Einmündung der Straße Zum Knapp.

Der Straße Zum Knapp in nördliche Richtung bis zur Kreisgrenze Gütersloh folgen.

21.4.2021.

Landkreis Warendorf