Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Elektronički novac: poslovanje i bonitetni nadzor

Go to the summaries’ table of contents

Elektronički novac: poslovanje i bonitetni nadzor

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/110/EZ – poslovanje i nadzor elektroničkog novca

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

  • Direktivom o elektroničkom novcu utvrđuju se pravila o poslovanju i nadzoru institucija za elektronički novac* (e-novac) kako bi se pridonijelo pojavljivanju istinskog jedinstvenog tržišta usluga elektroničkog novca u Europskoj uniji (EU).
  • Također se želi osigurati dosljednost s direktivom o platnim uslugama (Direktiva 2007/64/EZ, poznatom kao PSD), čime se daje doprinos postizanju jedinstvenog tržišta EU-a za plaćanja u korist potrošača, poduzeća ili širega gospodarstva EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Općenito gledajući, Direktivom o elektroničkom novcu nastoji se:

  • omogućiti pojavljivanje novih, inovativnih i sigurnih usluga e-novca;
  • omogućiti novim poduzećima pristup tržištu;
  • potaknuti učinkovito natjecanje između svih tržišnih sudionika.

Konkretno, direktivom se moderniziraju pravila EU-a o e-novcu, osobito usklađivanjem bonitetnog sustava za institucije za e-novac* sa zahtjevima za platne institucije u PSD-u.

Uvode se razmjerni bonitetni zahtjevi kako bi se novopridošlima olakšao pristup tržištu. To uključuje smanjenje zahtjeva osnivačkog kapitala na 350 000 EUR i nova pravila o izračunavanju vlastitih sredstava.

Institucije obuhvaćene EMD-om uključuju banke, institucije za e-novac, Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke.

Aktivnosti koje institucije za e-novac mogu obavljati uključuju pružanje platnih usluga i odobravanje kredita vezanog uz ta plaćanja.

U listopadu 2015. EU je usvojio novu direktivu o platnim uslugama, poznatu kao PSD2. Direktivom se stavlja izvan snage Direktiva 2007/64/EZ, a stupit će na snagu 13. siječnja 2018. Direktiva PDS2 ima u cilju poboljšati sigurnost, proširiti izbor potrošača i držati korak s inovacijama.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. listopada 2009. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 30. travnja 2011.

POZADINA

Internetska stranica Europske komisije o e-novcu

KLJUČNI POJMOVI

* Elektronički novac je digitalna alternativa gotovini kojom se korisnicima omogućuje pohranjivanje sredstava na uređaju (kartici ili telefonu) ili putem interneta te izvršavanje platnih transakcija.

* Institucije za e-novac jesu organizacije koje su ovlaštene za izdavanje električnog novca.

DOKUMENT

Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.–17.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.–36.). Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2007/64/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.–127.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2016

Top