EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (preinaka) Tekst značajan za EGP

OJ L 201, 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 237 - 283

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

11/Sv. 123

HR

Službeni list Europske unije

237


32012R0649


L 201/60

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 649/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. srpnja 2012.

o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske Komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (3) više je puta znatno izmijenjena. Budući da treba provesti daljnje izmjene, Uredbu (EZ) br. 689/2008 trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 689/2008 provodi se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (4) („Konvencija”) koja je stupila na snagu 24. veljače 2004. godine i zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. godine o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (5).

(3)

Radi jasnoće i sukladnosti s ostalim relevantnim propisima Unije, određene definicije trebalo bi uvesti ili pojasniti te bi terminologiju trebalo uskladiti s terminologijom korištenom u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (6), s jedne strane, te u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (7), s druge strane. Primjereno je osigurati da ova Uredba odražava prijelazne odredbe Uredbe (EZ) br. 1272/2008 radi izbjegavanja svih nedosljednosti rasporeda primjene tih dviju uredaba.

(4)

Konvencija strankama omogućuje poduzimanje strožih mjera za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša nego što je to zatraženo Konvencijom, pod uvjetom da je takav postupak u skladu s odredbama Konvencije i načelima međunarodnog prava. Kako bi se osigurala viša razina zaštite okoliša i šire javnosti zemalja uvoznica, u nekim aspektima potrebno je i nužno poduzeti više nego što to odredbe Konvencije propisuju.

(5)

Što se tiče sudjelovanja Unije u Konvenciji, neophodno je imati jedinstvenu kontaktnu točku za interakciju Unije i Tajništva Konvencije („Tajništvo”) s ostalim strankama Konvencije, kao i s ostalim zemljama. Komisija bi trebala preuzeti ulogu te kontaktne točke.

(6)

Potrebno je omogućiti djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Države članice i Europska agencija za kemikalije osnovana Uredbom (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”) imaju stručnost i iskustvo u provedbi propisa Unije o kemikalijama i međunarodnih ugovora o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi obavljati zadaće vezane za administrativne, tehničke i znanstvene aspekte provedbe Konvencije ovom Uredbom, kao i razmjenu informacija. Nadalje, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi učinkovite provedbe međunarodnih obveza Unije propisanih Konvencijom.

(7)

S obzirom na to da bi se određene zadaće Komisije trebale prenijeti na Agenciju, daljnje razvijanje i održavanje Europske baze podataka o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, koju je prvotno uspostavila Komisija, trebala bi preuzeti Agencija.

(8)

Izvoz opasnih kemikalija koje su zabranjene ili čija je upotreba strogo ograničena unutar Unije trebala bi i dalje biti predmetom zajedničkog postupka obavješćivanja o izvozu. Prema tome, opasne kemikalije, bilo kao tvari u pojedinačnom obliku, u smjesi ili u proizvodu, koje su zabranjene ili čiju je upotrebu Unija strogo ograničila na sredstva za zaštitu bilja, druge oblike pesticida, ili na industrijske kemikalije potrebne stručnjacima ili široj javnosti, trebale bi biti podvrgnute pravilima obavješćivanja o izvozu poput onih koja se primjenjuju na zabranjene kemikalije ili čija je upotreba strogo ograničena jednom ili objema kategorijama korištenja utvrđenim Konvencijom, točnije, poput pesticida ili kemikalija za industrijsku upotrebu. Nadalje, kemikalije koje podliježu provedbi međunarodnog postupka prethodnog informiranog pristanka („postupak prethodnog pristanka”) također bi trebale podlijegati pravilima obavješćivanja o izvozu. Zajednički postupak obavješćivanja o izvozu trebao bi se primjenjivati na sve izvoze Unije trećim zemljama, bez obzira na to jesu li one stranke Konvencije ili sudjeluju li u njezinim postupcima. Državama članicama trebalo bi dopustiti naplaćivanje administrativnih naknada kako bi se pokrili troškovi provedbe postupka.

(9)

Izvoznici i uvoznici trebali bi biti obvezni dostaviti podatke o količini kemikalija u međunarodnoj trgovini obuhvaćenoj ovom Uredbom, tako da se utjecaj i učinkovitost u njima propisanih dogovora mogu pratiti i ocjenjivati.

(10)

Obavijesti Tajništvu Unije ili konačne regulatorne mjere države članice o zabrani ili strogo ograničenoj upotrebi kemikalija, s ciljem njihova uvrštenja u postupak prethodnog pristanka, trebale bi se predati Komisiji u slučajevima kad su ispunjeni svi kriteriji propisani Konvencijom u tom smislu. Dodatne informacije koje podržavaju takva obavješćivanja trebalo bi zatražiti prema potrebi.

(11)

Kad konačne regulatorne mjere Unije ili države članice ne ispunjavaju kriterije za obavješćivanje jer ne ispunjavaju kriterije propisane Konvencijom, informacije o mjerama ipak bi trebalo prenijeti Tajništvu i ostalim strankama Konvencije radi razmjene informacija.

(12)

Prilikom donošenja odluka Unija također mora voditi računa o uvozu u Uniju kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka. Te bi se odluke trebale temeljiti na važećim propisima Unije i uzimati u obzir zabrane i stroga ograničenja koja nameću države članice. Tamo gdje je to opravdano, trebalo bi predložiti izmjene propisa Unije.

(13)

Potrebno je osigurati da su države članice i izvoznici svjesni odluka zemalja uvoznica u odnosu na kemikalije koje podliježu postupku prethodnog pristanka, te da se izvoznici pridržavaju tih odluka. Nadalje, kako bi se spriječio neželjeni izvoz, zabranjene kemikalije ili kemikalije strogo ograničene upotrebe unutar Unije koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje propisane Konvencijom ili koje podliježu postupku prethodnog pristanka, ne bi se smjele izvoziti osim ako je zatražen i odobren izričiti pristanak zemlje uvoznice, bez obzira na to je li ona stranka Konvencije ili nije. Istodobno, primjereno je izuzeti od ove obveze izvoz određenih kemikalija koje uvoze članice Organizacije za europsku suradnju i razvoj (OECD), pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. Nadalje, potreban je postupak za slučajeve gdje nije primljen nikakav odgovor od strane zemlje uvoznice, unatoč svim razumnim naporima, tako da se izvoz određenih kemikalija može privremeno odvijati u posebnim uvjetima. Također je potrebna povremena provjera svih takvih slučajeva, kao i onih gdje je dobiven izričiti pristanak.

(14)

Također je važno da sve kemikalije imaju odgovarajući rok valjanosti kako bi se mogle koristiti učinkovito i sigurno. Što se tiče pesticida, posebno onih koji se izvoze u zemlje u razvoju, bitno je osigurati podatke o odgovarajućim uvjetima skladištenja osigurani i koristiti prikladno pakiranje i veličinu spremnika kako bi se izbjeglo stvaranje suvišnih zaliha.

(15)

Proizvodi koji sadrže kemikalije nisu obuhvaćeni Konvencijom. Ipak je primjereno da proizvodi, kako su definirani u ovoj Uredbi, koji sadrže kemikalije koje bi mogle biti ispuštene u određenim uvjetima upotrebe ili odlaganja, a zabranjene su ili je njihova upotreba strogo ograničena u Uniji u jednoj ili više kategorija upotrebe utvrđenih Konvencijom ili podliježu postupku prethodnog pristanka, također bi trebali podlijegati pravilima obavješćivanja o izvozu. Nadalje, određene kemikalije i proizvode koji sadrže kemikalije koji nisu obuhvaćeni Konvencijom ali uzrokuju određenu zabrinutost ne bi uopće trebalo izvoziti.

(16)

U skladu s Konvencijom, informacije o provoznim kretanjima kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka trebalo bi dostaviti strankama Konvencije koje ih zatraže.

(17)

Pravila Unije o pakiranju, označivanju i drugim sigurnosnim informacijama trebalo bi primijeniti na sve kemikalije namijenjene izvozu strankama i ostalim zemljama, osim ako su te odredbe oprečne kakvim posebnim zahtjevima tih zemalja, uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde. S obzirom na to da Uredba (EZ) br. 1272/2008 utvrđuje nove odredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, upućivanje na tu Uredbu trebalo bi uvrstiti u tekst ove Uredbe.

(18)

Kako bi se osigurala učinkovita kontrola i provedba, države članice trebale bi odrediti nadležna tijela, kao što su carinska tijela, koja bi trebala biti odgovorna za kontrolu uvoza i izvoza kemikalija na koje se odnosi ova Uredba. Komisija, uz potporu Agencije, i države članice igraju ključnu ulogu i trebale bi djelovati na ciljan i usklađen način. Države članice trebale bi osigurati odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja odredaba.

(19)

Radi olakšavanja carinske kontrole i smanjenja upravnog opterećenja izvoznika i nadležnih tijela, trebalo bi uspostaviti sustav označivanja izvoznih deklaracija. Prema potrebi, treba koristiti posebne oznake za kemikalije koje se izvoze u svrhu istraživanja ili analize, u količinama za koje se smatra da je mala vjerojatnost njihova utjecaja na zdravlje ljudi ili okoliš, i koje po kalendarskoj godini ne prelaze količinu od 10 kg po izvozniku i po zemlji uvoznici.

(20)

Trebalo bi poticati razmjenu informacija, podjelu odgovornosti i zajedničke napore Unije, država članica i trećih zemalja radi uspostavljanja propisnog upravljanja kemikalijama, bez obzira na to jesu li te treće zemlje stranke Konvencije. Posebno bi trebalo osigurati tehničku pomoć zemljama u razvoju i zemljama s gospodarstvom u tranziciji, i to izravno od strane Komisije i država članica, ili neizravno potporom za projekte od strane nevladinih organizacija, a posebno pomoć tim zemljama u provedbi Konvencije, čime se doprinosi sprečavanju štetnih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i okoliša.

(21)

Trebalo bi redovito pratiti provedbu postupaka da bi se osigurala njihova učinkovitost. Zbog toga bi države članice i Agencija trebale redovito podnositi izvješća u standardiziranom obliku Europskoj komisiji, koja bi pak trebala redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće.

(22)

Agencija bi trebala sastaviti tehničke smjernice radi pomoći nadležnim tijelima, uključujući carinska tijela, koje kontroliraju izvoz, izvoznike i uvoznike, u njihovoj primjeni ove Uredbe.

(23)

Kako bi se ova Uredba prilagodila tehničkom napretku, ovlaštenje za donošenje zakona u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) bi trebalo prenijeti na Komisiju u pogledu uvrštavanja kemikalija u dio 1. ili dio 2. Priloga I. te u ostale izmjene tog Priloga, u pogledu uvrštavanja kemikalija u dio 1. ili dio 2. Priloga V. te u ostale izmjene tog Priloga, te u pogledu izmjena priloga II., III., IV. i VI. Od posebne je važnosti da Komisija obavi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnih radova, uključujući savjetovanja sa stručnjacima. Komisija, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebalo bi osigurati istovremeni, pravodobni i odgovarajući prijenos odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(24)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo primijeniti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (8).

(25)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići ciljeve ove Uredbe, odnosno jedinstvenu i učinkovitu provedbu obveza Unije u skladu s Konvencijom, zbog nužnosti usklađivanja pravila koja se odnose na uvoz i izvoz opasnih kemikalija, ciljevi se mogu bolje postići na razini Unije koja donosi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(26)

Uredbu (EZ) br. 689/2008 trebalo bi staviti izvan snage.

(27)

Primjereno je osigurati odgođenu primjenu ove Uredbe kako bi se Agenciji omogućilo dovoljno vremena da se pripremi za svoju novu ulogu, a industriji da se upozna s novim postupcima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ciljevi

1.   Ciljevi ove Uredbe su:

(a)

provesti Roterdamsku konvenciju o postupku informiranog prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Konvencija”);

(b)

poticati zajedničku odgovornost i napore u međunarodnom kretanju opasnih kemikalija radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša od moguće štete;

(c)

doprinijeti upotrebi opasnih kemikalija na način koji nije štetan za okoliš.

Ciljevi navedeni u prvom podstavku postižu se omogućavanjem razmjene informacija o svojstvima opasnih kemikalija, osiguravanjem postupka donošenja odluka unutar Unije u vezi njihova uvoza i izvoza i dostavljanjem odluka strankama i drugim zemljama, prema potrebi.

2.   Osim ciljeva navedenih u stavku 1., ovom se Uredbom osigurava primjena odredaba Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju na sve kemikalije kad se izvoze iz država članica drugim strankama, osim ako su te odredbe u suprotnosti s određenim zahtjevima tih stranaka ili drugih zemalja.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na:

(a)

određene opasne kemikalije koje podliježu postupku prethodnog informiranog pristanka u skladu s Konvencijom („postupak prethodnog pristanka”);

(b)

određene opasne kemikalije čija je upotreba zabranjena ili strogo ograničena unutar Unije ili države članice,

(c)

kemikalije kad se izvoze u pogledu njihova razvrstavanja, označivanja i pakiranja.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće:

(a)

opojne droge i psihotropne tvari obuhvaćene Uredbom Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (9);

(b)

radioaktivne materijale i tvari obuhvaćene Direktivom Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (10);

(c)

otpade obuhvaćene Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu (11);

(d)

kemijsko oružje obuhvaćeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (12);

(e)

hranu i prehrambene aditive obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (13);

(f)

hranu za životinje obuhvaćenu Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (14), uključujući aditive, bilo prerađene, djelomično prerađene ili neprerađene, namijenjene ishrani životinja;

(g)

genetski modificirane organizme obuhvaćene Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama (15);

(h)

osim do mjere do koje su obuhvaćeni člankom 3. stavkom 5. točkom (b) ove Uredbe, lijekove s patentnom zaštitom i veterinarske lijekove obuhvaćene Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima koji se odnose na humanu primjenu (16) odnosno Direktivom 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (17).

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na kemikalije koje se izvoze u svrhu istraživanja ili analize, u količinama za koje se smatra da je malo vjerojatno da će utjecati na zdravlje ljudi ili okoliša, i koje po kalendarskoj godini ne prelaze količinu od 10 kg po izvozniku i po zemlji uvoznici.

Neovisno o prvom podstavku, izvoznici u njemu spomenutih kemikalija moraju dobiti poseban referentni identifikacijski broj koristeći bazu podataka iz članka 6. stavka 1. točke (a) i navesti taj referentni identifikacijski broj u svojoj izvoznoj deklaraciji.

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„kemikalija” znači tvar, bilo u pojedinačnom obliku ili u smjesi, ili smjesa, dobivena bilo proizvodnim postupkom ili iz prirode, no koja ne sadrži žive organizme, a koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

(a)

pesticide, uključujući vrlo opasne formulacije pesticida;

(b)

industrijske kemikalije;

(2)

„tvar” znači bilo koji kemijski element i njegovi sastojci kako su definirani članku 3. točki 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(3)

„smjesa” znači smjesa ili otopina kako je definirana u članku 2. točki 8. Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

(4)

„proizvod” znači gotov proizvod koji sadrži ili uključuje kemikaliju, čija je upotreba zabranjena ili strogo ograničena propisima Unije u tom određenom pripravku ako taj pripravak nije obuhvaćen točkom 2. ili 3.,

(5)

„pesticidi” znači kemikalije bilo koje od sljedećih potkategorija:

(a)

pesticidi koji se koriste kao sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (18);

(b)

ostali pesticidi, kao što su:

i.

biocidni pripravci prema Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (19); i

ii.

sredstva za dezinfekciju, insekticidi i pesticidi obuhvaćeni Direktivom 2001/82/EZ i Direktivom 2001/83/EZ;

(6)

„industrijske kemikalije” znači kemikalije bilo koje od sljedećih potkategorija:

(a)

kemikalije namijenjene profesionalnoj upotrebi;

(b)

kemikalije namijenjene upotrebi šire javnosti;

(7)

„kemikalija koja podliježe obavješćivanju o izvozu” znači kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena unutar Unije unutar jedne ili više kategorija ili potkategorija, i kemikalija navedena u dijelu 1. Priloga I. koja podliježe postupku prethodnog pristanka;

(8)

„kemikalija koja ispunjava uvjete za obavješćivanje u skladu s postupkom prethodnog pristanka” znači kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena unutar Unije ili države članice unutar jedne ili više kategorija. Kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u Uniji unutar jedne ili više kategorija navedene su u dijelu 2. Priloga I.;

(9)

„kemikalija koja ispunjava kriterije za postupak prethodnog pristanka” znači kemikalija navedena u Prilogu III. Konvenciji i u dijelu 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(10)

„zabranjena kemikalija” znači jedno od sljedećeg:

(a)

kemikalija čije su sve upotrebe unutar jedne ili više kategorija zabranjene konačnom regulatornom mjerom Unije radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša;

(b)

kemikalija koja nije odobrena za upotrebu po prvi put ili koju je povukla industrija ili s tržišta Unije ili iz daljnjeg razmatranja u postupku obavješćivanja, registracije ili odobrenja, te ako postoje dokazi da kemikalija uzrokuje zabrinutost za zdravlje ljudi ili okoliša;

(11)

„strogo ograničena kemikalija” znači jedno od sljedećeg:

(a)

kemikalija čije su gotovo sve upotrebe unutar jedne ili više kategorija ili potkategorija zabranjene konačnom regulatornom mjerom Unije radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, no čije su određene upotrebe dozvoljene;

(b)

kemikalija za čije je gotovo sve upotrebe odbijeno odobrenje ili koju je povukla industrija ili s tržišta Unije ili iz daljnjeg razmatranja u postupku obavješćivanja, registracije ili odobrenja te ako postoje dokazi da kemikalija uzrokuje zabrinutost za zdravlje ljudi ili okoliša;

(12)

„kemikalija koju je država članica zabranila ili strogo ograničila” znači kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena nacionalnom konačnom regulatornom mjerom države članice;

(13)

„konačna regulatorna mjera” znači pravno obvezujući akt čija je svrha zabraniti ili strogo ograničiti kemikaliju;

(14)

„vrlo opasna formulacija pesticida” znači kemikalija formulirana za upotrebu kao pesticid koji uzrokuje ozbiljne učinke na zdravlje ili okoliš koji se mogu primijetiti ubrzo nakon jednokratnog ili višekratnog izlaganja u uvjetima upotrebe;

(15)

„carinsko područje Unije” znači područje kako je određeno člankom 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (20);

(16)

„izvoz” znači sljedeće:

(a)

trajni ili privremeni izvoz kemikalije koja ispunjava uvjete članka 28. stavka 2. UFEU-a;

(b)

ponovni izvoz kemikalije koja ne ispunjava uvjete članka 28. stavka 2. UFEU-a, a koja prolazi carinski postupak koji nije postupak vanjskog provoza Unije za kretanje robe kroz carinsko područje Unije;

(17)

„uvoz” znači fizičko uvođenje na carinsko područje Unije kemikalije koja prolazi carinski postupak koji nije postupak vanjskog provoza Unije za kretanje robe kroz carinsko područje Unije;

(18)

„izvoznik” znači bilo koja od sljedećih osoba, bilo fizičkih ili pravnih:

(a)

osoba u čije ime se izrađuje izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja izjave ima ugovor s primateljem u stranci ili drugoj zemlji, te koja je ovlaštena donijeti odluku o slanju kemikalije izvan carinskog područja Unije;

(b)

ako nije sklopljen ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne djeluje u svoje ime, osoba koja je ovlaštena donijeti odluku o slanju kemikalije izvan carinskog područja Unije;

(c)

ako pravo na raspolaganje kemikalijom pripada subjektu s poslovnim nastanom izvan Unije u skladu s ugovorom na kojem se temelji izvoz, ugovorna stranka s poslovnim nastanom u Uniji;

(19)

„uvoznik” znači fizička ili pravna osoba koja je u trenutku uvoza na carinsko područje Unije primatelj kemikalije;

(20)

„stranka Konvencije” ili „stranka” znači zemlja ili regionalna organizacija za gospodarsku suradnju koja je pristala obvezati se Konvencijom i za koju je Konvencija na snazi;

(21)

„druga zemlja” znači zemlja koja nije stranka;

(22)

„Agencija” znači Europska agencija za kemikalije, uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006;

(23)

„Tajništvo” znači Tajništvo Konvencije, osim ako je drukčije navedeno u ovoj Uredbi.

Članak 4.

Imenovana nacionalna tijela država članica

Svaka država članica imenuje nadležno tijelo ili nadležna tijela („imenovano nacionalno tijelo” ili „imenovana nacionalna tijela”) za provedbu upravnih djelatnosti propisanih Uredbom, osim ako je to već učinila prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Potrebno je obavijestiti Komisiju o takvom imenovanju do 17. studenoga 2012., osim ako je ta informacija već dostavljena prije stupanja na snagu ove Uredbe, kao i o bilo kakvoj promjeni imenovanog nacionalnog tijela.

Članak 5.

Sudjelovanje Unije u Konvenciji

1.   Sudjelovanje u Konvenciji zajednička je odgovornost Komisije i država članica, posebno u pogledu tehničke pomoći, razmjene informacija te pitanja vezanih uz rješavanje sporova, sudjelovanja u pomoćnim tijelima i glasovanja.

2.   Komisija djeluje kao zajedničko imenovano tijelo nadležno za upravne funkcije Konvencije u vezi s postupkom prethodnog pristanka, u ime te uz blisku suradnju i savjetovanje sa svim imenovanim nacionalnim tijelima država članica.

Komisija je osobito odgovorna za sljedeće:

(a)

prijenos obavijesti o izvozu Unije strankama i ostalim zemljama, prema članku 8.;

(b)

podnošenje obavijesti o svim odgovarajućim konačnim regulatornim mjerama Tajništvu, vezano uz kemikalije koje ispunjavaju uvjete za obavješćivanje u skladu s postupkom prethodnog pristanka prema članku 11.;

(c)

prijenos informacija o ostalim konačnim regulatornim mjerama koje uključuju kemikalije koje ne ispunjavaju uvjete za obavješćivanje u skladu s postupkom prethodnog pristanka prema članku 12.;

(d)

općenito primanje informacija iz Tajništva.

Komisija također mora dostaviti Tajništvu odgovore Unije o uvozu kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka prema članku 13.

Nadalje, Komisija usklađuje ulazne informacije Unije o svim tehničkim pitanjima koja se odnose na sljedeće:

(a)

Konvenciju;

(b)

pripremu Konferencije stranaka utvrđenu člankom 18. stavkom 1. Konvencije;

(c)

Odbor za provjeru kemikalija osnovan u skladu s člankom 18. stavkom 6. Konvencije (Odbor za provjeru kemikalija);

(d)

druga pomoćna tijela Konferencije stranaka.

3.   Komisija i države članice poduzimaju potrebne radnje kojima se osigurava primjereno predstavljanje Unije u različitim tijelima zaduženima za primjenu Konvencije.

Članak 6.

Zadaće Agencije

1.   Osim zadaća propisanih člancima 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. i 25., Agencija obavlja sljedeće zadaće:

(a)

održavanje, daljnji razvoj i redovito ažuriranje baze podataka o izvozu i uvozu opasnih kemikalija („baza podataka”);

(b)

objavljivanje baze podataka na svojim internetskim stranicama;

(c)

gdje je to prikladno, osiguranje, u dogovoru s Komisijom te nakon savjetovanja s državama članicama, pomoćnog, tehničkog i znanstvenog vodstva, te alata za industriju kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe;

(d)

u dogovoru s Komisijom, osiguranje imenovanim nacionalnim tijelima država članica pomoći te tehničkog i znanstvenog vodstva kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe;

(e)

na zahtjev države članice ili stručnjaka Komisije iz Odbora za provjeru kemikalija, te u okviru raspoloživih sredstava, osiguranje ulaznih podataka za izradu orijentacijskih dokumenata za donošenje odluka prema članku 7. Konvencije, te drugih tehničkih dokumenata vezanih uz provedbu Konvencije;

(f)

na zahtjev, osiguranje tehničkih i znanstvenih podataka te pomoći Komisiji radi osiguravanja učinkovite provedbe ove Uredbe;

(g)

na zahtjev, osiguranje tehničkih i znanstvenih podataka te pomoći Komisiji u izvršavanju uloge zajedničkog imenovanog nadležnog tijela Unije.

2.   Tajništvo Agencije izvršava zadaće dodijeljene Agenciji na temelju ove Uredbe.

Članak 7.

Kemikalije koje podliježu obavijesti o izvozu, kemikalije koje ispunjavaju uvjete za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka, i kemikalije koje podliježu postupku prethodnog pristanka

1.   Kemikalije koje podliježu obavijesti o izvozu, kemikalije koje ispunjavaju uvjete za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka, i kemikalije koje podliježu postupku prethodnog pristanka su one navedene u Prilogu I.

2.   Kemikalije navedene u Prilogu I. dodjeljuju se u jednu ili više od postojeće tri skupine kemikalija, kako je navedeno u dijelovima 1., 2. i 3. tog Priloga.

Kemikalije navedene u dijelu 1. Priloga I. podliježu postupku obavijesti o izvozu propisanog člankom 8. uz navođenje pojedinosti o identitetu tvari, kategoriji upotrebe i/ili potkategoriji koja podliježe ograničenjima, vrsti ograničenja, te, prema potrebi, dodatnih informacija, posebno o izuzećima od obveze obavijesti o izvozu.

Kemikalije navedene u dijelu 2. Priloga I., osim što podliježu postupku obavijesti o izvozu propisanom člankom 8., ispunjavaju uvjete za postupak prethodnog pristanka propisan člankom 11., uz navođenje pojedinosti o identitetu tvari i kategoriji upotrebe.

Kemikalije navedene u dijelu 3. Priloga I. podliježu postupku prethodnog pristanka, uz navođenje kategorije upotrebe i, gdje je to potrebno, dodatnih informacija, posebno o svim obvezama obavijesti o izvozu.

3.   Popisi iz Priloga I. moraju biti javno dostupni putem baze podataka.

Članak 8.

Obavijesti o izvozu proslijeđene strankama i drugim zemljama

1.   U slučaju tvari navedenih u dijelu 1. Priloga I. ili smjesa koje sadrže takve tvari u koncentraciji čije je označivanje obvezno prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008, bez obzira na prisutnost drugih tvari, stavci 2. do 8. ovog članka primjenjuju se bez obzira na namjenu kemikalije kod stranke uvoznice ili druge zemlje.

2.   Kada izvoznik treba izvesti kemikaliju navedenu u stavku 1. iz Unije stranci ili drugoj zemlji po prvi put na ili nakon datuma kad se na nju počinje primjenjivati ova Uredba, izvoznik je dužan obavijestiti imenovano nacionalno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan („izvoznikova država članica”), najkasnije 35 dana prije očekivanog datuma izvoza. Nakon toga izvoznik obavješćuje imenovano nadležno tijelo o prvom izvozu kemikalije svake kalendarske godine, najkasnije 35 dana prije izvoza. Obavijesti moraju biti u skladu s propisanim informacijama navedenima u Prilogu II. i moraju biti dostupne Komisiji i državama članicama putem baze podataka.

Imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice provjerava sukladnost informacija s Prilogom II., te ako je izvješće cjelovito, prosljeđuje ga Agenciji najkasnije 25 dana prije očekivanog datuma izvoza.

U ime Komisije, Agencija prenosi obavijest imenovanom nacionalnom tijelu stranke uvoznice ili odgovarajućem nadležnom tijelu druge zemlje uvoznice i poduzima potrebne mjere kako bi se osiguralo da oni dobiju to izvješće najkasnije 15 dana prije prvog planiranog izvoza te kemikalije, a nakon toga najkasnije 15 dana prije prvog izvoza u bilo kojoj sljedećoj kalendarskoj godini.

Agencija evidentira svaku obavijest o izvozu i dodjeljuje joj referentni identifikacijski broj u bazi podataka. Agencija također mora javnosti i imenovanim nacionalnim tijelima država članica, prema potrebi, staviti na raspolaganje ažurirani popis dotičnih kemikalija, te popis stranaka uvoznica i drugih zemalja za svaku kalendarsku godinu, putem baze podataka.

3.   Ako Agencija ne primi od stranke uvoznice ili druge zemlje potvrdu primitka prve obavijesti o izvozu izvršene nakon uvrštenja kemikalije u dio 1. Priloga I. u roku od 30 dana od slanja takvog izvješća, ona mora, u ime Komisije, dostaviti drugu obavijest. U ime Komisije, Agencija poduzima razumne napore kako bi osigurala da imenovano nacionalno tijelo države uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge zemlje uvoznice dobije drugo izvješće.

4.   Nova obavijest dostavlja se u skladu sa stavkom 2. za izvoze koji se odvijaju nakon stupanja na snagu izmjena propisa Unije o stavljanju na tržište, upotrebi ili označivanju dotične tvari ili kad god se sastav dotične smjese promijeni zbog čega se mijenja i označivanje smjese. Nova obavijest mora biti u skladu s informacijama propisanima Prilogom II. i u njoj mora biti navedeno da se radi o reviziji prethodne obavijesti.

5.   Kad se izvoz kemikalije odnosi na hitne situacije u kojoj svaka odgoda može ugroziti javno zdravlje ili okoliš stranaka uvoznica ili druge zemlje, djelomično ili potpuno izuzeće od obveza propisanih stavcima 2., 3. i 4. može biti odobreno nakon obrazloženog zahtjeva izvoznika ili stranke uvoznice ili druge zemlje, te prema procjeni imenovanog nacionalnog tijela izvoznikove države članice, uz savjetovanje s Komisijom uz pomoć Agencije. Odluka o zahtjevu smatra se donesenom u savjetovanju s Komisijom, ako Komisija ne odluči suprotno u roku od 10 dana od kad joj imenovano nacionalno tijelo države članice pošalje pojedinosti o zahtjevu.

6.   Ne dovodeći u pitanje obveze iz članka 19. stavka 2., obveze utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka prestaju kad su svi od sljedećih uvjeta ispunjeni:

(a)

na kemikaliju se počeo primjenjivati postupak prethodnog pristanka;

(b)

zemlja uvoznica je stranka Konvencije i Tajništvu je dala odgovor u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije u kojemu navodi pristaje li na uvoz kemikalije ili ne; i

(c)

Komisiju je Tajništvo obavijestilo o tom odgovoru i proslijedilo informaciju državama članicama i Agenciji.

Bez obzira na prvi podstavak ovog stavka, obveze utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka ne prestaju kada je zemlja uvoznica stranka Konvencije i izričito zahtijeva daljnje obavijesti o izvozu od stranaka izvoznica, primjerice na temelju svoje odluke o uvozu ili drukčije.

Ne dovodeći u pitanje obveze iz članka 19. stavka 2., obveze utvrđene stavcima 2., 3. i 4. ovog članka također prestaju kad su oba sljedeća uvjeta ispunjena:

(a)

imenovano nacionalno tijelo stranke uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge zemlje uvoznice odustalo je od zahtjeva za obavješćivanjem prije izvoza kemikalije; i

(b)

Komisija je primila informacije od Tajništva ili od imenovanog nacionalnog tijela stranke uvoznice ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države uvoznice i proslijedila ih državama članicama i Agenciji, koja ih je učinila dostupnima putem baze podataka.

7.   Komisija, odgovarajuća imenovana nacionalna tijela država članica, Agencija i izvoznici moraju, na zahtjev, dostaviti strankama uvoznicama i ostalim zemljama dodatne informacije o kemikalijama koje izvoze.

8.   Države članice mogu uspostaviti, na transparentan način, sustave kojima se obvezuje izvoznike na plaćanje upravne pristojbe za svaku obavijest o izvozu i za svaki zahtjev za izričitim pristankom, prema troškovima nastalim prilikom obavljanja postupaka navedenih u stavcima 2. i 4. ovog članka i stavcima 6. i 7. članka 14.

Članak 9.

Obavijesti o izvozu primljene od stranaka i drugih zemalja

1.   Obavijesti o izvozu koje je Agencija primila od imenovanih nacionalnih tijela stranaka ili odgovarajućih nadležnih tijela drugih zemalja o izvozu u Uniju kemikalije čija je proizvodnja, upotreba, rukovanje, potrošnja, prijevoz ili prodaja zabranjena ili strogo ograničena na temelju propisa te stranke ili druge zemlje moraju biti dostupne putem baze podataka u roku od 15 dana od trenutka kad Agencija primi takvu obavijest.

U ime Komisije, Agencija potvrđuje primitak prve obavijesti o izvozu primljene za svaku kemikaliju od svake stranke ili druge zemlje.

Imenovano nacionalno tijelo države članice koja prima taj uvoz mora primiti presliku svake obavijesti koju je Agencija primila u roku od 10 dana od primitka, zajedno sa svim raspoloživim informacijama. Ostale države članice imaju pravo dobiti preslike na zahtjev.

2.   Kad Komisija ili imenovana nacionalna tijela država članica zaprime obavijest o izvozu izravno ili neizravno od imenovanih nacionalnih tijela stranaka ili odgovarajućih nadležnih tijela drugih zemalja, moraju ih odmah proslijediti Agenciji zajedno sa svim raspoloživim informacijama.

Članak 10.

Informacije o izvozu i uvozu kemikalija

1.   Svaki izvoznik jednog ili više od sljedećeg:

(a)

tvari navedenih u Prilogu I.;

(b)

smjesa koje sadrže te tvari u koncentracijama koje se obavezno označuju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008, neovisno o prisutnosti drugih tvari; ili

(c)

proizvoda koji sadrže tvari navedene u 2. ili 3. dijelu Priloga I. u neizreagiranom obliku ili smjese koje sadrže takve tvari u koncentraciji koja se obavezno označuje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 neovisno o prisutnosti drugih tvari;

mora tijekom prvog tromjesečja svake godine obavijestiti imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice o količini kemikalije, kao zasebne tvari, sadržane u smjesama ili u proizvodima, te dostavljene svakoj stranci ili drugoj zemlji tijekom prethodne godine. Ta se informacija dostavlja zajedno s popisom imena i adresa svake fizičke ili pravne osobe koja uvozi kemikaliju u stranku ili drugu zemlju u koju je izvršena otprema tijekom istog razdoblja. Tim se informacijama zasebno navode izvozi u skladu s člankom 14. stavkom 7.

Svaki uvoznik unutar Unije mora osigurati istovjetne informacije o količinama uvoza u Uniju.

2.   Na zahtjev Komisije, te uz pomoć Agencije, odnosno imenovanog nacionalnog tijela države članice, izvoznik ili uvoznik dostavlja sve dodatne informacije koje se odnose na kemikalije, potrebne za provedbu ove Uredbe.

3.   Svaka država članica Agenciji osigurava godišnji sažetak informacija u skladu s Prilogom III. Agencija te podatke rezimira na razini Unije te objavljuje podatke koji nisu povjerljivi putem baze podataka.

Članak 11.

Obavijest o zabranjenim ili strogo ograničenim kemikalijama prema Konvenciji

1.   Komisija obavješćuje Tajništvo u pisanom obliku o kemikalijama navedenim u dijelu 2. Priloga I., koje ispunjavaju uvjete za izvještaj o prethodnom informiranom pristanku.

2.   Kada se nove kemikalije uvrste u dio 2. Priloga I. sukladno drugom podstavku članka 23. stavka 2., Komisija obavješćuje Tajništvo o tim kemikalijama. Ta se obavijest o prethodnom informiranom pristanku mora dostaviti što je prije moguće nakon usvajanja odgovarajućih konačnih regulatornih mjera na razini Unije koje zabranjuju ili strogo ograničavaju kemikaliju, najkasnije u roku od 90 dana nakon datuma primjene konačne nadzorne mjere.

3.   U obavijesti o prethodnom informiranom pristanku potrebno je navesti sve bitne informacije propisane Prilogom IV.

4.   Prilikom određivanja prednosti za obavijesti, Komisija uzima u obzir je li kemikalija već navedena u 3. dijelu Priloga I., u kojoj se mjeri obveze informacija propisane Prilogom IV. mogu ispuniti, te ozbiljnost rizika koje predstavlja kemikalija, posebno za zemlje u razvoju.

Kad kemikalija ispunjava uvjete za obavješćivanje sukladno postupku informiranog pristanka, ali su informacije nedovoljne za ispunjavanje uvjeta iz Priloga IV., ustanovljeni izvoznici ili uvoznici moraju, na zahtjev Komisije, pružiti sve njima dostupne bitne informacije, uključujući i one od drugih nacionalnih ili međunarodnih kemijskih programa kontrole, u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva.

5.   Komisija obavješćuje Tajništvo u pisanom obliku o izmjeni konačne regulatorne mjere prema stavku 1. ili 2., i to što je prije moguće nakon usvajanja nove konačne regulatorne mjere, a najkasnije u roku od 60 dana nakon datuma primjene nove konačne nadzorne mjere.

Komisija dostavlja sve bitne informacije koje nisu bile dostupne u vrijeme izrade prvotne obavijesti prema stavcima 1. odnosno 2.

6.   Na zahtjev bilo koje stranke ili Tajništva, Komisija će pružiti dodatne informacije koje se odnose na kemikaliju ili konačne nadzorne mjere, koliko je to moguće.

Države članice i Agencija pomažu Komisiji, na njezin zahtjev, koliko je potrebno u prikupljanju tih informacija.

7.   Komisija odmah državama članicama i Agenciji prosljeđuje informacije koje zaprimi od Tajništva u vezi kemikalija koje su druge stranke prijavile kao zabranjene ili strogo ograničene.

Gdje je to prikladno, Komisija ocjenjuje, u uskoj suradnji s državama članicama i Agencijom, nužnost predlaganja mjera na razini Unije za sprečavanje bilo kakvih neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi ili okoliša unutar Unije.

8.   Kada država članica provodi nacionalnu konačnu regulatornu mjeru u skladu s odgovarajućim propisom Unije radi zabrane ili strogog ograničenja kemikalije,ona Komisiji mora dostaviti sve bitne informacije. Komisija te informacije stavlja na raspolaganje državama članicama. U roku od četiri tjedna od stavljanja informacija na raspolaganje, države članice mogu slati komentare o mogućem obavješćivanju sukladno postupku prethodnog pristanka, uključujući, posebno, bitne informacije o svojem nacionalnom nadzornom stavu u odnosu na kemikaliju, Komisiji i državi članici koja je podnijela nacionalnu konačnu regulatornu mjeru. Nakon razmatranja primjedbi, država članica koja je podnijela mjeru obavješćuje Komisiju mora li potonja

(a)

poslati obavijest sukladno postupku prethodnog pristanka Tajništvu, u skladu s ovim člankom; ili

(b)

dostaviti informacije Tajništvu, na temelju članka 12.

Članak 12.

Informacije koje se trebaju prenijeti Tajništvu u vezi zabranjenih ili strogo ograničenih kemikalija koje ne ispunjavaju uvjete za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka

U slučaju kemikalija navedenih samo u 1. dijelu Priloga I. ili nakon primitka informacije od države članice u skladu s točkom (b) članka 11. stavka 8., Komisija Tajništvu dostavlja informacije o odgovarajućim konačnim regulatornim mjerama, tako da ti podaci mogu biti proslijeđeni drugim strankama Konvencije, prema potrebi.

Članak 13.

Obveze u odnosu na uvoz kemikalija

1.   Komisija mora državama članicama i Agenciji odmah proslijediti svaki orijentacijski dokument koji primi od Tajništva.

Komisija putem provedbenog akta donosi odluku o uvozu u obliku odgovora o konačnom ili privremenom uvozu u ime Unije o budućem uvozu dotične kemikalije. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 27. stavka 2. Komisija odluku priopćuje Tajništvu što je prije moguće, a najkasnije u roku od devet mjeseci nakon datuma slanja orijentacijskog dokumenta od Tajništva.

Ako kemikalija postane podložna dodatnim ili izmijenjenim ograničenjima prema propisima Unije, Komisija mora, putem provedbenog akta, donijeti izmijenjenu odluku o uvozu. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 27. stavka 2. Komisija Tajništvu priopćuje izmijenjenu odluku o uvozu.

2.   U slučaju kemikalije koja je zabranjena ili strogo ograničena od strane država članica, Komisija mora, na pisani zahtjev dotičnih država članica, uzeti te podatke u obzir prilikom donošenja odluke o uvozu.

3.   Odluka o uvozu iz stavka 1. odnosi se na kategoriju ili kategorije utvrđene za kemikaliju u orijentacijskom dokumentu.

4.   Prilikom priopćavanja odluke o uvozu Tajništvu, Komisija mora opisati zakonodavnu ili upravnu mjeru na kojoj se odluka temelji.

5.   Svako imenovano nacionalno tijelo država članica mora odluke o uvozu prema stavku 1. učiniti dostupnima onima kojih se one tiču u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa zakonodavnim i upravnim mjerama. Agencija odluke o uvozu prema stavku 1. mora javno obznaniti putem baze podataka.

6.   Gdje je prikladno, Komisija mora procijeniti, u uskoj suradnji s državama članicama i Agencijom, nužnost predlaganja mjera na razini Unije za sprečavanje bilo kakvih neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi ili okoliša unutar Unije, uzimajući u obzir informacije navedene u orijentacijskom dokumentu.

Članak 14.

Obveze u vezi izvoza kemikalija osim obavijesti o izvozu

1.   Komisija mora odmah proslijediti državama članicama, Agenciji i europskim industrijskim udrugama informacije koje primi od Tajništva, bilo u obliku okružnica ili drukčije, o kemikalijama koje podliježu postupku prethodnog pristanka i o odlukama stranaka uvoznica o uvjetima uvoza koji se odnose na te kemikalije. Također mora odmah proslijediti državama članicama i Agenciji informacije vezane uz sve slučajeve neprenošenja odgovora u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije. Agencija svakoj odluci o uvozu dodjeljuje referentni identifikacijski broj i osigurava javnu dostupnost svih informacija u vezi takve odluke putem baze podataka, te na zahtjev svakome pruža te informacije.

2.   Komisija svakoj kemikaliji navedenoj u Prilogu I. dodjeljuje razvrstavanje prema kombiniranoj nomenklaturi Europske unije. Ta se razvrstavanja prema potrebi mijenjaju s obzirom na promjene u nomenklaturi usklađenog sustava Svjetske carinske organizacije ili u kombiniranoj nomenklaturi Europske unije za dotične kemikalije.

3.   Svaka država članica dostavlja podatke i odluke koje joj je proslijedila Komisija u skladu sa stavkom 1. onima kojih se one tiču u okviru svoje nadležnosti.

4.   Izvoznici moraju poštovati odluke svakog odgovora o uvozu i to najkasnije šest mjeseci nakon što Tajništvo prvi put obavijesti Komisiju o takvim odlukama u skladu sa stavkom 1.

5.   Komisija, uz pomoć Agencije, i države članice savjetuju i pomažu strankama uvoznicama, na zahtjev i prema potrebi, u dobivanju dodatnih informacija potrebnih za pripremu odgovora Tajništvu u vezi uvoza određene kemikalije.

6.   Tvari navedene u dijelu 2. ili 3. Priloga I. ili smjese koje sadrže takve tvari u koncentraciji koja se mora označiti prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008, bez obzira na prisutnost bilo koje druge tvari, bez obzira na njihovu planiranu namjenu kod stranke uvoznice ili druge države, ne izvoze se ako bilo koji od sljedećih uvjeta nije ispunjen:

(a)

izričiti pristanak za uvoz je zatražen i dobiven od izvoznika putem imenovanog nacionalnog tijela izvoznikove države članice u savjetovanju s Komisijom, uz pomoć Agencije, i imenovanog nacionalnog tijela stranke uvoznice ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge zemlje uvoznice;

(b)

u slučaju kemikalija navedenih u dijelu 3. Priloga I., najnovija okružnica koju izdaje Tajništvo prema stavku 1. ukazuje da je stranka uvoznica dala pristanak za uvoz.

U slučaju kemikalija navedenih u dijelu 2. Priloga I. koje se izvoze u zemlje OECD-a, imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice može, na zahtjev izvoznika, u savjetovanju s Komisijom, po načelu od slučaja do slučaja, odlučiti da nije potreban izričiti pristanak ako je kemikalija, u trenutku uvoza u zemlju OECD-a, licencirana, registrirana ili odobrena u toj zemlji OECD-a.

Kad je izričiti pristanak zatražen u skladu s točkom (a) prvog podstavka, ako Agencija nije dobila odgovor na zahtjev u roku od 30 dana, Agencija će, u ime Komisije, poslati podsjetnik, osim ako Komisija ili imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice nije dobilo odgovor i uputilo ga Agenciji. Gdje je to prikladno, ako još uvijek nema odgovora u roku od daljnjih 30 dana, Agencija može poslati dodatne podsjetnike prema potrebi.

7.   U slučaju kemikalija navedenih u dijelu 2. ili 3. Priloga I., imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice može, u savjetovanju s Komisijom i uz pomoć Agencije, po načelu od slučaja po slučaja, podložno drugom podstavku, odlučiti da se izvoz može nastaviti, ako ne postoje dokazi iz službenih izvora o konačnim regulatornim mjerama zabrane ili strogog ograničenja upotrebe kemikalije koje je provela stranka uvoznica ili druga zemlja; i ako, nakon svih razumnih nastojanja, nema odgovora na zahtjev za izričiti pristanak u skladu s točkom (a) stavka 6. u roku od 60 dana, te kad je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen:

(a)

postoje dokazi iz službenih izvora stranke uvoznice ili druge zemlje da je kemikalija licencirana, registrirana ili odobrena, ili

(b)

planirana upotreba navedena u obavijesti o izvozu i potvrđena u pisanom obliku od strane fizičke ili pravne osobe koja uvozi kemikaliju u stranku ili drugu zemlju nije u kategoriji za koju je kemikalija navedena u dijelu 2. ili 3. Priloga I., a postoje dokazi iz službenih izvora da je stranka uvoznica ili druga dotična zemlja upotrebljavala ili uvozila kemikaliju u posljednjih pet godina.

U slučaju kemikalija navedenih u dijelu 3. Priloga I., izvoz koji se temelji na ispunjenju uvjeta pod točkom (b) ne može se nastaviti ako je kemikalija svrstana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u kategoriju kancerogenosti 1A ili 1B, ili kategoriju mutagenosti 1A ili 1B, ili kategoriju toksičnosti za reprodukciju 1A ili 1B, ili ako kemikalija ispunjava kriterije iz Priloga XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na temelju svojstava postojanosti, bioakumulativnosti i toksičnosti ili visoke postojanosti i visoke bioakumulativnosti.

Prilikom odlučivanja o izvozu kemikalija navedenih u dijelu 3. Priloga I., imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice, u savjetovanju s Komisijom i uz pomoć Agencije, razmatra mogući utjecaj upotrebe kemikalije na zdravlje ljudi ili okoliša u stranci uvoznici ili drugoj zemlji, te Agenciji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju koja će biti dostupna putem baze podataka.

8.   Valjanost svakog izričitog pristanka dobivenog u skladu s točkom (a) stavka 6. ili odluka da se nastavi s izvozom bez izričitog pristanka sukladno stavku 7., podliježe povremenom preispitivanju od strane Komisije u savjetovanju s dotičnim državama članicama kako slijedi:

(a)

za svaki izričiti pristanak dobiven u skladu s točkom (a) stavka 6. novi izričiti pristanak je potrebno dostaviti do kraja treće kalendarske godine nakon dane suglasnosti, osim ako uvjeti tog pristanka ne zahtijevaju drukčije;

(b)

osim ako je u međuvremenu primljen odgovor na zahtjev, svaka odluka da se nastavi bez izričitog pristanka sukladno stavku 7. vrijedi najviše 12 mjeseci, nakon čega je potreban izričiti pristanak.

U slučajevima navedenima u točki (a) prvog podstavka, izvoz se ipak može nastaviti nakon završetka odnosnog razdoblja, dok se čeka odgovor na zahtjev za novi izričiti pristanak, tijekom dodatnog razdoblja od 12 mjeseci.

9.   Agencija evidentira sve zahtjeve za izričiti pristanak, dobivene odgovore i odluke da se nastavi bez izričitog pristanka, uključujući dokumentaciju iz trećeg podstavka stavka 7., u bazi podataka. Svakom dobivenom izričitom pristanku ili odluci da se nastavi bez izričitog pristanka dodjeljuje se referentni identifikacijski broj, te se navodi sa svim bitnim informacijama o priloženim uvjetima, poput roka valjanosti. Informacije koje nisu povjerljive moraju biti javno dostupne putem baze podataka.

10.   Nijedna se kemikalija ne smije izvoziti kasnije od šest mjeseci prije isteka roka trajanja, gdje takav datum postoji ili se može zaključiti iz datuma proizvodnje, osim ako unutarnja svojstva kemikalije to onemogućuju. Kod pesticida, izvoznici moraju osigurati da veličina i pakiranje ambalaže budu optimizirani radi smanjenja rizika od stvaranja suvišnih zaliha.

11.   Prilikom izvoza pesticida izvoznici moraju osigurati da oznaka sadrži precizne informacije o uvjetima i stabilnosti skladištenja u klimatskim uvjetima stranke uvoznice ili druge zemlje. Osim toga, moraju osigurati da izvezeni pesticidi zadovoljavaju specifikacije čistoće navedene u propisima Unije.

Članak 15.

Izvoz određenih kemikalija i proizvoda

1.   Proizvodi podliježu postupku obavijesti o izvozu propisanom člankom 8. ako sadrže bilo što od sljedećeg:

(a)

tvari navedene u dijelu 2. ili 3. Priloga I. u neizreagiranom obliku;

(b)

smjese koje sadrže te tvari u koncentracijama koje se obavezno označuju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008, bez obzira na prisutnost drugih tvari.

2.   Kemikalije i proizvodi čija je upotreba zabranjena u Uniji radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, kako je navedeno u Prilogu V., ne smiju se izvoziti.

Članak 16.

Informacije o provoznim kretanjima

1.   Stranke Konvencije kojima su potrebne informacije o provoznim kretanjima kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka, zajedno s informacijama koje je zatražile svaka stranka Konvencije putem Tajništva, navode se u Prilogu VI.

2.   Kada se kemikalija navedena u dijelu 3. Priloga I. prevozi preko područja stranke Konvencije navedenog u Prilogu VI., izvoznik mora, koliko je to moguće, imenovanom nacionalnom tijelu izvoznikove države članice dostaviti sve informacije koje zahtijeva stranka Konvencije u skladu s Prilogom VI., najkasnije 30 dana prije prvog provoznog kretanja i najkasnije osam dana prije svakog sljedećeg provoznog kretanja.

3.   Imenovano nacionalno tijelo izvoznikove države članice dostavlja Komisiji, uz kopiju Agenciji, informacije primljene od izvoznika u skladu sa stavkom 2. zajedno sa svim dodatnim dostupnim informacijama.

4.   Komisija informacije primljene u skladu sa stavkom 3. prosljeđuje imenovanim nacionalnim tijelima stranaka Konvencije koji su zatražili te informacije, zajedno sa svim dodatnim dostupnim informacijama, najkasnije 15 dana prije prvog provoznog kretanja i prije svakog sljedećeg provoznog kretanja.

Članak 17.

Informacije koje se dostavljaju uz izvezene kemikalije

1.   Kemikalije namijenjene izvozu podliježu odredbama o pakiranju i označivanju utvrđenih ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, Direktivom 98/8/EZ i Uredbom (EZ) br. 1272/2008, ili bilo kojim drugim odgovarajućim propisom Unije.

Prvi se podstavak primjenjuje, osim ako su odredbe suprotne određenim zahtjevima stranaka uvoznica ili drugih zemalja.

2.   Gdje je to prikladno, datum isteka roka valjanosti i datum proizvodnje kemikalija iz stavka 1. ili onih navedenih u Prilogu I. moraju se navesti na oznaci, a ako je potrebno takvi datumi isteka roka valjanosti navode se za različite klimatske zone.

3.   Sigurnosno-tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 mora biti dostavljen uz kemikalije iz stavka 1. kad se one izvoze. Izvoznik je dužan poslati takav sigurnosno-tehnički list svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja uvozi kemikalije u stranku ili drugu zemlju.

4.   Informacije na oznaci i na sigurnosno-tehničkom listu moraju, koliko je to izvedivo, biti navedene na službenim jezicima, ili na jednom ili više glavnih jezika zemlje odredišta ili područja planirane namjene.

Članak 18.

Obveze tijela država članica za kontrolu uvoza i izvoza

1.   Svaka država članica mora imenovati tijela, kao što su carinsko tijelo koje će imati odgovornost kontrole uvoza i izvoza kemikalija navedenih u Prilogu I., osim ako je to već učinila prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija, uz potporu Agencije, i države članice moraju djelovati na ciljani i usklađeni način prilikom praćenja sukladnosti izvoznika s ovom Uredbom.

2.   Forum za razmjenu informacija o provedbi utvrđen Uredbom (EZ) br. 1907/2006, koristi se za koordinaciju mreže tijela država članica odgovornih za provedbu ove Uredbe.

3.   Svaka država članica u svoja redovita izvješća o provedbi postupaka u skladu s člankom 22. stavkom 1. mora uključiti pojedinosti o aktivnostima svojih tijela u tom pogledu.

Članak 19.

Daljnje obveze izvoznika

1.   Izvoznici kemikalija koje podliježu obvezama iz članka 8. stavaka 2. i 4. moraju navesti važeće referentne identifikacijske brojeve na izvoznoj deklaraciji (kutija 44 Jedinstvene carinske deklaracije ili odgovarajući podatak na elektronskoj izvoznoj deklaraciji), kako je navedeno u članku 161. stavku 5. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

2.   Izvoznici kemikalija izuzetih člankom 8. stavkom 5. od obveza utvrđenih stavcima 2. i 4. tog članka ili kemikalija za koje su te obveze prestale u skladu s člankom 8. stavkom 6. dobivaju poseban referentni identifikacijski broj putem baze podataka, te taj referentni identifikacijski broj navode na svojoj izvoznoj deklaraciji.

3.   Na zahtjev Agencije, izvoznici koriste bazu podataka za dostavu informacija potrebnih za ispunjenje svojih obveza prema ovoj Uredbi.

Članak 20.

Razmjena podataka

1.   Komisija, uz pomoć Agencije, i države članice, prema potrebi omogućavaju dostavu znanstvenih, tehničkih, ekonomskih i pravnih informacija o kemikalijama koje podliježu ovoj Uredbi, uključujući toksikološke, eko-toksikološke i sigurnosne informacije.

Komisija, uz potporu država članica i Agencije, prema potrebi, osigurava sljedeće:

(a)

pružanje javno dostupnih informacija o regulatornim mjerama važnima za ciljeve Konvencije;

(b)

pružanje informacija za stranke i druge zemlje izravno ili putem Tajništva u vezi onih mjera koje znatno ograničavaju jednu ili više upotreba kemikalije.

2.   Komisija, države članice i Agencija čuvaju povjerljive informacije dobivene od stranke ili druge zemlje kako je uzajamno dogovoreno.

3.   Što se tiče prijenosa informacija sukladno ovoj Uredbi, i ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. godine o pravu javnosti na pristup informacijama o okolišu (21), barem sljedeće informacije ne smatraju se povjerljivima:

(a)

informacije navedene u prilozima II. i IV.;

(b)

informacije sadržane u sigurnosno-tehničkim listovima iz članka 17. stavka 3.;

(c)

datum isteka roka valjanosti kemikalije;

(d)

datum proizvodnje kemikalije;

(e)

informacije o mjerama opreza, uključujući razvrstavanje prema opasnosti, narav rizika te odgovarajuće sigurnosne savjete;

(f)

sažetak rezultata toksikoloških i eko-toksikoloških testova;

(g)

informacije o rukovanju ambalažom nakon uklanjanja kemikalija.

4.   Agencija izrađuje kompilaciju prenesenih informacija svake dvije godine.

Članak 21.

Tehnička pomoć

Komisija, imenovana nacionalna tijela država članica i Agencija moraju, uzimajući u obzir posebno potrebe zemalja u razvoju i zemalja s gospodarstvima u tranziciji, surađivati u promicanju tehničke pomoći, uključujući obuke, za razvoj infrastrukture, kapaciteta i stručnog znanja potrebnog za propisno upravljanje kemikalijama kroz njihove životne cikluse.

Da bi tim zemljama bila omogućena provedba Konvencije, tehničku pomoć treba promicati pružanjem tehničkih informacija o kemikalijama, poticanjem razmjene stručnjaka, potporom uspostavljanja ili održavanja imenovanih nacionalnih tijela i pružanjem tehničkog stručnog znanja za identificiranje opasnih formulacija pesticida i za pripremu obavijesti Tajništvu.

Komisija i države članice aktivno sudjeluju u međunarodnim aktivnostima izgradnje kapaciteta za upravljanje kemikalijama pružanjem informacija o projektima koje podržavaju ili financiraju radi unaprjeđenja upravljanja kemikalijama u zemljama u razvoju i zemljama s gospodarstvima u tranziciji. Komisija i države članice također moraju razmotriti mogućnost pružanja podrške nevladinim organizacijama.

Članak 22.

Praćenje i izvješćivanje

1.   Države članice i Agencija svake tri godine Komisiji prosljeđuju informacije o provedbi postupaka iz ove Uredbe, uključujući carinsku kontrolu, prekršaje, sankcije i korektivne mjere, ovisno o slučaju. Komisija usvaja provedbeni akt kojime se unaprijed utvrđuje zajednički format izvješća. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 27. stavka 2.

2.   Komisija sastavlja izvješće svake tri godine o izvršavanju funkcija propisanih ovom Uredbom a za koje je odgovorna i ugrađuje ga u objedinjeno izvješće koje obuhvaća informacije koje su dostavile države članice i Agencija u skladu sa stavkom 1. Sažetak tog izvješća, koje se objavljuje na internetu, prosljeđuje se Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Što se tiče informacija dostavljenih sukladno stavcima 1. i 2., Komisija, države članice i Agencija moraju poštovati odgovarajuće obveze za zaštitu povjerljivosti podataka i vlasništva nad podacima.

Članak 23.

Ažuriranje priloga

1.   Popis kemikalija u Prilogu I. pregledava Komisija najmanje svake godine, na temelju kretanja u zakonima Unije i u skladu s Konvencijom.

2.   Prilikom utvrđivanja predstavlja li konačna regulatorna mjera zabranu ili strogo ograničenje, učinak te mjere ocjenjuje se na razini potkategorija unutar kategorija „pesticidi” i „industrijske kemikalije”. Ako konačna regulatorna mjera zabranjuje ili strogo ograničava kemikaliju unutar bilo koje od potkategorija, uvrštava se u dio 1. Priloga I.

Prilikom utvrđivanja predstavlja li konačna regulatorna mjera zabranu ili strogo ograničenje tako da dotična kemikalija ispunjava kriterije za postupak prethodnog pristanka u skladu s člankom 11., učinak te mjere ocjenjuje se na razini potkategorija unutar kategorija „pesticidi” i „industrijske kemikalije”. Ako konačna regulatorna mjera zabranjuje ili strogo ograničava kemikaliju unutar jedne od kategorija, također se uvrštava u dio 2. Priloga I.

3.   Odluka o uvrštavanju kemikalija u Prilog I. ili o izmjeni njihova unosa, kad je to prikladno, donosi se bez nepotrebnog odlaganja.

4.   Radi prilagodbe ove Uredbe tehničkom napretku, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26. u odnosu na sljedeće mjere:

(a)

uvrštenje kemikalije u dio 1. ili 2. Priloga I. u skladu sa stavkom 2. ovog članka nakon konačne regulatorne mjere na razini Unije, i druge izmjene Priloga I., uključujući izmjene postojećih unosa;

(b)

uvrštenje kemikalije koja podliježe Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (22) u dio 1. Priloga V.;

(c)

uvrštenje kemikalije koja već podliježe zabrani izvoza na razini Unije u dio 2. Priloga V.;

(d)

izmjene postojećih unosa u Prilogu V.;

(e)

izmjene priloga II., III., IV., i VI.

Članak 24.

Proračun Agencije

1.   Za potrebe ove Uredbe, prihodi Agencije sastoje se od:

(a)

subvencije Unije, iz općeg proračuna Unije (dio o Komisiji);

(b)

svih dobrovoljnih doprinosa država članica.

2.   Prihodi i rashodi za aktivnosti u opsegu ove Uredbe i oni vezani uz aktivnosti u opsegu drugih uredbi obrađuju se zasebno, kroz različite odjeljke u proračunu Agencije.

Prihodi Agencije iz stavka 1. koriste se za izvršavanje njenih zadaća iz ove Uredbe.

3.   Komisija mora istražiti je li primjereno da Agencija naplaćuje naknadu za usluge pružene izvoznicima u roku od pet godina od 1. ožujka 2014. i, ako je potrebno, podnijeti odgovarajući prijedlog.

Članak 25.

Formati i softver za podnošenje informacija Agenciji

Agencija mora navesti formate i softverske pakete i staviti ih na raspolaganje bez naknade na svojoj internetskoj stranici za svako podnošenje informacija Agenciji. Države članice i druge strane koje podliježu ovoj Uredbi moraju te formate i pakete koristiti prilikom podnošenja informacija Agenciji u skladu s ovom Uredbom.

Članak 26.

Postupak delegiranja

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima ovog članka.

2.   Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 23. stavka 4. za razdoblje od pet godina od 1. ožujka 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament i Vijeće usprotive takvom produženju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 23. stavka 4. Odlukom o opozivu prestaje važiti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Stupa na snagu na sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim Komisija donese delegirani akt, istodobno ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt u skladu s člankom 23. stavkom 4. stupa na snagu samo ako niti Europski parlament niti Vijeće nisu izrazili nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja o tom aktu Europskog parlamenta i Vijeća ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju o ne izražavanju prigovora. To se razdoblje produžuje na dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 27.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan u skladu s člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011

Članak 28.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu ispravnu provedbu. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Ako to još nisu učinile prije stupanja na snagu ove Uredbe, države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do 1. ožujka 2014., kao i o naknadnim izmjenama koje bi na njih mogle utjecati.

Članak 29.

Prijelazno razdoblje za razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija.

Upućivanja iz ove Uredbe na Uredbu (EZ) br. 1272/2008 tumače se, kad je to prikladno, kao upućivanja na propis Unije koji se primjenjuje putem članka 61. te Uredbe i u skladu s u njemu navedenim vremenskim rasporedom.

Članak 30.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 689/2008 stavlja se izvan snage s danom 1. ožujka 2014.

Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 689/2008 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu te se čitaju u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VII.

Članak 31.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 4. srpnja 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  SL C 318, 29.10.2011., str. 163.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. svibnja 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 26. lipnja 2012.

(3)  SL L 204, 31.7.2008., str. 1.

(4)  SL L 63, 6.3.2003., str. 29.

(5)  SL L 63, 6.3.2003., str. 1.

(6)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(7)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(9)  SL L 22, 26.1.2005., str. 1.

(10)  SL L 159, 29.6.1996., str. 1.

(11)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(12)  SL L 134, 29.5.2009., str. 1.

(13)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(14)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(15)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.

(16)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67.

(17)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1.

(18)  SL L 311, 28.11.2001., str. 1.

(19)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(20)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(21)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

(22)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.


PRILOG I.

POPIS KEMIKALIJA

(iz članka 7.)

DIO 1.

Popis kemikalija koje podliježu postupku obavješćivanja o izvozu

(iz članka 8.)

Treba napomenuti da, kad kemikalije navedene u ovome dijelu Priloga podliježu postupku prethodnog pristanka, obveze obavješćivanja o izvozu navedene u članku 8. stavcima 2., 3. i 4. ne primjenjuju se ako su ispunjeni uvjeti navedeni u točkama (b) i (c) prvog podstavka članka 8. stavka 6. Takve kemikalije, identificirane simbolom „#” na popisu u nastavku, navedene su ponovno u dijelu 3. ovog Priloga radi lakšeg snalaženja.

Također treba napomenuti da, kad kemikalije navedene u ovome dijelu Priloga ispunjavaju kriterije za obavješćivanje u skladu s postupkom prethodnog pristanka zbog naravi konačne regulatorne mjere Unije, te su kemikalije navedene i u dijelu 2. ovog Priloga. Takve su kemikalije označene simbolom „+” na popisu u nastavku.

Kemikalija

CAS broj

EINECS broj

Oznaka KN

Potkategorija (1)

Ograničenje upotrebe (2)

Zemlje za koje nije potrebno obavješćivanje

1,1,1-trikloroetan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibrometan (etilen dibromid) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

1,2-dikloroetan (etilen diklorid) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Cis- 1,3-dikloropropen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dikloropropen (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i(1)

i(2)

b

b

 

2-Naftiloksioctena kiselina

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T i njegove soli i esteri (6)

93-76-5 i drugi

202-273-3 i drugi

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli (7)

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i(1)

i(2)

b

b

 

4-Nitrobifenil (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

i(2)

b

b

 

Acefat (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklor (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Antrakvinon (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Spojevi arsena

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbestna vlakna (7):

1332-21-4 i drugi

 

 

 

 

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Krokidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amozit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofilit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Krizotil (7)

12001-29-5 ili 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazin (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinfos-metil (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfurakarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzen (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidin i njegove soli (7)

Derivati benzidina (7)

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i drugi

2921 59 90

i(1)-i(2)

i(2)

sr-b

b

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmij i njegovi spojevi

7440-43-9 i drugi

231-152-8 i drugi

8107

3206 49 30 i drugi

i(1)

sr

 

Kadusafos (7)

95465-99-9

nije primjenljivo

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

 

 

Kaptafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Karbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Ugljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorat (7)

7775-09-9

10137-74-3

231-887-4

233-378-2

2829 11 00

2829 19 00

p(1)

b

 

Klordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Klorfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

 

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorobenzilat (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klortal-dimetil (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Klozolinat (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Koumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot i tvari povezane s kreozotom

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cijanamid (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Cijanazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiboran/dioksastanaboretan -4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Diklorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofol sa sadržajem < 78 % p, p’-Dikofola ili 1 g/kg DDT-a i s DDT-om povezanih spojeva (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamid (7)

87674-68-8

nije primjenljivo

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonazol-M (7)

83657-18-5

nije primjenljivo

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (poput amonijeve soli, kalijeve soli i natrijeve soli) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb i njegove soli i esteri (6)

88-85-7 i drugi

201-861-7 i drugi

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Praškaste formulacije koje se mogu mrviti i koje sadrže kombinaciju sljedećega:

 

 

3808 99 90

 

 

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

benomil u količini od 7 % ili više

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofuran u količini od 10 % ili više

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

i tiram u količini od 15 % ili više (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoksikvin (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Etilen oksid (Oksiran) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentin acetat (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin hidroksid (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoroacetamid (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

nije primjenljivo

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Gvazatin (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indoliloctena kiselina (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Izoksation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

(a)

Malein hidrazid i njegove soli, osim kolinovih, kalijevih i natrijevih soli

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

(b)

Kolinove, kalijeve i natrijeve soli malein hidrazida sa sadržajem slobodnog hidrazida većim od 1 mg/kg na temelju kiselinskog ekvivalenta

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Spojevi žive, uključujući anorganske spojeve žive, alkilne spojeve žive i alkiloksialkilne i arilne spojeve žive osim spojeva žive navedenih u Prilogu V. (6)

62-38-4, 26545-49-3 i drugi

200-532-5, 247-783-7 i drugi

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metam

144-54-7

137-42-8

205-632-2

205-239-0

2930 20 00

p(1)

b

 

Metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari koje prelaze 600 g aktivnog sastojka/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Metil bromid (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paration (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Metoksuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometil-dibromo-difenil metane Trgovački naziv: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometil-dikloro-difenil metan; Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometil-tetraklorodifenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotin (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, s razgrananim lancima)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, s razgrananim lancima),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonilfenol) i drugi

203-199-4 i drugi

 

 

 

 

Nonilfenol etoksilati (2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

sr

b-b

 

Oktabromodifenil eter (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oksidemeton-metil (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paration (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri (6)

87-86-5 i drugi

201-778-6 i drugi

2908 11 00

2908 19 00 i drugi

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Perfluorooktan sulfonati

1763-23-1

nije primjenljivo

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

i drugi

 

i drugi

 

 

 

(X = OH, Metalne soli (O-M+), halid, amid i drugi derivati, uključujući polimere) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidon (Topive tekuće formulacije tvari koje prelaze 1 000 g aktivnog sastojka/l) (6)

13171-21-6 (smjesa, (E) & (Z) izomeri)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Polibrominirani bifenili (PBB) osim heksabromo-bifenila (6)

13654-09-6, 27858-07-7 i drugi

237-137-2, 248-696-7 i drugi

2903 69 90

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Poliklorinirani terfenili (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Procimidon (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propaklor (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propizoklor (7)

86763-47-5

nije primjenljivo

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazin (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strihinin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazen (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetil olovo (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Tetrametil olovo (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobenkarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolilfluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Svi spojevi tributiltina, uključujući:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Tributiltin oksid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributiltin fluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributiltin metakrilat

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributiltin benzoat

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributiltin klorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributiltin linoleat

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributiltin naftenat (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triklorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Triciklazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Triorganostanski spojevi osim spojeva tributiltina (7)

2931 00 95 i drugi

p(2)

i(2)

sr

sr

 

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1′,1′-fosforiltriaziridine) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00

ili 3824 90 97

p(1)

b

 

DIO 2.

Popis kemikalija koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka.

(iz članka 11.)

Taj popis obuhvaća kemikalije koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka. Ne obuhvaća kemikalije koje već podliježu postupku prethodnog pristanka, koje su navedene u dijelu 3. ovog Priloga.

Kemikalija

CAS broj

EINECS broj

Oznaka KN

Kategorija (8)

Ograničenje upotrebe (9)

1,3-dikloropropen

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-Naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i

b

Bifenil-4-ilamin (4-aminobifenil) i njegove soli

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i

b

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Azbestna vlakna: Krizotil

12001-29-5 ili 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Azinfos-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfurakarb

82560-54-1

nije primjenljivo

2932 99 00

p

b

Benzidin i njegove soli

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i drugi

2921 59 90

i

sr

Derivati benzidina

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kaduzafos

95465-99-9

nije primjenljivo

2930 90 99

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klorat

7775-09-9

10137-74-3

231-887-4

233-378-2

2829 11 00

2829 19 00

p

b

Klorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Cijanamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diklobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dikofol sa sadržajem < 78 % p, p′-Dikofola ili 1 g/kg DDT-a i s DDT-om povezanih spojeva

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

nije primjenljivo

2934 99 90

p

b

Dinikonazol-M

83657-18-5

nije primjenljivo

2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Etoksikvin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

nije primjenljivo

2933 59 95

p

b

Gvazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Indolil-octena kiselina

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Metil bromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Metil paration (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometil-dibromo-difenil metane Trgovački naziv: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometil-dikloro-difenil metan; Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometil-tetraklorodifenil metan; Trgovački naziv: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, s razgrananim lancima),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, s razgrananim lancima),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) i drugi

203-199-4 i drugi

 

 

 

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

 

3402 13 00

i

p

sr

b

Oktabromodifenil eter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oksidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakvat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluorooktan sulfonati

1763-23-1

nije primjenljivo

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metalna sol (O-M+), halid, amid i drugi derivati, uključujući polimere)

2795-39-3 i drugi

 

2904 90 20 i drugi

 

 

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Procimidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propaklor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propizoklor

86763-47-5

nije primjenljivo

2924 29 98

p

b

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triciklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Triorganostanski spojevi osim spojeva tributiltina

2931 00 95 i drugi

p

sr

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

DIO 3.

Popis kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka

(iz članka 13. i članka 14.)

(Prikazane kategorije su kategorije iz Konvencije)

Kemikalija

Odgovarajući CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Smjese koje sadrže tvar

Kategorija

2,4,5-T i njegove soli i esteri

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticid

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticid

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticid

Klordan (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticid

Klordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticid

Klorobenzilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticid

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticid

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (poput amonijeve soli, kalijeve soli i natrijeve soli)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticid

Dinoseb i njegove soli i esteri

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticid

Etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticid

Etilen oksid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticid

HCH (miješani izomeri) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid

Heptaklor (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticid

Heksaklorobenzen (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticid

Lindan (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid

Spojevi žive, uključujući anorganske spojeve žive, alkilne spojeve žive i alkiloksialkilne i arilne spojeve žive

10112-91-1, 21908-53-2 i drugi

Vidjeti također: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticid

Monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticid

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

 

Toksafen (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticid

Praškaste formulacije koje se mogu mrviti i koje sadrže kombinaciju sljedećega: Benomil u količini od 7 % ili više, karbofuran u količini od 10 % ili više i tiram u količini od 15 % ili više

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metamidofos (topive tekuće formulacije tvari koje prelaze 600 g aktivnog sastojka/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metil-paration (emulzirajući koncentrati (EC) sa sadržajem 19,5 % ili više aktivnog sastojka i prašine sa sadržajem 1,5 % ili više aktivnog sastojka)

298-00-0

2920.11

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari koje prelaze 1 000 g aktivnog sastojka/l)

 

2924.12

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Smjesa (E) & (Z) izomeri

13171-21-6

(Z)-izomer

23783-98-4

(E)-izomer

297-99-4

Azbestna vlakna:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrijska kemikalija

Krokidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofilit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Polibromirani bifenili (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Industrijska kemikalija

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Poliklorinirani bifenili (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Industrijska kemikalija

Poliklorinirani terfenili (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrijska kemikalija

Tetraetil olovo

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrijska kemikalija

Tetrametil olovo

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrijska kemikalija

Svi spojevi tributiltina, uključujući:

 

2931.00

3808.99

Pesticid

Tributiltin oksid

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributiltin fluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributiltin metakrilat

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributiltin benzoat

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributiltin klorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributiltin linoleat

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributiltin naftenat

85409-17-2

2931.00

3808.99

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrijska kemikalija


(1)  Potkategorija: p(1) — pesticid u skupini sredstava za zaštitu bilja, p(2) — drugi pesticid uključujući biocide. i(1) — industrijska kemikalija za profesionalnu upotrebu i(2) — industrijska kemikalija za javnu upotrebu.

(2)  Ograničenje upotrebe: sr — strogo ograničenje, b — zabrana (za dotičnu/-e potkategoriju/-e) u skladu s propisima Unije.

(3)  Ovaj unos ne utječe na postojeći unos za cis-1,3-dikloropropen (CAS br. 10061-01-5).

(4)  Ovaj unos ne utječe na postojeći unos za topive tekuće formulacije metamidofosa koje prelaze količinu od 600 g aktivnog sastojka/l.

(5)  Osim motornih goriva koji podliježu Direktivi 98/70/EEZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskog i dizelskog goriva (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.).

CAS br. Reg. broj Chemical Abstracts Service.

(6)  

(#)

Kemikalija podliježe ili djelomično podliježe postupku prethodnog pristanka.

(7)  

(+)

Kemikalija ispunjava kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka.

(8)  Kategorija: p — pesticidi; i — industrijska kemikalija.

(9)  Ograničenje upotrebe: sr — strogo ograničenje, b — zabrana (za dotičnu/-e kategoriju/-e).CAS br. Reg. broj Chemical Abstracts Service.

(10)  Ovaj unos ne utječe na postojeći unos u dijelu 3. Priloga I. za topive tekuće formulacije metamidofosa koje prelaze količinu od 600 g aktivnog sastojka/l.

(11)  

(#)

Kemikalija podliježe ili djelomično podliježe postupku prethodnog pristanka.

(12)  Ove tvari podliježu zabrani izvoza u skladu s člankom 15. stavkom 2. Priloga V. ovoj Uredbi.

(13)  

(#)

Navedeni su samo CAS brojevi izvornih spojeva.


PRILOG II.

OBAVJEŠĆIVANJE O IZVOZU

Člankom 8. propisane su sljedeće informacije:

1.

Identitet tvari koja se izvozi:

(a)

naziv prema nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC);

(b)

drugi nazivi (npr. ISO naziv, uobičajeni nazivi, trgovački nazivi i kratice);

(c)

Broj prema Europskom popisu postojećih kemijskih tvari. (EINECS) i broj prema Službi za podatke o kemijskim tvarima (Chemical Abstracts Services - CAS);

(d)

CUS broj (Europski carinski popis kemijskih tvari) i oznaka kombinirane nomenklature;

(e)

osnovne nečistoće tvari, kad je to posebno važno.

2.

Identitet smjese koja se izvozi:

(a)

trgovački naziv i/ili oznaka smjese;

(b)

za svaku tvar navedenu u Prilogu I., postotak i pojedinosti kako je navedeno pod točkom 1.;

(c)

CUS broj (Europski carinski popis kemijskih tvari) i oznaka kombinirane nomenklature.

3.

Identitet proizvoda koji se izvozi:

(a)

trgovački naziv i/ili oznaka proizvoda;

(b)

za svaku tvar navedenu u Prilogu I., postotak i pojedinosti kako je navedeno pod točkom 1.

4.

Informacije o izvozu:

(a)

zemlja odredišta;

(b)

zemlja podrijetla;

(c)

očekivani datum prvog izvoza ove godine;

(d)

procijenjena količina kemikalije koja će se izvesti u dotičnu zemlju ove godine;

(e)

planirana upotreba u zemlji odredišta, ako je poznata, uključujući informacije o kategoriji/-ama Konvencije u koje spada upotreba;

(f)

ime, adresa i ostali važni podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi uvoznici;

(g)

ime, adresa i ostali važni podaci o izvozniku.

5.

Imenovana nacionalna tijela:

(a)

ime, adresa, telefon i teleks, broj faksimila ili adresa e-pošte imenovanog tijela u Uniji od kojeg se mogu dobiti daljnje informacije;

(b)

ime, adresa, telefon i teleks, broj faksimila ili adresa e-pošte imenovanog tijela u zemlji uvoznici.

6.

Informacije o nužnim mjerama opreza, uključujući kategoriju opasnosti i rizika i sigurnosne savjete.

7.

Sažetak fizikalno-kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava.

8.

Upotreba kemikalije u Uniji:

(a)

upotrebe, kategorija/-e prema Konvenciji i potkategorija/-e Unije koje podliježu kontrolnoj mjeri (zabrani ili strogom ograničenju);

(b)

upotrebe za koje kemikalija nije strogo ograničena ili zabranjena (kategorije upotrebe i potkategorije kako su definirane u Prilogu I. Uredbi);

(c)

procjena, gdje je dostupna, proizvedene, uvezene, izvezene i upotrijebljene količine.

9.

Informacije o mjerama opreza za smanjenje izloženosti kemikaliji i emisija kemikalije.

10.

Sažetak regulatornih ograničenja i razloga za njihovu primjenu.

11.

Sažetak informacija navedenih u točki 2. podtočkama (a), (c) i (d) Priloga IV.

12.

Daljnje informacije koje dostavi stranka izvoznica zbog razmatranja zabrinutosti ili daljnje informacije navedene u Prilogu IV. kad ih zatraži stranka uvoznica.


PRILOG III.

Informacije koje imenovana nacionalna tijela država članica trebaju dostaviti Komisiji u skladu s člankom 10.

1.

Sažetak količina kemikalija (u obliku tvari, smjesa i proizvoda) koje podliježu Prilogu I. a koje su bile izvezene tijekom prethodne godine.

(a)

Godina izvoza.

(b)

Tablica u kojoj se navodi sažetak izvezenih kemikalija (u obliku tvari, smjesa i proizvoda) kako je niže navedeno.

Kemikalija

Zemlja uvoznica

Količina tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Popis fizičkih i pravnih osoba koje uvoze kemikalije u stranku ili drugu zemlju

Kemikalija

Zemlja uvoznica

Subjekt koji uvozi kemikaliju

Adresa i ostali važni podaci o subjektu koji uvozi kemikaliju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG IV.

Obavijest tajništvu Konvencije o zabranjenoj ili strogo ograničenoj kemikaliji

INFORMACIJE PROPISANE ZA OBAVIJESTI U SKLADU S ČLANKOM 11.

Obavijesti moraju sadržavati:

1.

svojstva, identifikaciju i upotrebe

(a)

uobičajen naziv;

(b)

kemijski naziv u skladu s međunarodno prihvaćenom nomenklaturom (na primjer, onom Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC)), ako takva nomenklatura postoji;

(c)

trgovački nazivi i nazivi smjesa;

(d)

kodni brojevi: CAS broj (Chemical Abstracts Service – služba za podatke o kemijskim tvarima), carinski broj prema usklađenom sustavu i drugi brojevi;

(e)

informacije o razvrstavanju opasnosti, ako kemikalija podliježe zahtjevima razvrstavanja;

(f)

upotreba ili upotrebe kemikalije:

u Uniji,

drugdje (ako je poznato);

(g)

fizikalno-kemijska, toksikološka i ekotoksikološka svojstva;

2.

konačna regulatorna mjera

(a)

informacije koje se odnose na konačnu regulatornu mjeru:

i.

sažetak konačne regulatorne mjere:

ii.

upućivanje na regulatorni dokument;

iii.

dan stupanja na snagu konačne regulatorne mjere;

iv.

naznaka je li konačna regulatorna mjera poduzeta na temelju procjene rizika ili opasnosti i, ako jest, informacije o takvoj procjeni i upućivanje na odnosnu dokumentaciju;

v.

razlozi za konačnu regulatornu mjeru koji se odnose na zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika ili okoliša;

vi.

sažetak opasnosti i rizika koje kemikalija predstavlja za zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika, ili za okoliš i očekivani učinak konačne regulatorne mjere;

(b)

kategorija ili kategorije u kojima je poduzeta konačna regulatorna mjera, za svaku kategoriju:

i.

upotreba ili upotrebe zabranjene konačnom regulatornom mjerom;

ii.

upotreba ili upotrebe koje su i dalje dozvoljene,

iii.

procjena, gdje je dostupna, proizvedene, uvezene, izvezene i upotrijebljene količine;

(c)

naznaka, koliko je to moguće, vjerojatnosti relevantnosti konačne regulatorne mjere za druge države i regije;

(d)

ostale bitne informacije koje mogu uključivati:

i.

procjenu socioekonomskih učinaka konačne regulatorne mjere;

ii.

informacije o alternativama i s njima povezanim rizicima, gdje je to dostupno, poput:

integriranih strategija suzbijanja nametnika,

industrijske prakse i procesi, uključujući čišću tehnologiju.


PRILOG V.

Kemikalije i proizvodi koji podliježu zabrani izvoza

(iz članka 15.)

DIO 1.

Postojane organske onečišćujuće tvari kako su navedene u Prilozima A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1) u skladu s njenim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako su bitni (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

 

Aldrin

EZ br. 206-215-8

CAS br. 309-00-2,

Oznaka KN 2903 52 00

 

Klordan

EZ br. 200-349-0

CAS br. 57-74-9,

Oznaka KN 2903 52 00

 

Klordekon

EZ br. 205-601-3

CAS br. 143-50-0,

Oznaka KN 2914 70 00

 

Dieldrin

EZ br. 200-484-5

CAS br. 60-57-1,

Oznaka KN 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan

EZ br. 200-024-3

CAS br. 50-29-3,

Oznaka KN 2903 62 00

 

Endrin

EZ br. 200-775-7

CAS br. 72-20-8,

Oznaka KN 2910 90 00

 

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

EZ br. 273-031-2

CAS br. 68928-80-3 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heptaklor

EZ br. 200-962-3

CAS br. 76-44-8,

Oznaka KN 2903 52 00

 

Heksabromobifenil

EZ br. 252-994-2

CAS br. 36355-01-8,

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

EZ br. 253-058-6

CAS br. 36483-60-0 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heksaklorobenzen

EZ br. 200-273-9

CAS br. 118-74-1,

Oznaka KN 2903 62 00

 

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan

EZ br. 200-401-2, 206-270-8,

CAS br. 58-89-9, 319-84-6,

Oznaka KN 2903 51 00

 

Mirex

EZ br. 219-196-6

CAS br. 2385-85-5,

Oznaka KN 2903 59 80

 

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

EZ br. 251-084-2 i drugi

CAS br. 32534-81-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 31

 

Pentaklorobenzen

EZ br. 210-172-5

CAS br. 608-93-5,

Oznaka KN 2903 69 90

 

Poliklorinirani bifenili (PCBs)

EZ br. 215-648-1 i drugi

CAS br. 1336-36-3 i drugi

Oznaka KN 2903 69 90

 

Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

EZ br. 254-787-2 i drugi

CAS br. 40088-47-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

 

Toksafen (kamfeklor)

EZ br. 232-283-3

CAS br. 8001-35-2,

Oznaka KN 3808 50 00

DIO 2.

Kemikalije koje nisu postojane organske onečišćujuće tvari kako su navedene u prilozima A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u skladu s njenim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako su bitni (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

Kozmetički sapuni koji sadrže živu

Onake KN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Živini spojevi osim spojeva koji se izvoze radi istraživanja i razvoja, u medicinske svrhe ili za analizu

Živina rudača, živa (I) klorid (Hg2Cl2, CAS br. 10112-91-1), živin (II) oksid (HgO, CAS br. 21908-53-2); oznaka KN 2852 00 00

Metalna živa i smjese metalne žive s drugim tvarima, uključujući živine legure, s koncentracijom žive od najmanje 95 % masenog udjela

CAS br. 7439-97-6 oznaka KN 2805 40


(1)  SL L 209, 31.7.2006., str. 3.


PRILOG VI.

Popis stranaka Konvencije koje zahtijevaju informacije o provoznim kretanjima kemikalijama koje podliježu postupku prethodnog pristanka

(iz članka 16.)

Zemlja

Tražene informacije

 

 

 

 


PRILOG VII.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 689/2008

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 3.

Članak 6.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 7.

Članak 6. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 7. stavak 3.

Članak 8.

Članak 7. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 7. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 8. stavak 3.

Članak 7. stavak 4.

Članak 8. stavak 4.

Članak 7. stavak 5.

Članak 8. stavak 5.

Članak 7. stavak 6.

Članak 8. stavak 6.

Članak 7. stavak 7.

Članak 8. stavak 7.

Članak 7. stavak 8.

Članak 8. stavak 8.

Članak 9.

Članak 8. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 10.

Članak 9. stavak 1.

Članak 10. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 10. stavak 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 11.

Članak 10. stavak 1.

Članak 11. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 10. stavak 3.

Članak 11. stavak 3.

Članak 10. stavak 4.

Članak 11. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

Članak 11. stavak 5.

Članak 10. stavak 6.

Članak 11. stavak 6.

Članak 10. stavak 7.

Članak 11. stavak 7.

Članak 10. stavak 8.

Članak 11. stavak 8.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 12. stavak 1.

Članak 13. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 13. stavak 2.

Članak 12. stavak 3.

Članak 13. stavak 3.

Članak 12. stavak 4.

Članak 13. stavak 4.

Članak 12. stavak 5.

Članak 13. stavak 5.

Članak 12. stavak 6.

Članak 13. stavak 6.

Članak 14.

Članak 13. stavak 1.

Članak 14. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 14. stavak 2.

Članak 13. stavak 3.

Članak 14. stavak 3.

Članak 13. stavak 4.

Članak 14. stavak 4.

Članak 13. stavak 5.

Članak 14. stavak 5.

Članak 13. stavak 6.

Članak 14. stavak 6.

Članak 13. stavak 7.

Članak 14. stavak 7.

Članak 13. stavak 8.

Članak 14. stavak 8.

Članak 13. stavak 9.

Članak 14. stavak 9.

Članak 13. stavak 10.

Članak 14. stavak 10.

Članak 13. stavak 11.

Članak 14. stavak 11.

Članak 15.

Članak 14. stavak 1.

Članak 15. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.

Članak 16.

Članak 15. stavak 1.

Članak 16. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 16. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 16. stavak 3.

Članak 15. stavak 4.

Članak 16. stavak 4.

Članak 17.

Članak 16. stavak 1.

Članak 17. stavak 1.

Članak 16. stavak 2.

Članak 17. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 17. stavak 3.

Članak 16. stavak 4.

Članak 17. stavak 4.

Članak 18.

Članak 17. stavak 1.

Članak 18. stavak 1.

Članak 18. stavak 2.

Članak 17. stavak 1.

Članak 18. stavak 3.

Članak 19.

Članak 17. stavak 2.

Članak 19. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 19. stavak 3.

Članak 20.

Članak 19. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 20. stavak 2.

Članak 19. stavak 3.

Članak 20. stavak 3.

Članak 19. stavak 3.

Članak 20. stavak 4.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 21. stavak 1.

Članak 22. stavak 1.

Članak 21. stavak 2.

Članak 22. stavak 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 22. stavak 3.

Članak 23.

Članak 22. stavak 1.

Članak 23. stavak 1.

Članak 22. stavak 2.

Članak 23. stavak 2.

Članak 22. stavak 3.

Članak 23. stavak 3.

Članak 22. stavak 4.

Članak 23. stavak 4.

Članak 24.

Članak 24. stavak 1.

Članak 24. stavak 2.

Članak 24. stavak 3.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 26. stavak 1.

Članak 26. stavak 2.

Članak 26. stavak 3.

Članak 26. stavak 4.

Članak 26. stavak 5.

Članak 27.

Članak 24. stavak 1.

Članak 27. stavak 1.

Članak 24. stavak 2.

Članak 27. stavak 2.

Članak 18.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 25.

Članak 30.

Članak 26.

Članak 31.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VI.


Top