EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima

Zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 93/13/EEZ o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

Direktiva (EU) 2019/2161 o izmjeni Direktive 93/13/EEZ i direktivâ 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača

ŠTO SE POSTIŽE OVOM DIREKTIVOM?

 • Direktivom 93/13/EEZ štite se potrošači unutar EU-a od nepoštenih uvjeta koji se mogu javiti u standardiziranim ugovorima o robama i uslugama koje kupuju. Direktiva uvodi pojam „dobre vjere” u cilju izbjegavanja znatnije neravnoteže u pravima i obvezama.
 • Kao dio Novih pogodnosti za potrošače, Direktiva 93/13/EEZ izmijenjena je Direktivom (EU) 2019/2161, koja ima za cilj moderniziranje zakona o potrošačima u EU-u i poboljšanje njihove provedbe.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 93/13/EEZ

 • Prilikom razmatranja toga je li neka klauzula ugovora poštena ili ne, moraju se uzeti u obzir robe i usluge na koje se ugovor odnosi, okolnosti transakcije i svi ostali uvjeti.
 • Sama cijena koja se plaća za robu ili usluge ne uzima se u obzir prilikom ove procjene, osim kada predmetna odredba ugovora nije jasno i razumljivo sastavljena.
 • Direktiva sadrži indikativan i netaksativni popis odredaba koje se mogu smatrati nepoštenima. Tu spada i zahtjev da potrošači trebaju platiti nerazumne naknade ili njihovo obavezivanje na odredbe koje prije potpisivanja ugovora nisu stigli potpuno razumjeti.
 • Ugovori moraju biti sastavljeni jasnim i razumljivim jezikom. Kada postoji sumnja o značenju neke odredbe ugovora, potrebno ju je protumačiti na način koji je najpovoljniji za potrošača.
 • Odredbe ugovora koje se procjene kao nepoštene neće biti obvezujuće za potrošače, ali ostatak ugovora ostaje na snazi tamo gdje je to zakonski moguće.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati postojanje učinkovitih mjera za pravni lijek koje sprječavaju da se nepošteni uvjeti i dalje koriste u ugovorima.
 • Organizacije ili pojedinci koji imaju legitiman interes za zaštitu prava potrošača mogu se obratiti sudu kako bi spriječili da se nepoštena odredba ugovora i dalje primjenjuje.
 • Europska komisija je 2019. godine izdala obavijest sa smjernicama za tumačenje i primjenu Direktive 93/13/EEZ. Ova obavijest služi za prezentiranje bogate sudske prakse Suda Europske unije o ovoj direktivi na strukturiran način kako bi se olakšala učinkovita primjena direktive u EU-u i zemljama Europskog gospodarskog prostora.

Sankcije

 • Direktivom (EU) 2019/2161, koja donosi izmjene prethodne direktive, od zemalja članica EU-a zahtijeva se uvođenje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija kojima bi se kažnjavali trgovci zbog nepoštenih odredaba ugovora, na temelju skupa parametara. Među tim kriterijima su i sljedeći:
  • narav, težina, opseg i trajanje povrede;
  • svaka radnja koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili popravio štetu koju su potrošači pretrpjeli;
  • sve prethodne povrede koje je trgovac počinio;
  • sankcije izrečene trgovcu za istu povredu u drugim državama članicama u prekograničnim slučajevima ako su informacije o takvim sankcijama dostupne putem mehanizma uspostavljenog Uredbom (EU) 2017/2394 (vidjeti sažetak dokumenta).
 • Prema ovoj novoj direktivi, zemlje članice moraju biti u stanju izricati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije kada, u vezi s koordiniranim radnjama u skladu s Uredbom (EU) 2017/2394, identificiraju velike prekogranične povrede koje utječu na potrošače u nekoliko zemalja članica. Novčane kazne trebaju dosezati i do 4 % godišnjeg prometa trgovca, ili 2 milijuna eura kada podaci o godišnjem prometu trgovca nisu dostupni.

OTKAD SE DIREKTIVE PRIMJENJUJU?

 • Direktiva 93/13/EEZ se primjenjuje od 16. travnja 1993. i trebala je biti sprovedena u zakone zemalja članica do 31. prosinca 1994.
 • Direktiva (EU) 2019/2161 mora biti sprovedena u zakone zemalja članica do 28. studenog 2021. Zemlje članice moraju primjenjivati ova pravila od 28. svibnja 2022.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, 21.4.1993., str. 29.–34.)

Naknadne izmjene Direktive 93/13/EEZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (SL L 328, 18.12.2019., str. 7.–28.)

VEZANI DOKUMENTI

Obavijest Komisije – Smjernice za tumačenje i primjenu Direktive Vijeća 93/13/EEZ o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL C 323, 27.9.2019., str. 4.–92.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – Nove pogodnosti za potrošače (COM(2018) 183 final, 11.4.2018.)

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017., str. 1.–26.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 10.03.2020

Top